Tóm tắt luận văn thạc sĩ mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh kon tum

  • 26 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẰNG
HÀ THỊ THANH HÒA
MỞ RỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60.34.20
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Đà Nẵng, 2012
Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẰNG
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. TRƯƠNG BÁ THANH
Phản biện 1: TS. Hồ Hữu Tiến
Phản biện 2: TS. Nguyễn Chí Đức
Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn
thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng
tại Kon Tum vào ngày 03 tháng 02 năm 2013.
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thanh toán không dùng tiền mặt có vai trò hết sức quan trọng
trong quá trình tuần hoàn và luân chuyển tiền tệ, nhằm hạn chế bớt
những tổn thất mà thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt có thể gây ra.
Với mục tiêu của Chính phủ nước ta đã đề ra là đến cuối
năm 2015, tỷ lệ tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán ở mức
thấp hơn 11% do đó cần phải đa dạng hóa dịch vụ thanh toán, phát
triển cơ sở hạ tầng thanh toán, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thanh
toán điện tử,… để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán của nền kinh
tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng và
hiệu quả quản lý nhà nước.
Trong những năm qua, NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum nói
riêng đã tập trung chỉ đạo, cải tiến về cơ chế nghiệp vụ và hiện đại
hóa công nghệ nhằm thu hút ngày càng nhiều khách hàng và nhanh
chóng hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu hội nhập,
NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum cần phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động
TTKDTM để giữ vững thương hiệu, phát triển thị phần và ngày
càng lớn mạnh hơn.
Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đó, tôi đã chọn đề tài “Mở
rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum” nhằm góp
phần giúp cho hoạt động TTKDTM tại NHNo&PTNT Kon Tum
ngày càng hoàn thiện và phát triển.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Luận văn nhằm mục đích làm rõ cơ sở lý luận khoa học của
các hình thức TTKDTM. Trên cơ sở đó, phân tích, phát hiện những
tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại của hoạt động TTKDTM tại
2
NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum. Qua đó đưa ra những giải pháp kiến
nghị nhằm mở rộng TTKDTM tại NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài lấy quá trình thanh toán qua NHNo&PTNT tỉnh Kon
Tum làm đối tượng nghiên cứu. Chỉ nghiên cứu trong phạm vi thanh
toán của NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum giai đoạn 2009-2011.
4. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
làm phương pháp luận cơ bản.
Sử dụng phương pháp hệ thống, thống kê khảo cứu và phân
tích để tiến hành phân tích thực hiện luận văn.
5. Bố cục đề tài
Luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thanh toán không
dùng tiền mặt.
Chương 2: Đặc điểm tình hình chung và thực trạng thanh
toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh Kon Tum.
Chương 3: Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum.
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu liên quan đến về
lĩnh vực TTKDTM, cho thấy đã được nhiều người quan tâm chọn
làm đề tài nghiên cứu. Có thể thống kê một số đề tài như sau:
Đề án “Hình thức TTKDTM ở Việt Nam – thực trạng, giải
pháp” của NHNN. Các vấn đề lý luận, giải pháp, đề xuất trình bày
trong đề án này đều mang tầm vĩ mô cho quá trình đẩy mạnh
TTKDTM tại Việt Nam.
3
Luận văn thạc sĩ "Phát triển TTKDTM tại Ngân hàng TMCP
Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Hà Nội” tác giả Hoàng Văn Tùng (năm
2009). Mục đích của luận văn là phát hiện những tồn tại và nguyên
nhân của những tồn tại của hoạt động TTKDTM tại Ngân hàng
TMCP Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Hà Nội, qua đó đưa ra những giải
pháp, kiến nghị nhằm phát triển TTKDTM tại Ngân hàng TMCP Sài
Gòn Hà Nội chi nhánh Hà Nội.
Luận văn thạc sĩ “Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển
dịch vụ ngân hàng bán lẻ đối với các NHTM trên địa bàn tỉnh Gia
Lai” của tác giả Mai Văn Sắc (năm 2008). Luận văn đề cập đến thị
trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ, thực trạng thị trường bán lẻ của các
NHTM Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua đó đề ra những
giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Như vậy, chưa có đề tài nào đưa ra những tiêu chí đánh giá mở
rộng TTKDTM và ứng dụng thực tiễn tại NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum.
