Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1

  • 84 trang
  • file .doc
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
TUYỂN TẬP 65 MẪU ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - môn Toán lớp 1 (.doc dễ
chỉnh sửa) là tài liệu hữu ích dành cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề thi giữa kỳ I
và ôn luyện toán cho học sinh lớp 1, đồng thời các bậc phụ huynh tham khảo cho con
em ôn tập và rèn luyện kiến thức môn Toán lớp 1. Mời các bạn tham khảo.
ĐỀ 1
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Câu 1: Số?
Câu 2: Số?
1
0 2
10 8
Câu 3:
>
< ? 3 4 ; 8 9; 5 10 ; 9 9
=
3+2 5 ; 7 2+2 ;
Câu 4: Tính
4 3 5 2 2
+ + + + +
1 2 0 2 3
...... ....... ........ ......... ..........
1
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
Câu 5: Tính
3+2= 5+0= 2+2+1=
4+1= 2+2 3+2+0=
Câu 6:Hình dưới có…hình tam giác.
ĐỀ 2
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Câu 1:
a. Viết các số từ 0 đến 10:…………………………………………………
b. Viết theo mẫu:
2 : hai 3:………. 7:………..
Câu 2: Điền dấu thích hợp vào ô trống
1 3 4 2 3 2+1
<
> ? 8 1 0 7 9 4+1 1+4
=
Câu 3: Tính
a. 1 + 1 =….... 2 + 0 = ……..
3 + 2 = ……. 1 + 2 = …….
b. 4 +2 3 2
+1 +0 +
2 3
…… …… …… ……
c. 2 + 1 + 1 =…… 3 + 0 + 2 =……
Câu 4: Số?
…………. ………….. …………….
2
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
Câu 5: Khoanh vào số lớn nhất
a. 2 5 7 9
b. 4 1 6 8
ĐỀ 3
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Bài 1:
a)Viết số
0 2 4 5 7 8 10
b) Đọc số theo mẫu : 3: ba ; 7:….. ; 10:…..
Bài 2:
a) Tính: 2 + 1 = ….. 2 + 3 = ….. 2 + 2 = …..
1 + 2 = …... 5 + 0 = ….. 3 + 0 = …..
b) Tính:
3 2 1 0
+ 1 + + 2 +
3 4
....... ...... ....... ......
Bài 3: Điền ( >, <, = ) ?
> 4……5 2 + 2……4
< ?
= 3…….2 3 + 2.. …..3
Bài 4: Viết phép tính thích hợp.
3
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
Bài 5: Viết số: ?
Có hình tròn ; có hình vuông ; có hình tam giác;
ĐỀ 4
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Bài 1. Viết các số 7; 2; 5; 8; 3; 6;9 theo thứ tự bé dần:
Bài 2.số ?
…………… …………… …………..
Bài 3 . Viết các số 7, 1, 5, 9, 3 theo thứ tự từ lớn dần
Bài 4 . Tính:
1 2 3 2
+ + + +
2 0 1 2
4
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
…… …… ……. ……
Bài 5 .
> 3…..2 6…..6 4….5
< ?
= 10….7 1 + 2…..3 4……1 + 2
Bài 6 .
Hình bên có:
Có……….hình tam giác
Có……….hình vuông
ĐỀ 5
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:
0 3 6 8
9 5 2
Bài 2: Số?
5
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
Bài 3:
10  4 59 10  10
>
< 35 51 72
= 18 89 2+21+4
Bài 4: ?
2+2= 3 + 2= 2= +1
4–2= +2=5 3=2+
Bài 5: Tính:
2 4 3 3
+ + + +
3 0 1 2
....... ...... ...... ......
Bài 6: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác ?
Có ................. hình tam giác.
ĐỀ 6
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Bài 1: Tính
2+1= 3+2= 2+2= 1+3=
3+0= 0+4= 1+1= 5+0=
Bài 2: Tính
2 4 0 5 3 1
+ + + + + +
3 0 1 0 1 2
....... ...... ...... ...... ...... ......
Bài 3:
> 6
<
=
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
0 + 4......4 + 1 0 + 5.......3 + 1
?
1 + 2......2 + 1 3 + 2.......1 + 3
Bài 4: Số?
1 + 3 = ..... .... + 4 = 5
2 + ... = 4 3 +.... = 3
Bài 5: Trong hình bên:
a) Có ....... hình tam giác?
b) Có ........hình vuông?
ĐỀ 7
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
A. PhÇn tr¸ch nghiÖm:
Em h·y khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng:
1: Số lớn nhất trong các số 5 , 2 , 8 là số :
A. 5 B. 2 C. 8
2: Kết quả của phép tính 3 + 1 là:
A. 4 B. 3 C. 2
3: + 2 = 4 . Số cần điền vào ô trống là :
A. 2 B. 1 C. 5
7
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
4: 6 < …. < 8 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :
A. 7 B. 5 C. 9
5 Có mấy hình tam giác ?
A. 1 B. 2 C. 3
B . phÇn thùc hµnh:
1 Tính :
2 2 0 2
+1 +3 +5 +2
2
< 2… 3 4 + 1 …. 4
> ?
= 2+0…2 2 ….1 + 3
3 : Viết phép tính thích hợp :
ĐỀ 8
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Bài 1: Số?
8
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
 
  
 

Bài 2: Viết các số 0 ; 7 ; 10 ; 4.
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………..………………………………………...
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………..…………………………….…..
Bài 3: Tính:
a)
1 + 3 = ……. 3 + 1 = ……... 3 + 2=…..….
1 + 1 + 1 = ……. 2 + 1 + 1 = …… 1 + 0 + 2 =…..….
b)
Bài 4:
> ? 2 4 2+2 3
<
= 2+1 1+2 3+2 5
Bài 5: Số?
1 +1 +2 +2 3 +1
9
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
ĐỀ 9
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Câu 1: Số ?
a) 1 2 4 10
b) 10 7 4 1
Câu 2:
1 2+1 5 2+2 2 2+1
>
< ?
= 4 3+1 3 1+1 5 4+1
Câu 3: Tính:
a) 1+2 = b) 0+2=
2+3 = 1+2=
4+1 = 3+1=
Câu 4:
Hình bên có ….. hình tam giác?
Câu 5:Viết phép tính thích hợp:
10
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
ĐỀ 10
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Bài 1: Số?
3 …….. ……. …….. ……..
Bài 2: Tính:
a) 2 3 2 3
+1 +2 +2 +1
.... .... .... ....
b) 1 + 2 + 1 = ……….. 3 + 0 – 1 = ………
Bài 3: Số?
1 + ...... = 4 3 - ...... = 1 ...... + 4 = 5
Bài 4: > < = ?
a) 0…..1 7……7 8……5 3… ..9
b) 2 0+4 2+2 3 3-1 1+1
Bài 5: Hình bên :
Có ……… hình vuông.
Bài 6: Viết phép tính thích hợp:
  11
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
ĐỀ 11
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
1/ Viết
a/ Khoanh tròn vào số lớn nhất: 1; 2 ; 5 ; 10; 8 ; 9 ; 4 ; 3 ; 6 ;7.
b/ Khoanh tròn vào số bé nhất: 5; 6 ; 3 ; 4 ; 1; 8 ; 9 ; 2 ; 7; 10.
2/ Tính:
a) 1 5 3 4
+ + + +
3 0 2 1
…… …… …… …..
b) 2 + 2 = …. 4 + 0 + 1 =….
3 + 1 + 1=…… 3 + 0 + 2 =…….
3.Viết các số 5; 8; 2; 3 ; 1.
a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………….
b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé……………………………………
4.Hình?
Có …… hình tam giác
Có …… hình vuông
Có …… hình tròn
5.
>
< 12
=
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
? 1+2 5 2+3 3
4+1 4 2+1 3
6. Viết phép tính thích hợp
a.) có : 3 con gà
Mua thêm : 2 con gà
Tất cả có : ……con gà?
ĐỀ 12
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Bài 1:
a) Số ?
0 1 3 5 8 9
Bài 2: .
a) Tính: 1+2 = 3 = 2 + ….
2+0 = 2 = 0 + ….
b) Tính: 5 2 0 1
+ + + +
0 1 2 3
… … … …
Bài 3:
>
? 3……5 2 + 1…5
<
=
5……4 2 + 2....4
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

13
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
Bài 5: Hình vẽ bên có…hình vuông:
Bài 6:
a.Khoanh vào số lớn nhất: 8 ; 2 ; 7 ; 9.
b.Khoanh vào số bé nhất: 10 ; 3 ; 8 ; 4.
ĐỀ 13
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
1/ Viết số
a/ Viết các số từ 5 đến 9
b/ Viết số ( theo mẫu):
** ** *** *** ****
** *** ** ****
2 …….. ……… ……… ……….
2/ Khoanh vào số lớn nhất (theo mẫu):
a/ 7, 5 , 6 , 9 b/ 8 , 10 , 9 c/ 6 , 2 , 5
3/ Tính:
2 3 1 4 2 5
+ + + + + +
1 2 3 1 3 0
…… …… ….. ..….. ….. …..
4/ Tính:
1 + 2 = …………….. 3 + 1 + 1 = ………………..
2 + 3 =…………….. 1 + 2 + 1 = ……………….
5/
> 9 10 8 7
< 14
=
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
?
5 5 6 10
6/ Điền số thích hợp vào chỗ trống:
1+ =2 2+ =3
2+ =2 3+ =4
7/ Nối phép tính với số thích hợp:
2 +2 2+0 0+3 2+3
1 2 5 3
8/ Hình vẽ bên có:
……….hình vuông
……….hình tam giác
……….hình tròn
ĐỀ 14
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Bài 1: Số ?
0 2 3
9 6
Bài 2: Tính nhẩm
1+1= 2+2 3+1+1=
3+1= 2+1= 2+1+0=
Bài 3:
4…5 2…0 7…3+2
> ? 9 … 10 4…6 5…4+1
<
=
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
15
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
Bài 5:Hình dưới có:
Có hình vuông .
Có hình tam giác .
ĐỀ 15
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Bài 1:
a) SỐ ?
16
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
▲ ▲ ●● ●●

▲ ●● ●●
▲ ▲ ●
b) SỐ ?

2 5
2 5
Bài 2:
3+2 4 3+1 4+1
>
< ? 2+1 2 2+0 0+2
= 5+0 5 2+2 1+2
Bài 3: Viết các số 6, 2, 9, 4, 7:
a ) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………
b ) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
♣ ♣ và
♣♣

ĐỀ 16
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 1
17
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
Thời gian : 40 phút
Bài 1: Viết số hoặc vẽ chấm tròn thích hợp vào ô trống:
6 8 5 10
● ● ● ● ●●●●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ●

Bài 2: Viết các số: 3; 10; 2; 9; 0; 8
a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………………
b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé:
………………………………………………………
Bài 3: Tính:
a) +
……. …….. …….. ……..
.
b) 3+1+1=…………….. 2+0+2= …………
Bài 4:
> ?
<
3+2 5 1+3 2+0
=
5 2+2 2+1 0+3
Bài 5: Hình bên :
- Có ….hình tam giác
18
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
ĐỀ 17
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
1. Số?
0 2 5 6
9 8 3 2
9 7
4 7 8
2. Viết các số: 7, 2, 8, 6, 4
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:
………………………………………………………………………………………….....
..... b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:
………………………………………………………………………………………….....
..... 3.
>
=
10 6 7 7 5 1+4
3 +1 2 4 4+0
19
Tuyển tập 65 mẫu đề kiểm tra giữa học kì i – môn toán lớp 1
4. Tính
4 + 0 = …………………………..……
1 + 2 + 1 =…………………………….
2 + 0 + 3 =…………………………....
5. Viết phép tính thích hợp
6. Hình dưới đây có mấy hình tam giác?
Có ………. hình tam giác
20