Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay

  • 9 trang
  • file .doc
§Ò tµi: X©y dùng lùc lîng d©n qu©n tù vÖ trong sù nghiÖp x©y
dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc hiÖn nay.
BÊt kú mét d©n téc nµo kh«ng ph©n biÖt chÕ ®é chÝnh trÞ, qui m«
quèc gia, tr×nh ®é kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc khoa häc kü thuËt, muèn tån
t¹i ®Òu ph¶i x©y dùng mét nÒn quèc phßng. tuy nhiªn, tuú theo chÕ ®é
chÝnh trÞ, x· héi mµ b¶n chÊt c¸c nÒn quèc phßng cña c¸c níc còng kh¸c
nhau. NÒn quèc phßng níc ta thÓ hiÖn qua ba tÝnh chÊt: toµn d©n, toµn diÖn
vµ hiÖn ®¹i. XuÊt ph¸t tõ truyÒn thèng , lÞch sö bèn ngh×n n¨m cña d©n téc
tõ thêi Vua Hïng quan ®iÓm “ dùng níc ph¶i ®i ®«i víi gi÷ níc” ®· ®îc
chøng minh tÝnh ch©n lý cña nã vµ trong thêi kú ®æi míi hiÖn nay, §¶ng vµ
nhµ níc ta ®· vµ ®ang tõng bíc thùc hiÖn ®ång thêi c¶ hai nhiÖm vô: Dùng
níc vµ gi÷ níc.sau th¾ng lîi vÜ ®¹i cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc
c¸c thÕ lùc ®Õ quèc ph¶n ®éng lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó chèng ph¸ c¸ch m¹ng
ViÖt Nam vµ c¸ch m¹ng thÕ giíi, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh x©y dùng vµ b¶o vÖ
®Êt níc lµ hai nhiÖm vô chiÕn lùoc kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau, tõ ®ã x©y dùng
mét nÒn quèc phßng toµn d©n v÷ng m¹nh, nh»m ph¸t huy tiÒm lùc mäi mÆt
cña ®Êt níc, t¹o thµnh søc m¹nh tæng hîp cña nÒn quèc phßng toµn d©n,
ng¨n chÆn, ®Èy lïi nguy c¬ x©m lîc, b¹o lo¹n lËt ®æ cña kÎ thï, tr¸nh bi bÊt
ngê, chñ ®éng dµnh th¾ng lîi lín nhÊt víi tæn thÊt nhá nhÊt. Chóng ta ®ang
x©y dùng thÕ trËn quèc phßng toµn d©n vµ chiÕn tranh nh©n d©n trªn quan
diÓm ®éc lËp,tù chñ, tù lùc,tù cêng - ®©y lµ quan ®iÓm lín trong viÖc ®Ò ra
chiÕn lîc c¸ch m¹ng, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc vµ quan ®iÓm vÒ søc
m¹nh tæng hîp- søc m¹nh cña nÒn quèc phßng lµ tËp hîp søc m¹nh cña
nhiÒu yÕu tè, lÜnh vùc trªn tõng ®Þa ph¬ng vµ trong c¶ níc, bao gåm chÝnh
trÞ,tinh thÇn,kinh tÕ,v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt, an ninh,ngo¹i giao...Mét
nÒn quèc phßng v÷ng m¹nh kh«ng chØ m¹nh vÒ bé ®éi chÝnh qui mµ cßn
ph¶i x©y dùng lùc lîng bé ®éi ®Þa ph¬ng, d©n qu©n tù vÖ nh»m t¹o lùc lîng
c¬ ®éng, s½n sµng chiÕn ®Êu t¹i c¸c ®Þa ph¬ng khi x¶y ra chiÕn tranh hoÆc
b¹o lo¹n lËt ®æ. Quan ®iÓm trªn ®îc thÓ hiÖn râ qua ph¸p lÖnh vÒ d©n qu©n
tù vÖ(DQTV) viÖc x©y dùng lùc lîng d©n quan tù vÖ v÷ng m¹nh, ®¸p øng
yªu cÇu nhiÖm vô trong thêi kú míi ®îc ban hµnh th¸ng 1-1996. Trong
c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng ta khëi xíng vµ l·nh ®¹o, c«ng t¸c quèc phßng
nãi chung vµ c«ng t¸c DQTV nãi riªng ®· cã bíc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ.sau héi
nghÞ c«ng t¸c DQTV toµn quèc n¨m 1989, nhÊt lµ sau khi ph¸p lÖnh vÒ
DQTV dîc nhµ níc ban hµnh (1-1996), c«ng t¸c DQTV ®· ®¹t dîc nh÷ng
kÕt qu¶ rÊt quan träng trªn tÊt c¶ c¸c mÆt, ®¸nh dÊu bíc ph¸t triÓn míi vÒ sù
chØ ®¹o, x©y dùng lùc lîng vò trang quÇn chóng cña §¶ng trong c«ng cuéc
®æi míi.C«ng t¸c DQTV ®· dùoc triÓn khai toµn diÖn, cã chiÒu s©u, ®îc g¾n
1
kÕt chÆt chÏ x©y dùng c¬ së v÷ng m¹nh toµn diÖn còng nh kÕ ho¹ch ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph¬ng, tõng bíc th¸o gì nh÷ng khã kh¨n ¸ch t¾c
cña nh÷ng n¨m ®Çu chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ gÆp ph¶i.
DQTV lµ lùc lîng vò trang quÇn chóng lµ mét bé phËn cña lùc lîng
vò trang nh©n d©n VN do §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n VN s¸ng lËp, tæ
chøc vµ l·nh ®¹o.
Ngµy 28-3-1935, §¶ng ta ®· cã “nghÞ quyÕt vÒ ®éi tù vÖ”. ngay sau
®ã, díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, c¸c ®éi tù vÖ c«ng n«ng mang tÝnh chÊt lµ
nh÷ng lùc lîng vò trang quÇn chóng lÇn lît ®îc ra ®êi vµ lµ nh÷ng mÇm
mèng ®Çu tiªn cña lùc lîng vò trang nh©n d©n.
Sau c¸ch m¹ng th¸ng t¸m, níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ra ®êi,
DQTV ®îc x¸c ®Þnh lµ mét lùc lîng vò trang nhµ níc, Mét trong ba thø
qu©n(bé ®éi chñ lùc, bé ®éi ®Þa ph¬ng, DQTV) cña lùc lîng vò trang nh©n
d©n, mét c«ng cô chñ yÕu cña chÝnh quyÒn nh©n d©n ë c¬ së.
Trong hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n ph¸p vµ ®Õ quèc Mü, lùc
lîng DQTV ngµy cµng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh vÒ mäi mÆt, ®· thùc sù trë
thµnh lùc lîng kh«ng thÓ thiÕu cña chiÕn tranh nh©n d©n VN. hµng triÖu
nam n÷ DQTV ®· trùc tiÕp tham gia chiÕn ®Êu vµ phôc vô chiÕn ®Êu trªn
kh¾p c¸c chiÕn trêng,trªn mäi miÒn ®Êt níc, lËp nªn nh÷ng chiÕn c«ng to
lín. Lùc lîng DQTV ®· trùc tÕp tham gia chiÕn ®Êu tiªu diÖt ®Þch, b¾n m¾y
bay, tµu chiÕn, b¾t giÆc l¸i lµm nßng cèt cho toµn d©n ®¸nh giÆc b¶o vÖ xãm
lµng, quª h¬ng, bæ sung cho bé ®éi chñ lùc, bé ®éi ®Þa ph¬ng chiÕn ®Êu vµ
phôc vô chiÕn ®Êu, b¶o vÖ giao th«ng vËn t¶i, tham gia kh¾c phôc hËu qu¶
do bom ®¹n cña ®Þch g©y ra.Hµng v¹n DQTV ®· tham gia d©n c«ng ho¶
tuyÕn, thanh niªn xung phong phôc vô tiÒn tuyÕn...§Æc biÖt, trong cuéc
kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc, lùc lîng d©n qu©n, du kÝch ë miÒn nam
trong thÕ trËn chiÕn tranh nh©n d©n®· hç trî ®¾c lùc cho quÇn chóng næi
dËy, dïng b¹o lùc c¸ch m¹ng ph¸ thÕ k×m kÑp cña ®Þch, ®¸nh ®æ chÝnh
quyÒn tay sai cña chóng, dµnh chÝnh quyÒn ë c¬ së vÒ tay nh©n d©n. §ång
thêi, thêng xuyªn phèi hîp víi qu©n gi¶i phãng, b¸m trô ®Þa bµn chiÕn ®Êu
tiªu hao nhiÒu sinh lùc ®Þch, gãp phÇn ®¸nh b¹i hÇu hÕt c¸c chiÕn lîc cña
®Þch trong chiÕn tranh x©m lîc níc tacña ®Õ quèc Mü mµ ®Ønh cao lµ cuéc
Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy mïa xu©n n¨m 1975, gi¶i phãng MiÒn nam,
thèng nhÊt ®Êt níc.
Thêi kú x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa,
nhÊt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi cã nghÞ quyÕt 02 cña bé chÝnh trÞ vµ ph¸p
2
lÖnh vÒ DQTV cña nhµ níc, lùc lîng DQTV trong c¶ níc ®· cã bíc ph¸t
triÓn míi. ChÊt lîng tæng hîp, nhÊt lµ søc m¹nh chÝnh trÞ vµ søc m¹nh
chiÕn ®Êu cña lùc lîng DQTV dîc n©ng lªn ®¸ng kÓ, ®· gãp phÇn cïng toµn
d©n, toµn qu©n tõng bíc lµm thÊt b¹i chiÕn lîc “DiÔn biÕn hoµ b×nh”, b¹o
lo¹n lËt ®æ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch,b¶o vÖ v÷ng ch¾c chñ quyÒn, toµn vÑn
l·nh thæ, an ninh ®Êt níc, b¶o vÖ ®¶ng, b¶o vÖ chÕ ®é, b¶o vÖ b×nh yªn cho
c«ng cuéc hoµ b×nh x©y dùng cña ®Êt níc ta.
Tr¶i qua 65 n¨m x©y dùng, ho¹t ®éng díi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña
§¶ng, sù qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn, sù chØ ®¹o, chØ huy
trùc tiÕp cña c¬ quan qu©n sù c¸c cÊp, vµ ®îc nh©n d©n ch¨m lo, chö che
®ïm bäc, lùc lîng DQTV ®· tõng bíc ph¸t triÓn c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng,
trang bÞ, biªn chÕ. §ång thêi nªu cao tinh thÇn yªu níc, ý thøc gi¸c ngé giai
cÊp s©u s¾c, trung thµnh víi d©n téc vµ ®· trë thµnh mét lùc lîng chiÕn lîc
trong ®Êu tranh vò trang c¸ch m¹ng cña §¶ng, cïng víi Qu©n ®éi nh©n d©n
lµm nßng cèt cho toµn d©n ®¸nh th¾ng c¸c kÎ thï x©m lîc, gãp phÇn quan
träng vµo th¾ng lîi cña sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ
quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa.Nh chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· x¸c ®Þnh:
“ d©n qu©n, tù vÖ vµ du kÝch lµ lùc lîng cña toµn d©n téc, lµ mét lùc lîng v«
®Þch,lµ bøc tßng s¾t cña tæ quèc,v« luËn kÎ ®Þch hung b¹o thÕ nµo, hÔ ®ông
vµo bøc têng ®ã, th× ®Þch nµo còng ph¶i tan r·”.
TiÕn vµo kû nguyªn míi, sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
®Êt níc, b¶o vÖ tæ quèc cña nh©n d©n ta vÉn tiÕp tôc ph¸t triªn trong ®iÒu
kiÖn kh¸ nhiÒu thêi c¬ vµ thuËn lîi, song khã kh¨n vµ th¸ch thøc còng
kh«ng ph¶i lµ Ýt. T×nh h×nh thÕ giíi vµ khu vùc tiÕp tôc diÔn biÕn phøc t¹p
vµ chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè khã lêng. Chñ nghÜa ®Õ quèc vµ c¸c thÕ lùc thï
®Þch ®ang r¸o riÕt thùc hiÖn “chiÕn lîc diÔn biÕn hoµ b×nh”, b¹o lo¹n lËt ®æ,
kÕt hîp víi r¨n ®e qu©n sù, nh»m xo¸ bá chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam.C¸c
ho¹t ®éng tranh chÊp chñ quyÒn vµ lîi Ých kinh tÕ trªn biÓn ®«ng thuéc
vïng tµi ph¸n quèc gia còng ®ang rÊt phøc t¹p. An ninh vµ toµn vÑn l·nh
thæ trªn biªn giíi ®Êt liÒn vÉn lµ vÊn ®Ò thêi sù, ph¶i thêng xuyªn ch¨m lo,
g×n gi÷. thªm vµo ®ã, ®Êt níc ta l«n bÞ thiªn tai ®e do¹ vµ g©y ra nh÷ng tæn
thÊt to lín cho nhµ níc vµ nh©n d©n...
§Ó tiÕp tôc x©y dùng lùc lîng DQTV xøng ®¸ng lµ mét trong nh÷ng
c«ng cô chñ yÕu ®Ó b¶o vÖ ®Èng, b¶o vÖ chÝnh quyÒn, b¶o vÖ tÝnh m¹ng vµ
tµi s¶n cña nh©n d©n, tµi s¶n nhµ níc ë c¬ së, gãp phÇn cñng cè vµ t¨ng c-
êng quèc phßng, gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi trong thêi
3
kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, chóng ta cÇn tËp trung vµo nh÷ng
vÊn ®Ò chñ yÕu sau.
Tríc hÕt, tËp trung x©y dùng lùc lîng DQTV “ v÷ng m¹nh,réng
kh¾p”, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng tæng hîp, tríc hÕt lµ chÊt lîng
chÝnh trÞ.
§©y lµ vÊn ®Ò mang tÝnh nguyªn t¾cvµ lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu c¬
b¶n hµng ®Çu trong x©y dùng lùc lîng DQTV hiÖn nay. trong qu¸ tr×nh x©y
dùng lùc lîng DQTV cÇn ph¶i gi¶i quyÕt tèt yªu cÇu v÷ng m¹nh vµ réng
kh¾p, trong ®ã lÊy chÊt lîng lµ chÝnh. Tuy nhiªn gi÷a sè lîng vµ chÊt lîng
DQTV cã liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau, t¹o tiÒn ®Ò vµ ®iÒu kiÖn lÉn nhau cho
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, võa ®¶m b¶o cho yªu cÇu tríc m¾t võa ®¸p øng nhiÖm
vô l©u dµi, lu«n chñ ®éng trong mäi t×nh huèng.sè lîng lµ c¬ së ®Ó t¹o nªn
chÊt lîng, do ®ã ph¶i cã sè lîng míi t¹o ®îc phong trµo, nhng chÊt lîng
ph¶i cao phong trµo míi m¹nh. VÒ sè lîng, trong thêi b×nh kh«ng nªn duy
tr× sè lîng qu¸ nhiÒu, song còng kh«ng nªn ®Ó qu¸ Ýt vµ cµng kh«ng thÓ ®Ó
c¸c “vïng tr¾ng” vÒ DQTV.Do tÝnh ®Æc thï cña DQTV võa lµ d©n võa lµ
qu©nvµ kh«ng tho¸t ly s¶n xuÊt, c«ng t¸c nªn ë ®©u cã d©n th× ë ®ã ph¶i x©y
dùng lùc lîng DQTV. Tõ nay ®Õn n¨m 2005, chóng ta phÊn ®Êu x©y dùng
sè lîng d©n qu©n cã tû lÖ so víi d©n sè kho¶ng 2% trë lªn, ®èi víi tù vÖ, tû
lÖ vÒ sè lîng víi tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªnkho¶ng 15% trë lªn.ë c¸c
®Þa bµn träng ®iÓm, xung yÕu vÒ quèc phßng, an ninh, c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng
trªn biÓnth× tû lÖ cã thÓ cao h¬n. VÒ chÊt lîng, ®©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh søc
m¹nh cña lùc lîng DQTV trong ho¹t ®éng,chiÕn ®Êu, v× vËy ph¶i tËp trung
n©ng cao chÊt lîng tæng hîp cña DQTV, tríc hÕt vµ quan träng hµng ®Çu lµ
chÊt lîng chÝnh trÞ. §Ó n©ng cao chÊt lîng DQTV cÇn ph¶i cã hÖ thèng c¸c
gi¶i ph¸p ®ång bé, thùc hiÖn tèt ngay tõ kh©u tuyÓn chän, cñng cè kiÖn toµn
hÖ thèng tæ chøc lùc lîng,chØ huy, ®æi míi, n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc,
huÊn luyÖn, ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña DQTV. C¸c vÊn ®Ò nµy ®· dîc tæng
kÕt qua c¸c héi nghÞ DQTV toµn quèc vµ tõng ®Þa ph¬ng trong c¸c n¨m
qua. V× vËy, tiÕp tôc chØ ®¹o vµ vËn dông s¸ng t¹o cho phï hîp víi tõng ®Þa
ph¬ng c¬ së lµ mét yªu cÇu nhÖm vô hÕt søc quan träng hiÖn nay. X©y
dùng lùc lîng DQTV trong c¬ chÕ thÞ trêng vµ trong ®iÒu kiÖn c¸c thÕ lùc
thï ®Þch ®ang r¸o riÕt thùc hiÖn chiÕn lîc “ diÔn biÕn hoµ b×nh”, b¹o lo¹n lËt
®æ, tËp trung chèng ph¸ ta vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, t tëng v¨n ho¸ vµ c¸c lÜnh
vùc kh¸c th× viÖc t¨ng cêng kh«ng ngõng b¶n lÜnh c¸ch m¹ng vµ ý thøc gi¸c
ngé giai cÊp cho tõng thµnh viªnvµ toµn lùc lîng ph¶i lu«n ®îc coi träng.
C¸c cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, mét mÆt ph¶i t¨ng cêng qu¶n lý, ®ång
thêi quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng cho lùc lîng
4
DQTV. tuú theo tõng ®èi tîng vµ hoµn c¶nh thùc tÕ mµ x¸c ®Þnh néi dung,
biÖn ph¸p gi¸o dôc cho thÝch hîp vµ hiÖu qu¶.Trong gi¸o dôc ph¶i lµm râ
©m mu vµ thñ ®o¹n kÎ thï ®èi víi ®Êt níc nãi chung vµ víi ®Þa ph¬ng c¬ së
nãi riªng, trªn c¬ së ®ã thêng xuyªn n©ng cao c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng, ý chÝ
chiÕn ®Êu, tÝch cùc phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c lùc lîng kh¸c vµ toµn d©n lµm
thÊt b¹i ý ®å ph¸ ho¹i díi mäi h×nh thøc vµ thñ ®o¹n cña kÎ thï, b¶o vÖ
v÷ng ch¾c tæ quèc vµ chÔ ®é x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ c«ng cuéc hoµ b×nh
x©y dùng, thµnh qu¶ lao ®éng vµ tÝnh m¹ng tµi s¶n cña nh©n d©n ta. Cïng
víi chÊt lîng chÝnh trÞ, thêng xuyªn chÊn chØnh, cñng cè tæ chøc, biªn chÕ
lùc lîng, trang bÞ phï hîp víi tÝnh chÊt,®Æc ®iÓm..yªu cÇu nhiÖm vô cña
DQTV tõng vïng, tõng ®Þa ph¬ng vµ c¬ së, nhÊt lµ ë ven biÓn, h¶i ®¶o, biªn
giíi, khu c«ng nghiÖp, c¸c ®« thÞ c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm, xung yÕu kh¸c, cã
biÖn ph¸p cñng cè ph¸t triÓn ë c¸c ®Þa bµn DQTV cßn máng yÕu, sè lîng
thÊp,chÊt lîng cha cao.Qu¸ tr×nh x©y dùng DQTV mçi ®Þa ph¬ng c¬ së cÇn
ph¶i ®¶m b¶o sù c©n ®èi gi÷a lùc lîng réng r·i t¹i chç vµ lùc lîng c¬ ®éng,
trong ®ã chó träng x©y dùng lùc lîng d©n qu©n tù vÖ nßng cèt lµm nhiÖm
vô c¬ ®éng, vµ mét sè tæ, ®éi binh chñng chiÕn ®Êu, chuyªn m«n cÇn thiÕt
theo yªu cÇu cña c¸c khu vùc phßng thñ. ®ång thêi coi träng x©y dùng lùc
lîng tù vÖ c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, doanh nghiÖp nhµ
níc, tæ chøc chÝnh trÞ- x· héi. tiÕp tôc nghiªn cøu, tæ chøc x©y dùng tù vÖ
trong c¸c doanh nghiÖp liªn doanh víi níc ngoµi vµ doanh nghiÖp t nh©n
xÐt thÊy ®ñ ®iÒu kiÖn.
hai lµ, chó träng x©y dùng ®éi ngò c¸n bé DQTV cã ®ñ phÈm
chÊt vµ n¨ng lùc, cã kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph¬ng.
Trong x©y dùng lùc lîng vò trang quÇn chóng, ®i ®«i víi sù t¨ng
cêng sù l·nh ®¹o cña cÊp uû §¶ng, th× kh©u then chèt vµ cã ý nghÜa quyÕt
®Þnh ®Õn n©ng cao chÊt lîng tæng hîp vµ søc m¹nh chiÕn ®Êu cña DQTV lµ
x©y dùng ®éi ngò c¸n bé DQTV v÷ng m¹nh. §éi ngò c¸n bé võa lµ nh÷ng
ngêi kh«ng tho¸t ly s¶n xuÊt, võa lµm nhiÖm vô s¶n xuÊt, võa lµm nhiÖm vô
quèc phßng ®Þa ph¬ng ë c¬ së, c¸c ho¹t ®éng chiÕn ®Êu, b¶o vÖ trÞ an g¾n
liÒn víi s¶n xuÊt, nªn trong x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, nhÊt lµ c¸n bé chØ huy
qu©n sù c¬ së ph¶i hÕt søc coi träng mÆt chÊt lîng, tríc hÕt lµ chÊt lîng
chÝnh trÞ, nhÊt thiÕt ph¶i lµ §¶ng viªn, cµng tèt h¬n nÕu lµ cÊp uû viªn. §i
®«i víi phÈm chÊt chÝnh trÞ, c¸n bé DQTV ph¶i cã n¨ng lùc t¬ng ®èi toµn
diÖn kh«ng chØ vÒ qu©n sù, quèc phßng, an ninh mµ cßn c¶ vÒ kinh tÕ,chÝnh
trÞ, v¨n ho¸. x· héi ë ®Þa ph¬ng, ®¬n vÞ m×nh.Qu¸n triÖt vµ n¾m v÷ng nh÷ng
quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ cñng cè x©y dùng nÒn quèc phßngtoµn d©n, an ninh
nh©n d©n trong ®iÒu kiÖn míivµ cã kh¶ n¨ng tham mu gióp cÊp uû vµ chÝnh
5
quyÒn chØ ®¹o vÒ c«ng t¸c quèc phßng ë ®Þa ph¬ng, c¬ së, ®ång thêi cã
n¨ng lùc chØ huy, tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô x©y dùng,chiÕn ®Êu,
phôc vô chiÕn ®Êu, tuyªn truyÒn nhiÖm vô quèc phßng vµ gi¸o dôc quèc
phßng, thùc hiÖn chÝnh s¸ch hËu ph¬ng qu©n ®éi...§©y võa lµ yªu cÇu võa
lµ môc tiªu phÊn ®Êu trong nh÷ng n¨m tíi, nh»m x©y dùng ®éi ngò c¸n bé
DQTV, ®Æc biÖt lµ c¸n bé chØ huy qu©n sù c¬ së lµ c¸n bé ®îc bè trÝ chuyªn
tr¸ch, qua rÌn luyÖn trong qu©n ®éi vµ thùc tiÔn c«ng t¸c, cã ®é tuæi vµ søc
khoÎ cÇn thiÕt, ®ñ søc hoµn thÇnh nhiÖm vô ®îc giao trong mäi t×nh huèng.
viÖc båi dìng ®éi ngò c¸n bé qu©n sù c¬ së cÇn dîc tiÕn hµnh mét
c¸ch c¬ b¶n, hÖ thèng ë c¸c trêng qu©n sù ®Þa ph¬ng tØnh ,thµnh phè theo
néi dung ch¬ng tr×nh qui ®Þnh cho tõng ®èi tîng, nhÊt lµ sè c¸n bé míi ®îc
bæ nhiÖm, c¸n bé vïng d©n téc Ýt ngêi.TiÕp tôc ®æi míi néi dung, ch¬ng
tr×nh huÊn luyÖn, båi dìng c¸n bé DQTVtheo híng c¬ b¶n, thiÕt thùc, phï
hîp víi tõng ®èi tîng, s¸t víi yªu cÇu nhiÖm vô tõng ®Þa bµn. Chó träng båi
dìng n¨ng lùc.lµm tham mu cho cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, c¬ së vÒ
c«ng t¸c qu©n sù, quèc phßng,an ninh ®Þa ph¬ng,c¬ së.
Ba lµ,kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng t¸c chiÕn, trÞ an cña
lùc lîng DQTV lªn bíc míi.
Díi ¸nh s¸ng NghÞ quyÕt 02 cña Bé ChÝnh TrÞ, nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n
cña ph¸p lÖnh vÒ DQTV vµ nh÷ng kinh nghiÖm trong x©y dùng, ho¹t ®éng
trong 65 n¨m qua, tiÕp tôc n©ng cao hiÖu lùc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña lùc l-
îng DQTV, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®ßi hái.HiÖn nay trong thêi b×nh,
cïng víi viÖc s½n sµng chiÕn ®Êu theo c¸c t×nh huèng ®Æc biÖt, DQTV ph¶i
thùc sù lµ lùc lîng nßng cèt trong x©y dùng c¬ së chÝnh trÞ, b¶o ®¶m an
ninh vµ trËt tù an toµn x· héi ë ®Þa ph¬ng c¬ së, nhÊt lµ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ
n»m trong vïng xung yÕu, c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm vµ c¸c “®iÓm nãng” cã
nh÷ng vÊn ®Ò x· héi phøc t¹p ®ang x¶y ra.®Ó lµm tèt ®iÒu ®ã ph¶i g¾n viÖc
x©y dùng vµ ho¹t ®éng cña DQTV víi nhiÖm vô x©y dùng x· phßng v÷ng
m¹nh toµn diÖn, híng c¸c ho¹t ®éng cña DQTV phôc vô thiÕt thùc c¸c
nhiÖm vô chÝnh trÞ –x· héi cña ®Þa ph¬ng, c¬ së vµ c¶ níc. Lùc lîng
DQTV lu«n ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c lùc lîng kh¸c vµ nh©n d©n trong
®Þa bµn, x©y dùng c¬ së chÝnh trÞ v÷ng ch¾c, gãp phÇn lµm thÊt b¹i chiÕn l-
îc diÔn biÕn hoµ b×nh, b¹o lo¹n lËt ®æ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, b¶o vÖ chñ
quyÒn an ninh quèc gia, gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi c¬
së, s½n sµng ®èi phã cã hiÖu qu¶ víi mäi t×nh huèng cã thÓ x¶y ra. §ång
thêi g¬ng mÉu chÊp hµnh vµ vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi chÝnh
s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc, xung kÝch trong lao ®éng s¶n xuÊt,
6
b¶o vÖ s¶n xuÊt, phßng chèng kh¾c phôc hËu qu¶ cña thiªn tai, dÞch ho¹ vµ
c¸c sù cè nghiªm träng kh¸c, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, gi÷ v÷ng
sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ ë ®Þa ph¬ng còng nh trªn ph¹m vi c¶ níc.
VÞ trÝ chiÕn lîc cña lùc lîng DQTV ®· ®îc §¶ng vµ nhµ níc ta kh¼ng
®Þnh vµ trong thùc tiÔn ho¹t ®éng, c«ng t¸c DQTV ®· tõng bíc ®¸p øng ®îc
yªu cÇu mµ §¶ng vµ nh©n d©n giao phã.NhËn thøc cña lùc lîng DQTV vÒ
nhiÖm vô quèc phßng, b¶o vÖ tæ quèc, b¶o vÖ an ninh chÝnh trÞ ®îc n©ng
lªn, chÊt lîng tæng hîp, tríc hÕt lµ chÊt lîng chÝnh trÞ kh«ng ngõng ®îc
n©ng cao, ho¹t ®éng cña DQTV ngµy cµng hiÖu qu¶ trong nhiÖm vô s½n
sµng chiÕn ®Êu còng nh trong phßng chèng chiÕn lîc ‘diÔn biÕn hoµ b×nh”,
b¹o lo¹n lËt ®æ, kh¾c phôc thiªn tai ho¶ ho¹n...ë c¬ së.
§Æc biÖt trong thêi gian qua ë mét sè ®Þa ph¬ng, c¬ së ®· x¶y ra
nh÷ng vô viÖc phøc t¹p, lùc lîng d©n quan tù vÖ ®· ph¸t huy tèt vai trß cña
m×nh phèi hîp víi c¸c lùc läng gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x·
héi, tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n gãp phÇn lµm chç dùa cho chÝnh
quyÒn c¬ së vµ cÊp trªn c¬ së gi¶i quyÕt, æn ®Þnh t×nh h×nh. th«ng qua ho¹t
®éng thùc tiÔn lùc lîng DQTV ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß to lín
cña m×nh trong sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng.
Nhng bªn c¹nh ®ã còng ph¶i nãi r»ng c«ng t¸c DQTV cßn béc lé
nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt nh chuyÓn biÕn cha theo kÞp víi sù ph¸t triÓn
nhanh ®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, x©y dùng toµn diÖn nhng
chÊt lîng cha ®Òu, cã mÆt nhng cha v÷ng ch¾c, cã ®Þa ph¬ng,bé,ngµnh cha
thÊy hÕt vai trß vÞ trÝ cña DQTV nªn thiÕu sù quan t©m ®óng møc.Trong
thêi kú míi, nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc vµ x©y dùng ®Êt níc cã sù ph¸t triÓn
víi yªu cÇu ngµy cµng cao, nªn ®ßi hái c«ng t¸c DQTV ph¶i cã sù ®æi míi
h¬n n÷a, t¹o chuyÓn biÕn m¹nh mÏ ngang tÇm nhiÖm vô.
Muèn thÕ, trong c«ng t¸c x©y dùng lùc lîng DQTVtrong sù nghiÖp
x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc hiÖn nay cÇn tËp trung lµm tèt mÊy vÊn ®Ò c¬
b¶n díi ®©y.
Tríc hÕt, cÇn tiÕp tôc qu¸n triÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn tèt ph¸p lÖnh vÒ
DQTV, b¶o ®¶m cho c«ng t¸c DQTV ®i ®óng híng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn.
c¸c c¬ quan chøc n¨ng mét mÆt ph¶i t¨ng cêng chØ ®¹o, theo dâi, kiÓm tra
viÖc thùc hiÖn, nh©n réng c¸c ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, kÕt hîp víi uèn n¾n nh÷ng
n¬i thùc hiÖn cha tèt ph¸p lÖnh,mÆt kh¸c th«ng qua ®ã nghiªn cøu tiÕp tôc
®Ò xuÊt víi nhµ níc vµ ngµnh cã thÈm quyÒn bæ sung söa ®æi, hoµn thiÖn
c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, nhÊt lµ vÒ c¬ chÕ, chÕ ®é chÝnh s¸ch cho phï hîp víi
7