Tuyển tập 400 đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2016 (phần 1)

  • 101 trang
  • file .pdf
KÌ THI THPT QUOÁC GIA
Năm 2016
TUYEÅN TAÄP
400 ÑEÀ THI THÖÛ
THPT Quoác gia
Moân: TOAÙN
(001-100)
(Tuyển chọn từ các đề thi thử của
các trường, các Sở giáo dục trên cả nước)
Sưu tầm và tổng hợp
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM
www.facebook.com/toanhocbactrungnam
Tải file pdf Đề + Đáp án miễn phí tại
https://drive.google.com/open?id=0B8AgHf-BX5t2a1E4ZVRvOHdFMkE
Cần file Word liên hệ:
[email protected]
Löu haønh noäi boä
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 1
PHẦN 1. ĐỀ THI
ĐỀ SỐ 1 - THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC - LẦN 1 - NĂM 2016
---------------oOo---------------
Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y  x 3  3x 2  2
Câu 2 (1,0 điểm).Tìm cực trị của hàm số : y  x  sin 2 x  2 .
Câu 3 (1,0 điểm).
3sin   2cos 
a) Cho tan   3 . Tính giá trị biểu thức M 
5sin 3   4cos 3 
x  4x  3
b) Tính giới hạn : L  lim
x3 x2  9
Câu 4 (1,0 điểm). Giải phương trình : 3sin 2 x  4sin x cos x  5cos2 x  2
Câu 5 (1,0 điểm).
5
 2
a) Tìm hệ số của x10 trong khai triển của biểu thức :  3x 3  2  .
 x 
b) Một hộp chứa 20 quả cầu giống nhau gồm 12 quả đỏ và 8 quả xanh. Lấy ngẫu nhiên (đồng
thời) 3 quả. Tính xác suất để có ít nhất một quả cầu màu xanh.
Câu 6 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có hai đỉnh
A  2; 1 , D  5;0  và có tâm I  2;1 . Hãy xác định tọa độ hai đỉnh B, C và góc nhọn hợp bởi
hai đường chéo của hình bình hành đã cho.
Câu 7 (1,0 điểm).
Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm
trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC), gọi M là điểm thuộc cạnh SC sao cho
MC  2MS . Biết AB  3 , BC  3 3 . Tính thể tích của khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa
hai đường thẳng AC và BM.
Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn
tâm J  2;1 . Biết đường cao xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC có phương trình:
2 x  y  10  0 và D  2; 4  là giao điểm thứ hai của AJ với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Tìm tọa độ các đỉnh tam giác ABC biết B có hoành độ âm và B thuộc đường thẳng có phương
trình x  y  7  0 .
 x 3  y 3  3 x  12 y  7  3 x 2  6 y 2
Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình :  3 2
 x  2  4  y  x  y  4 x  2 y
Câu 10 (1,0 điểm).Cho hai phương trình : x3  2 x 2  3x  4  0 và x3  8 x 2  23x  26  0 .
Chứng minh rằng mỗi phương trình trên có đúng một nghiệm, tính tổng hai nghiệm đó.
--------Hết-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 2
ĐỀ SỐ 2 - THPT HÀN THUYÊN, BẮC NINH (CLĐN)
---------------oOo---------------
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y  f ( x)  x 3  3 x 2  9 x  1 , có đồ thị (C).
a) Tìm tọa độ các điểm trên đồ thị (C), có hoành độ x0 thỏa mãn f '( x)  0 .
b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thị (C) và trục Oy.
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 3 cos x  sin x  2 cos 2 x  0.
Câu 3 (1,0 điểm).
x3 2
a) Tính giới hạn lim .
x 1 x2 1
12
 2
b) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển P ( x )   x 2   , x  0.
 x
Câu 4 (1,0 điểm).
1
a) Cho cos 2  . Tính giá trị của biểu thức P  1  tan 2  .
5
b) Một chiếc hộp đựng 6 quả cầu trắng, 4 quả cầu đỏ và 2 quả cầu đen. Chọn ngẫu nhiên 4 quả.
Tính xác suất để 4 quả được chọn có đủ cả 3 màu.
Câu 5 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(1;5) và đường thẳng  : x  2 y  1  0. Tìm
tọa độ điểm A đối xứng với điểm A qua đường thẳng  và viết phương trình đường tròn đường
kính AA.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp đều S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Góc giữa
cạnh bên và mặt đáy bằng 600. Tính diện tích tam giác SAC và khoảng cách giữa hai đường thẳng
SA và CD.
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD. Điểm E(7;3) là một điểm
nằm trên cạnh BC. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE cắt đường chéo BD tại điểm N (N ≠ B).
Đường thẳng AN có phương trình 7x + 11y + 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, D của hình
vuông ABCD, biết A có tung độ dương, C có tọa độ nguyên và nằm trên đường thẳng
2x – y – 23 = 0.
( x  2) x  1  y 3  3 y
Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
2 2 4
 x  y  ( x  2) y  1
Câu 9 (1,0 điểm). Cho ba số thực x , y , z  1; 2 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
4z z 2  4 xy
P 
x  y ( x  y)2
--------Hết-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 3
ĐỀ SỐ 3 - THPT HÀN THUYÊN, BẮC NINH (L1)
---------------oOo---------------
2 x  3
Câu 1 (1,0 điểm). Cho hàm số y  . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
x2
Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x 3  3x 2  4 trên đoạn
 2;1 .
Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình (2sin x  1)( 3 sin x  2cos x  1)  sin 2 x  cos x .
Câu 4 (1,0 điểm).
a) Tìm số nguyên dương n thỏa mãn An2  3Cn2  15  5n
20
5  1 
b) Tìm số hạng chứa x trong khai triển P ( x)   2 x  2  , x  0.
 x 
Câu 5 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC, với A(–2;5), trọng tâm
 4 5
G  ;  , tâm đường tròn ngoại tiếp I(2;2). Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC.
 3 3
Câu 6 (1,0 điểm).
sin   cos 
a) Cho tan   2 Tính giá trị của biểu thức P   4cot 2  .
sin   cos 
b) Nhà trường tổ chức tham quan dã ngoại cho 10 thành viên tiêu biểu của Câu lạc bộ Toán học
và 10 thành viên tiêu biểu của Câu lạc bộ Tiếng Anh. Trong một trò chơi, ban tổ chức chọn
ngẫu nhiên 5 thành viên tham gia trò chơi. Tính sác xuất sao cho trong 5 thành viên được
chọn, mỗi Câu lạc bộ có ít nhất 1 thành viên.
Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật với AD  2 AB  2a .
Tam giác SAD là tam giác vuông cân đỉnh S và nằm trên mặt phẳng vuông góc với mặt đáy
(ABCD). Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BD.
Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD, có AD = 2AB. Điểm
 31 17 
H  ;  là điểm đối xứng của B qua đường chéo AC. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật
 5 5 
ABCD, biết phương trình CD : x  y  10  0 và C có tung độ âm.
8 x3  y  2  y y  2  2 x

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
 3
 y  2  1 2 x  1  8 x  13( y  2)  82 x  29
Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực x, y, z thỏa mãn x  2, y  1, z  0. Tìm giá trị lớn nhất của
1 1
biểu thức: P   .
2 x 2  y 2  z 2  2(2 x  y  3) y ( x  1)( z  1)
--------Hết-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 4
ĐỀ SỐ 4 - THPT THẠCH THÀNH 1, THANH HÓA
---------------oOo---------------
Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y  x 3  3x 2  4 .
2 2
Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f  x   x  2   x  2
 1 
trên đoạn   ; 2  .
 2 
Câu 3 (1,0 điểm).
a) Giải phương trình sin 3 x  cos 2 x  1  2sin x cos 2 x
4
b) Giải phương trình 2log 8  2 x   log8  x 2  2 x  1 
3
x 1
Câu 4 (1,0 điểm). Tìm m để đường thẳng  d  : y  x  m cắt đồ thị  C  của hàm số y  tại
x 1
hai điểm A, B sao cho AB  3 2
Câu 5 (1,0 điểm).
sin 4 a  cos4 a
a) Cho cot a  2 . Tính giá trị của biểu thức P  .
sin 2 a  cos 2 a
b) Một xí nghiệp có 50 công nhân, trong đó có 30 công nhân tay nghề loại A, 15 công nhân tay
nghề loại B, 5 công nhân tay nghề loại C. Lấy ngẫu nhiên theo danh sách 3 công nhân. Tính
xác suất để 3 người được lấy ra có 1 người tay nghề loại A, 1 người tay nghề loại B, 1 người
tay nghề loại C.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đường cao SA bằng 2a, tam giác ABC vuông ở C có
  300 . Gọi H là hình chiếu vuông của A trên SC Tính theo a thể tích của khối chóp
AB = 2a, CAB
H.ABC. Tính cô-sin của góc giữa hai mặt phẳng (SAB), (SBC).
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang OABC (O là gốc tọa độ)
có diện tích bằng 6, OA song song với BC, đỉnh A  1;2  , đỉnh B thuộc đường thẳng
 d1  : x  y  1  0 , đỉnh C thuộc đường thẳng  d 2  : 3x  y  2  0 . Tìm tọa độ các đỉnh B, C.
Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có phương
trình AB, AC lần lượt là x  2 y  2  0 , 2 x  y  1  0 , điểm M 1; 2  thuộc đoạn thẳng BC. Tìm
 
tọa độ điểm D sao cho tích vô hướng DB.DC có giá trị nhỏ nhất.
x2  x  2 2
Câu 9 (1,0 điểm). Giải bất phương trình  x2   1 trên tập số thực.
x3 2
x 3
2 2
Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực x, y thỏa mãn  x  4    y  4   2 xy  32 . Tìm giá trị nhỏ
nhất của biểu thức A  x3  y 3  3  xy  1 x  y  2  .
--------Hết-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 5
ĐỀ SỐ 5 - THPT KHOÁI CHÂU, HƯNG YÊN
---------------oOo---------------
Câu 1( 2,0 điểm). Cho hàm số y  x 3  3 x 2 (C).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (C).
b) Tìm m để đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị (C) tạo với đường thẳng
4
 : x  my  3  0 một góc  biết cos   .
5
2x  3
Câu 2(1,0 điểm ). Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y  .
x  2015
9
3  5 
Câu 3( 1,0 điểm). Xác định hệ số của số hạng chứa x trong khai triển  x5  2  .
 x 
Câu 4(1,0 điểm). Giải phương trình sin 2 x  sin x cos x  2cos2 x  0 .
a a 3
Câu 5(1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thoi cạnh a, SA  , SB  ,
2 2
  600 và mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB, BC.
BAD
Tính thể tích tứ diện KSDC và tính cosin của góc giữa đường thẳng SH và DK.
Câu 6(2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có DC  BC 2
, tâm I(–1; 2). Gọi M là trung điểm của cạnh CD, H(–2; 1 ) là giao điểm của hai đường thẳng AC
và BM.
a) Viết phương trình đường thẳng IH.
b) Tìm tọa độ các điểm A và B.
Câu 7( 1,0 điểm). Giải phương trình sau trên tập số thực:
1 2
2 x  1  3  2 x  4  2 3  4 x  4 x2 
4
 4 x 2  4 x  3  2 x  1
x  y  z  0
Câu 8( 1,0 điểm). Cho ba số thực x, y, z thay đổi thỏa mãn  2 2 2
.Tìm giá trị lớn nhất
 x  y  z  2
3 3 3
của biểu thức P  x  y  z .
--------Hết-------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ………………………………………………; Số báo danh:………
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 6
ĐỀ SỐ 6 - THPT YÊN MỸ, HƯNG YÊN
---------------oOo---------------
1 3
Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số y  x  2 x 2  3x  1 1
3
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1)
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) biết tiếp tuyến song song với đường
thẳng y  3x  1
 1
Câu 2(1,0 điểm) Tìm GTLN-GTNN của hàm số sau : y   x 4  2 x 2  1 trên đoạn   2; 
 2
1
log 5 3
Câu 3 (1,0 điểm)Tính A  log 2 6  log 4 81  log 2 27  81
x2
Câu 4 (1,0 điểm) Tìm mọi giá trị của m để đường thẳng d : y   x  m cắt đồ thị y   C  tại
x 1
hai điểm phân biệt. Khi nào có ít nhất một trong hai giao điểm có tọa độ nguyên ?
Câu 5 (3,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I và có cạnh bằng a, góc

BAD  600 .Gọi H là trung điểm của IB và SH vuông góc với mặt phẳng (ABCD) biết
a 13
SH 
4
a) Hãy tính thể tích của khối chóp S.ABCD.
b) Gọi M là trung điểm của SB , N thuộc SC sao cho SC = 3SN . Tính tỉ số thể tích khối chóp
S.AMN và khối chóp S.ABCD.
c) Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD).
 x 3  4 y 2  1  x 2 y  3 (1)
Câu 6 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 
2 y  4 y 2  1  x  x 2  1 (2)
Câu 7 (1,0 điểm) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn a  b  c  1
7 121
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A  2 2 2

a  b  c 14  ab  bc  ca 
--------Hết-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 7
ĐỀ SỐ 7 - THPT TAM ĐẢO, VĨNH PHÚC
---------------oOo---------------
x
Câu 1 (2.0 điểm). Cho hàm số y  (C).
2x  1
a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
2
b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có tung độ bằng .
3
Câu 2 (1.0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y  2 x3  3x 2  12 x  1 trên đoạn
[–1; 5].
Câu 3 (1.0 điểm).
1 4
log5 3 log3 6 3log8 9
a) Tính: A  81  27 3
b) Giải phương trình: cos3x.cos x  1
Câu 4 (1.0 điểm). Trong cụm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh phải thi 4 môn trong
đó có 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn:
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí. Trường X có 40 học sinh đăng kí dự thi, trong đó 10
học sinh chọn môn Vật lí và 20 học sinh chọn môn Hóa học. Lấy ngẫu nhiên 3 học sinh bất kỳ
của trường X. Tính xác suất để trong 3 học sinh đó luôn có học sinh chọn môn Vật lí và học sinh
chọn môn Hóa học.
x 4  2 x3  2 x  1
Câu 5 (1.0 điểm). Giải bất phương trình: x 3 ( x  )
x  2 x2  2 x
Câu 6 (1.0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với cạnh AB = 2a, AD = a.
Hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của AB, SC tạo với đáy một góc bằng
450. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng (SCD).
Câu 7 (1.0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại B, AB = 2BC,
D là trung điểm của AB, E thuộc đoạn AC sao cho AC= 3EC, biết phương trình đường thẳng
 16 
CD: x – 3y + 1 = 0, E  ;1 . Tìm tọa độ các điểm A, B, C.
 3 
 xy  x  1  x3  y 2  x  y

Câu 8 (1.0 điểm). Giải hệ PT  ,( x, y   ).
2

3 y 2  9 x  3   4 y  2    1  x  x  1  0
2
Câu 9 (1.0 điểm). Cho ba số dương a, b, c thay đổi và thỏa mãn a  b  c  2 . Tìm GTLN của
biểu thức
ab bc ca
S  
ab  2c bc  2a ca  2b
--------Hết-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 8
ĐỀ SỐ 8 - THPT TRẦN HƯNG ĐẠO, ĐĂK NÔNG (Lần 1)
---------------oOo---------------
3  2x
Câu 1 (2.0 điểm). Cho hàm số y  (C).
x 1
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng
 : y  x 1
Câu 2 (1.0 điểm).
2
a) Giải phương trình:  sin x  cos x   1  cos x
b) Tìm số phức liên hợp của số phức z thỏa mãn: 3z  9  2i.z  11i
 
Câu 3 (0.5 điểm). Giải phương trình: log 1 x 2  5  2log 2  x  5  0
2
Câu 4 (0.5 điểm). Một tổ gồm 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Cần chia tổ đó thành 3 nhóm,
mỗi nhóm 4 học sinh để đi làm 3 công việc trực nhật khác nhau. Tính xác suất để khi chia ngẫu
nhiên ta được mỗi nhóm có đúng 1 nữ.
1
Câu 5 (1.0 điểm). Tính tích phân: I   x x  e x dx
0
 2

Câu 6 (1.0 điểm). Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt đáy (ABC), tam giác ABC
vuông cân tại B, SA = a, SB hợp với đáy một góc 300.Tính thể tích của khối chóp S.ABC và tính
khoảng cách giữa AB và SC.
Câu 7 (1.0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm A(4;–4; 3), B(1; 3; –1), C(–2; 0; –1). Viết
phương trình mặt cầu (S) đi qua các điểm A, B, C và cắt hai mặt phẳng ( ) x  y  z  2  0 và
(  ) : x  y  z  4  0 theo hai giao tuyết là hai đường tròn có bán kính bằng nhau.
Câu 8 (1.0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có hình chiếu của B lên
3 3
AC là E(5; 0), trung điểm AE và CD lần lượt là F (0;2) , I  ;   . Viết phương trình đường
2 2
thẳng CD.
 3 4  8x  9x2


Câu 9 (1.0 điểm). Giải bất phương trình:  2   2 x  1  1 
x

3x  2 2 x  1
Câu 10 (1.0 điểm). Cho a, b, c > 0 và thỏa mãn c = min{a, b, c}. Tìm giá trị nhỏ nhất của
 6  a  b   4c 
2ln  
a b  ab 
P  
bc ca 4
8c
ab
--------Hết-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 9
ĐỀ SỐ 9 - THPT TRẦN HƯNG ĐẠO, TP HCM
---------------oOo---------------
Bài 1:(2đ) Cho hàm số : y   x 3  3 x 2  4 .
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc k  9 .
2x  3
Bài 2 :(1đ) Cho hàm số y  có đồ thị (C). Gọi (d) là đường thẳng qua H(3; 3) và có hệ số
x 1
góc k. Tìm k để (d) cắt (C) tại 2 điểm phân biệt M, N sao cho tam giác MAN vuông tại A(2; 1).
Bài 3:(1đ)
1
3 1
 1  4
2
a) Tính A   4
  16  2 .64
3
 625 
b) Rút gọn biểu thức: B  32 log3 a  log5 a 2 .log a 25
Bài 4 :(3đ) Cho hình vuông ABCD cạnh 4a. Lấy H, K lần lượt trên AB, AD sao cho BH = 3HA,
AK = 3KD. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng ABCD tại H lấy S sao cho góc
  300 . Gọi E là giao điểm của CH và BK.
SBH
a) Tính VS.ABCD.
b) Tính VS.BHKC và d(D,(SBH)).
c) Tính cosin góc giữa SE và BC.
Bài 5:(2đ) Giải phương trình và bất phương trình sau
a)  x2  2x  4  x  2
b) 3 x  6  2 4  x  x  8
Bài 6 : (1đ) Cho 2 số thực x, y thay đổi thỏa x 2  y 2  2 .
 
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P  2 x3  y 3  3 xy
--------Hết-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 10
ĐỀ SỐ 10 - THPT LÝ THÁI TỔ, BẮC NINH (L1)
---------------oOo---------------
Câu 1 (2.0 điểm) Cho hàm số: y  x 3  3 x 2  1 có đồ thị là (C).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm A(1;5) . Gọi B là giao điểm của tiếp
tuyến với đồ thị (C) (B  A). Tính diện tích tam giác OAB, với O là gốc tọa độ.
x 2  3x  6
Câu 2 (1.0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x)  trên đoạn
x 1
 2; 4 .
Câu 3 (1.0 điểm)
a) Giải phương trình lượng giác: cos 2 x  cos6 x  cos 4 x
4   
b) Cho cos 2   với     . Tính giá trị của biểu thức: P  1  tan   cos    
5 2 4 
Câu 4 (1 điểm)
2016
2010  2
a) Tìm hệ số của số hạng chứa x trong khai triển của nhị thức:  x  2  .
 x 
b) Gọi X là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các chữ
số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp X. Tính xác suất để số được
chọn chỉ chứa 3 chữ số lẻ.
Câu 5 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A( 1;2) , B(3;4) và đường
thẳng d có phương trình: x  2 y  2  0 . Tìm điểm M thuộc đường thẳng d sao cho:
MA2  MB 2  36 .
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và AB = 2, AC = 4.
Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của đoạn thẳng AC.
Cạnh bên SA tạo với mặt đáy một góc 600. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa
hai đường thẳng AB và SC.
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp
đường tròn (T) có phương trình: x 2  y 2  6 x  2 y  5  0 . Gọi H là hình chiếu của A trên BC.
Đường tròn đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M, N. Tìm tọa độ điểm A và viết phương trình
cạnh BC, biết đường thẳng MN có phương trình: 20 x  10 y  9  0 và điểm H có hoành độ nhỏ
hơn tung độ.
 xy  y 2  2 y  x  1  y  1  x
Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: 
3 6  y  3 2x  3 y  7  2x  7
Câu 9 (1,0 điểm). Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn: x  y  z  3 Tìm giá trị nhỏ nhất
x2 y2 z2
của biểu thức: P    
yz  8  x 3 zx  8  y 3 xy  8  z 3
--------Hết-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 11
ĐỀ SỐ 11 - THPT NGÔ SỸ LIÊN, BẮC GIANG (L1)
---------------oOo---------------
3 2
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y  x  3x  2 (1)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).
b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng
d : y  9 x  7.
9
Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x)  x  trên
x 1
đoạn [2;5].
Câu 3 (1,0 điểm). Tìm giá trị của tham số m để hàm số y  x3  ( m  3) x 2  m 2 x  1 đạt cực tiểu
tại x = 1.
    3
Câu 4 (1,0 điểm). Tính giá trị của biểu thức P  cos     .cos     , biết cos   .
 3  3 5
Câu 5 (1,0 điểm). Lớp 12A có 3 bạn học sinh nam và 3 bạn học sinh nữ đi cổ vũ cuộc thi tìm
hiểu Luật an toàn giao thông. Các em được xếp ngồi vào 6 ghế hàng ngang. Tính xác suất sao cho
3 bạn nữ ngồi cạnh nhau.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB =a, BC = 2a.
SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABCD) bằng 450.
Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB, AC.
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A, D có AD =
DC = 2AB. Gọi H là hình chiếu vuông góc của D trên cạnh BC; I là trung điểm của AH; đường
thẳng AI cắt CD tại K(1;–2). Tìm tọa độ của các điểm D, C biết DH : x  2 y  3  0 và D có tung
độ nguyên.
Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình:
 x3  x2  3x  1  y  ( y  4) y  1
 ( x, y  ).
3
3 y 2 x  1  2( x  y  1)
Câu 9 (1,0 điểm). Cho các số dương x,y,z thỏa điều kiện x  z . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
x y z
P  
x2  y 2 y2  z 2 z 2  x2
--------Hết-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 12
ĐỀ SỐ 12 - THPT NGÔ SỸ LIÊN, BẮC GIANG (L2)
---------------oOo---------------
2x  1
Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: y  .
x 1
Câu 2 (1,0 điểm). Cho hàm số y  x 4  mx 2  m  5 có đồ thị là (Cm), m là tham số. Xác định m
để đồ thị (Cm) của hàm số đã cho có ba điểm cực trị.
Câu 3 (1,0 điểm). Cho log3 15  a , log3 10  b . Tính log9 50 theo a và b.
Câu 4 (2,0 điểm). Giải các phương trình sau:
a) 2sin x cos x  6sin x  cos x  3  0 ;
b) 22 x  5  22 x 3  52 x  2  3.52 x 1 .
n
4  2
Câu 5 (1,0 điểm). Tìm số hạng chứa x trong khai triển nhị thức Niu-tơn của  x 2   với x  0,
 x
biết rằng: Cn1  Cn2  15 với n là số nguyên dương.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, BA = 3a, BC = 4a
  300 . Tính thể tích khối chóp
và AB vuông góc với mặt phẳng (SBC). Biết SB = 2a 3 và SBC
S.ABC và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) theo a.
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm C thuộc
đường thẳng d : 2 x  y  5  0 và A(  4; 8). Gọi E là điểm đối xứng với B qua C, F(5;  4) là
hình chiếu vuông góc của B trên đường thẳng ED. Tìm tọa độ điểm C và tính diện tích hình chữ
nhật ABCD.
2
Câu 8 (1,0 điểm). Giải phương trình: x x  1   2 x  3  2 x  2   x  2 .
3
Câu 9 (1,0 điểm). Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn: x 2  y 2  z 2  . Tìm giá trị nhỏ
4
1 1 1
nhất của biểu thức: P  8xyz   
xy yz zx
--------Hết-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 13
ĐỀ SỐ 13 - THPT VIỆT YÊN II, BẮC GIANG
---------------oOo---------------
2x  2
Câu 1 (3,0 điểm). Cho hàm số y  (C).
2x  1
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thị (C) với trục hoành.
c) Tìm m để đường thẳng d : y  2mx  m  1 cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho
biểu thức P  OA2  OB 2 đạt giá trị nhỏ nhất (với O là gốc tọa độ).
Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: f ( x)  x 5  5 x 4  5 x3  1 trên đoạn
[–1; 2].
Câu 3 (1,0 điểm). Cho hàm số y  x3  mx 2  7 x  3 . Tìm m để hàm số đồng biến trên R.
Câu 4 (2,0 điểm).
a) Giải phương trình cos 2 x  cos x  3(sin 2 x  sin x).
b) Lập số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau từ các chữ số {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}. Hãy tính xác
suất để lập được số tự nhiên chia hết cho 5.
Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và
mặt đáy bằng 600 . Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, BC. Tính thể tích khối chóp S.ABC và
khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SMN).
Câu 6 (0,5 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có
AB  AD 2 , tâm I(1; –2). Gọi I là trung điểm cạnh CD, H(2; –1) là giao điểm của hai đường
thẳng AC và BM. Tìm tọa độ các điểm A, B.
Câu 7 (1,0 điểm). Giải bất phương trình x  1  x2  2  3x  4 x2 .
Câu 8 (0,5 điểm). Giả sử a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a + b + c = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất
của biểu thức:
a2 b2 3
P 2
 2
 (a  b) 2 .
(b  c)  5bc (c  a )  5ca 4
--------Hết-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 14
ĐỀ SỐ 14 - THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC (Lần 2)
---------------oOo---------------
x 1
Câu 1 (1,0 điểm): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: y  .
2x  3
Câu 2 (1,0 điểm): Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số : f ( x)  x  18  x 2 .
Câu 3 (1,0 điểm):
  4 sin  sin 2  2cos3   2cos5 
a) Cho    ;   và sin   Tính giá trị biểu thức P 
2  5 sin  cos 2  sin 5 
b) Giải phương trình : cos 2 x  (1  2cos x)(sin x  cos x)  0
Câu 4 (1,0 điểm): Giải phương trình : log 3 ( x  5)  log 9 ( x  2) 2  log 3 ( x  1)  log 3 2
Câu 5 (1,0 điểm):
8
6  3 
a) Tìm hệ số của x trong khai triển của biểu thức:  2 x 2   .
 x
b) Cho một đa giác đều n đỉnh, n  N và n  3. Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 135 đường
chéo.
Câu 6 (1,0 điểm): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD, biết hai đỉnh
A(1; –1), B(3; 0). Tìm tọa độ các đỉnh C và D.
Câu 7 (1,0 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 4. Mặt bên (SAB) nằm
trong mặt phẳng vuông góc với đáy, hình chiếu vuong góc của S trên mặt đáy là điểm H thuộc
đoạn AB sao cho BH = 2AH. Góc giữa SC và mặt phẳng đáy là 600. Tính thể tích khối chóp
S.ABCD và khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng (SCD).
Câu 8 (1,0 điểm): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(1;4), tiếp tuyến tại
A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC tại D, đường phân giác trong của góc ADB là
d : x  y  2  0 , điểm M(–4;1) thuộc cạnh AC. Viết phương trình đường thẳng AB.
Câu 9 (1,0 điểm): Giải hệ phương trình:
3 3 2 2
 x  y  8 x  8 y  3 x  3 y
 2 3 2
(5 x  5 y  10) y  7  (2 y  6) x  2  x  13 y  6 x  32
Câu 10 (1,0 điểm): Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác có chu vi bằng 1. Tìm giá trị
4 4 4 1 1 1
lớn nhất của biểu thức: T      
a b bc c  a a b c
--------Hết-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 15
ĐỀ SỐ 15 – THPT ĐĂK MIL, ĐĂK NÔNG (Lần 1)
---------------oOo---------------
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y   x 3  3x 2 .
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng
y  3 x  5.
Câu 2 (1,0 điểm).
3
a) Giải phương trình: cos 2 x  cos 2 2 x  cos 2 3 x  .
2
b) Cho số phức z thỏa mãn z  (2  3i) z  1  9i. Tìm mô đun của số phức z.
Câu 3 (0,5 điểm). Giải bất phương trình: 32( x 1)  82.3x  9  0.
Câu 4 (0,5 điểm). Đội cờ đỏ của một trường phổ thông có 12 học sinh gồm 5 học sinh lớp A, 4
học sinh lớp B và 3 học sinh lớp C. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh đi làm nhiệm vụ. Tính xác suất
để trong 4 học sinh được chọn không quá 2 trong 3 lớp trên.
1
 
Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân:  x 2 1  x 1  x 2 dx
0
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a,
cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và cạnh bên SC tạo với mặt đáy một góc 60 0. Gọi M, N lần
lượt là trung điểm của các cạnh bên SA và SB. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng
cách từ S đến mặt phẳng (DMN).
Câu 7 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;3;1) và đường thẳng
 x  2  t

d :  y  1  2t . Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và chứa đường thẳng d. Viết phương trình
 z  1  2t

mặt cầu tâm A và tiếp xúc với d.
Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2BC. Gọi H là
hình chiếu của A lên đường thẳng BD; E, F lần lượt là trung điểm đoạn CD và BH. Biết A(1;1),
phương trình đường thẳng EF là 3x – y – 10 = 0 và điểm E có tung độ âm. Tìm tọa độ các đỉnh
B, C, D.
Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình sau:
 32
2 x  2
52 y 3 3 
 2
 x 2 x  y  3 1 

   y  3 1  x  2 y  3  2   6  x   y  3  1 
Câu 10 (1,0 điểm). Cho a, b, c là các số thực không âm và thỏa mãn: ab  bc  ca  1. Tìm giá trị
nhỏ nhất của biểu thức:
a b a2  1  1 c 
P   
16(b  c )( a 2  bc ) 16( a  c )(b 2  ac ) 4  a ab 
--------Hết-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 16
ĐỀ SỐ 16 - THPT BỐ HẠ, BẮC GIANG (Lần 2)
---------------oOo---------------
2x  1
Câu 1 (1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y  .
x 1
Câu 2 (1,0 điểm) Cho hàm số y  x3  3 x 2  3 x  2 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến
của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) với trục tung.
Câu 3 (1,0 điểm) Cho hàm số y  x 3  2( m  2) x 2  (8  5m) x  m  5 có đồ thị (Cm) và đường
thẳng d : y  x  m  1 . Tìm m để d cắt (Cm) tại 3 điểm phân biệt có hoành độ tại x1, x2, x3 thỏa mãn:
x12  x22  x32  20 .
Câu 4 (1,0 điểm) Giải phương trình: (2sin x  1)( 3sin x  2cos x  2)  sin 2 x  cos x
Câu 5 (1,0 điểm)
a) Tìm số nguyên dương n thỏa mãn: An2  3Cn2  15  5n.
20
8  1 
b) Tìm hệ số của x trong khai triển P ( x)   2 x  2  , x  0.
 x 
Câu 6 (1,0 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 32 x  32 x  30
 
b) log 3 x 2  x  1  log 3 ( x  3)  1
Câu 7 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB  2a ,
AD  a 3 . Mặt bên (SAB) là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy.
Biết đường thẳng SD tạo với mặt đáy một góc 450. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD và
khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BD.
Câu 8 (1,0 điểm ) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm I(1;3).
2
Gọi N là điểm thuộc cạnh AB sao cho AN  AB . Biết đường thẳng DN có phương trình
3
x + y – 2 = 0 và AB = 3AD. Tìm tọa độ điểm B.
Câu 9 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình:
32 x5  5 y  2  y ( y  4) y  2  2 x
 3
 x, y    .
( y  2  1) 2 x  1  8 x  13( y  2)  82 x  29
Câu 10 (1,0 điểm) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn x  2, y  1, z  0 . Tìm giá trị lớn nhất của
1 1
biểu thức: P   .
2 x 2  y 2  z 2  2(2 x  y  3) y ( x  1)( z  1)
--------Hết-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 17
ĐỀ SỐ 17 - THPT ĐỨC THỌ, HÀ TĨNH
---------------oOo---------------
2x  3
Câu 1.(2,5 điểm). Cho hàm số : y  (C )
x 1
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C)
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có tung độ bằng 1
Câu 2 (0,5 điểm). Giải phương trình: 4sinx + cosx = 2 + sin2x
3 2
Câu 3 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x  3x  9 x  1 trên
đoạn [– 2; 2].
Câu 4 (1,5 điểm).
a) Giải phương trình: 5 2 x  24.5 x 1  1  0
b) Giải phương trình: log 1 x  2log 1 ( x  1)  log 2 6  0
2 4
Câu 5 (0,5 điểm). Trường trung học phổ thông Đức Thọ có tổ Toán– Tin gồm 10 giáo viên trong
đó có 3 giáo viên nam, 7 giáo viên nữ; Tổ Lý– Hóa – Sinh gồm 12 giáo viên trong đó có 3 giáo
viên nam, 9 giáo viên nữ. Chọn ngẫu nhiên mỗi tổ 2 giáo viên đi chuyên đề. Tính xác suất sao
cho các giáo viên được chọn có cả nam và nữ.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB  a , AD  2a ,
SA  ( ABCD) và SA  a . Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ D đến
mặt phẳng (SBM) với M là trung điểm của CD.
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại B, AB  2 BC . Gọi
D là trung điểm của AB, E nằm trên đoạn thẳng AC sao cho AC  3EC. Biết phương trình đường
 16 
thẳng chứa CD là x  3 y  1  0 và điểm E  ;1 . Tìm tọa độ các điểm A, B , C .
 3 
2 x3  xy 2  x  2 y 3  4 x 2 y  2 y
Câu 8 (1,0 điểm).Giải hệ phương trình sau: 
2
 4 x  x  6  5 1  2 y  1  4 y
Câu 9 (1,0 điểm) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn ab  1 ; c  a  b  c   3 .
b  2c a  2c
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P    6ln(a  b  2c ) .
1 a 1 b
--------HẾT-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 18
ĐỀ SỐ 18 - THPT ĐỘI CẤN, BẮC NINH
---------------oOo---------------
Câu 1. (2 điểm)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số y   x3  3 x  2
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) tại điểm có hoành độ x0 thỏa mãn phương trình
y "  x0   12 .
 
Câu 2. (1 điểm) Giải phương trình lượng giác cos 2 x  cos  x   1
 2
Câu 3. (1,5 điểm)
a) Giải phương trình 5.25 x  26.5 x  5  0
x  3x  2
b) Tính giới hạn L  lim
x 1 x 1
Câu 4. (1 điểm) Một trường có 55 đoàn viên học sinh tham dự đại hội Đoàn trường, trong đó khối
12 có 18 em, khối 11 có 20 em và 17 em khối 10. Đoàn trường muốn chọn 5 em để bầu vào ban
chấp hành nhiệm kì mới. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho 5 em được chọn có cả 3 khối, đồng
thời có ít nhất 2 em học sinh khối 12.
Câu 5. (1,5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA  a 3 và SA
vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết tam giác SAB cân và góc giữa SD với mặt đáy bằng 300.
a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.
b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC.
Câu 6. (1 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có A(1;5), AB = 2BC và điểm C thuộc đường thẳng
d : x  3 y  7  0 . Gọi M là điểm nằm trên tia đối của tia CB, N là hình chiếu vuông góc của B
 5 1
trên MD. Tìm tọa độ các điểm B và C biết N   ;  và điểm B có tung độ nguyên.
 2 2
Câu 7. (1 điểm) Giải hệ phương trình 

7 x  1  1  y x  1  1
 
 x  1 y 2  y x  1  13 x  12
Câu 8. (1 điểm) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện xy  yz  zx  xyz .
Chứng minh rằng: x  yz  y  xz  z  xy  xyz  x  y  z
--------HẾT-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 19
ĐỀ SỐ 19 - THPT VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ (Lần 1)
---------------oOo---------------
Câu 1 (2.0 điểm). Cho hàm số y  x 3  6 x 2  9 x  2 (1).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).
b) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A 1;1  và vuông góc với đường thẳng đi qua
hai điểm cực trị của (C).
Câu 2 (1.0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số : y  x 4  2 x 2  3 trên đoạn 0;4 .
Câu 3 (1.0 điểm).
1  
a) Cho sin   . Tính giá trị biểu thức P  2 1  cot   .cos     .
2 4 
2
b) Giải phương trình: 34 2 x  953 x  x
Câu 4 (1.0 điểm).
14
2
a) Tìm hệ số của số hạng chứa x 5 trong khai triển :  x   .
 x2 
b) Trong bộ môn Toán, thầy giáo có 40 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu hỏi khó, 15 câu hỏi trung
bình, 20 câu hỏi dễ. Một ngân hàng đề thi mỗi đề thi có 7 câu hỏi đựơc chọn từ 40 câu hỏi
đó. Tính xác suất để chọn được đề thi từ ngân hàng đề nói trên nhất thiết phải có đủ 3 loại
câu hỏi (khó, trung bình, dễ) và số câu hỏi dễ không ít hơn 4.
Câu 5 (1.0 điểm). Giải bất phương trình: 9 x 2  3  9 x  1  9 x 2  15
Câu 6 (1.0 điểm). Cho lăng trụ đứng ABC. A' B' C ' , có đáy ABC là tam giác vuông tại A,
AB  a, AC  a 3 , mặt bên BCC'B' là hình vuông; M, N lần lượt là trung điểm của CC' và B'C ' .
Tính thể tích khối lăng trụ ABC. A' B' C ' và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng A' B' và MN .
Câu 7 (1.0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp trong đường
tròn C  : x 2  y 2  3 x  5 y  6  0 . Trực tâm của tam giácABC là H  2; 2  và đoạn BC  5 . Tìm
tọa độ các điểm A, B, C biết điểm A có hoành độ dương .
 x 3  y 3  5 x 2  2 y 2  10 x  3 y  6  0
Câu 8 (1.0 điểm). Giải hệ phương trình: 
 x  2  4  y  x 3  y 2  4 x  2 y
Câu 9 (1.0 điểm). Cho ba số thực dương a, b, c và thỏa mãn điều kiện a 2  b 2  c 2  3 . Tìm giá trị
a 3  b3 b3  c3 c3  a 3
nhỏ nhất của biểu thức: S    .
a  2b b  2c c  2a
--------HẾT-------
TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam