Tóm tắt luận án tiến sĩ chính trị học đảng cộng sản việt nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay

  • 12 trang
  • file .pdf
24
toàn diện, đầy đủ quá trình vận động, phát triển của công cuộc đổi mới nhằm MỞ ĐẦU
tạo điều kiện thuận lợi cho báo điện tử triển khai hoạt động tuyên truyền.
Về phương thức, bên cạnh nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định quan 1. Tính cấp thiết của đề tài
trọng mà Trung ương Đảng, trực tiếp là BCT, BBT đã ban hành, Đảng cần tiếp Báo điện tử là loại hình báo chí mới, truyền tải thông tin trên các trang
tục quan tâm, bổ sung, điều chỉnh để có được hệ thống văn bản nghị quyết, chỉ thông tin điện tử. Báo điện tử ra đời từ sự kết hợp của ứng dụng công nghệ
thị, quy định có tính đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, tạo cơ sở chính trị cho công tác thông tin và truyền thông. Báo điện tử có tác dụng và tiện ích hơn hẳn các loại
lãnh đạo, chỉ đạo báo điện tử. hình báo chí truyền thống, với dung lượng thông tin rất lớn, tương tác thông tin
Coi trọng việc xây dựng tổ chức đảng trong cơ quan báo điện tử nhanh, phát hành không bị trở ngại về không gian, thời gian, biên giới quốc gia.
vững mạnh về mọi mặt; đề cao vai trò đảng viên của người làm báo, nhất là Đặc điểm nội bật nhất của báo điện tử là thông tin luôn được cập nhật và độc giả
người giữ cương vị lãnh đạo; trên cơ sở đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ có thể đọc mọi lúc, mọi nơi, rất tiện lợi. Tính tương tác rất cao với người viết, có
đạo hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thể tạo ra giao lưu với người đọc bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, các
báo điện tử và quy ước đạo đức nhà báo. Nâng cao chất lượng tư tưởng, báo điện tử của nước ta còn một số hạn chế, khuyết điểm. Tính tư tưởng, tính
chính trị, văn hóa, khoa học của từng cơ quan báo điện tử, để báo điện tử định hướng chính trị, tính chiến đấu, tính khoa học, tính chuyên nghiệp ở một số
thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, xã tờ báo điện tử chưa cao. Một số báo thiếu cân nhắc khi đưa tin, bài về các vấn đề
hội - nghề nghiệp, diễn đàn tin cậy của nhân dân. trong nước và thiếu chọn lọc khi khai thác tư liệu, bài viết ở nước ngoài; nhiều
Hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển báo điện tử. Khẩn trương tin, bài chạy theo thị hiếu tầm thường, giật gân, câu khách. Một số báo điện tử
lập đề án đổi mới, sắp xếp lại các cơ quan báo điện tử cả nước, của từng bộ, thiếu năng động, chậm đổi mới, nội dung và hình thức chưa hấp dẫn, thiếu sức
ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị theo hướng hợp lý, thiết thực, hiệu quả. thuyết phục người đọc. Tình trạng báo điện tử cập nhật những tin, bài, ảnh lên
Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán mạng không rõ nguồn, không có tên tác giả, không có người chịu trách nhiệm
bộ lãnh đạo, quản lý báo điện tử; đào tạo phóng viên, biên tập viên các cơ pháp lý khá phổ biến...
quan báo điện tử. Mở rộng nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm quản lý, đào tạo Ngày 22-7-2005, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số
báo điện tử với các nước trong khu vực và trên thế giới. 52-CT/TW “về phát triển và quản lý báo điện tử ở nước ta hiện nay”. Thực
Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo điện hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban
tử và cơ quan chủ quản của báo điện tử; sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các Tuyên giáo Trung ương) đã có các văn bản hướng dẫn, Bộ Văn hóa - Thông
ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan chủ quản với cơ quan báo điện tin đã ban hành các văn bản quản lý đối với báo điện tử. Các cơ quan lãnh đạo
tử. Nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, khả năng chi phối thông tin của và quản lý đã hình thành cơ chế lãnh đạo, quản lý đối với các báo điện tử, kịp
các báo điện tử chủ lực. Đầu tư thỏa đáng cho hoạt động thông tin đối ngoại. thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan chủ quản báo
Kiên quyết đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch điện tử đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với cơ quan báo điện tử
bằng việc xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ nhà báo và chuyên gia giàu của mình. Tuy nhiên, lãnh đạo báo điện tử vẫn là vấn đề mới, còn có sự lúng
tâm huyết, có kiến thức và kinh nghiệm, sử dụng các hình thức và phương túng nhất định. Một số cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan chủ quản và một bộ
tiện phù hợp. Ngăn chặn có hiệu quả hoạt động xâm nhập báo điện tử nước ta phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của báo điện
của các thế lực thù địch, phản động từ bên ngoài. tử, cả mặt tích cực cũng như tác hại của nó, dẫn đến tình trạng khắt khe hoặc
Tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, điều kiện hoạt động cho các cơ dễ dãi, buông lỏng lãnh đạo, quản lý. Sự lãnh đạo, quản lý báo điện tử của
quan báo điện tử. Đảng và Nhà nước chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng, có phần phức tạp
của loại hình báo chí này. Thiếu sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ
quan liên quan trong chỉ đạo, quản lý về lĩnh vực này...
