Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi sinh học lớp 8 (có đáp án chi tiết)

  • 131 trang
  • file .pdf
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
PHÒNG GD & ĐT KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP
HUYỆN HẬU LỘC Năm học: 2015 - 2016
Môn thi : SINH HỌC
ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 24/3/2016
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (1.5 điểm):
Hệ tiêu hóa gồm những cơ quan nào? Tại sao ăn uống đúng cách lại giúp
cho sự tiêu hóa đạt hiệu quả?
Câu 2 (1.75 điểm) :
a. Phản xạ là gì? Hiện tƣợng cụp lá của cây trinh nữ khi ta động vào có phải
là một phản xạ không? Hiện tƣợng đó có điểm gì giống và khác hiện tƣợng “Khi
chạm tay vào lửa ta rụt tay lại”?
b. Tiểu não có chức năng gì? Giải thích vì sao ngƣời say rƣợu thƣờng có
biểu hiện chân nam đá chân chiêu?
Câu 3 (3.0 điểm):
a. Hãy chứng minh: “Xƣơng là một cơ quan sống”.
b. Tại sao lứa tuổi thanh thiếu niên lại cần chú ý rèn luyện, giữ gìn để bộ
xƣơng phát triển cân đối?
Câu 4 (1.75 điểm):
a, Hãy chứng minh đồng hóa và dị hóa là hai quá trình mâu thuẫn nhƣng
thống nhất trong cùng một cơ thể sống?
b, Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lƣợng là đặc trƣng cơ bản của sự
sống?
Câu 5 (4.0 điểm):
a. Môi trƣờng trong cơ thể gồm những thành phần nào? Mối quan hệ giữa
các thành phần của môi trƣờng trong cơ thể?
b. Vì sao khi bị đỉa hút máu, ở chỗ vết máu chảy lại lâu đông?
c. Một ngƣời sống ở đồng bằng chuyển lên vùng núi cao để sinh sống, sau
một thời gian số lƣợng hồng cầu trong máu ngƣời này thay đổi nhƣ thế nào? Vì
sao?
Câu 6 (2.75 điểm):
a. Bài tiết là gì? Vai trò của bài tiết đối với cơ thể sống?
b. Trình bày cấu tạo hệ bài tiết nƣớc tiểu?
Câu 7 (4.25 điểm):
a. Hệ hô hấp gồm những cơ quan nào? Phân tích đặc điểm cấu tạo của các
cơ quan hô hấp phù hợp với chức năng của chúng?
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
b. Hút thuốc lá có hại nhƣ thế nào cho hệ hô hấp?
Câu 8 (1.0 điểm):
Vì sao ngƣời khi bị chấn thƣơng phía sau gáy thƣờng dễ gây tử vong?
-----------------------------------Hết---------------------------------------
Họ tên thí sinh : ………………………………………………..SBD :
………………
PHÒNG GD&ĐT HẬU LỘC BIỂU CHẤM HỌC SINH GIỎI KHỐI LỚP 8
NĂM HỌC 2015 – 2016
Đề chính thức Môn thi: Sinh học
Câu Nội dung Điểm
* Hệ tiêu hóa gồm:
1 - Ống tiêu hóa: Miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, 0.25
(1.5đ) hậu môn.
- Tuyến tiêu hóa: Tuyến nƣớc bọt, tuyến vị, tuyến gan, tuyến tụy, 0.25
tuyến ruột.
* Ăn uống đúng cách sẽ giúp cho sự tiêu hóa đạt hiệu quả vì:
- Ăn chậm nhai kĩ giúp thức ăn đƣợc nghiền nhỏ hơn, dễ thấm dịch 0.25
tiêu hóa hơn nên tiêu hóa đƣợc hiệu quả hơn.
- Ăn đúng giờ, đúng bữa thì sự tiết dịch tiêu hóa sẽ thuận lợi hơn, 0.25
số lƣợng và chất lƣợng dịch tiêu hóa cao hơn .
- Ăn thức ăn hợp khẩu vị cũng nhƣ ăn trong bầu không khí vui vẻ 0.25
đều giúp dịch tiêu hóa tiết ra rồi dào.
- Sau khi ăn cần có thời gian nghỉ ngơi giúp cho hoạt động tiết dịch 0.25
tiêu hóa cũng nhƣ hoạt động co bóp của dạ dày và ruột đƣợc tập
trung hơn nên sự tiêu hóa hiệu quả hơn.
a. - Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi 0.25
2 trƣờng thông qua hệ thần kinh.
(1.75đ) - Hiện tƣợng cụp lá ở cây trinh nữ là hiện tƣợng cảm ứng ở thực 0.25
vật, không đƣợc coi là phản xạ.
+ Điểm giống nhau: Đều là hiện tƣợng trả lời kích thích môi 0.25
trƣờng…..
+ Điểm khác nhau: Hiện tƣợng cụp lá không có sự tham gia của hệ 0.25
thần kinh còn hiện tƣợng rụt tay có sự tham gia của hệ thần kinh.
b. - Chức năng: Tiểu não là trung khu của các phản xạ điều hòa,
0.25
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể.
- Vì: + Khi say rƣợu tức là tiểu não bị đầu độc, chức năng của tiểu 0.25
não sẽ bị rối loạn.
+ Khi say rƣợu sẽ làm ức chế dẫn truyền xinap giữa các tế bào có 0.25
liên quan đến tiểu não, dẫn đến sự phối hợp các hoạt động phức tạp
và giữ thăng bằng cơ thể bị ảnh hƣởng.
3 a. Xƣơng là một cơ quan sống vì:
(3.0đ) - Xƣơng cấu tạo bởi các phiến vôi do mô liên kết biến thành, trong
chứa các TB xƣơng. 0.25
- Tế bào xƣơng có đầy đủ các đặc tính của sự sống: Dinh dƣỡng,
0.25
lớn lên, hô hấp, bài tiết, sinh sản, cảm ứng… nhƣ các loại TB khác.
- Các thành phần của xƣơng có sự phân chia nhƣ sau:
+ Màng xƣơng sinh sản tạo ra mô xƣơng cứng, mô xƣơng xốp. 0.25
+ Ống xƣơng chứa tủy đỏ, có khả năng sinh ra TB máu. 0.25
0.25
+ Xƣơng tăng trƣởng theo chiều dài và theo chiều ngang.
b. Vì:
Ở lứa tuổi thanh thiếu niên, xƣơng còn mềm dẻo vì tỉ lệ chất hữu
cơ nhiều hơn 1/3, tuy nhiên trong thời kì này xƣơng lại phát triển 0.5
nhanh chóng, do đó muốn giữ cho xƣơng phát triển bình thƣờng để
cơ thể cân đối, đẹp và khỏe mạnh, phải giữ gìn vệ sinh về xƣơng:
+ Khi mang vác, lao động phải đảm bảo vừa sức và cân đối 2 tay. 0.25
+ Ngồi viết ngay ngắn, không tựa ngức vào bàn, không gục đầu ra 0.25
phía trƣớc…
+ Không đi giày chật và cao gót. 0.25
+ Lao đông vừa sức, luyện tập thể dục thể thao thƣờng xuyên, phù 0.25
hợp lứa tuổi và đảm bảo khoa học.
+ Hết sức đề phòng và tránh các tai nạn làm tổn thƣơng đến xƣơng. 0.25
4 a. - Mâu thuẫn:
(1.75đ) + Đồng hóa tổng hợp chất hữu cơ, dị hóa phân hủy chất hữu cơ. 0.25
+ Đồng hóa tích lũy năng lƣợng, dị hóa giải phóng năng lƣợng. 0.25
- Thống nhất:
+ Đồng hóa cung cấp nguyên liệu cho dị hóa, dị hóa cung cấp năng
lƣợng cho đồng hóa. Nếu không có đồng hóa sẽ không có nguyên 0.5
liệu cho dị hóa và ngƣợc lại nếu không có dị hóa sẽ không có năng
lƣợng để đồng hóa hoạt động.
+ Đồng hóa và dị hóa cùng tồn tại trong một cơ thể sống, nếu thiếu
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
một trong hai quá trình thì sự sống không tồn tại. 0.25
b. Vì:
Mọi hoạt động sống của cơ thể đều cần năng lƣợng, năng lƣợng
đƣợc giải phóng từ quá trình chuyển hóa. Nếu không có chuyển 0.5
hóa thì không có hoạt động sống.
5 a. - Môi trƣờng trong cơ thể gồm: Máu, nƣớc mô, bạch huyết. 0.25
(4.0đ) - Mối quan hệ:
Máu Nƣớc mô 0.5
Bạch huyết
+ Một số thành phần của máu thẩm thấu qua thành mạch máu tạo 0.25
ra nƣớc mô.
+ Nƣớc mô thẩm thấu qua thành mạch bạch huyết tạo ra bạch 0.25
huyết.
+ Bạch huyết lƣu chuyển trong mạch bạch huyết rồi lại đổ vào tĩnh 0.25
mạch máu và hòa vào máu.
+ Máu, nƣớc mô, bạch huyết còn có mối liên hệ thể dịch trong
phạm vi cơ thể và bảo vệ cơ thể (Vận chuyển hoocmôn, kháng thể, 0.5
bạch cầu đi khắp các cơ quan trong cơ thể).
b. Vì: Khi đỉa bám vào da động vật hay con ngƣời, chỗ gần giác
bám của đỉa có bộ phận tiết ra một loại hóa chất có tên là hiruđin.
1.0
Chất này có tác dụng ngăn cản quá trình tạo tơ máu và làm máu
không đông, kể cả khi con đỉa bị gạt ra khỏi chỗ bám trên cơ thể ,
thì máu vẫn tiếp tục chảy khá lâu mới đông lại do chất hiruđin hòa
tan chƣa bị đẩy ra hết.
0.25
c. - Số lƣợng hồng cầu trong máu ngƣời đó sẽ tăng.
- Vì: Càng lên cao không khí càng loãng, nồng độ ôxi, khả năng 0.75
vận chuyển ôxi của hồng cầu giảm. Khi đó cơ thể sẽ có sự điều
chỉnh kích thích tủy xƣơng tăng sản sinh hồng cầu để tăng vận
chuyển ôxi đáp ứng nhu cầu của cơ thể
6 a. - Bài tiết: Là quá trình không ngừng lọc và thải ra môi trƣờng 0.5
(2.75đ) các chất cặn bã do hoạt động trao đổi chất của TB sinh ra, một số
chất thừa, chất độc đƣợc đƣa vào cơ thể cũng sẽ đƣợc bài tiết ra
ngoài.
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
- Vai trò:
+ Loại bỏ các chất cặn bã, chất độc, chất thừa ra khỏi cơ thể. 0.25
+ Giữ cho môi trƣờng trong cơ thể luôn đƣợc ổn định (độ pH, nồng 0.25
độ các ion…)
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình 0.25
thƣờng.
b. Hệ bài tiết nƣớc tiểu gồm:
- Thận: Là cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nƣớc tiểu, gồm 2 0.25
quả thận.
+ Mỗi quả thận chứa khoảng 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu 0.25
và hình thành nƣớc tiểu.
+ Mỗi đơn vị chức năng gồm cầu thận, nang cầu thận và các ống 0.25
thận.
- Ống dẫn nƣớc tiểu: Có vai trò dẫn nƣớc tiểu đƣợc hình thành ở 0.25
thận đến tích trữ ở bóng đái.
- Bóng đái: Là cơ quan tích trữ nƣớc tiểu để chuẩn bị đào thải ra 0.25
ngoài thành từng đợt (theo ý muốn).
- Ống đái: Là cơ quan đƣa nƣớc tiểu đƣợc tích trữ ở bóng đái ra 0.25
khỏi cơ thể.
7 a. * Hệ hô hấp gồm:
(4.25đ) + Đƣờng dẫn khí: Mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản. 0.25
0.25
+ Hai lá phổi: Lá phổi phải và lá phổi trái.
* Đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng:
- Khoang mũi: Có nhiều lông, có lớp niêm mạc tiết chất nhầy, có 0.25
mạng lƣới mao mạch dày đặc Phù hợp với chức năng ngăn
bụi, làm ẩm và làm ấm không khí.
- Họng: Có tuyến Amiđan và tuyến V.A chứa nhiều TB limpho 0.25
diệt khuẩn không khí.
- Thanh quản: Có sụn thanh thiệt (nắp thanh quản), ngăn không cho 0.25
thức ăn lọt vào khí quản.
- Khí quản: + Cấu tạo bằng các vòng sụn khuyết, phần khuyết thay 0.25
bằng cơ, dây chằng làm đƣờng dẫn khí luôn rộng mở, không ảnh
hƣởng đến sự di chuyển thức ăn trong thực quản.
+ Mặt trong có nhiều lông rung chuyển động liên tục và tuyến tiết 0.25
chất nhầy, ngăn bụi diệt khuẩn.
- Phế quản:
0.25
+ Cấu tạo bằng các vòng sụn: Tạo đƣờng dẫn khí, không làm tổn
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
thƣơng đến phổi.