Vì vậy, đề tài nghiên cứu để mở rộng TTKDTM tại NHNo&PTNT tỉnh
Kon Tum tác giả chọn là đề tài hoàn toàn mới, không trùng với các đề
tài nghiên cứu trước đây và mang tính cấp thiết.
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ
THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
1.1. HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của hoạt động thanh toán qua
Ngân hàng
a. Khái niệm
Thanh toán qua Ngân hàng là các giao dịch thanh toán giữa
4
người trả và người hưởng qua ngân hàng, trong đó ngân hàng đóng
vai trò trung gian thanh toán.
b. Ý nghĩa
- Đối với ngân hàng
+ Ngân hàng có thể cung cấp các dịch vụ ngân hàng khác
kèm theo như tín dụng, thẻ thanh toán, mua bán ngoại tệ, …
+ Huy động tiền gửi thanh toán của khách hàng như là một
nguồn vốn huy động ngắn hạn của ngân hàng.
- Đối với khách hàng
+ Thực hiện việc thanh toán tiện lợi, an toàn, tiết kiệm chi
phí và sinh lợi khi lưu giữ số dư trên tài khoản thanh toán.
+ Khách hàng có thể tìm hiểu và tiếp cận với các loại dịch vụ
khác do ngân hàng cung cấp.
- Đối với nền kinh tế
+ Làm giảm khối lượng tiền mặt trong lưu thông.
+ Hỗ trợ cho việc điều hành các công cụ thực hiện chính
sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.
1.1.2. Các hình thức thanh toán qua Ngân hàng
a. Thanh toán bằng tiền mặt
- Khái niệm: Thanh toán tiền mặt là việc một khách hàng
dùng tiền mặt để chuyển tiền cho người hưởng và người hưởng nhận
bằng tiền mặt từ ngân hàng.
- Đặc điểm: Thanh toán bằng tiền mặt chủ yếu phục vụ các
quan hệ giao dịch nhỏ, lẻ. Tuy nhiên có những hạn chế như là: tính
an toàn không cao, chi phí bảo quản và kiểm điểm lớn, dễ bị lợi dụng
để tham ô, làm cho chi phí lưu thông tiền tệ tăng lên, tốc độ luân
chuyển vốn chậm,…
5
b. Thanh toán không dùng tiền mặt
- Khái niệm: TTKDTM là tất cả các hình thức trả tiền qua
tài khoản tại ngân hàng (hoặc các trung gian thanh toán khác) thực
hiện bằng các bút toán chuyển khoản hoặc bù trừ công nợ.
- Đặc điểm:
+ Trong TTKDTM, sự vận động của vật tư hàng hóa độc lập
với sự vận động của tiền tệ.
+ Vật trung gian trao đổi (tiền mặt) không xuất hiện như thanh
toán bằng tiền mặt theo kiểu hàng - tiền - hàng (H-T-H).
+ Ngân hàng vừa là người tổ chức vừa là người thực hiện các
khoản thanh toán.
- Sự cần thiết của phương thức TTKDTM
Hiện nay, nền kinh tế phát triển khiến cho các giao dịch
thanh toán giữa các chủ thể với nhau ngày càng nhiều với khối lượng
ngày càng lớn và thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, sự phát triển của
công nghệ ngân hàng và công nghệ thông tin đã tạo cho hoạt động
thanh toán qua ngân hàng rất phát triển và đóng vai trò rất quan trọng
trong nền kinh tế.
1.2. CÁC HÌNH THỨC TTKDTM CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
1.2.1. Thanh toán bằng Lệnh chi hay uỷ nhiệm chi
(Chuyển khoản)
Uỷ nhiệm chi/ lệnh chi là hình thức thanh toán mà người trả
tiền lập lệnh thanh toán theo mẫu do Ngân hàng quy định, gửi cho
Ngân hàng nơi mình mở tài khoản yêu cầu trích một số tiền nhất định
trên tài khoản của mình để trả cho người thụ hưởng.
1.2.2. Thanh toán bằng nhờ thu hay Uỷ nhiệm thu
6
Nhờ thu hay Ủy nhiệm thu (UNT) là một thể thức thanh toán
được tiến hành trên cơ sở giấy ủy nhiệm thu và các chứng từ hóa đơn
do người bán lập và chuyển đến ngân hàng để yêu cầu thu hộ tiền từ
người mua về hàng hóa đã giao, dịch vụ cung ứng phù hợp với
những điều kiện thanh toán đã ghi trong hợp đồng kinh tế.