2 23
Xuất phát từ tình hình nêu trên, việc nghiên cứu đề tài “Đảng Cộng Một là, tăng cường trách nhiệm, năng lực của cơ quan chủ quản và
sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay”, làm rõ thêm người đứng đầu cơ quan báo điện tử.
những vấn đề lý luận và thực tiễn để tăng cường sự lãnh đạo, quản lý hệ thống Hai là, đẩy mạnh việc trẻ hóa, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ
báo điện tử ở nước ta, thúc đẩy phát triển và phát huy mạnh mẽ vai trò, tác quan báo điện tử. Cần quy định thời gian một người giữ cương vị đứng đầu cơ
dụng của loại hình báo chí tiện ích này. quan báo điện tử không quá hai nhiệm kỳ liên tục (mỗi nhiệm kỳ 5 năm).
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 4.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với
2.1. Mục đích báo điện tử và cơ quan chủ quản báo điện tử
Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo Một là, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với
của Đảng đối với báo điện tử ở Việt Nam; luận án đề xuất các giải pháp khả báo điện tử để tạo thế chủ động, kịp thời, tránh thụ động, chỉ kiểm tra, xử
thi nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo điện tử ở lý các vụ vi phạm.
Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Hai là, trong quá trình kiểm tra, giám sát không được né tránh, bao che
2.2. Nhiệm vụ cho những cơ quan báo điện tử và cá nhân nhà báo vi phạm kỷ luật đảng và pháp
Làm rõ vai trò, đặc điểm của báo điện tử và những vấn đề lý luận luật của Nhà nước, có những biểu hiện tiêu cực, có dư luận hoài nghi về phẩm
liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng đối với báo điện tử ở Việt Nam; đánh giá chất đạo đức.
đúng thực trạng sự lãnh đạo của Đảng đối với báo điện tử ở Việt Nam, xác Ba là, công tác kiểm tra, giám sát đối với báo điện tử không chỉ là
định rõ nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm; đề xuất phương hướng và việc riêng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, mà còn là công việc của các cấp
các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo ủy đảng, của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ TT-TT và
điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đảng đoàn HNB Việt Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Bốn là, các cơ quan chức năng của Đảng giúp cấp ủy kiểm tra báo điện
3.1. Đối tượng nghiên cứu tử thông qua sinh hoạt, làm việc định kỳ với các đảng viên phụ trách ở cơ quan
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là sự lãnh đạo của Đảng đối với báo báo điện tử để nắm tình hình, kịp thời uốn nắn, xử lý các sai phạm.
điện tử ở Việt Nam.
3.2. Phạm vi nghiên cứu KẾT LUẬN
Đề tài chủ yếu khảo sát sự lãnh đạo của Đảng ở cấp Trung ương và một Sự phát triển nhanh, mạnh của báo điện tử ở Việt Nam cho thấy sự
số báo điện tử ở Việt Nam có lượng người truy cập lớn từ năm 1998 đến nay. nhanh nhạy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là BCT, BBT và
4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu các cơ quan hữu quan trong việc quyết định cho ra đời báo điện tử, một loại
4.1. Cơ sở lý luận, thực tiễn hình báo chí mới đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn.
- Luận án nghiên cứu trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác - Tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí đi đôi với tiếp tục
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về công phát triển sự nghiệp báo chí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình
tác tư tưởng, báo chí; về sự lãnh đạo, quản lý báo chí nói chung, báo điện tử mới. Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, bản lĩnh, chất lượng, hiệu quả
nói riêng. Luận án kế thừa kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với báo điện tử; đổi
công bố có liên quan đến đề tài. mới nội dung, phương pháp, tư duy và phong cách lãnh đạo, quản lý báo điện
- Cơ sở thực tiễn của luận án là thực trạng hoạt động báo điện tử và tử, với phương châm “lãnh đạo, quản lý để báo điện tử phát triển”.
sự lãnh đạo đối với báo điện tử của cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương. Luận Về nội dung, các cấp ủy và các cơ quan tham mưu đã chủ động trong
án tham khảo các báo cáo, thống kê, tư liệu có liên quan. việc định hướng chính trị, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp,
4.2. Phương pháp nghiên cứu nhạy cảm đối với lợi ích đất nước, cộng đồng và toàn xã hội; cung cấp kịp thời,
22 3
Một là, tăng cường lãnh đạo, nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng, hiệu Luận án được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ
quả hoạt động của HNB Việt Nam. HNB Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội nghĩa Mác - Lênin. Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể
- nghề nghiệp của những người làm báo trong cả nước. như: tổng kết thực tiễn; khảo sát, thống kê; lôgíc và lịch sử, phân tích và tổng
Hai là, HNB cần tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, tổ chức trao hợp; quy nạp và diễn dịch; so sánh…
đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và công tác quản lý báo 5. Đóng góp mới về khoa học của luận án
điện tử với các báo điện tử lớn của nước ngoài cho hội viên. Làm rõ đặc điểm của báo điện tử ở Việt Nam và quan niệm, nội
4.2.5. Đẩy mạnh quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn đội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo điện tử ở Việt Nam. Đề
ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo điện tử và phát huy vai trò đội xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
ngũ cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan báo điện tử đối với báo điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Để đẩy mạnh công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể là tài liệu các cấp ủy, tổ chức
viên báo điện tử cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:
đảng tham khảo trong lãnh đạo báo điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả sự
Một là, lãnh đạo các cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ quan quản lý và cơ
lãnh đạo và xây dựng báo điện tử ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu
quan báo điện tử tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ trong các
nhiệm vụ.
cơ quan báo điện tử, cơ quan chủ quản báo điện tử, tập trung củng cố đội ngũ
- Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu,
cán bộ quản lý, tổng biên tập và phó tổng biên tập.
giảng dạy và xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước ở Học viện Chính trị
Hai là, hằng năm, cơ quan chủ quản và cơ quan báo điện tử cần rà
quốc gia Hồ Chí Minh.
soát, đánh giá công tác quy hoạchchuẩn bị đội ngũ kế cận các chức danh chủ
7. Kết cấu của luận án
chốt có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín vào các vị trí quan trọng, nhất là cán Ngoài phần mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề
bộ phụ trách khâu nội dung. tài, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án gồm 3 chương, 6 tiết.
Ba là, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cho từng vị trí làm việc ở cơ
quan báo điện tử; để căn cứ quy hoạch xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
dưỡng cán bộ nguồn trong chiến lược phát triển của báo điện tử. ĐẾN ĐỀ TÀI
Để đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn đội ngũ cán bộ,
phóng viên, biên tập viên báo điện tử cần thực hiện một số nhiệm vụ sau: 1.1. Những nghiên cứu trong nước liên quan
Một là, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hoạt động tại các báo điện Liên quan đến báo chí nói chung, báo điện tử nói riêng, được nhiều tác
tử một cách toàn diện: vững về chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ và có năng lực giả đề cập, khẳng định, tiêu biểu:
đáp ứng tốt yêu cầu của thời kỳ mới. - Đề tài khoa học, sách: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
Hai là, các cơ quan của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Ban Tuyên giáo thông tin đối ngoại của một số cơ quan thông tấn, báo chí chủ lực ở nước
Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ TT-TT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ta hiện nay - thực trạng và giải pháp” (2011) của Ban Tuyên giáo Trung
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí ương; “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII
Minh, HNB Việt Nam và các ban, ngành có liên quan cần xây dựng, hoàn về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản”
thiện hệ thống giáo dục, đào tạo cán bộ báo chí. (2002) do Ban TT-VH Trung ương, Bộ Văn hóa - Thông tin, Hội Nhà báo
Để phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên công (HNB) Việt Nam phối hợp phát hành; sách “Cơ sở lý luận báo chí” (2007)
tác tại báo điện tử, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo cần thực hiện các nội của PGS, TS Tạ Ngọc Tấn và TS Đinh Thế Huynh đồng chủ biên; sách
dung sau: “Tăng cường lãnh đạo, quản lý tạo điều kiện để báo chí Việt Nam phát
4 21
triển mạnh mẽ, vững chắc trong thời gian tới” (2007) do Ban Tuyên giáo Bốn là, cơ quan chủ quản báo tiện tử cần kiểm tra, xử lý kịp thời,
Trung ương biên soạn; sách “Báo mạng điện tử: những vấn đề cơ bản” nghiêm minh các báo có sai phạm, xây dựng cơ chế kiểm tra hoạt động của
(2011) do TS Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên; sách “Công tác lãnh các cơ quan báo điện tử trực thuộc.
đạo, quản lý báo chí trong 25 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới” (2012) do Năm là, đẩy mạnh hơn nữa việc đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại
TS Nguyễn Thế Kỷ chủ biên. cho các cơ quan chức năng (an ninh tư tưởng, an ninh mạng) trong việc kiểm
- Các luận án, luận văn liên quan:“Sự lãnh đạo của Đảng đối với
duyệt nội dung, bảo mật thông tin trên các báo điện tử.
báo chí trong thời kỳ đổi mới” (2003), luận án tiến sĩ Chính trị học của
4.2.4. Củng cố, phát huy vai trò của các tổ chức đảng trong cơ quan
Nguyễn Vũ Tiến; “Tính hấp dẫn của báo đảng nước ta trong giai đoạn hiện
báo điện tử, của Hội Nhà báo đối với hội viên công tác ở các báo điện tử
nay” (2012), luận án tiến sĩ Báo chí học của Nguyễn Văn Sinh; “Sự lãnh đạo
của Tỉnh ủy Đồng Nai đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay” (2000), luận Một là, các đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung
văn thạc sĩ Chính trị học của Dương Thanh Tân; “Phản biện xã hội của báo ương (Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng đoàn
chí góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả “Pháp luật về quản lý nhà Quốc hội, Đảng đoàn HNB Việt Nam, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự
nước trong lĩnh vực báo chí ở Việt Nam hiện nay” (2009), luận văn thạc sĩ đảng Bộ TT-TT, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Quân sự Trung
Nhà nước và pháp luật của Phí Thị Thanh Tâm; “Tính chủ động, kịp thời ương...) và các cơ quan tham mưu của Đảng: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy
trong công tác chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin báo chí” (2013), luận ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương... cần nêu cao trách nhiệm
văn thạc sĩ Báo chí học của Nguyễn Thị Mỹ Linh. trước Đảng, chủ động đề ra các biện pháp cần thiết giúp Bộ Chính trị (BCT),
- Các bài báo khoa học đăng trên báo, tạp chí, hội thảo: Nguyễn Công Ban Bí thư (BBT) trong lãnh đạo và kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí,
Dũng (2010): “Vì sao cần tăng cường quản lý báo điện tử?”, Tạp chí Cộng lãnh đạo tổ chức hội, ban biên tập báo, tạp chí xây dựng cơ quan báo vững
sản điện tử, ngày 07-7; TS Nguyễn Thị Trường Giang (2011), “Xu hướng phát mạnh, hoạt động năng động, đúng định hướng.
