Week 2 cong nghe truyen dan viba [compatibility mode]

  • 77 trang
  • file .pdf
MON
MOÂ N HOÏ
HOC:C:
COÂNG NGHEÄ VIEÃN THOÂNG
PHAÀN 1:
CAÙC HEÄÄ THOÁNG TRUYEÀN DAÃN VIEÃN THOÂNG
1 2011-09-26
TOÅNG QUAN
Truyeàn
daãn
Heä thoáng Veä tinh Thoâng tin quang
Heä thoángViba
Chuyeån Coâng ngheä Truy
maïïch Vieãn thoâng nhaäp
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-Th.S Ngoâ Haùn Chieâu 2 2011-09-26
NOÄI DUNG PHAÀN 1
ƒ Heä thoáng truyeàn daãn vi ba soá
ƒ Heä thong
thoáng thoâ
thongng tin veä tinh
ƒ Heä thoáng thoâng tin sôïi quang
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 3 2011-09-26
NOÄI DUNG PHAÀN 1
ƒ Heä thoáng truyeàn daãn vi ba soá
ƒ Heä thong
thoáng thoâ
thongng tin veä tinh
ƒ Heä thoáng thoâng tin sôïi quang
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 4 2011-09-26
NOÄI DUNG
ƒ Vi ba soá laø gì?
ƒ Cau
Caáu truù
truc
c moät tuyen
tuyeán vi ba soá
so tong
toång quaù
quat.t
ƒ Kyõ thuaät ñieàu cheá soá.
ƒ Moi
M âi ttröông
öôø truyen
t à dan
d ã vii b
ba soá
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 5 2011-09-26
Vi ba soá laø gì?
ƒ Vi ba so
soá la
laø heä thoá
thongng thoâ
thongng tin chuyen
chuyeån tiep
tieáp
maët ñaát söû duïng soùng ñieän töø ôû taàn soá GHz
ñeå truyen
ñe truyeàn daã
dann thoâ
thongng tin so.
soá
ƒ Löôïng thoâng tin ñöôïc truyeàn daãn bôûi heä
thoáng vi ba thöôø
thong thöôngng laø
la kha
khaù lôn
lôùn (ví duï
du:: cac
caùc
luoàng E1, E3, E4, STM1. . .)
ƒ Vi ba soá thuoääc nhoùm caùc heää thoáng thoâng tin
nhieàu keânh.
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 6 2011-09-26
Caáu truùc moät tuyeán vi ba soá
ƒ Tuyeán vi ba ñôn giaûn nhaát bao goàm 2 traïm ñaàu cuoái thu
phaùt tröïc tieáp vôùi nhau.
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 7 2011-09-26
Tuyeán vi ba soá coù chuyeån tieáp
Traïm Traïm
Traïm
Ñau
Ñaàu cuoá
cuoii Chuyeå
y n tieáp Ñaàu cuoái
ƒ Khi khoaûng caùch giöõa 2 traïm taêng leân (thöôøng > 60
k )thì can
km)thì à coù cac ù traï
t m trung
t gian
i ñ ñeå khuech
kh á h ñ
ñaïi tín

hieäu, ñöôïc goïi laø traïm chuyeån tieáp.
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 8 2011-09-26
Tuyeán vi ba soá coù xen reõ
Traïm
Xen / reõ
Thieát bò
X / õ
Xen/reõ
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 9 2011-09-26
Tuyeán vi ba soá ñôn giaûn
M M
M M Tx O U
U O Tx D X
X D
D D
D D E E
E E Rx M M
M M O U
Rx
U O D X
X D
MUX/DEMUX : Thieát bò gheùp keânh/ phaân keânh
MOD/DEMOD : Thieát bò ñieàu cheá / giaûi ñieàu cheá
Tx/Rx : Maùy phaùt / thu voâ tuyeán
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 10 2011-09-26
Ñieàu cheá soá
ƒ Ñeå
e co
coù theå
e truyeà
uye n da
daãn cac
caùc thoâo ng tin so
soá ba
baèng
soùng ñieän töø, caàn phaûi tieán haønh ñieàu cheá soá.
y thuaäät bieán ñoåi tín hieääu soá
ƒ Ñieàu cheá soá laø kyõ
veà daïng töông töï.
