Ubuntu-installation

  • 5 trang
  • file .pdf
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG
Quản trị mạng Linux
Cài đặt Ubuntu Server
Trình bày: TS. NGÔ BÁ HÙNG
Email: [email protected]
Quản trị mạng Linux - Cài đặt Ubuntu Server
Các bước cài đặt (1)
• Download Ubuntu Serrver:

Kiểm tra file ubuntu-server.iso trong thư mục
– /data hoặc /media/data

Nếu không thấy, đánh lệnh sau để downlaod
– wget http://172.16.66.39/Softs/ubuntu-server.iso
• Dọn dẹp thư mục /home/student để đảm bảo có nhiều
hơn 2Gbytes đĩa trống
07/08/12 2
Quản trị mạng Linux - Cài đặt Ubuntu Server
Các bước cài đặt (2)
• Sử dụng VirtualBox
• Tạo một máy ảo có kiểu hệ điều hành là
Linux/Ubuntu
• Cấu hình nối kết mạng là Bridged Adapter
• Chọn CD-ROM cài đặt hệ điều hành là đĩa ISO
• Thực hiện các bước hướng dẫn theo tài liệu

http://www.howtoforge.com/perfect-server-ubuntu-
10.10-maverick-meerkat-ispconfig-3

Không cần thực hiện phần cấu hình mạng
07/08/12 3
Quản trị mạng Linux - Cài đặt Ubuntu Server
Qui định thông tin cấu hình
• X là số thứ tự máy tính bạn đang ngồi
• Hostname:

Server: server-X-1, server-X-2, …

Desktop: ubuntu-X-1, ubuntu-X-2, …
• Địa chỉ IP:

172.16.19.(100+X), 172.16.19.(100+X+40)

Netmask 255.255.255.0

Default gateway: 172.16.19.1

Proxy: 172.16.1.100, port 8080
07/08/12 4
Quản trị mạng Linux - Cài đặt Ubuntu Server
Qui định thông tin cấu hình (tt)
• Tên người dùng đầu tiên:

Administrator

Có quyền quản trị (thuộc nhóm admin của hệ thống)

Không dùng tên admin
• Không chọn cài các dịch vụ trong quá trình cài đặt
• Chép thư mục máy ảo server vào USB của mình
• Xóa thư mục máy ảo server trên đĩa cứng
• Chép lại thư mục Server máy áo từ USB vào thư mục
máy ảo trên đĩa cứng và khởi động lại máy ảo
07/08/12 5