Webcourse tqtkweb

  • 72 trang
  • file .pdf
Lập trình và Thiết kế Web 1
Bài 2
Tổng quan về Thiết kế WEB
Khoa CNTT – ĐH.KHTN
© 2007 Khoa Công nghệ thông tin
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
Các bước thiết lập Website
ƒ Xác định yêu cầu Website
ƒ Mua tên miền
ƒ Thuê chỗ hosting
ƒ Thiết kế Website
ƒ Đưa vào hoạt động
ƒ Duy trì thông tin, bảo dưỡng website
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
Các bước thiết lập Website
ƒ Xác định yêu cầu Website
ƒ Mua tên miền
ƒ Thuê chỗ hosting
ƒ Thiết kế Website
ƒ Đưa vào hoạt động
ƒ Duy trì thông tin, bảo dưỡng website
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
Xác định mục đích – yêu cầu của Website
ƒ Mục tiêu, yêu cầu cơ bản của WebSite
ƒ Đối tượng phục vụ
ƒ Chủ đề của WebSite
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
Mục tiêu, yêu cầu cơ bản
ƒ Đề ra mục tiêu khái quát, ngắn gọn, rõ ràng của
Website cần thiết kế
ƒ Là công cụ để đánh giá sự thành bại của một Website
ƒ Mục tiêu phải dài hạn, bao trùm toàn bộ kế hoạch
phát triển
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
Đối tượng phục vụ
ƒ Xác định loại đọc giả chính của Website
ƒ Tìm hiểu về:
– Sự hiểu biết
– Trình độ
– Sở thích
– Kinh nghiệm duyệt Web …
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
Đối tượng phục vụ (tt)
Thiết kế tốt = thích hợp cho một dải rộng các loại đọc
giả có trình độ và nhu cầu khách nhau
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
Chủ đề của Website
ƒ Giúp định hướng cho nhà thiết kế
– Giáo dục
– Huấn luyện (online trainning)
– Tin tức
– Giải trí
– Diễn đàn trao đổi thảo luận
– Mua bán, quản lý….
ƒ Xem ví dụ
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
Chủ đề của Website – Diễn đàn
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
Chủ đề của Website – Diễn đàn
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
Chủ đề của Website – Đào tạo trực tuyến
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
Chủ đề của Website – Tin tức online
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
Chủ đề của Website – Mua bán trực tuyến
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
Các bước thiết lập Website
ƒ Xác định yêu cầu Website
ƒ Mua tên miền
ƒ Thuê chỗ hosting
ƒ Thiết kế Website
ƒ Đưa vào hoạt động
ƒ Duy trì thông tin, bảo dưỡng website
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
Mua tên miền
ƒ Tên miền = Tên website
– Tên ngắn
– Gợi nhớ
– Dễ đọc, không gây nhầm lẫn
– Thể hiện được tên công ty hoặc nhãn hiệu chính của
công ty
rosevilleelectric.com
Roseville + Electric
Roseville-electric.com
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
Mua tên miền
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
Các bước thiết lập Website
ƒ Xác định yêu cầu Website
ƒ Mua tên miền
ƒ Thuê chỗ hosting
ƒ Thiết kế Website
ƒ Đưa vào hoạt động
ƒ Duy trì thông tin, bảo dưỡng website
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
Thuê chỗ hosting
ƒ Hệ điều hành
ƒ Dung lượng
ƒ Băng thông
ƒ Ngôn ngữ hỗ trợ
ƒ Hệ quản trị CSDL hỗ trợ
ƒ Email POP3
ƒ SSL
ƒ …
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN