Week 4 ky thuat ghep kenh ghep kenh co so

  • 54 trang
  • file .pdf
Chöông 2:
Gheùp keânh cô sôû
1 2010-12-03
NOÄI DUNG CHÖÔNG 2
 Nguyeân lyù gheùp keânh theo thôøi gian
 Ñieàu xung maõ.
 Nguyeân lyù gheùp keânh cô sôû
 Caáu truùc khung PCM30/32.
 Nguyeân lyù ñoàng boä trong gheùp keânh cô sôû
 Caáu truùc khung PCM24.
 Gheùp keânh tín hieäu TV.
2 2010-12-03
Lòch söû cuûa PCM
 Trong PSTN analog (SSB-FDM) laø vieäc truyeàn daãn
nhieàu keânh raát khoù khaên do tính phi tuyeán cuûa moâi
tröôøng daãn ñeán nhieãu xuyeân keânh (cross-talk)
 1937 Reeves vaø Delorane (ITT labs) ñaõ thöû nghieäm
coâng ngheä TDM.
 1948 PCM ñöôïc thöû nghieäm taïi Bell Labs: Söû duïng
phöông thöùc chuyeån ñoåi caùc keânh thoaïi Analog 4Khz
coù saün thaønh luoàng tín hieäu soá 64 kbit/s.
 TDM ñöôïc ñöa vaøo söû duïng vaøo naêm 1962 vôùi ñöôøng
truyeàn 24 keânh thoaïi PCM.
 Heä thoáng PCM 30 keânh thoaïi ñaàu tieân ñöôïc söû duïng
taïi Phaàn lan naêm 1969
3 2010-12-03
Some important ITU-T
speech/video coding
standards
4
2010-12-03
Nguyeân lyù TDM
5 2010-12-03
Nguyeân lyù TDM
6 2010-12-03
Nguyeân lyù TDM
7 2010-12-03
Nguyeân lyù TDM
8 2010-12-03
Nguyeân lyù TDM
9 2010-12-03
Pulse Coded Modulation (PCM)
 PCM laø phöông phaùp bieán ñoåi caùc baûn tin Analog ñeå coù theå
truyeàn daãn döôùi daïng soá vaø sau ñoù giaûi maõ taïi ñaàu thu.
transmitter
LP-filtering sampling quantization encode
Channel
receiver
LP-filtering decode Pulse
regeneration
10 2010-12-03
Pulse Coded Modulation (PCM)
 Baûn chaát cuûa PCM laø chuyeån ñoåi A/D tín hieäu
(ôû ñaây laø tín hieäu thoaïi), goàm 3 böôùc:
 Laáy maãu (sampling)
 Löôïng töû hoaù (quantization), vaø
 Maõ hoaù (encode)
 Khoâi phuïc tín hieäu taïi ñaàu thu laø bieán ñoåi
ngöôïc laïi (D/A), bao goàm 2 böôùc:
 Giaûi maõ (decode)
 Loïc thoâng thaáp (khoâi phuïc)
11 2010-12-03
Laáy maãu vaø khoâi phuïc tín hieäu
12 2010-12-03
Lấy Mẫu
Tín hiệu nguồn Tín hiệu lấy mẫu
Bieân ñoä
t
13 2010-12-03
Laáy maãu
 Baûn chaát cuûa laáy maãu laø nhaân tín hieäu caàn truyeàn
vôùi daõy xung diraêc, hay coøn goïi laø ñieàu cheá bieân
ñoä xung (PAM).
 Coù moät soá phöông phaùp laáy maãu:
14 2010-12-03
Bieãu dieãn toaùn hoïc Laáy maãu
Chuoãi xung vuoâng:
Chuoãi xung vuoâng lyù töôûng:
Tín hieäu laáy maãu lyù töôûng laø 1
chuoãi xung ñöôïc ñieàu bieân xung:
Bieán ñoåi Fourier:
Tín hieäu laáy maãu lyù töôûng:
15 2010-12-03
Laáy maãu lyù töôûng: khoâi phuïc tín hieäu
16 2010-12-03
Laáy maãu bò loãi - Aliasing
 Taàn soá laáy maãu
quaù thaáp seõ gaây ra
hieän töôïng choàng
phoå (aliasing)
 Hai hình beân: moät
laáy maãu ñuùng vaø
moät bò loãi Aliasing.
17 2010-12-03
Ñònh lyù Laáy maãu Shannon
 Taàn soá laáy maãu phaûi lôùn hôn hoaëc baèng 2 laàn
taàn soá cöïc ñaïi cuûa tín hieäu:
Fs >= 2 Fmax
 Vôùi tín hieäu thoaïi:
 Baêng taàn: 300 Hz ñeán 3400 Hz.
 Taán soá laáy maãu: 8000 Hz.
18 2010-12-03
Laáy maãu tín hieäu thoaïi
19 2010-12-03
Phổ của tín hiệu lấy mẫu
Tín
Tín
hiệu
hiệu
lấy
vào
mẫu
B fs-B fs fs+B Tần số (Hz)
Tín
hiệu
lấy
mẫu
fs-B fs fs+B Tần số (Hz)
20 2010-12-03