Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty tnhh trần hiếu

  • 66 trang
  • file .pdf
LUẬN VĂN:
Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng
cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở
Công ty TNHH trần hiếu
lời mở đầu
Trong nền kinh tế thị trường, để có thể tiến hành được các hoạt động sản xuất
kinh doanh thì điều kiện đầu tiên với mỗi doanh nghiệp là phải có vốn kinh doanh.
Dựa trên số vốn đó doanh nghiệp tiến hành mua sắm các yếu tố của quá trình sản
xuất kinh doanh như sức lao động đối tượng lao động và tư liệu lao động để tiến hành
hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất với chi phí bỏ ra thấp nhất.
Muốn vậy doanh nghiệp phải tìm cách thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài nhằm đáp
ứng nhu cầu về vốn của doanh nghiệp nó không chỉ đảm bảo sản xuất mà còn mở rộng
sản xuất, đầu tư phát triển công nghệ nhằm cạnh tranh trên thị trường trong nước và
nước ngoài.
Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp nước ta thuộc nhiều
thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và quy mô tuy nhiên do vẫn có
ảnh hưởng của quy chế bao cấp trước đây, năng lực và trình độ quản lý yếu kém, hiệu
quả khai thác và sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp còn thấp không đủ cạnh tranh
dẫn đến nhiều doanh nghiệp thua lỗ phá sản. Trước thực trạng đó, vấn đề sự hiệu quả sử
dụng vốn là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay,
Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và phát
huy nội lực để thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
Qua thời gian học tập, nghiên cứu tại trường và thực tập tại Công ty TNHH,
Trần Hiếu dưới sự hướng dẫn của cô giáo Kim Chi và sự giúp đỡ tận tình của phòng Tài
chính kế toán Công ty em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài:
“Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh
doanh ở Công ty TNHH trần hiếu”.
Nội dung đề tài chia làm 3 phần sau :
Chương I : Lí luận chung về vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu
quả vốn kinh doanh ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị
trường.
Chương II : Thực trạng về tình hình tổ chức và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
kinh doanh ở Công ty TNHH Trần Hiếu
Chương III: Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh tổ chức và nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn kinh doanh ở Công ty TNHH Trần Hiếu.
Chương I
Lý luận chung về vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn kinh doanh ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị
trường
1. Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
1.1. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
Theo Điều 3 luật doanh nghiệp năm 1999, doanh nghiệp là tổ kinh tế có tên riêng,
có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp
luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Như vậy, một chủ thể muốn trở thành DN phải hội tụ đủ các đặc trưng sau:
- Có đầy đủ các đặc điểm của chủ thể kinh doanh (có VKD, có hành vi kinh doanh,
được đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật và chịu sự quản lý của Nhà nước)
- Phải là một tổ chức, nghĩa là một thực thể pháp lý được kết hợp bởi các yếu tố
trên nhiều phương diện (có tên riêng, có tài sản, trụ ổn định, con dấu riêng...)
- Doanh nghiệp không phải là một tổ chức chính trị hay xã hội mà là một tổ chức
kinh tế, nghĩa là tổ chức đó phải lấy hoạt động sản xuất kinh doanh làm chủ yếu và hoạt
động này phải có tính liên tục.
Chuyển sang nền kinh tế thị trường, nước ta đã thực hiện chính sách đa dạng hoá
các thành phần kinh tế. Tương ứng với mỗi thành phần kinh tế có một loại hình doanh
nghiệp nhất định. Các DN đều phải tiến hành hạch toán kinh doanh là lấy thu bù chi
đảm bảo có lãi, các doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trước pháp luật.
1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh ở các
doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường:
Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay thành công hay thất
bại phần lớn phụ thuộc vào tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mô hình tổ
chức doanh nghiệp không nên xem xét ở trạng thái tĩnh mà nó luôn luôn ở trạng thái
vận động. Tuỳ những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà có những mô hình tổ chức khác
nhau. Tuy nhiên, các mô hình tổ chức doanh nghiệp đều chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố
chủ yếu sau đây:
1.2.1. Hình thức pháp lý tổ chức của các doanh nghiệp:
Theo hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp hiện hành, ở nước ta hiện có các loại
hình doanh nghiệp chủ yếu sau đây:
- Doanh nghiệp Nhà nước
- Công ty cổ phần
- Công ty trách nhiệm hữu hạn
- Doanh nghiệp tư nhân
Những đặc điểm riêng về mặt hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp giữa các
doanh nghiệp trên có ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức tài chính của DN như:
- Tổ chức và huy động vốn
- Phân phối lợi nhuận
Dưới đây xem xét việc tổ chức quản lý của một số doanh nghiệp phổ biến:
1.2.1.1. Doanh nghiệp Nhà nước:
Doanh nghiệp nhà nước là một tổ chức kinh tế thuộc sở hữu nhà nước, do Nhà
nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh, hoặc hoạt động
công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội do Nhà nước giao.
Doanh nghiệp nhà nước mới thành lập được ngân sách nhà nước đầu tư toàn bộ
hoặc một phần vốn điều lệ ban đầu nhưng không thấp hơn tổng mức vốn pháp định của
các ngành nghề mà doanh nghiệp đó kinh doanh.
