Webcourse php co ban

  • 50 trang
  • file .pdf
Lập trình và Thiết kế Web 1
Bài 7
PHP Cơ bản
Khoa CNTT – ĐH.KHTN
© 2007 Khoa Công nghệ thông tin
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản
Nội dung
 Giới thiệu PHP
 Cơ chế hoạt động của WebServer
 Cú pháp & Quy ước trong PHP
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản
Nội dung
 Giới thiệu PHP
 Cơ chế hoạt động của WebServer
 Cú pháp & Quy ước trong PHP
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản
Giới thiệu về PHP – Lịch sử phát triển
 PHP : Rasmus Lerdorf in 1994 (được phát triển để phát sinh các form đăng nhập
sử dụng giao thức HTTP của Unix)
 PHP 2 (1995) : Chuyển sang ngôn ngữ script xử lý trên server. Hỗ trợ CSDL,
Upload File, khai báo biến, mảng, hàm đệ quy, câu điều kiện, biểu thức, …
 PHP 3 (1998) : Hỗ trợ ODBC, đa hệ điều hành, giao thức email (SNMP, IMAP),
bộ phân tích mã PHP (parser) của Zeev Suraski và Andi Gutmans
 PHP 4 (2000) : Trợ thành một thành phần độc lập cho các webserver. Parse đổi
tên thành Zend Engine. Bổ sung các tính năng bảo mật cho PHP
 PHP 5 (2005) : Bổ sung Zend Engine II hỗ trợ lập trình HĐT, XML, SOAP cho
Web Services, SQLite
 Phiên bản mới nhất của PHP là version PHP 5.2.4 (www.php.net)
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản
Giới thiệu về PHP – PHP là gì ?
 PHP viết tắt của PHP Hypertext Preprocessor
 Là ngôn ngữ server-side script, tương tự như ASP,
JSP, … thực thi ở phía WebServer
Ưu điểm
 Tập tin PHP có phần mở rộng là .php PHP ?
 Cú pháp ngôn ngữ giống ngôn ngữ C & Perl
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản
Giới thiệu về PHP – Ưu điểm 1
 PHP được sử dụng làm
– Server Side Scripting
– CommandLine Scripting (cron – Linux, Task Scheduler –
Windows, Text Processing)
– Xây dựng ứng Desktop – PHP GTK
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản
Giới thiệu về PHP – Ưu điểm 2
 Đa môi trường (Multi-Platform)
– Web Servers: Apache, Microsoft IIS, Caudium, Netscape
Enterprise Server
– Hệ điều hành: UNIX (HP-UX, OpenBSD, Solaris, Linux), Mac
OSX, Windows NT/98/2000/XP/2003/vista
– Hệ QTCSDL: Adabas D, dBase,Empress, FilePro (read-only),
Hyperwave, IBM DB2, Informix, Ingres, InterBase, FrontBase,
mSQL, Direct MS-SQL, MySQL, ODBC, Oracle (OCI7 and OCI8),
Ovrimos, PostgreSQL, SQLite, Solid, Sybase, Velocis,Unix dbm
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản
Giới thiệu về PHP – Ưu điểm 3
 Miễn phí
PHP
Software Free
Platform
Free (Linux)
Development Tools Free (PHP Coder, jEdit, …)
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản
Giới thiệu về PHP – Ưu điểm 4
 Được sử dụng rộng rãi trong môi trường phát triển web
– 20,917,850 domains (chiếm hơn 32% tên miền website)
– 1,224,183 IP addresses
(04/2007 Netcraft Survey – http://www.php.net/usage.php)
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản
Giới thiệu về PHP – Một số website lớn
PHP at Yahoo!
http://www.yahoo.com
The Internet’s most trafficked site
Course Management System
Portal Portal
Wiki
Customer Relationship Management e-Commerce
Portal
Bulletin Board Content Management System Help Desk
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản
Giới thiệu về PHP – Cần gì để chạy PHP ?
 Download PHP
– Download PHP for free here:
http://www.php.net/downloads.php
 Download MySQL Database
– Download MySQL for free here:
http://www.mysql.com/downloads/index.html
 Download Apache Server
– Download Apache for free here:
http://httpd.apache.org/download.cgi
 Download WAMP,LAMP
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản
Nội dung
 Giới thiệu PHP
 Cơ chế hoạt động của WebServer
 Cú pháp & Quy ước trong PHP
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản
Cơ chế hoạt động của WebServer
www.example.com
Webserver Apache
or IIS
2
Internet
or Intranet
7 6 3
ServerSide Script
Parser
(PHP, ASP, ..)
5 4
Database Disk
Server driver
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản
Cơ chế hoạt động của WebServer
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản
Cơ chế hoạt động của WebServer
 Parser.asp  Parser.php
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản
Nội dung
 Giới thiệu PHP
 Cơ chế hoạt động của WebServer
 Cú pháp & Quy ước trong PHP
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản
Cú pháp & Quy ước trong PHP
 Quy ước
 Khai báo biến
 Kiểu dữ liệu
 Toán tử
 Cấu trúc điều khiển
 Hàm
 Lớp đối tượng
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản
Quy ước
 Mã lệnh PHP được đặt trong các cặp thẻ sau :
Thẻ mở Thẻ đóng