1.2.3. Thanh toán bằng Séc chuyển khoản
Séc là lệnh trả tiền của chủ tài khoản, được lập trên mẫu do
Ngân hàng Nhà nước quy định, yêu cầu đơn vị thanh toán trích một
số tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của mình để trả cho người thụ
hưởng có tên ghi trên séc hoặc người cầm séc.
- Phân loại séc theo tính chất chuyển nhượng: Séc ký danh,
Séc vô danh.
- Phân loại séc theo tính chất đảm bảo: Séc bảo chi,Séc
chuyển khoản thông thường, Séc được bảo lãnh.
1.2.4. Thanh toán bằng thư tín dụng
Thư tín dụng là một văn bản cam kết có điều kiện được ngân
hàng thiết lập theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ thanh toán
(người xin mở thư tín dụng), theo đó ngân hàng này cam kết:
1.2.5. Thanh toán bằng thẻ thanh toán (thẻ ngân hàng)
Thẻ thanh toán (thẻ ngân hàng) là một công cụ thanh toán
hiện đại do ngân hàng phát hành và bán cho các đơn vị và cá nhân,
để họ sử dụng trong thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ... hoặc rút
tiền mặt tại các ngân hàng đại lý, quầy trả tiền tự động (ATM) hay
tại các điểm chấp nhận thanh toán (POS).
1.2.6. Các hình thức thanh toán khác
“Internet Banking”, “Home - banking”, “SMS Banking”.
7
1.3. MỞ RỘNG TTKDTM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.3.1. Nội dung mở rộng TTKDTM
Mở rộng TTKDTM là một quá trình bao gồm các nội dung
có quan hệ tương hỗ với nhau bao gồm:
- Sự tăng trưởng về quy mô cung ứng dịch vụ
- Mở rộng chủng loại dịch vụ
- Sự tăng trưởng thu nhập từ TTKDTM
- Hoàn thiện kiểm soát rủi ro
1.3.2. Các tiêu chí đánh giá mở rộng TTKDTM
a. Quy mô cung ứng dịch vụ
Quy mô cung ứng dịch vụ thể hiện bằng các chỉ tiêu:
- Mức tăng trưởng về Doanh số thanh toán
- Mức tăng trưởng về số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ
TTKDTM.
b. Đa dạng chủng loại dịch vụ
Đa dạng hóa sản phẩm tập trung vào những sản phẩm có
công nghệ cao, có đặc điểm nổi trội trên thị trường nhằm tạo sự khác
biệt trong cạnh tranh, góp phần hạn chế giao dịch tiền mặt bất hợp
pháp, nhanh chóng nâng cao tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng
vốn trong nền kinh tế.
c. Mức độ tăng trưởng thu nhập
Tăng trưởng được đánh giá qua 2 chỉ tiêu: mức tăng tuyệt
đối và tốc độ tăng thu nhập.
d. Kiểm soát rủi ro
Rủi ro trong thanh toán của ngân hàng bao gồm 2 dạng:
- Rủi ro do tác nghiệp
- Rủi ro do công nghệ ngân hàng
8
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng TTKDTM
a. Các nhân tố bên ngoài
Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ
thanh toán trong nước qua ngân hàng bao gồm:
- Môi trường pháp lý
- Môi trường chính trị - xã hội
- Môi trường kinh tế
- Môi trường cạnh tranh
b. Các nhân tố bên trong
- Hệ thống kênh phân phối
- Khoa học công nghệ
- Yếu tố con người
- Yếu tố tâm lý
- Chiến lược Marketing
- Mục tiêu chiến lược hoạt động ngân hàng
CHƯƠNG 2
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG VÀ THỰC TRẠNG
THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN TỈNH KON TUM
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM
2.1.1. Đặc điểm hình thành và phát triển
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
tỉnh Kon Tum (NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum) được thành lập theo
Quyết định 131/NHNN-QĐ ngày 30/08/1991 của Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam.
9
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
Tổng số cán bộ NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum là 232 người
Hoạt động của NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum được điều
hành bởi Ban giám đốc gồm :
- Giám đốc: quản lý và điều hành.
- Phó giám đốc phụ trách kế toán: hỗ trợ giám đốc trong
quản lý và điều hành chung đồng thời trực tiếp quản lý phòng kế toán
ngân quỹ.
- Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: hỗ trợ giám đốc trong
công tác quản lý và điều hành chung.
