Tuyển tập các đề thi thpt quốc gia 2016 của tất cả các môn (có đáp án và lời giải chi tiết)

  • 87 trang
  • file .pdf
Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa Học, Sinh học, Lịch Sử,
Địa Lí, Tiếng Nga, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Trung
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có 01 trang)
Câu I (1,0 điểm)
1. Cho số phức z = 1 + 2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức w = 2 z + z .
2. Cho log 2 x = 2. Tính giá trị của biểu thức A = log 2 x 2 + log 1 x3 + log 4 x.
2
Câu II (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = − x 4 + 2 x 2 .
Câu III (1,0 điểm). Tìm m để hàm số f ( x) = x 3 − 3 x 2 + mx − 1 có hai điểm cực trị. Gọi x1 , x2 là hai
điểm cực trị đó, tìm m để x12 + x22 = 3.
( )
3
Câu IV (1,0 điểm). Tính tích phân I = ∫ 3x x + x 2 + 16 dx.
0
Câu V (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(3; 2; −2), B(1;0;1) và
C (2; −1;3). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC . Tìm tọa độ
hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng BC.
Câu VI (1,0 điểm)
1. Giải phương trình 2sin 2 x + 7sin x − 4 = 0.
2. Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học của lớp mình. Bảng gồm 10
nút, mỗi nút được ghi một số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở cửa cần
nhấn liên tiếp 3 nút khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút đó theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng
và có tổng bằng 10. Học sinh B không biết quy tắc mở cửa trên, đã nhấn ngẫu nhiên liên tiếp 3 nút
khác nhau trên bảng điều khiển. Tính xác suất để B mở được cửa phòng học đó.
Câu VII (1,0 điểm). Cho lăng trụ ABC . A ' B ' C ' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AC = 2 a.
Hình chiếu vuông góc của A ' trên mặt phẳng ( ABC ) là trung điểm của cạnh AC , đường thẳng A ' B
o
tạo với mặt phẳng ( ABC ) một góc 45 . Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC . A ' B ' C ' và chứng
minh A ' B vuông góc với B ' C .
Câu VIII (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn
đường kính BD. Gọi M , N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng BC , BD và
P là giao điểm của hai đường thẳng MN , AC. Biết đường thẳng AC có phương trình x − y − 1 = 0,
M (0; 4), N (2; 2) và hoành độ điểm A nhỏ hơn 2. Tìm tọa độ các điểm P, A và B.
Câu IX (1,0 điểm). Giải phương trình
2
⎛ ⎞
3log 2
3 ( 2 + x + 2 − x ) + 2 log ( 1
3
)
2 + x + 2 − x .log 3 ( 9 x ) + ⎜1 − log 1 x ⎟ = 0.
2
⎝ 3 ⎠
Câu X (1,0 điểm). Xét các số thực x, y thỏa mãn x + y + 1 = 2 ( x − 2 + y + 3 ) (*).
1. Tìm giá trị lớn nhất của x + y.
2. Tìm m để 3x + y − 4 + ( x + y + 1) 27 − x − y − 3 ( x 2 + y 2 ) ≤ m đúng với mọi x, y thỏa mãn (*).
----------Hết----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ......................................................................; Số báo danh: ........................................
Chữ ký của cán bộ coi thi 1: ....................................; Chữ ký của cán bộ coi thi 2: ...................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
Môn thi: TOÁN
(Đáp án - Thang điểm có 04 trang)
Câu Đáp án Điểm
I 1. (0,5 điểm)
(1,0 điểm) Ta có w  2 1  2i   1  2i 0,25
 3  2i.
0,25
Vậy phần thực của w là 3 và phần ảo của w là 2.
2. (0,5 điểm)
1
Ta có A  2 log2 x  3 log2 x  log2 x 0,25
2
1 2 0,25
  log2 x   .
2 2
II  Tập xác định: D  .
(1,0 điểm)  Sự biến thiên: 0,25
- Chiều biến thiên: y   4x 3  4x ;
x  0 x  1 1  x  0
y   0   ; y   0   ; y   0  
x  1 0x 1 x  1.
  
   
Hàm số đồng biến trên các khoảng  ; 1 và 0; 1 .
0,25
Hàm số nghịch biến trên các khoảng 1; 0 và 1; .
- Cực trị: hàm số đạt cực đại tại x  1, y c®  1; đạt cực tiểu tại x  0, yCT  0.
- Giới hạn: lim y  ; lim y  .
x  x  
- Bảng biến thiên:
0,25
 Đồ thị:
0,25
III Hàm số đã cho xác định với mọi x  .
(1,0 điểm) Ta có f (x )  3x 2  6x  m. 0,25
Hàm số có hai điểm cực trị khi và chỉ khi phương trình 3x 2  6x  m  0 có hai nghiệm 0,25
phân biệt, tức là   0  m  3.
1
m
Ta có x 12  x 22  3  x 1  x 2   2x 1x 2  3  4  2.
2
3 0,25
3
3 3
m (thỏa mãn). Vậy m  . 0,25
2 2
IV 3 3
  3x x  16 dx.
2 2
(1,0 điểm) Ta có I  3x d x  0,25
0 0
3
3
 I 1   3x 2dx  x 3  27. 0,25
0
0
3
 I 2   3x x 2  16 dx .
0
Đặt t  x  16, ta có t   2x ; t(0)  16, t(3)  25.
2
0,25
25
3
Do đó I 2   t dt
16
2
25
t t  61.
16 0,25
Vậy I  I 1  I 2  88.

V Ta có BC  1; 1;2. 0,25
(1,0 điểm)
Mặt phẳng (P ) đi qua A và vuông góc với BC có phương trình là x  y  2z  3  0. 0,25
x  1  t

Đường thẳng BC có phương trình là  y  t 0,25

z  1  2t.
Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BC . Ta có H  (P )  BC .
- 
Vì H  BC nên H 1  t ;  t ;1  2t . 
0,25
- Vì H  (P ) nên 1  t   t   2 1  2t   3  0  t  1.
Vậy H 0;1; 1.
VI 1. (0,5 điểm)
(1,0 điểm) sin x   4

Ta có 2 sin x  7 sin x  4  0  
2
0,25
sin x  1 .
 2
 sin x   4 : vô nghiệm.

 x    k 2 0,25
1  6
 sin x    (k  ).
2 x  5  k 2

 6
2. (0,5 điểm)
3
Không gian mẫu  có số phần tử là n()  A10  720. 0,25
Gọi E là biến cố: “B mở được cửa phòng học”. Ta có
E  (0;1;9),(0;2; 8),(0; 3; 7),(0; 4; 6),(1;2; 7),(1; 3;6),(1; 4; 5),(2; 3; 5) . Do đó n(E )  8.
0,25
n(E ) 1
Vậy P(E )   .
n() 90
2
VII Gọi H
là trung điểm của AC , ta có
(1,0 điểm)  0,25
A H  ABC   A BH  45o.
1
Ta có BH  AC  a và S ABC  a 2 .
2
Tam giác A HB vuông cân tại H , suy ra 0,25
A H  BH  a.
Do đó VABC .AB C   A H .S ABC  a 3 .
Gọi I là giao điểm của A B và AB , ta có I là trung điểm của A B và AB . Suy ra
0,25
HI  A B.
Mặt khác HI là đường trung bình của AB C nên HI // B C . Do đó A B  B C . 0,25
VIII Phương trình MN: x  y  4  0.
(1,0 điểm) Tọa độ P là nghiệm của hệ
 0,25
x  y  4  0  P  5 ; 3  .
  
x  y  1  0
  2 2 
Vì AM song song với DC và các điểm
A, B, M , N cùng thuộc một đường tròn nên ta có
  PCD   ABD   AMP . 0,25
PAM
Suy ra PA  PM .
Vì A  AC : x  y  1  0 nên A a; a  1, a  2.
 5 
2
 5 
2 2
 5   5 
2
a  0 0,25
Ta có a    a          
     A(0; 1).
 2   2   2   2  a  5
Đường thẳng BD đi qua N và vuông góc với AN nên có phương trình là
2x  3y  10  0.
Đường thẳng BC đi qua M và vuông góc với AM nên có phương trình là y  4  0.
0,25
2x  3y  10  0
Tọa độ B là nghiệm của hệ    B 1; 4 .
y  4  0

IX Điều kiện: 0  x  2.
(1,0 điểm) Khi đó phương trình đã cho tương đương với
 2  x  2  x   4 log  2  x  2  x .log 3x   log 3x   0
3 log23 3 3
2
3 0,25
 log  2  x  2  x   log 3x   3 log  2  x  2  x   log 3x   0.
  
3 3 3 3
  
 log  2  x  2  x   log 3x   0  2  x  2  x  3x
3 3
 4  2 4  x 2  9x 2  2 4  x 2  9x 2  4

 4

x2 
 9

 4 0,25
81x  68x 2  0


68
 x2  .
81
2 17
Kết hợp với điều kiện 0  x  2, ta có nghiệm x  .
9
 2  x  2  x   log 3x   0   2  x  2  x   3x (1).
3
 3 log 3 3 0,25
Vì 0  x  2 nên 3x  6.
3
     8. Do đó
2 3
Mặt khác 2 x  2x  4  2 4  x2  4  2 x  2x
phương trình (1) vô nghiệm. 0,25
2 17
Vậy phương trình đã cho có nghiệm x  .
9
X 1. (0,25 điểm)
(1,0 điểm) Điều kiện: x  2, y  3.

Ta có (*)  x  y  1  4 x  y  1  2 x  2 y  3 (**). 
2
Vì 2 x  2 y  3  x  y  1 nên từ (**) suy ra x  y  1  8 x  y  1
2
0,25
 x  y  1  8  x  y  7.
Ta có x  6, y  1 thỏa mãn (*) và x  y  7. Do đó giá trị lớn nhất của biểu thức x  y
bằng 7.
2. (0,75 điểm)
Vì 2 x  2 y  3  0 nên từ (**) suy ra x  y  1  4 x  y  1
2
x  y  1  0 x  y  1  0 (vì x  y  1  0) x  y  1 0,25
     
x  y  1  4 x  y  1  4 x  y  3.
Vì x 2  2x (do x  2 ), y 2  1  2y nên x 2  y 2  1  2 x  y . Do đó
0,25
 
3x y 4  x  y  1 27x y  3 x 2  y 2  3x y 4  x  y  1 27x y  6 x  y   3.
Đặt t  x  y, ta có t  1 hoặc 3  t  7.
2188
Xét hàm số f (t )  3t 4  t  1 27t  6t  3. Ta có f (1)  ;
243
f (t )  3t 4 ln 3  27t  t  1 27t ln 2  6;
f (t )  3t 4 ln2 3  t  1 ln 2  2 27t ln 2  0,  t  [3;7].
 
