Webcourse php ajax

  • 13 trang
  • file .pdf
Lập trình và Thiết kế Web 1
AJAX
Khoa CNTT – ĐH.KHTN
© 2007 Khoa Công nghệ thông tin
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX
AJAX
Asynchronous JavaScript And Xml
AJAX
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX
Ví dụ
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX
Không dùng ajax
Server
Trang web New
Submit page
Reload
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX
Dùng ajax
Server
javascript
Update
Response
Trang web
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX
Code?
function onClick()// Ajax function
{
var xmlHttp;
Khỏi tạo đối tượng xmlHttp
……
xmlHttp.open("GET",“serverURL“,true); echo (“noidung”);
xmlHttp.send(null); ......
xmlHttp.onreadystatechange=function()
{
if(xmlHttp.readyState==4)
{
//xử lí dữ liệu response;
}
}
}
Client Server
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX
Code?
Các trạng thái của thuộc tính
readyState
State Description
0 Request chưa được khởi tạo
1 Request đã được thiết lập
2 Request đã được gửi
3 Request đang được xử lí
4 Request được xử lí xong
xmlHttp.onreadystatechange=function()
{
if(xmlHttp.readyState==4)
{
//Xử lí dữ liệu nhận được
}
} © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX
Ví dụ
testAjax.htm
Select a Customer:


Dữ liệu Server trả về sẽ được xử lý để
hiện thị tại đây


Customer info will be listed here.
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX
AJAX – Browser Support

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN