Vfs ban cbtt

  • 53 trang
  • file .pdf
BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV HÃNG PHIM TRUYỆN VIỆT NAM VÀ
CÔNG TY TNHH MTV HÃNG PHIM TRUYỆN VIỆT NAM KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƢ
NÊN THAM KHẢO KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ
TRƢỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ.
DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HOÁ
HÓA
CÔNG TY TNHH MTV HÃNG PHIM TRUYỆN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 4 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ , Tp. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (04) 37331179 Fax : (04) 38235480
TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƢƠNG
Địa chỉ: Tầng 2 & 3, tòa nhà Machinco Building - Số 444 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê,
Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 35771968 Fax: (84-4) 335771966
Hà Nội, tháng 03 năm 2016
03 - 2016 Bản công bố thông tin
MỤC LỤC
I. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ ............................................. 2
II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CÁC TỪ VIẾT TẮT ......................................... 4
III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ ............................................................................ 5
1. Doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần ......................................................................................... 5
2. Vốn điều lệ sau đợt bán đấu giá .............................................................................................. 5
3. Tổ chức tư vấn và thực hiện bán đấu giá ................................................................................ 6
IV. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA ................................................... 7
1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hóa ............................................................................ 7
2. Quá trình hình thành và phát triển .......................................................................................... 7
3. Ngành nghề kinh doanh .......................................................................................................... 8
4. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu ................................................................................................. 9
5. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty .................................................................................. 9
6. Tổng số lao động của Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam tiếp tục chuyển
sang công ty cổ phần ............................................................................................................. 16
7. Giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm 0h ngày 01/10/2014..................................... 16
8. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp ........................................................................................ 19
9. Danh sách Công ty mẹ, Công ty con và Công ty liên doanh, liên kết .................................. 28
10. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi cổ phần
hóa......................................................................................................................................... 28
11. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành ............................................ 37
12. Phương án đầu tư và chiến lược phát triển của doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa ............. 38
13. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ ......................................................................................... 43
14. Các rủi ro dự kiến ................................................................................................................. 44
15. Phương thức bán và thanh toán tiền mua cổ phần ................................................................ 46
16. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ đợt bán đấu giá ...................................................................... 48
17. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung các thông tin về doanh nghiệp cổ
phần hóa ................................................................................................................................ 49
V. LỘ TRÌNH NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH SAU CỔ PHẦN HÓA ................. 50
VI. THAY LỜI KẾT ............................................................................................................... 51
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 1
03 - 2016 Bản công bố thông tin
I. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ
 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh
nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
 Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị
định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp
100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
 Căn cứ Nghị định 116/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về
chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng
dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh
nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;
 Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài Chính về việc hướng
dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh
nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
 Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ
về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng
khoán của doanh nghiệp Nhà nước;
 Căn cứ về Quyết định số 233/QĐ-BVHTTDL ngày 27/01/2014 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực
thuộc Bộ;
 Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-BVHTTDL ngày 31/03/2014 của Bộ Văn hoá, Thể
thao và Du lịch về việc cổ phần hoá và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty
TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam;
 Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2015 của Bộ Văn hoá, Thể
thao và Du lịch về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV
Hãng phim truyện Việt Nam;
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 2
03 - 2016 Bản công bố thông tin
 Căn cứ Quyết định số 4126/QĐ-BVHTTDL ngày 26/11/2015 của Bộ Văn hoá, Thể
thao và Du lịch phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV
Hãng phim truyện Việt Nam;
 Căn cứ Công văn số 1406/BVHTTDL-KHTC ngày 06/05/2014 của Bộ Văn hoá,
Thể thao và Du lịch về việc lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa Công ty TNHH
MTV Hãng phim truyện Việt Nam.
 Căn cứ Quyết định số 4654/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2015 của Bộ Văn hoá, Thể
thao và Du lịch về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH
MTV Hãng phim Truyện Việt Nam thành công ty cổ phần;
 Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-BVHTTDL ngày 29/02/2016 của Bộ Văn hoá, Thể
thao và Du lịch về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tại Công ty
TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam;
 Các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 3
03 - 2016 Bản công bố thông tin
II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CÁC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt Giải nghĩa
Công ty Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam
Doanh nghiệp cổ
Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam
phần hoá
Tổ chức tư vấn Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Apec)
CBCNV Cán bộ công nhân viên
BVHTTDL Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Hãng
Điều lệ
phim Truyện Việt Nam
CP Cổ phần
VĐL Vốn điều lệ
BCTC Báo cáo tài chính
LNTT Lợi nhuận trước thuế
LNST Lợi nhuận sau thuế
BHXH Bảo hiểm xã hội
BHYT Bảo hiểm y tế
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 4
03 - 2016 Bản công bố thông tin
III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ
1. Doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần
- Tên tổ chức chào bán : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN HÃNG PHIM TRUYỆN VIỆT NAM
- Trụ sở chính : Số 4 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê , Quận Tây Hồ ,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (04) 37331179
- Fax : (04) 38235480
- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ : 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
phần hoá
- Tổng số lượng cổ phần : 5.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần bán đấu giá : 525.000 cổ phần, tương đương 10,50% vốn điều lệ.
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Hình thức chào bán : Đấu giá công khai thông qua Công ty cổ phần Chứng
khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Giá khởi điểm bán đấu giá : 10.200 đồng/cổ phần
- Bước giá : 100 đồng
- Số mức giá : 01 mức giá
- Bước khối lượng : 100 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu: 100 cổ phần
- Số lượng cổ phần đặt mua tối đa: 525.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đặt mua phải bằng hoặc thấp hơn số lượng cổ phần đăng kí.
2. Vốn điều lệ sau đợt bán đấu giá
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần : 5.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
Trong đó:
Cổ phần Nhà nước nắm giữ (20%) : 1.000.000 cổ phần
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 5
03 - 2016 Bản công bố thông tin
Cổ phần của các cổ đông khác (80%) : 4.000.000 cổ phần
Bao gồm:
 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo năm công tác:
191.200 cổ phần, tương đương 1.912.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 3,82% vốn điều lệ.
 Cổ phần bán cho CBCNV có cam kết làm việc lâu dài tại doanh nghiệp sau cổ phần
hóa: 33.800 cổ phần, tương đương 338.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 0,68% vốn điều
lệ.
 Cổ phần bán cho cổ đông là nhà đầu tư chiến lược: 3.250.000, tương đương
32.500.000.000 chiếm 65% vốn điều lệ.
 Cổ phần bán đấu giá công khai: 525.000 cổ phần, tương đương 5.250.000.000 đồng,
chiếm 10,50% vốn điều lệ.
3. Tổ chức tƣ vấn và thực hiện bán đấu giá
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƢƠNG
Địa chỉ: Tầng 02 và tầng 03, tòa nhà Machinco Building, số 444 đường Hoàng Hoa
Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 35771968 Fax: (84-4) 335771966
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 6
03 - 2016 Bản công bố thông tin
IV. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA
1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hóa
 Tên tiếng Việt : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN HÃNG PHIM TRUYỆN VIỆT NAM
 Tên tiếng Anh : VIET NAM FEATURE FILM STUDIO ONE MEMBER
COMPANY LIMITED
 Trụ sở chính : Số 4 Thụy Khuê , Phường Thụy Khuê , Quận Tây Hồ ,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 Điện thoại : (04) 37331179 Fax : (04) 38235480
 Mã số thuế : 0100110221
 Chủ sở hữu : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 Loại hình doanh nghiệp: Là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hạch toán độc lập có
tư cách pháp nhân và con dấu riêng.
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100110221 cấp lần đầu ngày 24 tháng 03
năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 28/06/2011 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội.
2. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam được hì nh thành , tồn tại và phát
triển luôn gắn bó chặt chẽ với ngành điện ảnh nói riêng , với các ngành nghệ thuật khác
nói chung trực thuộc Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lị ch . Công ty là một đơn vị có bề dày
truyền thống mà tiền thân của nó là :
- Doanh nghiệ p điện ảnh được thành lập theo sắc lệch của Chủ tị ch Hồ Chí Minh ký
năm 1953.
