Tóm tắt luận văn thạc sĩ phát triển kinh tế trang trại trồng trọt trên địa bàn tỉnh bình định

  • 26 trang
  • file .pdf
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
NGUYỄN THỊ MỸ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ
TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Chuyên ngành: KINH TẾ PHÁT TRIỂN
Mã số : 60.31.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Đà Nẵng – Năm 2011
2
Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Quang Bình
Phản biện 1: ....................................................................................................
......................................................................................................
Phản biện 2: ...........................................................................................
.............................................................................................
Luận văn sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt
nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày ....
tháng ..... năm 2011.
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
3
MỞ ĐẦU
1. Lý do nghiên cứu
Thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp theo
nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Đảng và Nhà nước đã có nhiều
chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, nên số lượng trang trại
tăng lên nhanh chóng, hình thức tổ chức sản xuất và cơ cấu thành phần chủ
trang trại cũng ngày càng đa dạng.
Bình Định là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Việt
Nam, diện tích đất nông nghiệp 389,2 ngàn ha, chiếm 64,4% tổng diện tích
đất tự nhiên toàn tỉnh. Dân số khu vực nông thôn chiếm 72% dân số toàn
tỉnh. Kinh tế trang trại ở Bình Định đã từng bước khẳng định vai trò của mình
trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế trang trại
ở Bình Định trong những năm qua còn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch,
nên hiệu quả sản xuất chưa cao, đặc biệt là kinh tế trang trại trồng trọt.
Từ đó, đòi hỏi phải nghiên cứu, tổng kết cả về lý luận và thực tiễn để
tìm ra giải pháp tốt nhất nhằm từng bước hoàn thiện chính sách, biện pháp
phát triển kinh tế trang trại trồng trọt, góp phần đẩy mạnh quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bình Định.
Xuất phát từ những vấn đề trên, em chọn đề tài: “Phát triển kinh tế
trang trại trồng trọt trên địa bàn tỉnh Bình Định” làm luận văn tốt nghiệp.
2. Tổng quan nghiên cứu đề tài
- GS.TS. Nguyễn Đình Hương: “Thực trạng và giải pháp phát triển
kinh tế trang trại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam”,
Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội năm 1999.
- PGS.TS. Trần Đức Cát: “Kinh tế trang trại với xóa đói giảm nghèo”,
Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội năm 2004.
3. Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn về kinh tế
trang trại.
- Phân tích đánh giá thực trạng về phát triển trang trại về nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh của các trang trại trồng trọt.
4
- Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng sự phát triển kinh tế trang trại trồng
trọt của tỉnh. Đưa ra phương hướng và giải pháp kinh tế nhằm phát triển kinh
tế trang trại trồng trọt ở tỉnh Bình Định.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng về kinh tế trang trại trồng trọt
tỉnh Bình Định từ năm 2000 - 2010, từ đó đề xuất những giải pháp, nhằm
phát triển kinh tế trang trại trồng trọt trên địa bàn tỉnh Bình Định.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập thông tin từ các tài liệu đã
công bố và từ số liệu điều tra trang trại trồng trọt.
- Phương pháp xử lý và phân tích số liệu: Sử dụng các phương pháp:
thống kê kinh tế, phân tích định lượng bằng hàm sản xuất, và phương pháp
chuyên gia, chuyên khảo.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế trang trại trồng trọt và tác động
của nó đến quá trình phát triển nông nghiệp; Xây dựng quan điểm phát triển
kinh tế trang trại trồng trọt tỉnh Bình Định, đề ra phương hướng, mục tiêu, đề
xuất các giải pháp đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế trang trại trồng trọt
của tỉnh Bình Định đến năm 2015.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn
được chia làm các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế trang trại
trồng trọt;
Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại trồng trọt ở tỉnh Bình
Định;
Chương 3: Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trồng trọt ở tỉnh Bình
Định.
5
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT
1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG
TRỌT
1.1.1. Trang trại và kinh tế trang trại
1.1.1.1. Khái niệm
KTTT trồng trọt là một hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa trong nông
nghiệp, nông thôn, chủ yếu dựa vào hộ gia đình, nhằm mở rộng quy mô và
hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt các loại cây trồng hàng năm và lâu
năm, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản.
1.1.1.2. Bản chất của kinh tế trang trại trồng trọt
Bản chất của kinh tế trang trại trồng trọt gắn liền với hình thức sản
xuất nông nghiệp mang tính tập trung trên một diện tích đất đủ lớn nhằm
sản xuất nông sản phẩm hàng hóa với quy mô gia đình là chủ yếu.
1.1.2. Những đặc trưng của kinh tế trang trại trồng trọt
- Sản xuất nông sản phẩm hàng hóa theo nhu cầu thị trường.
- Tư liệu sản xuất trong trang trại thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử
dụng của một người chủ độc lập.
- Các yếu tố sản xuất trong trang trại là ruộng đất, lao động và tiền vốn.
- Kinh tế trang trại có cách thức tổ chức và quản lý sản xuất tiến bộ dựa
trên cơ sở chuyên môn hóa sản xuất, thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật,
thực hiện hạch toán, điều hành sản xuất hợp lý và thường xuyên tiếp cận thị
trường.
1.1.3. Tiêu chí xác định trang trại
Tiêu chí định lượng để xác định là KTTT theo Thông tư số
74/2003/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sửa đổi, bổ
sung Mục III của Thông tư Liên bộ số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày
23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống
kê). Thông tư đã cụ thể hóa các đặc trưng bằng tiêu chí định lượng như sau:
* Giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ bình quân 1 năm
- Đối với các tỉnh phía Bắc và Duyên hải miền Trung từ 40 triệu đồng
trở lên.
6
- Đối với các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên từ 50 triệu đồng trở lên.
* Quy mô sản xuất
- Đối với trang trại trồng cây hàng năm
+ Từ 2 ha trở lên đối các tỉnh phía Bắc và Duyên hải miền Trung.
+ Từ 3 ha trở lên đối các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.
- Đối với trang trại trồng cây lâu năm
+ Từ 3 ha trở lên đối các tỉnh phía Bắc và Duyên hải miền Trung.
+ Từ 5 ha trở lên đối các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.
+ Trang trại trồng cây hồ tiêu, diện tích đất không lớn nhưng chi phí
cao nên quy định từ 0,5 ha trở lên, thống nhất trên phạm vi cả nước.
1.1.4. Phân loại trang trại trồng trọt
- Căn cứ theo hình thức tổ chức quản lý
- Căn cứ theo cơ cấu sản xuất
- Căn cứ theo hình thức sở hữu tư liệu sản xuất
1.1.5. Vai trò của phát triển kinh tế trang trại trồng trọt
- Về mặt kinh tế, phát triển kinh tế trang trại trồng trọt góp phần
tích cực vào thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của nông nghiệp và
kinh tế nông thôn.
- Về mặt xã hội, phát triển kinh tế trang trại trồng trọt góp phần
quan trọng làm tăng số hộ giàu trong nông thôn, tạo thêm việc làm tăng
thêm thu nhập cho người lao động.
- Về mặt môi trường, các chủ trang trại luôn có ý thức khai thác hợp lý
và quan tâm bảo vệ các yếu tố môi trường.
1.2. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT
1.2.1. Khái niệm và nội dung phát triển kinh tế trang trại trồng trọt
* Phát triển KTTT trồng trọt là sự gia tăng về giá trị sản lượng hàng
hóa và sản lượng hàng hóa nông sản của các trang trại trồng trọt cho nền kinh
tế, phát huy vai trò của trang trại trong việc thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết
việc làm ở khu vực nông thôn theo hướng hiện đại gắn với yêu cầu bền vững.
* Nội dung phát triển KTTT trồng trọt bao gồm các khía cạnh sau:
- Các yếu tố thể hiện phát triển quy mô của trang trại trồng trọt: Đất
đai, lao động, vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh của trang trại.
7
- Nâng cao kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của trang trại trồng
trọt: Sự gia tăng giá trị sản xuất, giá trị gia tăng, giá trị sản lượng hàng hóa,
doanh thu, thu nhập, tỷ suất lợi nhuận của trang trại.
- Giải quyết hài hòa các lợi ích: Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà
nước, bảo đảm lợi ích của chủ trang trại, của người lao động.
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế trang trại trồng trọt
* Chỉ tiêu chung về thực trạng phát triển KTTT trồng trọt: Số lượng
trang trại trồng trọt qua các năm; Số lượng trang trại phân theo loại hình
trang trại trồng trọt; Số lượng trang trại trồng trọt theo vùng địa lý; Cơ cấu
loại hình trang trại trồng trọt.
* Chỉ tiêu phản ánh các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất của
trang trại trồng trọt: Quy mô diện tích đất đai, lao động và vốn đầu tư.
* Chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của trang trại trồng
trọt: Giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị gia tăng, thu nhập của trang
trại, giá trị sản lượng hàng hóa, tỷ suất hàng hoá.
* Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất của trang trại trồng trọt:
Hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả sản xuất trên chi phí, và hiệu quả sử dụng lao
động.
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG
TRẠI TRỒNG TRỌT
1.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
Phát triển KTTT trồng trọt phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố: vị trí địa lý
và địa hình; tài nguyên đất đai; lượng nước từ sông, suối, ao, hồ; nguồn dân
số và lao động; hệ thống giáo dục; hệ thống giao thông; thủy lợi; hệ thống
trạm trại và dịch vụ kỹ thuật.
1.3.2. Đất đai
Tư liệu sản xuất chủ yếu và đặc biệt, là nguồn gốc tạo ra các sản phẩm
nông nghiệp. Vì vậy giữa đất đai và trang trại có mối quan hệ gắn bó với
nhau, trong đó đất đai là một trong những yếu tố hình thành nên trang trại và
ngược lại trang trại là một trong các hình thức sử dụng đất đai có hiệu quả
trong sản xuất nông nghiệp.
1.3.3. Vốn
8
Vốn sản xuất để phát triển trang trại bao gồm sự tập trung các nguồn
nội lực bên trong nông nghiệp, đồng thời cũng bao hàm các nguồn lực từ bên
ngoài nông nghiệp.
1.3.4. Lao động
Nguồn nhân lực trong trồng trọt là tổng thể sức lao động tham gia và
hoạt động sản xuất trồng trọt, bao gồm số lượng và chất lượng lao động. Về
chất lượng lao động bao gồm: sức khoẻ, trình độ nhận thức, trình độ chính trị,
trình độ văn hóa, trình độ nghiệp vụ và tay nghề của người lao động.
1.3.5. Thị trường – nhân tố có tính quyết định đến phát triển kinh tế
trang trại trồng trọt
Thị trường đầu vào và đầu ra là nhân tố có tính quyết định đến phát
triển kinh tế trang trại trồng trọt.
1.3.6. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật
Khoa học kỹ thuật có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của kinh tế
trang trại trồng trọt.
9
Chương 2
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ
TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1. NGUỒN LỰC CƠ BẢN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH
HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT
TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1.1. Nguồn lực cơ bản phát triển kinh tế - xã hội
Bình Định là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự
nhiên 6.039,6 km2, chiếm 1,8% tổng diện tích tự nhiên cả nước, chiếm 6,3%
diện tích vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Địa hình Bình Định
đa dạng, gồm các vùng: vùng núi, trung du, đồng bằng, ven biển.
Bình Định thuộc vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. Tổng diện tích tự nhiên
toàn tỉnh là 603.956 ha. Nguồn lao động dồi dào, có đông đảo lực lượng cán
bộ khoa học kỹ thuật, nhiều người có trình độ học vấn cao, có tay nghề giỏi
và nhiều nghề truyền thống.
2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội
- Trình độ văn hóa của người lao động trong tỉnh còn thấp, nhất là từ
trên 40 tuổi ở khu vực nông thôn.
- Hệ thống đường giao thông khá thuận lợi và phát triển.
- Hệ thống mạng lưới điện đáp ứng được yêu cầu sản xuất và sinh hoạt.
- Hệ thống thủy lợi đáp ứng được nhu cầu nước cho sản xuất.
- Hệ thống trạm trại và dịch vụ kỹ thuật là cầu nối giữa nghiên cứu
khoa học kỹ thuật với thực tiễn sản xuất, góp phần tăng năng suất cây trồng,
vật nuôi ổn định.
Kinh tế Bình Định tăng trưởng khá nhanh và tương đối ổn định. Tốc độ
tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) bình quân thời kỳ 2001-2010 đạt
9,9%/năm. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,5%/năm, công
nghiệp và xây dựng tăng 14,2%/năm, dịch vụ tăng 11,1%/năm. GDP bình
quân đầu người năm 2010 đạt 940 USD, gấp 4,22 lần so năm 2000 (năm
2000 đạt 223 USD/người).
Tỷ trọng GDP của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ
42,3% vào năm 2000 xuống còn 35,7% vào năm 2010; trong khi tỷ trọng của
10
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng từ 22,6% lên 27,2%; tỷ trọng khu vực
dịch vụ cũng có bước tiến triển khá từ 35,1% lên 37,1%.
2.1.3. Đặc điểm ngành nông nghiệp ở tỉnh Bình Định
Thế mạnh và ưu thế vượt trội của Bình Định là ngành trồng trọt mà
trong đó ngành nông nghiệp được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn.
Diện tích tự nhiên 603.956 ha; trong đó đất sản xuất nông nghiệp là
136.353 ha, chiếm 22,6%; đất trồng cây hàng năm 97.964 ha, chiếm 16,2%;
đất trồng cây lâu năm 38.389 ha, chiếm 6,4% diện tích tự nhiên.
Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2010 (theo giá cố định 1994) gấp
1,39 lần so với năm 2005. Thời kỳ 2006 – 2010 đạt 14.565,5 tỷ đồng, tốc độ
tăng trưởng bình quân 6,9%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân thời kỳ
2001 – 2005 là 1,6%/năm. Trong đó, trồng trọt tăng 4,7%/năm, cao hơn
2,2%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất của nội bộ ngành nông nghiệp đã từng
bước chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng
ngành chăn nuôi và tỷ trọng dịch vụ nông nghiệp.
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT
TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.2.1. Quá trình hình thành trang trại trồng trọt
- Kinh tế trang trại trồng trọt Bình Định tuy mới hình thành và phát
triển nhưng đã và đang khẳng định được vai trò và vị trí trong nền kinh tế thị
trường nhất là trong ngành nông nghiệp.
- Kinh tế trang trại trồng trọt là xu thế tất yếu của sản xuất nông nghiệp
hàng hóa góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng,
từng bước hình thành các vùng tập trung, chuyên canh từng bước công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nông nghiệp.
2.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại trồng trọt tỉnh Bình
Định
* Phát triển về số lượng và loại hình trang trại trồng trọt
Đến ngày 1/7/2010 toàn tỉnh đã có 1.039 trang trại, chiếm 0,7% số
lượng trang trại cả nước, tăng 1,6 lần (+641 trang trại) so với năm 2001, tăng
4,3% (+43 trang trại) so với năm 2006.
Theo loại hình sản xuất có 258 trang trại trồng trọt, chiếm 0,4% số
trang trại trồng trọt cả nước, chiếm 7,4% số trang trại trồng trọt vùng duyên
11
hải Nam Trung Bộ và xếp vị thứ 3/6 tỉnh, thành phố thuộc vùng duyên hải
Nam Trung Bộ.
Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về số lượng trang trại trồng
trọt thời kỳ 2000 - 2010 tăng 6%/năm; trong đó trang trại trồng cây hàng năm
tăng 4,8%/năm, trang trại trồng cây lâu năm tăng 6,1%/năm.
Bảng số 2.6: Số lượng trang trại trồng trọt tỉnh Bình Định
Từ năm 2000 - 2010
Đơn vị tính: Trang trại
Tốc độ
PT
b/q năm
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2000-
2010 (%)
Tổng số 144 182 204 337 419 565 442 470 456 255 258 106,0
Trang trại
trồng cây
hàng năm 10 9 4 14 28 29 6 10 7 17 16 104,8
Trang trại
trồng cây
lâu năm 134 173 200 323 391 536 436 460 449 238 242 106,1
(Nguồn: Báo cáo trang trại qua các năm - Cục Thống kê Bình Định)
* Về phân bố số lượng trang trại trồng trọt theo vùng địa lý
Đến ngày 1/7/2010, vùng đồng bằng có 163 trang trại trồng trọt, chiếm
63,2% tổng số trang trại trồng trọt toàn tỉnh (năm 2001: 54,9%), tốc độ tăng
bình quân hàng năm (thời kỳ 2001-2010) 6,9%/năm. Còn lại vùng trung du và
miền núi chiếm 36,8% (năm 2001: 45,1%).
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu số lượng trang trại trồng trọt
100% 14.0 19.8
23.6
80% 29.9 17.0
21.4
60%
40% 56.1 63.2
55.0
20%
0%
2001 2006 2010
- Đồng bằng - Trung du - Miền núi
(Nguồn: Báo cáo trang trại qua các năm - Cục Thống kê Bình Định)
12
2.2.3. Về quy mô và sử dụng các nguồn nhân lực
2.2.3.1. Về đất đai
Trang trại trồng cây hàng năm có 16 trang trại, đã sử dụng 105,8 ha đất,
bình quân 1 trang trại có 6,6 ha/trang trại đất đang sử dụng; trong đó đất nông
nghiệp bình quân 5 ha/trang trại, giảm 1,3 ha/trang trại so với năm 2003.
Trang trại trồng cây lâu năm có 242 trang trại, hiện đang sử dụng
1.100,4 ha đất, bình quân 1 trang trại có 4,5 ha/trang trại; trong đó đất nông
nghiệp bình quân 4,1 ha/trang trại, giảm 1,1 ha/trang trại so với năm 2003.
Bảng số 2.9: Tình hình sử dụng đất đai của các trang trại
Đơn vị tính: Ha
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tổng cộng 2084,8 2238,3 2891,7 2511 2959 2864 1203 1206,2
1. Đất nông nghiệp 1763,5 2057,6 2718,4 2338 2719 2615 1074 1077
T.đó: a. Đất trồng cây hàng
năm 223,9 177,4 180,4 85 106 89 126 127,9
b. Đất trồng cây lâu năm 1539,6 1874,2 2536,2 2045 2613 2525 948 949,1
2. Đất lâm nghiệp 316,7 167 161,9 151 233 242 120 120,4
3.DT mặt nước nuôi trồng
thủy sản 4,1 12,4 6,4 22 7 7 5 5,3
4. Đất khác 0,5 1,3 5 0 0 0 4 3,5
(Nguồn: Báo cáo trang trại qua các năm - Cục Thống kê Bình Định)
2.2.3.2. Về vốn sản xuất
- Vốn đầu tư của trang trại chủ yếu là vốn tự có của các chủ trang trại
chiếm 93,8%, vốn vay 5,5% trong đó vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng
5,2%, vay các nguồn khác chỉ có 0,7%. Nguồn vay ngân hàng và các tổ chức
tín dụng khác mới chỉ đáp ứng được phần nhỏ so với nhu cầu vốn của các
chủ trang trại.
Bảng số 2.12: Vốn kinh doanh của trang trại trồng trọt
Phân theo nguồn vốn
Đơn vị tính: Triệu đồng
Tổng số Cây hàng năm Cây lâu năm
Tổng số 21152 2914 18238
1. Vốn chủ sở hữu 19830 2627 17203
2. Vốn vay 1172 137 1035
Tr.đó: Vốn vay ngân hàng, tổ chức tín dụng 1112 127 985
3. Vốn khác 150 150 0
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra)
13
2.2.3.3. Về lao động
- Lao động trồng cây lâu năm trong năm 2003 chiếm tỷ trọng 92,9%
xuống còn 85,9% (năm 2010), trong khi đó năm 2003 trang trại cây hàng
năm chỉ chiếm 7,1%, năm 2010 tăng lên 14,1%.
- Bình quân 1 trang trại trồng cây hàng năm năm 2010 là 13,9 lao động
(cao hơn 4,3 và 0,9 lao động/trang trại trồng cây hàng năm của cả nước và
vùng Duyên hải Nam Trung Bộ).
- Năm 2010, bình quân lao động một trang trại lâu năm có 5,6 lao
động/trang trại, thấp hơn 1 và 9,2 lao động/trang trại trồng cây lâu năm của
cả nước và vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
Bảng số 2.16: Bình quân lao động 1 trang trại trồng trọt
Đơn vị tính: Người/trang trại
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tổng số lao động (Người) 4 5 4 7 7 7 6 6
- Trang trại trồng cây hàng năm 7 7 6 15 7 8 13 14
- Trang trại trồng cây lâu năm 4 5 4 7 7 7 6 6
(Nguồn: Báo cáo trang trại qua các năm - Cục Thống kê Bình Định)
* Chủ trang trại
- Tuổi đời bình quân của các chủ trang trại là 53,2 tuổi. Ở tuổi này sức
ỳ thường lớn và khả năng nhanh nhạy, khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật sẽ bị hạn chế.
- Nguồn gốc xuất thân của các chủ trang trại rất đa dạng, trong đó chủ
trang trại là nông dân sản xuất giỏi chiếm đại bộ phận 90%, các thành phần
khác chỉ chiếm 10%.
- Trình độ của chủ trang trại
+ Về trình độ văn hóa: Đa số các chủ trang trại có trình độ văn hóa ở
bậc trung học phổ thông (65 người, chiếm 59,1%).
+ Trình độ chuyên môn của các chủ trang trại tuy có cao hơn hộ nông
dân, nhưng vẫn rất thấp: 78,2% chủ trang trại chưa qua đào tạo chuyên môn
kỹ thuật và nghiệp vụ, chỉ có 15,5% có trình độ sơ cấp, công nhân kỹ thuật,
2,7% trung cấp, và 3,6% đại học trở lên.
14
Bảng số 2.18: Trình độ của chủ trang trại trồng trọt
Đơn vị
Chỉ tiêu Cây hàng năm Cây lâu năm Cộng
tính
Tổng số trang trại trồng trọt điều tra Tr.trại 14 96 110
1. Trình độ văn hóa
- Tiểu học Người 3 29 32
- Trung học cơ sở " 8 57 65
- Trung học phổ thông " 3 10 13
2. Trình độ chuyên môn kỹ thuật
- Chưa qua đào tạo Người 10 76 86
- Đã qua đào tạo nhưng không có
chứng chỉ " 0 0 0
- Sơ cấp, công nhân kỹ thuật " 4 13 17
- Trung cấp " 0 3 3
- Cao đẳng " 0 0 0
- Đại học trở lên " 0 4 4
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra)
* Lao động
- Tình hình sử dụng nguồn lực của các trang trại trồng trọt
Theo số liệu khảo sát điều tra năm 2010, quy mô trang trại trồng trọt
còn nhỏ nên phần lớn các trang trại sử dụng dưới 10 lao động, có 92 trang trại
sử dụng dưới 10 lao động, chiếm 83,6% (trong đó 48 trang trại dưới 5 lao
động, chiếm 43,6%); 15 trang trại sử dụng từ 11 – 20 lao động, chiếm 13,6%;
3 trang trại có số lao động từ 21 đến 50 lao động, chiếm 2,7% tổng số trang
trại đã khảo sát điều tra.
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu trang trại theo quy mô lao động
90
80
70
39,6
60
50 46,9
40
11,4
30
42,9
20
28,6
21,4 2,1
10
7,1
0 Lao động
- T ừ 1 - 5 lao động - T ừ 6 - 10 lao động - T ừ 11 - 20 lao động - T ừ 21 - 50 lao động
Trang trại Cây hàng năm Trang trại Cây lâu năm
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra)
Lao động bình quân một trang trại năm 2010 là 6,42 lao động; trong đó
trang trại cây hàng năm sử dụng 8,64 lao động, cao hơn trang trại cây lâu
năm 2,55 lao động/trang trại.
15
Bảng số 2.19: Lao động bình quân 1 trang trại trồng trọt năm 2010
Phân theo loại hình trang trại
Đơn vị tính: Người
Chỉ tiêu Cây hàng năm Cây lâu năm Cộng
Tổng số 8,64 6,09 6,42
- Lao động của hộ chủ trang trại 1,57 2,09 2,03
- Lao động thuê mướn thường xuyên 0,43 0,30 0,32
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra)
- Trình độ lao động của trang trại trồng trọt
Lao động thuê mướn chủ yếu là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo
chỉ có khả năng đảm nhiệm những công việc giản đơn như làm đất, trồng cây.
Trình độ lao động của lao động thuê mướn thường xuyên còn thấp, 97,1%
không có trình độ, 2,9% trình độ trung cấp.
2.2.3.4. Năm thành lập trang trại
Đại bộ phận các trang trại đều được thành lập sau năm 2000. Trong đó
có 59 trang trại thành lập trước năm 2000 chiếm 53,6%; 42 trang trại thành
lập trong thời kỳ 2000 - 2005, chiếm 33,6% và 9 trang trại thành lập trong
thời kỳ 2006-2009 chiếm 6,4%.
2.2.3.5. Thị trường có tính quyết định đến phát triển kinh tế trang
trại trồng trọt
* Thị trường đầu vào cho sản xuất nông nghiệp
- Khả năng tiếp cận nguồn thông tin
Bảng số 2.21: Tỷ lệ khả năng tiếp cận nguồn
thông tin của trang trại trồng trọt
Đơn vị tính: %
Phải trả tiền Áp dụng thông
Số lượng Mức độ hài lòng
cho những tin
trang trại Nguồn cung cấp thông tin về thông tin hoặc
thông tin được nhận được vào
nhận được trợ giúp
trợ giúp
SXKD
Chỉ tiêu nguồn
Phương
thông tin Cán bộ Chưa
tiện Nguồn Đã áp
hoặc trợ khuyến Có Không Có Không áp
giúp về thông tin khác dụng
nông dụng
đại chúng
1. Giống cây trồng mới 30,9 79,4 14,7 5,9 100,0 100,0 70,6 29,4
2. Phòng trừ sâu bệnh
cho cây trồng 94,5 92,3 3,9 3,8 96,2 3,8 100,0 96,2 3,8
3. Sử dụng phân bón 77,3 77,6 13,0 9,4 1,2 98,8 98,8 1,2 97,6 2,4
4. Tiếp cận tín dụng 21,8 8,3 41,7 50,0 100,0 37,5 62,5 20,8 79,2
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra)
16
Mức độ hài lòng được đánh giá cao nhất là những thông tin về giống
cây trồng mới và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, tiếp đến là thông tin sử
dụng phân bón và mức độ hài lòng thấp nhất vẫn là thông tin tín dụng chỉ đạt
37,5%.
Việc áp dụng các thông tin nhận được vào sản xuất kinh doanh đã được
áp dụng sử dụng phân bón đạt 97,6%, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng
96,2%.
- Sử dụng giống mới
Bảng số 2.22: Tỷ lệ trang trại sử dụng giống mới
Đơn vị tính: %
Số lượng Mục đích sử dụng
Nguồn cung cấp vật tư
trang trại giống mới
Chỉ tiêu sử dụng Tự Hợp Năng Chất Chịu
Doanh Tư
giống cây sản tác Chợ Khác suất lượng sâu
nghiệp nhân
trồng xuất xã cao cao bệnh
1. Giống cây hàng
năm 22,7 20,0 24,0 12,0 20,0 24,0 0 68,0 32,0 0
2. Giống cây lâu năm 2,7 33,3 66,7 0 0 0 0 66,7 33,3 0
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra)
- Mua vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp
Cơ hội tìm kiếm nguồn hàng đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp của
các trang trại khá lớn, có tới 86,4% số trang trại trả lời có sử dụng thuốc
phòng trừ sâu bệnh và 81,8% số trang trại có mua phân bón hóa học các loại.
Bảng số 2.23: Tỷ lệ trang trại mua vật tư
phục vụ sản xuất nông nghiệp
Đơn vị tính: %
Số lượng Mua vật tư từ nguồn Nơi mua vật tư
trang trại mua Xã Huyện
Chỉ tiêu vật tư phục vụ Hợp Đối
Doanh Đại Trong khác khác Tỉnh
sản xuất nông tác tượng
nghiệp lý xã trong trong khác
nghiệp xã khác
huyện tỉnh
1. Thuốc phòng trừ sâu
bệnh cho cây trồng 86,4 0 0 73,7 26,3 55,8 26,3 17,9 0
2. Phân hóa học các
loại 81,8 0 0 71,1 28,9 72,2 26,7 1,1 0
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra)
* Thị trường đầu ra cho sản xuất nông nghiệp
Phần lớn các trang trại bán sản phẩm nông sản hàng năm cho doanh
nghiệp (chiếm 36,4%), hợp tác xã (chiếm 63,6%) là chủ yếu. Đối tượng mua
17
sản phẩm nông sản lâu năm của các trang trại, đó chính là tư thương (chiếm
80,3%), một khâu trung gian quan trọng thực hiện quá trình lưu thông hàng
hóa.
Bảng số 2.24: Tỷ lệ sản phẩm của trang trại
Phân theo đối tượng và nơi bán
Đơn vị tính: %
Bán sản phẩm cho đối tượng Nơi bán sản phẩm
Tại cơ Chợ
Chỉ tiêu Bán lẻ Đối Tại nhà, Chợ
Doanh Hợp Tư sở phiên, chợ
trên thị tượng tại đầu Khác
nghiệp tác xã thương người hàng ngày
trường khác ruộng mối
mua tại xã
1. Sản phẩm nông
sản hàng năm 36,4 63,6 0 0 0 63,6 27,3 0 0 9,1
2. Sản phẩm nông
sản lâu năm 0,7 0 80,3 17,1 1,9 50,7 38,8 0,7 8,6 1,2
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra)
Sản phẩm của trang trại được bán tại nhà, tại ruộng chiếm 63,6%,
50,7% sản phẩm nông sản hàng năm và lâu năm. Trang trại còn lựa chọn
phương thức bán tại cơ sở người mua chiếm tỷ lệ khá cao 27,3%, 38,8% sản
phẩm nông sản hàng năm và lâu năm.
2.2.3.6. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật
Các trang trại trồng trọt tỉnh Bình Định ngày càng quan tâm đến việc áp
dụng tiến bộ kỹ thuật đối với một số cây hàng năm, cây công nghiệp, cây ăn
quả. Về hình thức đào tạo, bồi dưỡng đối với các chủ trang trại chủ yếu là
hình thức bồi dưỡng ngắn ngày, tập huấn chỉ có 22,7% trang trại được tham
gia tập huấn thông qua cơ quan khuyến nông.
2.2.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của các trang trại trồng trọt
2.2.4.1. Giá trị sản xuất của trang trại trồng trọt
- Đối với trang trại trồng cây hàng năm: Giá trị sản xuất năm 2010 đạt
2.262 triệu đồng, chiếm 27,2% trong GTSX của trang trại trồng trọt toàn tỉnh.
Cơ cấu GTSX vùng miền núi chiếm 51,6%, kế đến vùng trung du chiếm
43,5% và vùng đồng bằng chỉ chiếm 4,9% trong tổng số GTSX của trang trại
trồng cây hàng năm.
- Đối với trang trại trồng cây lâu năm: Năm 2010 GTSX đạt 6.050
triệu đồng chiếm 72,8% trong GTSX của trang trại trồng trọt toàn tỉnh. Cơ
cấu GTSX cao nhất là vùng đồng bằng chiếm 42,5%, kế đến vùng trung du
chiếm 36,6% và vùng miền núi chiếm 20,9% trong tổng số GTSX của trang
trại trồng cây lâu năm.
18
2.2.4.2. Chi phí sản xuất của trang trại trồng trọt
Tỷ lệ chi phí trung gian của trang trại trồng trọt năm 2010 là 43,54%,
trong đó trang trại cây hàng năm là 62,57%, cao hơn tỷ lệ chi phí trung gian
của trang trại cây lâu năm 26,23%.
2.2.4.3. Giá trị gia tăng của trang trại trồng trọt
Giá trị gia tăng bình quân của trang trại trồng trọt năm 2010 đạt 42,66
triệu đồng/trang trại, chiếm 56,46% trong giá trị sản xuất; trong đó giá trị gia
tăng của trang trại lâu năm đạt 40,12 triệu đồng, chiếm 63,66%; trang trại
hàng năm đạt 60,47 triệu đồng, chiếm 37,43% trong giá trị sản xuất. Như
vậy, tỷ lệ giá trị gia tăng của trang trại cây lâu năm cao hơn trang trại hàng
năm 26,23%.
2.2.4.4. Thu nhập của trang trại trồng trọt
Tốc độ tăng trưởng thu nhập của các trang trại trồng trọt thời kỳ 2003 –
2010 là 13,2%/năm; trong đó trang trại hàng năm 11,4%/năm, trang trại lâu
năm 13,4%/năm; năm 2005 là năm các trang trại trồng trọt đạt mức thu nhập
cao nhất và năm 2003 là năm đạt thấp nhất.
2.2.4.5. Giá trị sản lượng hàng hóa, dịch vụ của trang trại trồng trọt
* Theo số liệu khảo sát điều tra của 110 trang trại trồng trọt, giá trị sản
phẩm hàng hoá và dịch vụ nông, lâm, nghiệp và thuỷ sản bán ra năm 2010 là
7.886 triệu đồng; trong đó trang trại lâu năm có giá trị sản phẩm hàng hoá cao
nhất (chiếm 72,5%).
Bảng số 2.30: Giá trị sản phẩm hàng hóa và dịch vụ bán ra
của trang trại trồng trọt - Năm 2010
Phân theo vùng địa lý
TT trồng trọt Cây hàng năm Cây lâu năm
Chỉ tiêu Tổng số Cơ cấu Tổng số Cơ cấu Tổng số Cơ cấu
(tr. đồng) (%) (tr. đồng) (%) (tr. đồng) (%)
Tổng GTSP hàng hóa
& dịch vụ bán ra 7.886 100,0 2.170 100,0 5.716 100,0
Chia ra:
- Vùng đồng bằng 2.607 33,1 110 5,1 2.497 43,7
- Vùng trung du 3.040 38,5 981 45,2 2.059 36,0
- Vùng miền núi 2.239 28,4 1.079 49,7 1.160 20,3
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra)
19
Quy mô giá trị hàng hoá giữa các vùng có sự chênh lệch đáng kể, vùng
trung du đạt giá trị cao nhất 3.040 triệu đồng, chiếm 38,5%; tiếp đến vùng
đồng bằng 2.607 triệu đồng, chiếm 33,1% và thấp nhất là vùng miền núi đạt
2.239 triệu đồng, chiếm 28,4%.
* Giá trị sản phẩm và dịch vụ nông, lâm nghiệp và thủy sản bán ra năm
2010 của 110 trang trại trồng trọt đạt 7.886 tỷ đồng, tỷ suất hàng hóa đạt
94,87%, bình quân một trang trại đạt 71,7 triệu đồng. Hầu hết trang trại của
các huyện đều có tỷ suất hàng hóa cao. Giá trị sản phẩm và dịch vụ nông, lâm
nghiệp và thủy sản bán ra bình quân một trang trại còn chênh lệch rất lớn
giữa các loại hình trang trại, trang trại cây hàng năm có giá trị sản phẩm và
dịch vụ nông, lâm nghiệp và thủy sản bán ra bình quân đạt 155 triệu
đồng/trang trại, trang trại cây lâu năm 59,5 triệu đồng/trang trại (chủ yếu
trồng điều nên hiệu quả kém).
* Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của
trang trại có rất nhiều, trong đó có cả nhân tố mang tính chất định lượng và
có cả những nhân tố mang tính chất định tính. Nghiên cứu vấn đề này chúng
tôi sử dụng mô hình hàm sản xuất Cobb-Douglas, trong đó biến phụ thuộc là
giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của trang trại trồng trọt, còn lao động, vốn
là các biến độc lập.
Với quy mô mẫu điều tra là 110 trang trại (14 mẫu trang trại trồng cây
hàng năm và 96 mẫu trang trại trồng cây lâu năm). Nhờ sự trợ giúp của phần
mềm SPSS, kết quả chạy hàm sản xuất Cobb-Douglas cho các trang trại trồng
trọt như sau:
- Giá trị R2 cho biết: có tới 97,9% sự biến động trong giá trị sản phẩm
hàng hóa, dịch vụ đã được giải thích bởi các yếu tố đã đưa vào mô hình, 2,1%
(100% - 97,9%) là các nguyên nhân khác chưa đưa vào mô hình.
- Giả thiết các biến số khác không đổi, căn cứ vào giá trị của các hệ số
biến độc lập đã được kiểm định trong mô hình, vốn là yếu tố có ảnh hưởng
mạnh nhất đến giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của trang trại trồng trọt,
tức là:
+ Vốn đầu tư tăng 1% thì giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của trang
trại trồng trọt tăng thêm 1,047%.
20
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI
TRỒNG TRỌT
2.3.1. Những mặt tích cực của trang trại trồng trọt
- Khai thác sử dụng tốt nguồn lực đất đai và nguồn vốn
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa
- Bảo vệ nguồn lợi tự nhiên và môi trường
- Giải quyết việc làm góp phần xóa đói giảm nghèo
2.3.2. Tồn tại, hạn chế
- Thiếu qui hoạch, kế hoạch đồng bộ về kinh tế - xã hội gắn với qui
hoạch phát triển kinh tế trang trại, nhiều trang trại trồng trọt còn lúng túng về
phương hướng sản xuất.
- Việc áp dụng khoa học kỹ thuật mới và trồng trọt còn nhiều hạn chế.
- Giá cả bấp bênh, không ổn định, tiêu thụ khó khăn.
2.3.3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
Các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, các cơ sở nghiên cứu ứng dụng
khoa học kỹ thuật và dịch vụ nông nghiệp… nhận thức về kinh tế trang trại
chưa nhất quán, chưa có sự quan tâm đúng mức, tạo điều kiện cho kinh tế
trang trại trồng trọt phát triển.
Công tác quy hoạch chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ và thống nhất từ tỉnh
xuống địa phương. Việc đầu tư vào các chương trình phát triển sản xuất trồng
trọt cũng như cơ sở hạ tầng để hỗ trợ sản xuất còn hạn chế, thiếu sự liên tục
và đồng bộ. Mức độ đầu tư vào công tác cơ giới hóa, bảo quản sau thu hoạch
còn hạn chế.
Đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, tập quán canh tác của các
trang trại chưa theo kịp yêu cầu đổi mới của khoa học kỹ thuật.