Trung tâm bưu chính viễn thông – lâm đồng

  • 222 trang
  • file .doc
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
LỜI NÓI ĐẦU
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, ngành xây dựng cơ
bản đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mọi lĩnh
vực khoa học và công nghệ, ngành xây dựng cơ bản đã và đang có những bước tiến
đáng kể. Để đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của xã hội, chúng ta cần một
nguồn nhân lực trẻ là các kỹ sư xây dựng có đủ phẩm chất và năng lực, tinh thần cống
hiến để tiếp bước các thế hệ đi trước, xây dựng đất nước ngày càng văn minh và hiện
đại hơn.
Sau 5 năm học tập và rèn luyện tại trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, đồ án
tốt nghiệp này là một dấu ấn quan trọng đánh dấu việc một sinh viên đã hoàn thành
nhiệm vụ của mình trên ghế giảng đường Đại Học. Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp
của mình, em đã cố gắng để trình bày toàn bộ các phần việc thiết kế và thi công công
trình: “ Trung tâm bưu chính viễn thông – Lâm Đồng”. Nội dung của đồ án gồm 3
phần:
- Phần 1: Kiến trúc công trình.
- Phần 2: Kết cấu công trình.
- Phần 3: Công nghệ và tổ chức xây dựng.
- Phần 4: Dự toán phần ngầm của công trình
Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã
tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý giá của mình cho em cũng như các
bạn sinh viên khác trong suốt những năm học qua. Đặc biệt, đồ án tốt nghiệp này cũng
không thể hoàn thành nếu không có sự tận tình hướng dẫn của thầy cô
THS.KS: Nguyễn Thanh Tùng
THS.KTS.Lª V¨n Cêng đã hỗ trợ và động viên trong suốt thời gian qua để em
có thể hoàn thành đồ án ngày hôm nay.
Thông qua đồ án tốt nghiệp, em mong muốn có thể hệ thống hoá lại toàn bộ
kiến thức đã học cũng như học hỏi thêm các lý thuyết tính toán kết cấu và công nghệ
thi công đang được ứng dụng cho các công trình nhà cao tầng của nước ta hiện nay.
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 1
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Do khả năng và thời gian hạn chế, đồ án tốt nghiệp này không thể tránh khỏi những sai
sót. Em rất mong nhận được sự chỉ dạy và góp ý của các thầy cô cũng như của các bạn
sinh viên khác để có thể thiết kế được các công trình hoàn thiện hơn sau này.
Hải Phòng, ngày tháng năm
Sinh viên
Nguyễn Khắc Đạt
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 2
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Môc lôc thuyÕt minh ®å ¸n
Lêi nãi ®Çu .................................................................................................1
Môc lôc ......................................................................................................2
PhÇn 1: KiÕn tróc
Ch¬ng 1 : KiÕn tróc .................................................................................. 7
1. 1.Tªn c«ng tr×nh,®Þa ®iÓm x©y dùng...................................................... 7
1.2.C¬ së thiÕt kÕ....................................................................................... 7
1.3.Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t x©y dùng.......................................................10
1.4. Giíi h¹n cña ®å ¸n tèt nghiÖp............................................................10
1.5.CÊu tróc ®å ¸n tèt nghiÖp....................................................................10
1.6.Quy ho¹ch tæng mÆt b»ng...................................................................11
1.7.KiÕn tróc c«ng tr×nh............................................................................11
1.7.1. Dây chuyền công năng và cấp công trình.......................................11
1.7.2. Phương án thiết kế công trình........................................................12
PhÇn 2 : KÕt cÊu
Ch¬ng 2 : Lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu ...................................................16
2.1. S¬ bé ph¬ng ¸n kÕt cÊu...................................................................16
2.1.1. Ph©n tÝch kÕt cÊu khung...........................................................16
2.1.2. Lùa chän s¬ ®å kÕt cÊu.............................................................17
2.1.3. Chän vËt liÖu vµ tiÕt diÖn......................................................... 18
2.2. TÝnh to¸n t¶i träng.......................................................................... 21
2.2.1. T¶i träng døng...........................................................................21
2.2.2. T¶i träng ngang.........................................................................24
2.2.3. ChÊt t¶i s¬ ®å tÝnh.....................................................................26
Ch¬ng 3: TÝnh to¸n sµn.......................................................................34
3.1. Sè liÖu tÝnh to¸n..................................................................................34
3.1.1. VËt liÖu sö dông.........................................................................34
3.1.2. X¸c ®Þnh t¶i träng tÝnh to¸n.......................................................34
3.2. TÝnh to¸n néi lùc................................................................................35
3.2.1. TÝnh « sµn lớn nhất 8,1x9,5m ( s¬ ®å khíp dÎo ) ......................35
3.2.3. TÝnh « sµn wc....................................................................... 36
3.3. TÝnh to¸n vµ bè trÝ cèt thÐp ...............................................................37
Ch¬ng 4 : TÝnh to¸n dÇm...................................................................... 42
4.1 C¬ së tÝnh to¸n...................................................................................43
4.1.1.TÝnh to¸n cèt däc..........................................................................43
4.1.2.TÝnh to¸n cèt ®ai .........................................................................46
4.1.3.ThiÕt kÕ thÐp cho cÊu kiÖn ®iÓn h×nh...........................................47
4.1.4.ThiÕt kÕ thÐp cho cÊu kiÖn ®iÓn h×nh...........................................50
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 3
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
4.1.5.KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho to¸n bé cÊu kiÖn DÇm B9-khung trôc 2
Ch¬ng 5 : TÝnh to¸n cét.........................................................................53
5.1 Lý thuyÕt tÝnh to¸n cét chÞu nÐn lÖch t©m xiªn .................................53
5.1.1 Sè liÖt tÝnh to¸n.......................................................................... 53
5.1.2 Nguyªn t¾c tÝnh to¸n.................................................................. 57
5.2. Sè liÖu ®Çu vµo................................................................................... 59
5.3 TÝnh to¸n thÐp cét tÇng 1 khung trôc 2 ................................................59
5.3.1 TÝnh thÐp cét gi÷a C1...................................................................59
5.3.2 TÝnh thÐp cét biªn C18 ................................................................76
Ch¬ng 6. TÝnh to¸n cÇu thang...............................................................94
6.1. Chän vËt liÖu vµ kÝch thíc c¸c cÊu kiÖn ............................................94
6.2. ThiÕt kÕ c¸c bé phËn cña cÇu thang ..................................................94
Ch¬ng 7. TÝnh to¸n nÒn mãng ...............................................................103
7.1 §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt vµ gi¶i ph¸p mãng .................................103
7.2 X¸c ®Þnh chiÒu s©u ch«n ®µi cäc ........................................................104
7.3 Lùa chän kÝch thíc cäc ............................................................................
7.4 X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc....................................................................
7.4.1 X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu........................................
7.4.2 X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo ®Êt nÒn.........................................
7.5 X¸c ®Þnh vµ bè trÝ cäc .................................................................
7.5.1 X¸c ®Þnh sè lîng cäc...........................................................................
7.5.2 Bè trÝ cäc trªn mÆt b»ng ......................................................................
7.5.3 KÝch thíc ®µi cäc..................................................................................
7.6 TÝnh to¸n kiÓm tra cäc.............................................................................
7.7 TÝnh to¸n kiÓm tra cäc ®µi cäc................................................................
PhÇn 3 : Thi c«ng
Ch¬ng 8. Thi c«ng phÇn mãng ...................................................................131
8.1 Thi c«ng cäc .................................................................................. ……..
8.2 C«ng t¸c ®Êt.............................................................................................
8.2.1 ThiÕt kÕ hè mãng ............................................................................
8.2.2 TÝnh khèi lîng ®Êt ®µo.....................................................................
8.2.3 BiÖn ph¸p kü thuËt............................................................................
8.3 C«ng t¸c bª t«ng ®µi mãng,gi»ng mãng..................................................
8.4.Thi c«ng lÊp ®Êt hè mãng cäc ................................................................
Ch¬ng 9 : Thi c«ng th©n vµ hoµn thiÖn ....................................................169
9.1 Công tác ván khuôn..................................................................................
9.2 Biện pháp thi công lắp dựng ván khuôn................................................
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 4
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
9.3 Công tác cốt thép.....................................................................................
9.4 Công tác đổ bê tông.................................................................................
9.5.BiÖn ph¸p kü thuËt phÇn hoµn thiÖn........................................................
9.6 Lùa chän cÇn trôc thiÕt bÞ x©y dùng........................................................
Ch¬ng 10 Tæ chøc thi c«ng ..........................................................................203
10.1 LËp tiÕn ®é thi c«ng.................................................................................
10.2 Thèng kª khèi lîng c«ng viÖc phÇn th©n................................................
10.3 ThiÕt kÕ t«ng mÆt b»ng x©y dùng.............................................................
10.4 An toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng...................................................
Ch¬ng 11: LËp dù to¸n phÇn ngầm ...............................................................225
11.1 C¬ së tÝnh to¸n.........................................................................................
11.1.1 C¨n cø tÝnh to¸n dùa trªn c¸c tµi liÖu............................................
11.1.2 C¨n cø tÝnh to¸n dùa trªn thùc tÕ c«ng tr×nh.................................
11.2 B¶ng dù to¸n kinh phÝ..............................................................................
- B¶ng tæng hîp kinh phÝ h¹ng môc.........................................................
- B¶ng tæng hîp ®¬n gi¸ dù thÇu..............................................................
- B¶ng ph©n tÝch vËt t................................................................................
Ch¬ng 12: KiÕn nghÞ .......................................................................................233
12.1 KÕt luËn..............................................................................................233
12.2 KiÕn nghÞ............................................................................................234
PhÇn : Phô lôc
- Phô lôc: Tæ hîp néi lùc dÇm vµ cét..................................................................221
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 5
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Chương 1
KIẾN TRÚC
1. 1.Tªn c«ng tr×nh,®Þa ®iÓm x©y dùng
1.1.Tªn c«ng tr×nh
TrUNG TÂM BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG LÂM ĐỒNG
1.1.2. §Þa ®iÓm
L« ®Êt b1-1,
 VÞ trÝ khu ®Êt:
• Híng §«ng tiÕp gi¸p hå
• Híng T©y tiÕp gi¸p ®êng C;
• Híng Nam tiÕp gi¸p khu nhµ lµm viÖc;
• Híng B¾c tiÕp gi¸p nhµ c«ng nghÖ cao;
 L« ®Êt x©y dùng cã diÖn tÝch lµ ( ). gåm:
• TÇng 1 chiÒu cao tÇng lµ 4,2 (m);
• TÇng 2- 9 chiÒu cao tÇng mçi tÇng lµ 3,6(m);
• TÇng m¸i cao 3,6(m);
• Tæng toµn bé chiÒu cao c«ng tr×nh tÝnh tõ cèt tù nhiªn lµ 36,6(m).
1.2.C¬ së thiÕt kÕ
1.2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn
1.2.1.1. §Þa h×nh khu vùc
C«ng tr×nh “Trung t©m bu chÝnh viÔn th«ng tØnh L©m §ång ” L« ®Êt B1-1, khu
c«ng nghÖ cao C«ng tr×nh ®îc x©y dùng trªn khu ®Êt kh¸ réng, cã ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh t-
¬ng ®èi b»ng ph¼ng, réng r·i thuËn tiÖn cho viÖc tæ chøc thi c«ng.
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 6
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
1.2.1.2. §Þa chÊt thuû v¨n
- Theo kết quả khảo sát, đất nền gồm các lớp đất khác nhau. Do độ dốc các lớp nhỏ,
chiều dày khá đồng đều nên gần đúng có thể xem nền đất tại mọi điểm của công trình
có chiều dày và cấu tạo như mặt cắt địa chất điển hình.
- Địa tầng được phân chia theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:
1. Lớp 1: Sét pha lẫn dăm sạn, màu nâu vàng , trạng thái cứng, dày 4m.Trị số
xuyên tiêu chuẩn SPT là N=30.
2. Lớp 2: Sét - sét pha lẫn dăm sạn, màu nâu đỏ, nâu vàng, bở xốp, trạng thái
cứng, dày 4m.Trị số xuyên tiêu chuẩn SPT là N=5.
3. Lớp 3: Sét pha, màu nâu đỏ, nâu vàng, xám xanh, xám ghi, trạng thái nửa cứng
- cứng, dày 4.6m . Trị số xuyên tiêu chuẩn SPT là N=15.
4. Lớp 4: Sét pha, màu xám vàng, xám trắng nâu tím, trạng thái cứng, dày 7.9m.
Trị số xuyên tiêu chuẩn SPT là N=35.
5. Lớp 5: Sét pha, có dăm sạn, màu xám trắng, xám ghi,nâu hồng, nâu tím, trạng
thái cứng, dày 6.3m. Trị số xuyên tiêu chuẩn SPT là N=100.
6. Lớp 6a:Cát sạn màu nâu gụ, nâu hồng, xám ghi, đốm trắng phong hóa mạnh
7. Lớp 6b: Phong hóa nút lẻ mạnh, mẫu lấy lên dạng sỏi có kích thước 5,10,15 cm
- Mực nước ngầm ở độ sâu
1.2.1.3. Khí hậu
Công trình nằm trong vùng khí hậu chung của thành phố Đà Lạt
- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm : 23,50 C.
+ Cao nhất : 38o C
+ Thấp nhất :9oC
- Độ ẩm: + Độ ẩm không khí trung bình hằng năm là 85%.
+ Độ ẩm cao nhất đạt: 90% vào tháng 3, tháng 4.
+ Độ ẩm thấp nhất đạt: 50 - 60% vào tháng 11, tháng 12
- Lượng mưa trung bình hằng năm: 1526mm.
- Gió: có 2 hướng chủ đạo
+ Mùa hè: hướng gió Nam và Đông Nam.
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 7
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
+ Mùa đông: hướng gió Bắc và Đông Bắc.
1.2.2. Điều kiện xã hội, kỹ thuật
1.2.2.1. Điều kiện xã hội
Tình hình an ninh chính trị xung quanh khu vực xây dựng rất đảm bảo, không có gì
gây ảnh hưởng tới công tác tổ chức thi công dự án.
1.2.2.2. Điều kiện kỹ thuật
a. Đường giao thông:
- Khu vực xây dựng thuộc trung tâm thành phố, đường giao thông tới công trình tương
đối thuận lợi cho công tác thi công và khai thác sử dụng công trình sau này.
b. Thông tin liên lạc:
- Hệ thống thông tin liên lạc của thành phố Hà Nội cũng như của khu vực xây dựng
công trình rất phát triển. Do đó việc thông tin liên lạc của khu vực xây dựng công trình
rất thuận lợi, dễ dàng.
c. Mặt bằng xây dựng
Công trình xây dựng trong điều kiện mặt bằng tương đối rộng rãi và bằng phẳng.
d. Hệ thống cung cấp điện
- Được lấy từ mạng điện chung của thành phố.
e. Hệ thống cấp, thoát nước
- Cấp nước: Sử dụng hệ thống cung cấp nước của thành phố cho các khu dân cư xung
quanh khu vực xây dựng công trình.
- Thoát nước: Hệ thống thoát nước của khu vực xây dựng công trình là hệ thống thoát
nước của thành phố nên rất thuận lợi.
f. Nguồn cung cấp vật liệu
- Do khu vực có hệ thống giao thông thuận tiện và xung quanh khu vực có không ít các
nhà máy vật liệu xây dựng nên việc cung cấp vật liệu xây dựng rất thuận lợi.
g. Tình hình nhân lực xây dựng
- Nhân lực xây dựng trên địa bàn và khu vực lân cận khá đông đảo, có tay nghề. Do
vậy đơn vị thi công có thể đáp ứng đủ số lượng nhân công khi cần thiết.
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 8
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
1.3.Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t x©y dùng
1.3.1. Hiện trạng của khu vực xây dựng
Công trình Trung tâm bưu chính viễn thông Lâm Đồng được xây dựng trên một
khu đất có khuôn viên rộng S= 8000 m2
1.3.3. Nhu cầu phải đầu tư xây dựng
Bộ mặt các đô thị đang thay đổi hàng ngày, từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến
trúc, củng cố tính đúng đắn và hiệu quả xó hội của các đường lối, chính sách đổi mới
và khuyến khích đầu tư, trở thành tiền đề cho lý thuyết các đô thị lớn được coi là
những tấm gương phản ánh sự phát triển của Quốc gia.
1.4. Giíi h¹n cña ®å ¸n tèt nghiÖp
1.4.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của đồ án tốt nghiệp
- Tìm hiểu kiến trúc;
- Thiết kế kết cấu;
- Lập biện pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công.
1.4.2. Phạm vi giải quyết vấn đề đồ án tốt nghiệp
- Phần kiến trúc: khối lượng 10%
- Phần kết cấu: khối lượng 45%
- Phần thi công: khối lượng 45%
1.5.CÊu tróc ®å ¸n tèt nghiÖp
Đồ án tốt nghiệp bao gồm :
- KiÕn tróc: (chiÕm 10%)
Tr×nh bµy c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ mÆt b»ng, mÆt ®øng, quy ho¹ch, gi¶i ph¸p kÕt
cÊu. TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt, c¸c gi¶i ph¸p m«i trêng, ¸nh s¸ng, phßng
ch¸y, ch÷a ch¸y...
- KÕt cÊu: (chiÕm 45%)
+ ThiÕt kÕ mét kÕt cÊu khung chÞu lùc ®iÓn h×nh.
+ TÝnh to¸n vµ cÊu t¹o thang.
+ TÝnh to¸n vµ cÊu t¹o b¶n sµn toµn khèi.
+ TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ nÒn mãng.
- Thi c«ng: (chiÕm 35-45%).
- Dù to¸n: (chiÕm 5-10%).C¨n cø vµo c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu, nÒn mãng ®· thùc
hiÖn tiÕn hµnh lùa chän vµ quyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p kü thuËt, tæ chøc thi c«ng cho
c«ng tr×nh.
1.6.Quy ho¹ch tæng mÆt b»ng
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 9
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
- Thiết kế tổng mặt bằng tuân thủ các quy định về số tầng, chỉ giới xây dựng
và chỉ giới đường đỏ, diện tích xây dựng do cơ quan có chức năng lập. Công trình đã
được định hình về hướng phát triển, cả về quy mô và chức năng, không gian sử dụng.
- Công trình nằm trong tổ hợp nhiều công trình thuộc dự án trung tâm công
nghệ cao đầu tư của Tổng công ty VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI, giao thông của công
trình nối với 2 tuyến đường
- Tòa nhà được xây dưng với mục đích đặt hê thống máy viễn thông của
VIETTEL
- Quy hoạch tổng mặt bằng cũng đã tính đến các giải pháp giao thông nội bộ
cũng như cây xanh cảnh quan làm tăng yếu tố môi sinh, cải thiện môi trường, giảm bớt
bụi cho khu đất. Khoảng cách của công trình với các công trình lân cận, đường giao
thông nội bộ Nhìn chung, cách bố cục tổng mặt bằng là nhằm giải quyết một cách tốt
nhất về cơ cấu không gian, đường dạo và cảnh quan kiến trúc, đáp ứng đầy đủ các yêu
cầu về tiện ích công cộng.
1.7.KiÕn tróc c«ng tr×nh
1.7.1. Dây chuyền công năng và cấp công trình
1.7.1.1. Cấp công trình
- TRUNG TÂM BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG LÂM ĐỒNG thuộc loại công trình
cấp I.
1.7.1.2. Công năng công trình
- TRUNG TÂM BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG LÂM ĐỒNG cho phép giải phóng
không gian mặt đất, tiết kiệm một phần đất xây dựng cho thủ đô, góp phần làm hiện
đại thêm bộ mặt thủ đô.
- Với lối kiến trúc hiện đại toàn bộ tổ hợp công trình bao gồm:
+ Tầng 2-9 : Dùng đạt thiết bị máy móc
+ Tầng kỹ thuật lắp đặt các thiết bị kỹ thuật
* Tầng 1
- Tầng 1 cú vai trò tương tự như bộ mặt của công trình. Do đó tầng này có vị
trí ưu tiên về giải pháp kiến trúc. Chiều cao tầng là 4,2m
* Tầng 2 -9
- Chiều cao tầng là 3,6
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 10
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
* Tầng -mái
- Chiều cao tầng là 3,6m
1.7.2. Phương án thiết kế công trình
1.7.2.1. Giải pháp thiết kế kiến trúc
* Giải pháp mặt bằng
- Công năng chính của công trình là phục vụ cho nhu cầu phát triển công
nghiệp viễn thông . Vì vậy mặt bằng các tầng đều được bố trí tương tự nhau, dung để
đặt thiết bị máy móc, hợp lý để đáp ứng tối đa công năng của công trình.
* Giải pháp mặt đứng
- Giao thông theo phương đứng gồm 4 thang máy và 1 cầu thang bộ.
- Giao thông theo phương ngang là hệ thống các hành lang bố trí xung quang
thang máy và thang bộ dẫn tới mọi nơi của công trình.
* Giải pháp cấu tạo và mặt cắt
- Công trình gồm 9 tầng, trong đó chiều cao tầng điển hình là 3,6m, tầng 1 có
chiều cao tầng 4,2m,. Tổng chiều cao của công trình là 36,6m. Tầng 1 có chiều cao
tầng lớn với sự bố trớ ngăn cách giữa không gian trong nhà và ngoài phố bằng tường
xây 220mm.
1.7.2.2. Hệ thống cấp thoát nước
- Hệ thống cấp nước.
Nước từ hệ thống cấp nước chính của thành phố được dẫn vào bể ngầm của
công trình. Nước được bơm lên mái và được dự trữ tạị bể chứa ở tầng mái. Qua hệ
thống bơm dẫn đến đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của công trình. Lượng nước dự trữ
được tính toán đảm bảo nhu cầu sử dụng, cứu hỏa khi cần thiết.
- Hệ thống thoát nước
Nước mưa từ tầng mái, trên ban công, lô gia được thu qua sê nô, cùng với
nước thải thu vào hệ thống đường ống thoát đưa vào bể xử lý và sau khi xử lý cho
thoát vào hệ thống ống thoát chung của thành phố. Độ dốc thoát nước mưa là 2% phù
hợp với điều kiện nóng ẩm, mưa nhiều ở Việt Nam.
1.7.2.3. Hệ thống chiếu sáng
Cụng trình sử dụng cả 2 biện pháp chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo.
- Chiếu sáng tự nhiên:
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 11
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Tất cả các mặt công trình đều có mặt tiếp xúc với không gian bên ngoài rất
lớn nên giải pháp lấy sáng tự nhiên được thiết kế thông qua hệ thống các cửa sổ, ban
công … Mặt khác công trình cũng lấy ánh sáng từ trên đỉnh nhà xuống chiếu sáng cho
khu vực thang bộ.
- Chiếu sáng nhân tạo:
Chiếu sáng nhân tạo được thực hiện qua hệ thống đèn, đảm bảo đáp ứng đủ
nhu cầu về chiếu sáng cho công trình..
1.7.2.4. Hệ thống điện và thông tin liên lạc
- Hệ thống đường dẫn thông tin liên lạc được dẫn vào công trình qua hệ thống
ống dẫn ngầm, các đường ống được hợp khối từ dưới lên và tại các tầng theo các
nhánh đến vị trí sử dụng. Ngoài ra cũng có điện dự phòng cho công trình bằng máy
phát cấp. Khi nguồn điện chính bị mất, máy phát điện sẽ cung cấp điện cho những
trường hợp sau:
+ Hệ thống phòng cháy và chữa cháy
+ Hệ thống thang máy
+ Hệ thống chiếu sáng và bảo vệ
+ Hệ thống máy công nghiệp của công trình
- Các thiết bị lắp đặt , chống sét, hệ thống báo cháy nội bộ, điện thoại, điện báo
được bố trí rất hợp lí.
1.7.2.5. Hệ thống thông gió
Giải pháp thông gió có kết hợp thông gió tự nhiên và thông gió nhân tạo.
- Thông gió tự nhiên theo phương ngang được thực hiện qua hệ thống cửa và
cửa sổ cùng với khoảng hở tại chiếu nghỉ của thang thoát hiểm.
Thụng gió theo phương đứng qua hệ thống cầu thang bộ.
- Thông gió nhân tạo nhờ sử dụng hệ thống điều hòa không khí được lắp đặt tại
các căn hộ.
1.7.2.6. Hệ thống phòng và chữa cháy
* Hệ thống báo cháy
- Thiết bị phát hiện báo cháy được bố trí ở mỗi tầng. Mạng lưới báo cháy được
gắn đồng hồ và đèn báo cháy.Khi có đám cháy xảy ra,ban quản lý sẽ nhận được tín
hiệu báo cháy để xử lí.
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 12
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
* Hệ thống cứu hỏa
- Nước được cung cấp từ bể nước mái xuống. Các họng cung cấp nước được lắp
đặt ở các tầng theo khoảng cách 3m/cỏi. Ngoài ra cũng có các bình chữa cháy phụ tại
các tầng và thang thoát hiểm.
1.7.2.7. Giải pháp kết cấu
- Với mặt bằng chữ nhật và chiều cao của công trình trung bình. Sơ bộ chọn bố
trí hệ lưới cột đều nhau. Để giảm sự chuyển vị ngang và dao động của công trình. Sơ
bộ chọn sơ đồ kết cấu tổng thể của công trỡnh là kết cấu khung và vách chịu lực.
- Vật liệu dự kiến: Cụng trình sử dụng vật liệu bêtông cốt thép là vật liệu chính.
- Giải pháp móng: Do công trình có số tầng ở mức trung bình (6 tầng) nên tải
trọng sẽ không lớn, giải pháp móng dự kiến sẽ là giải pháp móng sâu để truyền tải
trọng công trình xuống đến các tầng đất tốt.
1.7.2.8.Vật liệu hoàn thiện trong nhà
- Các phòng ở:
+ Sàn lát gạch granite nhân tạo bóng mờ màu ghi sẫm 600600(mm)
+ Chân tường ốp gạch 100(mm), viên 100x600(mm)
+ Tường: Trát vữa xi măng, quét vôi theo chỉ định
+ Trần: Trát vữa xi măng, quét vôi nước màu trắng
- Các phòng vệ sinh:
+ Sàn lát gạch Ceramic liên doanh chống trơn màu kem 200  200(mm).
+ Tường ốp gạch men kính Ceramic màu trắng 200250(mm); cao 1,8(m), phần
còn lại trát vữa xi măng quét vôi.
+ Trần giả: Tấm đan BTCT trát vữa xi măng, quét vôi 3 nước màu trắng.
- Sàn đặt máy các tầng thêm sàn nâng bằng nhôm cao 1(m )
- Cầu thang chính:
+ Xây bậc gạch đặc mác 75# trên bản BTCT, trát Granitô 2 màu xanh và trắng.
+ Tường xây gạch trát vữa xi măng, quét vôi 3 nước màu theo chỉ định.
+ Trần trát vữa xi măng, lăn sơn 3 nước màu trắng.
+ Tay vịn thang thép hộp 200x200x1,4.
+ Lan can hoa sắt bằng thép phi 50, sơn dầu 3 nước theo chỉ định.
- Hành lang chung:
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 13
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
+ Sàn lát gạch granite nhân tạo bóng mờ màu ghi sẫm 600600(mm)
+ Chân tường: ốp gạch cao 100(mm),viên 100x600(mm)
+ Tường: Trát vữa xi măng, lăn sơn 3 nước màu theo chỉ định.
+ Trần: Trát vữa xi măng, lăn sơn 3 nước màu trắng.
- Mái:
+ 2 lớp gạch lá nem 200x200x20
+ Vữa ximăng lót mác 50#, dày 15(mm).
+ Lớp ximăng lưới thép tạo dốc về xê nô,chỗ mỏng nhất dày 30(mm).
+ Quét 2 lớp màng chống thấm vông góc
+ Lớp BTCT chịu lực đổ dày theo kết cấu.
+ Trát trần vữa ximăng mác 75# dày 15(mm)
+ Sơn hoàn thiện ba lớp m àu vàng nâu
- Vật liệu hoàn thiện ngoài nhà:
+ Cửa sổ:
+ Cửa đi:
+ Tường: Trát vữa ximăng, lăn sơn 3 nước màu theo chỉ định
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 14
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Chương 2
LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU
2.1. Sơ Bộ phương án kết cấu
Theo TCXD 198 : 1997, các hệ kết cấu bê tông cốt thép toàn khối được sử dụng
phổ biến trong các nhà cao tầng bao gồm: hệ kết cấu khung, hệ kết cấu tường chịu lực, hệ
khung-vách hỗn hợp, hệ kết cấu hình ống và hệ kết cấu hình hộp. Việc lựa chọn hệ kết cấu
dạng nào phụ thuộc vào điều kiện làm việc cụ thể của công trình, công năng sử dụng,
chiều cao của nhà và độ lớn của tải trọng ngang như gió và động đất.
2.1.1.Phân tích dạng kết cấu khung
2.1.1.1.HÖ kÕt cÊu khung chÞu lùc
- HÖ khung th«ng thêng bao gåm c¸c dÇm ngang nèi víi c¸c cét däc th¼ng
®øng b»ng c¸c nót cøng. Khung cã thÓ bao gåm c¶ têng trong vµ têng ngoµi cña nhµ.
KÕt cÊu nµy chÞu t¶i träng ngang kÐm, tÝnh liªn tôc cña khung cøng phô thuéc vµo ®é
bÒn vµ ®é cøng cña c¸c liªn kÕt nót khi chÞu uèn, c¸c liªn kÕt nµy kh«ng ® îc phÐp cã
biÕn d¹ng gãc. Kh¶ n¨ng chÞu lùc cña khung phô thuéc rÊt nhiÒu vµo kh¶ n¨ng chÞu
lùc cña tõng dÇm vµ tõng cét.
- ViÖc thiÕt kÕ tÝnh to¸n s¬ ®å nµy chóng ta ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm, viÖc thi
c«ng còng t¬ng ®èi thuËn tiÖn do ®· thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh, vËt liÖu vµ c«ng nghÖ
dÔ kiÕm nªn ch¾c ch¾n ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vµ chÊt lîng cña c«ng tr×nh.
-HÖ kÕt cÊu nµy rÊt thÝch hîp víi nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái sù linh ho¹t trong
c«ng n¨ng mÆt b»ng, nhÊt lµ nh÷ng c«ng tr×nh nh kh¸ch s¹n. Nhng cã nhîc ®iÓm lµ
kÕt cÊu dÇm sµn thêng dµy nªn kh«ng chiÒu cao c¸c tÇng nhµ thêng ph¶i lín.
- S¬ ®å thuÇn khung cã nót cøng bªt«ng cèt thÐp thêng ¸p dông cho díi 20
tÇng víi thiÕt kÕ kh¸ng chÊn cÊp  7, 15 tÇng víi kh¸ng chÊn cÊp 8, 10 tÇng víi
kh¸ng chÊn cÊp 9.
2.1.1.2. HÖ kÕt cÊu khung - lâi
- §©y lµ kÕt cÊu ph¸t triÓn thªm tõ kÕt cÊu khung díi d¹ng tæ hîp gi÷a kÕt cÊu
khung vµ lâi cøng. Lâi cøng lµm b»ng bªt«ng cèt thÐp. Chóng cã thÓ d¹ng lâi kÝn hoÆc
v¸ch hë thêng bè trÝ t¹i khu vùc thang m¸y vµ thang bé. HÖ thèng khung bè trÝ ë c¸c
khu vùc cßn l¹i. Hai hÖ thèng khung vµ lâi ®îc liªn kÕt víi nhau qua hÖ thèng sµn.
Trong trêng hîp nµy hÖ sµn liÒn khèi cã ý nghÜa rÊt lín. Thêng trong hÖ thèng kÕt cÊu
nµy hÖ thèng lâi v¸ch ®ãng vai trß chñ yÕu chÞu t¶i träng ngang, hÖ khung chñ yÕu chÞu
t¶i träng ®øng. Sù ph©n chia râ chøc n¨ng nµy t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tèi u ho¸ c¸c cÊu kiÖn,
gi¶m bít kÝch thíc cét dÇm, ®¸p øng yªu cÇu kiÕn tróc. Trong thùc tÕ hÖ kÕt cÊu
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 15
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
khung- gi»ng tá ra lµ hÖ kÕt cÊu tèi u cho nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh cao tÇng. Lo¹i kÕt cÊu
nµy sö dông hiÖu qu¶ cho c¸c ng«i nhµ ®Õn 40 tÇng.
- T¶i träng ngang cña c«ng tr×nh do c¶ hÖ khung vµ lâi cïng chÞu, th«ng thêng
do h×nh d¹ng vµ cÊu t¹o nªn lâi cã ®é cøng lín nªn còng trë thµnh nh©n tè chiô lùc
ngang lín trong c«ng tr×nh nhµ cao tÇng. HiÖn nay chóng ta ®· lµm nhiÒu c«ng tr×nh cã
hÖ kÕt cÊu nµy nh t¹i c¸c khu ®« thÞ míi L¸ng -Hoµ L¹c, §Þnh C«ng, Linh §µm, §Òn
Lõ. Do vËy kh¶ n¨ng thiÕt kÕ, thi c«ng lµ ch¾c ch¾n ®¶m b¶o.
2.1.1.3. HÖ kÕt cÊu khung - v¸ch - lâi kÕt hîp
 HÖ kÕt cÊu nµy lµ sù ph¸t triÓn cña hÖ kÕt cÊu khung - lâi, khi lóc nµy têng
cña c«ng tr×nh ë d¹ng v¸ch cøng.
 HÖ kÕt cÊu nµy lµ sù kÕt hîp nh÷ng u ®iÓm vµ c¶ nhîc ®iÓm cña ph¬ng
ngang vµ th¼ng ®øng cña c«ng tr×nh. NhÊt lµ ®é cøng chèng uèn vµ chèng xo¾n cña c¶
c«ng tr×nh víi t¶i träng giã. RÊt thÝch hîp víi nh÷ng c«ng tr×nh cao trªn 40m. Tuy
nhiªn hÖ kÕt cÊu nµy ®ßi hái thi c«ng phøc t¹p h¬n, tèn nhiÒu vËt liÖu, mÆt b»ng bè trÝ
kh«ng linh ho¹t.
2.1.2. Lùa chän s¬ ®å kÕt cÊu
- Lựa chọn hệ kết cấu chịu lực : sử dụng hệ kết cấu khung - lõi chịu lực với sơ
đồ giằng. Trong đó, hệ thống lõi và vách cứng được bố trí đối xứng ở khu vực giữa
nhà, chịu phần lớn tải trọng ngang tác dụng vào công trình và phần tải trọng đứng
tương ứng với diện chịu tải của vách. Hệ thống khung được tạo bởi các cột và dầm đổ
liền khối.
- Lùa chọn kết cấu sµn : sử dụng sàn sườn toàn khối bao gồm hệ dầm chính và
bản sàn. Để tạo không gian thông thủy lớn ta sử dụng hệ dầm không có tường bên
dưới làn dầm bẹt.
2.1.2.1. C¸c lùa chän cho gi¶i ph¸p kÕt cÊu sµn
a. Phương án sàn sườn toàn khối BTCT
Cấu tạo hệ kết cấu sàn bao gồm hệ dầm chính phụ và bản sàn.
- Ưu điểm: Lý thuyết, kinh nghiệm tính toán khá hoàn thiện, thi công đơn
giản thuận tiện, chất lượng đảm bảo, được sử dụng phổ biến ở nước ta.
- Nhược điểm: Chiều cao dầm và độ võng của bản sàn lớn khi vượt khẩu độ
lớn, hệ dầm phụ bố trí nhỏ lẻ với những công trình không có hệ thống cột giữa, dẫn
đến chiều cao thông thuỷ mỗi tầng thấp. Không gian kiến trúc bố trí nhỏ lẻ, khó tận
dụng. Khi thi công tốn thời gian và vật liệu lớn cho công tác lắp dựng ván khuôn.
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 16
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
b. Phương án sàn ô cờ BTCT
Cấu tạo hệ kết cấu sàn bao gồm hệ dầm vuông góc với nhau theo hai
phương, chia bản sàn thành các ô bản kê bốn cạnh có nhịp bé, theo yêu cầu cấu tạo
khoảng cách giữa các dầm vào khoảng 3m. Các dầm chính có thể làm ở dạng dầm bẹt
để tiết kiệm không gian sử dụng trong phòng.
- Ưu điểm: giảm số lượng cột bên trong, tiết kiệm được không gian sử dụng
và có kiến trúc đẹp, thích hợp với các công trình yêu cầu thẩm mỹ cao và không gian
sử dụng lớn như hội trường, câu lạc bộ. Khả năng chịu lực tốt, thuận tiện cho bố trí
mặt bằng.
- Nhược điểm: chi phí lớn, thi công phức tạp, khi mặt bằng sàn quá rộng cần
phải bố trí thêm các dầm chính, không tránh được những hạn chế do chiều cao dầm
chính lớn để giảm độ võng. Việc kết hợp sử dụng dầm chính dạng dầm bẹt để giảm
chiều cao dầm có thể được thực hiện nhưng chi phí cũng sẽ tăng cao vì kích thước dầm
rất lớn.
2.1.3 Chän vËt liÖu vµ tiÕt diÖn
2.1.3.1.Chän vËt liÖu:
- Bª t«ng: Do c«ng tr×nh cã bíc cét theo hai ph¬ng lÇn lît lµ 8.1 m vµ 9.1 m
nhÞp t¬ng ®èi lín, ®ång thêi ®Ó tiÕp kiÖm thÐp còng nh gi¶m ®îc kÝch thíc cÊu kiÖn
cña nhµ vµ sö dông tèi ®a lùc nÐn cña bª t«ng. Ta dïng bª t«ng m¸c B25
- Cèt thÐp:
- Cèt thÐp chÞu lùc cét,v¸ch dïng thÐp CII cã Rs=280 MPa.
- Cèt chÞu lùc trong sµn dïng thÐp AI
- Cèt ®ai dïng thÐp CI cã Rsw= 225 MPa.
2.1.3.2 Chän s¬ bé kÝch thíc tiÕt diÖn
Do nhiÖm vô ®¬c giao tinh to¸n thÐp khung truc 2 víi s¬ ®å khung kh«ng
gian nªn ta ph¶I chän s¬ bé kÝch thíc tiÕt diÖn cho toµn c«ng tr×nh.
a. Chän chiÒu dµy b¶n sµn
Do yªu cÇu cña kÕt cÊu lµ kh«ng sö dông dÇm phô nªn ta chän s¬ bé chiÒu dµy
sµn nh sau:
- ChiÒu dµy b¶n sµn ®îc thiÕt kÕ theo c«ng thøc s¬ bé sau:
Trong ®ã: D- hÖ sè phô thuéc vµo t¶i träng, .Phô thuéc vµo t¶i
träng t¸c dông lªn sµn.LÊy D = 1,0.
víi b¶n kª bèn c¹nh.Chän m = 45.
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 17
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
l - nhÞp c¹nh ng¾n cña « sµn lín nhÊt 8100x9500 =>l= 8100mm
VËy:  Chän chiÒu dµy b¶n sµn: Do cã nhiÒu «
b¶n cã kÝch thíc vµ t¶i träng kh¸c nhau dÉn ®Õn cã chiÒu dµy b¶n sµn kh¸c nhau, nh-
ng ®Ó thuËn tiÖn thi c«ng còng nh tÝnh to¸n ta thèng nhÊt chän mét chiÒu dµy b¶n sµn.
Chän hs=200 (mm) cho tÊt c¶ c¸c sµn tÇng næi
b. Chän tiÕt diÖn dÇm:
- §Ó thèng nhÊt vµ ®¬n gi¶n cÊu t¹o v¸n khu«n ta chän kÝch thíc tiÕt
diÖn ngang c¸c dÇm chÝnh gièng nhau.
ChiÒu cao dÇm chÝnh ( dÇm bÑt) chän s¬ bé theo c«ng thøc kinh nghiÖm :
=1/20.9500=475mm. Chän h=500mm
BÒ réng dÇm chÝnh b = 700mm ( lÊy theo ®iªu kiÖn dÇm bÑt cã ®é cøng trong
mÆt ph¼ng uèn t¬ng ®¬ng víi dÇm b×nh thêng 220mmx1200mm)
VËy tiÕt diÖn c¸c dÇm chÝnh lµ : bxh = 0.7m x 0. 5m. C¸c dÇm cã t ¬ng bªn
díi chän kÝch thíc bxh=220x400mm.
- Víi c¸c dÇm phô cßn l¹i khu cÇu thang:
=> chän h = 0,5 (m)
chän chiÒu réng dÇm s¬ bé : (m) =>chän b
= 22(cm)
VËy kÝch thíc dÇm phô lµ bh = 2250 (cm)
c.Chän kÝch thíc cét
* XÐt tØ sè chiÒu dµi theo hai ph¬ng cña mÆt b»ng nhµ c¸c tÇng:
 KÕt cÊu cña nhµ lµm viÖc theo hai ph¬ng lµ t¬ng ®¬ng nhau. Do ®ã lùa
chän cét cã tiÕt diÖn h×nh vu«ng vµ ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh chÞu t¶i nªn tiÕt diÖn cét
®îc gi¶m tõ díi lªn trªn
* ViÖc tÝnh to¸n lùa chän s¬ bé ®îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc:
F=
Trong ®ã :
- N lµ lùc däc tÝnh to¸n s¬ bé mµ cét ®ã ph¶i chÞu, phô thuéc vµo diÖn tÝch
truyÒn t¶i cña mçi cét (cét gi÷a ; cét biªn)
X¸c ®Þnh s¬ bé N : N=n*q*S
Víi n- sè tÇng nhµ trong ph¹m vi mµ dån t¶i träng vÒ cét
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 18
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
q- t¶i träng ph©n bè ®Òu trªn sµn q= g+p
g:tÜnh t¶i cña sµn truyÒn vµo cét
g=809 KG/m2=8.09 KN/m2(lÊy theo b¶ng th«ng kª tÜnh t¶i sµn, lÊy gi¸ trÞ
max)
p ho¹t t¶i sµn truyÒn vµo cét, ®èi víi nhµ lÊy p=1 T/m2=10 KN/m2
q=8.09+10=18.09 KN/m2
- S - diÖn tÝch chÞu t¶i cña cét, diÖn tÝch nµy gåm hai lo¹i lµ trªn ®Çu cét biªn
vµ trªn ®Çu cét gi÷a.
- Rb- cêng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng cét. Bª t«ng cét cÊp ®é bÒn B25
Rb=14.5MPa
- K- hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña m«men t¸c dông lªn cét.
K = 1.1-1.5; chän k=1.2
- F : lµ diÖn tÝch cña cét
- Cét gi÷a :
N=9x18,09x9,3x8,1=12264,5KN
m2
Do cha kÓ ®Õn cèt thÐp nªn chän tiÕt diÖn cét 0,9 x0,9 m
Từ tầng 5-9 chọn tiết diện cột 0.8x0.8m
- Cét biªn :
N=9x18,09x4,55x8,1=6000KN
m2
Chän tiÕt diÖn cét 0.7x0.7m
Từ tầng 5-9 chọn tiết diện cột 60x60
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 19
TRƯỜNG ĐHHH_KHOA CÔNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
MÆt b»ng kÕt cÊu tÇng ®iÓn h×nh
2.2. Tính toán tải trọng
2.2.1. Tải trọng đứng
Tĩnh tải gây nội lực cho công trình bao gồm tải trọng bản thân, tải trọng các lớp
hoàn thiện, tải trọng tường xây. Việc tính tải trọng và các hệ số vượt tải theo TCVN
2737 – 1995.
2.2.1.1.Tĩnh Tải
Tĩnh tải lớp sàn S1 tầng điển hình
Dµy TLR TT tiªu HÖ sè TT tÝnh
STT C¸c líp vËt liÖu (mm) (Kg/m3) chuÈn vît t¶i to¸n
Kg/m2) (Kg/m2)
1 Sµn n©ng b»ng nh«m cao 200 1.1 220
1m
2 Sµn BTCT dµy 200 200 2500 500 1.1 550
3 V÷a tr¸t trÇn #75, dµy15 15 2000 30 1.3 39
Tæng tÜnh t¶i 730 809
Tĩnh tải lớp sàn ban công (BC), mái
SVTH : Nguyễn Khắc Đạt_XDD52 – ĐH3 20