- Năm 1959 thành lập Xưởng phim Hà Nội.
- Năm 1960 tách tư Xưởng phim Hà Nội thành lập Xưởng phim truyện Hà Nội .
- Năm 1968 đổi tên thành Xưởng phim truyện Việt Nam.
- Ngày 20/04/1981 theo quyết đị nh số 403/CĐA/QĐ đổi tên thành Xí nghiệp phim
truyện Việt Nam.
- Năm 1989 đổi tên thành Hãng phim truyện Việt Nam .
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 7
03 - 2016 Bản công bố thông tin
- Năm 2011 chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam .
Trong hai cuộc khánh chiến chống Pháp và chống Mỹ , đội ngũ làm phim thời chiến
của Công ty đã thực sự là những chiến sỹ xung kích trên các mặt trận . Họ cùng với bộ đội
luôn bám sát chiến trường để ghi lại sinh động tinh thần ch iến đấu và sinh hoạt của các
lực lượng vũ trang ta trên hàng vạn mứt phim có giá trị phản các mốc lị ch sử quan trọng
như: Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, bộ đội dân công kéo pháo cùng
các hướng bao vây cứ điểm Điện Biên Phủ trong suốt quá trì nh chiến dị ch đến khi giành
thắng lợi, bắt hàng binh , thu chiến lợi phẩm và những thước phim ghi lại Bác Hồ , Chính
phủ và bộ đội ta về tiếp quản Thủ đô 1954.
Những bộ phim của Công t y trong giai đoạn chống Mỹ đã kị p thời tuyên truyền , cổ
vũ và động viên thanh niên cùng toàn quân hăng hái thi đua trong sản xuất và chiến đấu :
bảo vệ miền Bắc XHCN hậu phương lớn , kịp thời chi viện cho Miền Nam , tiền tuyến l ớn
với khẩu hiệu “Tất cả cho miền Nam ruột thị t” phát huy tinh thần quyết chiến quyết
thắng.
Trong chiến dị ch Hồ Chí Minh lị ch sử , Công ty đã cử 5 đoàn làm phim theo các
hướng tiến công của bộ dội ta tiến đánh Sài Gòn , giải phóng miền Nam , thống nhất đất
nước.
Những phim làm trong thời kỳ đó của Công ty , nhiều phim có tiếng vang lớn trong
và ngoài nước giúp nhân dân và bạn bè thế giới hiểu rõ hơn và ủng hộ cuộc cách mạng
của nhân dân ta , trong đó có cả nhân dân Mỹ . Công ty cũng là nơi đào tạo các cán bộ
quản lý kinh tế , kỹ thuật và các nghệ sỹ giỏi bổ xung cho đội ngũ Điện ảnh của mặ t trận
giải phóng miền Nam.
3. Ngành nghề kinh doanh
Công ty TNHH MTV Hãng p him truyện Việt Nam hoạt động kinh doanh theo Giấy
chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100110221 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà
Nội cấp lần đầu ngày 24 tháng 03 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày
28/06/2011, ngành nghề kinh doanh chính bao gồm:
STT Tên ngành Mã ngành
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 8
03 - 2016 Bản công bố thông tin
Hoạt động sản xuất phim điện ảnh , phim video và chương
1. 5911 (Chính)
trình truyền hình
2. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329
3. Hoạt động chiếu phim 5914
Hoạt động phát h ành phim điện ảnh , phim video và
4. 5913
chương trì nh truyền hì nh
5. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh . Đối với Ngành nghề chưa
các ngành nghề kinh doanh có điều kiện , doanh nghiệp khớp mã với hệ
6.
chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của thống ngành kinh
pháp luật. tế Việt Nam
4. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu
- Sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trì nh truyền hì nh.
5. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty
Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam hiện nay
gồm:
- Hội đồng thành viên: 05 thành viên
- Ban giám đốc: 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc
- Kiểm soát viên: 01 người
- 03 phòng ban quản lý
o Phòng Tổ chức - Hành chính
o Phòng tài vụ
o Phòng Sản xuất – Kinh doanh
- 07 xưởng sản xuất, phòng ban liên quan:
o Xưởng thiết bị kỹ thuật
o Xưởng thiết kế mỹ thuật
o Xưởng thu thanh - Dựng phim
o Đoàn làm phim
o Phòng đạo diễn
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 9
03 - 2016 Bản công bố thông tin
o Phòng quay phim
o Phòng biên dịch, biên tập
- 01 chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh.
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 10
03 - 2016 Bản công bố thông tin
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
CÔNG TY TNHH MTV HÃNG PHIM TRUYỆN VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
KIỂM SOÁT
VIÊN
BAN GIÁM ĐỐC
Phòng Tổ chức – Phòng Sản xuất Phòng Tài vụ
Hành chính Kinh doanh
Phòng Đạo Phòng Quay Phòng biên Xưởng thiết Xưởng Chi nhánh Đoàn xe Xưởng thiết
diễn phim tập, biên kế mỹ thuật Thu thanh TP.HCM bị kỹ thuật
kịch dựng phim
ĐOÀN LÀM PHIM
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 11
03 - 2016 Bản công bố thông tin
Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận, phòng ban Công ty:
Hội đồng thành viên:
Hội đồng thành viên thực hiện chức năng đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu Công ty,
có quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt động
của Công ty, trừ những thẩm quyền quyết định của Chủ sở hữu Công ty. Hội đồng thành
viên Công ty có năm (05) thành viên. Chủ sở hữu Công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm
Chủ tịch Hội đồng thành viên và các Ủy viên Hội đồng thành viên (thời hạn tối đa không
quá 5 năm). Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau:
- Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch hàng năm của Công ty trình Chủ sở hữu
Công ty quyết định.
- Xây dựng giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ trình Chủ sở hữu Công
ty quyết định.
- Trình Chủ sở hữu Công ty quyết định mô hình hoạt động của Công ty, cơ cấu tổ chức
quản lý Công ty.
- Trình Chủ sở hữu Công ty phê chuẩn Điều lệ Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công
ty.
- Trình Chủ sở hữu Công ty các dự án đầu tư; hợp đồng mua, bán, hợp đồng vay, cho
vay, hợp đồng cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc
lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Quyết định thành lập, hợp nhất, sáng lập, tổ chức lại, giải thể, chấm dứt hợp đồng của
các phòng, đơn vị phụ thuộc, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của
Công ty sau khi có ý kiến bằng văn bản của Chủ sở hữu.
- Thẩm tra báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế hoặc xử
lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh do Giám đốc Công ty đề nghị để trình Chủ
sở hữu Công ty phê duyệt, thực hiện việc công bố công khai các báo cáo tài chính theo
quy định của Nhà nước.
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh Nghiệp
và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Kiểm soát viên:
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 12
03 - 2016 Bản công bố thông tin
Kiểm soát viên do Chủ sở hữu Công ty tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm có thời hạn
là 03 năm. Công ty có 01 kiểm soát viên, Kiểm soát viên có các quyền và nhiệm vụ sau:
- Có quyền xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của Công ty tại trụ sở chính hoặc chi
nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.
- Yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty, Tổng giám đốc và những người quản
lý khác cung cấp các thông tin về thực hiện quyền chủ sở hữu, vể quản lý, điều hành và
hoạt động kinh doanh của Công ty. Người được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp đầy
đủ, kịp thời các thông tin theo yêu cầu của Kiểm soát viên.
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo công tác quản lý
và các báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu Công ty hoặc cơ quan Nhà nước có
liên quan; trình Chủ sở hữu Công ty báo cáo thẩm định.
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh Nghiệp
và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Ban Giám đốc:
Ban giám đốc Công ty có 04 người gồm: 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
Giám đốc Công ty kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên do Chủ sở hữu Công ty quyết
định. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và pháp luật về điều hành hoạt
động hàng ngày của Công ty và về thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.
Phó Giám đốc Công ty do Hội đồng thành viên tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm,
cách chức hoặc ký hợp đồng có thời hạn, chấm dứt hợp đồng theo đề nghị của Giám đốc.
