Week 4 ky thuat ghep kenh sdh

  • 27 trang
  • file .pdf
Chöông 4:
Gheùp luoàng baäc cao SDH
1 2010-12-03
NOÄI DUNG CHÖÔNG 4
 Lòch söû truyeàn daãn soá.
 Nhöôïc ñieåm cuûa PDH
 SDH laø gì? Ñaëc ñieåm cuûa SDH?
 Caùc Toác ñoä cuûa SDH
 Phaân caáp trong SDH
 Caùc khaùi nieäm cô baûn
2 2010-12-03
Lòch söû cuûa truyeàn daãn soá
 Nhöõng naêm 70: PCM thaâm nhaäp maïng vieãn
thoâng.
 PCM 30/32 ra ñôøi laø caáp gheùp ñoàng boä
 Gheùp luoàng baäc cao PDH ra ñôøi?
 SONET ra ñôøi.
 Caùc chuaån SDH ñöôïc giôùi thieäu.
3 2010-12-03
PDH vaø nhöôïc ñieåm cuûa noù
 Tröôùc SDH, caùc maïng truyeàn daãn döïa treân PDH.
 Plesiochronous trong PDH coù nghóa laø caän ñoàng boä.
 Vieäc gheùp töø E1 leân E4 phaûi thoâng qua 2 caáp trung
gian laø E2 vaø E3.
 Toàn taïi 3 chuaån gheùp khaùc nhau
 Caùc khung coù caùc caáu truùc khaùc nhau
 Quaûn lyù hoaït ñoäng vaø caûnh baùo trong PDH ñoøi hoûi
caùc thieát bò rieâng.
 Xen reõ phöùc taïp vaø toán keùm
 ...
4 2010-12-03
Gheùp keânh töøng caáp trong PDH
5 2010-12-03
Xen reõ luoàng E1 töø luoàng E4 trong PDH
140 Mbps 34 Mbps 34 Mbps 140 Mbps
4 4
DME
DME
8 Mbps 8 Mbps
3 3
DME
DME
2 2
DME
DME
2 Mbps
6 2010-12-03
SDH laø gì? Ñaëc ñieåm cuûa SDH?
 SDH laø phaân caáp gheùp luoàng thöù caáp ñoàng boä.
 Côû sôû cuûa SDH (Synchronous Digital Hierarchy) laø
gheùp keânh ñoàng boä – döõ lieäu töø caùc luoàng caáp thaáp
ñöôïc gheùp xen byte.
 Trong SDH, caùc keânh ñöôïc gheùp taïi caùc vò trí coá ñònh
coù quan heä vôùi caùc byte trong khung.
 Vieäc phaân keânh thöïc hieän baèng caùch laáy ra caùc bytes
caàn thieát töø luoàng soá.
 Ñieàu naøy cho pheùp cho pheùp coù theå reõ/xen moät keânh
ñôn tröïc tieáp töø luoàng soá maø khoâng caàn phaân keânh
töøng caáp nhö trong PDH.
7 2010-12-03
Caùc toác ñoä trong SDH
 SDH laø moät phaân caáp truyeàn taûi treân cô sôû gheùp caùc
luoàng 155.52 Mbit/s. (STM = Synchronous Transport Module)
ITTU-T Data Rate (Mbps) Payload Rate
Designation (Mbps)
STM-1 155.52 150.336
STM-4 622.08 601.344
STM-16 2488.32 2405.376
STM-6 4 9953.28 9621.50
 Moãi toác ñoä laø chính xaùc baèng boäi cuûa toác ñoä cuûa
luoàng caáp thaáp, vì vaäy phaân caáp naøy laø ñoàng boä.
8 2010-12-03
Caáu truùc khung SDH cô baûn (STM-1)
9 2010-12-03
Truyeàn daãn caùc khung STM
10 2010-12-03
Caáu truùc khung SDH cô baûn (STM-N)
 Coù 3 vuøng chính trong khung STM-N:
Trong SDH, 1 khe
 SOH thôøi gian coù 8 bit
 Con troû ñôn vò quaûn lyù (AU pointer), vaø (1 byte); moãi khung
 Taûi troïng thoâng tin coù ñoä daøi 125µs
11 2010-12-03
Phaân caáp SDH
12 2010-12-03
Phaân caáp SDH
HOP: High order path
LOP: Low order path
13 2010-12-03
Container
 C : Container, laø ñôn vò thoâng tin duøng ñeå ñoàng boä
hoaù caùc luoàng PDH vaøo moâi tröôøng SDH (khung
STM).
 Ñôn vò kích thöôùc cuûa Container tính theo bytes. Thôøi
gian cuûa caùc loaïi container ñeàu baèng 125µs.
 Coù caùc container sau:
 C4: duøng ñeà gheùp luoàng E4 (kích thöôùc 2340 bytes).
 C3: duøng ñeà gheùp luoàng E3, T3 (kích thöôùc 756 bytes).
 C2: duøng ñeà gheùp luoàng T2 (kích thöôùc 106 bytes).
 C11: duøng ñeà gheùp luoàng T1 - 1,5Mbps (kích thöôùc 25 bytes).
 C12: duøng ñeà gheùp luoàng E1 - 2 Mbps (kích thöôùc 34 bytes).
 Ñeå coù theå ñöa caùc luoàng PDH vaø caùc container
töông öùng caàn söû duïng caùc bit cheøn coá ñònh vaø cheøn
cô hoäi (cheøn döông, cheøn aâm, cheøn khoâng).
14 2010-12-03
SDH vaø tín hieäu khoâng ñoàng boä
 Taïi vuøng giao tieáp PDH/SDH caùc bit cheøn ñöôïc söû
duïng khi tín hieäu PDH ñöôïc ñöa vaøo Container töông
öùng.
15 2010-12-03
Caùc container aûo trong SDH
 Khi moãi moät C ñöïoc taïo ra, byte töø maõo ñöôøng daãn
(POH) ñöôïc gaén theâm vaøo vaø taïo thaønh Container aûo
(VC) .
 POH (Path Overhead) coù chöùa caùc thoâng tin veà hoaït
ñoäng, caûnh baùo vaø caùc thoâng tin quaûn lyù khaùc.
 Moät ñöôøng daãn (path) ñi ngang qua 1 maïng SDH toàn
taïi töø ñieåm tín hieäu PDH ñöôïc ñöa vaøo C ñeán ñieåm
tín hieäu PDH ñöôïc khoâi phuïc laïi töø C.
 POH ñi cuøng vôùi C (taïo thaønh VC) thoâng qua ñöôøng
daãn.
16 2010-12-03
Caùc container aûo trong SDH
 Coù caùc container aûo sau:
 VC4: kích thöôùc 2349 bytes.
 VC3: kích thöôùc 765 bytes.
 VC2: kích thöôùc 107 bytes.
 VC11: kích thöôùc 26 bytes.
 VC12: kích thöôùc 35 bytes.
 Caùc VC4, VC3 ñöôïc goïi laø caùc VC baäc cao; Caùc
VC11, VC12, VC2 ñöôïc goïi laø caùc VC baäc thaáp.
 Thôøi gian cuûa caùc VC cuõng laø 125µs.
17 2010-12-03
Ñôn vò quaûn lyù – AU
Nhoùm ñôn vò quaûn lyù - AUG
 Caùc VC baäc cao ñöôïc gaén theâm con troû ñeå taïo thaønh
ñôn vò quaûn lyù töông öùng.
 Chöùc naêng cuûa con troû laø ghi laïi moái lieân heä veà pha
giöõa khung STM-1 vôùi VC baäc cao ñöôïc gheùp vaøo.
 Coù theå hieåu ôû ñaây, phase laø vò trí baét ñaàu moät VC trong khung
STM-1.
 Coù 2 loaïi AU laø:
 AU3: kích thöôùc 786 bytes
 AU4: kích thöôùc 2358 bytes
 AU4 töông ñöông vôùi AUG (nhoùm ñôn vò quaûn lyù).
 3 AU-3 gheùp xen byte vôùi nhau taïo thaønh moät AUG.
 Thôøi gian cuûa caùc AU vaø AUG cuõng laø 125µs.
18 2010-12-03
Ñôn vò quaûn lyù - AU
 AU4 coù theå truyeàn tröïc tieáp vaøo STM-1 baèng caùch
gaén theâm caùc töø maõo ñoaïn truyeàn daãn (SOH).
 3 AU3 coù theå truyeàn vaøo STM-1 baèng caùch gheùp xen
bytes vôùi nhau taïo thaønh AUG vaø gaén theâm caùc töø
maõo ñoaïn truyeàn daãn (SOH).
19 2010-12-03
Truyeàn caùc VC
 Container C-4 ñöôïc ñöa vaøo STM thoâng quan VC-4.
20 2010-12-03