+ Nơi tiếp xúc với phế nang thì đƣợc cấu tạo bằng các thớ cơ mềm: 0.25
Không làm tổn thƣơng đến phế nang.
- Phổi:
0.25
+ Phổi gồm 2 lá: Lá phổi phải gồm 3 thùy, lá phổi trái gồm 2 thùy. 0.25
+ Bên ngoài có 2 lớp màng, ở giữa có dịch nhầy: Làm giảm lực ma
sát của phổi vào lồng ngực khi hô hấp.
+ Số lƣợng phế nang nhiều (700-800 triệu đơn vị): Làm tăng bề 0.25
mặt trao đổi khí của phổi (khoảng 70-80m2).
+ Thành phế nang mỏng đƣợc bao quanh là mạng mao mạch dày 0.25
đặc: Giúp cho sự trao đổi khí diễn ra dễ dàng.
b. Hút thuốc lá có hại cho hệ hô hấp vì: Khói thuốc lá chứa rất
nhiều chất độc có hại cho hệ hô hấp: 0.25
- NO2: Có thể gây viêm,làm sƣng niêm mạc mũi. 0.25
- SO2: Có thể làm cho các bệnh về hô hấp thêm trầm trọng.
- CO: Chiếm chỗ của ô xi trong hồng cầu, làm giảm hiệu quả hô 0.25
hấp, có thể gây chết nếu nồng độ cao và kéo dài.
0.25
- Nicôtin: Làm tê liệt các lông rung của phế quản, làm giảm khả
năng lọc sạch bụi không khí. Nicôtin có thể gây ung thƣ phổi và
nhiều bệnh khác cho cơ thể.
8 Vì: Hành tủy (nằm phía sau gáy) chứa trung tâm điều hòa hô hấp 0.5
(1.0đ) và điều hòa tim mạch.
– Nếu hành tủy bị tổn thƣơng => ảnh hƣởng rất lớn đến hoạt động 0.5
hô hấp và hoạt động tim mạch -> dễ tử vong
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
PHÒNG GD&ĐT SÔNG LÔ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6; 7; 8
CẤP HUYỆN - NĂM HỌC 2015 - 2016
ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC 8
Thời gian làm bài: 120 phút
(không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (1,0 điểm). Xƣơng lớn lên về bề ngang và xƣơng dài ra là do đâu? Khi ta
làm việc quá sức và kéo dài dẫn tới hiện tƣợng gì? Nguyên nhân dẫn tới hiện tƣợng
đó?
Câu 2 (1,0 điểm). Iốt là thành phần của hoocmôn nào trong cơ thể ngƣời? Khi
thiếu iốt trong khẩu phần ăn hằng ngày thì sẽ dẫn đến hậu quả gì đối với con
ngƣời?
Câu 3 (1,5 điểm). Ngƣời ta đã làm 4 thí nghiệm để xem vai trò và ảnh hƣởng của
các yếu tố môi trƣờng đến hoạt động của enzim nhƣ bảng sau:
Thí nghiệm Vật liệu Nhiệt pH
độ
1 Enzim amilaza Hồ tinh bột 370C 7,2
0
2 Enzim amilaza đã đun Hồ tinh bột 37 C 7,2
sôi
3 Enzim amilaza Hồ tinh bột 370C 2
0
4 Enzim pepsin Lòng trắng 37 C 2
trứng
Hãy cho biết sản phẩm sinh ra từ mỗi thí nghiệm trên. Giải thích? Qua 4 thí
nghiệm trên, em rút ra kết luận gì về hoạt động của enzim. (biết rằng, lòng trắng
trứng là loại thực phẩm giàu Prôtêin).
Câu 4 (2,5 điểm). Mùa hè đến, thời tiết nắng nóng cộng thêm việc lao động nặng
nhọc dẫn đến chúng ta cảm thấy rất khát nƣớc.
a. Khi lao động nặng nhƣ vậy, cơ thể có những phƣơng thức tỏa nhiệt nào? Lƣợng
nƣớc tiểu ở ngƣời ngày lao động nặng đó tăng hay giảm? Vì sao khi trời nóng ta
nhanh khát nƣớc hơn?
b. Tuy nhiên, vào ngày thời tiết mát mẻ nhƣng nếu ta ăn mặn hơn thƣờng ngày thì
ngày hôm đó ta vẫn khát nƣớc nhanh hơn? Tại sao? Lƣợng nƣớc tiểu ở ngƣời ngày
hôm đó tăng hay giảm?
c. Theo các bác sĩ khuyến cáo nếu ta thƣờng xuyên ăn mặn sẽ dẫn đến bệnh lý về
tim mạch. Theo em, ăn mặn thường xuyên có thể dẫn đến bệnh lý tim mạch nào?
Tại sao?
d. Chính nhờ khuyến cáo đó của bác sĩ mà nhiều ngƣời đã từ bỏ thói quen ăn mặn
để có thói quen tốt giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Theo em, đó là kết quả của quá
trình nào trong hoạt động thần kinh cấp cao ở người? Ý nhĩa của quá trình đó
trong đời sống con người?
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Câu 5 (1,0 điểm). Trong một gia đình có 4 ngƣời thì có tới 3 ngƣời hút thuốc lá. Trong
một lần đi khám sức khỏe định kỳ thì ngƣời phụ nữ duy nhất trong gia đình không hút
thuốc lá đã bị kết luận bị bệnh ung thƣ do các chất độc hại có trong khói thuốc lá gây lên.
Các chất độc hại đó là những chất nào? Người phụ nữ này bị bệnh ung thư gì? Theo y học
ngày nay thì ngƣời phụ nữ này cũng đƣợc coi là một hình thức hút thuốc lá khi sống chung
với ngƣời hút thuốc lá. Theo em, đó là hình thức hút thuốc lá chủ động hay thụ động? Vì
sao?
Câu 6 (1,0 điểm). Chức năng cơ bản của nơron là gì? Khi ta chạm tay vào vật
nóng ta rụt tay lại. Để có đƣợc phản xạ đó đã có sự tham gia của những loại nơron
nào? Cung phản xạ là gì? Một cung phản xạ gồm những yếu tố nào?
Câu 7 (1,0 điểm). Tổng chiều dài của các mạch máu não trong cơ thể ngƣời dài tới
560km và mỗi phút não đƣợc cung cấp 750ml máu. Giả sử các mạch máu não có
chiều dài bằng nhau và 1 mạch máu não dài 0,28m. Hãy cho biết:
a. Mỗi ngày não đƣợc cung cấp bao nhiêu lít máu.
b. Số mạch máu não là bao nhiêu?
c. Mỗi mạch máu não trong 1 phút đƣợc cung cấp bao nhiêu ml máu?
Câu 8 (1,0 điểm). Một ngƣời đàn ông nặng 65kg đi tham gia hiến máu nhân đạo.
Theo quy định về hiến máu nhân đạo thì lƣợng máu cho không quá 1/10 lƣợng
máu của cơ thể.
a. Lƣợng máu trong cơ thể ngƣời đàn ông này là bao nhiêu lít?
b. Lƣợng máu tối đa ngƣời đàn ông này có thể cho theo quy định hiến máu nhân đạo
là bao nhiêu ml?
c. Số lƣợng hồng cầu của ngƣời đàn ông này là bao nhiêu? Hồng cầu có màu đỏ là nhờ
có chứa chất nào?
Biết rằng ở nam giới có 80ml máu/kg cơ thể và mỗi ml máu có 4,5 triệu hồng cầu.
--------------- HẾT ---------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
PHÒNG GD – ĐT SÔNG LÔ KỲ THI CHỌN HSG LỚP 6;7;8 NĂM
HỌC 2015- 2016 HƢỚNG
DẪN CHẤM MÔN: SINH HỌC 8
Câ Ý Đáp án Điể
u m
Xƣơng lớn lên về bề ngang là nhờ sự phân chia của các tế bào 0,25
1 màng xƣơng.
1 Xƣơng dài ra nhờ sự phân chia của các tế bào lớp sụn tăng 0,25
điểm trƣởng.
Sự mỏi cơ 0,25
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Do cơ thể không đƣợc cung cấp đầy đủ oxi nên tích tụ axit lactic 0,25
đầu độc cơ.
Hoocmôn tirôxin 0,25
Thiếu iôt, tirôxin không tiết ra, tuyến yên sẽ tiết hoocmôn thúc đẩy 0,25
2 tuyến giáp tăng cƣờng hoạt động gây phì đại tuyến→gây bệnh
1 bƣớu cổ.
điểm Trẻ em bị bệnh sẽ chậm lớn, trí não kém phát triển. 0,25
Ngƣời lớn, hoạt động thần kinh giảm sút, trí nhớ kém. 0,25
Thí nghiệm 1: Đƣờng mantôzơ. Vì tinh bột chín dƣới tác dụng của 0,25
enzim amilaza trong điều kiện nhiệt độ và pH thích hợp tạo thành
đƣờng mantôzơ.
Thí nghiệm 2: Hồ tinh bột. Vì enzim amilaza đun sôi đã bị mất 0,25
3 hoạt tính.
1,5 Thí nghiệm 3: Hồ tinh bột. Vì enzim amilaza không hoạt động 0,25
điểm trong điều kiện môi trƣờng a xít.
Thí nghiệm 4: Prôtêin chuỗi ngắn từ 3-10 a xít amin. Vì Prôtêin 0,25
chuỗi dài có trong lòng trắng trứng dƣới tác dụng của enzim pepsin
trong điều kiện nhiệt độ và pH thích hợp tạo thành Prôtêin chuỗi
ngắn từ 3-10 a xít amin..
Kết luận: + Mỗi loại enzim chỉ xúc tác cho một phản ứng nhất 0,25
định................ 0,25
+ Trong điều kiện pH và nhiệt độ nhất
định.......................................
+ Hô hấp 0,25
tăng...................................................................................................... 0,25
a .. 0,25
4 + Tiết mồ
2,5 hôi........................................................................................................ 0,25
điể .
m + Lƣợng nƣớc tiểu giảm
......................................................................................
+ Cơ thể chống nóng bằng bài tiết mồ hôi, thoát hơi nƣớc qua hô
hấp để thoát nhiệt nên cơ thể mất nhiều nƣớc vì vậy chóng
khát…………………………….
b + Ăn mặn làm cho lƣợng muối trong cơ thể tăng dần dẫn đến nhu
cầu uống nƣớc nhiều đề loại bớt muối ra khỏi cơ 0,25
thể...................................................... 0,25
+ Lƣợng nƣớc tiểu sẽ
tăng................................................................................
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
+ Huyết áp 0,25
c cao...................................................................................................
+ Ăn mặn làm nồng độ Na+ trong huyết tƣơng của máu cao và bị tích
tụ hai bên thành mạch máu, dẫn đến tăng áp suất thẩm thấu của mao 0,25
mạch, mạch máu hút nƣớc tăng huyết áp→gây bệnh huyết áp
cao......................................................
d + Hình thành (thành lập) và ức chế phản xạ có điều 0,25
kiện..................................... 0,25
+ Ý nghĩa: Cơ sở hình thành thói quen, tập quán tốt và nếp sống có
văn hóa......
5 Các chất độc hại: nicôtin, nitrôzamin, 0,25
1 CO,...........................................................
điểm Ung thƣ 0,25
phổi......................................................................................................
....
Thụ 0,25
động.....................................................................................................
..........
Vì không trực tiếp hút mà hít phải khói thuốc 0,25
lá..................................................
6 Chức năng cơ bản của nơron: cảm ứng và dẫn truyền xung thần 0,25
1 kinh
điểm 3 loại: nơron hƣớng tâm, nơron trung gian, nơron li tâm. 0,25
Là con đƣờng dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua 0,25
trung ƣơng thần kinh đến cơ quan phản ứng.
Một cung phản xạ gồm 5 thành phần : Cơ quan thụ cảm, nơron 0,25
hƣớng tâm, nơron trung gian, nơron li tâm, cơ quan phản ứng.
7 a Mỗi ngày não đƣợc cung cấp = 24 x 60 x 750 = 1.080.000 (ml) = 0,25
1 1080 lít
điểm b Số mạch máu não = 560.000 : 0,28 = 2000.000 (mạch máu) 0,25
c Mỗi mạch máu não trong 1 phút đƣợc cung cấp =750 : 2000.000 = 0,5
0,000375 (ml)
8 a Lƣợng máu trong cơ thể = 65 x 80 = 5200 (ml) = 5,2 lít. 0,25
1 b Lƣợng máu tối đa có thể hiến máu = 5200 x 1/10 = 520 (ml) 0,25
điểm c + Số lƣợng hồng cầu = 5200 x 4.500.000 = 23.400.000.000 = 234 x 0,25
108 ……... 0,25
+ Hồng cầu có chứa chất hêmôglôbin (huyết sắc
tố)…………………………....
--------------- Hết ---------------
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
PHÒNG GD&ĐT NGỌC LẠC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP
NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Sinh học 8
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm có 01 trang) Ngày thi: 23 tháng 01 năm 2015
Câu 1 (2.0 điểm):
Chứng minh tế bào là đơn vị cấu trúc của cơ thể ngƣời ?
Câu 2 (3.0 điểm):
1. Em hãy vẽ sơ đồ truyền máu, nêu các nguyên tắc đảm bảo an toàn khi truyền
máu cho bệnh nhân?
2. Anh Nam và anh Ba cùng đi tiếp máu cho một bệnh nhân. Sau khi xét
nghiệm thấy huyết tƣơng của bệnh nhân làm ngƣng kết hồng cầu của anh Ba mà
không làm ngƣng kết hồng cầu của anh Nam. Bệnh nhân có nhóm máu gì? Giải
thích?
(Biết rằng anh Nam có nhóm máu A, anh Ba có nhóm máu B)
Câu 3 (2.5 điểm):
1. Quá trình trao đổi khí ở phổi và tế bào diễn ra nhƣ thế nào?
2. Tại sao những dân tộc ở vùng núi và cao nguyên hàm lƣợng hêmôglôbin
trong máu của họ thƣờng cao hơn so với những ngƣời sống ở vùng đồng bằng?
Câu 4 (2.5 điểm):
1. Trình bày đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ chất
dinh dƣỡng?
2. Vì sao khi mắc các bệnh về gan thì làm giảm khả năng tiêu hóa?
Câu 5 (3.5 điểm):
1. Nêu nguyên nhân đóng mở, môn vị ? Ý nghĩa của cơ chế đó ?
2. Có ngƣời nói rằng:“Tiêm vacxin cũng giống nhƣ tiêm kháng thể giúp cơ thể
nhanh khỏi bệnh”. Điều đó có đúng không ? Vì sao ?
3. Hiện tƣợng cụp lá của cây trinh nữ khi ta động vào có phải là một phản xạ
không? Hiện tƣợng đó có điểm gì giống và khác hiện tƣợng “khi chạm tay vào lửa
ta rụt tay lại”?
Câu 6 (3.0 điểm):
Cho biết tâm thất trái mỗi lần co bóp đẩy đi 70 ml máu và trong 1 ngày đêm đã
đẩy đi đƣợc 7560 lít máu. Thời gian pha dãn chung bằng ½ chu kì tim, thời gian
pha co tâm nhĩ bằng 1/3 pha co tâm thất. Hỏi:
a. Số lần mạch đập trong một phút?
b. Thời gian hoạt động của 1 chu kì tim?
c. Thời gian của mỗi pha: co tâm nhĩ, co tâm thất, dãn chung?
Câu 7 (3,5 điểm)
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
a. Một bạn học sinh lớp 8 đã làm thí nghiệm để tìm hiểu thành phần hoá học của
xƣơng : bạn ngâm một xƣơng đùi ếch trƣởng thành vào dung dịch HCl 10% trong
thời gian 20 phút, sau đó vớt ra uốn thử rồi đem xƣơng đó đốt trên ngọn lửa đèn
cồn.
Bằng kiến thức đã học em hãy nêu kết quả thí nghiệm và giải thích hiện tƣợng ?
b. Vì sao xƣơng ngƣời già dễ bị gãy và khi gãy lại chậm phục hồi ?
c. Sự to ra và dài ra của xƣơng ngƣời là do đâu ? Tại sao ở tuổi trƣởng thành con
ngƣời không cao thêm đƣợc nữa ?
d. Máu thuộc loại mô gì ? Giải thích ?
---Hết---
HƢỚNG DẪN CHẤM THI MÔN SINH HỌC 8
Câu Nội dung Điểm
Câu 2.0
1
- Mọi cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể ngƣời dù có hình dạng , kích 0.5
thƣớc, chức năng khác nhau nhƣng đều đƣợc cấu tạo bởi tế bào:
+ Hệ cơ đƣợc cấu tạo bởi các tế bào cơ
+ Hệ xƣơng đƣợc cấu tạo bởi các tế bào xƣơng
- Các tế bào này rất khác nhau về hình dạng, kích thƣớc nhƣng đều có 0.5
cấu tạo thống nhất. Mỗi tế bào hồm 3 thành phần: màng tế bào, chất tế
bào, nhân. 0.5
- Thành phần hoá học của mọi tế bào về cơ bản cũng không khác nhau
gồm:
+ Các hợp chất hữu cơ: P, L, G, các axít Nuclêic....
+ Các chất vô cơ: N, C, O, P, Fe, Cu... và các hợp chất vô cơ nhƣ 0.5
nƣớc, muối khoáng...
- Các tế bào và các chất gian bào cùng thực hiện một chức năng gọi là
mô, nhiều mô hợp thành cơ quan, các cơ quan hợp thành hệ cơ quan, các
hệ cơ quan họp thành cơ thể.
Câu 3.0
2
1 - Vẽ sơ đồ truyền máu
A
Â
O AB 0.5
O B AB
B
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
- Các biện pháp đảm bảo an toàn khi truyền máu
+ Phải đảm bảo nguyên tắc truyền máu xem hồng cầu ngƣời cho có bị 0.5
huyết tƣơng ngƣời nhận gây ngƣng kết hay không
+ Phải xét nghiệm máu của ngƣời nhận và ngƣời cho trƣớc khi truyền 0.5
máu để xác định nhóm máu rồi từ đó lựa chọn nhóm máu thích hợp tránh
hiện tƣợng ngƣng máu gây tử vong
+ Phải xét nghiệm máu để kiểm tra máu ngƣời cho xem có nhiễm 0.5
HIV/AIDS hoặc có chứa các mầm bệnh nguy hiểm không
2 - Huyết tƣơng của bệnh nhân làm ngƣng kết hồng cầu của anh Ba(nhóm 0.5
máu B) Huyết tƣơng bệnh nhân có kháng thể ß (1)
- Huyết tƣơng của bệnh nhân không làm ngƣng kết hồng cầu của anh 0.25
Nam(nhóm máu A) Huyết tƣơng bệnh nhân không có kháng thể α (2)
- Từ (1) và (2)  Bệnh nhân có nhóm máu A 0.25
Câu 2.5
3
1 - Quá trình trao đổi khí ở phổi và tế bào diễn ra theo cơ chế khuếch tán
khí từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp
- Trao đổi khí ở phổi:
+ Nồng độ khí oxi trong phổi cao hơn trong mao mạch phổi nên oxi 0.5
khuếch tán từ phổi vào mao mạch phổi
+ Nồng độ khí cacbonic trong mao mạch phổi cao hơn trong phổi nên 0.5
cacbonic khuếch tán từ mao mạch phổi vào phổi
- Trao đổi khí ở tế bào:
+ Nồng độ khí oxi trong mao mạch máu cao hơn trong tế bào nên oxi 0.5
khuếch tán từ mao mạch máu vào tế bào
+ Nồng độ khí cacbonic trong tế bào cao hơn trong mao mạch máu nên 0.5
cacbonic khuếch tán từ tế bào vào mao mạch máu
2 Hàm lƣợng Hb trong máu ngƣời vùng núi và cao nguyên cao hơn ngƣời 0.5
sống ở đồng bằng vì càng lên cao không khí càng loãng, nồng độ ô xi
trong không khí thấp, nên để có đủ ôxi cho cơ thể thì hồng cầu phải tăng
dẫn đến hàm lƣợng Hb phải tăng .
Câu 2.5
4
1 Đặc điểm cấu tạo ruột non phù hợp chức năng hấp thụ các chất dinh
dƣỡng: 0.5
- Lớp niêm mạc ruột non có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực
nhỏ làm cho diện tích bề mặt bên trong của nó tăng gấp khoảng 600 lần
so với diện tích mặt ngoài. 0.5
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
- Ruột non rất dài (2.8 – 3m ở ngƣời trƣởng thành), là phần dài nhất của
ống tiêu hóa. 0.5
- Ruột non có mạng lƣới mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày
đặc, phân bố tới từng lông ruột.
2 Khi mắc các bệnh về gan thì làm giảm khả năng tiêu hóa vì:
- Dịch mật do gan tiết ra tạo môi trƣờng kiềm giúp đóng mở cơ vòng 0.5
môn vị điều khiển thức ăn từ dạ dày xuống ruột và tạo môi trƣờng kiềm
cho enzim tiêu hoá hoạt động. Góp phần tiêu hoá và hấp thụ mỡ.
- Khi bị bệnh về gan làm giảm khả năng tiết mật, dẫn đến giảm khả năng 0.5
tiêu hoá.
Câu 3.5
5
1. -Nguyên nhân mở: do nồng độ kiềm trong hành tá tràng cao (do dịch 0,5
mật, dịch tụy tiết ra) kích thích mở môn vị .
- Nguyên nhân đóng môn vị: do thức ăn từ dạ dày chuyển xuống có nồng 0,5
độ a xít cao, trong hành tá tràng nồng độ kiềm giảm, kích thích đóng môn
vị. 0,5
0,5
* Ý nghĩa: Sự đóng mở môn vị làm cho thức ăn xuống ruột non từng
0,5
lƣợng nhỏ giúp cho sự tiêu hóa thức ăn và hấp thụ thức ăn ở ruột non xảy
ra triệt để.
2.Ý kiến đó là sai
Tiêm vacxin là tiêm các loại vi khuẩn,vi rút gây bệnh nhƣng đã đƣợc làm
yếu để kích thích cơ thể tạo ra kháng thể để chống lại bệnh đó.
3. - Hiện tƣợng cụp lá ở cây trinh nữ là hiện tƣợng cảm ứng ở thực vật, 0.5
không đƣợc coi là phản xạ, bởi vì phản xạ có sự tham gia của tổ chức
thần kinh và đƣợc thực hiện nhờ cung phản xạ.
- Điểm giống nhau: đều là hiện tƣợng nhằm trả lời kích thích môi 0.25
trƣờng…
- Điểm khác nhau: hiện tƣợng cụp lá không có sự tham gia của tổ chức 0.25
thần kinh ; hiện tƣợng rụt tay có sự tham gia của tổ chức thần kinh.
Câu 3.0
6
a. Trong một phút đã co và đẩy đƣợc lƣợng máu là: 0.5
7560 : (24.60) = 5,25 (lít)
Số lần tâm thất trái co trong một phút là: 0.5
(5,25 . 1000) : 70 = 75 (lần)
Vậy số lần mạch đập trong 1phút là: 75 lần
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
b. Thời gian hoạt động của một chu kì tim là: 0.5
60: 75 = 0,8 (giây)
c. Thời gian của các pha:
- Thời gian của pha giãn chung: 0,8 : 2 = 0,4 (giây) 0.5
- Gọi thời gian pha nhĩ co là x giây -> Thời gian pha thất co là 3x.
Ta có: x + 3x = 0,8 – 0,4 = 0,4 => x = 0,1 (giây) 0.5
Vậy thời gian tâm nhĩ co: 0,1 giây 0.5
Thời gian tâm thất co: 0,1. 3 = 0,3 giây
Chú ý: Học sinh có cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa
Câu a.*Kết quả:
7 - khi uốn xƣơng thấy xƣơng dẻo 0,25
- Khi đốt xƣơng sẽ cháy hết và không còn giữ nguyên hình dạng. 0,25
* Giải thích : Khi ngâm xƣơng vào trong dung dịch HCl 10% trong 0,5
3.5đ khoảng thời gian 20 phút chất vô cơ trong xƣơng sẽ bị phân hủy hết chỉ
còn chất hữu cơ. Nên khi uốn xƣơng dẻo, khi đốt xƣơng cháy hết.
b.Ngƣời già dễ bị gãy xƣơng và chậm phục hồi là do:
- Tỉ lệ chất hữu cơ và chất vô cơ trong xƣơng thay đổi theo lứa tuổi.
- Ở ngƣời già, tỉ lệ chất hữu cơ giảm  xƣơng giảm tính dẻo và đàn hồi, 0,25
trở nên xốp, giòn nên dễ bị gãy khi có va chạm mạnh. 0,25
- Ở ngƣời già, sự phân hủy cao và quá trình tạo xƣơng chậm (ở màng
0,25
xƣơng và sụn tăng trƣởng) nên khi xƣơng bị gãy, rất chậm phục hồi và
0,25
không chắc chắn.
c - Xƣơng dài ra là do sự phân chia của các tế bào ở lớp sụn tăng trƣởng. 0,25
- Xƣơng to ra là do sự phân chia của các tế bào màng xƣơng tạo ra những
tế bào mới đẩy vào trong và hóa xƣơng. 0,25
- Ở ngƣời trƣởng thành không cao thêm nữa là do: Đến tuổi trƣởng
thành, sụn tăng trƣởng không còn khả năng phân chia để tạo ra các tế bào
mới và hóa xƣơng 0,25
d.- Máu thuộc loại mô liên kết , vì: 0,25
- Máu cấu tạo gồm 2 thành phần là các tế bào máu chiếm 45% (thứ
yếu)về thể tích và huyết tƣơng chiếm 55% (chủ yếu) .
0,25
- Các tế bào máu nằm rải rác trong chất nền là huyết tƣơng.