Ngoài số vốn Nhà nước đầu tư, DNNN được quyền huy động vốn dưới hình thức
như phát hành trái phiếu, vay vốn, nhận vốn góp liên kết liên doanh và các hình thức sở
hữu của DN và phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Việc phân phối lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận sau khi nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp) được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm
vi số vốn doanh nghiệp quản lý. Như vậy, có thể thấy doanh nghiệp nhà nước chỉ chịu
trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ của doanh nghiệp.
1.2.1.2. Công ty cổ phần:
Công ty cổ phần là một công ty trong đó:
- Các thành viên cùng góp vốn dưới hình thức cổ phần để hoạt động.
- Số vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần
- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh
nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
- Cổ đông có quyền tự do chuyện nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ
trường hợp có quy định của pháp luật.
- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ động tối thiểu là 3 và không
hạn chế số lượng tối đa.
Hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần các đặc điểm:
+ Công ty cổ phần là một thực thể pháp lý có tư cách pháp nhân, các thành viên
góp vốn vào công ty dưới hình thức mua cổ phiếu. Trong quá trình hoạt động, công ty
có thể phát hành thêm cổ phiếu mới để huy động thêm vốn (nếu có đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện theo luật định) điều đó tạo cho công ty có thể dễ dàng tăng thêm vốn chủ sở
hữu trong kinh doanh.
+ Các chủ sở hữu có thể chuyển quyền sở hữu về tài sản của mình cho người
khác mà không làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh của công ty và có quyền hưởng
lợi tức cổ phần, quyền biểu quyết, quyền tham dự và bầu Hội đồng quản trị.
+ Quyền phân chia lợi tức sau thuế thuộc các thành viên của công ty quyết định.
+ Chủ sở hữu của công ty chỉ chịu TNHH trên phần vốn mà họ góp vào công ty.
1.2.1.3.Công ty trách nhiệm hữu hạn:
Theo Luật doanh nghiệp hiện hành ở nước ta, có hai dạng công ty trách nhiệm
hữu hạn: Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên và công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên.
- Công ty TNHH (có hai thành viên trở lên) là doanh nghiệp trong đó:
+ Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của
doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vốn vào doanh nghiệp.
+ Phần vốn góp của các thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định của
pháp luật (theo quy định tại điều 32 – Luật doanh nghiệp).
+ Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên theo quy định của
pháp luật.
Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết. Ngoài phần vốn
góp vốn của thành viên, công ty có quyền lựa chọn hình thức và cách thức huy động
vốn theo quy định của pháp luật nhưng không được quyền phát hành cổ phiếu.
Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền chuyển nhượng một phần
hoặc toàn bộ phần vốn góp, nhưng trước hết phải chào bán phần vốn đó cho tất cả các
thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty. Chỉ được
chuyển nhượng có người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công
ty không mua hoặc không mua hết.
Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành
viên đó bỏ phiếu chống hoặc phản đối bằng văn bản đối với quyết định của Hội đồng
thành viên về các vấn đề:
 Tổ chức lại công ty
 Các trường hợp khác quy định tại điều lệ công ty.
Trong quá trình hoạt động, theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có
thể tăng hoặc giảm vốn theo qui định của pháp luật.
Hội đồng thành viên của công ty quyết định phương án sử dụng và phân chia lợi
nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Là doanh nghiệp do một tổ chức
làm chủ sở hữu, chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ về tài sản
khác của doanh nghiệp trong phạm vi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
Công ty có quyền lựa chọn hình thức và cách thức huy động vốn, tuy nhiên công
ty không được quyền phát hành cổ phiếu.
Chủ sở hữu công ty không trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào
công ty, chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số
vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác.
Chủ sở hữu công ty là người quyết định sử dụng lợi nhuận sau thuế.
1.2.1.4. Doanh nghiệp tư nhân:
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách
nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
Như vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân là người bỏ vốn đầu tư của mình và cũng có
thể huy động thêm vốn từ bên ngoài dưới hình thức đi vay. Trong khuôn khổ của luật
pháp, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự do kinh doanh và chủ động trong mọi hoạt
động kinh doanh. Tuy nhiên loại hình doanh nghiệp này không được phép phát hành bất
kỳ loại chứng khoán nào để huy động vốn trên thị trường. Qua đó cho thấy nguồn vốn
của doanh nghiệp tư nhân là hạn hẹp, loại hình doanh nghiệp này thường thích hợp với
kinh doanh quy mô nhỏ.
Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định đối với tất cả các hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp, có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình, có quyền
bán doanh nghiệp của mình cho người khác hoặc có quyền tạm ngừng hoạt động kinh
doanh. Việc thực hiện cho thuê hay bán doanh nghiệp hoặc tạm ngừng hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu của của pháp luật hiện hành.
Phần thu nhập sau thuế thuộc quyền sở hữu và sử dụng của chủ doanh nghiệp.
Trong hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân tự chịu trách nhiệm bằng
toàn bộ tài sản của mình. Điều đó cũng có nghĩa là về mặt tài chính chủ doanh nghiệp
phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ của doanh nghiệp. Đây cũng là một
điều bất lợi của loại hình doanh nghiệp này.
1.2.1.5. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
Theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định các hình thức đầu tư trực tiếp
từ nước ngoài vào Việt Nam gồm có doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100%
vốn nước ngoài. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư một phần hoặc toàn bộ
vốn nhằm thực hiện các mục tiêu chung là tìm kiếm lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, tổ
chức và hoạt động theo quy chế của công ty trách nhiệm hữu hạn và tuân theo quy định
của pháp luật Việt Nam.
Doanh nghiệp liên doanh có đặc điểm: Phần vốn góp của bên ngoài vào vốn pháp
định không hạn chế ở mức tối đa nhưng lại hạn chế ở mức tối thiểu, tức là không được
thấp hơn 30% của vốn pháp định, trừ những trường hợp do Chính phủ quy định. Việc
góp vốn của các bên tham gia có thể bằng tiền nước ngoài, tiền Việt Nam, tài sản hiện
vật, giá trị quyền sở hữu công nghiệp, giá trị quyền sử dụng đất, các nguồn tài nguyên
thiên nhiên...theo quy định của pháp luật tại Việt Nam (có quy định cụ thể cho mỗi bên
nước ngoài và Việt Nam).
Các bên trong doanh nghiệp liên doanh có quyền chuyển nhượng giá trị phần
vốn của mình, nhưng phải ưu tiên chuyển nhượng cho các bên trong liên doanh.
Lợi nhuận sau thuế thu nhập của doanh nghiệp liên doanh được trích lập quỹ dự
phòng tài chính, quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng.
Việc các nhà đầu tư nước ngoài có lợi nhuận và muốn chuyển số lợi nhuận đó về
nước họ thì phải nộp một khoản thuế về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài tuỳ thuộc
vào mức vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào vốn pháp định của doanh nghiệp liên
doanh.
Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài: là doanh nghiệp do nhà đầu tư
nước ngoài đầu tư 100% vốn thành lập tại Việt Nam. Tổ chức và hoạt động của doanh
nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài quy định trên cơ sở quy
chế pháp lý về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.
1.2.2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành kinh doanh:
Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành kinh doanh có ảnh hưởng không nhỏ tới
doanh nghiệp. Mỗi ngành kinh doanh có những đặc điểm về mặt kinh tế và kỹ thuật
khác nhau. Những ảnh hưởng đó thể hiện:
1.2.2.1. ảnh hưởng của tính chất ngành kinh doanh:
ảnh hưởng này thể hiện trong thành phần cơ cấu vốn kinh doanh của doanh
nghiệp, ảnh hưởng tới quy mô của vốn sản xuất – kinh doanh, cũng như tỷ lệ thích ứng
để hình thành và sử dụng chúng, do đó có ảnh hưởng tới tốc độ luân chuyển vốn (vốn
cố định và vốn lưu động), ảnh hưởng tới phương pháp đầu tư, thể thức thanh toán chi
trả.
1.2.2.2. ảnh hưởng của tính thời vụ và chu kỳ sản xuất - kinh doanh
Tính thời vụ và chu kỳ sản xuất có ảnh hưởng trước hết đến nhu cầu vốn sử dụng
và doanh thu tiêu thu sản phẩm. Những doanh nghiệp sản xuất có chu kỳ ngắn thì nhu
cầu vốn lưu động giữa các thời kỳ trong năm thường không có biến động lớn, doanh
nghiệp cũng thường xuyên thu được tiền bán hàng, điều đó giúp cho doanh nghiệp dễ
đàng đảm bảo sự cân đối giữa thu và chi bằng tiền, cũng như trong việc tổ chức và đảm
bảo nguồn vốn cho nhu cầu kinh doanh. Những doanh nghiệp sản xuất ra những loại sản
phẩm có chu kỳ sản xuất dài phải ứng ra một lượng vốn lưu động giữa các quý trong
năm thường có sự biến động lớn, tiền thu về bán hàng cũng không được đều, tình hình
thanh toán, chi trả cũng thường gặp những khó khăn. Cho nên việc tổ chức đảm bảo
nguồn vốn cũng như đảm bảo sự cân đối giữa thu và chi bằng tiền của doanh nghiệp
cũng khó khăn hơn.
1.2.2.3. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp:
Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng hoạt động trong một môi trường kinh doanh
nhất định. Môi trường kinh doanh bao gồm tất cả những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng
tới hoạt động của doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh có tác động mạnh mẽ đến mọi
hoạt động của doanh nghiệp trong đó có hoạt động tài chính.
Dưới đây chủ yếu xem xét tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động tài
chính doanh nghiệp.
- Sự ổn định của nền kinh tế:
Sự ổn định hay không ổn định của nền kinh tế, của thị trường có ảnh hưởng trực
tiếp tới mức doanh thu của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu về vốn kinh
doanh. Những tác động của nền kinh tế có thể gây nên những rủi ro trong kinh doanh
mà các nhà tài chính doanh nghiệp phải lường trước, những rủi ro đó ảnh hưởng tới các
khoản chi phí về đầu tư, chi phí trả lãi hay tiền thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị hay
việc tìm nguồn vốn tài trợ.
Nền kinh tế ổn định và tăng trưởng tới một tốc độ nào đó thì doanh nghiệp muốn
duy trì và giữ vững vị trí của mình, cũng phải phấn đấu để phát triển với nhịp độ tương
đương. Khi doanh thu tăng lên, sẽ đưa đến việc gia tăng tài sản, các nguồn doanh
nghiệp và các loại tài sản khác. Khi đó, các nhà tài chính doanh nghiệp phải tìm nguồn
tài trợ cho sự mở rộng sản xuất, sự tăng tài sản đó.
- ảnh hưởng của giá cả thị trường, lãi suất và tiền thuế:
Giá cả thị trường, giá cả sản phẩm mà doanh nghiệp tiêu thu có ảnh hưởng lớn
tới doanh thu do đó ảnh hưởng lớn tới khả năng tìm kiếm lợi nhuận. Cơ cấu tài chính
của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng nếu có sự thay đổi về giá cả. Sự tăng, giảm lãi
suất và giá cổ phiếu cũng ảnh tới sự tăng giảm về chi phí tài chính và sự hấp dẫn của
các hình thức tài trợ khác nhau. Mức lãi suất cũng là một yếu tố đo lường khả năng huy
động vốn vay. Sự tăng hay giảm thuế cũng ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình kinh doanh,
tới khả năng tiếp tục đầu tư hay rút khỏi đầu tư.
Tất cả các yếu tốt trên có thể được các nhà quản lý tài chính doanh nghiệp sử
dụng để phân tích các hình thức tài trợ và xác định thời gian tìm kiếm các nguồn vốn
trên thị trường tài chính.
- Sự cạnh tranh trên thị trường và sự tiến bộ kỹ thuật, công nghệ:
Sự cạnh tranh về sản phẩm đang sản xuất và các sản phẩm tương lai giữa các
doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn tới kinh tế, tài chính của doanh nghiệp và có liên quanh
chặt chẽ đến khả năng tài trợ để doanh nghiệp tồn taị và tăng trưởng trong một nền kinh
tế luôn luôn biến đổi và người giám đốc tài chính phải chịu trách nhiệm về việc cho
doanh nghiệp hoạt động khi cần thiết.
Cũng tương tự như vậy, sự tiến bộ kỹ thuật và công nghệ đòi hỏi doanh nghiệp
phải ra sức cải tiến kỹ thuật, quản lý, xem xét và đánh giá lại toàn bộ tình hình tài
chính, khả năng thích ứng với thị trường, từ đó đề ra những chính sách thích hợp cho
doanh nghiệp.
- Chính sách kinh tế và tài chính của Nhà nước đối với doanh nghiệp:
Như chính sách khuiyến khích đầu tư, chính sách thuế, chính sách xuất khẩu,
nhập khẩu, chế độ khấu hao tài sản cố định... Đây là những yếu tố tác động lớn đến các
vấn đề tài chính của doanh nghiệp.
- Sự hoạt động của thị trường tài chính và hệ thống các tổ chức tài chính
trung gian:
Hoạt động của doanh nghiệp gắn liền với thị trường tài chính, nơi mà doanh
nghiệp có thể huy động vốn hay đầu tư những khoản tài chính tạm thời nhàn rỗi. Sự
phát triển của thị trường tài chính làm nảy sinh các công cụ tài chính mới, doanh nghiệp
có thể sư dụng để huy động vốn đầu tư. Chẳng hạn, khi xuất hiện hình thức thuê tài
chính, doanh nghiệp có thể nhờ đó giảm bớt được số vốn cần đầu tư hoặc khi hình thành
thị trường chứng khoán, doanh nghiệp có thêm phương tiện để huy động vốn hay đầu tư
vốn...Sự phát phát triển và hoạt động có hiệu quả của các tổ chức tài chính trung gian
như ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ tín dụng...cũng tạo điều kiện thuận
lợi cho doanh nghiệp huy động vốn.
Khi xem xét tác động của môi trường kinh doanh, không chỉ xem xét ở phạm vi
trong nước mà cần phân tích đánh giá cả môi trường khu vực và thế giới, vì biến động
về kinh tế - tài chính trong khu vực và trên thế giới tác động không nhỏ đến hoạt động
kinh doanh của một nước.
2. Vốn kinh doanh và nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp:
2.1. Vốn kinh doanh:
2.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh:
Để tiến hành bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh nào, doanh nghiệp cũng cần
phải có vốn. Vốn kinh doanh là điều kiện tiên quyết có ý nghĩa quyết định đến quá trình
sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.
Vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hiểu là số tiền ứng trước về toàn bộ tài sản
hữu hình và tài sản vô hình phục vụ cho sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhằm
mục đích kiếm lời.
Khi phân tích hình thái biểu hiện và sự vận động của vốn kinh doanh, cho thấy
những đặc điểm nổi bật sau:
- Vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp là một loại quỹ tiền tệ đặc biệt. Mục tiêu
của quỹ là để phục vụ cho sản xuất - kinh doanh tức là mục đích tích luỹ, không phải là
mục đích tiêu dùng như một vài quỹ khác trong doanh nghiệp.
- Vốn kinh doanh của doanh nghiệp có trước khi diễn ra hoạt động sản xuất - kinh
doanh.
- Vốn kinh doanh của doanh nghiệp sau khi ứng ra, được sử dụng vào kinh doanh
và sau mỗi chu kỳ hoạt động phải được thu về để ứng tiếp cho kỳ hoạt động sau.
- Vốn kinh doanh không thể mất đi. Mất vốn đối với doanh nghiệp đồng nghĩa với
nguy cơ phá sản.
Cần thấy rằng có sự phân biệt giữa tiền và vốn. Thông thường có tiền sẽ làm nên
vốn, nhưng tiền chưa hẳn là vốn. Tiền được gọi là vốn phải đồng thời thoả mãn những
điều kiện sau:
- Một là: Tiền phải đại diện cho một lượng hàng hoá nhất định. Hay nói cách khác,
tiền phải được đảm bảo bằng một lượng tài sản có thực.
- Hai là: Tiền phải được tích tụ và tập trung ở một lượng nhất định. Sự tích tụ và
tập trung lượng tiền đến hạn độ nào đó mới làm cho nó đủ sức để đầu tư vào một dự án
kinh doanh nhất định.
- Ba là: Khi tiền đủ lượng phải được vận động nhằm mục đích kiếm lời. Cách thức
vận động của tiền là doanh nghiệp phương thức đầu tư kinh doanh quyết định. Phương
thức đầu tư của một doanh nghiệp, có thể bao gồm:
+ Đối với đầu tư cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, công thức vận động của vốn
như sau:
TLSX
T-H ...SX...H’ - T’
SLĐ
+ Đối với đầu tư cho lĩnh vực thương mại, công thức đơn giản hơn:
T - H - T’
+ Đối với đầu tư mua trái phiếu hoặc cổ phiếu, góp vốn liên doanh thì công thức
vận động là: T - T’
2.1.2. Đặc trưng của vốn kinh doanh:
- Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là số tiền ứng trước cho hoạt động sản xuất -
kinh doanh của doanh nghiệp. Tất nhiên muốn có được lượng vốn đó, các doanh nghiệp
phải chủ động khai thác, thu hút vốn trên thị trường.
- Mục đích vận động của tiền vốn là sinh lời. Nghĩa là vốn ứng trước cho hoạt
động sản xuất - kinh doanh phải được thu hồi về sau mỗi chu kỳ sản xuất, tiền vốn thu
hồi về phải lớn hơn số vốn đã bỏ ra.
2.2. Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp
2.2.1. Căn cứ vào mối quan hệ sở hữu về vốn
2.2.1.1. Nguồn vốn chủ sở hữu
Là phần vốn thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền
chiếm hữu, sử dụng và định đoạn, bao gồm: vốn điều lệ, vốn tự bổ sung, vốn doanh
nghiệp nhà nước tài trợ (nếu có). Trong đó:
- Nguồn vốn điều lệ: Trong các doanh nghiệp tư nhân vốn đầu tư ban đầu do chủ
sở hữu đầu tư. Trong các doanh nghiệp Nhà nước vốn đầu tư ban đầu do Nhà nước cấp
một phần (hoặc toàn bộ)
- Nguồn vốn tự bổ sung: bao gồm tất cả các nguồn vốn mà doanh nghiệp tự bổ
sung từ nội bộ doanh nghiệp như từ lợi nhuận để lại, quỹ khấu hao, các quỹ dự phòng
tài chính và quỹ đầu tư phát triển.
Nguồn vốn chủ sở hữu là một nguồn vốn quan trọng và có tính ổn định cao, thể
hiện quyền tự chủ về tài chính của doanh nghiệp. Tỷ trọng của nguồn vốn này trong cơ
cấu nguồn vốn càng lớn, sự độc lập về tài chính của doanh nghiệp càng cao và ngược lại.
Vốn cSH tổng nợ
Tại một = nguồn - phải
thời điểm vốn trả
2.2.1.2. Nợ phải trả:
Là tất cả các khoản nợ phát sinh trong quá trình kinh doanh mà doanh nghiệp có
trách nhiệm phải thanh toán cho các tác nhân kinh tế, bao gồm:
- Nguồn vốn chiếm dụng hợp pháp: Trong quá trình SXKD của doanh nghiệp
đương nhiên phát sinh các quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với các tác nhân kinh
tế khác như với Nhà nước, với CBCNV, với khách hàng, với người bán từ đó mà phát
sinh vốn chiếm dụng và vốn bị chiếm dụng. Thuộc về vốn chiếm dụng hợp pháp có các
khoản vốn sau:
+ Các khoản nợ khách hàng chưa đến hạn trả.
+ Các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước chưa đến hạn nộp.
+ Các khoản phải thanh toán với CBCNV chưa đến hạn thanh toán.
Nguồn vốn chiếm dụng chỉ mang tính chất tạm thời, doanh nghiệp chỉ có thể sử
dụng trong thời gian ngắn nhưng vì nó có ưu điểm nổi bật là doanh nghiệp không phải
trả chi phí sử dụng vốn, đòn bẩy tài chính luôn dương, nên trong thực tế doanh nghiệp
nên triệt để tận dụng nguồn vốn này trong giới hạn cho phép nhằm nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn mà vẫn đảm bảo kỷ luật thanh toán.
- Các khoản nợ vay: bao gồm toàn bộ vốn vay ngắn - trung - dài hạn ngân hàng, nợ
trái phiếu và các khoản nợ khác.
Thông thường, một doanh nghiệp phải phối hợp cả hai nguồn vốn chủ sở hữu và
nợ phải trả để đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD. Sự kết hợp giữa hai nguồn
này phụ thuộc vào đặc điểm của ngành mà doanh nghiệp đang hoạt động cũng như
quyết định tài chính của người quản lý trên cơ sở điều kiện thực tế của doanh nghiệp.
Làm thế nào để lựa chọn được một cơ cấu tài chính tối ưu? Đó là câu hỏi luôn làm trăn
trở các nhà quản lý tài chính doanh nghiệp bởi sự thành công hay thất bại của mỗi
doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào sự khôn ngoan hay khờ dại của doanh nghiệp đó khi
lựa chọn cơ cấu tài chính.
2.2.2. Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn:
2.2.2.1. Nguồn vốn thường xuyên:
Đây là nguồn vốn có tính chất ổn định mà doanh nghiệp có thể sử dụng trong thời
gian dài, bao gồm: Nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản nợ dài hạn. Nguồn vốn này
thường được sử dụng để đầu tư TSCĐ và một bộ phận TSLĐ thường xuyên, cần thiết.
2.2.2.2. Nguồn vốn tạm thời:
Là nguồn vốn có tính chất ngắn hạn (dưới 1 năm) mà doanh nghiệp có thể sử dụng
để đáp ứng các nhu cầu về vốn có tính chất tạm thời, bất thường phát sinh trong hoạt
động SXKD của doanh nghiệp. Cách phân loại này giúp cho người quản lý doanh
nghiệp xem xét huy động các nguồn vốn một cách phù hợp với thời gian sử dụng, lập kế
hoạch tài chính và hình thành những dự định về tổ chức vốn một trong tương lai.
2.2.3. Căn cứ vào phạm vi huy động vốn:
2.2.3.1. Nguồn vốn bên trong doanh nghiệp:
Là nguồn vốn có thể huy động được từ bản thân doanh nghiệp bao gồm: tiền khấu
hao TSCĐ, lợi nhuận để lại, các khoản dự phòng, thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ.
2.2.3.2. Nguồn vốn bên ngoài doanh nghiệp:
Là nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể huy động từ bên ngoài gồm: vốn vay ngân
hàng và các tổ chức kinh tế khác, vốn liên doanh liên kết, vốn huy động từ phát hành
trái phiếu, nợ người cung cấp và các khoản nợ khác.
2.3. Quản lý và sử dụng vốn kinh doanh:
2.3.1. Vốn cố định:
Vốn cố định của doanh nghiệp là một bộ phận của vốn đầu tư bên trong ứng trước
về tài sản cố định của doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tiến hành sản
xuất - kinh doanh được cũng phải có đủ 3 yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động
và sức lao động.
Tư liệu lao động: là điều kiện vật chất không thể thiếu được trong quá trình hoạt
động sản xuất - kinh doanh, nó góp phần quyết định đến năng suất lao động. Tư liệu lao
động trong các doanh nghiệp bao gồm những công cụ lao động mà thông qua chúng
người lao động sử dụng lao động của mình tác động vào đối tượng lao động để tạo ra
sản phẩm (máy móc thiết bị, công cụ làm việc...) và những phương tiện làm việc cần
thiết cho quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh bình thường (như nhà xưởng, công
trình kiến trúc...)
Để thuận tiện cho việc quản lý tài sản người ta chia tư liệu lao động thành 2 bộ
phận: tài sản cố định và công cụ lao động nhỏ.
Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu có giá trị đơn vị lớn và thời hạn
sử dụng lâu. Về mặt thời gian sử dụng thì hầu hết các quốc gia đều áp dụng là trên một
năm, về mặt giá trị đơn vị thì tuỳ thuộc vào mỗi quốc gia vận dụng cho phù hợp trong
từng giai đoạn nhất định.
Ví dụ: ở nước ta giai đoạn 1990 đến 1996 giá trị đơn vị được quy định là 500.000
VNĐ trở lên, từ năm 1997 đến nay được điều chỉnh thành 5.000.000 VNĐ trở lên.
Ngoài ra những tư liệu lao động nào mà không hội đủ 2 điều kiện nói trên được gọi
là công cụ lao động nhỏ và do doanh nghiệp nguồn vốn lưu động tài trợ.
Tài sản cố định là một bộ phận của tư liệu lao động cho nên đặc điểm vật chất của
tài sản cố định cũng chính là đặc điểm của tư liệu lao động. Tài sản cố định tham gia
vào nhiều chu kỳ sản xuất - kinh doanh, bị hao mòn dần nhưng vẫn giữ nguyên hình
thái vật chất ban đầu và giá trị của nó cũng giảm dần tương ứng với mức độ hao mòn
của tài sản cố định.
Từ những phân tích trên đây có thể thấy: tài sản cố định là những tư liệu lao động
chủ yếu, có thời gian sử dụng lâu và có giá trị đơn vị lớn. Đặc điểm chung nhất của
chúng là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất và không thay đổi hình thái vật chất ban
đầu. Trong quá trình đó tài sản cố định bị hao mòn dần và giá trị của nó giảm dần tương
ứng, phần giá trị này được chuyển dịch vào giá trị sản phẩm mới mà nó tham gia sản
xuất ra.
Mặc dù tài sản cố định không bị thay đổi hình thái hiện vật trong suốt thời gian sử
dụng, song năng lực sản xuất cũng giảm sút dần do chúng bị hao mòn trong quá trình
tham gia vào hoạt động sản xuất. Hao mòn tài sản cố định được phân thành 2 loại: hao
mòn hữu hình và hao mòn vô hình.
+ Hao mòn hữu hình của tài sản cố định: là sự hao mòn về mặt vật chất làm giảm
dần giá trị và giá trị sử dụng của tài sản cố định, doanh nghiệp tác động của các yếu tố
tự nhiên gây ra hoặc khi tài sản cố định tham gia vào hoạt động sản xuất thì bị cọ xát,
mài mòn dần. Trong trường hợp do quá trình sử dụng, mức độ hao mòn của tài sản cố
định tỷ lệ thuận với thời gian và cường độ sử dụng chúng vào sản xuất - kinh doanh.
Mặt khác cho dù tài sản cố định không sử dụng chúng cũng bị hao mòn do tác động của
các yếu tố tự nhiên: độ ẩm, khí hậu, thời tiết...làm cho tài sản cố định bị han rỉ, mục nát
dần. Trong trường hợp này, mức độ hao mòn của tài sản cố định nhiều hay ít phụ thuộc
vào công tác bảo dưỡng, bảo quản tài sản cố định của doanh nghiệp.
+ Hao mòn vô hình: là loại hao mòn về mặt giá trị, làm giảm thuần tuý về mặt giá
trị của tài sản cố định (còn gọi là sự mất giá của tài sản cố định). Nguyên nhân dẫn đến
hao mòn vô hình của tài sản cố định không phải do chúng sử dụng ít hay nhiều trong
sản xuất, mà là do những tài sản cố định cùng loại mới được sản xuất ra có giá rẻ hơn
hay hiện đại hơn hoặc doanh nghiệp chấm dứt chu kỳ sống của sản phẩm làm cho tài
sản cố định trở nên không cần dùng hoặc giảm giá.
Để có nguồn vốn đầu tư cho tài sản cố định mới, yêu cầu phải có phương thức thu
hồi vốn khi tài sản cố định bị hao mòn trong quá trình sản xuất. Phương thức này goi là
khấu hao tài sản cố định.
Khấu hao tài sản cố định là một phương thức thu hồi vốn cố định bằng cách bù đắp
phần giá trị tài sản cố định bị hao mòn trong quá trình sản xuất - kinh doanh nhằm tái
tạo lại vốn cố định đảm bảo quá trình sản xuất - kinh doanh được tiến hành liên tục và
có hiệu quả.
Như vậy vốn cố định của doanh nghiệp là một bộ phận của vốn đầu tư ứng trước
về TSCĐ. Đặc điểm của vốn cố định là luân chuyển dần dần từng bộ phận tương ứng
với giá trị hao mòn của TSCĐ, khi TSCĐ hết thời hạn sử dụng vốn cố định mới được
thu hồi đầy đủ và kết thúc một lần tuần hoàn vốn.
Quản lý vốn cố định là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý
tài chính doanh nghiệp. Từ những nghiên cứu về tài sản cố định trên đây, cho thấy việc
bảo toàn và phát triển vốn cố định là nội dung cần quan tâm của người làm công tác tài
chính. Bảo toàn vốn cố định là việc duy trì lượng vốn cố định thực chất ở các thời điểm
sau ngang bằng với thời điểm ban đầu. Phát triển vốn cố định là làm cho vốn cố định
thực chất ở các thời kỳ càng về sau càng lớn hơn thời kỳ trước.
Để bảo toàn và phát triển vốn cố định của doanh nghiệp cần thiết phải sử dụng các
biện pháp chủ yếu sau đây:
- Phải đánh giá và đánh giá lại tài sản cố định một cách thường xuyên và chính
xác.
- Phải lựa chọn các phương pháp khấu hao mức khấu hao thích hợp.
- Phải áp dụng biện pháp nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định như: tận dụng
hết công suất máy móc thiết bị, giảm thời gian ngừng hoạt động, có chế độ sửa chữa
thường xuyên, định kỳ.
- Dự phòng giảm giá TSCĐ: để dự phòng giảm giá TSCĐ, doanh nghiệp được
trích khoản dự phòng này vào giá thành. Nếu cuối năm không sử dụng đến thì khoản dự
phòng này được hoàn nhập trở lại.
2.3.2. Vốn lưu động:
Vốn lưu động của doanh nghiệp là một bộ phận vốn đầu tư được ứng trước về tài
sản lưu động nhằm đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp thực hiện được
thường xuyên và liên tục.
Như đã phân tích phần trên, vốn kinh doanh của doanh nghiệp là số tiền ứng trước
cho các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp. Song mỗi yếu tố sản xuất có những đặc điểm
hoạt động khác nhau, có công dụng kinh tế khác nhau đối với quá trình sản xuất - kinh
doanh của doanh nghiệp. Vốn lưu động là bộ phận của vốn nhằm tài trợ cho các yếu tố
sản xuất ngoại trừ tài sản cố định.
Nếu cắt quá trình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp ra từng chu kỳ sản xuất
chúng ta có thể mô tả theo mô hình sau:
____ Khâu dự trữ Khâu sản xuất Khâu lưu thông
- Vốn lưu động nằm trong quá trình dự trữ sản xuất: vốn lưu động được dùng để
mua sắm các đối tượng lao động như: nguyên vật liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế... ở
giai đoạn này vốn đã thay đổi từ hình thái tiền tệ sang vật tư.
- Vốn lưu động nằm trong quá trình sản xuất: là quá trình sử dụng các yếu tố sản
xuất để chế tạo ra sản phẩm. Khi quá trình sản xuất chưa hoàn thành, vốn lưu động biểu
hiện ở các loại sản phẩm dở dang hoặc bán thành phẩm và khi kết thúc quá trình sản
xuất vốn biểu hiện ở số thành phẩm của doanh nghiệp.
- Vốn lưu động nằm trong quá trình lưu thông: lúc này hình thái hàng hoá được
chuyển thành hình thái tiền tệ.
Tuỳ theo từng loại hình doanh nghiệp mà cơ cấu của tài sản lưu động cũng khác
nhau. Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thì tài sản lưu động
thường được cấu tạo bởi hai phần là tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu thông.
- Tài sản lưu động sản xuất bao gồm những tài sản ở khâu dự trữ sản xuất như
nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu... và tài sản ở khâu sản xuất như sản
phẩm dở dang đang chế tạo, bán thành phẩm tự chế, chi phí đợi phân bổ.
- Tài sản lưu thông của doanh nghiệp bao gồm sản phẩm hàng hoá chờ tiêu thụ
(hàng tồn kho), vốn bằng tiền và các khoản phải thu.
Dù là ở khâu nào, tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu thông đều thể hiện các
yếu tố: đối tượng lao động, công cụ lao động nhỏ và sức lao động. Đặc điểm vận động
của chúng do đặc điểm của đối tượng lao động quyết định, vì đây là bộ phận chính
chiếm tỷ trọng ưu thế. Khác với tài sản cố định, tài sản lưu động luôn thay đổi hình thái
biểu hiện để tạo ra sản phẩm, theo đó giá trị của nó cũng được chuyển dịch toàn bộ một
lần vào giá thành sản phẩm tiêu thụ và hoàn thành một vòng tuần hoàn vốn khi kết thúc
một chu kỳ tái sản xuất.
Cũng cần thấy rằng, các chu kỳ sản xuất của doanh nghiệp là nối tiếp và xen kẽ
nhau chứ không phải là độc lập và rời rạc. Trong khi một bộ phận của vốn lưu động
được chuyển hoá thành vật tư dự trữ, sản phẩm dở dang thì một bộ phận khác của vốn
lại chuyển từ sản phẩm hàng hoá sang vốn tiền tệ do quá trình sản xuất của doanh
nghiệp là thường xuyên, liên tục. Điều này nhắc nhở những nhà quản lý tài chính cần
xây dựng những biện pháp thích hợp cho quản lý sử dụng và bảo toàn vốn lưu động.
Sau đây là những nội dung cần chú ý trong quản lý sử dụng vốn lưu động.
Một là: Xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp. Việc ước lượng chính
xác số vốn lưu động cần dùng cho doanh nghiệp sẽ có tác dụng đảm bảo đủ vốn lưu
động cần thiết, tối thiểu cho quá trình sản xuất - kinh doanh được tiến hành liên tục,
đồng thời tránh ứ đọng vốn không cần thiết, thúc đẩy tốc độ luân cguyển vốn nhằm
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Hai là: Tổ chức khai thác nguồn tài trợ vốn lưu động. Trước hết doanh nghiệp cần
khai thác triệt để các nguồn vốn nội bộ và các khoản vốn có thể chiếm dụng một cách
thường xuyên trong hoạt động kinh doanh. Nếu số vốn lưu động còn thiếu, doanh
nghiệp phải tiếp tục khai thác các nguồn vốn bên ngoài như: vốn liên doanh, vốn vay
của các ngân hàng hoặc các công ty tài chính, vốn do phát hành cổ phiếu, trái phiếu...
Khi khai thác các nguồn vốn bên ngoài, điều đáng chú ý nhất là cân nhắc các yếu tố lãi
suất tiền vay. Về nguyên tắc, lãi do đầu tư vốn phải lớn hơn lãi suất vay vốn thì người
kinh doanh mới đi vay vốn.
Ba là: Phải luôn luôn có những biện pháp bảo toàn và phát triển vốn lưu động.
Cũng như vốn cố định, bảo toàn vốn lưu động có nghĩa là bảo toàn giá trị thực của vốn,
nói cách khác bảo toàn vốn là đảm bảo được sức mua của vốn không được giảm sút so
với ban đầu. Điều này được thể hiện qua khả năng mua sắm tài sản lưu động và khả
năng thanh toán của doanh nghiệp trong kinh doanh.
Để thực hiện được mục tiêu trên, trong công tác quản lý tài chính của doanh
nghiệp thường áp dụng các biện pháp tổng hợp như: đẩy mạnh khâu tiêu thụ hàng hoá,
xử lý kịp thời các vật tư, hàng hoá chậm luân chuyển để giải phóng vốn, phải thường
xuyên xác định phần chênh lệch giá về những tài sản lưu động tồn kho để có biện pháp
xử lý kịp thời, linh hoạt trong việc sử dụng vốn. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn, bảo toàn vốn, doanh nghiệp cần hết sức tránh và xử lý kịp thời những khoản nợ
khó đòi, tiến hành áp dụng các biện pháp hoạt động của tín dụng thương mại để ngăn
chặn các hiện tượng chiếm dụng vốn.
Bốn là: Phải thường xuyên tiến hành phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động. Để
phân tích người ta sử dụng các chỉ tiêu như: vòng quay vốn lưu động, hiệu suất sử dụng
vốn lưu động, hệ số nợ... Nhờ các chỉ tiêu trên đây, người quản lý có thể điều chỉnh kịp
thời các biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhằm tăng mức doanh lợi.
2.3.3. Vốn đầu tư tài chính:
Vốn đầu tư tài chính còn gọi là vốn đầu tư ra bên ngoài của doanh nghiệp nhằm
tìm kiếm lợi nhuận và khả năng đảm bảo an toàn về vốn.
Xuất phát từ quy luật cạnh tranh của nền kinh tế thị trường, làm cho các doanh
nghiệp luôn đứng trước nguy cơ phá sản nếu như họ chỉ có một lĩnh vực đầu tư bên
trong lại đang gặp bất lợi. Để đối phó với tình hình trên, việc sử dụng vốn linh hoạt cho
nhiều mục tiêu đầu tư sẽ cho phép doanh nghiệp tìm kiếm lợi nhuận từ nhiều phía cũng