Suy ra f (t ) đồng biến trên (3;7). Mà f (t ) liên tục trên [3;7] và f (3)f (7)  0, do đó
f (t )  0 có nghiệm duy nhất t0  (3; 7).
Bảng biến thiên
0,25
148

Suy ra 3x y 4  x  y  1 27x y  3 x 2  y 2   3
với mọi x, y thỏa mãn (*).
Đẳng thức xảy ra khi x  2, y  1.
148
Vậy m  .
3
--------- Hết ---------
4
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
Môn thi: NGỮ VĂN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có 02 trang)
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:
Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ
Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh
Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
Tiếng heo may gợi nhớ những con đường
Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng
Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta
Tiếng chẳng mất khi Loa Thành đã mất
Nàng Mị Châu quỳ xuống lạy cha già.
Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng
Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi
Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán
Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.
(Trích Tiếng Việt - Lưu Quang Vũ, Thơ Việt Nam 1945-1985,
NXB Giáo dục, 1985, tr.218)
Câu 1. Sự mượt mà và tinh tế của tiếng Việt được thể hiện ở những từ ngữ nào trong khổ thơ
thứ nhất?
Câu 2. Kể tên hai biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ thứ hai và thứ ba.
Câu 3. Nêu nội dung chính của đoạn trích.
Câu 4. Từ đoạn trích, anh/chị hãy bày tỏ cảm nghĩ của mình về tiếng Việt. (Trình bày
khoảng 7 đến 10 dòng)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 5 đến câu 8:
Cuộc sống riêng không biết gì hết ở bên kia ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống
nghèo nàn, dù nó có đầy đủ tiện nghi đến đâu đi nữa. Nó giống như một mảnh vườn được
chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm, sạch sẽ và gọn gàng. Mảnh vườn này có thể làm chủ nhân
của nó êm ấm một thời gian dài, nhất là nếu lớp rào bao quanh không còn làm họ vướng mắt
nữa. Nhưng hễ có một cơn dông tố nổi lên là cây cối sẽ bị bật khỏi đất, hoa sẽ nát và mảnh
vườn sẽ xấu xí hơn bất kì một nơi hoang dại nào. Con người không thể hạnh phúc với một
hạnh phúc mỏng manh như thế. Con người cần một đại dương mênh mông bị bão táp làm nổi
sóng, nhưng rồi lại phẳng lì và trong sáng như trước. Số phận của những cái tuyệt đối cá
nhân, không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn.
(Theo A. L. Ghéc-xen, Ngữ văn 11, Tập hai,
NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.31)
1/2
Câu 5. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 6. Vẻ bề ngoài đẹp đẽ của “cuộc sống riêng không biết gì hết ở bên kia ngưỡng cửa nhà
mình” được thể hiện rõ nhất qua hình ảnh so sánh nào?
Câu 7. Tại sao tác giả cho rằng: “Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân, không bộc lộ ra
khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn”?
Câu 8. Anh/Chị suy nghĩ như thế nào về cuộc sống của con người khi thoát ra khỏi “cái tuyệt
đối cá nhân”? (Trình bày khoảng 7 đến 10 dòng)
II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm)
Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là
chính mình.
Anh/Chị hãy viết bài văn (khoảng 600 chữ) bàn luận về ý kiến trên.
Câu 2 (4,0 điểm)
Có ý kiến cho rằng: Trong truyện ngắn Vợ nhặt, nhà văn Kim Lân đã xây dựng
được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường mà chính đáng của
con người.
Từ việc phân tích tình huống truyện của tác phẩm Vợ nhặt, anh/chị hãy bình luận
ý kiến trên.
----------Hết----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .........................................; Số báo danh: .....................................................
Chữ ký của cán bộ coi thi 1: .........................; Chữ ký của cán bộ coi thi 2: ..............................
2/2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
Môn thi: NGỮ VĂN
(Đáp án - Thang điểm có 03 trang)
Phần Câu Nội dung Điểm
I ĐỌC HIỂU 3,0
1 Những từ ngữ thể hiện sự mượt mà và tinh tế của tiếng Việt: vẹn tròn, vầng trăng cao, 0,25
đêm cá lặn sao mờ, bùn, lụa, óng tre ngà, mềm mại như tơ. (Thí sinh cần chỉ ra ít nhất 02
từ ngữ trong các từ ngữ trên).
2 Kể tên được hai biện pháp tu từ trong các biện pháp: so sánh, liệt kê, điệp, ẩn dụ. 0,25
3 Nội dung chính của đoạn trích: 0,50
- Khẳng định vẻ đẹp và sức sống của tiếng Việt.
- Thể hiện niềm tự hào và tình yêu của tác giả đối với tiếng Việt.
4 Bày tỏ cảm nghĩ chân thành, sâu sắc của bản thân (có thể trình bày theo hướng: tự hào, 0,50
yêu quý, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt,...).
5 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận/ phương thức nghị luận. 0,25
6 Hình ảnh so sánh: một mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm, sạch sẽ, 0,25
gọn gàng.
7 Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân, không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì 0,50
đáng thèm muốn vì:
- Đó là cuộc sống nghèo nàn.
- Đó là hạnh phúc mỏng manh và sự êm ấm tạm thời.
- Nó khiến con người không có khả năng vượt qua những dông tố của cuộc đời.
8 Thể hiện suy nghĩ hợp lí, thuyết phục về cuộc sống thoát ra khỏi cái tuyệt đối cá nhân 0,50
(có thể trình bày theo hướng: cuộc sống con người có ý nghĩa hơn khi xác lập được mối
liên hệ giữa cái tôi với cái ta, giữa cá nhân với cộng đồng,...).
II LÀM VĂN 7,0
1 Viết bài văn bàn luận về vấn đề: Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn 3,0
dũng khí lại giúp họ được là chính mình.
a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu 0,25
được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất 0,50
mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình.
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận;
kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động.
* Giải thích: 0,25
- Hèn nhát: thiếu can đảm đến mức đáng khinh; dũng khí: sức mạnh tinh thần trên mức
bình thường, dám đương đầu với những trở lực, khó khăn, nguy hiểm.
- Nội dung ý kiến: một mặt phê phán những kẻ hèn nhát tự đánh mất chính mình; mặt
khác đề cao những người có dũng khí dám sống là chính mình.
1/3
Phần Câu Nội dung Điểm
* Bàn luận: 1,25
Thí sinh có thể trình bày quan điểm cá nhân nhưng cần hợp lí, thuyết phục; dưới đây là
một hướng giải quyết:
- Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình: 0,50
+ Sự hèn nhát làm cho con người thiếu tự tin, không dám bộc lộ chủ kiến, dễ a dua;
không đủ nghị lực để thực hiện những mong muốn chính đáng của bản thân.
+ Sự hèn nhát khiến con người không thể vượt qua những cám dỗ, dục vọng tầm
thường; không dám đấu tranh với cái xấu, cái ác; không dám lên tiếng bênh vực
cái thiện, cái đẹp.
- Dũng khí giúp con người được là chính mình: 0,50
+ Dũng khí giúp con người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám dấn thân
theo đuổi những đam mê chính đáng, phát huy cao độ năng lực bản thân.
+ Dũng khí tạo nên sức mạnh kiên cường giúp con người dám đương đầu với những
thách thức; dám bênh vực lẽ phải, bảo vệ chân lí.
- Mở rộng: 0,25
+ Dũng khí không đồng nghĩa với sự liều lĩnh, bất chấp; sống là chính mình không đồng
nghĩa với chủ nghĩa cá nhân cực đoan; do đó, con người cần tôn trọng cá tính, sự khác
biệt và cũng cần biết hợp tác vì chính nghĩa.
+ Việc dám sống là chính mình của mỗi người sẽ góp phần làm nên bản lĩnh sống của
dân tộc.
* Bài học nhận thức và hành động: 0,25
Cần nhận thức đúng đắn sự tiêu cực của lối sống hèn nhát và sự tích cực của lối sống có
dũng khí; từ đó, bày tỏ quan niệm sống của chính mình và rút ra bài học hành động phù
hợp cho bản thân.
d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề 0,25
nghị luận.
e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 0,25
2 Phân tích tình huống truyện và bình luận ý kiến: Trong tác phẩm “Vợ nhặt”, nhà văn Kim 4,0
Lân đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường mà
chính đáng của con người.
a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu 0,25
được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề gồm nhiều ý/ đoạn văn, kết bài kết luận được
vấn đề.
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Tình huống bất thường nói lên khát vọng bình thường 0,50
mà chính đáng của con người trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân.
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận;
kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
* Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm: 0,25
- Kim Lân là nhà văn có sở trường về truyện ngắn, chuyên viết về cuộc sống và con
người nông thôn.
- Vợ nhặt là truyện ngắn xuất sắc, tác giả đã sáng tạo được tình huống “nhặt vợ” độc đáo.
* Nêu nội dung ý kiến: khẳng định thành công của tác giả trong việc xây dựng tình huống độc đáo 0,25
(tính chất bất thường), giàu ý nghĩa nhân bản (thể hiện khát vọng bình thường của con người).
2/3
Phần Câu Nội dung Điểm
* Phân tích tình huống: 1,25
- Nêu tình huống: Tràng - một nông dân ngụ cư nghèo khổ, ngờ nghệch, xấu xí, đang ế 0,25
vợ bỗng nhiên “nhặt” được vợ giữa nạn đói khủng khiếp.
- Tính chất bất thường: giữa nạn đói kinh hoàng, khi người ta chỉ nghĩ đến chuyện 0,50
sống - chết thì Tràng lại lấy vợ; một người tưởng như không thể lấy được vợ lại
“nhặt” được vợ một cách dễ dàng; Tràng “nhờ” nạn đói mới có được vợ còn người đàn
bà vì đói khát mà theo không một người đàn ông xa lạ; việc Tràng có vợ khiến cho mọi
người ngạc nhiên, không biết nên buồn hay vui, nên mừng hay lo;...
- Khát vọng bình thường mà chính đáng của con người: khát vọng được sống (người đàn 0,50
bà đói khát theo không về làm vợ Tràng); khát vọng yêu thương, khát vọng về mái ấm
gia đình (suy nghĩ và hành động của các nhân vật đều hướng tới vun đắp hạnh phúc gia
đình); khát vọng về tương lai tươi sáng (bà cụ Tứ động viên con, người vợ nhặt nhắc đến
chuyện phá kho thóc, Tràng nghĩ đến lá cờ đỏ sao vàng,...);...
* Bình luận: 0,75
- Thí sinh cần đánh giá mức độ hợp lí của ý kiến, có thể theo hướng: ý kiến xác đáng vì
đã chỉ ra nét độc đáo và làm nổi bật ý nghĩa quan trọng của tình huống truyện trong việc
thể hiện tư tưởng nhân đạo của tác giả.
- Có thể xem ý kiến là một định hướng cho người đọc khi tiếp nhận tác phẩm Vợ
nhặt, đồng thời là một gợi mở cho độc giả về cách thức tiếp cận truyện ngắn theo
đặc trưng thể loại.
d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận. 0,50
e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 0,25
ĐIỂM TOÀN BÀI THI : I + II = 10,00 điểm
Lưu ý chung
1. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của thí sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm..
2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu,
đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.
3. Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể không giống đáp án, có những ý ngoài đáp án,
nhưng phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết phục.
4. Không cho điểm cao đối với những bài chỉ nêu chung chung, sáo rỗng hoặc phần thân bài ở hai câu làm
văn chỉ viết một đoạn văn.
5. Cần trừ điểm đối với những lỗi về hành văn, ngữ pháp và chính tả.
--------- Hết ---------
3/3
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
Môn: TIẾNG ANH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có 06 trang)
Mã đề thi 975
Họ và tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:................................................................................
SECTION A (8 points)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part
differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. brush B. culture C. campus D. justice
Question 2: A. imports B. maintains C. laughs D. drops
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other
three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. maximum B. inflation C. character D. applicant
Question 4: A. biography B. admirable C. compulsory D. curriculum
Question 5: A. struggle B. confide C. anxious D. comfort
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Question 6: In a modern family, the husband is expected to join hands with his wife to ______ the
household chores.
A. do B. run C. take D. make
Question 7: Most teenagers enjoy ______ the Internet for information and entertainment.
A. to surf B. surf C. surfed D. surfing
Question 8: It is raining heavily with rolls of thunder. We ______ such a terrible thunderstorm.
A. never see B. would never see C. had never seen D. have never seen
Question 9: This part of the country is famous ______ its beautiful landscapes and fine cuisine.
A. about B. for C. of D. with
Question 10: ______ they are delicious, hamburgers and French fries are too high in fat.
A. Despite B. Because C. However D. Although
Question 11: Without your help, I ______ the technical problem with my computer the other day.
A. wouldn’t solve B. can’t solve C. couldn’t have solved D. could solve
Question 12: In the wake of increasing food poisoning, many consumers have turned to vegetables ______
organically.
A. are grown B. that grown C. grown D. which grows
Question 13: Canned food is not as healthy as fresh food, ______?
A. is it B. isn’t it C. does it D. doesn’t it
Question 14: Two close friends Tom and Kyle are talking about Kyle’s upcoming birthday. Select the most
suitable response to complete the exchange.
- Tom: “Can I bring a friend to your birthday party?”
- Kyle: “______”
A. Let’s do it then. B. It’s my honour.
C. That’s right. D. The more the merrier.
Question 15: Most psychologists agree that the basic structure of an individual’s personality is ______.
A. well established quite by the age of five
B. by the age of five it is quite well established
C. by the age of five and quite well established
D. quite well established by the age of five
Trang 1/6 - Mã đề thi 975
Question 16: A waiter in a restaurant is talking to a customer who has just finished his meal there. Select the
most suitable response to complete the exchange.
- Waiter: “Here’s your bill, sir.”
- Customer: “______”
A. Don’t mention it. B. You’re welcome.
C. Can I pay by credit card? D. What do you have?
Question 17: She took a course in fine arts ______ starting her own business in interior design.
A. in order to B. in terms of C. with reference to D. with a view to
Question 18: The firefighters’ single-minded devotion to the rescue of the victims of the fire was ______.
A. respecting B. respective C. respectable D. respectful
Question 19: Candidates are requested to ______ the form to the admissions officer by July 25th.
A. show up B. hand in C. fill out D. pass over
Question 20: All the ______ in the stadium applauded the winner of the marathon when he crossed the
finishing line.
A. spectators B. audience C. watchers D. viewers
Question 21: The table in the living room should be moved to ______ the new TV set.
A. make room for B. get rid of C. take hold of D. pave the way for
Question 22: The US president Barack Obama ______ an official visit to Vietnam in May 2016, which is of
great significance to the comprehensive bilateral partnership.
A. paid B. delivered C. offered D. gave
Question 23: The university administrations are introducing new measures to ______ that the enrolment
process runs smoothly.
A. improve B. facilitate C. maintain D. ensure
Question 24: The Government has brought ______ a new law in an effort to prevent further environmental
deterioration.
A. in B. on C. about D. up
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to
the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 25: Not until all their demands had been turned down did the workers decide to go on strike for
more welfare.
A. deleted B. rejected C. reviewed D. sacked
Question 26: The overall aim of the book is to help bridge the gap between theory and practice, particularly
in language teaching.
A. reduce the differences B. increase the understanding
C. minimise the limitations D. construct a bridge
Question 27: Environmentalists appeal to the government to enact laws to stop factories from discharging
toxic chemicals into the sea.
A. releasing B. dismissing C. producing D. obtaining
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs
correction in each of the following questions.
Question 28: According to most doctors, massage relieves pain and anxiety, eases depression and
A B
speeding up recovery from illnesses.
C D
Question 29: New sources of energy have been looking for as the number of fossil fuels continues to decrease.
A B C D
Question 30: The science of medicine, which progress has been very rapid lately, is perhaps the most
A B C
important of all sciences.
D
Question 31: Because of bad weather conditions, it took the explorers three days reaching their destination.
A B C D
Question 32: The longer the children waited in the long queue, the more impatiently they became.
A B C D
Trang 2/6 - Mã đề thi 975
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 33 to 42.
THE DANGERS OF DIETING
Thanks to our modern lifestyle, with more and more time spent sitting down in front of computers than
ever before, the (33)______ of overweight people is at a new high. As people frantically search for a solution
(34)______ this problem, they often try some of the popular fad diets being offered. Many people see fad diets
(35)______ harmless ways of losing weight, and they are grateful to have them. Unfortunately, not only don’t
fad diets usually (36)______ the trick, they can actually be dangerous for your health.
Although permanent weight loss is the (37)______, few are able to achieve it. Experts estimate that 95
percent of dieters return to their starting weight, or even (38)______ weight. While the reckless use of fad
