Trac nghiem tung bai lop 11 co dap an

  • 43 trang
  • file .doc
1
Phaàn 1. ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖØ
HOÏC
Chuû ñeà 1. ÑIEÄN TÍCH – ÑIEÄN TRÖÔØNG
I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch¬ng
1. §Þnh luËt Cu l«ng.
§é lín cña lùc t¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm ®øng yªn trong ch©n kh«ng:
C¸c ®iÖn tÝch ®Æt trong ®iÖn m«i v« h¹n th× lùc t¬ng t¸c gi÷a chóng gi¶m ®i ε lÇn.
2. §iÖn trêng.
- VÐct¬ cêng ®é ®iÖn trêng lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho ®iÖn trêng vÒ mÆt t¸c dông lùc:
- Cêng ®é ®iÖn trêng g©y ra bëi ®iÖn tÝch ®iÓm Q t¹i ®iÓm c¸ch nã mét kho¶ng r trong ch©n kh«ng ®îc x¸c
®Þnh b»ng hÖ thøc:
3. C«ng cña lùc ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ.
- C«ng cña lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch kh«ng phô thuéc vµo d¹ng ®êng ®i cña ®iÖn tÝch mµ chØ phô
thuéc vµo vÞ trÝ cña ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña ®êng ®i trong ®iÖn trêng
- C«ng thøc ®Þnh nghÜa hiÖu ®iÖn thÕ:
- C«ng thøc liªn hÖ gi÷a cêng ®é ®iÖn trêng vµ hiÖu ®iÖn thÕ trong ®iÖn trêng ®Òu:
Víi M’, N’ lµ h×nh chiÕu cña M, N lªn mét trôc trïng víi mét ®êng søc bÊt kú.
4. Tô ®iÖn.
- C«ng thøc ®Þnh nghÜa ®iÖn dung cña tô ®iÖn:
- §iÖn dung cña tô ®iÖn ph¼ng:
- §iÖn dung cña n tô ®iÖn ghÐp song song: C = C1 + C2 + ......+ Cn
- §iÖn dung cña n tô ®iÖn ghÐp nèi tiÕp:
- N¨ng lîng cña tô ®iÖn:
- MËt ®é n¨ng lîng ®iÖn trêng:
Baøi 1. Cho hai ñieän tích döông q1 = 2nC vaø q2 = 0,18C ñaët coá ñònh vaø
caùch nhau a = 10cm. Ñaët theâm moät ñieän tích thöù ba q 0 taïi moät ñieåm
treân ñöôøng thaúng noái hai ñieän tích q1 vaø q2 sao cho q0 naèm caân baèng.
Haõy tìm:
a. Vò trí ñaët q0.
b. Daáu vaø ñoä lôùn cuûa q0.
Höôùng daãn giaûi:
a. Goïi vaø laø caùc löïc do q1 vaø q2 taùc duïng leân ñieän tích q0. Ñieàu
kieän ñeå ñieän tích q0 naèm caân baèng laø + = 0, nghóa laø vaø
phaûi laø hai löïc caân baèng:
2
- vaø cuøng phöông  q0 ñaët treân ñöôøng thaúng noái q 1 vaø q2.
q q0 q
- vaø ngöôïc chieàu  q0 ñaët treân ñoaïn thaúng noái q1 vaø q2.
- vaø coù ñoä lôùn baèng nhau: F1 = F2
x (a – x)
Goïi khoaûng caùch giöõa q0 vaø q1 laø x  Kcaùch giöõa q0 vaø q2 laø (a –
x), ta coù: F1 = k , F2 = k
Töø ñoù: =
Thay soá ta ñöôïc: x = 2,5cm
b. Keát quaû tìm ñöôïc treân ñaây khoâng phuï thuoäc vaøo daáu vaø ñoä lôùn
cuûa ñieän tích q0. Vì vaäy, daáu vaø ñoä lôùn cuûa q0 laø tuøy yù.
II. C©u hái vµ bµi tËp
1. §iÖn tÝch ®Þnh luËt Cu L«ng
Caâu 1: khi taêng ñoàng thôøi khoaûng caùch vaø ñoä lôùn cuûa moãi ñieän
tích ñieåm leân gaáp ñoâi thì löïc töông taùc giöõa chuùng:
A. Taêng leân gaáp ñoâi: B.giaûm ñi moät nuûa:
C.giaûm ñi boán laàn: C. khoâng thay ñoåi.
Choïn ñaùp aùn ñuùng.
Caâu 2: neâu taêng khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích ñieåm leân 3laàn thì
löïc töông taùc tónh ñieän giöõa chuùng seõ.
A. taêng leân 3 laàn. B. giaûm ñi 3 laàn.
C. taêng leân 9 laàn. D. giaûm ñi 9 laàn.
Choïn ñaùp aùn ñuùng.
Caâu 3: neâu taêng khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích leân 2 laàn vaø ñoä
lôùn cuûa caùc ñieän tích leân 2 laàn thì löïc töông taùc tónh ñieän giöõa
chuùng seõ laø.
A. Taêng leân 2 laàn. C. Giaûm ñi 2 laàn.
B. Taêng leân 4 laàn. D. Khoâng ñoåi.
Caâu 4: Ba ñieän tích ñieåm q1= +2.10 c naèm taïi ñieåm A ; q2=+ 4.10- 8c
-8
naèm taïi ñieåm B vaø q3 naèm taïi ñieåm C. Heä thoáng naèm caân baèng
trong khoâng khí. Khoaûng caùch AB = 1cm.
a. xaùc ñònh ñieän tích q3 vaø khoaûng caùch BC.
b. Xaùc ñònh cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi caùc ñieåm A,B vaø C.
Caâu 5. Hai quaû caàu nhoû coù ñieän tích 10-7C vaø 4.10-7C taùc duïngvôùi
nhau 1 löïc 0,1N trong chaân khoâng. Khoaûng caùch giöõa chuùng laø:
A. 6 (mm). B.36.10-4 (m). C. 6 (cm). D.6
(dm)
Caâu 6. Hai ñieän tích ñieåm baèng nhau, ñaët trong chaân khoâng, caùch
nhau 1 khoaûng r = 2cm. Löïc ñaåy giöõa chuùng laø F=1,6.10 -4(N) thì ñoä
lôùn giöõa caùc ñieän tích laø:
A. |q1| = |q2|  2,7.10-4(C). B.|q1| = |q2|  2,7.10-9(C)
C. |q1| = |q2|  2,7.10-8(C). D.Moät keát quaû khaùc.
Caâu 7: Khi taêng ñoàng thôøi khoaûng caùch vaø ñoä lôùn cuûa moãi ñieän
tích ñieåm leân gaáp ñoâi thì löïc töông taùc giöõa chuùng:
A. Taêng leân gaáp ñoâi: B.giaûm ñi moät nuûa:
C.giaûm ñi boán laàn: C. khoâng thay ñoåi.
Choïn ñaùp aùn ñuùng.
3
Caâu 8: Hai ñieän tích ñieåm baèng nhau ñaët trong chaân khoâng caùch
nhau moät khoaûng r1= 2cm. Löïc ñaåy giöõa chuùng laø F 1= 1,6.10-4N . ñoä
lôùn cuûa caùc ñieän tích laø. Choïn ñaùp aùn ñuùng.
A. 7,11.10 -18C B. 7,11.10 -9C C. 8/3.10 -9C D.
2,67.10-8C
Caâu 9: Hai ñieän tích q1 vaø q2 caùch nhau 20cm trong chaân khoâng. Löïc
daåy giöõa chuùng laø 1,8N.
Tính q1,q2 bieát q1+q2= 6.10-6c.
A. q1=4.10-6c;q2=-4.10-6c. B. q1=4.10-6c; q2= 6.10-6c.
C. q1=4.10-6c;q2=2.10-6c. D. q1=-4.10-6c;q2=2.10-6c.
1.2 Cã bèn vËt A, B, C, D kÝch thíc nhá, nhiÔm ®iÖn. BiÕt r»ng vËt A hót vËt B nhng l¹i ®Èy C. VËt C
hót vËt D. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D tr¸i dÊu. B. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D cïng dÊu.
C. §iÖn tÝch cña vËt B vµ D cïng dÊu. D. §iÖn tÝch cña vËt A vµ C cïng dÊu.
1.3 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt nhiÔm ®iÖn sang vËt kh«ng nhiÔm
®iÖn.
B. Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt kh«ng nhiÔm ®iÖn sang vËt nhiÔm
®iÖn.
C. Khi nhiÔm ®iÖn do hëng øng, electron chØ dÞch chuyÓn tõ ®Çu nµy sang ®Çu kia cña vËt bÞ nhiÔm
®iÖn.
D. Sau khi nhiÔm ®iÖn do hëng øng, sù ph©n bè ®iÖn tÝch trªn vËt bÞ nhiÔm ®iÖn vÉn kh«ng thay
®æi.
1. 4 §é lín cña lùc t¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm trong kh«ng khÝ
A. tØ lÖ víi b×nh ph¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch. B. tØ lÖ víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn
tÝch.
C. tØ lÖ nghÞch víi b×nh ph¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch. D. tØ lÖ nghÞch víi kho¶ng c¸ch
gi÷a hai ®iÖn tÝch.
1.6 Kho¶ng c¸ch gi÷a mét pr«ton vµ mét ªlectron lµ r = 5.10 -9 (cm), coi r»ng pr«ton vµ ªlectron lµ
c¸c ®iÖn tÝch ®iÓm. Lùc t¬ng t¸c gi÷a chóng lµ:
A. lùc hót víi F = 9,216.10-12 (N). B. lùc ®Èy víi F = 9,216.10-12 (N).
C. lùc hót víi F = 9,216.10 (N).
-8 D. lùc ®Èy víi F = 9,216.10-8 (N).
1.7 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®Æt trong ch©n kh«ng c¸ch nhau mét kho¶ng r = 2 (cm). Lùc ®Èy
gi÷a chóng lµ F = 1,6.10-4 (N). §é lín cña hai ®iÖn tÝch ®ã lµ:
A. q1 = q2 = 2,67.10-9 (μC). B. q1 = q2 = 2,67.10-7 (μC).
C. q1 = q2 = 2,67.10 (C).
-9 D. q1 = q2 = 2,67.10-7 (C).
1.8 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®Æt trong ch©n kh«ng c¸ch nhau mét kho¶ng r 1 = 2 (cm). Lùc ®Èy
gi÷a chóng lµ F1 = 1,6.10-4 (N). §Ó lùc t¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã b»ng F 2 = 2,5.10-4 (N) th×
kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ:
A. r2 = 1,6 (m). B. r2 = 1,6 (cm). C. r2 = 1,28 (m). D. r2 = 1,28 (cm).
1.9 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = +3 (μC) vµ q2 = -3 (μC),®Æt trong dÇu (ε = 2) c¸ch nhau mét kho¶ng r =
3 (cm). Lùc t¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã lµ:
A. lùc hót víi ®é lín F = 45 (N). B. lùc ®Èy víi ®é lín F = 45 (N).
C. lùc hót víi ®é lín F = 90 (N). D. lùc ®Èy víi ®é lín F = 90 (N).
1.10 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®îc ®Æt trong níc (ε = 81) c¸ch nhau 3 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng
b»ng 0,2.10-5 (N). Hai ®iÖn tÝch ®ã
A. tr¸i dÊu, ®é lín lµ 4,472.10-2 (μC). B. cïng dÊu, ®é lín lµ 4,472.10-10 (μC).
C. tr¸i dÊu, ®é lín lµ 4,025.10-9 (μC). D. cïng dÊu, ®é lín lµ 4,025.10-3 (μC).
1.11 Hai qu¶ cÇu nhá cã ®iÖn tÝch 10 (C) vµ 4.10-7 (C), t¬ng t¸c víi nhau mét lùc 0,1 (N) trong
-7
ch©n kh«ng. Kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ:
A. r = 0,6 (cm). B. r = 0,6 (m). C. r = 6 (m). D. r = 6 (cm).
1.12* Cã hai ®iÖn tÝch q1 = + 2.10 (C), q2 = - 2.10 (C), ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B trong ch©n kh«ng vµ
-6 -6
c¸ch nhau mét kho¶ng 6 (cm). Mét ®iÖn tÝch q 3 = + 2.10-6 (C), ®Æt trªn ®¬ng trung trùc cña AB, c¸ch
AB mét kho¶ng 4 (cm). §é lín cña lùc ®iÖn do hai ®iÖn tÝch q1 vµ q2 t¸c dông lªn ®iÖn tÝch q3 lµ:
A. F = 14,40 (N). B. F = 17,28 (N). C. F = 20,36 (N). D. F = 28,80 (N).
4
1.13 Cho hai ®iÖn tÝch d¬ng q1 = 2 (nC) vµ q2 = 0,018 (μC) ®Æt cè ®Þnh vµ c¸ch nhau 10 (cm). §Æt
thªm ®iÖn tÝch thø ba q0 t¹i mét ®iÓm trªn ®êng nèi hai ®iÖn tÝch q1, q2 sao cho q0 n»m c©n b»ng. VÞ
trÝ cña q0 lµ
A. c¸ch q1 2,5 (cm) vµ c¸ch q2 7,5 (cm). B. c¸ch q1 7,5 (cm) vµ c¸ch q2 2,5 (cm).
C. c¸ch q1 2,5 (cm) vµ c¸ch q2 12,5 (cm). D. c¸ch q1 12,5 (cm) vµ c¸ch q2 2,5 (cm).
1.14 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 2.10 (μC) vµ q2 = - 2.10-2 (μC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau mét
-2
®o¹n a = 30 (cm) trong kh«ng khÝ. Lùc ®iÖn t¸c dông lªn ®iÖn tÝch q 0 = 2.10-9 (C) ®Æt t¹i ®iÓm M
c¸ch ®Òu A vµ B mét kho¶ng b»ng a cã ®é lín lµ: A. F = 4.10-10 (N). B. F = 3,464.10-6 (N).
C. F = 4.10-6 (N). D. F = 6,928.10-6 (N).
2. ThuyÕt Electron. §Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch
1.15 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. H¹t ªlectron lµ h¹t cã mang ®iÖn tÝch ©m, cã ®é lín 1,6.10-19 (C).
B. H¹t ªlectron lµ h¹t cã khèi lîng m = 9,1.10-31 (kg).
C. Nguyªn tö cã thÓ mÊt hoÆc nhËn thªm ªlectron ®Ó trë thµnh ion.
D. ªlectron kh«ng thÓ chuyÓn ®éng tõ vËt nµy sang vËt kh¸c.
1.16 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d¬ng lµ vËt thiÕu ªlectron.
B. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m lµ vËt thõa ªlectron.
C. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d¬ng lµ vËt ®· nhËn thªm c¸c ion d¬ng.
D. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m lµ vËt ®· nhËn thªm ªlectron.
1.17 Ph¸t biÕt nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa nhiÒu ®iÖn tÝch tù do. B. VËt c¸ch ®iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.
C. VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do. D. ChÊt ®iÖn m«i lµ chÊt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.
1.18 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Trong qu¸ tr×nh nhiÔm ®iÖn do cä s¸t, ªlectron ®· chuyÓn tõ vËt nµy sang vËt kia.
B. Trong qu¸ tr×nh nhiÔm ®iÖn do hëng øng, vËt bÞ nhiÔm ®iÖn vÉn trung hoµ ®iÖn.
C. Khi cho mét vËt nhiÔm ®iÖn d¬ng tiÕp xóc víi mét vËt cha nhiÔm ®iÖn, th× ªlectron chuyÓn tõ vËt cha
nhiÔm ®iÖn sang vËt nhiÔm ®iÖn d¬ng.
D. Khi cho mét vËt nhiÔm ®iÖn d¬ng tiÕp xóc víi mét vËt cha nhiÔm ®iÖn, th× ®iÖn tÝch d¬ng chuyÓn tõ vËt
vËt nhiÔm ®iÖn d¬ng sang cha nhiÔm ®iÖn.
1.19 Khi ®a mét qu¶ cÇu kim lo¹i kh«ng nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn mét qu¶ cÇu kh¸c nhiÔm ®iÖn th×
A. hai qu¶ cÇu ®Èy nhau. B. hai qu¶ cÇu hót nhau.
C. kh«ng hót mµ còng kh«ng ®Èy nhau. D. hai qu¶ cÇu trao ®æi ®iÖn tÝch cho nhau.
1.20 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Trong vËt dÉn ®iÖn cã rÊt nhiÒu ®iÖn tÝch tù do. B. Trong ®iÖn m«i cã rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.
C. XÐt vÒ toµn bé th× mét vËt nhiÔm ®iÖn do hëng øng vÉn lµ mét vËt trung hoµ ®iÖn.
D. XÐt vÒ toµn bé th× mét vËt nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc vÉn lµ mét vËt trung hoµ ®iÖn.
3. §iÖn trêng
1.21 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. §iÖn trêng tÜnh lµ do c¸c h¹t mang ®iÖn ®øng yªn sinh ra.
B. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®iÖn trêng lµ nã t¸c dông lùc ®iÖn lªn ®iÖn tÝch ®Æt trong nã.
C. VÐct¬ cêng ®é ®iÖn trêng t¹i mét ®iÓm lu«n cïng ph¬ng, cïng chiÒu víi vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét
®iÖn tÝch ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn trêng.
D. VÐct¬ cêng ®é ®iÖn trêng t¹i mét ®iÓm lu«n cïng ph¬ng, cïng chiÒu víi vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét
®iÖn tÝch d¬ng ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn trêng.
1.22 §Æt mét ®iÖn tÝch d¬ng, khèi lîng nhá vµo mét ®iÖn trêng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng:
A. däc theo chiÒu cña ®êng søc ®iÖn trêng. B. ngîc chiÒu ®êng søc ®iÖn trêng.
C. vu«ng gãc víi ®êng søc ®iÖn trêng. D. theo mét quü ®¹o bÊt kú.
1.23 §Æt mét ®iÖn tÝch ©m, khèi lîng nhá vµo mét ®iÖn trêng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng:
A. däc theo chiÒu cña ®êng søc ®iÖn trêng. B. ngîc chiÒu ®êng søc ®iÖn trêng.
C. vu«ng gãc víi ®êng søc ®iÖn trêng. D. theo mét quü ®¹o bÊt kú.
1.24 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ tÝnh chÊt cña c¸c ®êng søc ®iÖn lµ kh«ng ®óng?
5
A. T¹i mét ®iÓm trong ®iÖn têng ta cã thÓ vÏ ®îc mét ®êng søc ®i qua.
B. C¸c ®êng søc lµ c¸c ®êng cong kh«ng kÝn. C. C¸c ®êng søc kh«ng bao giê c¾t nhau.
D. C¸c ®êng søc ®iÖn lu«n xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d¬ng vµ kÕt thóc ë ®iÖn tÝch ©m.
1.25 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. §iÖn phæ cho ta biÕt sù ph©n bè c¸c ®êng søc trong ®iÖn trêng.
B. TÊt c¶ c¸c ®êng søc ®Òu xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d¬ng vµ kÕt thóc ë ®iÖn tÝch ©m.
C. Còng cã khi ®êng søc ®iÖn kh«ng xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d¬ng mµ xuÊt ph¸t tõ v« cïng.
D. C¸c ®êng søc cña ®iÖn trêng ®Òu lµ c¸c ®êng th¼ng song song vµ c¸ch ®Òu nhau.
1.26 C«ng thøc x¸c ®Þnh cêng ®é ®iÖn trêng g©y ra bëi ®iÖn tÝch Q < 0, t¹i mét ®iÓm trong ch©n kh«ng, c¸ch
®iÖn tÝch Q mét kho¶ng r lµ: A. B. C. D.
1.27 Mét ®iÖn tÝch ®Æt t¹i ®iÓm cã cêng ®é ®iÖn trêng 0,16 (V/m). Lùc t¸c dông lªn ®iÖn tÝch ®ã b»ng 2.10 -4
(N). §é lín ®iÖn tÝch ®ã lµ:
A. q = 8.10-6 (μC). B. q = 12,5.10-6 (μC). C. q = 1,25.10-3 (C). D. q = 12,5 (μC).
1.28 Cêng ®é ®iÖn trêng g©y ra bëi ®iÖn tÝch Q = 5.10 -9 (C), t¹i mét ®iÓm trong ch©n kh«ng c¸ch ®iÖn tÝch
mét kho¶ng 10 (cm) cã ®é lín lµ:
A. E = 0,450 (V/m). B. E = 0,225 (V/m). C. E = 4500 (V/m). D. E = 2250 (V/m).
1.29 Ba ®iÖn tÝch q gièng hÖt nhau ®îc ®Æt cè ®Þnh t¹i ba ®Ønh cña mét tam gi¸c ®Òu cã c¹nh a. §é lín c êng
®é ®iÖn trêng t¹i t©m cña tam gi¸c ®ã lµ:
A. B. C. D. E = 0.
1.30 Hai ®iÖn tÝch q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) ®Æt t¹i hai ®iÓm c¸ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng. §é
lín cêng ®é ®iÖn trêng t¹i ®iÓm n»m trªn ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÖn tÝch vµ c¸ch ®Òu hai ®iÖn tÝch lµ:
A. E = 18000 (V/m). B. E = 36000 (V/m). C. E = 1,800 (V/m). D. E = 0 (V/m).
1.31 Hai ®iÖn tÝch q1 = q2 = 5.10-16 (C), ®Æt t¹i hai ®Ønh B vµ C cña mét tam gi¸c ®Òu ABC c¹nh b»ng 8 (cm)
trong kh«ng khÝ. Cêng ®é ®iÖn trêng t¹i ®Ønh A cña tam gi¸c ABC cã ®é lín lµ:
A. E = 1,2178.10-3 (V/m). B. E = 0,6089.10-3 (V/m).
C. E = 0,3515.10 (V/m).
-3 D. E = 0,7031.10-3 (V/m).
1.32 Hai ®iÖn tÝch q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) ®Æt t¹i hai ®iÓm c¸ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng. §é
lín cêng ®é ®iÖn trêng t¹i ®iÓm n»m trªn ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÖn tÝch vµ c¸ch q 1 5 (cm), c¸ch q2 15 (cm)
lµ:
A. E = 16000 (V/m). B. E = 20000 (V/m). C. E = 1,600 (V/m). D. E = 2,000 (V/m).
1.33 Hai ®iÖn tÝch q1 = 5.10-16 (C), q2 = - 5.10-16 (C), ®Æt t¹i hai ®Ønh B vµ C cña mét tam gi¸c ®Òu ABC c¹nh
b»ng 8 (cm) trong kh«ng khÝ. Cêng ®é ®iÖn trêng t¹i ®Ønh A cña tam gi¸c ABC cã ®é lín lµ:
A. E = 1,2178.10-3 (V/m). B. E = 0,6089.10-3 (V/m). C. E = 0,3515.10-3 (V/m). D. E =
0,7031.10-3 (V/m).
1.34 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 0,5 (nC) vµ q2 = - 0,5 (nC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B c¸ch nhau 6 (cm) trong kh«ng
khÝ. Cêng ®é ®iÖn trêng t¹i trung ®iÓm cña AB cã ®é lín lµ:
A. E = 0 (V/m). B. E = 5000 (V/m). C. E = 10000 (V/m). D. E = 20000 (V/m).
1.35 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 0,5 (nC) vµ q2 = - 0,5 (nC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B c¸ch nhau 6 (cm) trong kh«ng
khÝ. Cêng ®é ®iÖn trêng t¹i ®iÓm M n»m trªn trung trùc cña AB, c¸ch trung ®iÓm cña AB mét kho¶ng l = 4
(cm) cã ®é lín lµ:
A. E = 0 (V/m). B. E = 1080 (V/m). C. E = 1800 (V/m). D. E = 2160 (V/m).
1.36 Cho hai b¶n kim lo¹i ph¼ng ®Æt song song tÝch ®iÖn tr¸i dÊu, mét ªlectron bay vµo ®iÖn trêng gi÷ hai b¶n
kim lo¹i nãi trªn, víi vËn tèc ban ®Çu v 0 vu«ng gãc víi c¸c ®êng søc ®iÖn. Bá qua t¸c dông cña trong trêng.
Quü ®¹o cña ªlectron lµ:
A. ®êng th¼ng song song víi c¸c ®êng søc ®iÖn. B. ®êng th¼ng vu«ng gãc víi c¸c ®êng søc ®iÖn.
C. mét phÇn cña ®êng hypebol. D. mét phÇn cña ®êng parabol.
1.37 Cho hai b¶n kim lo¹i ph¼ng ®Æt song song tÝch ®iÖn tr¸i dÊu, th¶ mét ªlectron kh«ng vËn tèc ban ®Çu vµo
®iÖn trêng gi÷ hai b¶n kim lo¹i trªn. Bá qua t¸c dông cña träng trêng. Quü ®¹o cña ªlectron lµ:
A. ®êng th¼ng song song víi c¸c ®êng søc ®iÖn. B. ®êng th¼ng vu«ng gãc víi c¸c ®êng søc ®iÖn.
C. mét phÇn cña ®êng hypebol. D. mét phÇn cña ®êng parabol.
1.38 Mét ®iÖn tÝch q = 10-7 (C) ®Æt t¹i ®iÓm M trong ®iÖn trêng cña mét ®iÖn tÝch ®iÓm Q, chÞu t¸c dông cña
lùc F = 3.10-3 (N). Cêng ®é ®iÖn trêng do ®iÖn tÝch ®iÓm Q g©y ra t¹i ®iÓm M cã ®é lín lµ:
A. EM = 3.105 (V/m). B. EM = 3.104 (V/m). C. EM = 3.103 (V/m). D. EM = 3.102 (V/m).
1.39 Mét ®iÖn tÝch ®iÓm d¬ng Q trong ch©n kh«ng g©y ra t¹i ®iÓm M c¸ch ®iÖn tÝch mét kho¶ng r = 30 (cm),
mét ®iÖn trêng cã cêng ®é E = 30000 (V/m). §é lín ®iÖn tÝch Q lµ:
6
A. Q = 3.10-5 (C). B. Q = 3.10-6 (C). C. Q = 3.10-7 (C). D. Q = 3.10-8 (C).
1.40 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 2.10-2 (μC) vµ q2 = - 2.10-2 (μC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau mét ®o¹n a =
30 (cm) trong kh«ng khÝ. Cêng ®é ®iÖn trêng t¹i ®iÓm M c¸ch ®Òu A vµ B mét kho¶ng b»ng a cã ®é lín lµ:
A. EM = 0,2 (V/m). B. EM = 1732 (V/m). C. EM = 3464 (V/m). D. EM = 2000 (V/m).
4. C«ng cña lùc ®iÖn. HiÖu ®iÖn thÕ
1.41 C«ng thøc x¸c ®Þnh c«ng cña lùc ®iÖn trêng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q trong ®iÖn trêng ®Òu E lµ A =
qEd, trong ®ã d lµ:
A. kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi.
B. kho¶ng c¸ch gi÷a h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu vµ h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®êng søc.
C. ®é dµi ®¹i sè cña ®o¹n tõ h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu ®Õn h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®êng søc, tÝnh theo
chiÒu ®êng søc ®iÖn.
D. ®é dµi ®¹i sè cña ®o¹n tõ h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu ®Õn h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®êng søc.
1.42 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. C«ng cña lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch kh«ng phô thuéc vµo d¹ng ®êng ®i cña ®iÖn tÝch mµ chØ
phô thuéc vµo vÞ trÝ ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña ®o¹n ®êng ®i trong ®iÖn trêng.
B. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm trong ®iÖn trêng lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña ®iÖn trêng
lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch gi÷a hai ®iÓm ®ã.
C. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm trong ®iÖn trêng lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho ®iÖn trêng t¸c dông lùc m¹nh hay
yÕu khi ®Æt ®iÖn tÝch thö t¹i hai ®iÓm ®ã.
D. §iÖn trêng tÜnh lµ mét trêng thÕ.
1.43 Mèi liªn hÖ gia hiÖu ®iÖn thÕ UMN vµ hiÖu ®iÖn thÕ UNM lµ:
A. UMN = UNM. B. UMN = - UNM. C. UMN = . D. UMN = .
1.44 Hai ®iÓm M vµ N n»m trªn cïng mét ®êng søc cña mét ®iÖn trêng ®Òu cã cêng ®é E, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a
M vµ N lµ UMN, kho¶ng c¸ch MN = d. C«ng thøc nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. UMN = VM – VN. B. UMN = E.d C. AMN = q.UMN D. E = UMN.d
1.45 Mét ®iÖn tÝch q chuyÓn ®éng trong ®iÖn trêng kh«ng ®Òu theo mét ®êng cong kÝn. Gäi c«ng cña lùc ®iÖn
trong chuyÓn ®éng ®ã lµ A th×
A. A > 0 nÕu q > 0. B. A > 0 nÕu q < 0. C. A = 0 trong mäi trêng hîp.
D. A ≠ 0 cßn dÊu cña A cha x¸c ®Þnh v× cha biÕt chiÒu chuyÓn ®éng cña q.
1.46 Hai tÊm kim lo¹i song song, c¸ch nhau 2 (cm) vµ ®îc nhiÔm ®iÖn tr¸i dÊu nhau. Muèn lµm cho ®iÖn tÝch
q = 5.10-10 (C) di chuyÓn tõ tÊm nµy ®Õn tÊm kia cÇn tèn mét c«ng A = 2.10 -9 (J). Coi ®iÖn trêng bªn trong
kho¶ng gi÷a hai tÊm kim lo¹i lµ ®iÖn trêng ®Òu vµ cã c¸c ®êng søc ®iÖn vu«ng gãc víi c¸c tÊm. Cêng ®é ®iÖn
trêng bªn trong tÊm kim lo¹i ®ã lµ:
A. E = 2 (V/m). B. E = 40 (V/m). C. E = 200 (V/m). D. E = 400 (V/m).
1.47 Mét ªlectron chuyÓn ®éng däc theo ®êng søc cña mét ®iÖn trêng ®Òu. Cêng ®é ®iÖn trêng E = 100
(V/m). VËn tèc ban ®Çu cña ªlectron b»ng 300 (km/s). Khèi lîng cña ªlectron lµ m = 9,1.10-31 (kg). Tõ lóc b¾t
®Çu chuyÓn ®éng ®Õn lóc vËn tèc cña ªlectron b»ng kh«ng th× ªlectron chuyÓn ®éng ®îc qu·ng ®êng lµ:
A. S = 5,12 (mm). B. S = 2,56 (mm). C. S = 5,12.10-3 (mm). D. S = 2,56.10-3 (mm).
1.48 HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm M vµ N lµ U MN = 1 (V). C«ng cña ®iÖn trêng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q = -
1 (μC) tõ M ®Õn N lµ:
A. A = - 1 (μJ). B. A = + 1 (μJ). C. A = - 1 (J). D. A = + 1 (J).
1.49 Mét qu¶ cÇu nhá khèi lîng 3,06.10-15 (kg), mang ®iÖn tÝch 4,8.10-18 (C), n»m l¬ löng gi÷a hai tÊm kim
lo¹i song song n»m ngang nhiÔm ®iÖn tr¸i dÊu, c¸ch nhau mét kho¶ng 2 (cm). LÊy g = 10 (m/s 2). HiÖu ®iÖn
thÕ ®Æt vµo hai tÊm kim lo¹i ®ã lµ:
A. U = 255,0 (V). B. U = 127,5 (V). C. U = 63,75 (V). D. U = 734,4 (V)
1.50 C«ng cña lùc ®iÖn trêng lµm di chuyÓn mét ®iÖn tÝch gi÷a hai ®iÓm cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 2000 (V) lµ A =
1 (J). §é lín cña ®iÖn tÝch ®ã lµ:
A. q = 2.10-4 (C). B. q = 2.10-4 (μC). C. q = 5.10-4 (C). D. q = 5.10-4 (μC).
1.51 Mét ®iÖn tÝch q = 1 (μC) di chuyÓn tõ ®iÓm A ®Õn ®iÓm B trong ®iÖn trêng, nã thu ®îc mét n¨ng lîng W
= 0,2 (mJ). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm A, B lµ: A. U = 0,20 (V). B. U = 0,20 (mV). C. U = 200 (kV). D.
U = 200 (V).
5. VËt dÉn vµ ®iÖn m«i trong ®iÖn trêng
1.52 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®èi víi vËt dÉn c©n b»ng ®iÖn lµ kh«ng ®óng?
A. Cêng ®é ®iÖn trêng trong vËt dÉn b»ng kh«ng.
B. Vect¬ cêng ®é ®iÖn trêng ë bÒ mÆt vËt dÉn lu«n vu«ng gãc víi bÒ mÆt vËt dÉn.
7
C. §iÖn tÝch cña vËt dÉn chØ ph©n bè trªn bÒ mÆt vËt dÉn.
D. §iÖn tÝch cña vËt dÉn lu«n ph©n bè ®Òu trªn bÒ mÆt vËt dÉn.
1.53 Gi¶ sö ngêi ta lµm cho mét sè ªlectron tù do tõ mét miÕng s¾t vÉn trung hoµ ®iÖn di chuyÓn sang vËt
kh¸c. Khi ®ã:
A. bÒ mÆt miÕng s¾t vÉn trung hoµ ®iÖn. B. bÒ mÆt miÕng s¾t nhiÔm ®iÖn d¬ng.
C. bÒ mÆt miÕng s¾t nhiÔm ®iÖn ©m. D. trong lßng miÕng s¾t nhiÔm ®iÖn d¬ng.
1.54 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Khi ®a mét vËt nhiÔm ®iÖn d¬ng l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ hót vÒ
phÝa vËt nhiÔm ®iÖn d¬ng.
B. Khi ®a mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ hót vÒ
phÝa vËt nhiÔm ®iÖn ©m.
C. Khi ®a mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ ®Èy ra xa vËt nhiÔm
®iÖn ©m.
D. Khi ®a mét vËt nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ hót vÒ phÝa vËt nhiÔm
®iÖn.
1.55 Mét qu¶ cÇu nh«m rçng ®îc nhiÔm ®iÖn th× ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu
A. chØ ph©n bè ë mÆt trong cña qu¶ cÇu. B. chØ ph©n bè ë mÆt ngoµi cña qu¶ cÇu.
C. ph©n bè c¶ ë mÆt trong vµ mÆt ngoµi cña qu¶ cÇu.
D. ph©n bè ë mÆt trong nÕu qu¶ cÇu nhiÔm ®iÖn d¬ng, ë mÆt ngoµi nÕu qu¶ cÇu nhiÔm ®iÖn ©m.
1.56 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Mét vËt dÉn nhiÔm ®iÖn d¬ng th× ®iÖn tÝch lu«n lu«n ®îc ph©n bè ®Òu trªn bÒ mÆt vËt dÉn.
B. Mét qu¶ cÇu b»ng ®ång nhiÔm ®iÖn ©m th× vect¬ cêng ®é ®iÖn trêng t¹i ®iÓm bÊt k× bªn trong
qu¶ cÇu cã híng vÒ t©m qu¶ cÇu.
C. Vect¬ cêng ®é ®iÖn trêng t¹i mét ®iÓm bªn ngoµi vËt nhiÔm ®iÖn lu«n cã ph¬ng vu«ng gãc víi
mÆt vËt ®ã.
D. §iÖn tÝch ë mÆt ngoµi cña mét qu¶ cÇu kim lo¹i nhiÔm ®iÖn ®îc ph©n bè nh nhau ë mäi ®iÓm.
1.57 Hai qu¶ cÇu b»ng kim lo¹i cã b¸n kÝnh nh nhau, mang ®iÖn tÝch cïng dÊu. Mét qu¶ cÇu ®Æc, mét qu¶ cÇu
rçng. Ta cho hai qu¶ cÇu tiÕp xóc víi nhau th×
A. ®iÖn tÝch cña hai qu¶ cÇu b»ng nhau.
B. ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu ®Æc lín h¬n ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu rçng.
C. ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu rçng lín h¬n ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu ®Æc.
D. hai qu¶ cÇu ®Òu trë thµnh trung hoµ ®iÖn.
1.58 §a mét c¸i ®òa nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn nh÷ng mÈu giÊy nhá, ta thÊy mÈu giÊy bÞ hót vÒ phÝa ®òa. Sau khi
ch¹m vµo ®òa th×:
A. mÈu giÊy cµng bÞ hót chÆt vµo ®òa. B. mÈu giÊy bÞ nhiÔm ®iÖn tÝch tr¸i dÊu víi ®òa.
C. mÈu giÊy bÞ trë lªn trung hoµ ®iÖn nªn bÞ ®òa ®Èy ra.
D. mÈu giÊy l¹i bÞ ®Èy ra khái ®òa do nhiÔm ®iÖn cïng dÊu víi ®òa.
6. Tô ®iÖn
1.59 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Tô ®iÖn lµ mét hÖ hai vËt dÉn ®Æt gÇn nhau nhng kh«ng tiÕp xóc víi nhau. Mçi vËt ®ã gäi lµ mét b¶n tô.
B. Tô ®iÖn ph¼ng lµ tô ®iÖn cã hai b¶n tô lµ hai tÊm kim lo¹i cã kÝch thíc lín ®Æt ®èi diÖn víi nhau.
C. §iÖn dung cña tô ®iÖn lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho kh¶ n¨ng tÝch ®iÖn cña tô ®iÖn vµ ®îc ®o b»ng th¬ng sè
gi÷a ®iÖn tÝch cña tô vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô.
D. HiÖu ®iÖn thÕ giíi h¹n lµ hiÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt ®Æt vµo hai b¶n tô ®iÖn mµ líp ®iÖn m«i cña tô ®iÖn ®· bÞ
®¸nh thñng.
1.60 §iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng phô thuéc vµo:
A. H×nh d¹ng, kÝch thíc cña hai b¶n tô. B. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô.
C. B¶n chÊt cña hai b¶n tô. D. ChÊt ®iÖn m«i gi÷a hai b¶n tô.
1.61 Mét tô ®iÖn ph¼ng gåm hai b¶n tô cã diÖn tÝch phÇn ®èi diÖn lµ S, kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô lµ d, líp
®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i ε, ®iÖn dung ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
A. B. C. D.
1.62 Mét tô ®iÖn ph¼ng, gi÷ nguyªn diÖn tÝch ®èi diÖn gi÷a hai b¶n tô, t¨ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô lªn
hai lÇn th×
A. §iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æi. B. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn.
C. §iÖn dung cña tô ®iÖn gi¶m ®i hai lÇn. D. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn bèn lÇn.
1.65 Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 500 (pF) ®îc m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ 100 (V). §iÖn tÝch cña tô ®iÖn lµ:
8
A. q = 5.10 (μC).
4 B. q = 5.10 (nC).
4 C. q = 5.10 (μC).
-2 D. q = 5.10 (C).
-4
1.66 Mét tô ®iÖn ph¼ng gåm hai b¶n cã d¹ng h×nh trßn b¸n kÝnh 3 (cm), ®Æt c¸ch nhau 2 (cm) trong kh«ng
khÝ. §iÖn dung cña tô ®iÖn ®ã lµ:
A. C = 1,25 (pF). B. C = 1,25 (nF). C. C = 1,25 (μF). D. C = 1,25 (F).
1.67 Mét tô ®iÖn ph¼ng gåm hai b¶n cã d¹ng h×nh trßn b¸n kÝnh 5 (cm), ®Æt c¸ch nhau 2 (cm) trong kh«ng
khÝ. §iÖn trêng ®¸nh thñng ®èi víi kh«ng khÝ lµ 3.105(V/m). HÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt cã thÓ ®Æt vµo hai b¶n cùc
cña tô ®iÖn lµ:
A. Umax = 3000 (V). B. Umax = 6000 (V). C. Umax = 15.103 (V). D. Umax = 6.105 (V).
1.68 Mét tô ®iÖn ph¼ng ®îc m¾c vµo hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ 50 (V). Ng¾t tô ®iÖn ra
khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô t¨ng gÊp hai lÇn th×
A. §iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æi. B. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn.
C. §iÖn dung cña tô ®iÖn gi¶m ®i hai lÇn. D. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn bèn lÇn.
1.69 Mét tô ®iÖn ph¼ng ®îc m¾c vµo hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ 50 (V). Ng¾t tô ®iÖn ra
khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô t¨ng gÊp hai lÇn th×
A. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æi. B. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn.
C. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn gi¶m ®i hai lÇn. D. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn t¨ng lªn bèn lÇn.
1.70 Mét tô ®iÖn ph¼ng ®îc m¾c vµo hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ 50 (V). Ng¾t tô ®iÖn ra
khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô t¨ng gÊp hai lÇn th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô cã gi¸
trÞ lµ:
A. U = 50 (V). B. U = 100 (V). C. U = 150 (V). D. U = 200 (V).
1.79 Hai b¶n cña mét tô ®iÖn ph¼ng lµ h×nh trßn, tô ®iÖn ®îc tÝch ®iÖn sao cho ®iÖn trêng trong tô ®iÖn b»ng E
= 3.105 (V/m). Khi ®ã ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn lµ Q = 100 (nC). Líp ®iÖn m«i bªn trong tô ®iÖn lµ kh«ng khÝ.
B¸n kÝnh cña c¸c b¶n tô lµ:
A. R = 11 (cm). B. R = 22 (cm). C. R = 11 (m). D. R = 22 (m).
1.80 Cã hai tô ®iÖn: tô ®iÖn 1 cã ®iÖn dung C 1 = 3 (μF) tÝch ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U 1 = 300 (V), tô ®iÖn 2 cã
®iÖn dung C2 = 2 (μF) tÝch ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U2 = 200 (V). Nèi hai b¶n mang ®iÖn tÝch cïng tªn cña hai
tô ®iÖn ®ã víi nhau. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a c¸c b¶n tô ®iÖn lµ:
A. U = 200 (V). B. U = 260 (V). C. U = 300 (V). D. U = 500 (V).
1.81 Cã hai tô ®iÖn: tô ®iÖn 1 cã ®iÖn dung C 1 = 3 (μF) tÝch ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U 1 = 300 (V), tô ®iÖn 2 cã
®iÖn dung C2 = 2 (μF) tÝch ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U2 = 200 (V). Nèi hai b¶n mang ®iÖn tÝch cïng tªn cña hai
tô ®iÖn ®ã víi nhau. NhiÖt lîng to¶ ra sau khi nèi lµ:
A. 175 (mJ). B. 169.10-3 (J). C. 6 (mJ). D. 6 (J).
1.82 Mét bé tô ®iÖn gåm 10 tô ®iÖn gièng nhau (C = 8 μF) ghÐp nèi tiÕp víi nhau. Bé tô ®iÖn ®îc nèi víi hiÖu
®iÖn thÕ kh«ng ®æi U = 150 (V). §é biÕn thiªn n¨ng lîng cña bé tô ®iÖn sau khi cã mét tô ®iÖn bÞ ®¸nh thñng
lµ:
A. ΔW = 9 (mJ). B. ΔW = 10 (mJ). C. ΔW = 19 (mJ). D. ΔW = 1 (mJ).
1.83 Mét tô ®iÖn ph¼ng cã ®iÖn dung C, ®îc m¾c vµo mét nguån ®iÖn, sau ®ã ng¾t khái nguån ®iÖn. Ngêi ta
nhóng hoµn toµn tô ®iÖn vµo chÊt ®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i ε. Khi ®ã ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn
A. Kh«ng thay ®æi. B. T¨ng lªn ε lÇn. C. Gi¶m ®i ε lÇn. D. Thay ®æi ε lÇn.
1.84 Mét tô ®iÖn ph¼ng cã ®iÖn dung C, ®îc m¾c vµo mét nguån ®iÖn, sau ®ã ng¾t khái nguån ®iÖn. Ngêi ta
nhóng hoµn toµn tô ®iÖn vµo chÊt ®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i ε. Khi ®ã ®iÖn dung cña tô ®iÖn
A. Kh«ng thay ®æi. B. T¨ng lªn ε lÇn. C. Gi¶m ®i ε lÇn.
D. T¨ng lªn hoÆc gi¶m ®i tuú thuéc vµo líp ®iÖn m«i.
1.85 Mét tô ®iÖn ph¼ng cã ®iÖn dung C, ®îc m¾c vµo mét nguån ®iÖn, sau ®ã ng¾t khái nguån ®iÖn. Ngêi ta
nhóng hoµn toµn tô ®iÖn vµo chÊt ®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i ε. Khi ®ã hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô ®iÖn
A. Kh«ng thay ®æi. B. T¨ng lªn ε lÇn. C. Gi¶m ®i ε lÇn.
D. T¨ng lªn hoÆc gi¶m ®i tuú thuéc vµo líp ®iÖn m«i.
7. N¨ng lîng ®iÖn trêng
1.86 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng lîng, n¨ng lîng ®ã tån t¹i díi d¹ng ho¸ n¨ng.
B. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng lîng, n¨ng lîng ®ã tån t¹i díi d¹ng c¬ n¨ng.
C. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng lîng, n¨ng lîng ®ã tån t¹i díi d¹ng nhiÖt n¨ng.
D. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng lîng, n¨ng lîng ®ã lµ n¨ng lîng cña ®iÖn trêng trong tô ®iÖn.
1.87 Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C, ®îc n¹p ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U, ®iÖn tÝch cña tô lµ Q. C«ng thøc nµo sau
®©y kh«ng ph¶i lµ c«ng thøc x¸c ®Þnh n¨ng lîng cña tô ®iÖn?
A. W = B. W = C. W = D. W =
9
1.88 Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C, ®îc n¹p ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U, ®iÖn tÝch cña tô lµ Q. C«ng thøc x¸c ®Þnh
mËt ®é n¨ng lîng ®iÖn trêng trong tô ®iÖn lµ:
A. w = B. w = C. w = D. w =
1.89 Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 6 (μF) ®îc m¾c vµo nguån ®iÖn 100 (V). Sau khi ng¾t tô ®iÖn khái nguån,
do cã qu¸ tr×nh phãng ®iÖn qua líp ®iÖn m«i nªn tô ®iÖn mÊt dÇn ®iÖn tÝch. NhiÖt l îng to¶ ra trong líp ®iÖn
m«i kÓ tõ khi b¾t ®Çu ng¾t tô ®iÖn khái nguån ®iÖn ®Õn khi tô phãng hÕt ®iÖn lµ:
A. 0,3 (mJ). B. 30 (kJ). C. 30 (mJ). D. 3.104 (J).
1.90 Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 5 (μF) ®îc tÝch ®iÖn, ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn b»ng 10 -3 (C). Nèi tô ®iÖn ®ã
vµo bé acquy suÊt ®iÖn ®éng 80 (V), b¶n ®iÖn tÝch d¬ng nèi víi cùc d¬ng, b¶n ®iÖn tÝch ©m nèi víi cùc ©m
cña bé acquy. Sau khi ®· c©n b»ng ®iÖn th×
A. n¨ng lîng cña bé acquy t¨ng lªn mét lîng 84 (mJ).
B. n¨ng lîng cña bé acquy gi¶m ®i mét lîng 84 (mJ).
C. n¨ng lîng cña bé acquy t¨ng lªn mét lîng 84 (kJ).
D. n¨ng lîng cña bé acquy gi¶m ®i mét lîng 84 (kJ).
1.91 Mét tô ®iÖn kh«ng khÝ ph¼ng m¾c vµo nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 200 (V). Hai b¶n tô c¸ch nhau 4
(mm). MËt ®é n¨ng lîng ®iÖn trêng trong tô ®iÖn lµ:
A. w = 1,105.10-8 (J/m3). B. w = 11,05 (mJ/m3).
C. w = 8,842.10 (J/m ).
-8 3 D. w = 88,42 (mJ/m3).
Chuû Ñeà 2. DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI
I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch¬ng
1. Dßng ®iÖn
- Dßng ®iÖn lµ dßng dÞch chuyÓn cã híng cña c¸c h¹t t¶i ®iÖn, cã chiÒu quy íc lµ chiÒu chuyÓn ®éng cña c¸c
h¹t ®iÖn tÝch d¬ng. T¸c dông ®Æc trng cña dßng ®iÖn lµ t¸c dông tõ. Ngoµi ra dßng ®iÖn cßn cã thÓ cã c¸c t¸c
dông nhiÖt, ho¸ vµ mét sè t¸c dông kh¸c.
- Cêng ®é dßng ®iÖn lµ ®¹i lîng ®Æc trng ®Þnh lîng cho t¸c dông cña dßng ®iÖn. §èi víi dßng ®iÖn kh«ng ®æi
th×
2. Nguån ®iÖn
10
- Nguån ®iÖn lµ thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra vµ duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ nh»m duy tr× dßng ®iÖn. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån
®iÖn ®îc x¸c ®Þnh b»ng th¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ lµm dÞch chuyÓn ®iÖ tÝch d¬ng q bªn trong nguån ®iÖn
vµ ®é lín cña ®iÖn tÝch q ®ã.
E=
- M¸y thu ®iÖn chuyÓn ho¸ mét phÇn ®iÖn n¨ng tiªu thô thµnh c¸c d¹ng n¨ng lîng kh¸c cã Ých, ngoµi nhiÖt.
Khi nguån ®iÖn ®ang n¹p ®iÖn, nã lµ m¸y thu ®iÖn víi suÊt ph¶n ®iÖn cã trÞ sè b»ng suÊt ®iÖn ®éng cña nguån
®iÖn.
3. §Þnh luËt ¤m
- §Þnh luËt ¤m víi mét ®iÖn trë thuÇn: hay UAB = VA – VB = IR
- §Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch: E = I(R + r) hay
- §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch chøa nguån ®iÖn: UAB = VA – VB = E + Ir, hay
(dßng ®iÖn ch¹y tõ A ®Õn B, qua nguån tõ cùc ©m sang cùc d¬ng)
- §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch chøa m¸y thu: UAB = VA – VB = Ir’ + Ep, hay
(dßng ®iÖn ch¹y tõ A ®Õn B, qua m¸y thu tõ cùc d¬ng sang cùc ©m)
4. M¾c nguån ®iÖn thµnh bé
- M¾c nèi tiÕp: Eb = E1 + E2 + ...+ En
rb = r1 + r2 + ... + rn
Trong trêng hîp m¾c xung ®èi: NÕu E1 > E2 th× : Eb = E1 - E2
rb = r1 + r2
vµ dßng ®iÖn ®i ra tõ cùc d¬ng cña E1.
- M¾c song song: (n nguån gièng nhau): Eb = E vµ rb =
4. §iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt ®iÖn. §Þnh luËt Jun Lenx¬
- C«ng vµ c«ng suÊt cña dßng ®iÖn ë ®o¹n m¹ch (®iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt ®iÖn ë ®o¹n m¹ch): A = UIt; P =
UI
- §Þnh luËt Jun – Lenx¬: Q = RI2t
- C«ng vµ c«ng suÊt cña nguån ®iÖn: A = EIt; P = EI
- C«ng suÊt cña dông cô tiªu thô ®iÖn:
+ Víi dông cô to¶ nhiÖt: P = UI = RI2 =
+ Víi m¸y thu ®iÖn: P = EI + rI2
(P /= EI lµ phÇn c«ng suÊt mµ m¸y thu ®iÖn chuyÓn ho¸ thµnh d¹ng n¨ng lîng cã Ých, kh«ng ph¶i lµ nhiÖt)
- §¬n vÞ c«ng (®iÖn n¨ng) vµ nhiÖt lîng lµ jun (J), ®¬n vÞ cña c«ng suÊt lµ o¸t (W).
II. C©u hái vµ bµi tËp
1. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn
2.1 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Dßng ®iÖn lµ dßng c¸c ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn cã híng.
B. Cêng ®é dßng ®iÖn lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho t¸c dông m¹nh, yÕu cña dßng ®iÖn vµ ®îc ®o b»ng ®iÖn lîng
chuyÓn qua tiÕt diÖn th¼ng cña vËt dÉn trong mét ®¬n vÞ thêi gian.
C. ChiÒu cña dßng ®iÖn ®îc quy íc lµ chiÒu chuyÓn dÞch cña c¸c ®iÖn tÝch d¬ng.
D. ChiÒu cña dßng ®iÖn ®îc quy íc lµ chiÒu chuyÓn dÞch cña c¸c ®iÖn tÝch ©m.
2.2 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Dßng ®iÖn cã t¸c dông tõ. B. Dßng ®iÖn cã t¸c dông nhiÖt.
C. Dßng ®iÖn cã t¸c dông ho¸ häc. D. Dßng ®iÖn cã t¸c dông sinh lý.
2.3 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Nguån ®iÖn lµ thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra vµ duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ nh»m duy tr× dßng ®iÖn trong m¹ch. Trong nguån
®iÖn díi t¸c dông cña lùc l¹ c¸c ®iÖn tÝch d¬ng dÞch chuyÓn tõ cùc d¬ng sang cùc ©m.
11
B. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn vµ ®îc ®o
b»ng th¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch d¬ng q bªn trong nguån ®iÖn
tõ cùc ©m ®Õn cùc d¬ng vµ ®é lín cña ®iÖn tÝch q ®ã.
C. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn vµ ®îc ®o
b»ng th¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch ©m q bªn trong nguån ®iÖn tõ
cùc ©m ®Õn cùc d¬ng vµ ®é lín cña ®iÖn tÝch q ®ã.
D. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn vµ ®îc ®o
b»ng th¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch d¬ng q bªn trong nguån ®iÖn
tõ cùc d¬ng ®Õn cùc ©m vµ ®é lín cña ®iÖn tÝch q ®ã.
2.4 §iÖn tÝch cña ªlectron lµ - 1,6.10 -19 (C), ®iÖn lîng chuyÓn qua tiÕt diÖn th¼ng cña d©y dÉn trong 30 (s) lµ
15 (C). Sè ªlectron chuyÓn qua tiÕt diÖn th¼ng cña d©y dÉn trong thêi gian mét gi©y lµ
A. 3,125.1018. B. 9,375.1019. C. 7,895.1019. D. 2,632.1018.
2.5 §å thÞ m« t¶ ®Þnh luËt ¤m lµ:
I I I I
o U o U o U o U
A B C D
2.6 SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn ®Æc trng cho
A. kh¶ n¨ng tÝch ®iÖn cho hai cùc cña nã. B. kh¶ n¨ng dù tr÷ ®iÖn tÝch cña nguån
®iÖn.
C. kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng cña lùc l¹ bªn trong nguån ®iÖn. D. kh¶ n¨ng t¸c dông lùc ®iÖn cña
nguån ®iÖn.
2.7 §o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R2 = 300 (Ω), ®iÖn trë toµn m¹ch lµ:
A. RTM = 200 (Ω). B. RTM = 300 (Ω). C. RTM = 400 (Ω). D. RTM = 500 (Ω).
2.8 Cho ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R 1 = 100 (Ω), m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R 2 = 200 (Ω), hiÖu ®iªn thÕ gi÷a hai
®Çu ®o¹n m¹ch lµ 12 (V). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R1 lµ
A. U1 = 1 (V). B. U1 = 4 (V). C. U1 = 6 (V). D. U1 = 8 (V).
2.9 §o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (Ω) m¾c song song víi ®iÖn trë R2 = 300 (Ω), ®iÖn trë toµn m¹ch lµ:
A. RTM = 75 (Ω). B. RTM = 100 (Ω). C. RTM = 150 (Ω). D. RTM = 400 (Ω).
2.10 Cho ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R 1 = 100 (Ω), m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R 2 = 200 (Ω). ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n
m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ U khi ®ã hiÖu ®iªn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R 1 lµ 6 (V). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu
®o¹n m¹ch lµ:
A. U = 12 (V). B. U = 6 (V). C. U = 18 (V). D. U = 24 (V).
2. Pin vµ ¸cquy
2.11 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Trong nguån ®iÖn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ néi n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.
B. Trong nguån ®iÖn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ c¬ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.
C. Trong nguån ®iÖn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ ho¸ n¨ng thµnh ®iªn n¨ng.
D. Trong nguån ®iÖn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ quang n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.
2.12 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Nguån ®iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã mét ®iªn cùc
lµ vËt dÉn ®iÖn, ®iÖn cùc cßn l¹i lµ vËt c¸ch ®iÖn.
B. Nguån ®iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã hai ®iÖn cùc
®Òu lµ vËt c¸ch ®iÖn.
C. Nguån ®iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã hai ®iÖn cùc
®Òu lµ hai vËt dÉn ®iÖn cïng chÊt.
D. Nguån ®iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã hai ®iÖn cùc
®Òu lµ hai vËt dÉn ®iÖn kh¸c chÊt.
2.13 Trong nguån ®iÖn lùc l¹ cã t¸c dông
A. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d¬ng tõ cùc d¬ng cña nguån ®iÖn sang cùc ©m cña nguån ®iÖn.
B. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d¬ng tõ cùc ©m cña nguån ®iÖn sang cùc d¬ng cña nguån ®iÖn.
12
C. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d¬ng theo chiÒu ®iÖn trêng trong nguån ®iÖn.
D. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch ©m ngîc chiÒu ®iÖn trêng trong nguån ®iÖn.
2.14 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Khi pin phãng ®iÖn, trong pin cã qu¸ tr×nh biÕn ®æi hãa n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.
B. Khi acquy phãng ®iÖn, trong acquy cã sù biÕn ®æi ho¸ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.
C. Khi n¹p ®iÖn cho acquy, trong acquy chØ cã sù biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh ho¸ n¨ng.
D. Khi n¹p ®iÖn cho acquy, trong acquy cã sù biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh ho¸ n¨ng vµ nhiÖt n¨ng.
3. §iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt ®iÖn. §Þnh luËt Jun - Lenx¬
2.15 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. C«ng cña dßng ®iÖn ch¹y qua mét ®o¹n m¹ch lµ c«ng cña lùc ®iÖn tr êng lµm di chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch tù
do trong ®o¹n m¹ch vµ b»ng tÝch cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch víi c êng ®é dßng ®iÖn vµ thêi
gian dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch ®ã.
B. C«ng suÊt cña dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch b»ng tÝch cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ c-
êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch ®ã.
C. NhiÖt lîng to¶ ra trªn mét vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt, víi c êng ®é dßng ®iÖn vµ víi thêi gian
dßng ®iÖn ch¹y qua vËt.
D. C«ng suÊt to¶ nhiÖt ë vËt dÉn khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua ®Æc trng cho tèc ®é to¶ nhiÖt cña vËt dÉn ®ã vµ
®îc x¸c ®Þnh b»ng nhiÖt lîng to¶ ra ë vËt ®·n ®ã trong mét ®¬n vÞ thêi gian.
2.16 NhiÖt lîng to¶ ra trªn vËt dÉn khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua
A. tØ lÖ thuËn víi cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn.
B. tØ lÖ thuËn víi b×nh ph¬ng cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn.
C. tØ lÖ nghÞch víi cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn.
D. tØ lÖ nghÞch víi b×nh ph¬ng cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn.
2.17 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. NhiÖt lîng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt.
B. NhiÖt lîng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua vËt.
C. NhiÖt lîng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ víi b×nh ph¬ng cêng ®é dßng ®iÖn c¹y qua vËt.
D. NhiÖt lîng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ nghÞch víi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu vËt dÉn.
2.18 SuÊt ph¶n ®iÖn cña m¸y thu ®Æc trng cho sù
A. chuyÓn ho¸ ®iÖn n¨ng thµnh nhiÖt n¨ng cña m¸y thu. B. chuyÓn ho¸ nhiÖt n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng cña
m¸y thu.
C. chuyÓn ho¸ c¬ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng cña m¸y thu.
D. chuyÓn ho¸ ®iÖn n¨ng thµnh d¹ng n¨ng lîng kh¸c, kh«ng ph¶i lµ nhiÖt cña m¸y thu.
2.19 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. SuÊt ph¶n ®iÖn cña m¸y thu ®iÖn ®îc x¸c ®Þnh b»ng ®iÖn n¨ng mµ dông cô chuyÓn ho¸ thµnh d¹ng n¨ng
lîng kh¸c, kh«ng ph¶i lµ nhiÖt n¨ng, khi cã mét ®¬n vÞ ®iÖn tÝch d¬ng chuyÓn qua m¸y.
B. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn vµ ®îc ®o
b»ng th¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch d¬ng q bªn trong nguån ®iÖn
tõ cùc ©m ®Õn cùc d¬ng vµ ®é lín cña ®iÖn tÝch q ®ã.
C. NhiÖt lîng to¶ ra trªn mét vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt, víi b×nh ph¬ng cêng ®é dßng ®iÖn vµ
víi thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua vËt.
D. SuÊt ph¶n ®iÖn cña m¸y thu ®iÖn ®îc x¸c ®Þnh b»ng ®iÖn n¨ng mµ dông cô chuyÓn ho¸ thµnh d¹ng n¨ng
lîng kh¸c, kh«ng ph¶i lµ c¬ n¨ng, khi cã mét ®¬n vÞ ®iÖn tÝch d¬ng chuyÓn qua m¸y.
2.20 Dïng mét d©y dÉn m¾c bãng ®Ìn vµo m¹ng ®iÖn. D©y tãc bãng ®Ìn nãng s¸ng, d©y dÉn hÇu nh kh«ng
s¸ng lªn v×: A. Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y tãc bãng ®Ìn lín h¬n nhiÒu cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua
d©y dÉn.
B. Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y tãc bãng ®Ìn nhá h¬n nhiÒu cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn.
C. §iÖn trë cña d©y tãc bãng ®Ìn lín h¬n nhiÒu so víi ®iÖn trë cña d©y dÉn.
D. §iÖn trë cña d©y tãc bãng ®Ìn nhá h¬n nhiÒu so víi ®iÖn trë cña d©y dÉn.
2.21 C«ng cña nguån ®iÖn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
A. A = Eit. B. A = UIt. C. A = Ei. D. A = UI.
2.22 C«ng cña dßng ®iÖn cã ®¬n vÞ lµ:
A. J/s B. kWh C. W D. kVA
2.23 C«ng suÊt cña nguån ®iÖn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
A. P = Eit. B. P = UIt. C. P = Ei. D. P = UI.
2.24 Hai bãng ®Ìn §1( 220V – 25W), §2 (220V – 100W) khi s¸ng b×nh thêng th×
A. cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §1 lín gÊp hai lÇn cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §2.
B. cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §2 lín gÊp bèn lÇn cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §1.
C. cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §1 b»ng cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §2.
13
D. §iÖn trë cña bãng ®Ìn §2 lín gÊp bèn lÇn ®iÖn trë cña bãng ®Ìn §1.
2.25 Hai bãng ®Ìn cã c«ng suÊt ®Þnh møc b»ng nhau, hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc cña chóng lÇn lît lµ U1 = 110
(V) vµ U2 = 220 (V). TØ sè ®iÖn trë cña chóng lµ:
A. B. C. D.
2.26 §Ó bãng ®Ìn lo¹i 120V – 60W s¸ng b×nh thêng ë m¹ng ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ lµ 220V, ngêi ta ph¶i m¾c
nèi tiÕp víi bãng ®Ìn mét ®iÖn trë cã gi¸ trÞ:
A. R = 100 (Ω). B. R = 150 (Ω). C. R = 200 (Ω). D. R = 250 (Ω).
4. §Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch
2.27 §èi víi m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn víi m¹ch ngoµi lµ ®iÖn trë th× hiÖu ®iÖn thÕ m¹ch ngoµi
A.tØ lÖ thuËn víi cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch. B. t¨ng khi cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch t¨ng.
C. gi¶m khi cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch t¨ng. D. tØ lÖ nghÞch víi cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong
m¹ch.
2.28 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Cêng ®é dßng ®iÖn trong ®o¹n m¹ch chØ chøa ®iÖn trë R tØ lÖ víi hiÖu ®iÖn thÕ U gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch
vµ tØ lÖ nghÞch víi ®iÖn trë R.
B. Cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch kÝn tØ lÖ thuËn víi suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn vµ tØ lÖ nghÞch víi ®iÖn
trë toµn phµn cña m¹ch.
C. C«ng suÊt cña dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch b»ng tÝch cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ c -
êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch ®ã.
D. NhiÖt lîng to¶ ra trªn mét vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt, víi cêng ®é dßng ®iÖn vµ víi thêi gian
dßng ®iÖn ch¹y qua vËt.
2.29 BiÓu thøc ®Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch trong trêng hîp m¹ch ngoµi chøa m¸y thu lµ:
A. B. C. D.
2.30 Mét nguån ®iÖn cã ®iÖn trë trong 0,1 (Ω) ®îc m¾c víi ®iÖn trë 4,8 (Ω) thµnh m¹ch kÝn. Khi ®ã hiÖu ®iÖn
thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 12 (V). Cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ
A. I = 120 (A). B. I = 12 (A). C. I = 2,5 (A). D. I = 25 (A).
2.31 Mét nguån ®iÖn cã ®iÖn trë trong 0,1 (Ω) ®îc m¾c víi ®iÖn trë 4,8 (Ω) thµnh m¹ch kÝn. Khi ®ã hiÖu ®iÖn
thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 12 (V). SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ:
A. E = 12,00 (V). B. E = 12,25 (V). C. E = 14,50 (V). D. E = 11,75 (V).
2.32 Ngêi ta m¾c hai cùc cña nguån ®iÖn víi mét biÕn trë cã thÓ thay ®æi tõ 0 ®Õn v« cùc. Khi gi¸ trÞ cña biÕn
trë rÊt lín th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4,5 (V). Gi¶m gi¸ trÞ cña biÕn trë ®Õn khi c êng ®é
dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 2 (A) th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4 (V). SuÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn
trë trong cña nguån ®iÖn lµ: A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω). B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).
C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω). D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).
2.33 Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 6 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iÖn trë R. §Ó
c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lµ 4 (W) th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω). D. R = 6 (Ω).
2.34 Dïng mét nguån ®iÖn ®Ó th¾p s¸ng lÇn lît hai bãng ®Ìn cã ®iÖn trë R 1 = 2 (Ω) vµ R2 = 8 (Ω), khi ®ã
c«ng suÊt tiªu thô cña hai bãng ®Ìn lµ nh nhau. §iÖn trë trong cña nguån ®iÖn lµ:
A. r = 2 (Ω). B. r = 3 (Ω). C. r = 4 (Ω). D. r = 6 (Ω).
2.35 Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 6 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iÖn trë R. §Ó
c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lµ 4 (W) th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A. R = 3 (Ω). B. R = 4 (Ω). C. R = 5 (Ω). D. R = 6 (Ω).
2.36 Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 6 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iÖn trë R. §Ó
c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).
2.37 BiÕt r»ng khi ®iÖn trë m¹ch ngoµi cña mét nguån ®iÖn t¨ng tõ R 1 = 3 (Ω) ®Õn R2 = 10,5 (Ω) th× hiÖu ®iÖn
thÕ gi÷a hai cùc cña nguån t¨ng gÊp hai lÇn. §iÖn trë trong cña nguån ®iÖn ®ã lµ:
A. r = 7,5 (Ω). B. r = 6,75 (Ω). C. r = 10,5 (Ω). D. r = 7 (Ω).
14
2.38 Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 2,5 (Ω), m¹ch
ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 0,5 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lín nhÊt
th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ: A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω).
D. R = 4 (Ω).
2.39* Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 2,5 (Ω), m¹ch
ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 0,5 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô trªn ®iÖn trë R ®¹t gi¸
trÞ lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ: A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω).
D. R = 4 (Ω).
5 . §Þnh luËt ¤m cho c¸c lo¹i ®o¹n m¹ch ®iÖn. M¾c
nguån thµnh bé
2.40 Mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm hai nguån ®iÖn E1, r1 vµ E2, r2 m¾c nèi tiÕp víi nhau, m¹ch ngoµi chØ cã ®iÖn trë
R. BiÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ:
A. B. C. D.
2.41 Mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm hai nguån ®iÖn E, r1 vµ E, r2 m¾c song song víi nhau, m¹ch ngoµi chØ cã ®iÖn
trë R. BiÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ:
A. B. C. D.
2.42 Cho ®o¹n m¹ch nh h×nh vÏ (2.42) trong ®ã E1 = 9 (V), r1 = 1,2 (Ω); E2 = 3 (V), r2 = 0,4 (Ω); ®iÖn trë R =
28,4 (Ω). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch U AB = 6 (V). Cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch cã chiÒu vµ ®é
lín lµ:
A. chiÒu tõ A sang B, I = 0,4 (A).
E1, r1 E2, r2 R
B. chiÒu tõ B sang A, I = 0,4 (A). A B
C. chiÒu tõ A sang B, I = 0,6 (A).
D. chiÒu tõ B sang A, I = 0,6 (A). H×nh 2.42
2.43 Nguån ®iÖn víi suÊt ®iÖn ®éng E, ®iÖn trë trong r, m¾c víi ®iÖn trë ngoµi R = r, cêng ®é dßng ®iÖn trong
m¹ch lµ I. NÕu thay nguån ®iÖn ®ã b»ng 3 nguån ®iÖn gièng hÖt nã m¾c nèi tiÕp th× c êng ®é dßng ®iÖn trong
m¹ch lµ:
A. I’ = 3I. B. I’ = 2I. C. I’ = 2,5I. D. I’ = 1,5I.
2.44 Nguån ®iÖn víi suÊt ®iÖn ®éng E, ®iÖn trë trong r, m¾c víi ®iÖn trë ngoµi R = r, cêng ®é dßng ®iÖn trong
m¹ch lµ I. NÕu thay nguång ®iÖn ®ã b»ng 3 nguån ®iÖn gièng hÖt nã m¾c song song th× c êng ®é dßng ®iÖn
trong m¹ch lµ:
A. I’ = 3I. B. I’ = 2I. C. I’ = 2,5I. D. I’ = 1,5I.
2.45 Cho bé nguån gåm 6 acquy gièng nhau ®îc m¾c thµnh hai d·y song song víi nhau, mçi d·y gåm 3
acquy m¾c nèi tiÕp víi nhau. Mçi acquy cã suÊt ®iÖn ®éng E = 2 (V) vµ ®iÖn trë trong r = 1 (Ω). SuÊt ®iÖn
®éng vµ ®iÖn trë trong cña bé nguån lÇn lît lµ: A. Eb = 12 (V); rb = 6 (Ω). B.
Eb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω).
C. Eb = 6 (V); rb = 3 (Ω). D. Eb = 12 (V); rb = 3 (Ω).
2.46* Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ (2.46). Mçi pin cã suÊt ®iÖn ®éng E = 1,5
(V), ®iÖn trë trong r = 1 (Ω). §iÖn trë m¹ch ngoµi R = 3,5 (Ω). Cêng ®é dßng
®iÖn ë m¹ch ngoµi lµ:
A. I = 0,9 (A).
B. I = 1,0 (A).
C. I = 1,2 (A).
R
D. I = 1,4 (A).
H×nh 2.46
6. C«ng suÊt ®iÖn
15
2.47 Cho mét ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë R 1 vµ R2 m¾c song song vµ m¾c vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi.
NÕu gi¶m trÞ sè cña ®iÖn trë R2 th×: A. ®é sôt thÕ trªn R2 gi¶m. B. dßng ®iÖn qua
R1 kh«ng thay ®æi.
C. dßng ®iÖn qua R1 t¨ng lªn. D. c«ng suÊt tiªu thô trªn
R2 gi¶m.
2.48 Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch
ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 6 (Ω) m¾c song song víi mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lín
nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ: A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3
(Ω). D. R = 4 (Ω).
2.49 Khi hai ®iÖn trë gièng nhau m¾c nèi tiÕp vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi th× c«ng suÊt tiªu thô cña
chóng lµ 20 (W). NÕu m¾c chóng song song råi m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ nãi trªn th× c«ng suÊt tiªu thô cña
chóng lµ:
A. 5 (W). B. 10 (W). C. 40 (W). D. 80 (W).
2.50 Khi hai ®iÖn trë gièng nhau m¾c song vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi th× c«ng suÊt tiªu thô cña
chóng lµ 20 (W). NÕu m¾c chóng nèi tiÕp råi m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ nãi trªn th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng
lµ:
A. 5 (W). B. 10 (W). C. 40 (W). D. 80 (W).
2.51 Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R 1 vµ R2 ®Ó ®un níc. NÕu dïng d©y R1 th× níc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian
t1 = 10 (phót). Cßn nÕu dïng d©y R2 th× níc sÏ s«i sau thêi gian t2 = 40 (phót). NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c song
song th× níc sÏ s«i sau thêi gian lµ:
A. t = 4 (phót). B. t = 8 (phót). C. t = 25 (phót). D. t = 30 (phót).
Chuû Ñeà 3. DOØNG ÑIEÄN TRONG CAÙC MOÂI
TRÖÔØNG
I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch¬ng
1. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i
- C¸c tÝnh chÊt ®iÖn cña kim lo¹i cã thÓ gi¶i thÝch ®îc dùa trªn sù cã mÆt cña c¸c electron tù do trong kim
lo¹i. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i lµ dßng dÞch chuyÓn cã híng cña c¸c ªlectron tù do.
- Trong chuyÓn ®éng, c¸c ªlectron tù do lu«n lu«n va ch¹m víi c¸c ion dao ®éng quanh vÞ trÝ c©n b»ng ë c¸c
nót m¹ng vµ truyÒn mét phÇn ®éng n¨ng cho chóng. Sù va ch¹m nµy lµ nguyªn nh©n g©y ra ®iÖn trë cña d©y
d©nx kim lo¹i vµ t¸c dông nhiÖt. §iÖn trë suÊt cña kim lo¹i t¨ng theo nhiÖt ®é.
- HiÖn tîng khi nhiÖt ®é h¹ xuèng díi nhiÖt ®é Tc nµo ®ã, ®iÖn trë cña kim lo¹i (hay hîp kim) gi¶m ®ét ngét
®Õn gi¸ trÞ b»ng kh«ng, lµ hiÖn tîng siªu dÉn.
2. Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n
- Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n lµ dßng chuyÓn dÞch cã híng cña c¸c ion d¬ng vÒ cat«t vµ ion ©m vÒ an«t.
C¸c ion trong chÊt ®iÖn ph©n xuÊt hiÖn lµ do sù ph©n li cña c¸c ph©n tö chÊt tan trong m«i trêng dung m«i.
Khi ®Õn c¸c ®iÖn cùc th× c¸c ion sÏ trao ®æi ªlectron víi c¸c ®iÖn cùc råi ®îc gi¶i phãng ra ë ®ã, hoÆc tham
gia c¸c ph¶n øng phô. Mét trong c¸c ph¶n øng phô lµ ph¶n øng cùc d¬ng tan, ph¶n øng nµy x¶y ra trong c¸c
b×nh ®iÖn ph©n cã an«t lµ kim lo¹i mµ muèi cÈu nã cã mÆt trong dung dÞch ®iÖn ph©n.
- §Þnh luËt Fa-ra-®©y vÒ ®iÖn ph©n: Khèi lîng M cña chÊt ®îc gi¶i phãng ra ë c¸c ®iÖn cùc tØ lÖ víi ®¬ng l-
îng gam cña chÊt ®ã vµ víi ®iÖn lîng q ®i qua dung dÞch ®iÖn ph©n.
BiÓu thøc cña ®Þnh luËt Fa-ra-®©y: víi F ≈ 96500 (C/mol)
3. Dßng ®iÖn trong chÊt khÝ
- Dßng ®iÖn trong chÊt khÝ lµ dßng chuyÓn dÞch cã híng cña c¸c ion d¬ng vÒ cat«t, c¸c ion ©m vµ ªlectron vÒ
an«t.
Khi cêng ®é ®iÖn trêng trong chÊt khÝ cßn yÕu, muèn cã c¸c ion vµ ªlectron dÉn ®iÖn trong chÊt khÝ cÇn
ph¶i cã t¸c nh©n ion ho¸ (ngän löa, tia löa ®iÖn....). Cßn khi cêng ®é ®iÖn trêng trong chÊt khÝ ®ñ m¹nh th× cã
x¶y ra sù ion ho¸ do va ch¹m lµm cho sè ®iÖn tÝch tù do (ion vµ ªlectron) trong chÊt khÝ t¨ng vät lªn (sù
phãng ®iÖn tù lùc).
Sù phô thuéc cña cêng ®é dßng ®iÖn trong chÊt khÝ vµo hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a an«t vµ cat«t cã d¹ng phøc t¹p,
kh«ng tu©n theo ®Þnh luËt ¤m (trõ hiÖu ®iÖn thÕ rÊt thÊp).
- Tia löa ®iÖn vµ hå quang ®iÖn lµ hai d¹ng phãng ®iÖn trong kh«ng khÝ ë ®iÒu kiÖn thêng.
C¬ chÕ cña tia löa ®iÖn lµ sù ion ho¸ do va ch¹m khi c êng ®é ®iÖn trêng trong kh«ng khÝ lín h¬n 3.10 5
(V/m)
- Khi ¸p suÊt trong chÊt khÝ chØ cßn vµo kho¶ng tõ 1 ®Õn 0,01mmHg, trong èng phãng ®iÖn cã sù phãng ®iÖn
thµnh miÒn: ngay ë phÇn mÆt cat«t cã miÒn tèi cat«t, phÇn cßn l¹i cña èng cho ®Õn an«t lµ cét s¸ng anèt.
Khi ¸p suÊt trong èng gi¶m díi 10-3mmHg th× miÒn tèi cat«t sÏ chiÕm toµn bé èng, lóc ®ã ta cã tia cat«t. Tia
cat«t lµ dßng ªlectron ph¸t ra tõ cat«t bay trong ch©n kh«ng tù do.
16
4. Dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng
- Dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng lµ dßng chuyÓn dÞch cã híng cña c¸c ªlectron bøt ra tõ cat«t bÞ nung nãng do
t¸c dông cña ®iÖn trêng.
§Æc ®iÓm cña dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng lµ nã chØ ch¹y theo mét chiÒu nhÊt ®Þnh t an«t sang cat«t.
5. Dßng ®iÖn trong b¸n dÉn
- Dßng ®iÖn trong b¸n dÉn tinh khiÕt lµ dßng dÞch chuyÓn cã híng cña c¸c ªlectron tù do vµ lç trèng.
Tuú theo lo¹i t¹p chÊt pha vµo b¸n dÉn tinh khiÕt, mµ b¸n dÉn thuéc mét trong hai lo¹i lµ b¸n dÉn lo¹i n vµ
b¸n dÉn lo¹i p. Dßng ®iÖn trong b¸n dÉn lo¹i n chñ yÕu lµ dßng ªlectron, cßn trong b¸n dÉn lo¹i p chñ yÕu lµ
dßng c¸c lç trèng.
Líp tiÕp xóc gi÷a hai lo¹i b¸n dÉn p vµ n (líp tiÕp xóc p – n) cã tÝnh dÉn ®iÖn chñ yÕu theo mét chiÒu nhÊt
®Þnh tõ p sang n.
II. C©u hái vµ bµi tËp
1. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i
3.1 Khi nhiÖt ®é cña d©y kim lo¹i t¨ng, ®iÖn trë cña nã sÏ
A. Gi¶m ®i. B. Kh«ng thay ®æi. C. T¨ng lªn.
D. Ban ®Çu t¨ng lªn theo nhiÖt ®é nhng sau ®ã l¹i gi¶m dÇn.
3.2 Nguyªn nh©n g©y ra hiÖn tîng to¶ nhiÖt trong d©y dÉn khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua lµ:
A. Do n¨ng lîng cña chuyÓn ®éng cã híng cña electron truyÒn cho ion(+) khi va ch¹m.
B. Do n¨ng lîng dao ®éng cña ion (+) truyÒn cho eclectron khi va ch¹m.
C. Do n¨ng lîng cña chuyÓn ®éng cã híng cña electron truyÒn cho ion (-) khi va ch¹m.
D. Do n¨ng lîng cña chuyÓn ®éng cã híng cña electron, ion (-) truyÒn cho ion (+) khi va ch¹m.
3.3 Nguyªn nh©n g©y ra ®iÖn trë cña kim lo¹i lµ:
A. Do sù va ch¹m cña c¸c electron víi c¸c ion (+) ë c¸c nót m¹ng.
B. Do sù va ch¹m cña c¸c ion (+) ë c¸c nót m¹ng víi nhau.
C. Do sù va ch¹m cña c¸c electron víi nhau. D. C¶ B vµ C ®óng.
3.4 Khi nhiÖt ®é t¨ng th× ®iÖn trë suÊt cña thanh kim lo¹i còng t¨ng do:
A. ChuyÓn ®éng v× nhiÖt cña c¸c electron t¨ng lªn. B. ChuyÓn ®éng ®Þnh híng cña c¸c electron
t¨ng lªn.
C. Biªn ®é dao ®éng cña c¸c ion quanh nót m¹ng t¨ng lªn. D. Biªn ®é dao ®éng cña c¸c ion quanh nót
m¹ng gi¶m ®i.
3.5 Mét sîi d©y ®ång cã ®iÖn trë 74 ë 500 C, cã ®iÖn trë suÊt α = 4,1.10-3K-1. §iÖn trë cña sîi d©y ®ã ë 1000
C lµ:
A. 86,6 B. 89,2 C. 95 D. 82
3.6 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. H¹t t¶i ®iÖn trong kim lo¹i lµ electron.
B. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i tu©n theo ®Þnh luËt ¤m nÕu nhiÖt ®é trong kim lo¹i ®îc gi÷ kh«ng ®æi
C. H¹t t¶i ®iÖn trong kim lo¹i lµ i«n d¬ng vµ i«n ©m.
D. Dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn kim lo¹i g©y ra t¸c dông nhiÖt.
3.7 Mét sîi d©y b»ng nh«m cã ®iÖn trë 120 ë nhiÖt ®é 200C, ®iÖn trë cña sîi d©y ®ã ë 1790C lµ 204. §iÖn
trë suÊt cña nh«m lµ: A. 4,8.10-3K-1 B. 4,4.10-3K-1 C. 4,3.10-3K-1 D.
4,1.10-3K-1
3.8 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? Khi cho hai thanh kim lo¹i cã b¶n chÊt kh¸c nhau tiÕp xóc víi nhau th×:
A. Cã sù khuÕch t¸n electron tõ chÊt cã nhiÒu electron h¬n sang chÊt cã Ýt electron h¬n.
B. Cã sù khuÕch t¸n i«n tõ kim lo¹i nµy sang kim lo¹i kia.
C. Cã sù khuÕch t¸n eletron tõ kim lo¹i cã mËt ®é electron lín sang kim lo¹i cã mËt ®é electron nhá h¬n.
D. Kh«ng cã hiÖn tîng g× x¶y ra.
3.9 §Ó x¸c ®Þnh ®îc sù biÕn ®æi cña ®iÖn trë theo nhiÖt ®é ta cÇn c¸c dông cô:
A. ¤m kÕ vµ ®ång hå ®o thêi gian. B. V«n kÕ, ampe kÕ, cÆp nhiÖt ®é.
C. V«n kª, cÆp nhiÖt ®é, ®ång hå ®o thêi gian. D. V«n kª, ampe kÕ, ®ång hå ®o thêi gian.
2. HiÖn tîng siªu dÉn
3.10 Hai thanh kim lo¹i ®îc nèi víi nhau bëi hai ®Çu mèi hµn t¹o thµnh mét m¹ch kÝn, hiÖn tîng nhiÖt ®iÖn
chØ x¶y ra khi:
A. Hai thanh kim lo¹i cã b¶n chÊt kh¸c nhau vµ nhiÖt ®é ë hai ®Çu mèi hµn b»ng nhau.
B. Hai thanh kim lo¹i cã b¶n chÊt kh¸c nhau vµ nhiÖt ®é ë hai ®Çu mèi hµn kh¸c nhau.
C. Hai thanh kim lo¹i cã b¶n chÊt gièng nhau vµ nhiÖt ®é ë hai ®Çu mèi hµn b»ng nhau.
D. Hai thanh kim lo¹i cã b¶n chÊt gièng nhau vµ nhiÖt ®é ë hai ®Çu mèi hµn kh¸c nhau.
3.11 SuÊt ®iÖn ®éng nhiÖt ®iÖn phô thuéc vµo:
17
A. HiÖu nhiÖt ®é (T1 – T2) gi÷a hai ®Çu mèi hµn. B. HÖ sè në dµi v× nhiÖt α.
C. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mèi hµn. D. §iÖn trë cña c¸c mèi hµn.
3.12 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. CÆp nhiÖt ®iÖn gåm hai d©y dÉn ®iÖn cã b¶n chÊt kh¸c nhau hµn nèi víi nhau thµnh mét m¹ch kÝn vµ hai
mèi hµn cña nã ®îc gi÷ ë hai nhiÖt ®é kh¸c nhau.
B. Nguyªn nh©n g©y ra suÊt ®iÖn ®éng nhiÖt ®iÖn lµ do chuyÓn ®éng nhiÖt cña c¸c h¹t t¶i ®iÖn trong m¹ch
®iÖn cã nhiÖt ®é kh«ng ®ång nhÊt.
C. SuÊt ®iÖn ®éng nhiÖt ®iÖn E tØ lÖ nghÞch víi hiÖu nhiÖt ®é (T1 – T2) gi÷a hai ®Çu mèi hµn cña cÆp nhiÖt
®iÖn.
D. SuÊt ®iÖn ®éng nhiÖt ®iÖn E xÊp xØ tØ lÖ víi hiÖu nhiÖt ®é (T 1 – T2) gi÷a hai ®Çu mèi hµn cña cÆp nhiÖt
®iÖn.
3.13 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. §èi víi vËt liÖu siªu dÉn, ®Ó cã dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch ta lu«n ph¶i duy tr× mét hiÖu ®iÖn thÕ trong
m¹ch.
B. §iÖn trë cña vËt siªu dÉn b»ng kh«ng.
C. §èi víi vËt liÖu siªu dÉn, cã kh¶ n¨ng tù duy tr× dßng ®iÖn trong m¹ch sau khi ng¾t bá nguån ®iÖn.
D. §èi víi vËt liÖu siªu dÉn, n¨ng lîng hao phÝ do to¶ nhiÖt b»ng kh«ng.
3.14 Mét mèi hµn cña mét cÆp nhiÖt ®iÖn cã hÖ sè αT = 65 (V/K) ®îc ®Æt trong kh«ng khÝ ë 200C, cßn mèi
hµn kia ®îc nung nãng ®Õn nhiÖt ®é 2320C. SuÊt ®iÖn ®éng nhiÖt ®iÖn cña cÆp nhiÖt khi ®ã lµ
A. E = 13,00mV. B. E = 13,58mV. C. E = 13,98mV. D. E = 13,78mV.
3.15 Mét mèi hµn cña mét cÆp nhiÖt ®iÖn cã hÖ sè αT = 48 (V/K) ®îc ®Æt trong kh«ng khÝ ë 200C, cßn mèi
hµn kia ®îc nung nãng ®Õn nhiÖt ®é t 0C, suÊt ®iÖn ®éng nhiÖt ®iÖn cña cÆp nhiÖt khi ®ã lµ E = 6 (mV). NhiÖt
®é cña mèi hµn cßn lµ: A. 1250C. B. 3980K. C. 1450C. D.
4180K.
3.16 Mét mèi hµn cña mét cÆp nhiÖt ®iÖn cã hÖ sè αT ®îc ®Æt trong kh«ng khÝ ë 200C, cßn mèi hµn kia ®îc
nung nãng ®Õn nhiÖt ®é 5000C, suÊt ®iÖn ®éng nhiÖt ®iÖn cña cÆp nhiÖt khi ®ã lµ E = 6 (mV). HÖ sè αT khi ®ã
lµ:
A. 1,25.10-4 (V/K) B. 12,5 (V/K) C. 1,25 (V/K) D. 1,25(mV/K)
3. Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n. §Þnh luËt Fa-ra-®©y
3.17 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n lµ
A. dßng chuyÓn dÞch cã híng cña c¸c i«n ©m, electron ®i vÒ anèt vµ i«n d¬ng ®i vÒ catèt.
B. dßng chuyÓn dÞch cã híng cña c¸c electron ®i vÒ anèt vµ c¸c i«n d¬ng ®i vÒ catèt.
C. dßng chuyÓn dÞch cã híng cña c¸c i«n ©m ®i vÒ anèt vµ c¸c i«n d¬ng ®i vÒ catèt.
D. dßng chuyÓn dÞch cã híng cña c¸c electron ®i vÒ tõ catèt vÒ anèt, khi catèt bÞ nung nãng.
3.18 C«ng thøc nµo sau ®©y lµ c«ng thøc ®óng cña ®Þnh luËt Fara-®©y?
A. B. m = D.V C. D.
3.19 Mét b×nh ®iÖn ph©n ®ùng dung dÞch AgNO3, cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua b×nh ®iÖn ph©n lµ I = 1 (A).
Cho AAg=108 (®vc), nAg= 1. Lîng Ag b¸m vµo catèt trong thêi gian 16 phót 5 gi©y lµ:
A. 1,08 (mg). B. 1,08 (g). C. 0,54 (g). D. 1,08 (kg).
3.20 Mét b×nh ®iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 cã anèt lµm b»ng ®ång, ®iÖn trë cña b×nh ®iÖn ph©n R = 8 (), ®îc
m¾c vµo hai cùc cña bé nguån E = 9 (V), ®iÖn trë trong r =1 (). Khèi lîng Cu b¸m vµo catèt trong thêi gian
5 h cã gi¸ trÞ lµ: A. 5 (g). B. 10,5 (g). C. 5,97 (g). D. 11,94
(g).
3.21 §Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi vµo hai cùc cña b×nh ®iÖn ph©n. XÐt trong cïng mét kho¶ng thêi
gian, nÕu kÐo hai cùc cña b×nh ra xa sao cho kho¶ng c¸ch gi÷a chóng t¨ng gÊp 2 lÇn th× khèi l îng chÊt ®îc
gi¶i phãng ë ®iÖn cùc so víi lóc tríc sÏ: A. t¨ng lªn 2 lÇn. B. gi¶m ®i 2 lÇn. C. t¨ng lªn
4 lÇn. D. gi¶m ®i 4 lÇn.
3.22. §é dÉn ®iÖn cña chÊt ®iÖn ph©n t¨ng khi nhiÖt ®é t¨ng lµ do:
A. ChuyÓn ®éng nhiÖt cña c¸c ph©n tö t¨ng vµ kh¶ n¨ng ph©n li thµnh i«n t¨ng.
B. §é nhít cña dung dÞch gi¶m lµm cho c¸c i«n chuyÓn ®éng ®îc dÔ dµng h¬n.
C. Sè va ch¹m cña c¸c i«n trong dung dÞch gi¶m. D. C¶ A vµ B ®óng.
3.23 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Khi hoµ tan axit, baz¬ hÆc muèi vµo trong níc, tÊt c¶ c¸c ph©n tö cña chóng ®Òu bÞ ph©n li thµnh c¸c i«n.
B. Sè cÆp i«n ®îc t¹o thµnh trong dung dÞch ®iÖn ph©n kh«ng thay ®æi theo nhiÖt ®é.
C. BÊt kú b×nh ®iÖn ph©n nµo còng cã suÊt ph¶n ®iÖn.
D. Khi cã hiÖn tîng cùc d¬ng tan, dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n tu©n theo ®Þnh luËt «m.
18
3.24 Ph¸t biểu nào sau ®©y là kh«ng ®óng khi nãi về c¸ch mạ một huy chương bạc?
A. Dïng muối AgNO3. B. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt.
C. Dïng anốt bằng bạc. D. Dïng huy chương làm catốt.
3.25 Cho dßng ®iÖn ch¹y qua b×nh ®iÖn ph©n ®ùng dung dÞch muèi cña niken, cã an«t lµm b»ng niken, biÕt
nguyªn tö khèi vµ hãa trÞ cña niken lÇn lît b»ng 58,71 vµ 2. Trong thêi gian 1h dßng ®iÖn 10A ®· s¶n ra mét
khèi lîng niken b»ng: A. 8.10-3kg. B. 10,95 (g). C. 12,35 (g). D.
15,27 (g).
3.26 Cho dßng ®iÖn ch¹y qua b×nh ®iÖn ph©n chøa dung dÞch CuSO 4, cã an«t b»ng Cu. BiÕt r»ng ®¬ng lîng
hãa cña ®ång kg/C. §Ó trªn cat«t xuÊt hiÖn 0,33 kg ®ång, th× ®iÖn tÝch chuyÓn qua
b×nh ph¶i b»ng:
A. 105 (C). B. 106 (C). C. 5.106 (C). D. 107 (C).
3.27** §Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 50 (V) vµo hai cùc b×nh ®iÖn ph©n ®Ó ®iÖn ph©n mét dung dÞch muèi ¨n
trong níc, ngêi ta thu ®îc khÝ hi®r« vµo mét b×nh cã thÓ tÝch V = 1 (lÝt), ¸p suÊt cña khÝ hi®r« trong b×nh b»ng
p = 1,3 (at) vµ nhiÖt ®é cña khÝ hi®r« lµ t = 270C. C«ng cña dßng ®iÖn khi ®iÖn ph©n lµ:
A. 50,9.105 J B. 0,509 MJ C. 10,18.105 J D. 1018 kJ
3.28 §Ó gi¶i phãng lîng clo vµ hi®r« tõ 7,6g axit clohi®ric b»ng dßng ®iÖn 5A, th× ph¶i cÇn thêi gian ®iÖn
ph©n lµ bao l©u? BiÕt r»ng ®¬ng lîng ®iÖn hãa cña hi®r« vµ clo lÇn lît lµ: k1 = 0,1045.10-7kg/C vµ k2 =
3,67.10-7kg/C
A. 1,5 h B. 1,3 h C. 1,1 h D. 1,0 h
3.29 ChiÒu dµy cña líp Niken phñ lªn mét tÊm kim lo¹i lµ d = 0,05(mm) sau khi ®iÖn ph©n trong 30 phót.
DiÖn tÝch mÆt phñ cña tÊm kim lo¹i lµ 30cm 2. Cho biÕt Niken cã khèi lîng riªng lµ  = 8,9.103 kg/m3, nguyªn
tö khèi A = 58 vµ ho¸ trÞ n = 2. Cêng ®é dßng ®iÖn qua b×nh ®iÖn ph©n lµ:
A. I = 2,5 (μA). B. I = 2,5 (mA). C. I = 250 (A). D. I = 2,5 (A).
3.30 Mét nguån gåm 30 pin m¾c thµnh 3 nhãm nèi tiÕp, mçi nhãm cã 10 pin m¾c song song, mçi pin cã suÊt
®iÖn ®éng 0,9 (V) vµ ®iÖn trë trong 0,6 (Ω). B×nh ®iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 cã ®iÖn trë 205 m¾c vµo hai
cùc cña bé nguån. Trong thêi gian 50 phót khèi lîng ®ång Cu b¸m vµo catèt lµ:
A. 0,013 g B. 0,13 g C. 1,3 g D. 13 g
3.31 Khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc bãng ®Ìn lµ U 1 = 20mV th× cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®Ìn lµ I1 = 8mA,
nhiÖt ®é d©y tãc bãng ®Ìn lµ t 1 = 250 C. Khi s¸ng b×nh thêng, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc bãng ®Ìn lµ U 2 =
240V th× cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®Ìn lµ I 2 = 8A. BiÕt hÖ sè nhiÖt ®iÖn trë α = 4,2.10-3 K-1. NhiÖt ®é t2 cña
d©y tãc ®Ìn khi s¸ng b×nh thêng lµ: A. 2600 (0C) B. 3649 (0C) C. 2644 (0K)
D. 2917 (0C)
3.32 Mét b×nh ®iÖn ph©n ®ùng dung dÞch b¹c nitrat víi anèt b»ng b¹c. §iÖn trë cña b×nh ®iÖn ph©n lµ R= 2
(). HiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai cùc lµ U= 10 (V). Cho A= 108 vµ n=1. Khèi lîng b¹c b¸m vµo cùc ©m sau 2
giê lµ:
A. 40,3g B. 40,3 kg C. 8,04 g D. 8,04.10-2 kg
3.33* Khi ®iÖn ph©n dung dÞch muèi ¨n trong níc, ngêi ta thu ®îc khÝ hi®r« t¹i catèt. KhÝ thu ®îc cã thÓ tÝch
V= 1 (lÝt) ë nhiÖt ®é t = 27 (0C), ¸p suÊt p = 1 (atm). §iÖn lîng ®· chuyÓn qua b×nh ®iÖn ph©n lµ:
A. 6420 (C). B. 4010 (C). C. 8020 (C). D. 7842 (C).
4. Dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng
3.34 C©u nµo díi ®©y nãi vÒ ch©n kh«ng vËt lý lµ kh«ng ®óng?
A. Ch©n kh«ng vËt lý lµ mét m«i trêng trong ®ã kh«ng cã bÊt kú ph©n tö khÝ nµo.
B. Ch©n kh«ng vËt lý lµ mét m«i trêng trong ®ã c¸c h¹t chuyÓn ®éng kh«ng bÞ va ch¹m víi c¸c h¹t kh¸c.
C. Cã thÓ coi bªn trong mét b×nh lµ ch©n kh«ng nÕu ¸p suÊt trong b×nh ë díi kho¶ng 0,0001mmHg.
D. Ch©n kh«ng vËt lý lµ mét m«i trêng kh«ng chøa s½n c¸c h¹t t¶i ®iÖn nªn b×nh thêng nã kh«ng dÉn ®iÖn.
3.35 B¶n chÊt cña dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng lµ
A. Dßng dÞch chuyÓn cã híng cña c¸c i«n d¬ng cïng chiÒu ®iÖn trêng vµ cña c¸c i«n ©m ngîc chiÒu ®iÖn tr-
êng
B. Dßng dÞch chuyÓn cã híng cña c¸c electron ngîc chiÒu ®iÖn trêng
C. Dßng chuyÓn dêi cã híng ngîc chiÒu ®iÖn trêng cña c¸c electron bøt ra khái catèt khi bÞ nung nãng
D. Dßng dÞch chuyÓn cã híng cña c¸c i«n d¬ng cïng chiÒu ®iÖn trêng, cña c¸c i«n ©m vµ electron ngîc
chiÒu ®iÖn trêng
3.36 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Tia catèt cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn qua c¸c l¸ kim lo¹i máng.
B. Tia catèt kh«ng bÞ lÖch trong ®iÖn trêng vµ tõ trêng.
C. Tia catèt cã mang n¨ng lîng.
D. Tia catèt ph¸t ra vu«ng gãc víi mÆt catèt.
3.37 Cêng ®é dßng ®iÖn b·o hoµ trong ch©n kh«ng t¨ng khi nhiÖt ®é cat«t t¨ng lµ do:
19
A. Sè h¹t t¶i ®iÖn do bÞ i«n ho¸ t¨ng lªn. B. Søc c¶n cña m«i trêng lªn c¸c h¹t t¶i ®iÖn gi¶m
®i.
C. Sè electron bËt ra khái catèt nhiÒu h¬n. D. Sè eletron bËt ra khái catèt trong mét gi©y t¨ng
lªn.
3.38 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng tu©n theo ®Þnh luËt ¤m.
B. Khi hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo ®ièt ch©n kh«ng t¨ng th× cêng ®é dßng ®iÖn t¨ng.
C. Dßng ®iÖn trong ®ièt ch©n kh«ng chØ theo mét chiÒu tõ anèt ®Õn catèt.
D. Quü ®¹o cña electron trong tia catèt kh«ng ph¶i lµ mét ®êng th¼ng.
3.39 Cêng ®é dßng ®iÖn b·o hoµ trong ®ièt ch©n kh«ng b»ng 1mA, trong thêi gian 1s sè electron bøt ra khái
mÆt catèt lµ: A. 6,6.1015 electron. B. 6,1.1015 electron. C. 6,25.1015 electron. D.
6.0.1015 electron.
3.40 Trong c¸c ®êng ®Æc tuyÕn v«n-ampe sau, ®êng nµo lµ cña dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng?
I(A) I(A) I(A) I(A)
O U(V) O U(V) O U(V) O U(V)
A B C D
3.41 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. ChÊt khÝ trong èng phãng ®iÖn tö cã ¸p suÊt thÊp h¬n ¸p suÊt bªn ngoµi khÝ quyÓn mét chót.
B. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a anèt vµ catèt cña èng phãng ®iÖn tö ph¶i rÊt lín, cì hµng ngh×n v«n.
C. èng phãng ®iÖn tö ®îc øng dông trong Tivi, mÆt tríc cña èng lµ mµn huúnh quang ®îc phñ chÊt huúnh
quang.
D. Trong èng phãng ®iÖn tö cã c¸c cÆp b¶n cùc gièng nh cña tô ®iÖn ®Ó l¸i tia ®iÖn tö t¹o thµnh h×nh ¶nh
trªn mµn huúnh quang.
5. Dßng ®iÖn trong chÊt khÝ
3.42 B¶n chÊt dßng ®iÖn trong chÊt khÝ lµ:
A. Dßng chuyÓn dêi cã híng cña c¸c i«n d¬ng theo chiÒu ®iÖn trêng vµ c¸c i«n ©m, electron ngîc chiÒu
®iÖn trêng.
B. Dßng chuyÓn dêi cã híng cña c¸c i«n d¬ng theo chiÒu ®iÖn trêng vµ c¸c i«n ©m ngîc chiÒu ®iÖn trêng.
C. Dßng chuyÓn dêi cã híng cña c¸c i«n d¬ng theo chiÒu ®iÖn trêng vµ c¸c electron ngîc chiÒu ®iÖn trêng.
D. Dßng chuyÓn dêi cã híng cña c¸c electron theo ngîc chiÒu ®iÖn trêng.
3.43 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. H¹t t¶i ®iÖn trong chÊt khÝ chØ cã c¸c c¸c i«n d¬ng vµ ion ©m.
B. Dßng ®iÖn trong chÊt khÝ tu©n theo ®Þnh luËt ¤m.
C. H¹t t¶i ®iÖn c¬ b¶n trong chÊt khÝ lµ electron, i«n d¬ng vµ i«n ©m.
D. Cêng ®é dßng ®iÖn trong chÊt khÝ ë ¸p suÊt b×nh thêng tØ lÖ thuËn víi hiÖu ®iÖn thÕ.
3.44 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i còng nh trong ch©n kh«ng vµ trong chÊt khÝ ®Òu lµ dßng chuyÓn ®éng cã híng
cña c¸c electron, ion d¬ng vµ ion ©m.
B. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i lµ dßng chuyÓn ®éng cã híng cña c¸c electron. Dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng vµ
trong chÊt khÝ ®Òu lµ dßng chuyÓn ®éng cã híng cña c¸c i«n d¬ng vµ i«n ©m.
C. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i vµ trong ch©n kh«ng ®Òu lµ dßng chuyÓn ®éng cã híng cña c¸c electron. Dßng
®iÖn trong chÊt khÝ lµ dßng chuyÓn ®éng cã híng cña c¸c electron, cña c¸c i«n d¬ng vµ i«n ©m.
D. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i vµ dßng ®iÖn trong chÊt khÝ lµ dßng chuyÓn ®éng cã h íng cña c¸c electron.
Dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng lµ dßng chuyÓn ®éng cã híng cña c¸c i«n d¬ng vµ i«n ©m.
3.45 HiÖn tîng hå quang ®iÖn ®îc øng dông:
A. trong kÜ thuËt hµn ®iÖn. B. trong kÜ thuËt m¹ ®iÖn
C. trong ®ièt b¸n dÉn. D. trong èng phãng ®iÖn tö.
3.46 C¸ch t¹o ra tia löa ®iÖn lµ
A. Nung nãng kh«ng khÝ gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn ®îc tÝch ®iÖn.
B. §Æt vµo hai ®Çu cña hai thanh than mét hiÖu ®iÖn thÕ kho¶ng 40 ®Õn 50V.
C. T¹o mét ®iÖn trêng rÊt lín kho¶ng 3.106 V/m trong ch©n kh«ng.
D. T¹o mét ®iÖn trêng rÊt lín kho¶ng 3.106 V/m trong kh«ng khÝ.
3.47 Khi t¹o ra hå quang ®iÖn, ban ®Çu ta cÇn ph¶i cho hai ®Çu thanh than ch¹m vµo nhau ®Ó
A. T¹o ra cêng ®é ®iÖn trêng rÊt lín.
B. T¨ng tÝnh dÉn ®iÖn ë chç tiÕp xóc cña hai thanh than.
C. Lµm gi¶m ®iÖn trë ë chç tiÕp xóc cña hai thanh than ®i rÊt nhá.
20
D. Lµm t¨ng nhiÖt ®é ë chç tiÕp xóc cña hai thanh than lªn rÊt lín.
3.48 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. HiÖu ®iÖn thÕ g©y ra sÐt chØ cã thÓ lªn tíi hµng triÖu v«n.
B. HiÖn tîng hå quang ®iÖn chØ x¶y ra khi hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo c¸c cÆp cùc cña thanh than kho¶ng 10 4V.
C. Cêng ®é dßng ®iÖn trong chÊt khÝ lu«n lu«n tu©n theo ®Þnh luËt ¤m.
D. Tia catèt lµ dßng chuyÓn ®éng cña c¸c electron bøt ra tõ catèt.
3.49 §èi víi dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng, khi cat«t bÞ nung nãng ®ång thêi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu anèt vµ
catèt cña b»ng 0 th×
A. Gi÷a anèt vµ catèt kh«ng cã c¸c h¹t t¶i ®iÖn. B. Cã c¸c h¹t t¶i ®iÖn lµ electron, i«n d¬ng vµ i«n
©m.
C. Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y ch¹y m¹ch b»ng 0. D. Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y ch¹y m¹ch kh¸c 0.
6. Dßng ®iÖn trong b¸n dÉn
3.50 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ ®Æc ®iÓm cña chÊt b¸n dÉn lµ kh«ng ®óng?
A. §iÖn trë suÊt cña chÊt b¸n dÉn lín h¬n so víi kim lo¹i nhng nhá h¬n so víi chÊt ®iÖn m«i.
B. §iÖn trë suÊt cña chÊt b¸n dÉn gi¶m m¹nh khi nhiÖt ®é t¨ng.
C. §iÖn trë suÊt phô thuéc rÊt m¹nh vµo hiÖu ®iÖn thÕ.
D. TÝnh chÊt ®iÖn cña b¸n dÉn phô thuéc nhiÒu vµo c¸c t¹p chÊt cã mÆt trong tinh thÓ.
3.51 B¶n chÊt cña dßng ®iÖn trong chÊt b¸n dÉn lµ:
A. Dßng chuyÓn dêi cã híng cña c¸c electron vµ lç trèng ngîc chiÒu ®iÖn trêng.
B. Dßng chuyÓn dêi cã híng cña c¸c electron vµ lç trèng cïng chiÒu ®iÖn trêng.
C. Dßng chuyÓn dêi cã híng cña c¸c electron theo chiÒu ®iÖn trêng vµ c¸c lç trèng ngîc chiÒu ®iÖn trêng.
D. Dßng chuyÓn dêi cã híng cña c¸c lç trèng theo chiÒu ®iÖn trêng vµ c¸c electron ngîc chiÒu ®iÖn trêng.
3.52 ë nhiÖt ®é phßng, trong b¸n dÉn Si tinh khiÕt cã sè cÆp ®iÖn tö – lç trèng b»ng 10 -13 lÇn sè nguyªn tö
Si. Sè h¹t mang ®iÖn cã trong 2 mol nguyªn tö Si lµ:
A. 1,205.1011 h¹t. B. 24,08.1010 h¹t. C. 6,020.1010 h¹t. D. 4,816.1011 h¹t.
3.53 C©u nµo díi ®©y nãi vÒ ph©n lo¹i chÊt b¸n dÉn lµ kh«ng ®óng?
A. B¸n dÉn hoµn toµn tinh khiÕt lµ b¸n dÉn trong ®ã mËt ®é electron b»ng mËt ®é lç trèng.
B. B¸n dÉn t¹p chÊt lµ b¸n dÉn trong ®ã c¸c h¹t t¶i ®iÖn chñ yÕu ®îc t¹o bëi c¸c nguyªn tö t¹p chÊt.
C. B¸n dÉn lo¹i n lµ b¸n dÉn trong ®ã mËt ®é lç trèng lín h¬n rÊt nhiÒu mËt ®é electron.
D. B¸n dÉn lo¹i p lµ b¸n dÉn trong ®ã mËt ®é electron tù do nhá h¬n rÊt nhiÒu mËt ®é lç trèng.
3.54 Chän c©u ®óng?
A. Electron tù do vµ lç trèng ®Òu chuyÓn ®éng ngîc chiÒu ®iÖn trêng.
B. Electron tù do vµ lç trèng ®Òu mang ®iÖn tÝch ©m.
C. MËt ®é c¸c h¹t t¶i ®iÖn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c yÕu tè bªn ngoµi nh nhiÖt ®é, møc ®é chiÕu s¸ng.
D. §é linh ®éng cña c¸c h¹t t¶i ®iÖn hÇu nh kh«ng thay ®æi khi nhiÖt ®é t¨ng.
3.55 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. CÊu t¹o cña ®ièt b¸n dÉn gåm mét líp tiÕp xóc p-n.
B. Dßng electron chuyÓn qua líp tiÕp xóc p-n chñ yÕu theo chiÒu tõ p sang n.
C. Tia ca tèt m¾t thêng kh«ng nh×n thÊy ®îc.
D. §é dÉn ®iÖn cña chÊt ®iÖn ph©n t¨ng khi nhiÖt ®é t¨ng.
3.56 §iÒu kiÖn ®Ó cã dßng ®iÖn lµ:
A. ChØ cÇn vËt dÉn ®iÖn nèi liÒn víi nhau thµnh m¹ch ®iÖn kÝn.
B. ChØ cÇn duy tr× mét hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu vËt dÉn.
C. ChØ cÇn cã hiÖu ®iÖn thÕ. D. ChØ cÇn cã nguån ®iÖn.
3.57 HiÖu ®iÖn thÕ cña líp tiÕp xóc p-n cã t¸c dông:
A. T¨ng cêng sù khuÕch t¸n cña c¸c h¹t c¬ b¶n.
B. T¨ng cêng sù khuÕch t¸n c¸c lç trèng tõ b¸n dÉn p sang b¸n dÉn n.
C. T¨ng cêng sù khuÕch t¸n c¸c electron tõ b¸n dÉn n sang b¸n dÉn p.
D. T¨ng cêng sù khuÕch t¸n c¸c electron tõ b¸n dÉn p sang b¸n dÉn n.
3.58 Khi líp tiÕp xóc p-n ®îc ph©n cùc thuËn, ®iÖn trêng ngoµi cã t¸c dông:
A. T¨ng cêng sù khuÕch t¸n cña c¸c kh«ng h¹t c¬ b¶n.
B. T¨ng cêng sù khuÕch t¸n c¸c lç trèng tõ b¸n dÉn n sang b¸n dÉn p.
C. T¨ng cêng sù khuÕch t¸n c¸c electron tõ b¸n dÉn n sang b¸n dÉn p.
D. T¨ng cêng sù khuÕch t¸n c¸c electron tõ b¸n dÉn p sang b¸n dÉn n.
3.59 Chän ph¸t biÓu ®óng.
A. ChÊt b¸n dÉn lo¹i n nhiÔm ®iÖn ©m do sè h¹t electron tù do nhiÒu h¬n c¸c lç trèng.
B. Khi nhiÖt ®é cµng cao th× chÊt b¸n dÉn nhiÔm ®iÖn cµng lín.