Week 4 ky thuat ghep kenh pdh

  • 48 trang
  • file .pdf
Chöông 3:
Gheùp luoàng baäc cao PDH
1 2010-12-03
NOÄI DUNG CHÖÔNG 3
 Phaân caáp gheùp luoàng thöù caáp PDH.
 Chuaån chaâu aâu
 Chuaån Baéc myõ
 Chuaån Nhaät baûn
 Nguyeân lyù gheùp luoàng thöù caáp
 Kyõ thuaät cheøn.
 Caáu truùc khung caùc luoàng E2, E3, E4, E5
 Kyõ thuaät xen reõ
 Maõ ñöôøng truyeàn.
2 2010-12-03
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5
672CH 4032CH
×6
×7 BẮC
DS5 MỸ
24CH ×4 96CH 44,736 Mb/s 274,176 Mb/s
G.752
×24
1,544 Mb/s 6,312 Mb/s 480CH 1440CH 5760CH
NHẬT
G.733 G.743 ×5 ×3 ×4 BẢN
1CH G.734 G.746
32,064 Mb/s 97,728 Mb/s 257,2 Mb/s
G.752 G.752
64 kb/s
×30 30CH 120CH 480CH 1920CH 7680CH
×4 ×4 ×4 ×4 CHÂU
ÂU
2,048 Mb/s 8,448 Mb/s 34,368 Mb/s 139.264 Mb/s 564,992 Mb/s
G.732 G.742 G.751 G.751
G.735 G.744 G.753 G.754
G.736 G.745
G.737
3 2010-12-03
Caùc caáp gheùp theo chuaån Chaâu AÂu
Ứ Ố Ố ĐỘ
ĐƯỜ Ề
4 2010-12-03
Caùc caáp gheùp theo chuaån Baéc myõ
Ứ Ố Ố ĐỘ
ĐƯỜ Ề
ưỡ ự
ưỡ ự
ưỡ ự
5 2010-12-03
6 2010-12-03
Nguyeân lyù gheùp luoàng thöù caáp
7 2010-12-03
Nguyeân lyù gheùp luoàng thöù caáp
··· A0 A1 A2 ···
t +
··· B0 B1 B2 ···
t +
··· C0 C1 C2 ···
t +
··· D0 D1 D2 ···
t
=
T
A B C D A B C D A B C D
··· ···
0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2
t
T  N·T0
T T0
8 2010-12-03
Söï khoâng ñoàng boä ñoàng hoà
9 2010-12-03
Ñoàng boä ñoàng hoà & tröôït bit
 Caùc luoàng soá ñeán khoâng hoaøn toaøn ñoàng boä vôùi nhau
 Xuaát hieän hieän töôïng tröôït bit taïi khoái gheùp keânh
Ñoàng hoä chaäm do caùc bit ñeán
chaäm hôn vaø tröôït
MUX t
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
10 2010-12-03
Kyõ thuaät cheøn
Coù 2 kyõ thuaät cheøn cô baûn:
 Cheøn döông: cheøn theâm xung cho luoàng ñeán chaäm
so vôùi ñoàng hoà gheùp keânh.
 ÔÛ kyõ thuaät naøy, trong töøng khung caáp cao daønh cho moãi
luoàng caáp thaáp moät vò trí goïi laø bit cheøn. Bình thöôøng, bit naøy
mang thoâng tin, neáu luoàng caáp thaáp ñeán chaäm, moät bit troáng
ñöôïc cheøn vaøo vò trí naøy. (Söû duïng roäng raõi)
 Cheøn aâm: ruùt bôùt bit troáng ra khoûi luoàng ñeán nhanh
so vôùi ñoàng hoà gheùp keânh.
 ÔÛ kyõ thuaät naøy, trong töøng khung caáp cao daønh cho moãi
luoàng caáp thaáp moät vò trí goïi laø bit cheøn. Bình thöôøng, bit naøy
laø bit troáng, neáu luoàng caáp thaáp ñeán nhanh, bit troáng naøy
ñöôïc ruùt ra vaø thay vaøo ñoù laø moät bit thoâng tin.
11 2010-12-03
So saùnh ñoàng hoà ñeå cheøn
12 2010-12-03
Kyõ thuaät Cheøn döông
 Cheøn: söï ñoàng boä nhaèm choáng laïi vieäc maát soá lieäu do tröôït.
 Toác ñoä ra R > R1+R2
 i.e. E2, 8.448Mbps = 4x2.048Mbps + 256 Kbps
 Bit cheøn vaø chæ thò cheøn
 Vôùi caùc khung baäc cao, moãi moät luoàng baäc thaáp ñöôïc pheùp cheøn
hoaëc khoâng cheøn 1 bit ñôn vaøo moãi khung baäc cao (bit cheøn).
 Caàn chæ roõ coù cheøn hay khoâng ñeà ñaàu phaân keânh nhaän bieát.
 Caàn moät soá bit ñeå laøm coân gvieäc naøy (caùc bit chæ thò cheøn).
Mux cuûa caùc tín hieäu Bit cheøn
coù toác ñoä baèng nhau
13 2010-12-03
Caáu truùc khung caáp 2 – E2 (8Mbps)
Bit nghieäp
FAW vuï
1111010000 xx
Caùc bit chæ thò cheøn Bit
cheøn
12 200 4 208 4 208 4 4 204
Ñoaïn 1 Ñoaïn 2 Ñoaïn 3 Ñoaïn 4
212 212 212 212
848
Khoaûng 100µs
Cj1 Cj2 Cj3 Sj
1 10 0 10 0 0 10 10 S I I I
S: bít chèn
I: bit thông tin
14 2010-12-03
Caáu truùc khung caáp 2 – E2 (8Mbps)
ÑOAÏN LOAÏI TÍN HIEÄU SOÁ BIT THÖÙ TÖÏ BIT
 FAW:1111010000 10 1 – 10
1  Bit ngheäp vuï 2 11 – 12
Data 200 13 – 212
Bit chæ thò cheøn 4 213 – 216
2 Data 208 217 – 424
Bit chæ thò cheøn 4 425 – 428
3 Data 208 429 – 636
Bit chæ thò cheøn 4 637 – 640
4 Bit cheøn 4 641 – 644
Data 204 645 - 848
15 2010-12-03
Caáu truùc khung caáp 3 – E3 (34Mbps)
Bit nghieäp
FAW vuï
1111010000 xx
Caùc bit chæ thò cheøn Bit
cheøn
1 372 4 380 4 38 4 4 376
2 0
Ñoaïn 1 Ñoaïn 2 Ñoaïn 3 Ñoaïn 4
384 384 384 384
1536
Khoaûng 44,69µs
16 2010-12-03
Caáu truùc khung caáp 3 – E3 (34Mbps)
ÑOAÏN LOAÏI TÍN HIEÄU SOÁ BIT THÖÙ TÖÏ BIT
 FAW:1111010000 10 1 – 10
1  Bit ngheäp vuï 2 11 – 12
Data 372 13 – 384
Bit chæ thò cheøn 4 385 – 388
2 Data 380 389 – 768
Bit chæ thò cheøn 4 769 – 772
3 Data 380 773 – 1152
Bit chæ thò cheøn 4 1153 – 1156
4 Bit cheøn 4 1157 – 1160
Data 376 1161 - 1536
17 2010-12-03
Caáu truùc khung caáp 4 – E4 (140Mbps)
Bit nghieäp
FAW vuï
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 xxxx Bit chæ thò cheøn Bit cheøn
16 472 4 484 4 484 4 484 4 484 4 4 480
1 2 3 4 5 6
488 488 488 488 488 488
2928
Khoaûng 21,02 µs
18 2010-12-03
Caáu truùc khung caáp 4 – E4 (140Mbps)
ÑOAÏN LOAÏI TÍN HIEÄU SOÁ BIT THÖÙ TÖÏ BIT
 FAW:111110100000 12 1 – 12
1  Bit ngheäp vuï 4 13 – 16
Data 472 17 – 488
2 Bit chæ thò cheøn 4 489 – 492
Data 484 493 – 976
3 Bit chæ thò cheøn 4 977 – 980
Data 484 981 – 1464
4 Bit chæ thò cheøn 4 1465– 1468
Data 484 1469 – 1952
5 Bit chæ thò cheøn 4 1953 – 1956
Data 484 1957 - 2440
Bit chæ thò cheøn 4 2441 – 2444
6 Bit cheøn 4 2445 – 2448
Data 480 2449 - 2928
19 2010-12-03
Caáu truùc khung caáp 5 – E5 (565Mbps)
FAW Bit nghieäp
vuï
111110100000
Bit chæ thò cheøn Bit cheøn
12 372 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 4 376
1 2 3 4 5 6 7
384 384 384 384 384 384 384
2688
Khoaûng 4,75 µs
Khung E5 chæ coù trong phoøng thí nghieäm,
khoâng toàn taïi trong thöïc teá.
20 2010-12-03