diets can bring some (39)______ results, long-term results are very rare.
(40)______, people who are fed up with the difficulties of changing their eating habits often turn to fad
diets. (41)______ being moderate, fad diets involve extreme dietary changes. They advise eating only one type
of food, or they prohibit other types of foods entirely. This results in a situation (42)______ a person’s body
doesn’t get all the vitamins and other things that it needs to stay healthy.
Adapted from “Active Skills for Reading: Book 3” by Neil J. Anderson
Question 33: A. range B. sum C. number D. amount
Question 34: A. of B. on C. with D. to
Question 35: A. through B. as C. like D. by
Question 36: A. take B. play C. do D. bring
Question 37: A. goal B. profit C. case D. benefit
Question 38: A. gain B. lose C. reduce D. put
Question 39: A. initiate B. initiative C. initial D. initiating
Question 40: A. Additionally B. Consequently C. Nonetheless D. Furthermore
Question 41: A. In spite of B. In addition to C. More than D. Rather than
Question 42: A. why B. what C. which D. where
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning
to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 43: It is widely known that the excessive use of pesticides is producing a detrimental effect on the
local groundwater.
A. damaging B. harmless C. useless D. fundamental
Question 44: His dreamlike villa in the new residential quarter is the envy of his friends.
A. something that nobody wants B. something that everybody looks for
C. something that nobody can afford D. something that everybody dreams of
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct answer to each of the questions from 45 to 54.
Though called by sweet-sounding names like Firinga or Katrina, tropical cyclones are huge rotating storms
200 to 2,000 kilometers wide with winds that blow at speeds of more than 100 kilometers per hour (kph).
Weather professionals know them as tropical cyclones, but they are called hurricanes in the Caribbean Sea,
typhoons in the Pacific Ocean, and cyclones in the Indian Ocean. They occur in both the northern and
southern hemispheres. Large ones have destroyed cities and killed hundreds of thousands of people.
Tropical cyclones begin over water that is warmer than 27 degrees Celsius (80 degrees Fahrenheit) slightly
north or south of the earth’s equator. Warm, humid air full of water vapor moves upward. The earth’s
rotation causes the growing storm to start to rotate around its center (called the eye). At a certain height, the
water vapor condenses, changing to liquid and releasing heat. The heat draws more air and water vapor
upward, creating a cycle as air and water vapor rise and liquid water falls. If the cycle speeds up until winds
reach 118 kilometers per hour, the storm qualifies as a tropical cyclone.
Most deaths in tropical cyclones are caused by storm surge. This is a rise in sea level, sometimes seven
meters or more, caused by the storm pushing against the ocean’s surface. Storm surge was to blame for the
flooding of New Orleans in 2005. The storm surge of Cyclone Nargis in 2008 in Myanmar pushed seawater
nearly four meters deep some 40 kilometers inland, resulting in many deaths.
Trang 3/6 - Mã đề thi 975
It has never been easy to forecast a tropical cyclone accurately. The goal is to know when and where the
next tropical cyclone will form. “And we can’t really do that yet,” says David Nolan, a weather researcher from
the University of Miami. The direction and strength of tropical cyclones are also difficult to predict, even with
computer assistance. In fact, long-term forecasts are poor; small differences in the combination of weather
factors lead to very different storms. More accurate forecasting could help people decide to evacuate when a
storm is on the way.
Adapted from “Reading Explorer 2” by Paul Maclntyre
Question 45: As stated in paragraph 1, tropical cyclones are storms with winds blowing at speeds of ______.
A. at least 200 kph B. no less than 200 kph
C. less than 100 kph D. more than 100 kph
Question 46: The word “they” in paragraph 1 refers to ______.
A. wind speeds B. sweet-sounding names
C. tropical cyclones D. weather professionals
Question 47: According to the passage, tropical cyclones are called typhoons in ______.
A. the Indian Ocean B. the Atlantic Ocean
C. the Pacific Ocean D. the Arctic Ocean
Question 48: The word “humid” in paragraph 2 is closest in meaning to ______.
A. moist B. thin C. dry D. thick
Question 49: Which of the following comes first in the process of storm formation?
A. Water vapor condenses. B. Warm, humid air moves upward.
C. Liquid water falls. D. Wind speed reaches 118 kph.
Question 50: According to the passage, a storm surge is ______.
A. a rise in sea level B. pushing seawater
C. inland flooding D. a tropical cyclone
Question 51: What is true about the storm surge of Cyclone Nargis?
A. It pushed seawater 4 kilometers inland. B. It caused flooding in New Orleans in 2005.
C. It occurred in Myanmar in 2005. D. It took a very high death toll.
Question 52: The word “evacuate” in paragraph 4 mostly means ______.
A. take preventive measures B. call for relief supplies
C. move to safer places D. make accurate predictions
Question 53: Which of the following statements is NOT true according to the passage?
A. The center of a growing storm is known as its eye.
B. Tropical cyclones are often given beautiful names.
C. The direction and strength of tropical cyclones are difficult to forecast.
D. Tropical cyclone predictions depend entirely on computer assistance.
Question 54: Which of the following would serve as the best title for the passage?
A. Cyclone Forecasting B. Tropical Cyclones
C. Storm Surges D. Cyclone Formation
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct answer to each of the questions from 55 to 64.
