Tổng hợp công thức vật lý lớp 12

  • 5 trang
  • file .pdf
Toùm taét coâng thöùc vaät lyù 12 –cô baûn - OÂn Thi
Chöông I vaø II:Dao ñoäng cô hoïc vaø soùng cô hoïc Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coù chieàu daøi 2A.
1/ Dao ñoäng ñieàu hoaø 2. Con laéc loø xo
- Li ñoä: x = Acos(t + ) x= Acos(t + ).
 v
2
-Vaän toác: v = x’ = -Asin(t + ) = A cos(t +  + ). - Vôùi:  =
k x
; A = x 2    ; cos = o (laáy nghieäm goùc nhoïn
2 m   A

*Vaän toác v sôùm pha hôn li ñoä x moät goùc . neáu vo < 0; goùc tuø neáu vo > 0) ; (vôùi xo vaø vo laø li ñoä vaø vaän toác taïi
2
thôøi ñieåm ban ñaàu t = 0).
Vaän toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi vmax = A khi x = 0.
-Choïn goáùc thôøi gian luùc x = A(taïi vò trí bieân ñoä Döông) thì  = o
Vaän toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu vmin = 0 khi x = ± A
-Choïn goác thôøi gian luùc x = - A(taïi vò trí bieân ñoä AÂm) thì  = 
-Gia toác: a = v’ = x’’ = - 2Acos(t + ) = - 2x.
-Choïn goác thôøi gian luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu döông
*Gia toác a ngöôïc pha vôùi li ñoä x (a luoân traùi daáu vôùi x). 
- Gia toác cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoaø luoân höôùng veà vò trí caân baèng thì  =- , luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu ngöôïc chieàu vôùi
2
vaø coù ñoä lôùn tæ leä vôùi li ñoä. 
chieàu döông thì  = .
-Gia toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi amax = 2A khi x = ± A. 2
-Gia toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu amin = 0 khi x = 0. 1 1
-Theá naêng: Et = kx2 . Ñoäng naêng: Eñ = mv2.
2
-Lieân heä taàn soá goùc, chu kì vaø taàn soá:  = = 2f. 2 2
T 1 2 1 1 1
-Cô naêng: E = Et + Eñ = kx + mv2 = kA2 = m2A2
v 2 2 2 2
-Taàn soá goùc coù theå tính theo coâng thöùc:  = ;
A x
2 2
-Löïc ñaøn hoài cuûa loø xo: F = k(l – lo) = kl
-Löïc toång hôïp taùc duïng leân vaät dao ñoäng ñieàu hoaø (goïi laø löïc hoài 1 1 1
-Loø xo gheùp noái tieáp:    ... . Ñoä cöùng giaûm, taàn soá giaûm.
phuïc): F = - m2x ; Fmax = m2A. k k1 k 2
-Dao ñoäng ñieàu hoaø ñoåi chieàu khi löïc hoài phuïc ñaït giaù trò cöïc ñaïi. -Loø xo gheùp song song : k = k1 + k2 + ... . Ñoä cöùng taêng, taàn soá taêng.
-Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, mg g
-Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng: lo = ;= .
1 k l o
trong chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A.
4 Chieàu daøi cöïc ñaïi cuûa loø xo: lmax = lo + lo + A.
Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coù chieàu daøi L = 2A. Chieàu daøi cöïc tieåu cuûa loø xo: lmin = lo + lo – A.
2. Con laéc loø xo Löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi: Fmax = k(A + lo).
-Phöông trình dao ñoäng: x Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø Löïc ñaøn hoài cöïc tieåu:
ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, Fmin = 0 neáu A > lo ; Fmin = k(lo – A) neáu A < lo.
1
trong chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A. Löïc ñaøn hoài ôû vò trí coù li ñoä x (goác O taïi vò trí caân baèng ):
4
F = k(lo + x) neáu choïn chieàu döông höôùng xuoáng.
OÂân taäp
Toùm taét coâng thöùc vaät lyù 12 –cô baûn - OÂn Thi
F = k(lo - x) neáu choïn chieàu döông höôùng leân. + Khi 2 - 1 = 2k (hai dao ñoäng thaønh phaàn cuøng pha): A = A1 +
3. Con laéc ñôn A2
- Phöông trình dao ñoäng : s = Socos(t + ) hay  = ocos(t + ). + Khi 2 - 1 = (2k + 1): A = |A1 - A2|
Vôùi s = .l ; So = o.l ( vaø o tính ra rad) + Neáu ñoä leäch pha baát kyø thì: | A1 - A2 |  A  A1 + A2 .
g l 5.Soùng cô hoïc
-Taàn soá goùc vaø chu kyø :  = ; T = 2 .
l g -Lieân heä giöõa böôùc soùng, vaän toác, chu kyø vaø taàn soá soùng:
v
- Ñoäng naêng : Eñ = mv2.
1  = vT =
2 f
-Theá naêng : Et = = mgl(1 - cos) = mgl2.
1 -Khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân phöông truyeàn soùng
2 dao ñoäng cuøng pha laø , khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát
1
- Cô naêng : E = Eñ + Et = mgl(1 - coso) = mgl  o . 
treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng ngöôïc pha laø
2
2 2
-Gia toác rôi töï do treân maët ñaát, ôû ñoä cao (h > 0), ñoä saâu (h < 0) -Neáu phöông trình soùng taïi A laø uA = acos(t + ) thì phöông trình
GM
g = 2 ; gh =
GM
. soùng taïi M treân phöông truyeàn soùng caùch A moät ñoaïn x laø :
R ( R  h) 2 x  2 .t 2
uM = aMcos (t - ) = aMcos (2. . f .t  2 .x) = aMcos (  .x)
-Chieàu daøi bieán ñoåi theo nhieät ñoä : l = lo(1 +t). v  T 
Rh -Dao ñoäng taïi hai ñieåm A vaø B treân phöông truyeàn soùng leäch pha
-Chu kì Th ôû ñoä cao h theo chu kì T ôû maët ñaát: Th = T .
R 2 f .x 2 .x
nhau moät goùc  = = .
1   .t ' v 
-Chu kì T’ ôû nhieät ñoä t’ theo chu kì T ôû nhieät ñoä t: T’ = T .
1   .t -Neáu taïi A vaø B coù hai nguoàn phaùt ra hai soùng keát hôïp uA = uB =
-Thôøi gian nhanh chaäm cuûa ñoàng hoà quaû laéc trong t giaây : acost thì dao ñoäng toång hôïp taïi ñieåm M (AM = d1 ; BM = d2) laø:
T 'T  d 2  d1   d1  d 2 
t = t uM = 2acos sin(t - )
T'  
-Neáu T’ > T : ñoàng hoà chaïy chaäm ; T’ < T : Chaïy nhanh. Taïi M coù cöïc ñaïi khi d1 - d2 = k.

4.Toång hôïp dao ñoäng Taïi M coù cöïc tieåu khi d1 - d2 = (2k + 1) .
2
-Toång hôïp 2 dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöông cuøng taàn soá

Neáu : x1 = A1cos(t + 1) vaø x2 = A2cos(t + 2) thì dao ñoäng -Khoaûng caùch giöõa 2 nuùt hoaëc 2 buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø .
2
toång hôïp laø: x = x1 + x2 = Asin(t + ) vôùi A vaø  ñöôïc xaùc ñònh bôûi 
A2 = A12 + A22 + 2 A1A2 cos (2 - 1) -Khoaûng caùch giöõa nuùt vaø buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø .
4
A1 sin1  A2 sin 2 
tg = -Khoaûng caùch giöõa n nuùt soùng lieân tieáp laø (n – 1) .
A1 cos1  A2 cos 2 2
OÂân taäp
Toùm taét coâng thöùc vaät lyù 12 –cô baûn - OÂn Thi
-Ñeå coù soùng döøng treân daây vôùi moät ñaàu laø nuùt, moät ñaàu laø buïng thì -Coâng suaát tieâu thuï treân maïch coù bieán trôû R cuûa ñoaïn maïch RLC cöïc
 U2
chieàu daøi cuûa sôïi daây: l = (2k + 1) á ;vôùi k laø soá buïng soùng(nuùt ñaïi khi R = |ZL – ZC| vaø coâng suaát cöïc ñaïi ñoù laø Pmax = .
4 2. | Z L  Z C |
soùng) vaø (k -1) laø soá boù soùng -Neáu treân ñoaïn maïch RLC coù bieán trôû R vaø cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn
-Ñeå coù soùng döøng treân sôïi daây vôùi hai ñieåm nuùt ôû hai ñaàu daây thì r, coâng suaát treân bieán trôû cöïc ñaïi khi R = r 2  (Z L  Z C ) 2 vaø coâng suaát

chieàu daøi cuûa sôïi daây : l = k . vôùi k laø soá buïng soùng(boù soùng) vaø U 2 .R
2 cöïc ñaïi ñoù laø PRmax = .
(k +1) laø soá nuùt soùng ( R  r ) 2
 ( Z L  Z C ) 2
II.Chöông III : Doøng ñieän Xoay chieàu,dao ñoäng ñieän töø: -Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai baûn tuï treân ñoaïn maïch RLC coù ñieän
1/Doøng ñieän xoay chieàu R 2  Z L2
dung bieán thieân ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZC = vaø hieäu ñieän theá cöïc
-Caûm khaùng cuûa cuoän daây: ZL = L. ZL
1 U 2 ZC
-Dung khaùng cuûa tuï ñieän: ZC = . ñaïi ñoù laø UCmax = .
C R 2  (Z L  Z C ) 2
-Toång trôû cuûa ñoaïn maïch RLC: Z = R 2  (ZL - ZC ) 2 . -Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm
U U R 2  Z C2
-Ñònh luaät OÂm: I = ; Io = O . bieán thieân treân ñoaïn maïch RLC ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZL = vaø
Z Z ZC
I U U 2ZL
-Caùc giaù trò hieäu duïng: I  o ; U  o ; UR = IR; UL = IZL; UC = IZC hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ñoù laø ULmax = .
2 2 R 2  (Z L  Z C ) 2
1
Z L  ZC
L  -Maùy bieán theá:
U 2 I1 N 2
= =
-Ñoä leäch pha giöõa u vaø i: tg = = C . U1 I 2 N 1
R R
P 2 R
U 2
R R -Coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi: P = RI2 = R( ) = P2 2 .
-Coâng suaát: P = UIcos = I2R = 2
. -Heä soá coâng suaát: cos = U U
Z Z
Khi taêng U leân n laàn thì coâng suaát hao phí P giaûm ñi n2 laàn.
-Ñieän naêng tieâu thuï ôû maïch ñieän : W = A = P.t
2/Dao ñoäng vaø soùng ñieän töø
-Neáu i = Iocost thì u = Uocos(t + ).
-Chu kì, taàn soá, taàn soá goùc cuûa maïch dao ñoäng
-Neáu u = Uocost thì i = Iocos(t - ) 1 1
-ZL > ZC thì u nhanh pha hôn i ; ZL < ZC thì u chaäm pha hôn i ; T = 2 LC ; f = ;=
1 2 LC LC
-ZL = ZC hay  = thì u cuøng pha vôùi i, coù coäng höôûng ñieän vaø khi c
LC -Maïch dao ñoäng thu ñöôïc soùng ñieän töø coù:  = = 2c LC .
f
U U2
ñoù: I = Imax = ; P = Pmax = -Ñieän tích treân hai baûn tuï: q = Qocos(t + )
R R 
-Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch: i = Iocos(t +  + )
2
OÂân taäp
Toùm taét coâng thöùc vaät lyù 12 –cô baûn - OÂn Thi
-Hieäu ñieän theá treân hai baûn tuï: u = Uocos(t + ) .D ax ax ax
x=k ; kmin = ; kmax = ;= ; vôùi k  Z
1 2 1 q 2
1 2 a D d Dt Dk
-Naêng löôïng ñieän tröôøng, töø tröôøng: Wñ = Cu = ; Wt = Li
2 2 C 2 * AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân toái taïi vò trí ñang xeùt neáu:
-Naêng löôïng ñieän tröôøng baèng naêng löôïng töø tröôøng khi: .D ax 1 ax 1 2ax
x = (2k + 1) ; kmin =  ; kmax =  ;=
Qo Io 2a Dd 2 Dt 2 D(2k  1)
q= hoaëc i =
2 2
1 Qo
2
1 1 -Goïi L laø beà roäng mieàn giao thoa aùnh saùng, thì soá vaân saùng vaø vaân toái
-Naêng löôïng ñieän töø: Wo = Wñ + Wt = = CUo2 = LIo2
2 C 2 2 L m
chöùa trong mieàn giao thoa ñoù ñöôïc tính nhö sau:  k 
-Naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng bieán thieân ñieàu hoaø 2i n
2 T + Soá vaân saùng laø: N0  2k 1
vôùi taàn soá goùc ’ = 2 = , vôùi chu kì T’ = =  LC coøn naêng
LC 2 m
N  2k (  0,5);
löôïng ñieän töø thì khoâng thay ñoåi theo thôøi gian. +Soá vaân toái laø
n
I m
-Lieân heä giöõa Qo, Uo, Io: Qo = CUo = o = Io LC N  2k  2(  0,5)
 n
1 1 1 hc
-Boä tuï maéc noái tieáp :    ... -Naêng löôïng cuûa phoâtoân aùnh saùng:  = hf = .
C C1 C 2 
-Boä tuï maéc song song: C = C1 + C2 + … -Khi aùnh saùng truyeàn töø moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröôøng
III.Chöông V vaø VI: Tính chaát soùng cuûa aùnh saùng vaø Löôïng töû aùnh trong suoát khaùc thì vaän toác cuûa aùnh saùng thay ñoåi neân böôùc soùng aùnh
saùng saùng thay ñoåi coøn naêng löôïng cuûa phoâtoân khoâng ñoåi neân taàn soá cuûa
-Vò trí vaân saùng, vaân toái, khoaûng vaân: phoâtoân aùnh saùng khoâng ñoåi.
.D .D .D -Coâng thöùc Anhstanh, giôùi haïn quang ñieän, hieäu ñieän theá haõm:
xs = k ; xt = (2k + 1) ;i= ; vôùi k  Z. E
hc 1 hc
a 2a a hf = = A + mv2 omax ; o = ; Uh = - d max
-Thí nghieäm giao thoa thöïc hieän trong khoâng khí ño ñöôïc khoaûng vaân  2 A e
laø i thì khi ñöa vaøo trong moâi tröôøng trong suoát coù chieát suaát n seõ ño ñöôïc -Ñieän theá cöïc ñaïi quaû caàu kim loaïi coâ laäp veà ñieän ñaït ñöôïc khi chieáu
i E
khoaûng vaân laø i’ = . chuøm saùng coù   o vaøo noù: Vmax = d max .
n e
-Giöõa n vaân saùng (hoaëc vaân toái) lieân tieáp laø n -1 khoaûng vaân.
-Coâng suaát cuûa nguoàn saùng, cöôøng ñoä doøng quang ñieän baûo hoaø, hieäu
x OM
Taïi M coù vaân saùng khi: M  = k, ñoù laø vaân saùng baäc k hc n
i i suaát löôïng töû: P = n ; Ibh = ne|e| ; H = e .
 n
x 1
Taïi M coù vaân toái khi: M = (2k + 1) , ñoù laø vaân toái baäc k + 1 mv 2
i 2 -Löïc Lorrenxô, löïc höôùng taâm: F = qvBsin ; F = maht =
-Giao thoa vôùi aùnh saùng traéng (0,40m    0,76m) R
* AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân saùng taïi vò trí ñang xeùt neáu:
OÂân taäp
Toùm taét coâng thöùc vaät lyù 12 –cô baûn - OÂn Thi
hc
-Quang phoå vaïch cuûa nguyeân töû hyñroâ: Em – En = hf = .

IV.Chöông VII : Vaät lyù haït nhaân:
- Haït nhaân ZA X . Coù A nuclon ; Z proâtoân ; N = (A – Z) nôtroân.
t t
 
-Ñònh luaät phoùng xaï: N = No 2 T -t
= No e ; m = mo 2 = moe-t.
T
ln 2 0,693
H = N =  No e-t = Ho e-t ; vôùi  =  
T T
-Goïi N; m; H laø soá nguyeân töû,khoái löôïng chaát phoùng xaï, ñoä phoùng
.t  1; N  N0 ..t
xaï ñaõ bò phaân raõ, thì ta luoân coù :
m  m0 ..t; H  H 0 ..t
m
-Soá haït trong m gam chaát ñôn nguyeân töû: N = N A .
A
2
-Naêng löôïng nghæ: E = mc .
-Ñoä huït khoái cuûa haït nhaân: m = Zmp + (A – Z)mn – mhn.
-Naêng löôïng lieân keát : E = mc2.
E
-Naêng löôïng lieân keát rieâng:  = .
A
Naêng löôïng lieân keát rieâng caøng lôùn thì haït nhaân caøng beàn vöõng.
-Caùc ñònh luaät baûo toaøn trong phaûn öùng haït nhaân: a + b  c + d
Baûo toaøn soá nuclon (soá khoái): Aa + Ab = Ac + Ad.
Baûo toaøn ñieän tích: Za + Zb = Zc + Zd.
   
Baûo toaøn ñoäng löôïng: ma va  mb vb  mc vc  md vd
Baûo toaøn naêng löôïng:
2 2 2 2
2 ma v a mb v b 2 mc v c md v d
(ma + mb)c + + = (mc + md)c + +
2 2 2 2
-Neáu Mo = ma + mb > M = mc + md ta coù phaûn öùng haït nhaân toaû naêng
löôïng, neáu Mo < M ta coù phaûn öùng haït nhaân thu naêng löôïng. Naêng löôïng
toaû ra hoaëc thu vaøo: E = |Mo – M|.c2.
*Trong phaûn öùng haït nhaân khoâng coù söï baûo toaøn khoái löôïng.
OÂân taäp