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh
a. Huy động vốn
Năm 2010 công tác huy động vốn của chi nhánh có tốc độ
tăng trưởng khá, đạt 1.430 tỷ đồng (tăng 417 tỷ đồng so với năm
2009, tỷ lệ tăng 42%). Năm 2011 đạt 1.767 đồng (tăng 24% so năm
2010). Phần lớn nguồn tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng tăng mạnh,
nguyên nhân do khách hàng muốn tránh rủi ro về lãi suất.
b. Hoạt động đầu tư tín dụng
Trong năm 2010, dư nợ đạt 2.614 tỷ đồng (tăng 43% so với
năm 2009). Dư nợ của Chi nhánh trong năm 2011 chỉ đạt 3.299 tỷ
đồng (tăng 26% so với năm 2010). Nguyên nhân do lãi suất cho vay
quá cao cùng với việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính Phủ đã cắt
giảm việc đầu tư vào một số công trình của địa. Năm 2011, nợ xấu
của NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum tăng 95% so với năm 2010 (năm
2010 là 21 tỷ đồng).
c. Hoạt động dịch vụ
Kết quả thực hiện trong năm 2011:
* Thanh toán quốc tế:
10
+ Mở L/C nhập khẩu đạt 3.490 ngàn USD.
+ Thanh toán L/C nhập khẩu: 1.045 ngàn USD.
+ Thanh toán hàng xuất khẩu: 2.486 ngàn USD.
* Kinh doanh ngọai tệ:
+ Doanh số mua ngọai tệ: 3.424 ngàn USD.
+ Doanh số bán ngọai tệ: 4.787 ngàn USD.
* Họat động kiều hối:
Chi trả kiều hối năm 2011 đạt 1.040 ngàn USD, chủ yếu là
chuyển tiền qua Western Union.
* Họat động thanh tóan trong nước:
+ Tổng số tài khoản tiền gửi thanh toán: 42.664 tài khoản.
+ Doanh số thanh toán năm 2011 đạt 35.180 tỷ.
* Các họat động dịch vụ khác:
+ Dịch vụ thu hộ tiền điện. Doanh số thanh toán đạt 6,2 tỷ
đồng.
+ Thu dịch vụ từ hoa hồng bảo hiểm ABIC là 323,2 triệu
đồng.
d. Kết quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh
NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum
Trong các năm qua, lợi nhuận của Chi nhánh luôn tăng
trưởng cao. Năm 2009 là 51 tỷ đồng; Năm 2010 là 66 tỷ đồng; Năm
2011 là 83 tỷ đồng. Các khoản thu chủ yếu là thu từ tín dụng (chiếm
trên 90%).
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TTKDTM TẠI
NHNo&PTNT TỈNH KON TUM
2.2.1. Tình hình chung về TTKDTM tại NHNo&PTNT
tỉnh Kon Tum
Doanh số, số lượt thanh toán tại NHNo&PTNT tỉnh Kon
11
Tum qua 3 năm, từ 2009 – 2011 có sự tăng trưởng rõ rệt. Năm 2010
tăng 2.480 tỷ đồng so với năm 2009, tương ứng với tỷ lệ tăng 6,52%.
Năm 2011 tăng 9.058 tỷ đồng so với năm 2010, tương ứng với tỷ lệ
tăng 22,37%. Sự tăng lên của doanh số thanh toán chủ yếu là do
doanh số TTKDTM tăng. Tỷ trọng TTKDTM qua các năm luôn
chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số thanh toán của toàn Chi
nhánh (trên 65%).
2.2.2. Thực trạng TTKDTM tại NHNo&PTNT Kon Tum
trong thời gian qua
a. Qui mô cung ứng dịch vụ
Công tác thanh toán giữ vai trò rất quan trọng trong hoạt
động kinh doanh của ngân hàng. Trong những năm qua, Chi nhánh
đã nhanh chóng thực hiện và thúc đẩy các hoạt động cung ứng dịch
vụ thanh toán nói chung và TTKDTM nói riêng. Doanh số thanh
toán năm 2010 là 26.581 tỷ đồng tăng 8,94% so với năm 2009 nhưng
năm 2011 là 34.507 tỷ đồng, so với năm 2010 tỷ lệ tăng lên đến
29,82%.
b. Thực trạng thanh toán của các phương thức TTKDTM
Các máy ATM của NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum đều được
đặt ở những nơi đông dân cư, siêu thị đã tạo điều kiện thuận lợi cho
khách hàng dễ dàng rút tiền, thanh toán chuyển khoản khi có nhu cầu
mà không cần đến ngân hàng.
Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum chủ yếu thanh toán
nội địa, giao dịch chủ yếu là UNC, tiếp theo là thẻ thanh toán, thư tín
dụng và UNT luôn chiếm tỷ lệ rất nhỏ, dưới 1%. Riêng đối với séc
chuyển khoản hầu như không phát sinh. Cụ thể:
- Hình thức thanh toán bằng Séc
Hiện tại, khách hàng NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum chỉ sử dụng
12
loại Séc tiền mặt. Séc chuyển khoản, séc bảo chi hầu như không phát
sinh. Tuy nhiên việc thanh toán bằng Séc tiền mặt đã giảm cả về số
lượng và doanh số, từ 5.827 tỷ đồng năm 2010 còn 4.221 tỷ đồng
trong năm 2011.
- Hình thức thanh toán Uỷ nhiệm chi
Năm 2009, số món Ủy nhiệm chi là 29.920 món với doanh
số 23.897 tỷ đồng. Đến năm 2010, doanh số thanh toán bằng hình
thức này tăng lên 25.871 tỷ đồng, đồng thời số món cũng tăng lên
33.626 món. Năm 2011, thanh toán bằng ủy nhiệm chi đã có sự tăng
trưởng vượt bậc. Doanh số thanh toán tăng lên 33.523 tỷ đồng, bằng
130% năm 2010. Điều đó chứng tỏ đã có sự dịch chuyển từ thanh
toán dùng tiền mặt sang TTKDTM
- Hình thức thanh toán Uỷ nhiệm thu
Tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum hình thức thanh
toán bằng Ủy nhiệm thu chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong các hình
thức thanh toán. Số nhà cung cấp ký hợp đồng nhờ thu với ngân hàng
chỉ thể hiện con số ít ỏi là 2 đơn vị đó là: Công ty Điện lực Kon Tum
và công ty Điện báo – Điện thoại Kon Tum.
- Thẻ thanh toán
NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum hiện có 12 máy ATM và 35
điểm đặt POS với số lượng thẻ lên đến 42.884 thẻ.
Hiện nay, NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum đã cung cấp cho
khách hàng 2 dạng thẻ để phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng
khách hàng: Thẻ nội địa và thẻ quốc tế Visa, Mastercard.
Doanh số thanh toán qua thẻ tại chi nhánh NHNo&PTNT
tỉnh Kon Tum có sự tăng trưởng trong thời gian qua, từ 437 tỷ đồng
năm 2009 lên 905 tỷ đồng trong năm 2011.
13
- Thư tín dụng
Năm 2010, doanh số L/C nhập khẩu chỉ đạt 1.045 ngàn
USD, doanh số L/C xuất khẩu đạt 2.486 ngàn USD. Tổng doanh số
thanh toán bằng L/C đạt 148 triệu USD, tương đương 71 tỷ đồng.
Doanh số này không tăng nhiều so với năm 2009 và 2010. Nguyên
nhân do khủng hoảng tài chính toàn cầu kéo theo sự suy thoái kinh tế
đã tác động mạnh đến mọi quốc gia, bên cạnh đó Kon Tum là một
tỉnh miền núi, số lượng khách hàng có nhu cầu thanh toán quốc tế
không nhiều vì thế doanh số của thanh toán quốc tế chỉ chiếm một tỷ
lệ rất nhỏ trong tổng khối lượng TTKDTM.
- Các hình thức thanh toán khác
+ Dịch vụ thanh toán lương tự động
Hiện tại đang thực hiện thanh toán lương tự động cho 167
đơn vị, chủ yếu là các đơn vị hành chính sự nghiệp, chỉ có 18 khách
hàng là doanh nghiệp. Điều này cho thấy công tác tiếp thị của Chi
nhánh còn yếu và chưa xác định được đối tượng khách hàng, phương
pháp tiếp thị, đồng thời chưa biết tận dụng điều kiện thuận lợi mối
quan hệ hiện có nên phát triển khách hàng chưa tương xứng với nền
khách hàng hiện có.
+ Dịch vụ ngân hàng điện tử
Dịch vụ SMS Banking và Vntopup chủ yếu chỉ mới dừng lại
để tra cứu thông tin tài khoản, sao kê tài khoản, thông tin giao dịch,
chuyển tiền qua tin nhắn SMS cho khách hàng có tài khoản cùng hệ
thống NHNo&PTNT Việt Nam….. Số lượng khách hàng đăng ký sử
dụng trong năm 2011 là 15.458 người, tăng 47,6% so với năm 2009.
c. Mức tăng trưởng về thu nhập dịch vụ thanh toán
Doanh thu dịch vụ thanh toán vẫn chiếm một tỷ trọng rất nhỏ
trong tổng thu nhập của Chi nhánh và tốc độ tăng trưởng thu dịch vu
14
thanh toán chậm hơn so với tốc độ tăng trưởng của tổng thu nhập.
d. Kiểm soát rủi ro
Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum hiện có bộ phận
hậu kiểm chứng từ thuộc phòng Kế toán do phó phòng Kế toán phụ
trách để hạn chế kịp thời các rủi ro phát sinh trong quá trình tác
nghiệp. Các chương trình Thông tin báo cáo, Chấm điểm khách
hàng, Quản lý rủi ro,... đã được tích hợp vào hệ thống và áp dụng có
hiệu quả phục vụ cho công tác kinh doanh. Thường xuyên kiểm tra
hiện trạng thiết bị, bảo mật, công tác an ninh mạng và an toàn thông
tin của ngân hàng. Các sai sót trong hoạt động thanh toán là không
đáng kể.
Tuy nhiên vẫn thiếu các văn bản quy định rõ ràng về quy
trình kiểm tra kiểm soát trong các tác kiểm tra kiểm soát của các
đoàn, quy định chi tiết về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, đề cương
kiểm tra, năng lực, trình độ cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, cách thức
thu thập tài liệu kiểm tra và tiếp xúc với bên được kiểm tra, thời gian
tiến độ thực hiện kiểm tra,...
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG
DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNo&PTNT TỈNH KON TUM
2.3.1. Kết quả đạt được
- Đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán của khách hàng trên
địa bàn.
- Khối lượng và tỷ trọng doanh số TTKDTM luôn tăng qua
các năm.
- Hệ thống thanh toán luôn hoạt động ổn định, an toàn và
hiệu quả.
- Hệ thống cơ sở vật chất của NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum
đã được trang bị hiện đại.
15
- Chất lượng phục vụ đã tăng lên. Luôn được khách hàng tín
nhiệm.
- Hoạt động TTKDTM thực hiện có hiệu quả đã góp phần
vào kết quả hoạt động chung của toàn bộ hệ thống. Tạo ra khoản thu
nhập cho Ngân hàng bằng việc thu phí dịch vụ.
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động
TTKDTM tại NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum
a. Hạn chế
- TTKDTM chỉ được sử dụng phần nhiều ở các doanh
nghiệp và các cơ quan nhà nước. Khu vực dân cư chiếm tỷ lệ nhỏ
trong tổng doanh số TTKDTM. Khách hàng là cá nhân chưa hiểu hết
những tiện ích của TTKDTM.
- Phạm vi tham gia TTKDTM còn bó hẹp ở một số đối
tượng nhất định.
- Một số sản phẩm dịch vụ thanh toán tiện ích chưa cao,
chưa mang tính cạnh trạnh trên thị trường:
b. Nguyên nhân
*Nguyên nhân khách quan:
- Người dân chủ yếu là làm nông nghiệp nên thu nhập còn thấp
và không có thói quen TTKDTM.
- Cơ sở pháp lý chưa thật sự đủ và vững chắc.
- Cơ chế, chính sách, môi trường và tổ chức quản lý thanh toán
hiện đại trong điều kiện nền kinh tế ở Việt Nam, trước sự bùng nổ và
phát triển thương mại điện tử, CNTT trên thế giới, thì còn khá nhiều
bất cập.
- Công nghệ ngân hàng còn lạc hậu so với các nước trên thế
giới.
- Tình trạng sử dụng và thanh toán thẻ giả mạo có chiều hướng
16
gia tăng và đã gây ra những tổn thất về tài chính đối với nền kinh tế,
đặc biệt là về tài chính đối với các ngân hàng vì thế cũng tạo nên tâm
lý khách hàng hoang mang, e dè khi tham gia thanh toán bằng thẻ.
- Tính cạnh tranh trên thị trường dịch vụ thanh toán vẫn ở
mức thô sơ và phát triển dưới mức tiềm năng.
*Nguyên nhân chủ quan:
- Hệ thống cơ sở hạ tầng chưa phát triển tương xứng và đồng
bộ ảnh hưởng đến công tác TTKDTM đặc biệt là đối với công tác
thanh toán bằng thẻ.
- Trình độ hiểu biết của khách hàng có hạn chế nên việc tiếp
cận và sử dụng các hình thức TTKDTM chưa phát triển
- Công tác Maketing của Chi nhánh để TTKDTM phát triển
chưa thực sự tốt.
- Chưa tập trung nghiên cứu để phát triển các sản phẩm mới
có nhiều tiện ích để từ đó có thể thu hút được khách hàng đến với
Ngân hàng.
- Cơ cấu tính phí dịch vụ thanh toán còn bất hợp lý.
- Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh chưa chấp
hành nghiêm chế độ TTKDTM qua ngân hàng.
- Các ngân hàng chưa có cơ chế phối hợp thống nhất trong
hoạt động TTKDTM với nhau.
- Kiến thức hiểu biết của các cán bộ Ngân hàng về hệ thống
thanh toán hiện đại không đồng đều.
- Tác phong, kỹ năng làm việc của nhân viên (đặc biệt là kỹ
năng mềm như giao tiếp, đàm phán, làm việc theo nhóm, thuyết
trình,..) còn bất cập, thiếu chuyên nghiệp.
- Chưa chú trọng đến việc cập nhật đầu đủ thông tin cũng
như phân tích thông tin từ phía khách hàng trên hệ thống giao dịch..
17
- Chưa xây dựng chương trình quản lý quan hệ khách hàng
(CRM) để có cơ sở thực hiện ưu đãi cho các đối tượng khách hàng
khác nhau.
CHƯƠNG 3
MỞ RỘNG TTKDTM TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM
3.1. CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MỞ RỘNG
TTKDTM TẠI NHNo&PTNT TỈNH KON TUM
3.1.1. Các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược chủ yếu
- Đa dạng các sản phẩm dịch vụ và tạo ra nhiều tiện ích trong
thanh toán.
- Tạo nhiều kênh thanh toán mới nhằm phục vụ tốt nhu cầu
thanh toán của khách hàng, tăng thu dịch vụ cho ngân hàng.
- Phát triển hệ thống thanh toán hiện đại, an toàn, hiệu quả,
đảm bảo khả năng thanh khoản đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày
càng cao.
3.1.2. Định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh bằng
hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
- Hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng
- Phát triển theo chiều sâu các sản phẩm dịch vụ thanh toán
hiện có
- Xác định rõ tầm quan trọng của sản phẩm dịch vụ của ngân
hàng hiện đại và quán triệt tới toàn thể cán bộ viên chức từ đó tạo
động lực để đổi mới phong cách giao dịch, tăng cường khả năng
cạnh tranh ngân hàng.
18
3.2. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG
TIỀN MẶT TẠI NHNo&PTNT TỈNH KON TUM
3.2.1. Phát triển công nghệ thông tin
- Xây dựng và triển khai hệ thống Quản lý quan hệ khách
hàng.
- Việc ứng dụng công nghệ đòi hỏi phải hiện đại hóa được
các nghiệp vụ truyền thống, thực hiện các giao dịch thanh toán được
nhanh chóng, chính xác
- Hình thành và xây dựng kết nối các mạng, hệ thống thanh
toán thích ứng với các với các phương tiện và hệ thống thanh toán.
- Xây dựng hệ thống vận hành ổn định, an toàn.
- Cần thiết kế và triển khai các Website của ngân hàng mình
nhằm quảng bá, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, phát triển
các dịch vụ mới thông qua mạng Internet.
- Hoàn thiện giao diện giữa các kênh thanh toán theo hướng
tự động hóa để giảm thiểu lao động vận hành cũng như sai sót.
- Bổ xung thêm tính năng vấn tin lãi suất tiền gửi tiết kiệm,
biến động số dư tiền gửi tiết kiệm đối với TKCKH, vấn tin số dư tiết
kiệm.....qua kênh Mobile Banking.
- Hoàn thiện các tính năng, giao dịch qua Internet .
- Triển khai dịch vụ Phone Banking.
3.2.2. Đẩy mạnh hoạt động Marketing
- Có một chiến lược Marketing linh hoạt và phù hợp.
- Ngân hàng cần tiến hành phân khúc thị trường và khách
hàng để xác định thị trường và khách hàng mục tiêu, qua đó có chiến
lược kinh doanh phù hợp.