Phó Giám đốc Công ty được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với thời hạn là 05 năm. Phó Giám
đốc là người giúp và tham mưu cho Giám đốc trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty
theo sự phân công của Giám đốc , chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm
vụ được Giám đốc phân công và ủy quyền .
Phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện chức năng của mình trong các lĩnh vực công
tác:
- Có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc về công tác cơ cấu tổ chức, nhân sự,
lao động, tiền lương, các chế độ bảo hiểm.
- Theo dõi công tác Quân sự, phòng cháy nổ, an ninh trật tự, hành chính tổng hợp.
Phòng Tài vụ thực hiện chức năng của mình trong các lĩnh vực công tác:
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 13
03 - 2016 Bản công bố thông tin
- Có trách nhiệm độc lập về chuyên môn, thực hiện nghiêm túc các hoạt động nghiệp vụ
về tài chính kế toán theo quy định của Pháp luật. Thực hiện thu - chi, báo cáo định kỳ
cho Giám đốc về tình hình tài chính của Công ty.
- Chịu trách nhiệm về công nợ của Công ty. Căn cứ danh sách lao động hàng tháng của
Phòng Tổ chức thanh toán tiền công tiền lương cho người lao động.
- Ký thẩm định tính hợp lệ các hoá đơn, chứng từ tài chính trước hoặc sau khi trình
duyệt thu - chi.
- Cùng Giám đốc ký nhận vốn, tài sản và các nguồn lực khác để quản lý, sử dụng có
hiệu quả theo mục tiêu, nhiệm vụ được Nhà nước giao.
- Là thành viên chính thức của các cuộc tổ chức bán đấu giá, thanh lý hay đấu thầu mua
tài sản của doanh nghiệp.
- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Sản xuất Kinh doanh và Phòng Tổ chức Hành chính trong
việc điều động nhân sự, chế độ lương, thưởng hàng tháng, hàng năm.
Phòng Sản xuất – Kinh doanh thực hiện chức năng của mình trong các lĩnh vực công
tác:
- Có chức năng nhiệm vụ tham mưu và lập kế hoạch sơ thảo cho Giám đốc về kế hoạch
sản xuất cung ứng dịch vụ và kinh doanh phim hàng năm; phối hợp cùng Kế toán
trưởng theo dõi thực hiện đúng mục đích, có hiệu quả nguồn tiền tài trợ cho làm phim
từ mọi cơ quan, tổ chức xã hội trong và ngoài nước; phối hợp với các Đoàn làm phim
lập dự toán tài chính trình Giám đốc và các cơ quan hữu quan thẩm định và duyệt; soạn
thảo các hợp đồng kinh tế ( Hợp đồng sản xuất phim, thuê thiết bị máy móc, gia công
dịch vụ làm phim); thừa lệnh Giám đốc lập và báo cáo công tác cho các kỳ giao ban
hàng tháng.
- Điều động nhân sự tham gia Đoàn làm phim.
- Điều động xe ô tô, máy móc, thiết bị kỹ thuật, phòng thu, phòng dựng, phục vụ sản
xuất phim và làm dịch vụ sau khi có Quyết định Đoàn làm phim hoặc Hợp đồng gia
công Dịch vụ.
Phòng Đạo diễn thực hiện chức năng của mình trong các lĩnh vực công tác:
- Thực hiện các dự án phim do Giám đốc quyết định. đạo diễn chịu trách nhiệm trước
Giám đốc về chất lượng nghệ thuật và kỹ thuật, thời gian hoàn thành phim đúng tiến
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 14
03 - 2016 Bản công bố thông tin
độ theo kế hoạch.
Phòng Quay phim thực hiện chức năng của mình trong các lĩnh vực công tác:
- Thực hiện các dự án phim do Giám đốc và Đạo diễn quyết định, chịu trách nhiệm
trước Giám đốc và Đạo diễn về chất lượng hình ảnh và thời gian hoàn thành bộ phim.
