Tiền lương bản chất vai trò của nó

  • 9 trang
  • file .doc
TiÒn l¬ng - b¶n chÊt - vai trß cña nã
------------------
Lêi nãi ®Çu
Thêi kú chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang
nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ë níc ta hiÖn nay cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ cïng
song song tån t¹i, cïng c¹nh tranh, cïng ph¸t triÓn vµ ®Òu chÞu sù qu¶n lý
cña Nhµ níc díi tÇm vÜ m«.
Tuy nhiªn, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc vÉn gi÷ vai trß chñ ®¹o cña nÒn
kinh tÕ quèc d©n, lµ mét c«ng cô cã søc m¹nh vËt chÊt ®Ó Nhµ níc ®iÒu tiÕt vµ
híng dÉn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þnh híng XHCN, gãp phÇn quan träng
kh¾c phôc khuyÕt tËt cña c¬ chÕ thÞ trêng thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch x· héi.
Do nhu cÇu bøc thiÕt hiÖn nay, ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i vËn dông linh ho¹t c¸c
ph¬ng ph¸p qu¶n lý ®Æc biÖt lµ biÖn ph¸p kinh tÕ. Mét trong nh÷ng biÖn
ph¸p kinh tÕ lµ vÊn ®Ò tiÒn l¬ng, tiÒn thëng. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña con ngêi ®Òu v× lîi Ých kinh tÕ. V× thÕ tiÒn l¬ng lµ mét yÕu
tè v« cïng quan träng ®èi víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. Do vËy viÖc g¾n liÒn víi
tiÒn l¬ng víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn viÖc n©ng cao møc sèng æn
®Þnh vµ ph¸t triÓn trªn c¬ së kinh tÕ lµ nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng thÓ t¸ch rêi.
Trong môc ®Ých ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ
hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn hiÖn nay, viÖc ®¶m b¶o lîi Ých c¸ nh©n ngêi lao
®éng lµ mét ®éng lùc c¬ b¶n khuyÕn khÝch sù phÊn ®Êu lç lùc phÊn ®Êu
s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt. ChÝnh v× thÕ c«ng t¸c thanh to¸n tiÒn l¬ng c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng lµ mét phÇn quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong
c«ng t¸c h¹ch to¸n tèt c«ng t¸c nµy, doanh nghiÖp kh«ng chØ ®iÒu hßa gi÷a
lîi Ých cña m×nh víi lîi Ých ngêi lao ®éng mµ cßn lµ nh©n tè gãp phÇn cung
cung cÊp nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c gióp doanh nghiÖp ®iÒu hµnh
kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®i vµo guång m¸y chung cña x· héi
trong c¬ chÕ míi. Tuy nhiªn tiÒn l¬ng chØ thùc sù ph¸t huy t¸c dông cña nã
khi c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng ®îc ¸p dông thÝch hîp nhÊt, s¸t thùc víi t×nh
h×nh thùc tÕ cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, ®óng nguyªn t¾c qui ®Þnh
cña Nhµ níc vµ kh¶ n¨ng cèng hiÕn cña mçi ngêi.
1
Néi dung
I. B¶n chÊt vµ vai trß cña tiÒn l¬ng
1. B¶n chÊt cña tiÒn l¬ng.
§Ó tiÕn hµnh qui tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp bao giê
còng ph¶n cÇn 3 yÕu tè c¬ b¶n ®ã lµ: t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ
lùc lîng lao ®éng. Trong ®ã lùc lîng lao ®éng lµ yÕu tè chÝnh cã tÝnh chÊt
quyÕt ®Þnh. Lao ®éng ho¹t ®éng ch©n tay, ho¹t ®éng trÝ ãc cña con ngêi
nh»m biÕn ®æi nh÷ng vËt thÓ tù nhiªn thµnh nh÷ng vËt thÓ cÇn thiÕt ®Ó tháa
m·n nhu cÇu x· héi.
TiÒn c«ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ tæng hîp quan träng trong nÒn s¶n xuÊt
hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn hiÖn nay bëi v× c¸i mµ ngêi ta mua nh hµng hãa
kh«ng ph¶i lµ lao ®éng mµ lµ søc lao ®éng, lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng. Khi søc lao
®éng trë thµnh hµng hãa th× gi¸ trÞ cña nã ®îc ®o b»ng lao ®éng thÓ hiÖn vµ nã
nh lµ mét s¶n phÈm x· héi cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng.
Chóng ta cÇn ph¶i biÕt ph©n biÖt gi÷a tiÒn c«ng danh nghÜa vµ tiÒn c«ng ®Ých
thùc.
TiÒn c«ng danh nghÜa lµ sè tiÒn mµ ngêi sö dông søc lao ®éng tr¶ cho
ngêi b¸n søc lao ®éng.
TiÒn c«ng thùc tÕ biÓu hiÖn qua sè lîng hµng hãa tiªu dïng vµ c¸c lo¹i
dÞch vô mµ hä mua ®îc th«ng qua tiÒn c«ng danh nghÜa cña hä.
ë níc ta, trong thêi kú bao cÊp, mét phÇn thu nhËp quèc d©n ®îc t¸ch
ra lµm quÜ l¬ng vµ ph©n phèi cho ngêi lao ®éng theo kÕ ho¹ch. TiÒn l¬ng
chØ chÞu sù t¸c ®éng cña qui luËt ph¸t triÓn c©n ®èi cã kÕ ho¹ch chÞu sù chi
phèi trùc tiÕp cña Nhµ níc th«ng qua c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch do Héi ®ång
Bé trëng ban hµnh tiÒn l¬ng chñ yÕu gåm 2 phÇn: phÇn tr¶ b»ng tiÒn trªn hÖ
thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ phÇn tr¶ b»ng hiÖn vËt th«ng qua tem,
phiÕu. Theo chÕ ®é nµy tiÒn l¬ng ®· kh«ng g¾n chÆt víi sè lîng vµ chÊt l-
îng lao ®éng, kh«ng ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ lao ®éng cña ngêi lao ®éng,
chÝnh v× thÕ nã cha t¹o ®îc ®éng lùc ph¸t triÓn s¶n xuÊt.
Trong c¬ chÕ míi, tiÒn l¬ng còng ph¶i tu©n thñ qui luËt cña thÞ trêng søc
lao ®éng vµ chÞu sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc, ®ång thêi nã ph¶i ®îc h×nh thµnh
trªn c¬ së sù tháa thuËn gi÷a ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng. Dùa trªn
sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng, tiÒn l¬ng lµ phÇn gi¸ trÞ míi s¸ng t¹o ra cña
doanh nghiÖp ®Ó tr¶ cho ngêi lao ®éng. Bëi vËy, trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, tiÒn l¬ng ®· trë thµnh mét ph¬ng
tiÖn quan träng, ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch, thóc ®Èy ngêi lao ®éng
2
h¨ng say s¶n xuÊt, t×m tßi s¸ng t¹o vµ cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc.
Nãi tãm l¹i, tiÒn l¬ng lµ kho¶n thu nhËp, lµ nguån sèng chñ yÕu cña
b¶n th©n, cña gia ®×nh ngêi lao ®éng vµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi lao ®éng hßa
nhËp vµo x· héi.
* QuÜ tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé sè tiÒn l¬ng trÝch theo sè
c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp, do doanh nghiÖp qu¶n lý vµ chi tr¶ l¬ng.
2. Vai trß cña tiÒn l¬ng.
TiÒn l¬ng lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ cña s¶n phÈm mµ s¶n
phÈm lµ c¬ së t¹o ra nguån thu nhËp doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy viÖc qu¶n lý
chÆt chÏ vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l¬ng trªn hai ph¬ng diÖn sè lîng vµ chÊt
lîng lµ yªu cÇu bøc thiÕt ®èi víi mçi doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, ®Ó tån t¹i vµ
®øng v÷ng trªn th¬ng trêng hay ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t nh hiÖn nay ®ßi
hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cñng cè sù c©n b»ng côc bé doanh nghiÖp lµm cho
tiÕn tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n.