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 11 2011-09-26
Caùc phöông phaùp ñieàu cheá soá
Coù caùc p
phöông
g phaù
p p ñieàu cheá sau:
ƒ Amplitude-shift keying (ASK): ñieàu cheá khoaù –
dòch bieân ñoä.
ƒ Frequency-shift keying (FSK) : ñieààu cheáá khoaù –
dòch taàn soá.
ƒ Phase
Phase-shift
shift keying (PSK) : ñieu
ñieàu che
cheá khoa
khoaù – dòch
pha.
ƒ Quadrature Amplitude Modulation (QAM): Ñieàu
cheá bieân ñoä caààu phöông. Ñaây laø phöông phaùp keát
hôïp giöõa ASK vaø PSK.
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 12 2011-09-26
Moâi tröôøng truyeàn daãn vi ba
ƒ Anten
ƒ Truyeàn soùng trong khoâng gian töï do
ƒ Cac
Caùc hieäu öng
öùng khí quyeå
quyen n
ƒ Caùc hieäu öùng ñòa hình
ƒ Hieän töôï
töôngng Fading
ƒ Kyõ thuaät phaân taäp
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 13 2011-09-26
Anten
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 14 2011-09-26
Caáu truùc cuûa Anten
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 15 2011-09-26
Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa Anten
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 16 2011-09-26
Ñoä lôïi cuûa Anten ((Antenna Gain))
ƒ Ñoä lôïi cuûa Anten laø coâng suaát böùc xaï theo
moä
oät höôùöô ng so vôù
ô i coâ
co ng sua
suaát böc
böùc xa
aï theo
eo moä
oät
höôùng baát kyø baèng anten ñaúng höôùng.
ƒ Ñoää lôïïi cuûa anten phuï
p ï thuoääc vaøo hình daïïng vaø
kích thöôùc cuûa anten.
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 17 2011-09-26
Ñoä lôïi cuûa anten
ƒ Ñoä lôï
lôii cua
cuûa anten ñöôc
ñöôïc tính:
4πAe 4πf 2 Ae
G= =
λ
2
c 2
ƒ G = Ñoä lôïi cuûa Anten
ƒ Ae = Dieän tích hieäu duï
dungng cua
cuûa Anten
ƒ f = Taàn soá soùng mang
ƒ c = Vaän toác aùnh saùng (≈ 3 x 108 m/s)
ƒ λ = Böôc
Böôùc soù
songng cuû
cua
a soù
songng ñieän tö
töø
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 18 2011-09-26
Ñöôøng truyeàn taàm nhìn thaúng
(Line-of-Sight Propagation)
ƒ Coù 3 yeáu toá aûnh höôûng chính ñeán ñöôøng truyeàn
vi ba soá
so::
ƒ Suy hao trong khoâng gian töï do
ƒ Caùc aûnh höôûng cuûa khí quyeå
q y n
ƒ Caùc aûnh höôûng cuûa ñòa hình
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 19 2011-09-26
Truyeàn soùng trong khoâng gian töï do
ƒ Khi soùng ñieän töø lan truyeàn trong khoâng gian, naêng
l ng cuûûa noùù bò suy giaû
löôï i ûm, goïi laø
l ø suy h
hao trong khoâ
kh âng
gian töï do:
Pt (4πd ) (4πfd )
2 2
= =
Pr λ2
c 2
ƒ Pt = Coâng suaát tín hieäu taïi Anten phaùt
ƒ Pr = Coâng suaáát tín hieäu taïi Anten thu
ƒ λ = Böôùc soùng cuûa soùng ñieän töø
ƒ d = Khoaûng caùch giöõa 2 anten
ƒ c = vaän toáác aùnh saùng (≈ 3 x 108 m/s)
Trong ñoù d vaø λ ñöôïc ño cuøng ñôn vò (ví duï: met)
ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 20 2011-09-26