Phòng Biên kịch – Biên tập thực hiện chức năng của mình trong các lĩnh vực công tác:
- Tìm kiếm và sáng tác kịch bản chất lượng cao trình duyệt Ban Giám đốc, Cục Điện
ảnh, tổ chức triển khai các dự án phim dài tập đảm bảo đủ nguồn kịch bản cho các dự
án phim của Công ty. Tổ chức họp báo giới thiệu các dự án phim với các phương tiện
thông tin đại chúng.
Xƣởng Thiết kế Mỹ thuật thực hiện chức năng của mình trong các lĩnh vực công tác:
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc sử dụng có hiệu quả nhân lực của Xưởng,
kho phục trang, đạo cụ, trường quay.
Xƣởng Thu thanh – Dựng phim thực hiện chức năng của mình trong các lĩnh vực công
tác:
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần dựng phim, âm thanh, tiếng động, kỹ xảo
của phim đáp ứng yêu cầu của Đạo diễn; đảm bảo hệ thống máy móc vận hành tốt.
Phối hợp cùng Đạo diễn hoàn thành phim với chất lượng cao và đúng tiến độ.
Xƣởng Thiết bị kỹ thuật thực hiện chức năng của mình trong các lĩnh vực công tác:
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hệ thống máy móc của Đoàn làm phim :
Máy quay, đèn, ray, cần trục, …, đảm bảo hệ thống thiết bị được vận hành tốt .
Đoàn xe thuật thực hiện chức năng của mình trong các lĩnh vực công tác:
- Chuẩn bị xe ô tô, máy nổ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ vận chuyển
người và thiết bị của Đoàn làm phim.
Các tổ chức đoàn thể:
Tổ chức Đảng: Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam có 01 Đảng bộ bộ
phận trực thuộc Đảng uỷ Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lịch, gồm 03 chi bộ với tổng số Đảng
viên là 33 đảng viên.
Tổ chức Công đoàn: Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam có 01 Công
đoàn cơ sở trực thuộc thuộc Công đoàn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gồm có 03 tổ
Công đoàn bộ phận trực thuộc, với tổng số công đoàn viên là 103 công đoàn viên.
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 15
03 - 2016 Bản công bố thông tin
6. Tổng số lao động của Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam tiếp tục
chuyển sang công ty cổ phần
 Phân loại theo hình thức hợp đồng lao động
Số lƣợng
Nội dung (ngƣời)
Theo tính chất hợp đồng lao động
- Không thuộc diện ký HĐLĐ 01
- Hợp đồng không xác định thời hạn 78
- Hợp đồng có xác định thời hạn 04
- Hợp đồng theo thời vụ 11
Cộng 94
 Phân loại theo trình độ
Số lƣợng
Trình độ (ngƣời)
- Đại học và trên Đại học 57
- Cao đẳng, Trung cấp 16
- Công nhân kỹ thuật 10
- Lao động phổ thông 11
Cộng 94
 Phân loại theo giới tính
Số lƣợng
Giới tính (ngƣời)
- Nam 70
- Nữ 24
Cộng 94
(Nguồn: Hãng phim Truyện Việt Nam)
7. Giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm 0h ngày 01/10/2014
Căn cứ Quyết định số 4126/QĐ-BVHTTDL ngày 26/11/2015 của Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Công ty TNHH MTV
Hãng phim truyện Việt Nam.
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 16
03 - 2016 Bản công bố thông tin
 Tổng giá trị thực tế của Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam tại thời
điểm 0h00 ngày 30/09/2014 là 91.713.580.429đồng (Bằng chữ:Chín mươi mốt tỷ, bảy
trăm mười ba triệu, năm trăm tám mươi nghìn, bốn trăm hai mươi chín đồng).
 Tổng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện
Việt Namđể cổ phần hoá 19.658.528.553 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, sáu trăm năm
mươi tám triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn, năm trăm năm mươi ba đồng).
 Tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp
- Tài sản không cần dùng, chờ thanh lý đã khấu hao hết tại ngày 30/09/2014.
- Nguyên giá tài sản: 14.654.382.733 đồng
- Khấu hao lũy kế: 14.654. 382.733 đồng
- Giá trị còn lại: 0 đồng
- Tài sản không cần dùng, chờ thanh lý chưa khấu hao hết tại ngày 30/09/2014.
- Nguyên giá tài sản: 6.368.948.536 đồng
- Khấu hao lũy kế: 4.398.220.339 đồng
- Giá trị còn lại: 1.970.728.197 đồng
Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ
phần hóa
Bảng 1: Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Hãng phim
Truyện Việt Nam tại thời điểm 0h ngày 30 tháng 09 năm 2014
Đơn vị tính: đồng
Giá trị đánh
STT Khoản mục Giá trị sổ sách Chênh lệch
giá lại
1 2 (3) = (2) – (1)
A. Tài sản đang dùng 76.698.389.455 91.713.580.429 15.015.190.974
I. TSCĐ và đầu tƣ dài hạn 6.746.015.070 13.587.593.714 6.841.578.645
1. Tài sản cố định 6.728.515.070 13.570.093.714 6.841.578.645
a. Nhà cửa, vật kiến trúc 352.403.677 6.008.598.869 5.656.195.192
b. Máy móc thiết bị 5.645.469.627 6.589.957.248 944.487.622
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 17
03 - 2016 Bản công bố thông tin
Giá trị đánh
STT Khoản mục Giá trị sổ sách Chênh lệch
giá lại
c. Phương tiện vận tải 730.641.766 891.655.928 161.014.162
d. Tài sản cố định khác - 79.881.670 79.881.670
4. Chi phí trả trước dài hạn 17.500.000 17.500.000 -
TSLĐ và đầu tƣ ngắn
II. 69.952.374.386 78.125.986.715 8.173.612.329
hạn
1. Tiền 14.158.110.136 14.159.766.055 1.655.919
a. Tiền mặt tồn quỹ 7.270.910.844 7.270.910.844 -
b. Tiền gửi ngân hàng 6.887.199.292 6.888.855.211 1.655.919
3. Các khoản phải thu 3.219.492.477 8.504.146.967 5.284.654.490
a. Phải thu khách hàng 575.757.670 575.757.670 -
b. Trả trước cho người bán 1.904.534.180 1.904.534.180 -
c. Các khoản phải thu khác 739.200.627 6.023.855.117 5.284.654.490
4. Vật tư hàng hoá tồn kho 30.254.341.452 33.141.643.372 2.887.301.920
a. Nguyên vật liệu 72.463.866 72.463.866 -
b. Công cụ, dụng cụ - 2.887.301.920 2.887.301.920
Chi phí sản xuất, kinh
c. 30.181.877.586 30.181.877.586 -
doanh dở dang
5. TSLĐ khác 22.320.430.321 22.320.430.321 -
a. Chi phí trả trước ngắn hạn 37.425.435 37.425.435 -
Thuế giá trị gia tăng được
b. 123.938.085 123.938.085 -
khấu trừ
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 18
03 - 2016 Bản công bố thông tin
Giá trị đánh
STT Khoản mục Giá trị sổ sách Chênh lệch
giá lại
c. Tạm ứng 22.159.066.801 22.159.066.801 -
B. Tài sản không cần dùng 54.559.701 54.559.701 -
I. TSCĐ và đầu tư dài hạn - - -
TSLĐ và đầu tư ngắn
II. 54.559.701 54.559.701 -
hạn
2. Vật tư hàng hóa ứ đọng 54.559.701 54.559.701 -
C. Tài sản chờ thanh lý 1.970.728.197 1.970.728.197 -
Tài sản hình thành từ
D. - - -
quỹ KTPL
Tổng giá trị tài sản của
doanh nghiệp (A + B + 78.723.677.353 93.738.868.327 15.015.190.974
C + D)
Trong đó:
Tổng giá trị thực tế của
76.698.389.455 91.713.580.429 15.015.190.974
DN (Mục A)
E1. Nợ thực tế phải trả 73.045.454.876 72.055.051.876 (990.403.000)
Tổng giá trị thực tế
phần vốn nhà nƣớc tại
3.652.934.579 19.658.528.553 16.005.593.974
doanh nghiệp (Mục A-
E1)
Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp
8. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp
8.1. Tài sản cố định và tài sản lưu động của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị
doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam Trang 19