The concept of urban agriculture may conjure up images of rooftop, backyard or community gardens
scattered among downtown city streets and surrounding neighborhoods. But in the Seattle area, and within
and beyond the Puget Sound region, it means a great deal more. “Urban agriculture doesn’t necessarily
equate to production that occurs only in a metropolitan urban area,” says Jason Niebler, who directs the
Sustainable Agriculture Education (SAgE) Initiative at Seattle Central Community College. “It means we are
providing for growing population food needs from surrounding rural landscapes, as well as from the core
urban landscape.”
Picture a series of concentric circles, with an urban core that produces some food at varying capacities,
surrounded by a series of outlying rings of small farms that become increasingly more rural with distance. The
hope is that such land use planning, from the inner core to the outer rings, will encourage local ecologically
sound sustainable food production. This, in turn, will create local jobs and decrease reliance on distant food
products that originate from petroleum-intensive large scale farms.
That’s the idea behind SAgE, believed to be the nation’s first metropolitan-based community college
sustainable agriculture program that emphasizes farming practices across diverse landscape types from urban
centers to surrounding rural environs. “It’s small scale agriculture with an urban focus,” Niebler says. “Any
Trang 4/6 - Mã đề thi 975
urban population, large or small, can practice sustainable agriculture, improve food security and protect the
environment, which ultimately results in resilient food systems and communities.”
SAgE is a part of the National Science Foundation’s Advanced Technological Education (ATE) Program,
which is providing the project with $157,375 over two years. ATE’s goal is to support projects that strengthen
the skills of technicians who work in industries regarded as vital to the nation’s prosperity and security. The
support largely goes to community colleges that work in partnership with universities, secondary schools,
businesses and industries, as well as government agencies, which design and implement model workforce
initiatives.
The SAgE project focuses on the environmental, socioeconomic, political and cultural issues related to
sustainable food systems within Puget Sound watersheds through student and community education and
research, and technological innovation. The curriculum offers courses that cover such issues as agricultural
ecology, urban food systems, food politics and ethics, soil science, sustainable food production and
technology, the integration of food and forests, and career opportunities.
“We’ve created a curriculum that is fundamental in nature, addressing the principles of sustainable
agriculture and what a food system is – how it functions both locally and globally,” Niebler says. “These
courses are challenging, robust and inspirational. One of the really wonderful things about them is that we
offer service learning opportunities, where students volunteer a portion of their time to working with local
partner organizations. They can do a research project, or a service learning option. The ideal would be to
prompt students into careers that involve sustainable practices in an urban agriculture setting.”
Adapted from “Promoting Sustainable Agriculture” by Marlene Cimons
Question 55: It is stated in the passage that Jason Niebler ______.
A. preserves the core urban landscape B. studies at Seattle Central Community College
C. directs the SAgE Initiative D. provides food for Seattle’s population
Question 56: It can be inferred from the passage that the conventional idea of urban agriculture ______.
A. is associated with production only in metropolitan urban areas
B. aims at food production and consumption in both rural and urban regions
C. concerns with food production in any city’s surrounding areas
D. focuses mainly on agriculture within and beyond the Puget Sound region
Question 57: The word “concentric” in paragraph 2 is closest in meaning to ______.
A. going in different directions B. having the same size
C. having the same center D. coming from different places
Question 58: Which of the following is supposed to be an outcome of the SAgE’s new land use planning?
A. Modernized farming practices in rural environs
B. Employment opportunities for local residents
C. Increased food production in large scale farms
D. Dependence on distant food products
Question 59: The phrase “in partnership with” in paragraph 4 probably means ______.
A. in addition to B. in place of C. together with D. instead of
Question 60: The curriculum of SAgE at Seattle Central Community College offers courses covering the
following EXCEPT ______.
A. career opportunities B. urban system development
C. integration of food and forests D. agricultural ecology
Question 61: In Niebler’s opinion, the courses offered by the SAgE project are ______.
A. hard but encouraging B. challenging and costly
C. functional but impractical D. robust but unpromising
Question 62: The word “them” in paragraph 6 refers to ______.
A. courses B. opportunities C. principles D. students
Question 63: Which of the following is NOT true according to the passage?
A. Resilient food systems can be attributed to sustainable agricultural practices.
B. The curriculum that the SAgE project designs is fundamental in nature.
C. ATE helps to improve the skills of technicians in the nation’s major industries.
D. The SAgE project alone will offer students sufficient jobs in urban agriculture.
Question 64: Which of the following best describes the author’s tone in the passage?
A. Provocative B. Supportive C. Satirical D. Skeptical
Trang 5/6 - Mã đề thi 975
SECTION B (2 points)
I. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence
printed before it. Write your answers in complete sentences on your answer sheet.
Question 1: He now regrets that he didn’t take the doctor’s advice.
He now wishes ___________________________________________________________.
Question 2: “I’m sorry. I didn’t do the homework,” Peter said to the teacher.
Peter apologised __________________________________________________________.
Question 3: I’m sure that he didn’t attend the Conference on Wildlife Protection yesterday.
He can’t _________________________________________________________________.
Question 4: She didn’t pass the exam because of her serious illness.
Had she not ______________________________________________________________.
Question 5: Ms Betty is proud of her singing.
Ms Betty prides ___________________________________________________________.
II. In about 140 words, write a paragraph about the benefits of knowing how to swim. Write
your paragraph on your answer sheet.
The following prompts might be helpful to you.
- Keeping fit
- Relaxing
- Surviving/Saving people’s lives
-----
_________THE END_________
Trang 6/6 - Mã đề thi 975
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN
Môn thi: TIẾNG ANH
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)
Mã đề thi
Câu hỏi
168 259 415 642 852 975
1 C D D A A C
2 B A A A D B
3 A B C C A B
4 D B D A C B
5 C D C C A B
6 B C C A A A
7 C B D B A D
8 A C B B C D
9 B C B A C B
10 C A A C B D
11 B B D D C C
12 D D D B C C
13 A D D D D A
14 B A A A A D
15 B A A B A D
16 A B D B A C
17 A D B A A D
18 D C C C C C
19 C C D C D B
20 B C A B B A
21 C B C B D A
22 D B B D C A
23 D B D B C D
24 D C C D D A
25 A A D C B B
26 A C B D D A
27 B D B B B A
28 D C D D C C
29 D D C B D B
30 C B A C C B
31 B D A D A D
32 B B B B D D
33 A C A A A C
34 C D C B C D
35 D D C D B B
36 A A A B C C
37 B B B D B A
38 A D C C A A
39 A D B C B C
40 A D D C A C
1
Mã đề thi
Câu hỏi
168 259 415 642 852 975
41 D A A A B D
42 B C A D C D
43 B B A D B B
44 C A D B B A
45 A C C C D D
46 C B D A D C
47 D A A D D C
48 B C D B C A
49 D B A C A B
50 B C A D D A
51 A C C D B D
52 C C B A D C
53 C A D A C D
54 D A C A D B
55 D B C A B C
56 C D B D B A
57 D A B A D C
58 C A C C C B
59 A A A C A C
60 C A B C D B
61 D D C D B A
62 A D B A B A
63 B A B C A D
64 C B B B B B
B. PHẦN VIẾT (2,0 điểm)
I. Chuyển đổi câu (0,5 điểm: 0,1 điểm/câu)
Câu 1: He now wishes (that) he had/he’d taken the doctor’s advice.
Câu 2: Peter apologised/apologized (to the/his teacher) for not doing the/his homework.
hoặc Peter apologised/apologized (to the/his teacher) for not having done the/his
homework.
Câu 3: He can’t have attended the Conference on Wildlife Protection yesterday.
Câu 4: Had she not been seriously ill, she would/could/might have passed the exam.
hoặc Had she not been seriously ill, she would not/wouldn’t/could not/couldn’t/
might not/mightn’t have failed (in) the exam.
Câu 5: Ms Betty prides herself on her singing.
hoặc Ms Betty prides herself on her being a good singer.
hoặc Ms Betty prides herself on her ability to sing.
II. Viết đoạn văn (1,5 điểm)
2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
Môn: VẬT LÍ
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có 05 trang)
Mã đề thi 648
Họ và tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:................................................................................
Câu 1: Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là
c 2πf c f
A. λ = . B. λ = . C. λ = . D. λ = .
f c 2πf c
Câu 2: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài A đang dao động điều hoà.
Tần số dao động của con lắc là
1 A 1 g g A
A. . B. . C. 2π . D. 2π .
2π g 2π A A g
Câu 3: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 2 cos(40πt − 2πx) (mm). Biên độ
của sóng này là
A. 40π mm. B. 2 mm. C. π mm. D. 4 mm.
Câu 4: Một trong những biện pháp làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện khi truyền tải
điện năng đi xa đang được áp dụng rộng rãi là
A. tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện. B. tăng chiều dài đường dây truyền tải điện.
C. giảm điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện. D. giảm tiết diện dây truyền tải điện.
Câu 5: Một chất điểm dao động có phương trình x = 10cos(15t + π) (x tính bằng cm, t tính bằng s).
Chất điểm này dao động với tần số góc là
A. 20 rad/s. B. 5 rad/s. C. 10 rad/s. D. 15 rad/s.
Câu 6: Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi
A. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động.
B. chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động.
C. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ dao động.
D. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động.
Câu 7: Suất điện động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức
e = 220 2cos(100πt + 0, 25π) (V). Giá trị cực đại của suất điện động này là
A. 220 V. B. 110 2 V. C. 110 V. D. 220 2 V.
Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thì
A. cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
B. cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha 0,5π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha 0,5π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D. cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch phụ thuộc vào tần số của điện áp.
Câu 9: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí. B. Sóng cơ lan truyền được trong chân không.
C. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn. D. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng.
Câu 10: Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích trên một bản tụ điện
biến thiên điều hoà và
A. ngược pha với cường độ dòng điện trong mạch.
B. lệch pha 0,5π so với cường độ dòng điện trong mạch.
C. cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch.
D. lệch pha 0,25π so với cường độ dòng điện trong mạch.
Trang 1/5 - Mã đề thi 648