Webcourse php truyen nhan du lieu

  • 37 trang
  • file .pdf
Thiết kế & Lập trình Web 1
Bài 8
PHP Truyền nhận dữ liệu giữa các trang web
Khoa CNTT – ĐH.KHTN
© 2007 Khoa Công nghệ thông tin
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Nội dung
 Cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web
 Truyền/Nhận qua Phương thức GET
 Truyền/Nhận qua Phương thức POST
 Một số ví dụ
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Nội dung
 Cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web
 Truyền/Nhận qua Phương thức GET
 Truyền/Nhận qua Phương thức POST
 Một số ví dụ
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Cơ chế hoạt động của WebServer
www.example.com
Webserver Apache
or IIS
2
Internet
or Intranet
7 6 3
ServerSide Script
Parser
(PHP, ASP, ..)
5 4
Database Disk
Server driver
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver
2
Internet
or Intranet
Yêu cầu trang b.php 7
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver
2 Yêu cầu trang b.php
Internet
or Intranet
7
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver
2
Internet Yêu cầu trang b.php
or Intranet
7
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver
2
Internet
or Intranet
7
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver
2
Internet
or Intranet
7
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Cơ chế truyền nhận dữ liệu
?
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver
2
Internet
or Intranet
7
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Textbox : txtDangnhap
Webserver
Password Box: txtDangnhap
2
Internet
or Intranet
7
Yêu cầu trang xlDangnhap.php
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Textbox : txtDangnhap
Webserver
Password Box: txtMatkhau
2
txtDangnhap = admin Internet
or Intranet
txtMatkhau = phpAdmin
7
Yêu cầu trang xlDangnhap.php
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Textbox : txtDangnhap
Webserver
Password Box: txtMatkhau
2
Internet
or Intranet
txtDangnhap = admin
txtMatkhau = phpAdmin 7
Yêu cầu trang xlDangnhap.php
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Cơ chế truyền nhận dữ liệu txtDangnhap = admin
txtMatkhau = phpAdmin
www.example.com
Webserver
2
Internet Yêu cầu trang xlDangnhap.php
or Intranet
7
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Cơ chế truyền nhận dữ liệu txtDangnhap = admin
txtMatkhau = phpAdmin
www.example.com
Webserver
2
Internet
or Intranet
7
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver
2
Internet txtDangnhap = admin
or Intranet
txtMatkhau = phpAdmin
7
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver
2
Internet
or Intranet
7
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver
2
Internet
or Intranet
7
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản
Cơ chế truyền nhận dữ liệu
 Trang web nhập dữ liệu :
– Sử dụng đối tượng

– Nhập liệu thông qua các formfield
– Thực hiện việc truyền dữ liệu thông qua Submit
 Trang web nhận dữ liệu (URL): Sử dụng các biến toàn cục của PHP
– $_POST[“FieldName”]
– $_GET[“FieldName”]
– $_REQUEST[“FieldName”]
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN