Topic 2 ke toan va bctc sv

  • 5 trang
  • file .pdf
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 04/01/2011
Nội dung
Kế toán
Báo cáo tài chính Kế toán là gì ?
Chủ đề 2
Chức năng của kế toán
Đối tượng sử dụng TTKT
Thông tin kế toán
Báo cáo tài chính
GV PHAN THỊ THÚY QUỲNH
Kế toán là gì ? Kế toán là gì ?
là một
Kế toán Thu thập “Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra,
hệ thống
phân tích và cung cấp thông tin kinh tế
Xử lý tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật
và thời gian lao động”
Tổng hợp
Thông tin Đối tượng
Cung cấp
kinh tế sử dụng (Theo Luật kế toán Việt Nam - 2003)
tài chính
Nội dung Chức năng của kế toán
Kế toán là gì ? Thông tin
(phản ảnh) Hỗ trợ
Chức năng của kế toán
Cơ sở Kiểm tra
(giám đốc)
PHAN THỊ THÚY QUỲNH 1
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 04/01/2011
Nội dung Đối tượng sử dụng t.tin kế toán
Lợi ích trực tiếp
Chủ sở hữu Nhà quản lý Nhà p.tích,
Kế toán là gì ? Chủ nợ tư vấn
Chức năng của kế toán
Nhà c.cấp Thị trường CK
Đối tượng sử dụng TTKT
CQ thuế CQ quản lý
Ai sử dụng thông tin kế toán ?
nhà nước
Khách hàng Hiệp hội
kinh doanh
Đối thủ
cạnh tranh Công chúng
Lợi ích gián tiếp
Đối tượng sử dụng t.tin kế toán Nội dung
 Bên trong doanh nghiệp  Bên ngoài doanh nghiệp
 Nhà quản lý  Cổ đông / Chủ nợ
Kế toán là gì ?
 Nhà cung cấp / Khách hàng
 Cơ quan quản lý nhà nước
Chức năng của kế toán
 Hiệp hội kinh doanh
 Nhà đầu tư
 Nhà phân tích, tư vấn
Đối tượng sử dụng TTKT
 Công chúng …
Thông tin kế toán
Thông tin kinh tế - tài chính  Ra quyết định
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Thông tin kế toán Nội dung
Tình hình tài chính Kế toán là gì ?
Chức năng của kế toán
Kết quả hoạt động SXKD Thông tin
Kế toán kinh tế Thông tin kế toán
Kết quả của dòng tiền tài chính
Đối tượng sử dụng TTKT
Giải thích Báo cáo tài chính
PHAN THỊ THÚY QUỲNH 2
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 04/01/2011
Báo cáo tài chính (BCTC) Bảng cân đối kế toán (BCĐKT)
Bảng cân đối kế toán là BCTC tổng hợp,
phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản
Tình hình Kết quả
Dòng tiền Giải thích
tài chính Hđ SXKD hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của
doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định
Kết cấu:
Bảng  Kết cấu ngang
cân đối (TS bên trái, NV bên phải)
kế toán
 Kết cấu dọc
(TS bên trên, NV bên dưới)
Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Hình thái
Ngày 31/12/20XX tiền tệ Nghiệp vụ kinh tế TS 
Tại 1 thời điểm
nhất định phát sinh TS 
NV 
Đơn vị tính: … đồng NV 
TÀI SẢN SỐ TIỀN NGUỒN VỐN SỐ TIỀN
Bảng cân đối KT
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN A – NỢ PHẢI TRẢ
TS 
NV 
… …
TS 
B – TÀI SẢN DÀI HẠN B – VỐN CHỦ SỞ HỮU
NV 
… …
TỔNG CỘNG TỔNG CỘNG
Báo cáo tài chính (BCTC) Báo cáo kết quả hđ kinh doanh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là BCTC
Tình hình Kết quả tổng hợp, phản ánh tình hình và kết quả của
Dòng tiền Giải thích
Hđ SXKD
tài chính hoạt động SXKD trong một kỳ kế toán.
Bảng Báo cáo
cân đối kết quả
kế toán HĐKD
PHAN THỊ THÚY QUỲNH 3
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 04/01/2011
Báo cáo kết quả hđ kinh doanh Báo cáo kết quả hđ kinh doanh
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Trong 1 kỳ Năm 20XX
Doanh thu Đơn vị tính: … đồng
Chi phí Lợi nhuận CHỈ TIÊU SỐ TIỀN
(thu nhập)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Hình thái
(-) Các khoản giảm trừ doanh thu tiền tệ
Doanh thu thuần
- D.thu bán hàng - Giá vốn hàng bán - LN > 0  Lãi
(-) Giá vốn hàng bán
- D.thu c.cấp d.vụ - Chi phí bán hàng - LN < 0  Lỗ Lợi nhuận gộp
- D.thu tài chính - Chi phí quản lý DN …
(-) Chi phí bán hàng
- Thu nhập khác - Chi phí tài chính
(-) Chi phí quản lý doanh nghiệp
- Chi phí khác
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hđ kinh doanh Báo cáo tài chính (BCTC)
Nghiệp vụ kinh tế DT 
Tình hình Kết quả
phát sinh TS  Dòng tiền Giải thích
CP  tài chính Hđ SXKD
TS 
DT  BCKQHĐKD
NPT  Báo cáo
Bảng Báo cáo
CP  lưu
cân đối kết quả
NPT  chuyển
kế toán HĐKD
tiền tệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là BCTC tổng hợp, Trong 1 kỳ Năm 20XX
Đơn vị tính: … đồng
phản ánh việc hình thành và sử dụng tiền CHỈ TIÊU SỐ TIỀN
phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp. I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và thu khác
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ Hình thái
tiền tệ
Trong 3 hoạt động: 3. Tiền chi trả cho người lao động
4. Tiền chi trả lãi vay
 Kinh doanh
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 Đầu tư 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 Tài chính 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
………
PHAN THỊ THÚY QUỲNH 4
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 04/01/2011
Báo cáo tài chính (BCTC) Thuyết minh báo cáo tài chính
Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận
Kết quả
không thể tách rời của BCTC.
Tình hình
Dòng tiền Giải thích
tài chính Hđ SXKD Cung cấp (mô tả / phân tích) những thông tin
chi tiết trình bày trong bảng cân đối kế toán,
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo
Bảng Báo cáo
Báo cáo
Thuyết lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần
lưu thiết khác.
cân đối kết quả minh
chuyển
kế toán HĐKD BCTC
tiền tệ
Bài tập: 4, 7, 8, 9, 12
PHAN THỊ THÚY QUỲNH 5