Tóm tắt luận văn thạc sĩ một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty môi trường đô thị kon tum

  • 27 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
NGUYỄN XUÂN NINH
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI
CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM
Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
Mã số : 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Đà Nẵng - Năm 2011
Công trình ñược hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Người hướng dẫn khoa học: TS. Đoàn Gia Dũng
Phản biện 1: TS. Nguyễn Xuân Lãn
Phản biện 2: GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn
Luận văn ñã ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng
10 năm 2011.
Có thể tìm hiểu Luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng;
- Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Con người ñóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả các hoạt ñộng
của tổ chức. Quản trị con người ñược các nhà quản trị từ trước ñến nay
luôn ñặt lên hàng ñầu. Nó là chìa khóa của sự thành công cho các doanh
nghiệp. Trong các hình thức ñể tạo ra năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp, thì lợi thế thông qua con người ñược xem là yếu tố căn bản. Con
người ñược xem là nguồn lực căn bản và có tính quyết ñịnh của mọi thời
ñại. Nguồn lực từ con người là yếu tố bền vững và khó thay ñổi nhất
trong mọi tổ chức.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường ñô thị
Kon Tum (sau ñây gọi tắt là Công ty Môi trường ñô thị Kon Tum) là một
doanh nghiệp Nhà nước hoạt ñộng trên ñịa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh
Kon Tum, với trên 300 lao ñộng. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
chính là: Dịch vụ vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải trong
thành phố, nạo vét thông thoáng mương, cống rãnh thoát nước, quản lý
công viên cây xanh, ñiện chiếu sáng công lộ,...
Là một doanh nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ
công, số lượng công nhân tương ñối ñông (trên 300 người), trong ñó bộ
phận lao ñộng trực tiếp chiếm trên 90%, nên chất lượng, kết quả cung
cấp dịch vụ của công ty phụ thuộc rất nhiều và năng lực và thái ñộ làm
việc của ñội ngũ nhân viên. Đồng thời, ñội ngũ nhân viên cũng có nhu
cầu ñược ñánh giá thành tích rất cao bởi vì trước hết, họ mong muốn
ñược tự khẳng ñịnh mình, muốn ñược phát triển bản thân, ñồng thời ñể
có sự công bằng hơn trong việc ñề bạt, bổ nhiệm và hưởng các chế ñộ
ñãi ngộ, thù lao của Công ty...
Tuy nhiên, thực chất công tác ñánh giá thành tích nhân viên hiện
nay tại Công ty Môi trường ñô thị Kon Tum còn mang tính hình thức và
cảm tính. Nguyên nhân cơ bản của tồn tại trên là do chưa xây dựng hệ
3
thống tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên, ñặc biệt là ñối với ñội
ngũ công nhân làm việc trực tiếp. Do chưa có hệ thống tiêu chuẩn ñánh
giá nên việc ñánh giá thành tích nhân viên không thể chính xác, không
hiệu quả, không ñạt những mục ñích như mong muốn của lãnh ñạo Công
ty. Từ việc ñánh giá thành tích nhân viên không chính xác, ñã ảnh hưởng
hàng loạt vấn ñề liên quan ñến quản trị nguồn nhân lực như: phát triển
nhân viên, khen thưởng, tăng lương, ñào tạo, ñề bạt… Chính từ việc
ñánh giá không chính xác dẫn ñến khen thưởng, tăng lương không công
bằng, ñào tạo không ñúng người; việc ñề bạt không ñạt mục ñích phát
triển nhân viên, không tạo ñộng lực thúc ñẩy nhân viên làm việc tốt hơn.
Do không có hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá nên khi ñánh giá nhân viên,
lãnh ñạo thường có khuynh hướng bình quân chủ nghĩa ñể tránh những
thắc mắc từ nhân viên, việc ñánh giá thường mang tính “dĩ hoà vi quý”.
Với cách ñánh giá như trên, những nhân viên làm việc không hiệu quả,
thiếu trách nhiệm thường tích cực ủng hộ, ngược lại, những nhân viên
tích cực làm việc, có trách nhiệm với công việc thường có tâm lý bất
mãn vì tất cả ñều “như nhau” và chắc chắn sẽ giảm hiệu suất làm việc.
Bên cạnh ñó, Công ty Môi trường ñô thị Kon Tum ñang ñứng trước
thực trạng với sự biến ñộng thường xuyên của lực lượng lao ñộng, do sự
cạnh tranh thu hút nguồn nhân lực của các doanh nghiệp; việc xã hội hóa
công tác vệ sinh môi trường với sự ra ñời các doanh nghiệp tư nhân trong
lĩnh vực này. Do ñó, việc ñánh giá ñúng thực chất thành tích của ñội ngũ
cán bộ, nhân viên của Công ty nhằm tạo ñộng lực làm việc, góp phần xây
dựng một lực lượng lao ñộng ổn ñịnh, có chất lượng tại Công ty Môi trường
ñô thị Kon Tum là vấn ñề cấp thiết cần ñược nghiên cứu ñể sớm thực thi.
Chính vì các lý do trên mà tác giả ñã chọn ñề tài “Một số giải pháp
hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Môi
trường Đô thị Kon Tum” làm ñề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ
kinh tế của mình.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
4
Làm rõ một số khái niệm về ñánh giá thành tích nhân viên; tiêu
chuẩn; nội dung; tiến trình; các qui tắc xây dựng hệ thống ñánh giá và
các phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên.
Đánh giá ñầy ñủ thực trạng về tình hình công tác ñánh giá thành
tích nhân viên Công ty Môi trường ñô thị Kon Tum.
Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân
viên Công ty Môi trường ñô thị Kon Tum trong thời gian tới.
3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tượng, phạm vi nghiên cứu chủ yếu của ñề tài là vấn ñề ñánh
giá thành tích nhân viên tại Công ty Môi trường ñô thị Kon Tum; ñồng
thời tiến hành nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ñến công tác ñánh giá
thành tích nhân viên như ñặc ñiểm hệ thống sản xuất, các qui ñịnh hoạt
ñộng trong ngành, môi trường làm việc của nhân viên Môi trường ñô thị.
Đề tài ñi sâu nghiên cứu các hoạt ñộng công tác ñánh giá thành tích nhân
viên ở Công ty với nguồn dữ liệu ñược sử dụng trong nhiều năm. Trong
ñề tài còn phân tích các áp lực có liên quan trong thị trường lao ñộng,
các qui ñịnh về luật lao ñộng, môi trường hoạt ñộng của Công ty Môi
trường ñô thị Kon Tum.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đề tài tổng hợp các tài liệu nghiên cứu liên quan ñến cơ sở lý luận
về ñánh giá thành tích nhân viên.
Đề tài tài sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp,
phương pháp chuyên gia, khảo sát.
Nguồn dữ liệu trong ñề tài dựa trên hai nguồn chủ yếu là nguồn dữ
liệu sơ cấp và thứ cấp. Trong ñó nguồn dữ liệu sơ cấp ñược thu thập dựa
trên việc khảo sát lực lượng nhân viên hiện ñang làm việc và thị trường
lao ñộng. Số liệu ñược so sánh, phân tích, tổng hợp bằng hai phần mềm
tin học thông dụng trong công tác thống kê là EXCEL và SPSS.
5. DỰ KIẾN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI
5
Trên cơ sở khái lược những vấn ñề lý luận cơ bản về ñánh giá
thành tích nhân viên và kết quả khảo sát thực trạng, chỉ ra những bất cập
trong công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Môi trường ñô
thị Kon Tum; Với thời gian nghiên cứu có hạn, tác giả không tham vọng
ñưa ra một hệ thống các giải pháp hoàn chỉnh, toàn diện, mà chỉ ñề xuất
một vài giải pháp cơ bản, thiết thực, phù hợp, cần áp dụng trong thời
ñiểm hiện tại của Công ty Môi trường ñô thị Kon Tum, nhằm hoàn thiện
công tác ñánh giá thành tích nhân viên, ñể làm cơ sở cho công tác phát
triển nhân viên, khen thưởng, nâng lương, ñề bạt, bố trí, ñào tạo cán bộ,
nhân viên.
6. BỐ CỤC ĐỀ TÀI
Ngoài phần mở ñầu, nội dung nghiên cứu của ñề tài sẽ ñược trình
bày thành ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về ñánh giá thành tích nhân viên.
Chương 2: Thực trạng công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại
Công ty Môi trường ñô thị Kon Tum.
Chương 3: Hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại
Công ty Môi trường ñô thị Kon Tum.
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN
1.1. KHÁI NIỆM ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH
Nhân tố then chốt liên quan ñến thành công trong dài hạn của một
tổ chức là khả năng ño lường mức ñộ thực hiện công việc của nhân viên.
Đánh giá thành tích là tiến trình nhằm ñảm bảo rằng nhân viên ñạt ñược
các tiêu chuẩn hiện hành và cải thiện việc thực hiện công việc qua thời
gian. Đây là một công việc phức tạp và rất khó khăn, hầu hết các công ty
ñều không tiến hành nó một cách hoàn hảo.
6
Qua tham khảo một số tài liệu của một số tác giả trong và ngoài
nước, có thể ñịnh nghĩa: Đánh giá thành tích nhân viên là tiến trình
ñánh giá mức ñộ hoàn thành công việc của nhân viên theo mục tiêu
ñã ñặt ra trong một giai ñoạn nào ñó. Thông tin phản hồi từ ñánh
giá nhân viên sẽ giúp nhân viên biết ñược mức ñộ hoàn thành công
việc của họ khi so sánh với tiêu chuẩn, mục tiêu mà tổ chức ñề ra.
[1],[3],[6],[7]
1.2. TẦM QUAN TRỌNG CHIẾN LƯỢC CỦA ĐÁNH GIÁ
THÀNH TÍCH [7]
1.2.1. Sự nhất quán giữa chiến lược tổ chức và hành vi công việc
Đánh giá thành tích ñóng một vai trò khác nữa trong tổ chức, nó
bảo ñảm chiến lược nhất quán với hành vi tổ chức. Sự thật hiển nhiên
trong các tổ chức rằng nhân viên sẽ cam kết các hành vi mà họ cảm nhận
là sẽ ñược tưởng thưởng.
1.2.2. Đánh giá thành tích với việc tạo ra sự nhất quán giữa các giá trị
tổ chức và hành vi tổ chức
Đánh giá thành tích cũng là cách thức ñể củng cố các giá trị và văn
hoá tổ chức. Mỗi tổ chức thường tập trung vào những giá trị nhất ñịnh
nhằm tạo ra những khác biệt cần thiết, khi ñó tổ chức cần có một cơ chế
cần thiết ñể biết ñược liệu các nhà quản trị có chia sẽ các giá trị này hay
không, và các giá trị này ñược truyền thông và thực thi trong toàn bộ tổ
chức như thế nào.
1.2.3. Các chức năng của ñánh giá thành tích
a. Đánh giá thành tích như là công cụ phát triển nhân viên
b. Đánh giá thành tích như là công cụ hành chính
1.3. TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ [1]
1.3.1. Thiết lập tiêu chuẩn thực hiện và tiêu chuẩn ñánh giá
1.3.1.1. Thiết lập tiêu chuẩn thực hiện (xem xét hoặc xây dựng các
tiêu chuẩn thực hiện công việc).
7
Người ñánh giá sử dụng các phương pháp ñánh giá ñể tiến hành ño
lường sự thực hiện công việc của người lao ñộng thông qua việc so sánh
thực tế thực hiện công việc với các tiêu chuẩn.
TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH
TÍCH
Thiết lập tiêu Xây dựng các chính
Thu thập thông tin
chuẩn thực hiện và sách ñánh giá (người
về tình hình thực
tiêu chuẩn ñánh giá ñánh giá, PP ñánh giá)
hiện CV
Tiến hành ñánh
giá thành tích
Ra quyết ñịnh và Thảo luận việc
lưu trữ thông tin ñánh giá với
ñánh giá nhân viên
Hình 1.1: Tiến trình ñánh giá thành tích [1]
1.3.2. Xây dựng các chính sách ñánh giá
1.3.2.1. Đối tượng thực hiện ñánh giá thành tích
a. Cấp trên trực tiếp
b. Cấp dưới
c. Đồng nghiệp
d. Đánh giá nhóm
e. Tự ñánh giá
f. Khách hàng
g. Đánh giá 360 ñộ
h. Định kỳ ñánh giá
8
1.3.2.2. Phương pháp ñánh giá thành tích công việc
a. Các quy trình so sánh
- Phương pháp xếp hạng
- Phương pháp so sánh cặp
- Đánh giá theo phân phối trọng số
b. Tiêu chuẩn tuyệt ñối:
- Thang ñiểm ñánh giá
- Phương pháp mức thang ñiểm
- Phương pháp ghi chép các vụ việc quan trọng
c. Phương pháp ñịnh lượng
Bước 1: Xác ñịnh ñược các yêu cầu chủ yếu khi thực hiện
công việc
Trước hết nhà lãnh ñạo cần chỉ cho nhân viên biết là họ có những
yêu cầu chủ yếu nào ñối với việc thực hiện công việc. Các công việc
khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau về chuyên môn nghiệp vụ, tính
tình, sức khỏe... Nếu bị ñiểm kém ñối với bất cứ yêu cầu chủ yếu nào,
nhân viên cũng có thể bị thuyên chuyển công tác khác hoặc cho nghỉ
việc. Do ñó, số lượng các yêu cầu chủ yếu này không nên nhiều quá,
cũng không nên ít quá.
Bước 2: Phân loại các mức ñộ thỏa mãn yêu cầu khi thực
hiện công việc
Mỗi yêu cầu thường ñược phân thành 5 mức ñộ: xuất sắc, khá,
trung bình, yếu và kém. Mức ñộ kém là không thể chấp nhận ñược, xứng
ñáng cho nghỉ việc hoặc phải chuyển sang thực hiện công việc khác.
