Tuyển tập trắc nghiệm điện xoay chiều trong các đề thi thpt quốc gia

  • 22 trang
  • file .pdf
Tuyển tập trắc nghiệm điện xoay chiều trong các đề thi THPT quốc gia
Thầy Vũ Ngọc Anh
Tuyển Tập Điện Xoay Chiều
Trong Các Đề Thi
Đầu Năm 2017
L R C
A M N B
Biên Soạn & Sưu Tầm Phần I
Follow fb: https://www.facebook.com/hinta.ngocanh
Câu Lạc Bộ Yêu Vật Lý
www.hoc24h.vn
Tuyển tập trắc nghiệm điện xoay chiều trong các đề thi THPT quốc gia
Tuyển tập trắc nghiệm điện xoay chiều trong các đề thi THPT quốc gia
Tell: 0125.2205.609
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PHẦN I: MỨC ĐỘ 7 ĐIỂM
Câu 1: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (trong đó U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc
nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện. Ban đầu trong đoạn mạch đang có cộng hưởng điện.
Giảm tần số f thì điện áp u sẽ
A. ngược pha so với cường độ dòng điện B. cùng pha so với cường độ dòng điện
C. sớm pha so với cường độ dòng điện D. trễ pha so với cường độ dòng điện
Câu 2: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, nếu giảm tần số của dòng điện chạy trong mạch thì
A. tổng trở của toàn mạch luôn giảm B. điện trở giảm
C. dung kháng giảm và cảm kháng tăng D. cảm kháng giảm và dung kháng tăng
Câu 3: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có
điện dung C; Trong đoạn mạch đang có cộng hưởng điện, phát biểu nào sau đây sai ?
A. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch cực đại
C. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
D. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1
Câu 4: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn thuần cảm ?
A. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện
B. Cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở đối với dòng
điện một chiều (kể cả dòng điện một chiều có cường độ thay đổi hay dòng điện không đổi)
C. Cảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kỳ của dòng điện xoay chiều
D. Cảm kháng của cuộn cảm không phụ thuộc tần số của dòng điện xoay chiều
Câu 5: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung kháng bằng R thì
cường độ dòng điện tromg mạch
A. chậm pha π/2 so với điện áp ở hai đầu tụ điện
B. nhanh pha π/4 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch
C. chậm pha π/4 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch
D. nhanh pha π/2 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch
Câu 6: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện tức thời
chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Điện áp u chậm pha π/2 so với cường độ dòng điện i
B. Cường độ dòng điện i luôn ngược pha với điện áp u
C. Cường độ dòng điện i chậm pha π/2 so với điện áp u
D. Cường độ dòng điện i luôn cùng pha với điện áp u
Câu 7: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp u  U 2 cos ωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ
tự cảm L và tụ điện có điện dung C; Cường độ dòng điện trong đoạn mạch là i  I 2 cos  ωt  φ  . Khi đó đoạn
mạch tiêu thụ công suất bằng
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thầy Vũ Ngọc Anh − hoc24h.vn 2
Tuyển tập trắc nghiệm điện xoay chiều trong các đề thi THPT quốc gia
Tuyển tập trắc nghiệm điện xoay chiều trong các đề thi THPT quốc gia
Tell: 0125.2205.609
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A. UIcos B. UI C. IR2 D. RIcos
Câu 8: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến áp này
A. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần
B. là máy tăng áp
C. làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần
D. là máy hạ áp
Câu 9: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần và điện trở R = 40 Ω thì điện áp
π
giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Tổng trở của đoạn mạch
3
bằng
A. 40 3 Ω B. 80 Ω C. 80 3 Ω D. 60 3 Ω
Câu 10: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Trong mạch RLC nối tiếp, độ lệch pha của dòng điện so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào
A. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch
B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch
C. cách chọn gốc thời gian để tính pha ban đầu
D. đặc tính của mạch điện và tần số dòng điện xoay chiều
Câu 11: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Trong một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ, lúc cường độ dòng điện trong mạch bằng 0
3
thì hiệu điện thế trên tụ điện bằng 10 V. Cường độ tức thời trong mạch là i  I 2cos(ωt) . Khi i  I thì độ
2
lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là
A. 7 V B. 6 V C. 5 V D. 8 V
Câu 12: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần nối tiếp với cuộn
cảm thuần. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 120 V. Hệ số công suất của đoạn mạch là
A. 0,6 B. 0,8 C. 0,7 D. 0,9
Câu 13: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua một vòng dây có giá
trị cực đại là 2 mWb và biến thiên điều hòa với tần số 50 Hz. Suất điện động do máy này phát ra có giá trị
hiệu dụng là
A. 125,66 V B. 12566 V C. 88,86 V D. 88858 V
Câu 14: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Công dụng của máy biến áp là
A. biến đổi tần số của điện áp xoay chiều
