Week 4 ky thuat ghep kenh mo dau

  • 19 trang
  • file .pdf
Kỹ thuật ghép kênh
Chöông 1:
Môû ñaàu
1 2010-12-03
NOÄI DUNG MOÂN HOÏC
 Chöông 1: Môû ñaàu.
 Chöông 2: Gheùp keânh cô sôû.
 Chöông 3: Gheùp luoàng baäc cao PDH.
 Chöông 4: Gheùp luoàng baäc cao SDH.
2 2010-12-03
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
1. Robert G.Winch, “Telecommunication
Transmission Systems”, McGraw-Hill,Inc.
2. Slide moân hoïc
3. Caùc taøi lieäu khaùc do giaùo vieân chæ ñònh.
4. Tìm kieám treân maïng.
3 2010-12-03
NOÄI DUNG CHÖÔNG 1
 Gheùp keânh laø gì ?
 Taïi sao phaûi gheùp keânh?
 Phaân loaïi gheùp keânh.
 FDM
 WDM
 TDM
4 2010-12-03
Caùc heä thoáng truyeàn daãn Satellite
Link
Local Trunk Transmission
Exchange Exchange Center
Haø noäi
Fiber Optic Cable
Microwave
Systems
Local Trunk Transmission
Exchange Exchange Center
Tp.Hoà Chí Minh
•Giaû söû cuøng luùc coù 1000 cuoäc thoaïi Haø noäi – Tp.HCM
5 2010-12-03
Gheùp keânh laø gì?
6 2010-12-03
Multiplexing – gheùp keânh
 Muïc ñích cuûa gheùp keânh: söû duïng nhieàu tín hieäu khaùc
nhau treân cuøng moät keânh truyeàn vaät lyù.
7 2010-12-03
Phaân loaïi gheùp keânh
Coù 3 loaïi gheùp keânh cô baûn:
1. Gheùp keânh phaân chia theo taàn soá
(Frequency Division Multiplexing – FDM)
2. Gheùp keânh phaân chia theo böôùc soùng
(Wavelength Division Multiplexing – WDM)
3. Gheùp keânh phaân chia theo thôøi gian
(Time Division Multiplexing – TDM)
8 2010-12-03
FDM
 Baêng thoâng cuûa moâi tröôøng truyeàn daãn phaûi
lôùn hôn baêng thoâng yeâu caàu cuûa keânh.
 Moãi tín hieäu ñöôïc ñieàu cheá vôùi moät taàn soá
soùng mang khaùc nhau.
 Caùc taàn soá soùng mang ñöôïc taùch rôøi nhau, vì
vaäy caùc tín hieäu khoâng bò choàng laán leân nhau.
 Ví duï: caùc tín hieäu töø caùc ñaøi phaùt thanh
 Keânh vaãn ñöôïc daønh rieâng ngay caû khi khoâng
coù tín hieäu.
9 2010-12-03
Caùc keânh cuûa FDM
10 2010-12-03
FDM System
11 2010-12-03
FDM cuûa 3 tín hieäu baêng taàn voice
12 2010-12-03
Ví duï veà phaân caáp FDM
 AT&T (USA)
 Sô ñoà phaân caáp (Hierarchy) FDM
 Group
 12 keânh voice (moãi keânh 4kHz ) = 48kHz
 Phaïm vi taàn soá: töø 60kHz tôùi 108kHz
 Supergroup
 60 keânh
 FDM caùc tín hieäu cuûa 5 group treân caùc soùng mang töø
420kHz tôùi 612 kHz
 Mastergroup
 10 supergroups
13 2010-12-03
Wavelength Division Multiplexing
 Söû duïng nhieàu tia soùng (beams) aùnh saùng taïi caùc
böôùc soùng khaùc nhau (taàn soá khaùc nhau)
 Ñöôïc truyeàn daãn baèng caùp sôïi quang (optical fiber)
Optical Optical
1 MUX deMUX
1
2
1 2. m 2
Optical
fiber
m m
14 2010-12-03
Wavelength Division Multiplexing
 Veà baûn chaát ñaây laø FDM
 Moãi maøu cuûa aùnh saùng (böôùc soùng) mang keânh thoâng
tin rieâng bieät
 1997 Bell Labs
 100 tia soùng
 Moãi tia soùng söû duïng toác ñoä 10 Gbps
 Toång theå: 1 terabit per second (Tbps)
 Caùc heä thoáng thöông maïi hieän nay: 160 keânh 10 Gbps
 Lab systems (Alcatel) 256 keânh taïi 39.8 Gbps moãi keânh
 10.1 Tbps
 Truyeàn xa hôn 100km
15 2010-12-03