triển báo mạng điện tử ở Việt Nam”, Báo điện tử Sóng trẻ, ngày 16-6; ThS Hai là, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là đồng chí bí thư cấp
Nguyễn Minh Huế (2012): “Nâng cao hiệu quả hoạt động tương tác trên báo
ủy, thủ trưởng cơ quan báo điện tử có phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phẩm
mạng điện tử”, Tạp chí Tuyên giáo, số 6; ThS Doãn Thị Thuận (2012): “Thực
chất đạo đức, đủ năng lực cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng,
trạng phát triển báo chí điện tử, mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí
chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công việc thường xuyên; đủ khả
Tuyên giáo điện tử, ngày 30-9; PGS, TS Đinh Văn Hường (2009): “Nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác báo chí truyền thông hiện nay - thực trạng và năng giải quyết những vướng mắc hằng ngày.
giải pháp”, kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công Ba là, các cấp ủy đảng báo điện tử cần nâng cao chất lượng sinh
tác tư tưởng”; PGS, TS Phạm Văn Chúc (2009): “Góp phần quản lý và phát hoạt, đổi mới phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc, bảo đảm sự thống nhất
huy tốt vai trò, tác dụng của truyền thông mạng”, kỷ yếu Hội thảo khoa học ý chí và hành động.
“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng”; Lê Phúc Nguyên (2009): Bốn là, động viên và tổ chức cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên
“Nâng tầm trí tuệ, tăng cường sức mạnh công tác tư tưởng, lý luận, báo và nhân viên báo điện tử tham gia xây dựng và giám sát hoạt động của cấp
chí”, kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư ủy đảng và đảng viên công tác ở cơ quan báo điện tử.
tưởng”, Hà Nội; Đỗ Quý Doãn (2009): “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Năm là, gắn công tác xây dựng tổ chức đảng báo điện tử trong sạch,
quản lý nhà nước thúc đẩy báo chí xuất bản không ngừng phát triển, xứng vững mạnh với nhiệm vụ xây dựng cơ quan vững mạnh. Đổi mới, nâng cao
đáng là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng”, kỷ yếu năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ở cơ quan
Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng”, Hà Nội. là nhiệm vụ trọng yếu của cấp ủy đảng báo điện tử.
1.2. Những nghiên cứu nước ngoài liên quan
Để phát huy vai trò của HNB, cần thực hiện một số nội dung sau:
20 5
Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đảng viên về báo Vichto Aphanaxép (1995): Quyền lực thứ tư và bốn đời Tổng bí thư,
điện tử là cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch, thực hiện nội dung, yêu Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; A.A. Grabennhicốp (2003): Báo chí trong
cầu lãnh đạo của Đảng đối với báo điện tử. Thực tế hiện nay, không ít cấp kinh tế thị trường, Nxb Thông tấn (Cộng hòa Liên bang Nga); M.I. Sotak
ủy, chính quyền, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, đúng mức về vị trí, vai (2003): Phóng sự - tính chuyên nghiệp và đạo đức, Nxb Thông tấn (Cộng
trò của báo điện tử, chỉ coi báo điện tử là một trong những phương tiện tuyên hòa Liên bang Nga); E.P. Prokôrốp (2004): Cơ sở lý luận báo chí, Nxb
truyền thuần túy, từ đó coi nhẹ công tác lãnh đạo đối với báo điện tử. Từ Thông tấn (Cộng hòa Liên bang Nga); Bùi Phương Dung (Trung Quốc)
nhận thức đầy đủ về báo điện tử của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán (2005): Công tác tuyên truyền tư tưởng trong thời kỳ mới, (Trần Khang và Lê Cự
bộ, đảng viên, nhân dân để khai thác tốt yếu tố “tâm lý đám đông” để định Lộc dịch), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Điền Trung Mẫn (2007): Bàn về
hướng dư luận, tạo kênh tuyên truyền, giáo dục tích cực, hiệu quả đối với đổi mới công tác tư tưởng thời kỳ mới, Tạp chí Học tập và nghiên cứu lý luận
người sử dụng báo điện tử, nhất là độc giả trẻ. (Trung Quốc), số 8.
4.2.2. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Ở Trung Quốc, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, định hướng
báo điện tử chính trị - tư tưởng đối với báo chí cũng hết sức chặt chẽ, thời gian gần đây, để
Một là, về nội dung lãnh đạo, các cơ quan lãnh đạo báo điện tử phải ngăn chặn sự chống phá của các nước phương Tây qua mạng internet, đặc biệt là
chủ động trong việc định hướng chính trị, nhất là đối với những vấn đề quan tác động vào ý thức hệ của thế hệ trẻ, Trung Quốc đưa ra “7 vạch đỏ” để giúp
trọng, phức tạp, nhạy cảm đối với lợi ích đất nước, cộng đồng và toàn xã hội. cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện, gồm: đưa vào pháp luật để quản lý
Hai là, về phương thức lãnh đạo, bên cạnh nhiều chỉ thị, quy định internet; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân; kiên định xây dựng CNXH
quan trọng đã ban hành, Đảng cần tiếp tục quan tâm, xem xét, bổ sung, đặc sắc Trung Quốc; chống tin giả tạo; bảo vệ lợi ích của Đảng và Nhà nước;
điều chỉnh để có được hệ thống văn bản nghị quyết, chỉ thị, quy định có bảo đảm an ninh trật tự xã hội; xây dựng đạo đức xã hội, lối sống văn hóa, truyền
tính đồng bộ, đầy đủ, kịp thời…, tạo cơ sở chính trị cho công tác lãnh đạo, thống lịch sử. Đồng thời, Trung Quốc đưa ra cách quản lý mới về internet: “Phát
chỉ đạo báo chí. triển, vận dụng, quản lý”; để thực hiện “6 chữ” trên, phải có ý thức về “vạch đỏ”
4.2.3. Nâng cao năng lực và phát huy vai trò quản lý nhà nước nhằm kiểm soát và quản lý bảo đảm tự do đầy đủ hơn, đó là pháp luật, trong đó
đối với báo điện tử quản lý công nghệ thông tin có bốn yêu cầu: máy chủ đặt trong nước; quản lý
Một là, thống nhất quản lý nhà nước đối với báo điện tử trong cả người dùng; tăng cường quản lý các phần mềm, người sử dụng mạng xã hội phải
nước BBT chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ nghiên cứu, ban hành quy chế đăng ký thật mới được phép dùng; quản lý internet như dùng “hai tay”, trong đó
về nhiệm vụ, quan hệ giữa cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước từ một tay phản bác các tin đồn làm tổn hại lợi ích chung, còn một tay tích cực phát
Trung ương đến địa phương để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò triển mạng với phương châm lấy “xây” để “chống”.
quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động báo điện tử. Vấn đề quản lý báo chí ở các nước phương Tây chưa được nghiên
Hai là, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TT-TT, Bộ Công an, Bộ cứu cơ bản và có hệ thống, do quan niệm, tư duy về tự do báo chí ở các nước
Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng quy chế tư bản có nhiều điểm khác biệt so với ở Việt Nam. Theo một số chuyên đề
phân công và phối hợp trong việc lãnh đạo, quản lý nội dung và cung cấp giảng dạy, tập huấn báo chí của Trường Đại học báo chí Lin (Pháp) và Cơ
thông tin cho báo chí nói chung, báo điện tử nói riêng. quan Hợp tác quốc tế Thụy Điển (SIDA) tổ chức tại Việt Nam với chủ đề
Ba là, Chính phủ sớm ban hành các chế độ, chính sách đối với báo “Đào tạo nâng cao báo chí Việt Nam”, các chuyên gia đều khẳng định, báo
điện tử; có ngân sách hỗ trợ việc cung cấp, lắp đặt cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ chí trong xã hội tư bản vẫn hoạt động, phản ánh theo những giá trị và lợi ích
thuật, trang thiết bị, công nghệ cho báo điện tử ra nước ngoài và đặc biệt là hỗ cộng đồng. Công trình nghiên cứu của Trường đại học Caliphoócnia -
trợ máy móc, thiết bị để lắp đặt cho các vùng miền núi, hải đảo, nông thôn, Béckêlêy (một trong những trường có khoa báo chí mạnh của Mỹ về điều tra
vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. trên báo chí) cũng khẳng định tính định hướng của báo chí một khi không
6 19
giữ được tính độc lập, báo chí sẽ không còn là chỗ dựa của người dân, không Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
bảo vệ được họ, bị sai khiến bởi các thế lực. TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
Tổng quan cho thấy, trên nhiều khía cạnh của vấn đề, các công trình VIỆT NAM ĐỐI VỚI BÁO ĐIỆN TỬ ĐẾN NĂM 2020
nghiên cứu đã đưa ra những quan điểm, nhận định và đề xuất giải pháp cho
việc Đảng lãnh đạo đối với báo chí. Tuy nhiên, chưa có công trình khoa học 4.1. DỰ BÁO CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VÀ MỤC TIÊU,
nào nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống, toàn diện về Đảng lãnh đạo báo điện tử PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI
ở Việt Nam, nhất là cơ sở lý luận, vai trò, yếu tố chủ thể, đối tượng, phương VỚI BÁO ĐIỆN TỬ TRONG NHỮNG NĂM TỚI
thức lãnh đạo. Luận án có nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện bộ khung lý luận về 4.1.1. Dự báo các nhân tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng đối
Đảng lãnh đạo báo điện tử ở Việt Nam; trên cơ sở khái quát đặc điểm Đảng với báo điện tử
lãnh đạo báo điện tử và thực trạng Đảng lãnh đạo báo điện tử ở Việt Nam, rút 4.1.2. Mục tiêu
Mục tiêu cụ thể của việc đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với báo điện
kinh nghiệm, đề xuất phương hướng và những giải pháp có tính đặc thù, khả
tử từ nay đến năm 2015: một là, xây dựng hệ thống báo điện tử phát triển nhanh,
thi để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với báo điện
vững chắc, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện về kinh tế, kỹ thuật và quy hoạch
tử đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
tổng thể hệ thống báo chí; hai là, nâng cao chất lượng nội dung thông tin trên
báo điện tử nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu thông tin
Chương 2: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO BÁO ĐIỆN TỬ -
của người dân; ba là, ngăn chặn các thế lực xấu lợi dụng xuyên tạc, bóp méo chủ
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bốn là, tạo môi
trường pháp lý bình đẳng giữa dịch vụ trong nước và dịch vụ nước ngoài cung
2.1. KHÁI NIỆM, QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN, VAI TRÒ, ĐẶC cấp cho báo điện tử; năm là, bảo đảm an toàn an ninh mạng.
ĐIỂM CỦA BÁO ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM 4.1.3. Phương hướng
2.1.1. Khái niệm báo điện tử Một là, tiếp tục hoàn thiện quan điểm, bổ sung chủ trương lãnh đạo
Trên thế giới và ở Việt Nam đang tồn tại nhiều cách gọi khác nhau báo điện tử.
đối với loại hình báo chí này. Hai là, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với
Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia tiếng Việt, báo điện tử là loại báo báo điện tử, khắc phục cả khuynh hướng bao biện, làm thay và khuynh
mà độc giả có thể đọc trên máy tính khi kết nối với đường truyền internet qua bộ hướng buông lỏng lãnh đạo đối với báo điện tử.
chia (modem) (dial-up hoặc ADSL) có dây hoặc không dây (Wi-Fi và WiMax). Ba là, huy động sức mạnh tổng hợp và phát huy những nỗ lực của
Điều 3 Luật Báo chí năm 1999, định nghĩa: “báo điện tử là loại hình báo chí được các tổ chức và các cấp ủy đảng, các cơ quan tham mưu của Đảng trên lĩnh
thực hiện trên hệ thống máy tính”. vực tư tưởng – văn hóa (TT-VH) và các cơ quan quản lý nhà nước về báo
Báo điện tử là loại hình báo chí mà thông tin được truyền tải bởi sự kết điện tử.
hợp của hai giải pháp là giải pháp công nghệ thông tin và giải pháp truyền thông. 4.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH
2.1.2. Sự ra đời và phát triển của báo điện tử ở Việt Nam ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI BÁO ĐIỆN TỬ
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin là tiền đề khoa học – ĐẾN NĂM 2020
công nghệ cho sự ra đời của báo mạng điện tử. Đến lượt mình, báo điện tử đã 4.2.1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính
thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thông tin, làm thay đổi diện mạo báo quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên đối với việc phát triển và lãnh đạo,
chí ở nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, năm 1997, tờ báo trực tuyến đầu tiên của quản lý báo điện tử
Việt Nam ra đời là tờ Tạp chí Quê hương điện tử.
18 7
Nguyên nhân chủ quan Qua gần 15 năm hình thành và phát triển, báo điện tử ở Việt Nam đã
Một là, một số cấp ủy đảng chưa nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan khẳng định vị thế của mình trong hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng;
trọng của báo điện tử, cả mặt tích cực cũng như tác hại của nó, dẫn đến tình các báo có nội dung đa dạng, phong phú, hình thức “bắt mắt”, thu hút hàng triệu
trạng hoặc khắt khe, cấm đoán, hoặc dễ dãi, buông lỏng chỉ đạo, quản lý. lượt người truy cập mỗi ngày, chứng tỏ đây là một phương tiện thông tin hiệu
Hai là, năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ những người làm quả, hữu ích, đồng thời thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền, giáo dục.
báo, nhất là người đứng đầu cơ quan báo điện tử, còn bất cập, hạn chế. 2.1.3. Vị trí, vai trò của báo điện tử hiện nay ở Việt Nam
Một là, là một loại hình báo chí, nhưng là loại hình báo chí mới, báo
Ba là, công tác quản lý cán bộ, phóng viên còn nhiều yếu kém, bất cập.
điện tử có vị trí, vai trò của báo chí nói chung và một số nét đặc thù.
Bốn là, lãnh đạo báo điện tử là lĩnh vực mới, chưa được các cấp ủy
Hai là, báo điện tử đóng vai trò tích cực trong việc phổ biến, tuyên
tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá về sự lãnh đạo của Đảng đối với báo
truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước,
điện tử.
mở rộng hiệu quả thông tin đối ngoại, nâng cao dân trí và đáp ứng nhu cầu
Nguyên nhân khách quan thông tin, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Một là, những vấn đề mới nảy sinh trong hoạt động quản lý báo điện tử, Ba là, báo điện tử giữ vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu
sự đa dạng, phong phú về thông tin và loại hình hoạt động của báo điện tử ảnh hưởng thụ văn hóa, nâng cao dân trí, giáo dục thẩm mỹ, góp phần vào việc
hưởng đến sự lãnh đạo của Đảng. phát hiện, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, sáng tạo những giá trị văn
Hai là, Đảng lãnh đạo báo điện tử trong điều kiện bùng nổ thông tin và hóa mới, xây dựng con người Việt Nam hiện đại.
cạnh tranh thông tin diễn ra quyết liệt, phức tạp. Bốn là, các báo điện tử cũng góp phần quan trọng trong thông tin
Ba là, hoạt động trong môi trường kinh tế thị trường, các cấp ủy đảng đối ngoại.
đứng trước nhiều thách thức về bản lĩnh chính trị, trình độ yêu cầu mới. Năm là, một số đối tượng khác như sinh viên, cán bộ, các nhà
Bốn là, các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng báo điện tử, một số cán bộ, nghiên cứu thường xuyên sử dụng các công cụ tìm kiếm trên báo điện tử để
phóng viên, biên tập viên không vững về bản lĩnh chính trị, bị vật chất chi phối, phục vụ cho công việc học tập, nghiên cứu, sản xuất của mình.
là nguyên nhân gây tác động đến sự lãnh đạo của Đảng đối với báo điện tử. 2.1.4. Đặc điểm của báo điện tử ở Việt Nam
Năm là, lãnh đạo báo điện tử có nhiều khó khăn so với lãnh đạo các 2.1.4.1. Đặc điểm chung của báo điện tử
loại hình báo chí khác. Ra đời sau các loại hình báo chí khác, báo điện tử có đầy đủ những
3.2.3. Một số kinh nghiệm đặc trưng cơ bản của báo in, báo nói, báo hình (đọc, nghe, nhìn hoặc thực hiện
đồng thời ba loại hình thông tin). Thêm vào đó, với sự trợ giúp của công nghệ
Một là, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo điện tử, tích
thông tin, báo điện tử có những đặc trưng hoàn toàn mới, nâng trình độ thông
cực đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, song không xa rời các nguyên tắc.
tin lên một bước cao hơn rất nhiều.
Hai là, phối hợp chặt chẽ giữa sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của
Đặc điểm chung của báo điện tử là: một là, về tính đa phương tiện;
Nhà nước đối với báo điện tử theo một cơ chế rõ ràng.
hai là, tính tức thời và phi định kỳ; ba là, tính tương tác cao; bốn là, tính
Ba là, phải lãnh đạo, quản lý báo điện tử theo phương pháp dân chủ, không bị giới hạn về khả năng lưu trữ và tìm kiếm thông tin bởi số trang, khuôn
trên cơ sở luật pháp và phù hợp với đặc thù của loại hình báo điện tử. khổ hay thời lượng chương trình như các loại hình báo chí khác.
Bốn là, chọn đúng và quản lý chặt đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý báo 2.1.4.2. Đặc điểm riêng của báo điện tử ở Việt Nam
điện tử. Một là, về môi trường phát triển, định hướng nội dung, xu hướng phát
Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn ngừa và triển. Theo quy luật vận động, phát triển của công nghệ thông tin và internet,
uốn nắn kịp thời những lệch lạc, có biện pháp xử lý các sai phạm khi cần thiết. báo điện tử ở Việt Nam đang có điều kiện để bức phá và đi lên nhờ “đi tắt, đón
8 17
đầu”. Xu thế phát triển của xã hội hiện đại trong thời đại bùng nổ thông tin thực hiện và nhân dân, độc giả, nhất là thế hệ trẻ, hiểu đúng và sử dụng báo
hiện nay đã chứng minh một thực tế: nếu giữ vững tính định hướng chính trị - điện tử theo định hướng, có hiệu quả.
xã hội và văn hóa đúng báo điện tử ở Việt Nam sẽ ngày càng lên ngôi, chiếm Năm là, một số cấp ủy chưa coi trọng, thậm chí buông lỏng công tác
ưu thế ngày càng lớn hơn so với các loại hình báo chí khác. Trong thế giới kiểm tra, giám sát đối với báo điện tử.
thông tin của internet, đôi khi bạn đọc bị lạc lối, sai đường. Vì vậy, sự định Sáu là, các cấp ủy đảng chưa coi các đảng viên trong cơ quan báo điện
hướng và tính chính xác của thông tin sẽ là những yếu tố níu giữ bạn đọc. tử là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận báo chí, là lực lượng nòng cốt
Hai là, về cơ quan chủ quản, lực lượng làm báo và độc giả. Đội ngũ
trong cơ quan báo, nên chưa có cơ chế phát huy tối đa vai trò của họ.
phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên giỏi về chuyên môn, nhất là trình độ
3.2.2. Nguyên nhân
khoa học công nghệ... nên tác nghiệp ở mọi lúc, mọi nơi; độc giả, không
3.2.2.1. Nguyên nhân của ưu điểm
giống với các loại hình báo chí khác, để đọc được báo điện tử, độc giả xem
Nguyên nhân chủ quan
qua các phương tiện: máy tính, điện thoại, ipad được kết nối internet.
Ba là, về cơ sở kỹ thuật, công nghệ. Sự kết hợp giữa internet và báo Một là, Đảng đã có nhận thức mới về đặc thù của báo điện tử và tầm
chí là sự hòa nhập tất yếu trong thời kỳ bùng nổ cách mạng thông tin. Thực tế quan trọng, trách nhiệm lãnh đạo của mình đối với báo điện tử, thấy rõ được
những năm qua đã chứng minh, báo điện tử ở nước ta ngày càng nhiều về số những khó khăn, phức tạp, đặc biệt là sự tác động của cơ chế thị trường và sự
lượng, phong phú, hấp dẫn về nội dung, đa dạng về hình thức. Trong tương lai, chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch.
nhu cầu thông tin, hưởng thụ về văn hóa, khoa học trên các báo điện tử sẽ tăng Hai là, Ban Tuyên giáo Trung ương đã duy trì thường xuyên chế độ
đột biến, sự cạnh tranh giữa báo điện tử với các loại hình báo chí khác, kể cả giao ban báo chí để chỉ đạo, định hướng về nội dung tuyên truyền; thường
với truyền hình diễn ra ngày càng gay gắt. xuyên tham mưu, hướng dẫn công tác kiểm tra, biểu dương những việc tốt,
2.2. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO BÁO ĐIỆN TỬ - uốn nắn các lệch lạc, khuyết điểm trong hoạt động báo chí, trong đó có báo
KHÁI NIỆM, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ VAI TRÒ điện tử.
2.2.1. Khái niệm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử Ba là, phần lớn các nhà báo làm việc trong các báo điện tử đã thể hiện
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đối với báo điện tử nhằm góp rõ trách nhiệm của người cầm bút, thực hiện tốt quy ước đạo đức báo chí, trách
phần xây dựng, xác lập, phát triển hệ tư tưởng XHCN; động viên, cổ vũ tích nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, bám sát định hướng chính trị của Đảng.
cực sáng tạo của toàn xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính Bốn là, có sự phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, cơ quan quản lý
trị của đất nước. và các cơ quan liên quan.
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử là sự tác động về
Nguyên nhân khách quan
chính trị, tư tưởng, tổ chức của Đảng đối với báo điện tử và các cơ quan liên
Một là, sự phát triển của đất nước và đường lối của Đảng, chính sách,
quan nhằm định hướng sự phát triển và hoạt động của báo điện tử theo đúng
pháp luật của Nhà nước về báo điện tử tạo ra cơ hội tốt cho báo điện tử.
chức năng, nhiệm vụ và vai trò của báo chí cách mạng.
Hai là, cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, đặc biệt là công nghệ
Chủ thể lãnh đạo của Đảng đối với báo điện tử là Ban Chấp hành
Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên cơ sở thông tin đang có những bước phát triển nhanh.
phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ Ba là, báo điện tử trên thế giới trong những năm qua liên tục có sự
quan quản lý, cơ quan báo điện tử và các cơ quan tham mưu. đổi mới, phát triển nhanh, mạnh, thúc đẩy báo điện tử nước ta phải đổi mới.
Đối tượng lãnh đạo của Đảng đối với báo điện tử trước hết là các cơ Bốn là, kinh tế thị trường đòi hỏi cấp ủy chỉ đạo báo điện tử không
quan báo điện tử (gồm đội ngũ cán bộ, phóng viên, người làm báo điện tử); các ngừng vươn lên, chủ động, phát huy hết khả năng của mình.
cơ quan quản lý; các tổ chức, cơ quan có liên quan trong hệ thống chính trị, trực 3.2.2.2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm
16 9
Ba là, Đảng lãnh đạo các cơ quan báo điện tử, các cơ quan chủ quản, tiếp là tổ chức đảng và thủ trưởng cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo
HNB Việt Nam và các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện đường lối, điện tử và các cơ quan báo có báo điện tử.
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo điện tử Mục đích lãnh đạo của Đảng đối với báo điện tử là định hướng sự
có thời điểm không sát, thậm chí buông lỏng lãnh đạo. phát triển, hoạt động của báo điện tử theo đúng và phục vụ đắc lực hoạt động
Bốn là, những năm qua, Trung ương Đảng, trực tiếp là BCT, BBT đã lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân
ban hành nghị quyết, kết luận, chỉ thị, nhưng Đảng đoàn Quốc hội, Đảng đoàn dân, góp phần nâng cao dân trí, phát triển đời sống tinh thần của xã hội; quảng bá
HNB Việt Nam, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, hình ảnh đất nước,
Đào tạo, trực tiếp là Ban cán sự đảng Bộ TT-TT chưa tham mưu đắc lực để thể con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới; làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa
chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, bổ sung, hoàn chỉnh chính sách, bình” của các thế lực thù địch.
pháp luật, tạo chế tài đủ mạnh để xử lý kịp thời, nghiêm túc các sai phạm. 2.2.2. Nội dung Đảng lãnh đạo báo điện tử
Năm là, Đảng lãnh đạo việc phân công, phối hợp giữa cơ quan chỉ 2.2.2.1. Đảng định hướng sự phát triển và nội dung hoạt động của
đạo, quản lý báo điện tử và cơ quan chủ quản thiếu chặt chẽ, rõ ràng. báo điện tử
Sáu là, mặc dù đã thực hiện khá tốt việc cung cấp thông tin cho báo Đảng lãnh đạo báo điện tử không phải để hạn chế, trái lại để báo điện tử
điện tử, nhưng có nhiều nội dung và thời điểm, Đảng chưa, thậm chí không thực hiện hoàn thành tốt các chức năng của mình. Trong điều kiện Đảng cầm
cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời về các chủ trương mới của Đảng và quyền, sự lãnh đạo của Đảng chính là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho báo điện
thông tin về tình hình thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước cho các cơ tử hoạt động. Đường lối đúng đắn của Đảng có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với báo
quan báo điện tử. điện tử. Đường lối đúng đắn đã chứa đựng trong nó những nội dung thông tin có
Bảy là, bên cạnh đa số cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo bảo đảm kinh sức sống, sức hấp dẫn, tính bổ ích cho báo chí; xã hội đón nhận thông tin từ báo
phí, phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật, công nghệ cho báo điện tử hoạt động, điện tử để hiểu sâu sắc, đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước.
nhưng vẫn còn một số cấp ủy chưa lãnh đạo tạo điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ
2.2.2.2. Đảng lãnh đạo Nhà nước thực hiện tốt chức năng quản lý
thuật, đặc biệt là về công nghệ thông tin, trang thiết bị khoa học hiện đại phục vụ
nhà nước đối với báo điện tử, tạo điều kiện cho báo điện tử phát triển
nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ.
đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của
Về phương thức lãnh đạo
Nhà nước
Một là, việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và định
Từ quan điểm báo điện tử đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng
hướng đối với báo điện tử thời gian qua chưa được chú trọng thường
lãnh đạo Nhà nước cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành nội
xuyên, đúng mức.
dung quản lý nhà nước về báo chí, bảo đảm cho báo điện tử hoạt động
Hai là, có thời điểm Đảng chưa lãnh đạo quyết liệt các cơ quan nhà
theo đúng định hướng của Đảng.
nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với báo điện tử.
Đảng lãnh đạo Nhà nước xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược,
Ba là, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ trong các
quy hoạch, kế hoạch phát triển báo điện tử. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cơ quan báo điện tử chưa được coi trọng đúng mức.
ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về báo điện
Bốn là, các cấp ủy và tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội,
tử; xây dựng chế độ, chính sách về báo điện tử; tổ chức thông tin cho báo chí;
các cơ quan thông tin đại chúng chưa tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục,
quản lý thông tin của báo điện tử; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính
thuyết phục, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
trị nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ báo điện tử; tổ chức,
pháp luật của Nhà nước về báo điện tử để cán bộ, phóng viên báo điện tử
quản lý hoạt động khoa học, công nghệ trong lĩnh vực báo điện tử.