3. Vai trß qu¶n lý vµ ®iÒu hßa lao ®éng.
Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ngêi sö dông lao ®éng bao giê
còng ®øng tríc hai søc Ðp: chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh. Hä ph¶i t×m c¸ch gi¶m bít møc tèi thiÓu vÒ chi phÝ trong ®ã chi
phÝ tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng. ChÕ ®é tiÒn l¬ng lµ nh÷ng b¶o ®¶m cã tÝnh
chÊt ph¸p lý cña Nhµ níc vÒ quyÒn lîi tèi thiÓu mµ ngêi lao ®éng ®îc hëng
tõ ngêi sö dông lao ®éng cho viÖc hoµn thµnh c«ng viÖc. Nhµ níc thùc hiÖn
qu¶n lý tiÒn l¬ng th«ng qua b¸o c¸o tÝnh to¸n, xÐt duyÖt ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng
thùc tÕ cña ngµnh, cña tõng doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã cã mét c¬ chÕ tiÒn l¬ng
phï hîp, ban hµnh nã nh mét v¨n b¶n ph¸p luËt mµ ngêi sö dông lao ®éng
b¾t buéc ph¶i tu©n theo. HÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng, chÕ ®é phô cÊp
®èi víi tõng ngµnh ph¶i phï hîp ®ã lµ c«ng cô ®Ó ®iÒu tiÕt lao ®éng. Nã sÏ
t¹o ra mét c¬ cÊu lao ®éng hîp lý, mét sù ph©n bæ lao ®éng ®ång ®Òu trong
ph¹m vi x· héi, gãp phÇn vµo sù æn ®Þnh chung cña thÞ trêng lao ®éng.
II. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng.
TiÒn l¬ng gi÷ vai trß quan träng trong vÊn ®Ò kÝch thÝch s¶n xuÊt, song
chØ lµ kh¶ n¨ng. Muèn kh¶ n¨ng ®ã trë thµnh hiÖn thùc, cÇn ph¶i ¸p dông
mét c¸ch linh ho¹t c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng. Mçi h×nh thøc l¬ng cô thÓ ®Òu cã
nh÷ng u ®iÓm vµ h¹n chÕ riªng, v× vËy viÖc ¸p dông tæng hîp c¸c h×nh thøc
tiÒn l¬ng lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan cña qu¶n lý kinh tÕ.
Trong c«ng t¸c qu¶n lý ngêi ta thêng dïng hai h×nh thøc tr¶ l¬ng lµ:
tr¶ l¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh
3
lao ®éng ngêi lao ®éng cßn ®îc hëng c¸c kho¶n kh¸c nh: chÕ ®é phô cÊp,
tiÒn thëng, tiÒn l¬ng khi ngõng viÖc...
1. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian.
§©y lµ h×nh thøc l¬ng ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn kh¶ n¨ng thao t¸c, tr×nh
®é kü thuËt vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ. H×nh thøc nµy mang tÝnh b×nh
qu©n, kh«ng ®¸nh gi¸ ®óng kÕt qu¶ lao ®éng cña mçi ngêi, kh«ng ®¶m b¶o
nguyªn t¾c "lµm theo n¨ng lùc, hëng theo lao ®éng". ChÝnh v× nh÷ng h¹n
chÕ nµy nªn h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian chØ ®îc ¸p dông trong nh÷ng
c«ng viÖc kh«ng thÓ x¸c ®Þnh hao phÝ lao ®éng ®· tiªu hao vµo ®ã nh: víi
nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c qu¶n lý, nh÷ng ngêi lµm ë bé phËn gi¸n tiÕp
kh«ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm.
H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian bao gåm 2 chÕ ®é:
- Theo thêi gian gi¶n ®¬n.
- Theo thêi gian cã thëng.
2. ChÕ ®é tr¶ l¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n:
§©y lµ chÕ ®é tr¶ l¬ng mµ tiÒn l¬ng nhËn ®îc cña mçi ngêi c«ng nh©n
do møc l¬ng cÊp bËc cao hay thÊp víi thêi gian lµm viÖc nhiÒu hay Ýt quyÕt
®Þnh. Cã 3 h×nh thøc l¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n:
- L¬ng ¸p dông cho ngêi lao ®éng lµm nh÷ng c«ng viÖc kÐo dµi
nhiÒu ngµy:
TiÒn l¬ng = L¬ng cÊp bËc + Phô cÊp (nÕu cã).
- L¬ng ngµy: ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc cã thÓ chÊm c«ng theo
ngµy. H×nh thøc nµy cã u ®iÓm lµ khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng ®i lµm ®Òu.
+ L¬ng giê: ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc ®em l¹i kÕt qu¶ trong mét
thêi gian ng¾n.
Ngoµi ra cßn cã h×nh thøc tr¶ l¬ng theo c«ng nhËt: ¸p dông cho c¸c lao
®éng t¹m thêi cha s¾p xÕp vµo b¶ng l¬ng cña doanh nghiÖp vµ tiÒn l¬ng cßn
phô thuéc vµo c«ng viÖc thùc tÕ.
3. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian cã thëng:
ChÕ ®é tr¶ l¬ng nµy lµ sù kÕt hîp gi÷a chÕ ®é tr¶ l¬ng theo thêi gian
®¬n gi¶n víi tiÒn thëng khi ®¹t ®îc nh÷ng chØ tiªu vÒ sè lîng hoÆc chÊt lîng
®· qui ®Þnh.
TiÒn l¬ng = L¬ng thêi gian + Thëng.
=> H×nh thøc nµy cã t¸c dông thóc ®Èy c«ng nh©n t¨ng n¨ng suÊt lao
®éng, tiÕt kiÖm vËt t vËt liÖu vµ b¶o ®¶m chÊt lîng s¶n phÈm.
4. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm.
Lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng mµ sè lîng cña nã nhiÒu hay Ýt lµ phô thuéc vµo
4
sè lîng s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra hoÆc sè lîng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh.
TiÒn l¬ng theo s¶n phÈm c¨n cø trùc tiÕp vµo kÕt qu¶ lao ®éng s¶n xuÊt cña
mçi ngêi. V× vËy nã cã t¸c dông khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn
kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña m×nh, tÝch cùc vµ cè g¾ng h¬n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,
tËn dông thêi gian lµm viÖc, n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt lîng lao ®éng.
* Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm ®îc thùc hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau.
5. Tr¶ l¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp:
§îc ¸p dông ®èi víi ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt mµ c«ng viÖc cña hä mang
tÝnh chÊt ®éc lËp t¬ng ®èi ®· ®îc chuyªn m«n hãa hoÆc ®· ®îc ®Þnh møc
lao ®éng:
§©y lµ mét h×nh thøc tr¶ l¬ng ®óng ®¾n nhÊt vÒ sù ®¸nh gi¸ søc lao
®éng ®· hao phÝ, ngêi lao ®éng lµm ®îc bao nhiªu th× hëng bÊy nhiªu. Tuy
nhiªn nã còng cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ nh ngêi lao ®éng Ýt quan t©m ®Õn viÖc
sö dông tèt m¸y mãc, vËt t thiÕt bÞ.
6. Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm cã thëng cã ph¹t:
H×nh thøc nµy g¾n víi chÕ ®é tiÒn l¬ng trong s¶n xuÊt:
+ Thëng n©ng cao n¨ng suÊt.
+ Thëng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm.
+ Thëng tiÕt kiÖm vËt t (gi¶m tû lÖ hµng háng).
Ngîc l¹i trêng hîp ngêi lao ®éng lµm ra s¶n phÈm háng hoÆc g©y l·ng
phÝ vËt t, kh«ng ®¶m b¶o ®ñ ngµy c«ng lao ®éng th× cã thÓ hä sÏ bÞ ph¹t
tiÒn vµ thu nhËp cña hä sÏ b»ng tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm trõ ®i kho¶n tiÒn
ph¹t.
Sù thµnh ®¹t cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng g¾n liÒn víi 2 vÊn ®Ò
then chèt: viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc, sè tiÒn l¬ng mµ mçi
c«ng nh©n viªn nhËn ®îc. §Ó ®¹t ®îc 2 vÊn ®Ò then chèt trªn, mçi doanh
nghiÖp ph¶i cã chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ tèt, thay ®æi c¬ chÕ qu¶n lý cò,
coi träng t duy thùc tÕ. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®-
îc qu¶n b»ng "bµn tay v« h×nh" vµ "bµn tay h÷u h×nh". §Ó hoµn thiÖn c«ng
t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l¬ng lµ môc tiªu hµng ®Çu cÊp b¸ch vµ cÇn thiÕt
®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-
¬ng ph¶i theo dâi ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vÒ l¬ng, thëng,
BHXH, BHYT, KPC§ theo qui ®Þnh cña Nhµ níc.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty elmacco, qua sù nghiªn cøu nghiªm
tóc vÒ thùc tÕ cña c«ng ty, víi sù híng dÉn tËn t×nh cña c« chó, anh chÞ
trong phßng kÕ to¸n tµi chÝnh. T«i xin m¹nh d¹n ®a ra mét sè gi¶i ph¸p c¬
5
b¶n gãp phÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng.
C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp do Nhµ níc qu¶n lý cho nªn viÖc tÝnh
to¸n quÜ l¬ng cña c«ng ty ph¶i c¨n cø vµo doanh thu theo tû lÖ thùc tÕ. Víi
c¸ch tÝnh l¬ng theo doanh thu sÏ kh¾c phôc ®îc nh÷ng tån t¹i cña c¸ch tÝnh
l¬ng tríc ®ã (chØ c¨n cø vµo sè lîng CNV). §©y lµ ®éng lùc m¹nh mÏ ®Ó
kÝch thÝch s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn vµ còng lµ mét h×nh thøc tÝnh to¸n
quÜ l¬ng thÝch hîp trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Tuy nhiªn ë C«ng ty víi bé
phËn hµnh chÝnh cßn qu¸ phøc t¹p . §©y lµ bé phËn kh«ng trùc tiÕp t¹o ra
nguån l¬ng còng nh quÜ l¬ng nªn:
Thø nhÊt, biÖn ph¸p ®Çu tiªn lµ c«ng ty nªn ®iÒu chØnh l¹i bé m¸y qu¶n
lý vµ ®Æc biÖt lµ nªn s¸t nhËp l¹i mét sè phßng ban mµ hiÖu qu¶ vÉn cao.
Thø hai, ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn chó ý bè trÝ ®óng ngêi, ®óng viÖc,
s¾p xÕp hîp lý ®Ó ph¸t huy tµi n¨ng cña tõng ngêi.
Thø ba, ®Ó t¹o nguån, t¨ng thu nhËp cho c¸n bé CNV trong toµn c«ng
ty th× tríc tiªn c«ng ty ph¶i më réng qui m« s¶n xuÊt, t¨ng sè lîng s¶n
phÈm tiªu thô (c¶ vÒ chñng lo¹i hµng hãa còng nh chÊt lîng hµng hãa). Bªn
c¹nh ®ã c«ng ty ph¶i lu«n ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng tiªu thô
trªn thÞ trêng trong vµ níc ngoµi víi môc ®Ých t¨ng doanh thu cho lîi nhuËn
cao.
Thø t, tËn dông triÖt ®Ó chÝnh s¸ch thuÕ cã lîi thiÕu xuÊt khÈu = 0 v×
hiÖn nay Nhµ níc ®ang khuyÕn khÝch xuÊt khÈu h¹n chÕ nhËp khÈu ®Ó t¨ng
doanh thu mét c¸ch ®¸ng kÓ, gãp phÇn ®Èy møc l¬ng cho ngêi lao ®éng ®Ó
dÇn dÇn tõng bíc c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé CNV.
Thø n¨m, c«ng ty ph¶i cè g¾ng sö dông cã hiÖu qu¶ ph¬ng thøc kinh tÕ
vÒ tiÒn l¬ng vµ ph©n phèi hîp lý quÜ l¬ng trong néi bé nh»m võa ®¶m b¶o,
võa kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn b»ng c¸ch:
+ Lîi nhuËn kinh tÕ cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh lµ hiÖu qu¶ doanh
thu trõ chi phÝ chÝnh v× thÕ doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi c¸ch tiÕt kiÖm chi
phÝ vµ coi ®ã lµ gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nhÊt mang tÝnh chÊt chiÕn lîc trong mäi
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty
+ Hoµn thiÖn thªm c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng tõ ®ã ®Ó cã c¨n cø x¸c
®Þnh sè lîng lao ®éng tiªu thô hîp lý cã mét ®¬n vÞ s¶n phÈm trong s¶n
xuÊt kinh doanh ®Ó trªn c¬ së x©y dùng ®Þnh møc tiÒn l¬ng hîp lý.
+ Tæ chøc tèt viÖc ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ cho c¸n bé CNV.
+ Hµng th¸ng xÐt l¬ng thëng mét c¸ch chÝnh ®¸ng v× tiÒn l¬ng, tiÒn th-
ëng lµ mét ®ßn b¶y kinh tÕ, lµ phÇn gi¸ trÞ míi s¸ng t¹o ra, lµ nguån thu
6
nhËp chñ yÕu cña ngêi lao ®éng.
7