Tuyển tập bộ đề thi minh họa kèm đáp án chi tiết kỳ thi thpt quốc gia năm 2017 của tất cả các môn

  • 105 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: TOÁN
ĐỀ MINH HỌA
(Đề gồm có 08 trang) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số
trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới
đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?
A. y   x 2  x  1. B. y   x 3  3x  1.
C. y  x 4  x 2  1. D. y  x 3  3x  1.
Câu 2. Cho hàm số y  f ( x) có lim f ( x)  1 và lim f ( x)   1 . Khẳng định nào sau
x   x  
đây là khẳng định đúng ?
A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y  1 và y   1 .
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x  1 và x   1 .
Câu 3. Hỏi hàm số y  2 x 4  1 đồng biến trên khoảng nào ?
 1  1 
A.   ;   . B. (0;  ). C.   ;    . D. ( ; 0).
 2  2 
Câu 4. Cho hàm số y  f ( x) xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên :
x  0 1 +
y' +  0 +
+
0
y
1

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
A. Hàm số có đúng một cực trị.
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng 1.
D. Hàm số đạt cực đại tại x  0 và đạt cực tiểu tại x  1.
Câu 5. Tìm giá trị cực đại yCĐ của hàm số y  x3  3 x  2 .
A. yCĐ  4. B. yCĐ  1. C. yCĐ  0. D. yCĐ   1.
1
x2  3
Câu 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y  trên đoạn [2; 4] .
x 1
19
A. min y  6 . B. min y   2 . C. min y   3 . D. min y  .
[2; 4] [2; 4] [2; 4] [2; 4] 3
Câu 7. Biết rằng đường thẳng y   2 x  2 cắt đồ thị hàm số y  x3  x  2 tại điểm
duy nhất; kí hiệu ( x0 ; y0 ) là tọa độ của điểm đó. Tìm y0 .
A. y0  4 . B. y0  0 . C. y0  2 . D. y0   1 .
Câu 8. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số
y  x 4  2mx 2  1 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân.
1 1
A. m   3 . B. m   1 . C. m  3 . D. m  1.
9 9
Câu 9. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số
x 1
y có hai tiệm cận ngang.
mx 2  1
A. Không có giá trị thực nào của m thỏa mãn yêu cầu đề bài. B. m  0.
C. m  0. D. m  0.
Câu 10. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm
nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm
nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận
được có thể tích lớn nhất.
A. x  6. B. x  3. C. x  2. D. x  4.
tan x  2
Câu 11. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y  đồng
tan x  m
 
biến trên khoảng  0;  .
 4
A. m  0 hoặc 1  m  2. B. m  0. C. 1  m  2. D. m  2.
Câu 12. Giải phương trình log 4 ( x  1)  3 .
A. x  63. B. x  65. C. x  80. D. x  82.
2
Câu 13. Tính đạo hàm của hàm số y  13x .
13x
A. y '  x.13x  1. B. y '  13x.ln13. C. y '  13x. D. y '  .
ln13
Câu 14. Giải bất phương trình log 2 (3x  1)  3 .
1 10
A. x  3 . B.  x  3. C. x  3 . D. x  .
3 3
Câu 15. Tìm tập xác định D của hàm số y  log 2 ( x 2  2 x  3) .
A. D  ( ;  1] [3;  ). B. D  [  1; 3] .
C. D  ( ;  1)  (3;  ). D. D  (1; 3) .
2
Câu 16. Cho hàm số f ( x )  2 x.7 x . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?
A. f ( x)  1  x  x 2 log 2 7  0.
B. f ( x )  1  x ln 2  x 2 ln 7  0.
C. f ( x )  1  x log 7 2  x 2  0.
D. f ( x)  1  1  x log 2 7  0.
Câu 17. Cho các số thực dương a, b, với a  1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định
đúng ?
1
A. log a 2 ( ab)  log a b. B. log a 2 (ab)  2  2log a b.
2
1 1 1
C. log a 2 ( ab)  log a b. D. log a 2 (ab)   log a b.
4 2 2
x 1
Câu 18. Tính đạo hàm của hàm số y  .
4x
1  2( x  1)ln 2 1  2( x  1)ln 2
A. y '  . B. y '  .
22 x 22 x
1  2( x  1)ln 2 1  2( x  1)ln 2
C. y '  2 . D. y '  2 .
2x 2x
Câu 19. Đặt a  log 2 3 , b  log 5 3 . Hãy biểu diễn log 6 45 theo a và b.
a  2ab 2a 2  2ab
A. log 6 45  . B. log 6 45  .
ab ab
a  2ab 2a 2  2ab
C. log 6 45  . D. log 6 45  .
ab  b ab  b
Câu 20. Cho hai số thực a và b, với 1  a  b . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định
đúng ?
A. log a b  1  log b a . B. 1  log a b  log b a .
C. log b a  log a b  1 . D. log b a  1  log a b .
3
Câu 21. Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 12%/năm. Ông
muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách : Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt
đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi
lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay. Hỏi, theo cách đó, số
tiền m mà ông A sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu ? Biết
rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông A hoàn nợ.
100.(1,01)3 (1,01)3
A. m  (triệu đồng). B. m  (triệu đồng).
3 (1,01)3  1
100  1,03 120.(1,12)3
C. m  (triệu đồng). D. m  (triệu đồng).
3 (1,12)3  1
Câu 22. Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình
thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số y  f(x), trục Ox và hai đường thẳng x  a, x  b
(a  b), xung quanh trục Ox.
b b
2
A. V    f ( x )dx . B. V   f 2 ( x)dx .
a a
b b
C. V    f ( x)dx . D. V   | f ( x) | dx .
a a
Câu 23. Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x)  2 x  1 .
2 1
A.  f ( x)dx  (2 x  1) 2 x  1  C . B.  f ( x)dx  (2 x  1) 2 x  1  C .
3 3
1 1
C.  f ( x)dx   2x  1  C . D.  f ( x )dx  2x  1  C .
3 2
Câu 24. Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô
tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t )   5t  10 (m/s), trong đó t là khoảng thời
gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô
tô còn di chuyển bao nhiêu mét ?
A. 0,2m. B. 2m. C. 10m. D. 20m.

Câu 25. Tính tích phân I   cos3 x.sin x dx .
0
1 1
A. I    4 . B. I    4 . C. I  0. D. I   .
4 4
e
Câu 26. Tính tích phân I   x ln x dx .
1
2
1 e 2 e2  1 e2  1
A. I  . B. I  . C. I  . D. I  .
2 2 4 4
Câu 27. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  x3  x và đồ thị hàm
số y  x  x 2 .
4
37 9 81
A. . B. . C. . D. 13.
12 4 12
Câu 28. Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  2( x  1)e x , trục tung
và trục hoành. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung
quanh trục Ox.
A. V  4  2e. B. V  (4  2e) . C. V  e 2  5. D. V  (e 2  5) .
Câu 29. Cho số phức z  3  2i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z .
A. Phần thực bằng –3 và Phần ảo bằng –2i.
B. Phần thực bằng –3 và Phần ảo bằng –2.
C. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2i.
D. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2.
Câu 30. Cho hai số phức z1  1  i và z2  2  3i . Tính môđun của số phức z1  z2 .
A. | z1  z2 |  13 . B. | z1  z2 |  5 . C. | z1  z2 |  1 . D. | z1  z2 |  5 .
Câu 31. Cho số phức z thỏa mãn (1  i ) z  3  i . Hỏi điểm biểu
diễn của z là điểm nào trong các điểm M, N, P, Q ở hình bên ?
A. Điểm P. B. Điểm Q. C. Điểm M. D. Điểm N.
Câu 32. Cho số phức z  2  5i . Tìm số phức w  iz  z .
A. w  7  3i . B. w   3  3i . C. w  3  7i . D. w   7  7i .
Câu 33. Kí hiệu z1 , z2 , z3 và z4 là bốn nghiệm phức của phương trình z 4  z 2  12  0 .
Tính tổng T  | z1 |  | z2 |  | z3 |  | z4 | .
A. T  4. B. T  2 3. C. T  4  2 3. D. T  2  2 3.
Câu 34. Cho các số phức z thỏa mãn | z |  4. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các
số phức w  (3  4i) z  i là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó.
A. r  4. B. r  5. C. r  20. D. r  22.
Câu 35. Tính thể tích V của khối lập phương ABCD. A ' B ' C ' D ' , biết AC '  a 3 .
3 6a 3 1
A. V  a 3 . B. V  . C. V  3 3a 3. D. V  a 3.
4 3
Câu 36. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên
SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA  2a . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.
5
2a 3 2a 3 2a 3
A. V  . B. V  . C. V  2a 3 . D. V  .
6 4 3
Câu 37. Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhau; AB  6a,
AC  7a và AD  4a. Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm các cạnh BC, CD, DB. Tính thể tích
V của tứ diện AMNP.
7 28 3
A. V  a 3 . B. V  14a 3 . C. V  a. D. V  7a3.
2 3
Câu 38. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 2a . Tam
giác SAD cân tại S và mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối
4
chóp S.ABCD bằng a 3. Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SCD).
3
2 4 8 3
A. h  a. B. h  a. C. h  a. D. h  a.
3 3 3 4
Câu 39. Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A, AB  a và AC  3a. Tính
độ dài đường sinh l của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB.
A. l  a. B. l  2a . C. l  3a . D. l  2a.
Câu 40. Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 50cm  240cm, người ta làm các
thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50cm, theo hai cách sau (xem hình minh
họa dưới đây) :
 Cách 1 : Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng.
 Cách 2 : Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt
xung quanh của một thùng.
Kí hiệu V1 là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và V2 là tổng thể tích của hai thùng
V
gò được theo cách 2. Tính tỉ số 1 .
V2
V1 1 V1 V1 V1
A.  . B.  1. C.  2. D.  4.
V2 2 V2 V2 V2
Câu 41. Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB  1 và AD  2. Gọi M, N
lần lượt là trung điểm của AD và BC. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta
được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần Stp của hình trụ đó.
A. Stp  4. B. Stp  2. C. Stp  6. D. Stp  10.
6
Câu 42. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là
tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V của
khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.
5 15 5 15 4 3 5
A. V  . B. V  . C. V  . D. V  .
18 54 27 3
Câu 43. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 3x – z + 2  0. Vectơ
nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?
   
A. n4  (1; 0;  1) . B. n1  (3;  1; 2) . C. n3  (3;  1; 0) . D. n2  (3; 0;  1) .
Câu 44. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu
(S) : ( x  1)2  ( y  2) 2  ( z  1)2  9 .
Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của (S).
A. I(–1; 2; 1) và R  3. B. I(1; –2; –1) và R  3.
C. I(–1; 2; 1) và R  9. D. I(1; –2; –1) và R  9.
Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 3x  4 y  2 z  4  0
và điểm A(1; –2; 3). Tính khoảng cách d từ A đến (P).
5 5 5 5
A. d  . B. d  . C. d  . D. d  .
9 29 29 3
Câu 46. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng  có phương trình :
x  10 y  2 z  2
  .
5 1 1
Xét mặt phẳng (P) : 10x + 2y + mz + 11  0, m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của
m để mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng .
A. m  –2. B. m  2 . C. m  –52. D. m  52.
Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(0; 1; 1) và B(1; 2; 3).
Viết phương trình của mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB.
A. x + y + 2z – 3  0. B. x + y + 2z – 6  0.
C. x + 3y + 4z – 7  0. D. x + 3y + 4z – 26  0.
Câu 48. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(2; 1; 1) và mặt
phẳng (P) : 2 x  y  2 z  2  0. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là
một đường tròn có bán kính bằng 1. Viết phương trình của mặt cầu (S).
A. (S) : ( x  2)2  ( y  1)2  ( z  1)2  8.
B. (S) : ( x  2)2  ( y  1)2  ( z  1)2  10.
C. (S) : ( x  2) 2  ( y  1) 2  ( z  1) 2  8.
D. (S) : ( x  2) 2  ( y  1) 2  ( z  1) 2  10.
7
Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 0; 2) và đường thẳng d có
x 1 y z 1
phương trình :   . Viết phương trình đường thẳng  đi qua A, vuông
1 1 2
góc và cắt d.
x 1 y z  2 x 1 y z  2
A.  :   . B.  :   .
1 1 1 1 1 1
x 1 y z  2 x 1 y z2
C.  :   . D.  :   .
2 2 1 1 3 1
Câu 50. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(1; –2; 0), B(0; –1; 1),
C(2; 1; –1) và D(3; 1; 4). Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều bốn điểm đó ?
A. 1 mặt phẳng. B. 4 mặt phẳng. C. 7 mặt phẳng. D. Có vô số mặt phẳng.
------------------------- HẾT -------------------------
8
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Môn thi: NGỮ VĂN
ĐỀ THI MINH HỌA Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có01 trang)
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau vàthực hiện các yêu cầu:
Leo lên đỉnh núi không phải để cắm cờ mà là để vượt qua thách thức, tận hưởng bầu
không khívà ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn xung quanh. Leo lên đỉnh cao là để các em có thể
nhìn ngắm thế giới chứ không phải để thế giới nhận ra các em. Hãy đến Paris để tận hưởng cảm
giác đắm chìm trong Paris chứ không phải lướt qua đó để ghi Paris vào danh sách các địa điểm
các em đã đi qua và tự hào mình là con người từng trải. Tập luyện những suy nghĩ độc lập, sáng
tạo vàtáo bạo không phải để mang lại sự thỏa mãn cho bản thân mà là để đem lại lợi ích cho 6,8
tỷ người trên trái đất của chúng ta. Rồi các em sẽ phát hiện ra sự thật vĩ đại và thúvị mà những
kinh nghiệm trong cuộc sống mang lại, đó là lòng vị tha mới chính là điều tốt đẹp nhất màcác em
có thể làm cho bản thân mình. Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời thực ra lại đến vào lúc các em
nhận ra các em chẳng có gì đặc biệt cả.
Bởi tất cả mọi người đều như thế.
(Trích Bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp trường trung học Wellesley
của thầy Hiệu trưởng David McCullough – Theo http://ehapu.edu.vn, ngày 5/6/2012)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2. Anh/Chị hiểu thế nào về câu nói sau: “Leo lên đỉnh núi không phải để cắm cờ mà là để vượt
qua thách thức, tận hưởng bầu không khívàngắm nhìn quang cảnh rộng lớn xung quanh.”?
Câu 3. Theo anh/chị, vìsao tác giả cho rằng: “Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời thực ra lại đến
vào lúc các em nhận ra các em chẳng có gì đặc biệt cả.”?
Câu 4. Thông điệp nào của đoạn trích trên cóý nghĩa nhất đối với anh/chị?
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ýkiến được nêu
trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu: “Leo lên đỉnh cao là để các em có thể nhìn ngắm thế giới chứ
không phải để thế giới nhận ra các em.”.
Câu 2 (5,0 điểm)
Phân tích vẻ đẹp hào hùng của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của
Quang Dũng.
--------Hết--------
Thísinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gìthêm.
Họ tên thísinh: ............................................; Số báo danh: ................................................ .................