Mức ñộ xuất sắc thể hiện nhân viên hoàn thành ñáp ứng yêu cầu cao
nhất về mặt nào ñó, và xứng ñáng ñược ñiểm 9 hoặc 10. Ở mỗi mức ñộ,
nên có các ñiểm minh họa cụ thể.
Bước 3: Đánh giá tầm quan trọng của mỗi nhóm yêu cầu ñối
với hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên
9
Các yêu cầu khác nhau có tầm quan trọng khác nhau ñối với hiệu
quả thực hiện công việc, ñiều này cần ñược thể hiện qua ñiểm trọng số
của từng yêu cầu. Cần lưu ý là tầm quan trọng của mỗi yếu tố chủ yếu
trong công việc của nhân viên sẽ không giống nhau ở các doanh nghiệp
khác nhau. Có thể áp dụng các phương pháp sau ñây ñể xác ñịnh tầm
quan trọng của mỗi yêu cầu ñối với kết quả thực hiện công việc.
Bước 4: Đánh giá tổng hợp về mức ñộ hoàn thành hay năng
lực thực hiện của nhân viên
Một nhân viên có thể ñánh giá xuất sắc về mặt này, khá về mặt
khác. Đánh giá tổng hợp về năng lực thực hiện công việc (mức ñộ hoàn
thành công tác) của nhân viên sẽ ñược căn cứ trên số ñiểm trung bình
của các yêu cầu, có tính ñến trọng số của các yếu cầu ñó, theo công thức:
M
∑k × D i i
DT / b = i =1 M
∑k
i =1
i
Trong ñó:
DT/b: Điểm tổng hợp cuối cùng, ñánh giá mức ñộ hoàn thành
công tác của nhân viên.
M: Số lượng các yêu cầu chủ yếu ñối với nhân viên
ki: Điểm số chỉ tầm quan trọng của yêu cầu chủ yếu I
Di: Điểm số ñánh giá mức ñộ hoàn thành công việc của nhân
viên theo yêu cầu i. Di ñược xác ñịnh căn cứ trên cơ sở so sánh tình hình
thực hiện công việc của nhân viên với mức ñộ phân loại trong bước 2.
Kết quả ñánh giá cuối cùng về năng lực thực hiện công việc của
một nhân viên dựa theo nguyên tắc sau:
- Nếu nhân viên bị ñánh giá kém ở bất kỳ yêu cầu chủ yếu nào,
nhân viên sẽ bị ñánh giá chung là kém và có thể bị ñình chỉ công việc
hoặc thuyên chuyển công tác.
- Khi nhân viên không bị bất kỳ ñiểm kém nào, căn cứ vào số ñiểm
DT/B nhân viên sẽ ñược ñánh giá như sau:
Nếu DT/B > 8,5: nhân viên ñược ñánh giá là xuất sắc.
10
Nếu 7<=DT/B < 8,5: nhân viên ñược ñánh giá là khá.
Nếu 5,5 <= DT/B < 7: nhân viên ñược ñánh giá là trung bình.
Nếu DT/B < 5,5: nhân viên ñược ñánh giá là yếu.
Trong ví dụ dưới ñây, sử dụng phương pháp sắp xếp thứ tự và cho
ñiểm các yêu cầu chủ yếu, có thể có kết quả về tầm quan trọng của từng
yếu tố như trình bày trong bảng 1.6 về ñánh giá công việc của thư ký
giám ñốc
Bảng 1.6: Đánh giá kết quả thực hiện công việc của thư ký giám ñốc [1]
Các yêu cầu chủ yếu Tầm quan Điểm ñạt
trọng ñược của
người thư ký
1. Về C. môn nghiệp vụ:
- Sử dụng thành thạo các T.bị văn phòng, biết 5 8
cách soạn thảo văn bản và HĐ
- Giao tiếp tốt và tạo ñược niềm tin ở KH 10 6
- Thu thập và phân loại xử lý các tài liệu văn 6 7
phòng.
- Biết tổ chức, sắp xếp công việc một cách khoa 9 8
học
2. Về hành vi:
- Trung thực và ñáng tin cậy 8 10
- Tác phong nhanh nhẹn và chuyên nghiệp 9 9
- Lịch sự và mến khách 8 9
3. Đảm bảo ngày công 4 8
Tổng số 60 487
Điểm ñánh giá cuối cùng: (478/60)=8,12
1.3.3. Đánh giá thành tích
Đánh giá thành tích không nhất thiết phải ñược hình thành một
cách tỉ mỉ nhưng có thể nhóm nhiều loại ñánh giá thành tích lại với nhau.
Cốt lõi là phải thường xuyên ñánh giá và sử dụng thông tin phản hồi ñể
cải thiện thành tích của nhân viên.