B. biến đổi giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều
C. biến đổi công suất của nguồn điện xoay chiều
D. biến điện áp xoay chiều thành điện áp một chiều
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
01. D 02. D 03. C 04. C 05. B 06. A 07. A
08. D 09. B 10. D 11. C 12. A 13. C 14. B
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thầy Vũ Ngọc Anh − hoc24h.vn 3
Tuyển tập trắc nghiệm điện xoay chiều trong các đề thi THPT quốc gia
Tuyển tập trắc nghiệm điện xoay chiều trong các đề thi THPT quốc gia
Tell: 0125.2205.609
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Câu 15: Hàn Thuyên Bắc Ninh − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Mạng điện dân dụng một pha sử dụng ở Việt Nam có giá trị hiệu dụng và tần số là
A. 100 V – 50 Hz B. 220 V – 60 Hz C. 220 V – 50 Hz D. 110 V – 60 Hz
Câu 16: Hàn Thuyên Bắc Ninh − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Một điện áp xoay chiều có U = 120 V, f = 50 Hz được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp
với tụ điện C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ C bằng 96 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng
A. 24 V B. 72 V C. 48 V D. 100 V
Câu 17: Hàn Thuyên Bắc Ninh − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Khi đặt vào một điện áp xoay chiều u = U0 cosωt V vào hai bản tụ điện có điện dung C. Dung kháng của tụ
điện được xác định bởi công thức
C  1
A. ZC  B. ZC  C. ZC = ωC D. ZC 
 C C
Câu 18: Hàn Thuyên Bắc Ninh − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Một máy biến thế lý tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp là N1 = 4400 vòng. Khi nối vào mạng điện xoay chiều
có điện áp hiệu dụng U1 = 220 V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6 V. Số vòng dây cuộn
thứ cấp là
A. 60 vòng B. 120 vòng C. 240 vòng D. 220 vòng
Câu 19: Hàn Thuyên Bắc Ninh − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số có một núm xoay để do điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay ở vị trí:
A. ACV B. DCV C. ACA D. DCA
Câu 20: Hàn Thuyên Bắc Ninh − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Chọn ý sai khi nối về cấu tạo máy phát điện ba pha
A. rotor thường là một nam châm điện B. phần cảm luôn là rotor
C. stato là bộ phận tạo ra từ trường D. phần ứng luôn là rotor
Câu 21: Hàn Thuyên Bắc Ninh − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt vào hai đầu của một điện trở thuần R một hiệu điện thế xoay chiều u = U0cosωt V thì cường độ dòng điện
chạy qua nó có biểu thức là
U U
A. i  0 cos  t    A B. i  0 cos t A
R R
U   U  
C. i  0 cos  t   A D. i  0 cos  t   A
R  2 R  2
Câu 22: Hàn Thuyên Bắc Ninh − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
 π
Đặt điện áp u  U 0 cos  ωt   V vào hai đầu đoạn mạch chỉ có 1 trong số 4 phần tử: điện trở thuần, cuộn
 6
dây thuần cảm, tụ điện và cuộn dây có điện trở thuần. Nếu cường độ dòng điện trong mạch có dạng i = I0cosωt
A thì đoạn mạch chứa
A. cuộn cảm thuần B. tụ điện
C. cuộn dây có điện trở thuần D. điện trở thuần
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
15. C 16. B 17. D 18. B 19. A 20. C 21. B 22. C
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thầy Vũ Ngọc Anh − hoc24h.vn 4
Tuyển tập trắc nghiệm điện xoay chiều trong các đề thi THPT quốc gia
Tuyển tập trắc nghiệm điện xoay chiều trong các đề thi THPT quốc gia
Tell: 0125.2205.609
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Câu 23: Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Với chiều dương là chiều tính điện áp, dòng điện xoay chiều chạy qua tụ điện
A. trễ pha hơn điện áp giữa hai bản tụ điện một góc 900
B. cùng pha với điện áp giữa hai bản tụ điện
C. sớm pha hơn điện áp giữa hai bản tụ điện một góc 900
D. ngược pha với điện áp giữa hai bản tụ điện
Câu 24: Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt một điện áp u  120 2 cos100t (V) vào hai đầu điện trở thuần R = 40 Ω thì nhiệt lượng tỏa ra trong một
phút là
A. 43,2 kJ B. 0,72 kJ C. 0,36 kJ D. 21,6 kJ
Câu 25: Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Chọn phát biểu đúng
A. Dòng điện xoay chiều có thể dùng để mạ điện
B. Dòng điện xoay chiều có tần số càng lớn thì càng dễ đi qua cuộn cảm
C. Trong 1 giây dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz đổi chiều 50 lần
D. Dòng điện xoay chiều có tần số càng lớn thì càng dễ “đi qua” tụ điện
Câu 26: Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Trong các đoạn mạch sau đây, đoạn mạch nào có hệ số công suất lớn nhất ?
A. Mạch LC nối tiếp B. Mạch RL nối tiếp
C. Mạch RC nối tiếp D. Mạch RLC nối tiếp khi cộng hưởng
Câu 27: Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L và điện trở thuần R mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều
có tần số góc ω. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 cường đọ dòng điện tức thời trong mạch là i,
điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là u, hai đầu R là uR và hai đầu cuộn cảm là uL. Hệ thức đúng là
2 2
u   u 
A.  R    L   1 B. u = i.R + i.ωL
 I0 R   I0L 
u
C. u 2  u 2L  u 2R D. i 
R 2   L 
2
Câu 28: Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một
điện áp xoay chiều có tần số ω thỏa mãn 3RωC = 1. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
2 3 1 1
A. B. C. D.
9 10 10 9
Câu 29: Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Máy phát điện xoay chiều một pha mà phần ứng có p cặp cực, rotor quay với tốc độ n vòng/s. Tần số của dòng
điện do máy phát ra là
np n p
A. f = np B. f  C. f  D. f 
60 p n
Câu 30: Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp là dựa vào hiện tượng
A. tác dụng của từ trường lên cuộn dây có dòng điện
B. cảm ứng điện từ
C. tự cảm
D. tác dụng của lực từ lên dòng điện
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thầy Vũ Ngọc Anh − hoc24h.vn 5
Tuyển tập trắc nghiệm điện xoay chiều trong các đề thi THPT quốc gia
Tuyển tập trắc nghiệm điện xoay chiều trong các đề thi THPT quốc gia
Tell: 0125.2205.609
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
23. C 24. D 25. D 26. D 27. A 28. C 29. A 30. B
Câu 31: Chuyên Khoa Học Tự Nhiên − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp u = U0cos(ωt + π/4) V vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch
là i = I0cos(ωt + φi) A. Giá trị của φi là
A. π/2 B. –3π/4 C. –π/2 D. 3π/4
Câu 32: Chuyên Khoa Học Tự Nhiên − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy qua một đoạn mạch. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp
cường độ dòng điện này bằng 0 là
A. 1/200 s B. 1/25 s C. 1/100 s D. 1/50 s
Câu 33: Chuyên Khoa Học Tự Nhiên − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (V), có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch R, L, C
mắc nối tiếp. Khi f = f0 thì trong mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f0 là
1 2 2 1
A. B. C. D.
2 LC LC LC LC
Câu 34: Chuyên Khoa Học Tự Nhiên − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Máy biến áp là thiết bị
A. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều
B. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều
C. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều
D. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
31. D 32. C 33. D 34. C
Câu 35: Hàn Thuyên Bắc Ninh − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch phụ thuộc
A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch
B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch
C. Cách chọn gốc tính thời gian
D. Tính chất của mạch điện
Câu 36: Hàn Thuyên Bắc Ninh − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 50 Ω, L = 159 mH, C =31,8 μF. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u =
120 cos100πt (V). Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong 1 phút là
A. 1000 J B. 4320 J C. 432 J D. 200 J
Câu 37: Hàn Thuyên Bắc Ninh − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C
mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức u = Uo cosωt. Điều kiện để có
cộng hường điện trong mạch là
A. LC = ω2 B. LCω2 = 1 C. LCω2 = R D. LC = Rω2
Câu 38: Hàn Thuyên Bắc Ninh − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt một điện áp xoay chiều u  200 2 cos100 t V vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng ZC =
50 Ω mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 50 Ω. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thầy Vũ Ngọc Anh − hoc24h.vn 6
Tuyển tập trắc nghiệm điện xoay chiều trong các đề thi THPT quốc gia
Tuyển tập trắc nghiệm điện xoay chiều trong các đề thi THPT quốc gia
Tell: 0125.2205.609
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
A. i  4 cos 100t   A B. i  2 2 cos 100t   A
 4  4
   
C. i  2 2 cos 100t   A D. i  4 cos 100t   A
 4  4
Câu 39: Hàn Thuyên Bắc Ninh − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp cuộn dây thuần cảm. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu các phần tử là
UR = 60 V, UL = 100 V và UC = 180 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là
A. 160 V B. 100 V C. 120 V D. 340 V
Câu 40: Hàn Thuyên Bắc Ninh − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp u  220 2 cos100t V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp.
Đoạn AM gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R, đoạn MB chi có tụ điện C. Biết điện áp
giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng bằng nhau nhưng
lệch pha nha 2π/3. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng
220
A. 220 2 V B. 110 V C. V D. 220 V
3
Câu 41: Hàn Thuyên Bắc Ninh − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp u  U 2 cos100t V vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự
1 104
cảm L = H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = F. Tại thời điểm t, cường độ dòng điện và điện
2 
áp qua mạch là i = 2A và u = 200 V. Giá trị của U là
A. ≈ 158 V B. ≈ 210 V C. ≈ 224 V D. ≈ 180 V
Câu 42: Hàn Thuyên Bắc Ninh − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u  5 2 cos t V với ω không đôit vào hai đầu mỗi phần tử: điện trở thuần
R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung X thì dòng điện qua mỗi phần tử
trên đều có giá trị hiệu dụng bằng 50 mA. Đặt điện áp này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc
nối tiếp thì tổng trở của đoạn mạch là
A. 100 3 Ω B. 100 2 Ω C. 300 Ω D. 100 Ω
Câu 43: Hàn Thuyên Bắc Ninh − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Mạch điện xoay chiều AB gồm một cuộn dây không thuần cảm, một điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp
theo thứ tự đã nêu. Điểm M giữa cuộn dây và điện trở thuần. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có tần
số không đổi và có giá trị hiệu dụng 200 V thì trong mạch có cộng hưởng điện. Lúc đó điện áp hiệu dụng trên
đoạn AM là 160 V, độ lệch pha giữa điện áp hai đầu AM so với cường độ dòng điện trong mạch gấp đôi độ
lệch pha giữa cường độ dòng điện so với điện áp hai đầu MB. Điện áp hiệu dụng hai đầu MB là
A. 220 V B. 180 V C. 120 V D. 240 V
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
35. D 36. B 37. B 38. A 39. B 40. D 41. A 42. D 43. D
Câu 44: Sở GD & ĐT Tỉnh Lâm Đồng − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp xoay chiều u  U 2 cos t (V) vào hai đầu một điện trở thuần R = 110 Ω thì cường độ dòng điện
qua điện trở có giá trị hiệu dụng là 2 A. Giá trị của U là
A. 220 V B. 110 V C. 110 2 V D. 220 2 V
Câu 45: Sở GD & ĐT Tỉnh Lâm Đồng − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thầy Vũ Ngọc Anh − hoc24h.vn 7
Tuyển tập trắc nghiệm điện xoay chiều trong các đề thi THPT quốc gia
Tuyển tập trắc nghiệm điện xoay chiều trong các đề thi THPT quốc gia
Tell: 0125.2205.609
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối
tiếp. Kí hiệu uR, uL, uC tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R, L, C. Quan hệ về pha của các
điện áp này là
A. uR sớm pha 0,5π so với uC B. uC trễ pha 0,5π so với uL
C. uL sớm pha 0,5π so với uC D. uR sớm pha 0,5π so với uL
Câu 46: Sở GD & ĐT Tỉnh Lâm Đồng − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc
nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R và hai đầu cuộn cảm L lần lượt là 30 V và
40 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng
A. 35 V B. 10 V C. 70 V D. 50 V
Câu 47: Sở GD & ĐT Tỉnh Lâm Đồng − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Cho biết biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều i  2 2 cos100t A. Cường độ hiệu dụng của dòng
điện xoay chiều đó là
A. 2 A B. 2 2 A C. 4 A D. 2 A
Câu 48: Sở GD & ĐT Tỉnh Lâm Đồng − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số
ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là
2 2
 1   1 
R 2   C  D. R 2   C 
2 2
A. R2    C. R 2  
B. 
 C   C 
Câu 49: Sở GD & ĐT Tỉnh Lâm Đồng − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (V), có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm
điện trở thuần R, cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C nối tiếp. Khi f = f0 thì trong đoạn mạch
có cộng hưởng điện. Giá trị của f0 là
1 1 2 2
A. B. C. D.
2 LC LC LC LC
Câu 50: Sở GD & ĐT Tỉnh Lâm Đồng − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Tần số
dòng điện trong cuộn thứ cấp
A. luôn lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp
B. có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tần số trong cuộn sơ cấp
C. bằng tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp
D. luôn nhỏ hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp
Câu 51: Sở GD & ĐT Tỉnh Lâm Đồng − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Rotor của máy phát điện xoay chiều một pha có bốn cặp cực (4 cực Nam, 4 cực Bắc). Khi rotor quay với tốc
độ 900 vòng/phút thì suất điện động do máy phát ra có tần số là
A. 60 Hz B. 120 Hz C. 100 Hz D. 50 Hz
Câu 52: Sở GD & ĐT Tỉnh Lâm Đồng − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Phòng thí nghiệm Vật lý có quạt điện loại (110 V – 100 W). Để quạt hoạt động bình thường ở điện áp xoay
chiều có giá trị hiệu dụng là 220 V, trong giờ thực hành về máy biến áp giáo viên yêu cầu học sinh tính tỉ số
vòng dây cuộn sơ cấp và sống vòng dây cuộn thứ cấp để cuốn máy hạ áp dùng cho quạt điện này. Bỏ qua mọi
hao phí, tỉ số vòng dây mà học sinh tính được là
A. 0,5 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 53: Sở GD & ĐT Tỉnh Lâm Đồng − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều u = 180cos(100πt – π/6) V thì cường độ dòng điện qua mạch là i =
2cos(100πt + π/6) A. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thầy Vũ Ngọc Anh − hoc24h.vn 8
Tell: 0125.2205.609
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A. 90 3 W B. 90 W C. 360 W D. 180 W
Câu 54: Sở GD & ĐT Tỉnh Lâm Đồng − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp u = U0cos100πt (V), t tính bằng giây, vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L = 1/π H. Cảm kháng
của cuộn dây là
A. 100 Ω B. 50 Ω C. 150 Ω D. 200 Ω
Câu 55: Sở GD & ĐT Tỉnh Lâm Đồng − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L mắc nối
tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u  U 2 cos t (V) thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng
là I. Biết cảm kháng và dung kháng trong mạch khác nhau. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là
U2
A. B. UI C. I2R D. IR
R
Câu 56: Sở GD & ĐT Tỉnh Lâm Đồng − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220 cm2. Khung quay
đều với tốc độ 50 vòng/giây quang một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng của khung dây trong một từ trường
2
đều có véc tơ cảm ứng từ B vuông góc với trục quay và có độ lớn T. Suất điện động cực đại xuất hiện
5
trong khung bằng
A. 220 V B. 110 V C. 220 2 V D. 110 2 V
Câu 57: Sở GD & ĐT Tỉnh Lâm Đồng − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp u  220 2 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 100 Ω, tụ
104
điện có điện dung C  F và cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/π H. Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn
2
mạch là
A. i  2, 2 2 cos 100t   / 4  A B. i = 2,2cos(100πt – π/4) A
C. i = 2,2cos(100πt + π/4) A D. i  2, 2 2 cos 100t   / 4  A
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
44. A 45. A 46. D 47. D 48. B 49. A 50. C
51. A 52. B 53. B 54. A 55. C 56. C 57. C
Câu 58: Sở GD & ĐT Tỉnh Nam Định − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Độ lệch pha của điện áp hai
đầu đoạn mạch và dòng điện qua mạch được xác định bởi công thức
R Z Z R
A. tan    B. tan   L C. tan    L D. tan   
R 2  Z2 R L
R ZL
Câu 59: Sở GD & ĐT Tỉnh Nam Định − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp làm giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ
yếu hiện nay là
A. tăng điện áp trước khi truyền tải B. tăng chiều dài đường dây
C. giảm tiết diện dây D. giảm công suất truyền tải
Câu 60: Sở GD & ĐT Tỉnh Nam Định − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Một dòng điện xoay có biểu thức cường độ dòng điện i = 4cos100πt (A). Pha của dòng điện ở thời điểm t là
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thầy Vũ Ngọc Anh − hoc24h.vn 9
Tell: 0125.2205.609
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A. 50πt B. 0 C. 100πt D. 70πt
Câu 61: Sở GD & ĐT Tỉnh Nam Định − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Điện áp hiệu dụng U và điện áp cực đại U0 ở hai đầu một đoạn mạch xoay chiều liên hệ với nhau theo công
thức
U U
A. U = 2U0 B. U  0 C. U  U 0 2 D. U  0
2 2
Câu 62: Sở GD & ĐT Tỉnh Nam Định − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là
A. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều B. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều
C. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn D. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn
Câu 63: Sở GD & ĐT Tỉnh Nam Định − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Dòng điện xoay chiều có tần số f = 60 Hz, trong một giây dòng điện đổi chiều
A. 100 lần B. 60 lần C. 120 lần D. 30 lần
Câu 64: Sở GD & ĐT Tỉnh Nam Định − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
104  π
Một tụ điện có C  (F) mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp u  100 2 cos 100t   V. Cường
2π  4
độ dòng điện trong mạch có giá trị là
A. 0,5 A B. 0,4 A C. 0,6 A D. 0,7 A
Câu 65: Sở GD & ĐT Tỉnh Nam Định − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp u = 220cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 20 Ω, cuộn cảm thuần có
độ tự cảm L = 0,8/π (H) và tụ điện có điện dung C = 10−3/6π (F). Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở
bằng 110 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn là
A. 330 V B. 440 V C. 440 3 D. 330 3 V
Câu 66: Sở GD & ĐT Tỉnh Nam Định − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ C mắc nối tiếp. Biết R
= 10 Ω, cuộn cảm thuần có L = 0,1/π (H) H, tụ điện có C = 10−3/2π (F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là
u L  20 2 cos 100t   / 2  V. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là
A. u = 40cos(100πt + π/4) V B. u = 40cos(100πt – π/4) V
C. u = 40cos(100πt + 3π/4) V D. u = 40cos(100πt – 3π/4) V
Câu 67: Sở GD & ĐT Tỉnh Nam Định − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp u  200 2 cos100t (V) vào hai đầu một điện trở thuần 100 Ω. Công suất thiêu thụ của điện trở
bằng
A. 200 W B. 400 W C. 300 W D. 800 W
Câu 68: Sở GD & ĐT Tỉnh Nam Định − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp theo thứ tự điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện X. Đặt một điện
áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch, ta thấy cường độ dòng điện qua mạch chậm pha π/3 so với điện
áp trên đoạn mạch chứa R và L. Để trong mạch có cộng hưởng điện thì dung kháng ZC của tụ phải có giá trị
bằng
A. R / 3 B. R C. R 3 D. 3R
Câu 69: Sở GD & ĐT Tỉnh Nam Định − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây. Nối hai đầu
cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp
khi biên áp hoạt động không tải là
A. 0 B. 105 V C. 630 V D. 70 V
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thầy Vũ Ngọc Anh − hoc24h.vn 10
Tell: 0125.2205.609
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Câu 70: Sở GD & ĐT Tỉnh Nam Định − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp
xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100 V. Khi cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là I = 1,0 A
thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là P = 50 W. Giữ cố định U, R còn các thông số khác của mạch thay đổi.
Công suất tiêu thụ cực đại trên đoạn mạch là
A. 400 W B. 200 W C. 100 W D. 100 2 W
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
58. B 59. A 60. C 61. D 62 D 63. C 64. A
65. B 66. B 67. B 68. C 69. B 70. B
Câu 71: Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp u  U 2 cos t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm
1
L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết   . Tổng trở của mạch này bằng
LC
A. 0,5R B. R C. 2R D. 3R
Câu 72: Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
Trong các mạch điện xoay chiều sau, mạch nào không tiêu thụ điện năng ?
A. Cuộn dây thuần cảm nối tiếp với tụ điện B. Điện trở R nối tiếp với tụ điện
C. Một cuộn dây nối tiếp với tụ điện D. Mạch RLC khi trong mạch có cộng hưởng điện
Câu 73: Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
Cường độ tức thời của một dòng điện xoay chiều có dạng i = 6cos(314t + π/3) A. Câu sai là
A. Tần số dòng điện là 50 Hz B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện là 6 2 A
C. Cường độ cực đại dòng điện là 6 A D. Trong một chu kì dòng điện đổi chiều hai lần
Câu 74: Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt một điện áp xoay chiều u  100 2 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết R =
1 2.104
50 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L  H và tụ điện có điện dung C  F. Cường độ hiệu dụng của
π π
dòng điện trong đoạn mạch là
A. 1 A B. 2 2 A C. 2 A D. 2 A
Câu 75: Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, nếu điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ gấp hai lần điện
áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sẽ
A. sớm pha với dòng điện trong mạch B. cùng pha với dòng điện trong mạch
C. vuông pha với dòng điện trong mạch D. trễ pha với dòng điện trong mạch
Câu 76: Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp u = U0cosωt (V) vào hai đầu tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện qua tụ điện là
CU0
A. i  CU 0 cos  t   / 2  A B. i  cos  t   / 2  A
2
CU0
C. i  cos  t   / 2  A D. i  CU 0 cos  t   / 2  A
2
Câu 77: Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thầy Vũ Ngọc Anh − hoc24h.vn 11
Tell: 0125.2205.609
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Một mạch điện xoay chiều tần số 50 Hz, gồm một điện trở R = 100 Ω và một cuộn dây thuần cảm có độ tự
cảm L = 1/π H. Hệ số công suất đoạn mạch là
A. 0,5 B. 0,707 C. 0,867 D. 1
Câu 78: Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối
tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn
cảm bằng
A. 20 V B. 40 V C. 30 V D. 10 V
Câu 79: Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp u = U0cosωt (V) có ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L,
1
điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi   thì
LC
A. cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch
C. cường độ dòng điện trong mạch sớm pha so với điện áp giữa hai đầu mạch
D. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
71. B 72. A 73. B 74. D 75. D 76. A 77. B 78. B 79. C
Câu 80: SGD & ĐT Tỉnh Thái Bình − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Gọi tốc độ quay của từ trường là ω, tốc độ quay trung bình của Roto động cơ không đồng bộ là ω0. Kết luận
nào sau đâu đúng ?
A. ω = ω0 B. ω ≥ ω0 C. ω > ω0 D. ω < ω0
Câu 81: SGD & ĐT Tỉnh Thái Bình − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng ? Máy biến áp có thể
A. giảm điện áp B. tăng điện áp
C. thay đổi tần số dòng điện xoay chiều D. biến đổi cường độ dòng điện
Câu 82: SGD & ĐT Tỉnh Thái Bình − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm thuần, điện trở và tụ điện mắc nối tiếp. Gọi I, I0 là cường độ tức thời và
biên độ của dòng điện, uL, uR, uC lần lượt là các điện áp tức thời hai đầu cuộn dây, hai đầu điện trở và hai đầu
tụ, U0L, U0R, U0C lần lượt là các điện áp cực đại của chúng. Biểu thức nào dưới đây sai ?
2 2 2 2
i  u   i   u  i  u 
2 2
i u
A.     R   2  R
C.     c   1
B. D.     L   2
 I   UR   I0   U0c 
I0 U 0R  I   UL 
Câu 83: SGD & ĐT Tỉnh Thái Bình − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rotor gồm 8 cặp cực quay với tốc độ 7 vòng/s. Tần số
dòng điện do máy phát ra là
A. 50 Hz B. 60 Hz C. 56 Hz D. 87 Hz
Câu 84: SGD & ĐT Tỉnh Thái Bình − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Đoạn mạch gồm hai cuộn dây (R1, L1) và (R2, L2) mắc nối tiếp nhau, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay
chiều có giá trị hiệu dụng U. Gọi U1 và U2 là điện áp hiệu dụng tương ứng giữa hai đầu (R1, L1) và (R2, L2).
Điều kiện để U = U1 + U2 là
L L L L
A. 1  2 B. 1  2 C. L1L2 = R1R2 D. L1 + R1 = L2 + R2
R1 R 2 R 2 R1
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thầy Vũ Ngọc Anh − hoc24h.vn 12
Tell: 0125.2205.609
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Câu 85: SGD & ĐT Tỉnh Thái Bình − KSCL − Năm 2017 − vatly69.com
Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để làm giảm hao phí điện năng trong quá trình truyền tải đi
xa ?
A. Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải B. Xây dựng nhá máy điện gần nơi tiêu thụ
C. Dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn D. Tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
80. C 81. C 82. A 83. C 84. A 85. D
Câu 86: Chuyên Vinh − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
Cho điện áp hai đầu đoạn mạch là u AB  120 2 cos 100t   / 4 V và cường độ dòng điện qua mạch là
i  3 2 cos 100t   /12  A. Công suất tiêu thụ trung bình của đoạn mạch bằng
A. P = 180 W B. P = 120 W C. P = 100 W D. P = 50 W
Câu 87: Chuyên Vinh − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị tức thời là u và giá trị hiệu dụng là U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp
gồm một điện trở thuần R và một tụ điện có điện dung C. Các điện áp tức thời và điện áp hiệu dụng ở hai đầu
điện trở và hai đầu tụ điện lần lượt là uR, uC, UR và UC. Hệ thức nào sau đâu không đúng ?
2 2
u  u 
A. u = uR + uC B. U = UR + UC C.  R    C   2 D. U 2  U 2R  UC2
 UR   UC 
Câu 88: Chuyên Vinh − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
Cho dòng điện có cường độ i  5 2 cos100t (A) chạy qua một đoạn mạch chỉ có tụ điện. Tụ điện có điện
dung C = 250/π μF. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng
A. 220 V B. 250 V C. 400 V D. 200 V
Câu 89: Chuyên Vinh − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện chỉ có điện trở thuần thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện
trở
A. nhanh pha đối với dòng điện B. cùng pha với dòng điện
C. lệch pha đối với dòng điện π/2 D. chậm pha đối với dòng điện
Câu 90: Chuyên Vinh − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch không
phụ thuộc vào
A. điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu mạch B. độ tự cảm và điện dung của đoạn mạch
C. điện trở thuần của đoạn mạch D. tần số của điện áp đặt vào đoạn mạch
Câu 91: Chuyên Vinh − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
Cường độ dòng điện và điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp cùng pha khi
A. ω2LC = 1 B. 2 LC  1 C. ω2L/C = 1 D. ωLC2 = 1
Câu 92: Chuyên Vinh − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp u  U 2 cos 2ft (V) trong đó U không đổi, f thay đổi được, vào hai đầu điện trở thuần. Khi f =
f1 thì công suất tiêu thụ trên điện trở bằng P. Khi f = f2 = 2f1 thì công suất tiêu thụ trên điện trở bằng
P
A. 2P B. P C. 2P D.
2
Câu 93: Chuyên Vinh − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thầy Vũ Ngọc Anh − hoc24h.vn 13
Tell: 0125.2205.609
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.102  
Từ thông qua một vòng dây dẫn thay đổi theo thời gian với biểu thức   cos 100t   Wb. Biểu
  4
thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là
A. e = 2πsin100πt (V) B. e = 2sin(100πt + π/4) V
C. e = –2sin(100πt + π/4) V D. e = –2sin100πt (V)
Câu 94: Chuyên Vinh − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
Một khung dây dẫn phẳn, dẹt, hình chữ nhật có 500 vòng, diện tích mỗi vòng là 220 cm2. Cho khung quay
đều với tốc độ 50 vòng/s quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung. Hệ thống đặt trong từ trường
2
đều có vecto cảm ứng từ B vuông góc với trục quay và có độ lớn T. Suất điện động xuất hiện trong
5
khung dây có giá trị cực đại bằng
A. 110 V B. 110 2 V C. 220 V D. 220 2 V
Câu 96: Chuyên Vinh − HKI − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp u = 120cos(100πt + π/3) V vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp điện trở
thuần R = 30 Ω thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là 60 V. Dòng điện tức thời qua đoạn mạch là
A. i  2 3 cos 100t   / 6  A B. i  2 2 cos 100t   /12  A
C. i  2 2 cos 100t   / 4  A D. i  2 2 cos 100t   / 4  A
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
86. A 87. B 88. D 89. B 90. A 91. A 92. D 93. B 94. B 95. D 96. B
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thầy Vũ Ngọc Anh − hoc24h.vn 14
Tell: 0125.2205.609
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PHẦN II: MỨC ĐỘ 8 ĐIỂM
Câu 1: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp u  U 2 cos ωt (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp.
Biết cuộn dây có hệ số công suất bằng 0,97 và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để tổng
điện áp hiệu dụng trên cuộn dây và tụ điện có giá trị lớn nhất. Khi đó tỉ số cảm kháng và dung kháng của mạch
điện có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,26 B. 0,86 C. 0,52 D. 0,71
Câu 2: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Một máy phát điện xoay chiều một pha có roto là một nam châm điện có một cặp cực, quay đều với tốc độ n
vòng/s. Một đoạn mạch RLC nối tiếp được mắc vào hai cực của máy. Khi roto quay với tốc độ n1 = 30 vòng/s
thì dung kháng của tụ điện bằng R; khi roto quay với tốc độ n2 = 40 vòng/s thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ
điện đạt giá trị cực đại. Bỏ qua điện trở thuần ở các cuộn dây phần ứng. Để cường độ dòng điện hiệu dụng
qua mạch đạt giá trị cực đại thì roto phải quay với tốc độ bằng
A. 120 vòng/s B. 50 vòng/s C. 34 vòng/s D. 24 vòng/s
Câu 3: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp u  150 2 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn
mạch AM chứa điện trở thuần R không đổi, đoạn mạch MB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi
và tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp. Ban đầu điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM bằng U1 và
điện áp ở hai đàu đoạn MB là U2. Thay đổi điện dung C của tụ điện đến một giá trị xác định thì thấy điện áp
hai đầu đoạn MB bằng 2 2U 2 và cường độ dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi C lệch pha nhau
0,5π. Giá trị của U1 bằng
A. 50 2 V B. 200 2 V C. 110 2 V D. 100 2 V
Câu 4: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp u = 120 2cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm đoạn mạch AM, MN và NB
(theo đúng thứ tự trên). Đoạn mạch AM là cuộn dây, đoạn mạch MN là điện trở R và đoạn mạch NB là tụ
điện. Biết UAN = 120 V; UMN = 40 3 V. Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp hai đầu đoạn AM cực đại
đến lúc cường độ dòng điện trong đoạn mạch cực đại bằng khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp hai đầu
đoạn AN cực đại đến lúc điện áp u cực đại và bằng t. Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp hai đầu đoạn
AN cực đại đến lúc điện áp hai đầu đoạn NB cực đại là
A. 2t B. 4t C. 3t D. 5t
Câu 5: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
C R L,r
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 120V vào hai đầu đoạn
mạch AB (hình vẽ). Biết UAM = 0,5UMB = 40 3 V. Phát biểu nào sau đây A M B
sai ?
A. Điện áp uMB sớm pha 1200 so với điện áp uAM
B. Cường độ dòng điện trong mạch luôn trễ pha 30o so với điện áp uAB
C. Điện áp uAB sớm pha 900 so với điện áp uAM
D. Cường độ dòng điện trong mạch luôn sớm pha hơn so với điện áp uAM
Câu 6: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp xoay chiều có tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn
cảm thuần L (L thay đổi được). Khi L = L0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại và bằng ULmax
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thầy Vũ Ngọc Anh − hoc24h.vn 15
Tell: 0125.2205.609
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị như nhau và bằng UL. Biết rằng
UL 3
 . Tổng hệ số công suất của mạch AB khi L = L1 và L = L2 là 1. Hệ số công suất của mạch AB khi L =
U Lmax 4
L0 có giá trị bằng
A. 3/4 B. 1/3 C. 2/3 D. 4/3
Câu 7: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Một máy biến áp lý tưởng có tổng số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 2200 vòng. Đặt vào hai
đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200 V và nối hai đầu cuộn thứ cấp với đoạn mạch
mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi. Làm thay đổi điện dung
C đến một giá trị nhất định thì thấy điện áp tức thời hai đầu điện trở thuần có giá trị cực đại bằng 20 2 V Số
vòng dây của cuộn sơ cấp là
A. 2000 vòng B. 1800 vòng C. 1500 vòng D. 1000 vòng
Câu 8: Chuyên Vĩnh Phúc − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp u = U0 cos(t + φ) (U0,  và φ không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự
cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, dụng cụ X và tụ điện có điện dụng C; Gọi M là điểm nối giữa cuộn dây
3  π
và X, N là điểm nối giữa X và tụ điện. Biết ω2  và u AN  60 2 cos  ωt   V, u MB  120 2cosωt V.
LC  3
Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MN gần giá trị nào nhất sau đây ?
A. 100 V B. 141 V C. 85 V D. 71 V
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
01. A 02. A 03. D 04. A 05. B 06. C 07. A 08. A
Câu 9: Hàn Thuyên Bắc Ninh − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R thay đổi được, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u  60 2 cos 100t  V. Khi
R = 9 Ω hoặc R = 16 Ω thì công suất mạch như nhau. Hỏi với giá trị nào của R thì công suất mạch cực đại,
giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu
A. 10 Ω, 150 W B. 10 Ω, 100 W C. 12 Ω, 100 W D. 12 Ω, 150 W
Câu 10: Hàn Thuyên Bắc Ninh − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R, một cuộn thuần cảm và
một tụ điện ghép nối tiếp. Biết ZC = 2ZL. Tại thời điểm nào đó điện áp hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện bằng
nhau và bằng 40 V, thì điện áp hai đầu mạch ở thời điểm đó bằng
A. 120 V B. 100 V C. 60 V D. 40 V
Câu 11: Hàn Thuyên Bắc Ninh − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt điện áp xoay chiều U = 30 V vào hai đầu đoạn mạch điện không phân nhánh gồm tụ điện và cuộn dây
không thuần cảm. Biết hiệu điện thế hai đầu tụ UC = 40 V, hiệu điện thế 2 đầu cuộn dây Udây = 50 V. Hệ số
công suất của mạch điện là
A. 0,6 B. 0,8 C. 1 D. 0,4
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
09. D 10. C 11. C
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thầy Vũ Ngọc Anh − hoc24h.vn 16
Tell: 0125.2205.609
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Để nâng cao tinh thần tự giác và tính tự học của các em, anh sẽ không đưa lời giải chi tiết vào đây.
Nếu gặp khó khăn trong quá trình giải bài, các em hãy đăng bài hỏi trong group của anh:
https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly99res/
Câu 12: Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Cho mạch điện như hình vẽ bên. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện R L C
áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi bằng U, tần số không đổi.
Khi độ tự cảm của cuộn dây là L1 thì điện áp hiệu dụng UMB = 120 V, A M B
điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện một góc φ1. Khi độ
tự cảm của cuộn dây là L2 thì điện áp hiệu dụng UMB = 135 V, điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn dòng
điện một góc φ2 = 900 – φ1. Điện áp U gần giá trị nào nhất sau đây ?
A. 185 V B. 172 V C. 195 V D. 202 V
Câu 13: Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, trong đó R là biến trở, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch
một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Khi giá trị của biến trở là 15 Ω hoặc 60 Ω thì
công suất tiêu thụ của mạch đều bằng 300 W. Khi R = R0 thì công suất của đoạn mạch cực đại là Pmax. Giá trị
Pmax gần giá trị nào nhất sau đây ?
A. 440 W B. 400 W C. 330 W D. 360 W
Câu 14: Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không
đổi. Biết R không đổi, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi, điện dung của tụ điện thay đổi được. Khi C
= C1 và C = C2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị, khi C = C1 thì điện áp u hai đầu mạch trễ
pha hơn i một góc 300, khi C = C2 thì điện áp u hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn i một góc 750. Khi C = C0 thì
điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại là UCmax đồng thời điện áp hiệu dụng hai đầu R lúc này là 90 V.
Giá trị UCmax gần giá trị nào nhất sau đây ?
A. 175 V B. 215 V C. 185 V D. 195 V
Câu 15: Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều
UL
có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Biết cuộn cảm thuần có độ
tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 và L = L2 thì điện áp hiệu dụng
hai đầu tụ điện có giá trị như nhau. Biết L1 + L2 = 0,8 H. Đồ thị biểu 1,5 U1
diễn điện áp hiệu dụng UL vào L như hình vẽ. Tổng giá trị L3 + L4 U1
gần giá trị nào nhất sau đây ?
A. 1,57 H
B. 0,98 H O
L3 L4 L
C. 1,45 H
D. 0,64 H
Câu 16: Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An − Lần 1 − Năm 2017 − vatly69.com
Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 30 Ω, tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn
mạch một điện áp xoay chiều u  120 2 cos t (V) thì dung kháng là 60 Ω và cảm kháng là 30 Ω. Tại thời
điểm mà điện áp tức thời u  120 2 V thì cường độ dòng điện tức thời bằng
A. 2 2 A B. 4 A C. −4 A D. 2 2 A
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thầy Vũ Ngọc Anh − hoc24h.vn 17