- Máu thực hiện chức năng dinh dƣỡng và liên kết các cơ quan trong 0,25
cơ thể, là thành phần tạo nên môi trƣờng trong cơ thể.
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2013 – 2014
MÔN THI: SINH HỌC – LỚP 8
ĐỀ THI CHÍNH THỨC NGÀY THI: 19/4/2014
Đề thi có 01 trang Thời gian làm bài: 120 phút
Câu 1. (3 điểm)
1. Tế bào động vật và tế bào thực vật giống và khác nhau ở những đặc điểm
nào về cấu tạo ?
2. Giải thích để chứng minh tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể?
Câu 2. (3 điểm)
1- Xƣơng có tính chất và thành phần hóa học nhƣ thế nào ? Nêu thí nghiệm
để chứng minh thành phần hóa học có trong xƣơng .
2- Giải thích nguyên nhân có hiện tƣợng “Chuột rút” ở các cầu thủ bóng đá.
Câu 3. (3 điểm)
1- Huyết áp là gì? Nguyên nhân làm thay đổi huyết áp ?
2- Vì sao tim hoạt động theo nhịp gián đoạn nhƣng máu lại chảy đƣợc liên
tục trong hệ mạch ?
Câu 4. (2,5điểm)
1- Nêu đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của phổi.
2- Khi con ngƣời hoạt động mạnh thì nhịp hô hấp thay đổi nhƣ thế nào ?
Giải thích ?
Câu 5. (3 điểm)
1- Cho các sơ đồ chuyển hóa sau.
a- Tinh bột  Mantôzơ b- Mantôzơ  Glucôzơ
c- Prôtêin chuỗi dài  Prôtêin chuỗi ngắn d- Lipit  Glyxêrin và axit béo.
Em hãy cho biết các sơ đồ chuyển hóa trên xẩy ra ở những bộ phận nào
trong ống tiêu hóa .
2- Ruột non có cấu tạo nhƣ thế nào để phù hợp với chức năng tiêu hóa và
hấp thụ thức ăn ?
Câu 6.(3 điểm)
1- Khi nghiên cứu về chức năng của tủy sống trên một con ếch tủy, một
bạn học sinh vô tình đã làm đứt một số rễ tủy, bằng cách nào em có thể phát hiện
đƣợc rễ nào còn, rễ nào bị đứt. Hãy giải thích ?
2- Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?
Câu 7.(2,5 điểm)
1. Phân biệt tuyến ngoại tiết và tuyến nội tiết.
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
2. Chức năng của hooc môn tuyến tụy ? giải thích nguyên nhân của bệnh
tiểu đƣờng?
Ghi chú: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
HƢỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI CHỌN HSG THCS NĂM HỌC 2013– 2014
MÔN SINH HỌC 8
Thời gian làm bài 120 phút
HƢỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
Câu 1: (3điểm)
1. Tế bào động vật và tế bào thực vật giống và khác nhau về cấu
tạo cơ bản ở những đặc điểm nào ?
* Giống nhau:
- Đều có màng
- Tế bào chất với các bào quan: Ty thể, thể gôngi, lƣới nội chất,
ribôxôm 0,5
- Nhân: có nhân con và chất nhiễm sắc.
* Khác nhau:
Tế bào thực vật Tế bào động vật 0 ,25
- Có màng xelulôzơ - Không có màng xelulôzơ 0 ,25
- Có diệp lục - Không có diệp lục (trừ Trùng
roi xanh) 0 ,25
- Không có trung thể - Có trung thể. 0 ,25
- Có không bào lớn, có vai trò - Có không bào nhỏ không có vai
quan trọng trong đời sống của tế trò quan trọng trong đời sống của
bào thực vật. tế bào .
2. Giải thích để chứng minh tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể 0,5
- cơ thể đƣợc cấ tạo từ nhiều hệ cỏ quan: mỗi hệ cơ quan do nhiều cơ
quan hợp lại; mỗi cơ quan đƣợc tập hợp ởi nhiều mô có chức năng
giống nhau, mỗi mô lại do nhiều tế bào có hình dạng, cấu tạo và chức
năng giống nhau tạo thành 0,5
- Mọi cơ thể từ đơn bào đều có cấu tạo từ tế bào
- Tất cả các tế bào trong cỏ thể đều có cấu tạo giống nhau , bao gồm:
+ Màng sinh chất 0,5
+ TB chất
+ Nhân tb bao gồm màng nhân NST, nhân con(Trừ hồng cầu không có
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
nhân)
=> Vì vậy tb đƣợc xem là cấu tạo của cơ thể
Câu 2: (3điểm)
1- Xương có tính chất và thành phần hóa học như thế nào ? Nêu
thí nghiệm để chứng minh thành phần hóa học có trong xương .
* Xương có 2 tính chất
- Mềm dẻo 0,25
- Rắn chắc 0 ,25
* Thành phần hóa học của xương.
- Chất hữu cơ (chất cốt giao) đảm bảo cho xƣơng có tính mềm dẻo 0,25
- Chất vô cơ chủ yếu là các muối canxi lam cho xƣơng có tính rắn chắc. 0 ,25
* Thí nghiệm chứng minh thành phần hóa học cảu xương.
- Lấy một xƣơng đùi ếch trƣởng thành ngâm trong cốc đựng dung dịch
axitclohiđric 10% sau 10 – 15 phút lấy ra thấyxƣơng còn nguyên hình
dạng nhƣng rất mềm và dẻo 0 ,5
có thể uốn cong dễ dàng  Xƣơng chứa chất hữu cơ.
- Lấy một xƣơng đùi ếch trƣởng thành khác đốt trên ngọn lửa đèn cồn
cho đến khi xƣơng không cháy nữa, không còn khói bay lên, bóp nhẹ
phần xƣơng đã đốt thấy xƣơng vỡ vụn ra đó là các chất khoáng  0 ,5
Xƣơng chứa chất vô cơ
2- Giải thích nguyên nhân có hiện tượng “Chuột rút” ở các cầu thủ
bóng đá.
- Hiện tƣợng “Chuột rút” là hiện tƣợng bắp cơ bị co cứng không hoạt 0,5
động đƣợc.
- Nguyên nhân do các cầu thủ bóng đá vận động quá nhiều, ra mồ hôi
dẫn đến mất nƣớc, mất muối khoáng, thiếu oxi. Các tế bào cơ hoạt
động trong điều kiện thiếu oxi sẽ giải phóng nhiều axit lactic tích tụ
trong cơ  ảnh hƣởng đến sự co và duỗi của cơ  Hiện tƣợng co cơ 0,5
cứng hay “Chuột rút”
Câu 3: (3 điểm)
1- Huyết áp là gì? Nguyên nhân làm thay đổi huyết áp ?
- Huyết áp là áp lực của dòng máu lên thành mạch khi di chuyển 0,5
* Nguyên nhân làm thay đổi huyết áp
- Nguyên nhân thuộc về tim: khi cơ thể hoạt động, các cảm xúc mạnh, 0,5
một số hóa chất … làm cho huyết áp tăng.
- Nguyên nhân thuộc về mạch: khi mạch kém đàn hồi thì huyết áp tăng. 0,5
- Nguyên nhân thuộc về máu: máu càng đặc huyết áp tăng … 0,5
2- Vì sao tim hoạt động theo nhịp gián đoạn nhưng máu lại được chảy
liên tục trong hệ mạch.
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
- Vì khi dòng máu chảy từ động mạch chủ  động mạch nhỏ mao
mạch  tĩnh mạch chủ thì huyết áp giảm dần, huyết áp cao nhất ở
động mạch chủ và giảm dần, huyết áp nhỏ nhất ở tĩnh mạch chủ. Sự
chênh lẹch về huyết áp làm cho máu vẫn chảy liên tục trong hệ mạch 1
khi tim hoạt động theo nhịp.
Câu 4: (2,5 điểm)
1- Nêu đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của phổi.
- Phổi là bộ phận quan trọng nhất của hệ hô hấp nơi diễn ra sự trao đổi 0 , 25
khí giữa cơ thể với môi trƣờng bên ngoài.
- Bao ngoài hai lá phổi có hai lớp màng, lớp màng ngoài dính với lồng 0,5
ngực, lớp trong dính với phổi, giữa hai lớp có chất dịch giúp cho phổi
phồng lên, xẹp xuống khi hít vào và thở ra.
- Đơn vị cấu tạo của phổi là phế nang tập hợp thành từng cụm và đƣợc 0,5
bao bởi màng mao mạch dày đặc tạo điều kiện cho sự trao đổi khí giữa
phế nang và máu đến phổi đƣợc dễ dàng.
- Số lƣợng phế nang lớn có tới 700 – 800 triệu phế nang làm tăng bề 0,5
mặt trao đổi khí của phổi.
2- Khi con người hoạt động mạnh thì nhịp hô hấp thay đổi như thế nào
? Giải thích ?
- Khi con ngƣời hoạt động mạnh thì nhịp hô hấp tăng. 0,25
- Giải thích: Khi con ngƣời hoạt động mạnh cơ thể cần nhiều năng
lƣợng  Hô hấp tế bào tăng  Tế bào cần nhiều oxi và thải ra nhiều 0 ,5
khí cacbonic  Nông dộ cacbonic trong máu tăng đã kích thích trung
khu hô hấp ở hành tủy điều khiển làm tăng nhịp hô hấp.
Câu 5: (3 điểm)
a- Xẩy ra ở miệng, dạ dày thời gian đầu và ruột non
b- Xẩy ra ở ruột non 1
c- Xẩy ra ở dạ dày
d- Xẩy ra ở ruột non
2- Ruột non có cấu tạo như thế nào để phù hợp với chức năng tiêu hóa
và hấp thụ thức ăn.
- Ruột non rất dài ở ngƣời trƣởng thành từ 2,8 – 3m  Tổng diện tích
bề mặt rất lớn (400 – 500 m2). Ruột non có cấu tạo gồm 4 lớp (lớp 0,5
màng bọc ngoài, lớp cơ, lớp dƣới niêm mạc và lớp niêm mạc).
- Ruột non có tuyến ruột tiết ra nhiều enzim giúp cho tiêu hóa các loại
thức ăn thành các chất đơn giản glucozơ, axit amin, glyxerin và axit 0,5
béo đƣợc hấp thụ qua thành ruột vào máu để đến các tế bào.
- Lớp niêm mạc có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ làm 0,5
cho diện tích bề mặt bên trong rất lớn (gấp 600 lần so với diện tích mặt
ngoài) 0,5
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 8 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
- Có hệ thống mao mạch máu và mạch bạch huyết dày đặc phân bố tới
từng lông ruột.
Câu 6: ( 3 điểm)
1- Khi nghiên cứu về chức năng của tủy sống trên một con ếch tủy một
bạn học sinh vô tình đã làm đứt một số rễ tủy, bằng cách nào em có thể
phát hiện được rễ nào còn, rễ nào bị đứt. Hãy giải thích.
- Kích thích rất mạnh lần lƣợt các chi (bằng dd HCl 3% )(bằng lửa) 0 , 25
+ Nếu chi đó không co, các chi còn lại co chứng tỏ rễ trƣớc bên đó bị 0,5
đứt, rễ trƣớc bên còn lại và rễ sau còn.
+ Nếu chi đó co các chi còn lại không co chứng tỏ rễ trƣớc các bên còn 0,5
lại bị đứt.
+ Nếu không chi nào co cả chứng tỏ rễ sau bên đó bị đứt. 0,5

* Giải thích:
-rễ trƣớc dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ƣơng thần kinh 0,5
đi qua cơ quan phản ứng (cơ chi)
- Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các cơ quan về trung
ƣơng thần kinh.
2- Tại sao nói dây thần tủy là dây pha.
- Dây thần kinh tủy gồm một rễ trƣớc và một rễ sau 0 ,25
+ Rễ trƣớc gồm các sợi thần kinh vận động đi ra từ tủy sống tới các cơ
quan
+ Rễ sau gồm các sợi thần kinh cảm giác nối các cơ quan với tủy sống. 0 ,25
- Hai rễ chập lại tại lỗ gian đốt tạo thành dây thần kinh tủy  Dây thần 0, 25
kinh tủy là dây pha.
Câu 7: 2,5đ
1. Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết
Nội tiết Ngoại tiết
- Chất tiết ngấm thẳng vào máu - Chất tiết theo ống dẫn đƣa chất 1
và vận chuyển đến các cơ quan tiết ra ngoài
đích - Kích thƣớc lớn
- Kích thƣớc nhỏ - Lƣợng tiết ra nhiều, hoạt tính
- Lƣợng tiết ra ít song hoạt tính sinh học cao
sinh học cao - VD: Tuyến nƣớc bọt, tuyến mồ
- VD: Tuyến yên , tuyến giáp , hôi, tuyến lệ ...
tuyến trên thận ...
2. Chức năng của hooc môn tuyến tụy:
Các tế bào đảo tụy gồm: 1
+ TB anpha: tiết hoocmon glucagôn biến glicôgen thành glucôzơ làm
tăng đƣờng huyết khi đƣờng huyết giảm