Tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật truy hồi thông tin dựa trên ontology

  • 40 trang
  • file .pdf
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
NGÔ MINH VƢƠNG
TRUY HỒI THÔNG TIN DỰA TRÊN
ONTOLOGY
Chuyên ngành: Khoa học Máy tính
Mã số chuyên ngành: 62.48.01.01
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2013
Công trình được hoàn thành tại: Trƣờng Đại học Bách Khoa -
Đại học Quốc Gia TpHCM
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Cao Hoàng Trụ
Phản biện độc lập 1: PGS. TS. Đồng Thị Bích Thủy
Phản biện độc lập 2: PGS. TS. Lê Thanh Hƣơng
Phản biện 1: PGS. TS. Đỗ Phúc
Phản biện 2: TS. Nguyễn Thị Minh Huyền
Phản biện 3: PGS. TS. Dƣơng Tuấn Anh
Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án họp tại:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Vào lúc …….giờ…….ngày……tháng……năm…….
Có thể tìm hiểu luận án tại:
- Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
- Thư viện Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-TpHCM
1 Chƣơng 1 - GIỚI THIỆU
Dữ liệu trên Web phần lớn là văn bản và chỉ phù hợp cho con
người đọc hiểu. Do đó, việc nghiên cứu và phát triển các mô hình
truy hồi văn bản có độ đầy đủ và độ chính xác cao là cần thiết. Trong
luận án này, khi không cần nhấn mạnh, chúng tôi dùng thuật ngữ
“truy hồi tài liệu” với ý nghĩa là truy hồi văn bản.
Nhằm khắc phục nhược điểm nói trên của các mô hình truy hồi
tài liệu theo từ khóa, các mô hình truy hồi theo ngữ nghĩa khai thác
và biểu diễn nghĩa của các từ và khái niệm tiềm ẩn trong truy vấn và
tài liệu. Cùng với sự ra đời và phát triển của Web có ngữ nghĩa,
ontology được sử dụng rộng rãi trong việc nghiên cứu và phát triển
các mô hình truy hồi tài liệu theo ngữ nghĩa. Trong đó, nhiều công
trình với mục đích nâng cao hiệu quả truy hồi tài liệu đã: (1) khai
thác thực thể có tên; (2) khai thác từ WordNet; trong luận án, chúng
tôi gọi từ WordNet là từ được mô tả trong một ontology về từ vựng
như WordNet; hoặc (3) thêm thông tin vào truy vấn.
Ví dụ với truy vấn tìm kiếm các tài liệu về “Earthquake in USA”
thì các tài liệu về “Earthquake in United States of America”, về
“Temblor in USA” hoặc về “Earthquake in Denali, Alaska 2002” đều
phù hợp với truy vấn này. Điều này là do: (1) USA và United States
of America là hai bí danh (alias) của cùng một thực thể có tên
(Named Entity, NE); (2) Earthquake và Temblor là hai từ WordNet
đồng nghĩa với nhau; và (3) Denali, Alaska 2002 là một trận động
đất xảy ra ở USA. Trong khi đó, các tài liệu về “Earthquake in
Fukushima 2011” không phù hợp với truy vấn trên vì Fukushima
2011 tuy cũng là một trận động đất nhưng xảy ra ở Japan, không
phải ở USA. Để giải quyết các vấn đề này, cần khai thác các đặc
điểm ontology về thực thể có tên, về từ WordNet, và về sự kiện.
Mục tiêu của luận án là nghiên cứu khai thác các ontology về
thực thể có tên, từ WordNet và sự kiện để nâng cao hiệu quả truy hồi
1
tài liệu. Thứ nhất, luận án khảo sát tất cả các đặc điểm ontology của
thực thể có tên và nghiên cứu ảnh hưởng của chúng đến hiệu quả
truy hồi tài liệu. Đồng thời, luận án nghiên cứu các cách kết hợp giữa
thực thể có tên và từ khóa trong truy hồi tài liệu. Trong đó, so với
các công trình trước đây, luận án khai thác thêm cặp tên-lớp và định
danh của thực thể có tên để biểu diễn truy vấn và tài liệu. Ngoài ra,
luận án khai thác các lớp thực thể ở mức cụ thể tiềm ẩn trong từ để
hỏi dạng Wh. Thứ hai, luận án nghiên cứu khai thác các đặc điểm
ontology của từ WordNet và kết hợp chúng với từ khóa. Ngoài các
đặc điểm ontology cơ bản của từ WordNet là nhãn và nghĩa đã được
sử dụng trong các công trình trước đây, luận án sử dụng thêm cặp
nhãn-nghĩa để biểu diễn từ WordNet trong trường hợp từ này có
nhiều hơn một nghĩa trong ngữ cảnh xem xét. Thứ ba, luận án khai
thác ontology về sự kiện để thêm vào truy vấn các thực thể tiềm ẩn
liên quan với các thực thể theo các quan hệ tường minh trong truy
vấn.
Các mô hình đề xuất của luận án sử dụng các ontology về thực
thể có tên, từ WordNet và sự kiện có độ bao phủ lớn, và các giải
thuật nhận diện thực thể có tên và phân giải nhập nhằng nghĩa của từ
có độ chính xác cao của các công trình khác. Vì vậy, các kết quả thí
nghiệm trong luận án chịu ảnh hưởng của chất lượng của các
ontology và công cụ xử lý được sử dụng. Tuy nhiên, ý nghĩa của
luận án là nghiên cứu sự khác biệt về hiệu quả truy hồi tài liệu của
các mô hình khác nhau trên cùng một nền tảng ontology và công cụ
tiền xử lý.
Việc xây dựng một hệ thống truy hồi tài liệu để dùng ngay trong
thực tiễn nằm ngoài phạm vi của luận án. Vì vậy, trọng tâm của luận
án không phải là vấn đề thời gian xử lý và truy hồi tài liệu, mà là về
độ chính xác và độ đầy đủ của các mô hình và phương pháp đề xuất.
Luận án đã đề xuất các mô hình truy hồi tài liệu khai thác các
đặc điểm ontology về thực thể có tên, về từ WordNet và về sự kiện
2
một cách tương đối đầy đủ và toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả truy
hồi, bao gồm:
1. Mô hình khai thác các đặc điểm ontology của thực thể có tên
và kết hợp chúng với từ khóa.
2. Mô hình khai thác các đặc điểm ontology của từ WordNet kết
hợp với từ khóa.
3. Mô hình mở rộng truy vấn với các thực thể có tên bằng cách
lan truyền theo các quan hệ tường minh trong truy vấn.
4. Mô hình kết hợp các phương pháp trong các mô hình được đề
xuất ở trên.
Hiệu quả của các mô hình đề xuất được kiểm tra bằng thực nghiệm
và qua bước kiểm định ý nghĩa thống kê.
Luận án này gồm 123 trang được chia thành 7 chương. Chương
1 - Giới thiệu; Chương 2 - Cơ sở kiến thức; Chương 3 - Khai thác
thực thể có tên; Chương 4 - Khai thác từ WordNet; Chương 5 - Khai
thác thông tin tiềm ẩn; Chương 6 - Kết hợp các mô hình; Chương 7 -
Tổng kết. Luận án có 35 bảng, 35 hình và sử dụng 178 tài liệu tham
khảo trong đó có 8 bài báo khoa học đã được công bố của tác giả.
2 Chƣơng 2 - CƠ SỞ KIẾN THỨC
2.1 Ontology
Ontology bắt nguồn từ triết học, được dẫn xuất từ tiếng Hy Lạp
là “onto” và “logia”. Trong những năm gần đây, ontology được sử
dụng nhiều trong khoa học máy tính và được định nghĩa khác với
nghĩa ban đầu. Theo đó ontology là sự mô hình hóa và đặc tả các các
khái niệm một cách hình thức, rõ ràng và chia sẻ được. Các ontology
được sử dụng trong luận án là KIM ontology, WordNet và YAGO.
KIM ontology chứa khoảng 300 lớp thực thể, 100 thuộc tính và
kiểu quan hệ, và 77.500 thực thể có tên với hơn 110.000 bí danh.
Thực thể có tên là con người, tổ chức, nơi chốn, và những đối tượng
khác được tham khảo bằng tên. Mỗi thực thể có tên có ba đặc điểm
3
ontology cơ bản là tên, lớp và định danh. Mỗi thực thể có tên có thể
có nhiều tên khác nhau, được gọi là các bí danh của thực thể có tên
đó. Mặt khác, cũng có nhiều thực thể có tên khác nhau nhưng có
cùng tên. Mỗi thực thể có tên thuộc về một lớp trực tiếp của nó và
đồng thời thuộc về các lớp cha của lớp trực tiếp đó. Mỗi thực thể có
tên có một định danh xác định duy nhất nó.
WordNet ở phiên bản 3.0 chứa khoảng 155.000 từ và 117.000
tập đồng nghĩa. Mỗi từ WordNet có các đặc điểm là nhãn (word
form, form hoặc label) và nghĩa (word meaning hoặc sense). Trong
đó, mỗi nhãn là sự phát âm hoặc sự ghi vật lý của một từ. Mỗi nghĩa
của một từ có một định danh xác định duy nhất nó trong WordNet.
Hai nhãn được gọi là đồng nghĩa của nhau nếu sự thay thế lẫn nhau
của chúng trong một câu không làm thay đổi ý nghĩa của câu đó. Các
nhãn là đồng nghĩa của nhau sẽ tạo thành một tập đồng nghĩa
(synsets) và có thể được dùng để biểu diễn một nghĩa.
YAGO chứa khoảng 1,95 triệu thực thể, 93 kiểu quan hệ và 19
triệu sự kiện mô tả quan hệ giữa các thực thể. Cũng như ở KIM
ontology, các kiểu thuộc tính và quan hệ giữa các thực thể có tên
trong YAGO là nhị phân.
2.2 Nhận diện thực thể có tên và phân giải nhập nhằng nghĩa
của từ
Nhận diện thực thể có tên (Named Entity Recognition – NER) là
nhằm xác định đúng định danh hoặc lớp của một thực thể có tên
trong ngữ cảnh xem xét. Tùy theo ngữ cảnh, một giải thuật NER có
thể không xác định được định danh mà chỉ xác định được lớp của
thực thể có tên, hoặc thậm chí cũng không xác định được lớp. Trong
luận án, động cơ nhận diện thực thể có tên của KIM được dùng để
rút trích các đặc điểm ontology của thực thể có tên trong truy vấn và
tài liệu. Các đặc điểm ontology này được luận án khai thác để chú
4
giải thực thể có tên trong truy vấn và tài liệu. Độ chính xác và độ đầy
đủ của động cơ này lần lượt vào khoảng 90% và 86%.
Phân giải nhập (Word Sense Disambiguation - WSD) là nhằm
xác định đúng nghĩa của một từ trong ngữ cảnh xem xét. Trong
Agirre và Soroa (2009), các tác giả cho thấy hiệu quả của giải thuật
WSD dựa trên WordNet đề xuất hiệu quả hơn các giải thuật dựa trên
WordNet khác và có độ chính xác khoảng 56.8%. Luận án áp dụng
giải thuật WSD này để rút trích các đặc điểm ontology của từ
WordNet, và dùng chúng để chú giải ngữ nghĩa của các từ WordNet
trong truy vấn và tài liệu.
2.3 Tập dữ liệu kiểm tra
Mỗi tập kiểm tra bao gồm 3 phần: (1) một tập tài liệu; (2) một
tập truy vấn; và (3) một tập các cặp truy vấn và tài liệu có liên quan
với nhau. Một số tập kiểm tra chuẩn là TREC, CISI, NTCIR, CLEF,
Reuters-21578, TIME và WBR99. Trong đó, tập TIME gồm 425 tài
liệu và 83 truy vấn, được cung cấp bởi SMART. TREC là hội thảo
được tổ chức hàng năm bởi Viện Kỹ Thuật - Chất Lượng Hoa Kỳ và
Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nhằm tạo ra một cơ sở cho việc đánh giá
các phương pháp truy hồi thông tin với quy mô lớn. Trong đó, tập tài
liệu L.A. Times của TREC được sử dụng phổ biến trong các bài báo
của SIGIR-2007 và SIGIR-2008. Tập tài liệu này chứa hơn 130.000
tài liệu, với gần 500MB.
2.4 Độ đo hiệu quả truy hồi và kiểm định ý nghĩa thống kê
Các độ đo thường dùng cho việc đánh giá hiệu quả truy hồi của
một mô hình truy hồi tài liệu là độ chính xác và độ đầy đủ. Hai độ đo
này thường là bù trừ với nhau, tức là nếu độ chính xác cao thì độ đầy
đủ thấp và ngược lại. Vì vậy một độ đo kết hợp cả hai được sử dụng
là độ F (F-measure). Một cách khác để đánh giá hiệu quả truy hồi tài
liệu là xây dựng đường cong P-R, cho thấy sự thay đổi của độ chính
xác theo sự tăng dần của độ đầy đủ. Bên cạnh đó, độ chính xác trung
5
bình nhóm (mean average precision - MAP) cũng là một trong những
độ đo chuẩn của cộng đồng truy hồi tài liệu.
Sự hơn thua giữa các mô hình thể hiện bởi các độ đo ở trên có
thể là tình cờ. Do đó, khi tiến hành so sánh các mô hình, một giả
thuyết null (null hypothesis) được đặt ra là các mô hình này tương
đương nhau về hiệu quả truy hồi dù là độ đo hiệu quả của chúng
khác nhau. Để phủ nhận giả thuyết null và khẳng định mô hình này
thật sự hiệu quả hơn mô hình kia thì cần có bước kiểm định ý nghĩa
thống kê (statistical significance test). Trong các phương pháp kiểm
định ý nghĩa thống kê thì phương pháp kiểm định ngẫu nhiên Fisher
có tính ổn định cao nên sẽ được luận án sử dụng.
3 Chƣơng 3 - KHAI THÁC THỰC THỂ CÓ TÊN
3.1 Giới thiệu
Các đặc điểm ontology của thực thể có tên tiềm ẩn trong truy
vấn và tài liệu là có ý nghĩa với hiệu quả truy hồi. Ví dụ như đối với
lớp của thực thể có tên, các tài liệu chứa “Ha Noi”, “Paris”, hoặc
“New York” có thể là các câu trả lời cho truy vấn tìm tài liệu về các
thành phố (tức là các thực thể thuộc lớp thành phố) trên thế giới.
Truy hồi tài liệu dựa trên từ khóa sẽ không tìm được các tài liệu ở
trên cho truy vấn này, bởi vì nó không sử dụng thông tin lớp tiềm ẩn
của các thực thể trong các tài liệu để so khớp với lớp của các thực
thể mà người dùng quan tâm. Trong trường hợp định danh của thực
thể có tên, các tài liệu về U.S., USA, United States, hoặc America
nên được trả về cho truy vấn tìm các tài liệu về United States of
America. Truy hồi tài liệu chỉ dựa trên từ khóa sẽ thất bại bởi vì nó
không sử dụng tri thức là một thực thể có tên có thể có nhiều bí danh
khác nhau. Trong trường hợp thông tin kết hợp bởi lớp và tên của
thực thể, với truy vấn tìm kiếm các tài liệu về ông Washington,
người dùng muốn nhận được các tài liệu nói về Washington như là
6
một người. Trong khi các mô hình dựa trên từ khóa có thể trả về bất
kỳ trang nào chứa từ Washington, cho dù đó là tên của một tiểu bang
hay một trường đại học. Vì thế, một trong những mục tiêu của luận
án này là nghiên cứu, khảo sát và khai thác các đặc điểm ontology
khác nhau của thực thể có tên cho truy hồi tài liệu.
Hơn nữa, sự xuất hiện của một thực thể có tên trong một tài liệu
hàm chứa và kéo theo các thông tin tiềm ẩn khác. Thứ nhất, đó là các
bí danh của thực thể đó. Ví dụ, nếu quốc gia Georgia xuất hiện trong
một tài liệu thì xem như các bí danh của nó như Gruzia cũng có
trong tài liệu đó. Thứ hai, đó là các lớp cha của lớp của thực thể đó.
Ví dụ, nếu thành phố Paris xuất hiện trong một tài liệu thì xem như
các lớp cha của lớp City như Location cũng có trong tài liệu đó. Vì
vậy, để nâng cao hiệu quả truy hồi, các tài liệu cần được mở rộng bởi
các đặc điểm ontology bao phủ, tức là được hàm ý và kéo theo bởi,
các đặc điểm ontology gốc của các thực thể có tên xuất hiện trong
các tài liệu đó.
Mặt khác, một truy vấn thường không chỉ có thực thể có tên, ví
dụ ở truy vấn “economic growth of Vietnam”, Vietnam là thực thể có
tên có định danh, còn “economic” và “growth” là các từ khóa. Các
từ khóa này cũng quan trọng trong việc thể hiện nội dung của truy
vấn. Vì thế, việc kết hợp thực thể có tên và từ khóa là cần thiết để
biểu diễn nội dung của các truy vấn và tài liệu.
Thêm vào đó, trong các truy vấn có chứa từ để hỏi Wh như Who,
Which, Where, When hoặc What, các từ để hỏi này hàm chứa lớp của
các thực thể có tên được hỏi. Ví dụ ở truy vấn “Where did the Battle
of the Bulge take place?”, từ để hỏi Where hàm ý về các thực thể có
tên thuộc lớp Location. Vì thế, việc khai thác và ánh xạ từ để hỏi Wh
đến lớp của thực thể có tên thích hợp cũng được luận án nghiên cứu
nhằm nâng cao hiệu quả truy hồi tài liệu.
Chương này đề xuất các mô hình không gian vectơ (Vector
Space Model – VSM) dựa trên thực thể có tên và từ khóa, với bốn
7
nội dung chính sau: (1) khai thác tất cả các đặc điểm ontology của
thực thể có tên; (2) mở rộng tài liệu bằng các đặc điểm ontology bao
phủ các đặc điểm ontology gốc của thực thể có tên; (3) khai thác lớp
của thực thể có tên tiềm ẩn trong câu hỏi Wh; (4) kết hợp thực thể có
tên và từ khóa.
3.2 Mô hình đa không gian vectơ cho thực thể có tên
Các đặc điểm ontology của thực thể có tên
Luận án đề xuất một mô hình trên nhiều không gian vectơ tương
ứng với các đặc điểm ontology khác nhau của thực thể có tên. Để
biểu diễn một cách hình thức các truy vấn và tài liệu bằng các đặc
điểm ontology của thực thể có tên, luận án định nghĩa bộ ba (N, C,
I), trong đó N, C, và I lần lượt là tập hợp các tên, lớp và định danh
của các thực thể trong ontology về thực thể. Theo đó:
1. Mỗi truy vấn q hoặc tài liệu d được mô hình hóa như là một
tập con của (N{*})(C{*})(I{*}). Mỗi bộ ba
(tên/lớp/địnhdanh) trong tập này được xem là một thuật ngữ
(term) ontology của thực thể có tên. Trong đó „*‟ biểu thị một
tên, lớp hoặc định danh không xác định của một thực thể có
tên trong truy vấn hoặc tài liệu.
   
2. Truy vấn q được mô tả bởi bộ bốn ( q N , qC , q NC , q I ), trong đó
   
q N , qC , q NC và q I lần lượt là các vectơ trên N, C, NC, và I.
   
3. Tài liệu d được biểu diễn bởi bộ bốn ( d N , d C , d NC , d I ),
   
trong đó d N , d C , d NC và d I lần lượt là các vectơ trên N, C,
NC, và I.
Độ tương tự của một tài liệu d và một truy vấn q được định
nghĩa là:
     
sim( d , q ) = wN.cosine( d N , q N ) + wC.cosine( d C , qC )
   
+ wNC.cosine( d NC , qNC ) + wI.cosine( d I , q I ) (3-1)
8
Trong đó wN + wC + wNC + wI = 1. Các trọng số wN, wC, wNC và wI của
các vectơ thành phần có thể được điều chỉnh tùy theo mức độ quan
trọng của bốn đặc điểm ontology trong từng miền ứng dụng cụ thể.