1.3.4. Phản hồi và huấn luyện
11
Để cải thiện thành tích, nhân viên cần ñược thông tin phản hồi về
thành tích của họ, cùng với các chỉ dẫn trong việc ñạt ñến mức ñộ cao
hơn trong công việc. Nếu không phản hồi thường xuyên và thích ñáng,
nhân viên sẽ không nhận biết ñược hành vi của họ có nhất quán với các
mục tiêu liên quan hay không và những ñiều phải thực hiện ñể ñạt mục
tiêu.
Mục ñích là ñảm bảo nhân viên ñạt ñược thành tích, hành vi của họ
hướng ñến việc hoàn thành công việc và thông tin phản hồi về thành tích
ñược kết nối với chiến lược của tổ chức.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN
VIÊN TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM
2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON
TUM
2.1.1. Đặc ñiểm hình thành và phát triển
Công ty TNHH Một Thành viên Môi trường Đô thị Kon Tum là
doanh nghiệp Nhà nước, ñược giao nhiệm vụ thực hiện các công việc
trong lĩnh vực dịch vụ môi trường ñô thị của thành phố Kon Tum thuộc
tỉnh Kon Tum (Thành phố Kon Tum là trung tâm chính trị, kinh tế, văn
hoá - xã hội của Tỉnh Kon Tum. Thành phố Kon Tum hiện có 10
phường, 11 xã, diện tích tự nhiên 432km2, dân số 142.056 người, mật ñộ
dân số 328 người/km2).
Trải qua nhiều năm hoạt ñộng Công ty Môi trường ñô thị Kon Tum
ñã không ngừng phát triển cả về qui mô và nguồn nhân lực. Đến năm
2010 tổng số lao ñộng trong công ty là 369 người. Công ty Môi trường
ñô thị Kon Tum với nhiều năm kinh nghiệm hoạt ñộng trong lĩnh vực
dịch vụ môi trường ñô thị, công ty ñã có một ñội ngũ cán bộ công nhân
yêu nghề và nhiều kinh nghiệm. Với các loại xe chuyên dùng và trang
thiết bị ñồng bộ, ñáp ứng ñược nhiệm vụ công tác. Đến nay công ty ñã
12
thi công nhiều công trình quan trọng trên ñịa bàn Thành phố Kon Tum,
ñược các ban ngành chức năng và chủ ñầu tư ñánh giá cao về chất
lượng, kỹ thuật ñồng thời góp phần giữ gìn vẻ ñẹp mỹ quan ñô thị
Thành phố Kon Tum. Công ty ñặt uy tín lên hàng ñầu trong mọi hoạt
ñộng, ñảm bảo ñúng tiến ñộ thi công. Đảm bảo cung cấp ñúng chủng
loại và chất lượng cao.
2.1.2. Đặc ñiểm ngành nghề kinh doanh
Công ty Môi trường ñô thị Kon Tum là một doanh nghiệp Nhà
nước hoạt ñộng công ích là chủ yếu. Với phạm vi hoạt ñộng rộng lớn,
doanh nghiệp ñược giao nhiệm vụ thực hiện các biện pháp bảo vệ môi
trường, cảnh quan ñô thị và các dịch vụ môi trường ñô thị như: Quét
dọn, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt cho các trung tâm thương
mại, các ñơn vị kinh tế, các cơ quan Nhà nước và các hộ dân cư; quản lý
bãi rác, xử lý rác và chất thải theo hướng công nghiệp, hiện ñại nhằm
giảm thiểu ô nhiễm môi trường; quản lý các ñường ống thoát nước công
cộng, nạo vét bùn hố ga, thông cống; duy tu, sửa chữa cầu ñường bộ;
xây dựng, quản lý và sửa chữa hệ thống ñèn chiếu sáng công cộng;
trồng và chăm sóc quản lý cây xanh, công viên; xây lắp dân dụng và hạ
tầng kỹ thuật...
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
Trải qua nhiều sự thay ñổi ñến nay bộ máy tổ chức quản lý của
Công ty Môi trường ñô thị Kon Tum, tuy chưa thật hoàn chỉnh nhưng
Công ty ñã chọn ñược mô hình tổ chức và quản lý khá phù hợp, tức là
vừa phù hợp với quy luật phát triển kinh tế thị trường vừa phù hợp với
các ñặc ñiểm cụ thể, vừa phục vụ kết hợp với hiệu quả kinh tế xã hội.
2.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Môi trường ñô thị
Kon Tum thời kỳ 2008 - 2010
Bảng 2.1: Tình hình sản xuất kinh doanh giai ñoạn 2008-2010
ĐVT: Triệu ñồng
Năm Năm Năm
13
Chỉ tiêu 2008 2009 2010
1. Doanh thu 5.555,824 21.599,633 23.898,564
2. Lợi nhuận sau thuế 128,220 616,478 887,453
3. Thực hiện nghĩa vụ thuế 327,143 626,202 933,557
4. Chi lương cho công nhân 5.817,073 7.991,280 8.996,786
5. Chi khen thưởng, phúc lợi 534,200 662,610 773,672
2.1.5. Đặc ñiểm nguồn nhân lực
Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn nhân lực Công ty Môi trường ñô thị Kon Tum
2008-2010
Năm Năm Năm
Chỉ tiêu 2008 2009 2010
Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ
lượng % lượng % lượng %
I. Tổng số lao ñộng 306 336 369
II. Theo giới tính
1. Nam 80 26.14 95 28.27 111 30.08
2. Nữ 226 73.86 241 71.73 258 69.92
III. Theo ñộ tuổi
1. Từ 18 ñến 30 70 22.88 78 23.21 93 25.20
2. Từ 31 ñến 40 96 31.37 102 30.36 114 30.89
3. Từ 41 ñến 50 87 28.43 92 27.38 95 25.75
4. Trên 50 tuổi 53 17.32 64 19.05 67 18.16
IV. Theo chức năng
1. Lao ñộng gián tiếp 24 30 33 8.94
1.1. Cán bộ quản lý 4 16.67 5 16.67 6 18.18
1.2. Nhân viên nghiệp vụ 20 83.33 25 83.33 27 81.82
2. Lao ñộng trực tiếp 282 306 336 91.06
2.1. Đội Xe cơ giới 9 3.19 13 4.25 15 4.46
2.2. Đội cây xanh 55 19.50 59 19.28 68 20.24
2.3. Tổ Quản lý nghĩa trang 2 0.71 3 0.98 3 0.89
2.4. Đội Duy tu 25 8.87 27 8.82 31 9.23
2.5. Đội chiếu sáng 18 6.38 22 7.19 25 7.44
2.6. Đội vệ sinh 173 61.35 182 59.48 194 57.74
V. Theo chuyên môn
14
1. Sau ñại học 0 0 0
2. Đại học 10 3.27 10 2.98 11 2.98
3. Cao ñẳng 0 0 4 1.08
4. Trung cấp 9 2.94 9 2.68 12 3.25
5. Công nhân kỹ thuật 29 9.48 37 11.01 37 10.03
6. Lao ñộng phổ thông 258 84.31 280 83.33 305 82.66
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH
NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM
2.2.1. Nhận thức về tầm quan trọng của việc ñánh giá nhân viên
Việc ñánh giá nhân viên tại Công ty Môi trường ñô thị Kon Tum
hiện nay rất ñơn giản. Đến kỳ ñánh giá thành tích (thường là cuối năm),
lãnh ñạo nhận xét, ñánh giá nhân viên một cách chung chung, sau ñó,
tiến hành bỏ phiếu ñể bình chọn người ñạt danh hiệu khen thưởng. Một
ñiều nghịch lý là người nhân viên có thể bình chọn cho người mà họ
không biết cụ thể công việc của người ấy làm là gì. Việc bình chọn
mang tính chất cảm tính và không có cơ sở khoa học.
2.2.2. Mục tiêu công tác ñánh giá thành tích
- Đánh giá thành tích làm cơ sở khen thưởng nhân viên.
- Đánh giá thành tích ñể xét nâng ngạch, bậc lương.
Mục tiêu hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên mà Công ty Môi
trường ñô thị Kon Tum ñang áp dụng chủ yếu chỉ ñể phục vụ cho việc
trả lương và khen thưởng. Tuy vậy, hệ thống ñánh giá thành tích hiện
phục vụ cho công tác này vẫn còn nhiều thiếu sót, tồn tại, chưa phát huy
hết vai trò của công tác ñánh giá thành tích. Bên cạnh ñó, ñối với các
mục tiêu khác về cải thiện thành tích nhân viên, phục vụ ñào tạo và phát
triển nhân viên ... chưa ñược công ty ñề cập ñến. Công tác quy hoạch, ñề
bạt cán bộ ñược căn cứ vào trình ñộ chuyên môn, kinh nghiệm, sự tín
nhiệm chưa căn cứ vào năng lực, sở trường vì công ty chưa thực hiện
ñánh giá năng lực, sở trường của nhân viên.
15
2.2.3. Về việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá nhân viên
Công ty môi trường ñô thị Kon Tum chưa có một hệ thống tiêu
chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên rõ ràng và thống nhất. Chủ yếu ñánh
giá theo các hoạt ñộng bề nổi, các hoạt ñộng mang tính phong trào, ñánh
giá theo cách bình bầu, biểu quyết mà chưa ñi ñúng trọng tâm nội dung
cần ñánh giá là công việc chính mà anh ta/cô ta ñảm nhiệm, thực hiện
công việc thế nào là tốt, thế nào là chưa tốt?
