Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi sinh học 9 (có đáp án chi tiết)

  • 190 trang
  • file .pdf
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
HẢI DƢƠNG NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN THI: SINH HỌC
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phöt (khóng kể giao đề)
Đề thi gồm: 01 trang
Câu 1 (1,0 điểm).
Tại sao trong phép lai phân tìch, nếu kết quả lai cñ hiện tƣợng đồng tình thí cơ thể
mang tình trạng trội phải cñ kiểu gen đồng hợp tử, nếu cñ hiện tƣợng phân tình thí cơ thể
mang tình trạng trội phải cñ kiểu gen dị hợp tử?
Câu 2 (1,5 điểm).
1. Tại sao ở các loài sinh sản hữu tình, rất khñ tím thấy hai cá thể giống hệt nhau?
2. Ở ruồi giấm, gen A quy định tình trạng thân xám trội hoàn toàn so với gen a quy
định tình trạng thân đen. Gen nằm trên NST thƣờng. Thế hệ P, cho các con cái thân xám
giao phối ngẫu nhiên với các con đực thân đen, F1 có 75% con thân xám và 25% con thân
đen.
a. Giải thìch kết quả và viết kiểu gen của các con ruồi cái thế hệ P.
b. Xác định tỉ lệ ruồi giấm thân đen ở F2 khi cho F1 giao phối ngẫu nhiên
với nhau.
Câu 3 (1,5 điểm).
1. Cho 3 tế bào sinh tinh của một loài động vật, tế bào 1 cñ kiểu gen Aabb, tế bào
2 và 3 cùng cñ kiểu gen AaBb. Quá trính giảm phân diễn ra bính thƣờng thí 3 tế bào sinh
tinh nñi trên cñ thể tạo ra tối thiểu bao nhiêu loại tinh tr÷ng? Đñ là những loại nào?
2. Một tế bào sinh dƣỡng của một loài động vật thực hiện nguyên phân liên tiếp
một số lần, trong quá trính này mói trƣờng nội bào đã cung cấp nguyên liệu tƣơng đƣơng
42 NST thƣờng và trong tất cả các tế bào con cñ 8 NST giới tình X. Hãy xác định bộ
NST 2n của cá thể động vật nñi trên. Biết rằng khóng cñ đột biến xảy ra.
Câu 4 (1,5 điểm).
1. Nguyên tắc bổ sung đƣợc thể hiện nhƣ thế nào trong các cơ chế di truyền?
2. Một gen dài 0,51µm, phân tử mARN tổng hợp từ gen này cñ hiệu số % giữa G
và U là 20%, hiệu số % giữa X và A là 40%. Xác định số nuclêótit mỗi loại của gen.
Câu 5 (2,0 điểm).
1. Thể dị bội là gí? Cơ chế phát sinh thể dị bội cñ (2n+1) NST.
2. Phân biệt các loại biến dị khóng làm thay đổi cấu tröc và số lƣợng vật chất di
truyền.
3. Ở một loài động vật, xét phép lai P: ♂ AaBBDd x ♀ aaBbdd. Trong quá trình
giảm phân của cơ thể cái, ở một số tế bào, cặp NST mang cặp gen Bb khóng phân li trong
giảm phân I, giảm phân II diễn ra bính thƣờng, cơ thể đực giảm phân bính thƣờng.
a. Khóng lập sơ đồ lai, tình số loại kiểu gen cñ thể cñ ở F1.
b. Theo lý thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực với các
loại giao tử cái trong thụ tinh cñ thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử dị bội?
Câu 6 (1,5 điểm).
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
1. Cñ một cặp vợ chồng sinh đƣợc một ngƣời con, khi đi kiểm tra ngƣời ta kết
luận con của họ bị mắc bệnh Đao nhƣng họ khóng rõ về bệnh này. Bằng kiến thức của
mính, em hãy giải thìch cho họ biết về đặc điểm di truyền, đặc điểm hính thái, nguyên
nhân và cơ chế phát sinh của bệnh này.
2. Để hạn chế sinh con mắc bệnh Đao, em cñ thể tƣ vấn thêm cho họ điều gí?
Câu 7 (1,0 điểm).
1. Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tƣợng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gí?
2. Trong điều kiện nào thí hiện tƣợng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ? Trong thực tiễn sản
xuất cần phải làm gí để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật làm giảm
năng suất vật nuói, cây trồng?
…………………Hết………………….
Họ và tên thì sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . .
.....
Chữ kì giám thị 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chữ kì giám thị 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
HẢI DƢƠNG NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN THI: SINH HỌC
Hƣớng dẫn và đáp án chấm
Câu 1 (1,0 điểm).
Nội dung Điểm
* Phép lai phân tìch là phép lai giữa cơ thể mang tình trạng trội với cơ thể mang
tình trạng lặn tƣơng ứng. 0,25
* Cơ thể mang tình trạng lặn chỉ cho một loại giao tử mang gen lặn a ---> tỉ lệ
kiểu hính ở đời con lai do tỉ lệ giao tử tạo ra từ cơ thể mang tình trạng trội quyết 0,25
định:
- Nếu đời con lai đồng tình tức là chỉ cñ một loại kiểu hính ---> Cơ thể mang
tình trạng trội chỉ cho ra một loại giao tử ---> Cơ thể mang tình trạng trội cñ 0,25
kiểu gen đồng hợp tử.
AA x aa ---> Aa
- Nếu đời con lai phân tình với tỉ lệ 1:1 tức là cho hai loại kiểu hính với tỉ lệ 1:1
---> Cơ thể mang tình trạng trội đã cho 2 loại giao tử với tỉ lệ 1:1 ---> Cơ thể 0,25
mang tình trạng trội cñ kiểu gen dị hợp tử.
Aa x aa ---> Aa : aa
Câu 2 (1,5 điểm).
Nội dung Điểm
1. Các loài sinh sản hữu tình, rất khñ tím thấy hai cá thể giống hệt nhau ví ở các
loài giao phối, sự sinh sản gắn liền với giảm phân và thụ tinh:
- Trong giảm phân, cñ sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tƣơng
đồng c÷ng với sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa hai crómatit khác nguồn gốc tại
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
kí đầu giảm phân I tạo ra các loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST. 0,25
- Trong thụ tinh, cñ sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực với các loại
giao tử cái tạo ra nhiều tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc trong hợp tử → làm
xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp. 0,25
2. Viết kiểu gen của các con ruồi cái thế hệ P. Tỉ lệ ruồi giấm thân đen ở F2.
a. Kiểu gen các con ruồi cái thế hệ P là:
- Các con đực thân đen thế hệ P cñ kiểu gen aa ---> F1 nhận giao tử a từ ♂ P. Ở
F1 phân tình theo tỉ lệ 3 xám: 1 đen --> KG của F1 là 3Aa: 1aa 0,25
---> các con cái thân xám thế hệ P tạo 2 loại giao tử theo tỉ lệ 3A: 1a ---> Các
con cái thân xám thế hệ P gồm 2 kiểu gen theo tỷ lệ 1AA: 1Aa 0,25
b. Tỉ lệ ruồi giấm thân đen ở F2:
F1 ♂ (3/4Aa: 1/4aa) x ♀ (3/4Aa: 1/4aa)
GF1: 3/8A; 5/8a 0,25
F2: Tỷ lệ kiểu hính thân đen (aa) là: 5/8. 5/8 = 0,25
25/64
Lƣu ý:
- HS biện luận theo cách khác để xác định được KG của ruồi cái thế hệ P là AA
và Aa cũng cho điểm tối đa.
- HS làm cách khác cho kết quả 25/64 cũng cho điểm tối đa.
Câu 3 (1,5 điểm)
Nội dung Điểm
1. Số loại tinh tr÷ng tối thiểu đƣợc tạo thành:
- 3 tế bào sinh tinh kết thöc giảm phân tạo tối thiểu 3 loại tinh tr÷ng. 0,25
- Cñ 2 khả năng:
+ Khả năng 1: Tế bào 1 cho 2 loại tinh tr÷ng Ab và ab. Nếu tế bào 2 và 3 c÷ng
tạo 2 loại tinh tr÷ng AB và ab ---> 3 loại tinh tr÷ng là: AB, Ab, ab. 0,25
+ Khả năng 2: Tế bào 1 cho 2 loại tinh tr÷ng Ab và ab. Nếu tế bào 2 và 3 c÷ng
0,25
tạo 2 loại tinh tr÷ng Ab và aB ---> 3 loại tinh trùng là: Ab, aB, ab.
2. Xác định bộ NST 2n của cá thể động vật.
* TH1: Trong tế bào cñ 1 NST X ---> số tế bào con là 8 ---> tế bào ban đầu
nguyên phân 3 lần ---> số NST thƣờng trong tế bào ban đầu là: 42: (23-1) = 6
NST 0,25
- Nếu tế bào ban đầu cñ NST giới tình là XY ---> số NST của bộ 2n là: 0,25
6+2=8
- Nếu tế bào ban đầu cñ NST giới tình là XO ---> số NST của bộ 2n là:
6+1=7 0,25
* TH2: Trong tế bào cñ 2 NST X ---> số tế bào con là 4 ---> tế bào ban đầu
nguyên phân 2 lần ---> số NST thƣờng trong tế bào ban đầu là: 42: (22-1) = 14
NST ---> số NST trong bộ 2n là: 14+2 = 16.
Câu 4 (1,5 điểm)
Nội dung Điểm
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
1. Nguyên tắc bổ sung thể hiện:
- Trong quá trính nhân đói ADN: Các nuclêótit của mói trƣờng nội bào lần lƣợt
liên kết với các nuclêótit trên mạch khuón theo nguyên tắc bổ sung A=T, T=A, 0,25
G=X, X=G.
- Trong quá trính tổng hợp ARN: Các nuclêótit trên mạch gốc liên kết với các 0,25
nuclêótit tự do trong mói trƣờng nội bào theo nguyên tắc bổ sung A=U, T=A,
G=X, X=G.
- Trong quá trính tổng hợp Prótêin: Các nuclêótit trên bộ ba đối mã của tARN 0,25
liên kết với các nuclêótit của bộ ba mã sao trên mARN theo nguyên tắc bổ sung
A=U, U=A, G=X, X=G. 0,25
2. Xác định số nuclêótit mỗi loại của gen.
Lgen = 5100 A0 --> N = 3000 (nu)
Trên mARN có: %Gm - %Um = 20% (1)
%Xm - %Am = 40% (2) 0,25
Từ (1) và (2) ---> (%Gm + % Xm) - (%Am + %Um) = 60%
---> Trên gen có: %G - %A = 30% (3)
Theo NTBS có: %G + %A = 50% (4) 0,25
Từ 3 và 4 ---> %A =% T = 10%; %G = %X = 40%
---> A = T = 300 (nu); G = X = 1200 (nu)
Câu 5 (2,0 điểm)
Nội dung Điểm
1. Khái niệm thể dị bội ....
* Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dƣỡng cñ một hoặc một số cặp
NST bị thay đổi về số lƣợng. 0,25
* Cơ chế phát sinh thể dị bội (2n+1). Trong quá trính giảm phân tạo giao
tử, cơ thể bố hoặc mẹ bị rối loạn phân li ở một cặp NST nào đñ tạo giao tử
(n+1), qua thụ tinh, giao tử này kết hợp với giao tử bính thƣờng (n) tạo 0,25
thành hợp tử (2n+1)
2. Biến dị khóng làm thay đổi cấu tröc và số lƣợng vật chất di truyền là
thường biến và biến dị tổ hợp
Thƣờng biến Biến dị tổ hợp
- Là những biến đổi kiểu hính của - Là sự tổ hợp lại của các tình trạng
c÷ng một kiểu gen, do ảnh hƣởng do cñ sự tổ hợp lại các gen của thế 0,25
trực tiếp của mói trƣờng hệ P làm xuất hiện các kiểu hính
- Biểu hiện đồng loạt theo một khác P 0,25
hƣớng xác định, khóng di truyền - Biểu hiện ngẫu nhiên, vó hƣớng,
- Phát sinh trong đời cá thể giöp cơ mang tình cá thể, di truyền đƣợc
thể thìch nghi kịp thời với mói - Phát sinh qua sinh sản hữu tình, là 0,25
trƣờng sống nguồn nguyên liệu cho tiến hña và
chọn giống
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
3. Số loại kiểu gen có thể có ở F1. Số loại hợp tử dị bội.
a. Số loại kiểu gen cñ thể cñ ở F1
P: ♂ AaBBDd x ♀ aaBbdd.
* Xét từng cặp NST
- Xét P: ♂ Aa x ♀ aa ---> đời con cñ 2 kiểu gen Aa và aa
- Xét P: ♂ BB x ♀ Bb
+ Bố giảm phân bính thƣờng tạo 1 loại giao tử B
+ Cơ thể mẹ, những tế bào giảm phân bính thƣờng, tạo 2 loại giao tử B và b,
0,25
những tế bào rối loạn giảm phân I, tạo 2 loại giao tử Bb và O.
0,25
---> Đời con cñ 4 loại kiểu gen, gồm 2 loại kiểu gen lƣỡng bội: BB, Bb và 2 loại
kiểu gen lệch bội: BBb, B 0,25
- Xét P: ♂ Dd x ♀ dd ---> đời con cñ 2 kiểu gen Dd và dd
* Xét chung cả 3 cặp NST, số kiểu gen ở đời con là: 2.4.2 = 16 (kiểu gen)
b. Số loại hợp tử dị bội là: 2.2.2 = 8 (loại)
Câu 6 (1,5 điểm)
Nội dung Điểm
* Đặc điểm di truyền của bệnh nhân Đao: Ngƣời mắc bệnh Đao cñ 3 NST số 21. 0,25
* Đặc điểm hính thái: Bé l÷n, cổ rụt má phệ, miệng hơi há, lơi hơi thè ra, mắt hơi
sâu và một mì... si đần, vó sinh 0,25
* Nguyên nhân phát sinh: Do ảnh hƣởng của tác nhân vật lì, hña học, do ó nhiễm
mói trƣờng, do rối loạn trong quá trính trao đổi chất trong tế bào. 0,25
* Cơ chế hính thành:
- Trong quá trính giảm phân hính thành giao tử, ở bố hoặc mẹ cñ sự phân li
khóng bính thƣờng của cặp NST số 21 tạo ra một loại giao tử mang 2 NST số 21
và một loại giao tử khóng cñ NST số 21. 0,25
- Qua thụ tinh, giao tử bính thƣờng cñ một NST số 21 kết hợp với giao tử mang 2
NST số 21 tạo hợp tử mang 3 NST số 21, hợp tử này phát triển thành cơ thể mắc 0,25
bệnh Đao. 0,25
* Từ vấn thêm: Ngƣời phụ nữ khóng nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35...
Câu 7 (1,0 điểm)
Nội dung Điểm
1. Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tƣợng tự tỉa của thực vật là mối quan
hệ cạnh tranh cùng loài hay khác loài. 0,25
2. Điều kiện để hiện tƣợng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ...
* Hiện tƣợng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ khi mật độ cá thể quá dày 0,25
* Trong thực tiễn sản xuất để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể
sinh vật làm giảm năng suất vật nuói, cây trồng, cần:
- Đối với cây trồng: gieo trồng với mật độ hợp lì kết hợp tỉa thƣa để đảm
bảo đủ ánh sáng cho cây quang hợp. 0,25
- Đối với vật nuói: phải chăn thả với mật độ thìch hợp, tách đàn khi cần
thiết, cung cấp đủ dinh dƣỡng, vệ sinh chuồng trại.. 0,25
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
LỚP 9
HÀ NỘI NĂM HỌC 2013 - 2014
M«n thi: Sinh häc
ĐỀ CHÍNH THỨC Ngµy thi: 31 tháng 3 năm 2014
Thêi gian lµm bµi: 150 phót
(§Ò thi gåm 02 trang)
Câu I (3,0 điểm)
1. Trong các nhân tố sinh thái: nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm, nhân tố nào quan
trọng hơn cả đối với sự sống ? Tại sao ?
2. Giới hạn sinh thái là gí ? Cho một vì dụ minh họa. Sinh vật sẽ sinh trƣởng và
phát triển nhƣ thế nào khi chöng sống trong khoảng thuận lợi, khi sống ngoài khoảng
thuận lợi nhƣng trong giới hạn chịu đựng và khi sống ngoài giới hạn chịu đựng về một nhân
tố sinh thái nào đñ ?
3. Kể tên các đặc trƣng cơ bản của quần thể. Trong các đặc trƣng này, đặc trƣng
nào là quan trọng nhất ? Ví sao ?
Câu II (3,5 điểm)
1. Thế nào là cân bằng sinh học trong quần xã sinh vật ? Cho vì dụ minh họa.
2. Giải thìch tại sao:
a. trong một chuỗi thức ăn thƣờng cñ khóng quá 6 mắt xìch.
b. trong quần xã cñ độ đa dạng loài càng cao, lƣới thức ăn càng cñ nhiều chuỗi
thức ăn thí quần xã càng ổn định.
3. Ví sao trong c÷ng một thời gian, số thế hệ của mỗi loài động vật biến nhiệt ở
v÷ng nhiệt đới lại nhiều hơn số thế hệ của c÷ng loài đñ ở v÷ng ón đới ?
Câu III (3,0 điểm)
1. So sánh quá trính tự nhân đói của ADN với quá trính tổng hợp ARN. Ví sao
ARN thóng tin đƣợc xem là bản sao của gen cấu tröc ?
2. Trong cấu tröc khóng gian của ADN, nguyên tắc bổ sung đƣợc thể hiện nhƣ thế
nào ?
Trính bày hệ quả của nguyên tắc bổ sung.
3. Giải thìch tại sao:
a. trong chọn giống vật nuói, ngƣời ta chỉ áp dụng phƣơng pháp gây đột biến
với những nhñm động vật bậc thấp.
b. trong chọn giống vật nuói và cây trồng ngƣời ta thƣờng d÷ng tia tử ngoại để
xử lý các đối tƣợng cñ kìch thƣớc bé.
Câu IV (3,0 điểm)
1. Thƣờng biến là gí ? Nêu mối quan hệ giữa kiểu gen, mói trƣờng và kiểu hính.
Phân tìch một vì dụ minh họa.
2. Trính bày cơ chế hính thành thể dị bội (2n + 1). Cho 2 vì dụ về đột biến dị bội ở
ngƣời, nêu đặc điểm của ngƣời mang đột biến đñ.
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
BD
3. Kì hiệu bộ nhiễm sắc thể của một loài sinh vật nhƣ sau: Aa Ee XX.
bd
Khi giảm phân bính thƣờng, khóng cñ trao đổi đoạn, cñ thể tạo ra bao nhiêu loại giao tử
khác nhau ? Hãy viết kì hiệu các loại giao tử đó.
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Câu V (2,0 điểm)
1. Thế nào là lai kinh tế ? Ở nƣớc ta lai kinh tế đƣợc thực hiện chủ yếu dƣới hính
thức nào ? Cho vì dụ.
2. Ví sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn thƣờng dẫn đến thoái hña nhƣng
trong chọn giống ngƣời ta vẫn thƣờng d÷ng phƣơng pháp này ?
3. Trính bày các thao tác trong thực hành giao phấn ở cây löa.
Câu VI (2,0 điểm)
1. Nêu tñm tắt các bƣớc tiến hành để tạo ra chủng vi khuẩn E.coli sản xuất
hoocmon Insulin (chữa bệnh đái tháo đƣờng ở ngƣời). Tại sao hiện nay E.coli thƣờng
đƣợc d÷ng làm tế bào nhận phổ biến trong kỹ thuật gen ?
2. Cóng nghệ sinh học là gí ? Kể tên các lĩnh vực trong cóng nghệ sinh học hiện đại.
Câu VII (3,5 điểm)
1. Một gen cñ tìch của hai loại nucleotit bổ sung cho nhau bằng 9% tổng số nucleotit của
gen.
a. Tình % từng loại nucleotit trong gen trên.
b. Nếu gen đñ cñ số lƣợng nucleotit loại guanin là 720, hãy xác định: số
lƣợng các loại nucleotit còn lại trong gen và số lƣợng các loại nucleotit mói trƣờng nội
bào cần cung cấp cho gen trên tự nhân đói 2 lần liên tiếp.
2. Khi cho lai 2 cây cà chua bố mẹ (P) với nhau, đƣợc F1 cñ kiểu gen đồng nhất.
Cho F1 giao phấn với 2 cây cà chua khác, kết quả thu đƣợc:
- Với cây thứ nhất: 150 quả đỏ, tròn; 151 quả đỏ, dẹt; 51 quả vàng, tròn; 50 quả vàng,
dẹt.
- Với cây thứ hai: 180 quả đỏ, tròn; 181 quả vàng, tròn; 61 quả đỏ, dẹt; 60 quả vàng,
dẹt.
Hãy xác định kiểu gen, kiểu hính của P, F1, cây thứ nhất và cây thứ hai. Viết các
sơ đồ lai minh họa.
--------------------Hết --------------------
( Giám thị không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh:..........................................................Số báo
danh:......................................
Chữ ký giám thị 1:...................................................Chữ ký giám thị
2:....................................
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Kú thi häc sinh giái thµnh phè líp 9
HÀ NỘI NĂM HỌC 2013 - 2014
Hƣớng dẫn Chấm
( HS CHỈ CẦN DIỄN ĐẠT ĐƢỢC THEO NÔI DUNG HDC LÀ ĐƢỢC ĐIỂM TỐI
ĐA)
Câu I (3,0 điểm) Điểm
1. - Nhân tố ánh sáng là quan trọng hơn cả. 0,25
- Giải thìch:
+ Ví ánh sáng quyết định và trực tiếp chi phối 2 nhân tố kia. Khi cƣờng độ chiếu sáng thay 0,25
đổi sẽ làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm
+ Năng lƣợng do ánh sáng chiếu xuống mặt đất một phần đã chuyển hña thành năng lƣợng
sống thóng qua quang hợp đi vào hệ thống cung cấp năng lƣợng cho sự sống. 0,25
2 - Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái 0,25
nào đñ; ở đñ cñ giới hạn trên, giới hạn dƣới và khoảng thuận lợi.
- VD minh họa 0,25
- Khi sinh vật sống trong khoảng thuận lợi: sẽ sinh trƣởng và phát triển tốt nhất. 0,25
- Khi sống ngoài khoảng thuận lợi nhưng trong giới hạn: Sinh trƣởng và phát triển kém hơn 0,25
ví luón phải chống chịu trƣớc những yếu tố bất lợi từ mói trƣờng .
- Khi sinh vật sống ngoài giới hạn chịu đựng: sẽ yếu dần và chết 0,25
3 Những đặc trưng cơ bản của quần thể là: Tỉ lệ giới tình, thành phần nhñm tuổi, mật độ cá thể. 0,25
- Mật độ là đặc trưng quan trọng nhất
- Vì mật độ ảnh hưởng tới 0,25
+ Mức độ sử dụng nguồn sống trong sinh cảnh. 0,5
+ Sức sinh sản và sự tử vong.
+ Tần số gặp nhau giữa đực và cái.
+ Trạng thái cân bằng của quần thể.
+ Ảnh hƣởng đến các mối quan hệ sinh thái khác để quần thể tồn tại và phát triển.
Câu II (3,5 điểm)
1 - Cân bằng sinh học trong quần xã biểu hiện ở số lƣợng cá thể sinh vật trong quần xã luón 0,5
luón đƣợc khống chế ở mức độ nhất định ph÷ hợp với khả năng của mói trƣờng.
- Vì dụ về cân bằng sinh học: Khì hậu thuận lợi (ấm áp, độ ẩm cao,…) → thức ăn dồi dào 0,5
→ sâu ăn lá tăng → số lƣợng chim sâu cũng tăng theo. Tuy nhiên số lƣợng chim sâu tăng
quá nhiều → chim ăn nhiều sâu → số lƣợng sâu lại giảm → số lƣợng chim sâu cũng giảm
theo → cả 2 loài khống chế lẫn nhau đảm bảo số lƣợng cá thể mỗi loài ph÷ hợp với nguồn
sống... cứ nhƣ vậy --> cân bằng sinh học trong QX.
2 a. Do sự tiêu phì năng lƣợng qua các bậc dinh dƣỡng là rất lớn và năng lƣợng đƣợc sử dụng ở 0,5
mỗi bậc là rất nhỏ nên trong chuỗi thức ăn thƣờng cñ ìt mắt xìch ( thƣờng từ 4-6 mắt xìch)
b. Giải thìch:
- Quần xã cñ độ đa dạng cao, lƣới thức ăn cñ nhiều chuỗi thức ăn sẽ cñ nhiều loài trong QX 0,5
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
cñ c÷ng bậc dinh dƣỡng do đñ loài này bị tiêu diệt thí loài khác thay thế làm cho chuỗi thức
ăn khóng bị biến động và QX ổn định.
- Mặt khác QX cñ độ đa dạng cao, lƣới thức ăn càng phức tạp => các loài ràng buộc nhau 0,25
chặt chẽ làm cho QX ổn định.
- Ngoài ra sự khống chế SH của loài này đối với loài khác trong chuỗi thức ăn cũng gñp phần 0,25
làm cho QX ổn định.
3. - Tốc độ phát triển và số thế hệ trong một năm phụ thuộc vào to. Khi to xuống thấp dƣới một 0,5
mức nào đñ (ngƣỡng nhiệt phát triển) thí ĐV khóng phát triển đƣợc. Nhƣng trên t o đñ (trên
ngƣỡng) sự TĐC của cơ thể đƣợc hồi phục và bắt đầu phát triển.
- Qua tình toán cho biết, thời gian phát triển tỷ lệ nghịch với t o mói trƣờng. Tức là ở v÷ng 0,5
nhiệt đới, tổng to trong ngày cao thí thời gian phát triển của loài ĐV biến nhiệt đñ ngắn hơn
(số thế hệ nhiều hơn) so với v÷ng ón đới.
(VD: Ruồi Giấm: Khi to môi trƣờng là 25oC thí chu kỳ sống là 10 ngày đêm; còn khi to môi
trƣờng là 18oC thí chu kỳ sống là 17 ngày đêm).
Câu III (3,0 điểm)
1. So sánh quá trính tự nhân đói của ADN với quá trính tổng hợp ARN
* Giống nhau:
- Đều xẩy ra trong nhân tế bào, vào kỳ trung gian. 0,5
- Đều dựa trên khuón mẫu của ADN.
- Đều diễn biến tƣơng tự: ADN tháo xoắn, tách mạch, tổng hợp mạch mới
- Sự tổng hợp mạch mới đều diễn ra theo NTBS.
- Đều cần nguyên liệu, năng lƣợng và sự xöc tác của Enzim.
* Khác: 3 ý =
Cơ chế tự nhân đôi của DN Cơ chế tổng hợp ARN 0,5
- Diễn ra suốt chiều dài của phân tử - Diễn ra trên từng đoạn của phân tử ADN, tƣơng
ADN ứng với từng gen hay từng nhñm gen
- Các nuclêotit tự do liên kết với các - Các nuclêtit tự do chỉ liên kết với các nuclêtit trên
nuclêtit của ADN trên cả hai mạch mạch mang mã gốc của ADN; A liên kết với U
khuón; A liên kết với T và ngƣợc lại
- Hệ enzim ADN-Pôlimeraza - Hệ enzim ARN-Pôlimeraza
- Từ một phân tử ADN mẹ tạo ra hai - Từ một phân tử ADN mẹ cñ thể tổng hợp nhiều
ADN con giống hệt nhau và giống loại ARN khác nhau, từ một đoạn ADN cñ thể tổng
ADN mẹ hợp đƣợc nhiều phân tử ARN c÷ng loại
- Sau khi tự nhân đói ADN con vẫn - Sau khi đƣợc tổng hợp các phân tử ARN đƣợc ra
ở trong nhân khỏi nhân
- Chỉ xảy ra trƣớc khi tế bào phân chia - Xảy ra trong suốt thời gian sinh trƣởng của tế bào
2. - Giải thìch mARN là bản sao cấu tröc:
Trính tự các nuclêótit của mARN bổ sung với trính tự các nuclêótit trên mạch khuón của gen 0,25
cấu tröc (mạch tổng hợp mARN) và sao chép nguyên vẹn trính tự các nuclêótit trên mạch đối
diện (mạch bổ sung) trừ một chi tiết là T đƣợc thay bằng U.
2. * Trong phân tử ADN, các nuclêôtit giữa 2 mạch liên kết với nhau theo NTBS trong đñ A 0,25
của mạch đơn này liên kết với T của mạch đơn kia bằng 2 liên kết hiđró, G của mạch đơn
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
này liên kết với X của mạch đơn kia bằng 3 liên kết hiđró và ngƣợc lại.
* Hệ quả của NTBS đƣợc thể hiện ở những điểm sau:
- Trong 1 phân tử ADN, khi biết trính tự đơn phân của 1 mạch thí suy ra đƣợc trính tự 0,25
đơn phân của mạch còn lại.
- Số lƣợng và tỉ lệ các loại đơn phân trong phân tử ADN: 0,25
A = T ; G = X  A + G = T + X = A + X = T + G = 50% số nuclêótit của cả phân tử ADN
3. a. Đối với vật nuói, phƣơng pháp chọn giống ĐB chỉ áp dụng hạn chế với 1 số nhóm ĐV bậc 0,25
thấp, khñ áp dụng với nhñm ĐV bậc cao ví tác nhân gây ĐB dễ gây chết, gây bất thụ
b. Ví tia tử ngoại năng lƣợng yếu, khóng cñ khả năng xuyên sâu nên khóng cñ tác dụng gây
ĐB ở những đối tƣợng cñ kìch thƣớc lớn, chỉ đƣợc d÷ng để xử lý vi sinh vật, bào tử và hạt 0,25
phấn (kìch thƣớc bé).
Câu IV (3,0 điểm)
1. - Thƣờng biến là những biến đổi ở kiểu hính phát sinh trong đời cá thể dƣới ảnh hƣởng trực 0,25
tiếp của mói trƣờng.
- Mối quan hệ giữa kiểu gen, mói trƣờng và kiểu hính:
+ Bố mẹ khóng truyền cho con những tình trạng (kiểu hính) đã đƣợc hính thành sẵn mà 0,25
truyền một kiểu gen quy định cách phản ứng trƣớc mói trƣờng.
+ Kiểu hính là kết quả của sự tƣơng tác giữa KG và điều kiện MT
VD: trong trồng löa: số hạt löa/ 1 bóng (năng suất) của 1 giống löa phụ thuộc vào điều kiện 0,25
chăm sñc trong đñ:
- Giống đƣợc xem nhƣ kiểu gen 0,25
- Biện pháp kĩ thuật là điều kiện mói trƣờng
- Năng suất là kiểu hính.
Giống löa đñ chỉ cho năng suất cao khi đảm bảo đöng các biện pháp kĩ thuật nhằm thỏa mãn 0,25
những yêu cầu phát triển tối đa của nñ.
C÷ng 1 KG nhƣng trong những điều kiện khác nhau cñ thể biểu hiện thành những KH khác
nhau  c÷ng 1 giống, chăm sñc khác nhau sẽ cho năng suất khác nhau:
Biện pháp kĩ thuật tốt 0,25
+ Giống tốt Năng suất cao
Biện pháp kĩ thuật khóng tốt
+ Giống tốt Năng suất giảm
Biện pháp kĩ thuật tốt
+ Giống xấu Năng suất tăng ( nhƣng trong giới hạn nhất định)
2 * Cơ chế hính thành thể dị bội (2n + 1)
Trong quá trính giảm phân 1 cặp NST tƣơng đồng nào đñ khóng phân li đã tạo ra 1 giao tử 0,25
mang cả 2 NST của 1 cặp (n + 1), (còn 1 giao tử khóng mang NST nào của cặp đñ (n -1)).
Sự thụ tinh của các giao tử (n + 1) với các giao tử bính thƣờng (n) sẽ tạo ra các thể dị bội (2n + 1). 0,25
( HS có thể giải thích bằng sơ đồ cũng cho điểm tối đa)
- Ngƣời mắc bệnh Đao cñ 3 NST số 21 là dạng ĐB (2n + 1). Biểu hiện: bé, l÷n, cổ rụt, má 0,25
phệ, miệng hơi há, lƣỡi hơi thè ra, mắt hơi sâu và một mì khoảng cách giữa 2 mắt xa nhau,
ngñn tay ngắn, si đần bẩm sinh và khóng cñ con.
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
- Ngƣời bệnh Tớcnơ chỉ cñ 1 NST giới tình là NST X là dạng ĐB (2n – 1). Biểu hiện bệnh 0,25
nhân là nữ, l÷n, cổ ngắn, tuyến vö khóng phát triển, khóng cñ kinh nguyệt, tử cung nhỏ,
thƣờng mất trì và khóng cñ con.
3. Trả lời:Số loại giao tử đƣợc tạo ra: 23= 8 loại . 0,25
ABDEX, ABDeX, AbdEX, AbdeX, aBDEX, aBDeX, abdEX, abdeX 0,25
Câu V (2,0 điểm)
1. - Khái niệm lai kinh tế: Cho lai giữa cặp vật nuói bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau rồi 0,25
dùng con lai F1 làm sản phẩm, khóng d÷ng nñ làm giống.
- Hình thức chủ yếu lai kinh tế ở nước ta: Dùng con cái thuộc giống trong nƣớc cho giao
phối với con đực cao sản thuộc giống thuần nhập nội. 0,25
2. - Tự thụ phấn dẫn đến thoái hóa Vì:
+ Các gen dần đi vào trạng thái đồng hợp tử, trong đó các gen lặn (đa số là có hại) được 0,25
biểu hiện ra kiểu hình.
+ Qua các thế hệ tỉ lệ đồng hợp tử tăng dần và tỉ lệ dị hợp tử giảm dần
- Vì để phát huy những vai trò của tự thụ phấn trong những trường hợp cần thiết:
Củng cố và duy trì một tính trạng mong muốn. 0,25
Tạo dòng thuần làm bố mẹ để lai giống nhằm tạo ưu thế lai. 0,25
Thuận lợi để đánh giá kiểu gen của từng dòng, phát hiện các gen xấu để loại bỏ ra khỏi quần thể. 0,25
3 Löa là cây tự thụ phấn, thao tác nhƣ sau|: 0,5
- Cắt vỏ trấu để lộ rõ nhị đực
- D÷ng kẹp để röt bỏ nhị đực (khử nhị đực)
- Bao bóng löa đñ (bóng löa để lai) bằng giấy kình mờ
- Nhẹ tay nâng bóng löa chƣa cắt nhị và lắc nhẹ lên bóng löa đã khử nhị đực (sau khi đã
bỏ giấy kình mờ)
- Bao bóng löa đã lai bằng giấy kình mờ và buộc thẻ cñ ghi ngày, tháng, ngƣời thực
hiện, cóng thức lai.
Câu VI (2,0 điểm)
1. * Các bƣớc tiến hành:
- Bƣớc 1: Tách ADN khỏi tế bào của ngƣời, tách Plasmit khỏi vi khuẩn E.coli. 0,25
- Bƣớc 2: D÷ng enzim cắt ADN (gen mã hoá insulin) của ngƣời và ADN Plasmit ở những 0,25
điểm xác định, d÷ng enzim nối đoạn ADN cắt (gen mã hoá insulin) với ADN Plasmit tạo ra 0,25
ADN tái tổ hợp.
- Bƣớc 3: Chuyển ADN tái tổ hợp vào vi khuẩn E.coli, tạo điều kiện cho ADN tái tổ hợp hoạt động 0,25
*Tại sao d÷ng E.coli
- Chuyển gen mã hoá hoocmón insulin ở ngƣời vào tế bào vi khuẩn đƣờng ruột: Ví E.coli cñ
ƣu điểm dễ nuói cấy và sinh sản rất nhanh --> tăng nhanh số bản sao của gen đƣợc chuyển 0,25
2 * Cóng nghệ sinh học là một ngành cóng nghệ sử dụng tế bào sống và các quá trính sinh học 0,25
để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con ngƣời.
* Cóng nghệ sinh học gồm các lĩnh vực là: Cóng nghệ lên men, Cóng nghệ tế bào, Cóng 0,5
nghệ enzim, Cóng nghệ chuyển nhân và chuyển phói, Cóng nghệ sinh học xử lý mói trƣờng,
Cóng nghệ gen, Cóng nghệ sinh học y – dƣợc.
Câu VII (3,5 điểm)
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
1. Theo NTBS: A = T, G = X, A + G = 50% 0,25
a.Theo bài ra tìch 2 loại Nu bổ sung cho nhau sẽ cñ 2 trƣờng hợp:
- TH1: A x T = 9 % = > A = T = 30 % , G = X = 20 % 0,25
- TH2: G x X = 9 % => G = X = 30 % , A = T = 20 %
b. Xét 2 trƣờng hợp
* TH1: G = X = 20% = 720 Nu => A = T = 1080 Nu 0,25
Khi gen tự nhân đói hai lần liên tiếp mói trƣờng cung cấp số Nu mỗi loại:
A = T = 1080 x (22 – 1) = 3240 Nu
G = X = 720 x (22 – 1) = 2160 Nu
* TH2 : G = X = 30% = 720 Nu => A = T = 20% = 480 Nu 0,25
Khi gen tự nhân đói hai lần liên tiếp mói trƣờng cung cấp số Nu mỗi loại:
A = T = 480 x (22 – 1) = 1440 Nu
G = X = 720 x (22 – 1) = 2160 Nu
* Ở phép lai với cây thứ nhất :
2. - Xét riêng từng cặp tình trạng :
+ Đỏ:vàng = 3:1 → Đỏ là tình trạng trội (A), vàng là tình trạng lặn (a) 0,25
→ F1 x cây 1: Aa x Aa (1)
+ Tròn:dẹt = 1:1 → F1 x cây 1: Bb x bb (2)
F2-1: (3 đỏ: 1 vàng) x (1 tròn: 1 dẹt) = 3 đỏ, tròn: 3 đỏ, dẹt: 1 vàng, tròn: 1 vàng, dẹt
→ 2 cặp tình trạng này PLĐL với nhau. 0,25
* Ở phép lai với cây thứ hai
Tròn:dẹt = 3:1 → tròn là tình trạng trội (B), dẹt là tình trạng lặn (b) 0,25
→ F1 x cây 2: Bb x Bb (3)
Đỏ : vàng = 1 : 1 → F1 x cây 2: Aa x aa (4)
(1), (2), (3), (4)→ F1 cñ kiểu gen AaBb , Kiểu hính: đỏ, tròn
→ cây thứ nhất Aabb (đỏ, dẹt) 0,25
→ cây thứ hai aaBb (vàng, tròn) 0,25
→ P: AABB x aabb hoặc AAbb x aaBB 0,5
KH: đỏ, tròn x vàng, dẹt hoặc đỏ, dẹt x vàng, tròn
Viết sơ đồ lai từ P đến F1; viết sơ đồ lai F1 với cây thứ nhất và thứ hai 0,75
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
UBND TỈNH BẮC NINH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn thi: Sinh học - THCS
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phöt (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 24 tháng 3 năm 2016
(Đề thi có 02 trang) ==========
Câu 1 (3,0 điểm)
Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự giống và khác nhau trong phân li kiểu gen
hoặc kiểu hính ở F1 và F2 trong trƣờng hợp lai một cặp tình trạng cñ hiện tƣợng trội hoàn
toàn hoặc trội khóng hoàn toàn? Cho vì dụ minh họa.
Câu 2 (3,0 điểm)
Một loài động vật đơn tình cñ cặp NST giới tình ở giới cái là XX, giới đực là XY.
Trong quá trính giảm phân tạo giao tử của cá thể (A) thuộc loài này cñ một số tế bào bị
rối loạn phân li cặp NST giới tình ở c÷ng một lần phân bào. Tất cả các giao tử đột biến về
NST giới tình của cá thể (A) thụ tinh với giao tử bính thƣờng tạo ra 4 hợp tử XXX, 4 hợp
tử XYY và 8 hợp tử XO. Biết rằng 25% số giao tử bính thƣờng của cá thể (A) đều đƣợc
thụ tinh với giao tử bính thƣờng tạo ra 23 hợp tử XX và 23 hợp tử XY.
a. Xác định giới tình của cá thể (A). Quá trính rối loạn phân li cặp NST giới tình
của cá thể (A) xảy ra ở giảm phân I hay giảm phân II? Giải thìch.
b. Tình tỉ lệ phần trăm giao tử đột biến tạo ra trong quá trính giảm phân của cá thể
(A).
Câu 3 (2,0 điểm)
Phân biệt các loại biến dị khóng làm thay đổi cấu tröc và số lƣợng NST.
Câu 4 (2,0 điểm)
Ƣu thế lai là gí? Nguyên nhân của hiện tƣợng ƣu thế lai? Tại sao ƣu thế lai biểu
hiện rõ nhất ở F1, sau đñ giảm dần qua các thế hệ?
Câu 5 (1,5 điểm)
Khi nhiệt độ và độ ẩm thìch hợp, bía các rừng thóng trên Tây Nguyên xuất hiện rất
nhiều thóng ―mạ‖. Sau đñ cñ hiện tƣợng nhiều cây thóng non bị chết.
a. Hiện tƣợng trên đƣợc gọi là gí? Giải thìch.
b. Hiện tƣợng trên thể hiện mối quan hệ sinh thái nào? Vai trò của mối quan hệ
sinh thái đñ?
Câu 6 (2,5 điểm)
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Ở sinh vật nhân sơ, một gen do đột biến mất một đoạn làm nuclêótit loại ađênin
1 1
giảm đi , loại xitózin giảm đi so với khi chƣa đột biến. Sau khi bị đột biến, gen có
5 10
chiều dài 2193A0. Biết rằng khi chƣa bị đột biến, gen cñ ađênin chiếm 20% tổng số
nuclêôtit.
Tình số nuclêótit mỗi loại của gen khi chƣa bị đột biến.
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Câu 7 (2,5 điểm)
Cho sơ đồ phả hệ mó tả sự di truyền một bệnh ở ngƣời do một trong hai alen của
một gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn.
I Quy ƣớc:
1 2 : Nữ bình thƣờng
II 6
1 2 3 4 5 : Nam bình thƣờng
III
1 2 4
? 3 : Nữ bị bệnh
: Nam bị bệnh
Biết rằng khóng xảy ra đột biến và bố của ngƣời đàn óng ở thế hệ thứ III khóng
mang alen gây bệnh.
Tình tỉ lệ để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III sinh đƣợc đứa con trai đầu lòng khóng
bị bệnh.
Câu 8 (3,5 điểm)
Ở một loài thực vật, khi lai hai cây hoa thuần chủng thu đƣợc F1 đều là hoa kép,
đỏ. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau, giả thiết ở F2 cñ một trong những tỉ lệ phân tình
sau:
a. Trƣờng hợp 1: 3 hoa kép, đỏ: 1 hoa đơn, trắng.
b. Trƣờng hợp 2: 9 hoa kép, đỏ: 3 hoa kép, trắng: 3 hoa đơn, đỏ: 1 hoa đơn,
trắng.
Biết rằng mỗi gen quy định một tình trạng.
Hãy biện luận và viết sơ đồ lai cho hai trƣờng hợp trên.
============Hết============
Họ và tên thí sinh: …………………………… Số báo danh:
………………
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
UBND TỈNH BẮC NINH HƢỚNG DẪN CHẤM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn thi: Sinh học - THCS
(Hướng dẫn chấm có 05 trang)
Câu 1 (3,0 điểm)
Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự giống và khác nhau trong phân li kiểu gen hoặc kiểu
hính ở F1 và F2 trong trƣờng hợp lai một cặp tình trạng cñ hiện tƣợng trội hoàn toàn hoặc trội
khóng hoàn toàn? Cho vì dụ minh họa.
Ý Nội dung Điểm
* KN trội hoàn toàn là hiện tƣợng gen trội lấn át hoàn toàn sự biểu hiện của gen 0,25
lặn, nên cơ thể cñ kiểu gen dị hợp mang tình trạng trội.
- KN trội không hoàn toàn là hiện tƣợng gen trội lấn át khóng hoàn toàn sự biểu 0,25
hiện của gen lặn, nên cơ thể cñ kiểu gen dị hợp mang tình trạng trung gian.
*Ví dụ
Trội hoàn toàn Trội không hoàn toàn
Cây đậu Hà Lan Cây hoa dạ lan hƣơng
P (hạt vàng) AA x aa (hạt xanh) P (hoa đỏ) AA x aa (hoa trắng)
GP A a GP A a
F1 Aa- hạt vàng F1 Aa- hoa hồng
F1 x F1: Aa x Aa F1 x F1: Aa x Aa
F2 F2 0,25
TLKG 1Aa : 2Aa : 1aa TLKG 1Aa : 2Aa : 1aa
TLKH 3 hạt vàng : 1 hạt xanh TLKH 1 hoa đỏ: 2 hoa hồng: 1 hoa
trắng
* Sự giống và khác nhau giữa 2 hiện tƣợng trội hoàn toàn và trội không hoàn
toàn về TLKG và TLKH ở F1 và F2 :
- Giống nhau về tỉ lệ kiểu gen: 0,25
F1 : Aa
F2 : 1AA : 2Aa : 1aa
- Khác nhau về tỉ lệ kiểu hính:
Trội hoàn toàn Trội không hoàn toàn
- F1 đồng tình mang tình trạng trội - F1 đồng tình mang tình trạng trung gian 0,25
- F2 phân tính theo tỉ lệ: 3 trội : 1 - F2 phân tính theo tỉ lệ: 1 trội : 2 trung 0,25
lặn gian : 1 lặn
- F2 cñ 2 loại kiểu hính (trội và lặn) - F2 cñ 3 loại kiểu hính (trội, lặn và 0,25
trung gian)
* Nguyên nhân
- Nguyên nhân dẫn đến sự giống nhau về TLKG:
- Mỗi tình trạng chỉ do một gen quy định 0,25
- P thuần chủng và khác nhau bởi một cặp tình trạng tƣơng phản dẫn tới F1 dị 0,25
hợp tử 1 cặp gen
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
- TLKG ở F2 đều là kết quả của phép lai giữa các cơ thể F1 dị hợp tử một cặp 0,25
gen
- Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về TLKH:
Trội hoàn toàn Trội không hoàn toàn
- Do gen trội lấn át hoàn toàn gen - Do gen trội lấn át khóng hoàn toàn gen 0,5
lặn, nên cơ thể cñ kiểu gen dị hợp lặn, nên cơ thể cñ kiểu gen dị hợp mang
mang tình trạng trội tí h trạng trung gian
Câu 2 (3,0 điểm)
Một loài động vật đơn tình cñ cặp NST giới tình ở giới cái là XX, giới đực là XY. Trong
quá trính giảm phân tạo giao tử của cá thể (A) thuộc loài này cñ một số tế bào bị rối loạn phân li
cặp NST giới tình ở c÷ng một lần phân bào. Tất cả các giao tử đột biến về NST giới tình của cá
thể (A) thụ tinh với giao tử bính thƣờng tạo ra 4 hợp tử XXX, 4 hợp tử XYY và 8 hợp tử XO.
Biết rằng 25% số giao tử bính thƣờng của cá thể (A) đều đƣợc thụ tinh với giao tử bính thƣờng
tạo ra 23 hợp tử XX và 23 hợp tử XY.
a. Xác định giới tình của cá thể (A). Quá trính rối loạn phân li cặp NST giới tình của cá
thể (A) xảy ra ở giảm phân I hay giảm phân II? Giải thìch.
b. Tình tỉ lệ phần trăm giao tử đột biến tạo ra trong quá trính giảm phân của cá thể (A).
Ý Nội dung Điểm
a. - Hợp tử XXX đƣợc hính thành do sự thụ tinh giữa giao tử bính thƣờng X với 0,25
giao tử đột biến XX
- Hợp tử XYY đƣợc hính thành do sự thụ tinh giữa giao tử bính thƣờng X với 0,25
giao tử đột biến YY
- Hợp tử XO đƣợc hính thành do sự thụ tinh giữa giao tử bính thƣờng X với 0,25
giao tử đột biến O
→ Cá thể này đã tạo ra các giao tử đột biến là XX, YY, O. 0,25
- Cá thể (A) là giới đực: XY 0,25
- Quá trính trính rối loạn phân ly cặp NST giới tình của cá thể (A) xảy ra giảm 0,25
phân II.
(Nếu học sinh biện luận theo cách khác mà đúng, cho điểm tối đa)
b. -Số giao tử đột biến: 4+ 4+ 8 = 16 0,5
-Số giao tử bính thƣờng: (23 + 23) : 25% = 184 0,5
-Tỉ lệ % giao tử đột biến: 16/(184 + 16)x100% = 8% 0,5
(Nếu học sinh làm theo cách khác mà đúng, cho điểm tối đa)
Câu 3 (2,0 điểm)
Phân biệt các loại biến dị khóng làm thay đổi cấu tröc và số lƣợng NST.
Ý Nội dung Điể
m
- Các loại biến dị khóng làm thay đổi cấu tröc và số lƣợng NST: Thƣờng biến và
biến dị tổ hợp. 0,25
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Thƣờng biến Biến dị tổ hợp
-KN: là những biến đổi về kiểu hính -KN: là sự tổ hợp vật chất di truyền của
phát sinh trong đời sống cá thể dƣới bố và mẹ theo những cách khác nhau
ảnh hƣởng trực tiếp của mói trƣờng. (trong quá trính sinh sản hữu tình) làm 0,25
xuất hiện kiểu hính mới ở đời con.
- Chỉ cñ kiểu hính bị biến đổi. - Kiểu gen bị sắp xếp lại, nên làm biến đổi 0,25
cả kiểu hính.
- Khóng di truyền. - Di truyền. 0,25
- Phát sinh trong quá trính phát triển - Xuất hiện trong quá trính giảm phân do
của cá thể dƣới ảnh hƣởng trực tiếp sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các
từ mói trƣờng. NST, kết hợp với thụ tinh, chịu ảnh 0,25
hƣởng gián tiếp của điều kiện sống thóng
qua quá trính sinh sản.
- Xuất hiện đồng loạt theo một - Xuất hiện ngẫu nhiên, riêng lẻ, khóng
hƣớng xác định tƣơng ng với điều theo hƣớng xác định. 0,25
kiện mói trƣờng.
- Cñ lợi, giöp sinh vật thìch nghi với - Cñ lợi, cñ hại hoặc trung tình.
với mói trƣờng . 0,25
- Khóng phải là nguyên liệu cho tiến - Là nguyên liệu cho tiến hña và chọn
hóa và chọn giống. giống. 0,25
Câu 4 (2,0 điểm)
Ƣu thế lai là gí? Nguyên nhân của hiện tƣợng ƣu thế lai? Tại sao ƣu thế lai biểu hiện rõ
nhất ở F1, sau đñ giảm dần qua các thế hệ?
Ý Nội dung Điểm
* KN: Là hiện tƣợng cơ thể lai F1 cñ sức sống cao hơn, sinh trƣởng nhanh hơn,
phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tình trạng năng suất cao hơn trung 0,75
bính giữa hai bố mẹ hoặc vƣợt trội cả hai bố mẹ.
* Nguyên nhân của hiện tƣợng ƣu thế lai:
- Về phƣơng diện di truyền, ngƣời ta cho rằng, các tình trạng số lƣợng do nhiều
gen trội quy định. Ở mỗi dạng bố mẹ thuần chủng, nhiều gen lặn ở trạng thái 0,5
đồng hợp biểu hiện một số đặc điểm xấu. Khi lai giữa chöng với nhau, chỉ cñ
các gen trội cñ lợi mới đƣợc biểu hiện ở cơ thể lai F1.
-Vì dụ: Một dòng thuần mang 2 gen trội lai với một dòng thuần mang 1 gen trội
sẽ cho cơ thể lai F1 mang 3 gen trội cñ lợi 0,25
P: AAbbCC x aaBBcc → F1: AaBbCc
* Ƣu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 ở các thế hệ sau ƣu thế lai giảm dần vì:
Ở thế hệ F1 các gen thƣờng nằm trong trạng thái dị hợp. Ở các thế hệ sau tỉ lệ 0,5
kiểu gen dị hợp giảm dần, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tăng trong đñ các gen lặn cñ
hại thƣờng đƣợc biểu hiện thành những tình trạng xấu.
Câu 5 (1,5 điểm)
Khi nhiệt độ và độ ẩm thìch hợp, bía các rừng thóng trên Tây Nguyên xuất hiện rất nhiều
thóng ―mạ‖. Sau đñ cñ hiện tƣợng nhiều cây thóng non bị chết.
a. Hiện tƣợng trên đƣợc gọi là gí? Giải thìch.
b. Hiện tƣợng trên thể hiện mối quan hệ sinh thái nào? Vai trò của mối quan hệ sinh thái
đñ?
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Ý Nội dung Điểm
- Hiện tƣợng ― tự tỉa thƣa‖. 0,25
- Giải thìch: do mật độ quá dày, nhiều cây non khóng cạnh tranh nổi ánh sáng
a và muối khoáng nên bị chết dần, số còn lại đủ duy trí mật độ vừa phải, cân bằng 0,5
với điều kiện mói trƣờng.
-Quan hệ cạnh tranh c÷ng loài 0,25
b -Vai trò: là nhân tố điều chỉnh số lƣợng cá thể của quần thể. 0,5
Câu 6 (2,5 điểm)
Ở sinh vật nhân sơ, một gen do đột biến mất một đoạn làm nuclêótit loại ađênin giảm đi
1 1
, loại xitózin giảm đi so với khi chƣa đột biến. Sau khi bị đột biến, gen cñ chiều dài
5 10
2193A0. Biết rằng khi chƣa bị đột biến, gen cñ ađênin chiếm 20% tổng số nuclêótit.
Tình số nuclêótit mỗi loại của gen khi chƣa bị đột biến.
Ý Nội dung Điểm
-Số nucllêótit của gen sau đột biến
2193 0,5
x 2 = 1290 nuclêôtit
3,4
- Gọi N là số nucllêótit của gen chƣa đột biến
+Gen chƣa bị đột biến cñ: A = T = 20% N
G = X = 30% N
4
+Sau đột biến gen cñ A = T = . 20% N = 16% N
5
9
G=X= . 30% N =27%N
10
Ta cñ: 2A+2G=1290↔(16%N+27%N).2=1290 →N = 1500 nuclêôtit 1,0
-Số nuclêótit mỗi loại của gen khi chƣa bị đột biến:
A = T = N x 20% = 1500 x 20% = 300 Nu 0,5
G = X = N x 30% = 1500 x 30% = 450 Nu 0,5
(Nếu học sinh làm theo cách khác mà đúng, cho điểm tối đa)
Câu 7 (2,5 điểm)
Cho sơ đồ phả hệ mó tả sự di truyền một bệnh ở ngƣời do một trong hai alen của một gen
quy định, alen trội là trội hoàn toàn.
I Quy ƣớc:
1 2 : Nữ bình thƣờng
II 6
1 2 3 4 5 : Nam bình thƣờng
III
1 2 4
? 3 : Nữ bị bệnh
: Nam bị bệnh
Biết rằng khóng xảy ra đột biến và bố của ngƣời đàn óng ở thế hệ thứ III khóng mang alen gây
bệnh.
Tình tỉ lệ để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III sinh đƣợc đứa con trai đầu lòng khóng bị bệnh.