Xử lý truy vấn và tài liệu
Như trình bày ở trên, trong mô hình đa không gian vectơ NE đề
xuất, mỗi truy vấn hoặc tài liệu được biểu diễn bằng bốn vectơ trên
các không gian N, C, NC, và I. Mỗi vectơ được xây dựng trên một
túi thuật ngữ ontology tên, lớp, cặp tên-lớp hoặc định danh tương
ứng với truy vấn hoặc tài liệu.
Mỗi truy vấn q trong mô hình đa không gian vectơ được xử lý
theo các bước sau:
1. Các thực thể có tên trong truy vấn được rút trích bởi một động
cơ nhận diện thực thể có tên.
2. Với mỗi thực thể có tên được nhận diện:
 Nếu thực thể chỉ được nhận diện có tên n, thì n được bổ
sung vào túi thuật ngữ ontology tên biểu diễn q.
 Nếu thực thể chỉ được nhận diện có lớp c, thì c được bổ
sung vào túi thuật ngữ ontology lớp biểu diễn q.
 Nếu thực thể chỉ được nhận diện có tên n và lớp c, thì c> được bổ sung vào túi thuật ngữ ontology cặp tên-lớp
biểu diễn q.
 Nếu thực thể được nhận diện đầy đủ có tên n, lớp c và định
danh id, thì id được bổ sung vào túi thuật ngữ ontology định
danh biểu diễn q.
Mỗi tài liệu d trong mô hình đa không gian vectơ được xử lý
theo các bước sau:
1. Các thực thể có tên trong tài liệu được rút trích bởi một động
cơ nhận diện thực thể có tên giống như trong xử lý truy vấn.
2. Với mỗi thực thể có tên được nhận diện:
9
a. Nếu thực thể chỉ được nhận diện có tên n, thì n được bổ
sung vào túi thuật ngữ ontology tên biểu diễn d.
b. Nếu thực thể chỉ được nhận diện có lớp c, thì c và
super_class(c) được bổ sung vào túi thuật ngữ ontology lớp
biểu diễn d.
c. Nếu thực thể chỉ được nhận diện có tên n và lớp c, thì lần
lượt bổ sung vào các túi thuật ngữ ontology tên, lớp và cặp
tên-lớp biểu diễn d các thuật ngữ sau:
n
c, super_class(c)
,
d. Nếu thực thể được nhận diện đầy đủ có tên n, lớp c và định
danh id, thì lần lượt bổ sung vào các túi thuật ngữ ontology
tên, lớp, cặp tên-lớp và định danh biểu diễn d các thuật ngữ
sau:
name(id)
c, super_class(c)
,
id
Ở đây, name(id) là một tên bất kỳ của thực thể có định danh là id
và super_class(c) là một lớp cha bất kỳ của lớp c. Các thông tin này
được định nghĩa trong ontology về thực thể có tên mà hệ thống sử
dụng.
3.3 Kết hợp thực thể có tên và từ khóa
Mô hình đa không gian vectơ kết hợp thực thể có tên và từ khóa
Các truy vấn hoặc tài liệu không chỉ chứa thực thể có tên mà còn
chứa từ khóa. Vì thế, ngoài bốn vectơ trên các thuật ngữ ontology
của thực thể có tên, truy vấn hoặc tài liệu cần có thêm vectơ trên từ
khóa.
10
Độ tương tự của một tài liệu d và một truy vấn q được định
nghĩa như sau:
     
sim( d , q ) = .[wN.cosine( d N , q N ) + wC.cosine( d C , qC )
   
+ wNC.cosine( d NC , qNC ) + wI.cosine( d I , q I )]
 
+ (1 – ).cosine( d KW , qKW ) (3-2)
 
Trong đó wN + wC + wNC + wI = 1,  [0, 1], và d KW và q KW lần lượt
là vectơ trên không gian từ khóa của tài liệu d và truy vấn q. Trọng
số biểu diễn mức độ quan trọng của thực thể có tên và từ khóa
trong việc biểu diễn truy vấn và tài liệu, và có thể được điều chỉnh
tùy theo từng miền ứng dụng cụ thể.
Với một truy vấn cho trước, sau giai đoạn lọc tài liệu, tập tài liệu
thỏa mãn biểu thức Bool của các từ khóa có thể được giao hoặc hợp
với tập tài liệu thỏa mãn biểu thức Bool của các thực thể có tên trong
truy vấn này. Như vậy có hai mô hình biểu diễn cách kết hợp thực
thể có tên và từ khóa, lần lượt được ký hiệu là NEKW và
NEKW, tuỳ theo việc lấy giao hay hợp các tập tài liệu thoả mãn
các biểu thức Bool của các từ khoá và thực thể biểu diễn truy vấn.
Trong các mô hình đa không gian vectơ kết hợp thực thể có tên và từ
khoá trình bày ở trên, cụm từ nào được xem là thực thể có tên thì
cũng được xem là từ khóa.
Mô hình tổng quát
Với quan điểm xem các thực thể có tên và từ khóa đều là các
thuật ngữ, luận án đề xuất một mô hình không gian vectơ khác, kết
hợp thực thể có tên và từ khóa, được gọi là mô hình tổng quát và ký
hiệu là NE+KW. Theo mô hình này, mỗi tài liệu hoặc truy vấn được
biểu diễn bằng một vectơ trên một không gian hợp nhất của các thuật
ngữ tổng quát là tên, lớp, cặp tên-lớp, định danh, và từ khóa.Việc
11
xây dựng các vectơ, lọc và xếp hạng tài liệu giống như trong VSM
truyền thống, nhưng trên các túi thuật ngữ tổng quát này.
Mỗi truy vấn q trong mô hình NE+KW được xử lý theo các bước
sau:
1. Loại bỏ các từ không chứa thông tin quan trọng (stop-words)
và đưa các từ về dạng nguyên mẫu (stemming).
2. Các thực thể có tên trong truy vấn được rút trích bởi động cơ
nhận diện thực thể có tên.
3. Với mỗi thực thể có tên được nhận diện:
a. Nếu thực thể chỉ được nhận diện có tên n, thì bộ ba (n/*/*)
được bổ sung vào túi thuật ngữ tổng quát biểu diễn q.
b. Nếu thực thể chỉ được nhận diện có lớp c, thì bộ ba (*/c/*)
được bổ sung vào túi thuật ngữ tổng quát biểu diễn q.
c. Nếu thực thể chỉ được nhận diện có tên n và lớp c, thì bộ ba
(n/c/*) được bổ sung vào túi thuật ngữ tổng quát biểu diễn
q.
d. Nếu thực thể được nhận diện đầy đủ có tên n, lớp c và định
danh id, thì bộ ba (*/*/id) được bổ sung vào túi thuật ngữ
tổng quát biểu diễn q.
4. Cụm từ nào không là thực thể có tên sẽ được xem là từ khóa
và bổ sung vào túi thuật ngữ tổng quát biểu diễn q.
Mỗi tài liệu d trong mô hình NE+KW được xử lý theo các bước
sau:
1. Loại bỏ các từ không chứa thông tin quan trọng và đưa các từ
về dạng nguyên mẫu tương tự như trong xử lý truy vấn.
2. Các thực thể có tên trong tài liệu được rút trích bởi động cơ
nhận diện thực thể có tên tương tự như trong xử lý truy vấn.
3. Với mỗi thực thể có tên được nhận diện:
a. Nếu thực thể chỉ được nhận diện có tên n, thì (n/*/*) được
bổ sung vào túi thuật ngữ tổng quát biểu diễn d.
12
b. Nếu thực thể chỉ được nhận diện có lớp c, thì (*/c/*) và
(*/super_class(c)/*) được bổ sung vào túi thuật ngữ tổng
quát biểu diễn d.
c. Nếu thực thể chỉ được nhận diện có tên n và lớp c, thì bổ
sung vào túi thuật ngữ tổng quát biểu diễn d các thuật ngữ
sau:
(n/*/*)
(*/c/*), (*/super_class(c)/*)
(n/c/*), (n/super_class(c)/*)
d. Nếu thực thể được nhận diện đầy đủ có tên n, lớp c và định
danh id, thì bổ sung vào túi thuật ngữ tổng quát biểu diễn d
các thuật ngữ sau:
(name(id)/*/*)
(*/c/*), (*/super_class(c)/*)
(name(id)/c/*), (name(id)/super_class(c)/*)
(*/*/id)
4. Cụm từ nào không là thực thể có tên sẽ được xem là từ khóa
và bổ sung vào túi thuật ngữ tổng quát biểu diễn d.
Như vậy, so với việc xử lý truy vấn và tài liệu theo mô hình đa
không gian vectơ, điểm khác biệt ở đây chỉ là các thuật ngữ ontology
của thực thể có tên được biểu diễn bằng một định dạng chung là các
bộ ba (tên/lớp/định danh), và được để trong một túi thuật ngữ
ontology tổng quát chung thay vì các túi thuật ngữ ontology tên, lớp,
cặp tên-lớp, và định danh riêng lẻ.
Các từ để hỏi Wh như Who, Which, Where, When hoặc What
trong truy vấn hàm chứa lớp của thực thể có tên được hỏi. Vì thế, từ
để hỏi này được thay thế bằng một lớp của thực thể có tên trong
ontology về thực thể, ưu tiên lớp cụ thể nhất có thể, nhằm biểu diễn
nghĩa của từ để hỏi. Luận án đề xuất mở rộng mô hình tổng quát
NE+KW với việc chuyển từ để hỏi sang lớp của thực thể.
13
3.4 Đánh giá thực nghiệm
Khảo sát các cách kết hợp thực thể có tên và từ khóa
Việc kết hợp thực thể có tên và từ khóa có thể được thực hiện
thông qua việc kết hợp mô hình đa không gian vectơ cho thực thể và
mô hình không gian vectơ cho từ khóa, hoặc thông qua mô hình
thuật ngữ tổng quát. Cụ thể là luận án đánh giá các mô hình sau đây:
1. Lexical: là mô hình không gian vectơ dựa trên từ khóa truyền
thống được hiện thực trong Lucene.
2. NE: là mô hình đa không gian vectơ dựa trên thực thể có tên.
3. NEKW: là mô hình kết hợp thực thể có tên và từ khóa bằng
cách hợp hai tập tài liệu trả về của hai mô hình NE và KW.
4. NEKW: là mô hình kết hợp thực thể có tên và từ khóa bằng
cách giao hai tập tài liệu trả về của hai mô hình NE và KW.
5. NE+KW: là mô hình kết hợp thực thể có tên và từ khóa bằng
cách hợp nhất và xem các thuật ngữ ontology của thực thể có
tên và từ khóa là các thuật ngữ tổng quát.
Các mô hình trên được thực nghiệm trên tập TIME. Hầu hết các
truy vấn (80 trong số 83) của tập TIME không chứa từ để hỏi. Do đó
luận án không áp dụng việc ánh xạ từ để hỏi đến lớp của thực thể có
tên trong mô hình NE+KW khi thực nghiệm trên tập TIME. Việc
ánh xạ từ để hỏi này sẽ được kiểm tra trên tập TREC ở phần sau. Để
kiểm tra xem sự hơn thua về độ MAP của các mô hình có phải là
tình cờ hay không, phương pháp kiểm định ngẫu nhiên Fisher được
áp dụng cho tất cả các thí nghiệm của luận án với số hoán vị là
100.000 và ngưỡng của trị số p hai chiều là 0,05.
Các độ MAP được thể hiện ở Bảng 3.1 cho thấy mô hình dựa
hoàn toàn trên thực thể có tên và mô hình dựa hoàn toàn trên từ khóa
có sự khác biệt chút ít ở độ MAP, và độ MAP của hai mô hình này
thấp hơn đáng kể so với độ MAP của các mô hình kết hợp thực thể
14
có tên và từ khóa. Trong đó mô hình NE+KW có độ MAP cao nhất,
với các mức độ cải thiện đáng kể so với các mô hình còn lại.
Bảng 3.1. Các độ chính xác trung bình nhóm của các mô hình
Lexical, NE, NEKW, NEKW và NE-KW
Mô hình NE+KW Lexical NE NEKW NEKW
MAP 0,7252 0,6167 0,6039 0,6977 0,681
Độ cải thiện 17,6% 20,1% 3,9% 6,5%
Bảng 3.2. Trị số p hai chiều của phương pháp kiểm định ngẫu nhiên
Fisher của mô hình NE+KW so với các mô hình khác
|MAP(A) – Trị số p
Mô hình A Mô hình B N– N+
MAP(B)| hai chiều
Lexical 0,1085 0 5 0,00005
NE 0,1213 1 12 0,00013
NE+KW
NEKW 0,0275 7.977 25.059 0,33036
NEKW 0,0442 3.512 12.327 0,15839
Bảng 3.2 thể hiện các trị số p hai chiều của phương pháp kiểm
định ngẫu nhiên Frisher giữa mô hình NE+KW với các mô hình
khác. Luận án chọn mô hình NE+KW không chỉ bởi vì độ MAP cao
nhất của nó, mà còn bởi tính đơn giản và tính đồng nhất của nó so
với các mô hình đa không gian vectơ. Các kết quả cho thấy mô hình
NE+KW thực sự hiệu quả hơn các mô hình Lexical và NE (do các trị
số p hai chiều tương ứng nhỏ hơn 0,05). Cụ thể là với độ MAP, mô
hình NE+KW thực sự hiệu quả hơn mô hình Lexical khoảng 17,6%.
Trong khi đó mô hình NE+KW có hiệu quả tương đương với các mô
hình NEKW và NEKW (do các trị số p hai chiều tương ứng lớn
hơn 0,05). Điều này có thể được giải thích là ở mô hình NE+KW,
tên, lớp, cặp tên-lớp, và định danh của thực thể có tên được đối xử
như nhau, tương ứng với các trọng số giống nhau của các vectơ
15
thành phần trên các không gian N, C, NC, và I ở các mô hình
NEKW và NEKW.
Khảo sát ảnh hƣởng của các đặc điểm ontology của thực thể có
tên
Như đã đề cập đến và phân tích trong Phần 3.1, các đặc điểm
ontology của thực thể có tên như tên, lớp, cặp tên-lớp và định danh
cần được nghiên cứu và khai thác. Vì thế trong phần này, luận án
thực nghiệm và so sánh hiệu quả truy hồi tài liệu của việc sử dụng
các đặc điểm ontology khác nhau để biểu diễn truy vấn và tài liệu.
Bảng 3.3 trình bày việc khai thác các đặc điểm ontology khác
nhau của thực thể có tên để biểu diễn truy vấn và tài liệu của các
nhóm công trình liên quan và nhóm mô hình của luận án. Các nhóm
mô hình liên quan được ký hiệu là Group_1, Group_2 và Group_3,
tương ứng với các nhóm công trình liên quan được khảo sát. Nhóm
mô hình của luận án gồm hai mô hình là NE+KW+notID và
NE+KW.
Bảng 3.3. Việc sử dụng các đặc điểm ontology của thực thể có tên để
biểu diễn truy vấn và tài liệu
Mô hình Nhóm công trình liên quan Nhóm mô hình của luận án
Đặc điểm Group_1 Group_2 Group_3 NE+KW+notID NE+KW
Tên x x x x
Lớp x x x x
Cặp Tên-Lớp x x
Định danh x
Tương tự như mô hình tổng quát NE+KW, các nhóm mô hình
Group_1, Group_2, Group_3 và NE+KW+notID có cùng các đặc
điểm là: (1) xem thực thể có tên và từ khóa là thuật ngữ tổng quát;
(2) cụm từ không được nhận diện là thực thể có tên sẽ được xem như
là từ khóa; và (3) sử dụng mô hình không gian vectơ để biểu diễn
truy vấn và tài liệu. Tuy nhiên, khác với mô hình NE+KW, Group_1
16
chỉ sử dụng tên, Group_2 chỉ sử dụng lớp và xem tên của thực thể
như từ khóa, Group_3 chỉ sử dụng tên và lớp một cách riêng lẻ, và
NE+KW+notID chỉ sử dụng tên, lớp và cặp tên-lớp, mà không sử
dụng định danh thực thể. Cụ thể là:
1. Với mỗi thực thể có bộ ba đầy đủ (n/c/id) trong một truy vấn
q, các thuật ngữ sau đây sẽ được sẽ bổ sung vào túi thuật ngữ
tổng quát biểu diễn q, tuỳ theo từng nhóm mô hình:
- Group_1: (n/*/*)
- Group_2: (*/c/*) và từ khóa n
- Group_3: (n/*/*) và (*/c/*)
- NE+KW+notID: (n/c/*)
- NE+KW: (*/*/id).
2. Với mỗi thực thể có bộ ba đầy đủ (n/c/id) trong một tài liệu d,
các thuật ngữ sau đây sẽ được sẽ bổ sung vào túi thuật ngữ
tổng quát biểu diễn d, bao gồm cả các thuật ngữ bao phủ các
thuật ngữ gốc trong d, tuỳ theo từng nhóm mô hình:
- Group_1: (name(id)/*/*)
- Group_2: (*/c/*), (*/super_class(c)/*) và từ khóa n
- Group_3: (name(id)/*/*), (*/c/*) và (*/super_class(c)/*)
- NE+KW+notID: (name(id)/*/*), (*/c/*),
(*/super_class(c)/*), (name(id)/c/*) và
(name(id)/super_class(c)/*)
- NE+KW: như NE+KW+notID cộng với (*/*/id).
Các mô hình này cũng được luận án tiến thành thực nghiệm về
hiệu quả truy hồi trên tập TIME. Bảng 3.4 trình bày các độ MAP của
các mô hình Lexical, Group_1, Group_2, Group_3, NE+KW+notID,
và NE+KW. Theo độ đo này, mô hình NE+KW có hiệu quả truy hồi
cao nhất, nên tiếp theo đây được kiểm định ý nghĩa thống kê so với
các mô hình còn lại.
17
Bảng 3.4. Các độ chính xác trung bình nhóm của các mô hình
Lexical, Group_1, Group_2, Group_3, NE+KW+notID, và NE+KW
Mô hình NE+KW Lexical Group_1 Group_2 Group_3 NE+KW+notID
MAP 0,7252 0,6167 0,6516 0,6259 0,6624 0,7120
Độ cải thiện 17,6% 11,3% 15,9% 9,5% 1,9%
Bảng 3.5. Trị số p hai chiều của phương pháp kiểm định ngẫu nhiên
Fisher của mô hình NE+KW so với các mô hình Lexical, Group_1,
Group_2, Group_3 và NE+KW+notID
|MAP(A) – Trị số p
Mô hình A Mô hình B N– N+
MAP(B)| hai chiều
Lexical 0,1085 0 5 0,00005
Group_1 0,0736 1.452 1.354 0,02806
NE+KW Group_2 0,0993 381 376 0,00757
Group_3 0,0628 2.455 2.340 0,04795
NE+KW+notID 0,0132 8.259 8.295 0,16554
Các độ MAP và trị số p hai chiều ở Bảng 3.4 và Bảng 3.5 cho
thấy mô hình NE+KW thực sự hiệu quả hơn các mô hình Lexical,
Group_1, Group_2 và Group_3 lần lượt là 17,6%, 11,3%, 15,9% và
9,5% ở độ MAP. Điều này chứng tỏ việc khai thác thêm cặp tên-lớp
và định danh của thực thể có tên giúp cải thiện hiệu quả truy hồi so
với việc chỉ sử dụng từ khóa hoặc chỉ kết hợp từ khóa với tên và lớp
của thực thể một cách riêng lẻ. Trong khi đó, mô hình NE+KW có
hiệu quả tương đương với mô hình NE+KW+notID khi thí nghiệm
trên tập TIME. Điều này có thể được giải thích là vì trong tập TIME
phần lớn nếu hai thực thể có định danh khác nhau thì các cặp tên-lớp
tương ứng cũng khác nhau. Ví dụ như trong tập TIME không có hai
thành phố khác nhau có cùng tên xuất hiện trong các tài liệu. Tức là
bản thân một cặp tên-lớp đã đủ xác định một thực thể, tương đương
như một định danh. Do đó, trong trường hợp này, việc sử dụng thêm
18