2.2.4. Các chính sách ñánh giá thành tích nhân viên
2.2.4.1. Thời ñiểm ñánh giá
Với mục ñích ñánh giá thành tích làm cơ sở trả lương cho nhân
viên, nên Công ty thực hiện ñánh giá thành tích hàng tháng. Tuy nhiên,
thực chất của kỳ ñánh giá thành tích hàng tháng chỉ ñơn thuần là theo
dõi, chấm công ñể làm cơ sở tính lương cho nhân viên và ñể bình bầu,
xếp loại A, B, C, D.
Thời ñiểm thứ hai mà công ty sử dụng ñể ñánh giá thành tích nhân
viên là vào cuối năm, thực ra mục tiêu ñánh giá cũng chỉ nhằm vào thù
lao và khen thưởng cho nhân viên.
Ngoài các kỳ ñánh giá chính thức trên, trưởng các phòng, tổ, ñội
của công ty hầu như không có những ñánh giá không thường xuyên ñể
bổ sung cho kỳ ñánh giá chính thức.
2.2.4.2. Đối tượng thực hiện ñánh giá thành tích
Tại công ty môi trường ñô thị Kon Tum, người thực hiện ñánh giá
thành tích là các cán bộ quản lý cấp cơ sở, cấp quản trị trực tiếp tại công
ty như trưởng các phòng, tổ, ñội.
2.2.4.3. Phương pháp ñánh giá thành tích
Do không có các tiêu chuẩn ñánh giá rõ ràng, cụ thể nên công ty
cũng không thể xác ñịnh, phổ biến một phương pháp ñánh giá nào thích
hợp (tương ñối hay tuyệt ñối, thường xuyên hay không thường xuyên).
2.2.4.4. Nội dung ñánh giá thành tích
Nội dung ñánh giá thành tích nhân viên Công ty Môi trường ñô thị
16
Kon Tum hiện nay chủ yếu là ñánh giá thành tích dựa trên ñặc ñiểm là
chính; thỉnh thoảng có một vài ñiểm ñánh giá dựa trên hành vi; còn ñánh
giá dựa trên kết quả công việc hầu như không có.
2.2.5. Phương pháp cung cấp thông tin phản hồi sau ñánh giá
Mục ñích ñánh giá là nhằm cung cấp thông tin phản hồi ñể kích lệ
nhân viên và bổ sung các thiếu sót cho họ. Nhưng khâu này cũng như
các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty Môi trường ñô thị
Kon Tum nói riêng ñều rất ít quan tâm.
2.2.6. Kết quả khảo sát thái ñộ của nhân viên trong công ty Môi
trường ñô thị Kon Tum ñối với công tác ñánh giá thành tích.
Cuộc khảo sát ñược thực hiện với mẫu là n = 150 và dữ liệu thu
thập về ñược xử lý với sự hỗ trợ của phần mềm phân tích dữ liệu thống
kê SPSS, cuộc khảo sát tập trung chủ yếu vào những nội dung sau: Ý
kiến của nhân viên về tầm quan trọng của ñánh giá thành tích; Ý kiến
của nhân viên về thời ñiểm cần ñánh giá thành tích; Ý kiến của nhân
viên về việc xây dựng tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên; Ý kiến
của nhân viên về phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên; Ý kiến
của nhân viên về mục ñích của việc ñánh giá thành tích; Ý kiến của
nhân viên về người thực hiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên.
2.2.7. Các nhân tố ảnh hưởng ñến công tác ñánh giá thành tích nhân
viên tại công ty Môi trường ñô thị Kon Tum.
17
Đặc thù
công việc Mục tiêu
công ty
Chất lượng Đánh giá
nhân viên Cơ cấu
thành tích tổ chức
nhân viên
Sự hưởng ứng
của nhân viên Khen thưởng,
thù lao
Hình 2.6: Các nhân tố ảnh hưởng ñến công tác ĐGTT nhân viên công ty
2.2.8. Đánh giá chung
Qua phân tích hiện trạng công tác ñánh giá nhân viên tại Công ty
Môi trường ñô thị Kon Tum, tác giả tóm lược một số vấn ñề tồn tại chính
như sau:
- Mục tiêu ñánh giá chỉ chú trọng ñến lương thưởng, nhưng kết
quả ñánh giá lại hình thức, bình quân chủ nghĩa, dẫn ñến không tạo ñộng
lực cho nhân viên nâng cao hiệu quả công tác. Công tác ñánh giá thành
tích chưa ñáp ứng ñược yêu cầu hỗ trợ lẫn nhau của các hoạt ñộng quản
trị nguồn nhân lực.
- Hệ thống ñánh giá còn nhiều tồn tại, chưa có hệ thống tiêu chuẩn
ñánh giá ñúng nghĩa, phương pháp ñánh giá còn thiếu hụt, hình thức,
chưa phù hợp, chưa ñủ ñiều kiện áp dụng; tiến trình ñánh giá nghèo nàn
và mang tính chủ quan của cấp quản trị trực tuyến.
- Chưa thực hiện phân tích công việc; Chưa xây dựng bản mô tả
công việc cho từng chức danh công việc; Chưa xây dựng tiêu chuẩn ñánh
giá; Chưa phân công công việc hợp lý; Chưa giám sát ñược quá trình
thực hiện công việc của nhân viên; Chưa ñào tạo lãnh ñạo phương pháp
ñánh giá nhân viên.
18
CHƯƠNG 3
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN
VIÊN TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM
3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI
PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH
NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM
Từ thực trạng của công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại công
ty Môi trường ñô thị Kon Tum như ñã phân tích ở Chương II với hai hạn
chế lớn:
 Công tác ñánh giá thành tích mang nặng tính hình thức; tiêu
chuẩn ñánh giá không gắn liền với nhiệm vụ công việc của người ñược
ñánh giá, không gắn liền với mục tiêu của tổ chức và việc sử dụng kết
quả ñánh giá thành tích cũng chưa hiệu quả.
 Nhận thức của các nhà quản trị của công ty, những người trực
tiếp tham gia ñiều hành công tác ñánh giá thành tích cũng như
những nhân viên, công nhân trong công ty về công tác ñánh giá
thành tích cũng chưa thật sự ñầy ñủ. Điều này thật sự là một khó
khăn lớn cho công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại công ty nếu
nó không ñược giải quyết tốt.
Từ thực trạng trên và những nhân tố ảnh hưởng ñến công tác
ñánh giá thành tích nhân viên, bản thân tôi cùng với sự tư vấn của một
số chuyên gia về nguồn nhân lực ñã quyết ñịnh ñề xuất với ban lãnh
ñạo công ty Môi trường ñô thị Kon Tum một số giải pháp nhằm hoàn
thiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên cho công ty. Đó là: Dựa
trên hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên ñã có của công ty mà hoàn
thiện một qui trình ñánh giá và hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá thành tích
nhân viên theo những lý thuyết hiện ñại nhưng phù hợp với ñặc ñiểm
của công ty. Đồng thời ñề xuất một chương trình tập huấn về ñánh giá
thành tích nhân viên với những nội dung cần thiết cho những người
tham gia ñiều hành và thực hiện ñánh giá thành tích tại công ty.
19
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ
THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ
THỊ KON TUM
3.2.1. Xây dựng mục tiêu ñánh giá thành tích nhân viên
Các mục tiêu cụ thể của công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại
Công ty Môi trường Đô thị Kon Tum ñược xác ñịnh như sau:
- 100% nhân viên của công ty ñều ñược ñánh giá thành tích; 100%
nhân viên ñược ñánh giá thành tích ñều ñược phản hồi ý kiến; 70% nhân
viên có thành tích tốt, ñược khen thưởng là người lao ñộng trực tiếp.
- Đánh giá xem các cá nhân có xứng ñáng ñược tưởng thưởng
thành tích hay không. Đây là mục tiêu ñã ñược xác ñịnh của hệ thống
ñánh giá hiện tại nhằm mục ñích tạo ñộng lực cho người lao ñộng phát
huy hiệu quả làm việc, chấp hành kỷ luật lao ñộng của công ty. Đây là
mục tiêu mà công ty cần tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả một cách
thiết thực hơn trong thời gian tới. Trả lương trên cơ sở thành tích không
phụ thuộc vào thang, bảng lương sẽ là ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng
hoàn thành công tác với thành tích cao. Từ thành tích tốt, nhân viên
ñược xét nâng lương và có những khen thưởng xứng ñáng.
- Soát xét lại công việc ñã thực hiện nhằm xác ñịnh những tồn tại,
ñiểm yếu cần khắc phục, xác ñịnh những khả năng tiềm ẩn chưa sử dụng
ñến của các cá nhân, và xây dựng những chương trình ñào tạo, tập huấn
phù hợp, cần thiết; hay nói cách khác, ñánh giá thành tích ñể xác ñịnh
nhu cầu phát triển và ñào tạo nhân viên.
- Xác ñịnh những khả năng tiềm tàng của từng cá nhân, làm nền
tảng ñể mỗi cá nhân có thể phát triển sự nghiệp của mình sau này; hay
nói cách khác, ñánh giá năng lực và khả năng của nhân viên ñể ñề bạt,
tuyển dụng.
3.2.2. Xây dựng tiêu chuẩn ñánh giá thành tích tại công ty Môi
trường ñô thị Kon Tum
20