Thuế giá trị gia tăng trong thương mại dịch vụ và vai trò của nó trong thúc đẩy kinh doanh

  • 41 trang
  • file .doc
§Ò ¸n m«n häc
Lêi më ®Çu
ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc tiÕn hµnh thÝ ®iÓm ë ViÖt Nam tõ th¸ng 9 n¨m 1993.
Qua mét thêi gian thùc hiÖn, ®óc kÕt kinh nghiÖm thùc tiÔn vµ chän nh÷ng bµi häc
thµnh c«ng, thÊt b¹i cña mét sè níc trªn thÕ giíi, dù th¶o luËt ®îc x©y dùng tõ ®Çu
n¨m 1995, ®îc Quèc héi kho¸ IX kú häp thø 11 th«ng qua vµo gi÷a th¸ng 5 n¨m
1997 vµ b¾t ®Çu ¸p dông chÝnh thøc trªn diÖn réng tõ 1/1/1999. ViÖc ban hµnh thuÕ
gi¸ trÞ gi¸ t¨ng lµ mét bíc c¶i c¸ch quan träng trong hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ cña
ViÖt Nam.
VÒ lý thuyÕt, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cã tÝnh khoa häc rÊt cao, cã kh¶ n¨ng t¹o ® îc
c«ng b»ng trong viÖc thu thuÕ, khuyÕn khÝch ®Çu t, më réng s¶n xuÊt kinh doanh,
xuÊt khÈu,b¶o hé s¶n xuÊt trong níc, æn ®Þnh nguån ng©n s¸ch Nhµ níc vµ ®Æc biÖt
lµ kh¾c phôc ®îc sù trïng l¾p, chång chÐo qua nhiÒu kh©u cña thuÕ doanh thu.
Sau mét thêi gian thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®i vµo cuéc sèng, chóng ta ®· ®¹t ® îc
mét sè kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Tuy nhiªn, ®©y lµ mét s¾c thuÕ cßn rÊt míi ®èi víi níc
ta nªn trong qu¸ tr×nh ¸p dông kh«ng tr¸nh khái nh÷ng víng m¾c. ViÖt Nam ®ang
trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ Khu vùc vµ ThÕ giíi. Mét trong
nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra trong qu¸ tr×nh héi nhËp lµ ph¶i tiÕn hµnh c¶i c¸ch, ®æi míi vµ
hoµn thiÖn hÖ thèng thuÕ hiÖn hµnh ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn vµ hîp t¸c
Quèc tÕ lµ tÊt yÕu.
Qua t×m hiÓu, nghiªn cøu, b¶n th©n muèn biÕt thªm vÒ s¾c thuÕ nµy, em xin
chän ®Ò tµi “ ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trong Th¬ng m¹i dÞch vô vµ vai trß cña nã
trong thóc ®Èy kinh doanh ”. §Ò ¸n ®îc tr×nh bµy gåm nh÷ng phÇn sau:
Ch¬ng I : ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trong Th¬ng m¹i dÞch vô.
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng cña thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trong Th¬ng m¹i dÞch vô
níc ta hiÖn nay.
Ch¬ng III : Híng gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c cña luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng
trong c¸c ngµnh nãi chung vµ Th¬ng m¹i dÞch vô nãi riªng.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n GS.TS §Æng §×nh §µo ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò
¸n nµy. Do cßn h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é vµ ®iÒu kiÖn nªn khi tr×nh bµy ®Ò ¸n cßn nhiÒu sai
sãt, kÝnh mong thÇy c« xem xÐt, chØ b¶o ®Ó ®Ò ¸n ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Sinh viªn : L¬ng Ngäc Hoµng.
Ch¬ng I : ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trong Th¬ng m¹i dÞch vô
I. Kh¸i niÖm chung vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng:
1. Kh¸i niÖm :
Theo ®iÒu 1 cña thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: “ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ thuÕ tÝnh trªn
kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸, dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n
xuÊt, lu th«ng ®Õn tiªu dïng ”.
- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ lo¹i thuÕ ®¸nh trªn diÖn réng, bëi lÏ qua lo¹i thuÕ
nµy vÒ mÆt lý thuyÕt mäi hµng ho¸ vµ dÞch vô ®Òu cã thÓ ®a vµo diÖn ®¸nh
thuÕ.
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ mét lo¹i thuÕ tinh trªn gi¸ thÓ hiÖn ë chç tiÒn thuÕ
ph¶i ®îc tÝnh mét tû lÖ % nhÊt ®Þnh trªn gi¸ c¶ mµ kh«ng ph¶i lµ sè tiÒn cè
®Þnh trªn hµng ho¸ vµ dÞch vô.
- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®¸nh trªn nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau tõ s¶n xuÊt,
ph©n phèi ®Õn tiªu thô c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô.
- Trong ®ã, gi¸ trÞ t¨ng thªm lµ kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸ dÞch
vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt, lu th«ng ®Õn tiªu dïng vµ kho¶n gi¸
trÞ t¨ng thªm nµy do ngêi tiªu dïng chÞu.
2. Môc ®Ých :
Môc ®Ých cña thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ nh»m khuyÕn khÝch c¸c nhµ doanh
nghiÖp ®Çu t mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng s¶n
phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¹o tÝch luü cao cho doanh nghiÖp, t¨ng tû lÖ huy
®éng cho Ng©n s¸ch Nhµ níc. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng gãp phÇn khuyÕn khÝch
m¹nh mÏ s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu v× møc thuÕ hµng xuÊt khÈu lµ 0%,
ngoµi ra cßn ®îc tho¸i tr¶ l¹i toµn bé sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· nép ë kh©u tr-
íc, t¹o ®iÒu kiÖn c¹nh tranh trªn thÞ trêng Khu vùc vµ ThÕ giíi. ThuÕ gi¸ trÞ gia
t¨ng hµng nhËp khÈu cã t¸c dông thiÕt thùc b¶o vÖ s¶n xuÊt kinh doanh hµng
néi ®Þa, ®Èy m¹nh s¶n xu©t hµng ho¸ theo híng xuÊt khÈu.
3. Vai trß cña thuÕ :
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, thuÕ cã vai trß chñ yÕu sau :
- ThuÕ lµ nguån thu chñ yÕu cña Ng©n s¸ch Nhµ níc : ThuÕ lµ nguån thu
vËt chÊt quan träng ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn vµ tån t¹i cña bé m¸y Nhµ níc
vµ c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi kh¸c, ®Ó cã mét nÒn tµi chÝnh Quèc gia lµnh
m¹nh th× chñ yÕu ph¶i dùa vµo nguån thu tõ mäi néi bé nÒn Kinh tÕ Quèc d©n.
Tuy nhiªn, giíi h¹n cña thuÕ kh«ng bao giê cho phÐp lín h¬n hoÆc b»ng thu
nhËp Quèc gia thuÇn.
- ThuÕ lµ c«ng cô qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ : ThuÕ cã vai trß
quan träng trong viÖc kiÓm kª, kiÓm so¸t, ph©n tÝch, híng dÉn vµ ®iÒu chØnh
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong tÊt c¶ c¸c thµnh
phÇn Kinh tÕ. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n c¬ cÊu vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i
thuÕ, x¸c ®Þnh møc thu hîp lý gi÷a c¸c ®èi tîng tÝnh thuÕ, ph¬ng ph¸p qu¶n lý
thuÕ ph¶i gãp phÇn khuyÕn khÝch, n©ng ®ì ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, më
rénh thÞ trêng cña c¸c doanh nghiÖp, híng dÉn s¶n xuÊt vµ tiªu dïng hîp lý.
- ThuÕ gãp phÇn ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ®iÒu
hoµ thu nhËp vµ thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi : b×nh ®¼ng vÒ ®éng viªn, ®ãng
gãp gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thÓ hiÖn qua viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ
thèng nhÊt gi÷a c¸c ngµnh nghÒ, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c tÇng líp d©n c, tõ
®ã khuyÕn khÝch c¶i tiÕn kü thuËt, ®Çu t vèn, chÊt x¸m ®Ó cã thui nhËp chÝnh
®¸ng.
4. Néi dung cña thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng :
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
4.1. §èi tîng ¸p dông :
4.1.1. Ph¹m vi vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng :
* Ph¹m vi ¸p dông :
XÐt vÒ gãc ®é kinh tÕ, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®¸nh trªn phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm
ph¸t sinh qua c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn s¶n phÈm hµng ho¸, do ®ã,
moÞ ho¹t ®éng kinh doanh thuéc ph¹m vi ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
kinh doanh ®Òu thuéc ®èi tîng nép thuÕ.
Nh vËy, ph¹m vi ¸p dông cña thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cã thÓ bao gåm :
- Ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu.
- Ho¹t ®éng s¶n xuÊt mÆt hµng thuéc diÖn ®¸nh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt.
- Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô nãi chung bao gåm c¶ s¶n xuÊt
n«ng nghiÖp ®ang thuéc diÖn chÞu thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp.
* §iÒu kiÖn ¸p dông :
- C«ng t¸c kÕ to¸n vµ ho¸ ®¬n chøng tõ ë doanh nghiÖp. Ho¸ ®¬n chøng tõ lµ
c¨n cø ph¸p lý ®Ó thùc hiÖn tÝnh thuÕ, kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. C¬ së tÝnh
thuÕ lµ gi¸ trÞ t¨ng thªm , v× vËy, muèn x¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ t¨ng thªm th×
doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn ghi chÐp ®Çy ®ñ ®Ó x¸c ®Þnh ®îc ®Çu vµo, ®Çu ra.
MÆt kh¸c, ®èi víi doanh nghiÖp thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, kh«ng cã
ho¸ ®¬n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña bªn b¸n th× sÏ kh«ng ®îc khÊu trõ phÇn thuÕ
gi¸ trÞ gia t¨ng ®· nép ë kh©u tríc.
- C«ng t¸c qu¶n lý cña c¬ quan thuÕ : Thùc hiÖn luËt thuÕ kh«ng nh÷ng t¸c
®éng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp mµ c¶ c¬ quan thuÕ còng ph¶i
c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p qu¶n lý nh :CÊp m· sè thuÕ, ¸p dông tin häc vµo c«ng t¸c
thuÕ, ph¸t hµnh vµ qu¶n lý ho¸ ®¬n chøng tõ, ph¸t huy tinh thÇn tù gi¸c cña
doanh nghiÖp trong viÖc tù tÝnh thuÕ, tù kª khai thuÕ vµ nép thuÕ theo th«ng
b¸o vµo kho b¹c Nhµ níc. Qua ®ã qu¶n lý ®îc ®èi tîng nép thuÕ, h¹n chÕ ®îc
thÊt thu ng©n s¸ch vµ tiªu cùc trong lÜnh vùc thuÕ.
4.1.2. §èi tîng nép thuÕ :
§èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 3 cña luËt thuÕ gi¸
trÞ gia t¨ng l¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸,
dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt ngµnh nghÒ,
h×nh thøc, tæ choc kinh doanh ( gäi chung lµ c¬ së kinh doanh ) vµ c¸c tæ chøc,
c¸ nh©n kh¸c cã nhËp khÈu hµng ho¸ chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ( gäi chung lµ
ngêi nhËp khÈu ).
Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô gåm :
- C¸c tæ chøc kinh doanh ®îc thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh theo luËt
doanh nghiÖp, luËt doanh nghiÖp Nhµ níc vµ luËt hîp t¸c x·.
- C¸c tæ chøc kinh tÕ cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi, tæ
chøc x· héi – nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ sù
nghiÖp kh¸c.
- C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn níc ngoµi tham gia hîp
t¸c kinh doanh theo luËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, c¸c c«ng ty níc ngoµi
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
vµ tæ chøc níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh ë ViÖt Nam kh«ng theo luËt ®Çu t
níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.
- C¸ nh©n, hé gia ®×nh s¶n xuÊt, kinh doanh, nhãm ngêi kinh doanh ®éc
lËp vµ c¸c ®èi tîng kinh doanh kh¸c.
4.1.3. §èi tîng kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng :
Hµng ho¸, dÞch vô díi ®©y kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng:
1. S¶n phÈm trång trät ( bao gåm c¶ s¶n phÈm rõng trång ) ch¨n nu«i,
nu«i trång thuû s¶n cha chÐ biÕn thµnh c¸c s¶n phÈm kh¸c hoÆc chØ qua s¬ chÕ
th«ng thêng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tù s¶n xuÊt vµ b¸n ra.
2. S¶n phÈm muèi.
3. Hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt kh«ng ph¶i nép
thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë kh©u ®· chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt.
4. ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng thuéc lo¹i trong níc cha
s¶n xuÊt ®îc mµ c¬ së cã dù ¸n ®Çu t nhËp khÈu ®Ó lµm tµi s¶n cè ®Þnh theo dù
¸n ®ã.
5. ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt thuéc diÖn chÞu thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt.
6. Nhµ ë thuéc së h÷u Nhµ níc do Nhµ níc b¸n cho ngêi ®ang thuª.
7. DÞch vô tÝn dông, quü ®Çu t.
8. B¶o hiÓm nh©n thä, b¶o hiÓm häc sinh, b¶o hiÓm vËt nu«i, c©y trång vµ c¸c
lo¹i b¶o hiÓm kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh.
9. DÞch vô y tÕ.
10. Ho¹t ®éng v¨n ho¸, triÓn l·m vµ thÓ dôc, thÓ thao kh«ng nh»m môc ®Ých
kinh doanh, biÓu diÔn nghÖ thuËt, s¶n xuÊt phim, ph¸t hµnh vµ chiÕu phim
nhùa, phim vidio tµi liÖu.
11.D¹y häc, d¹y nghÒ.
12.Ph¸t sang truyÒn thanh, truyÒn h×nh theo ch¬ng tr×nh b»ng nguån vèn Ng©n
s¸ch Nhµ níc.
13. In, s¶n xuÊt vµ ph¸t hµnh : B¸o, t¹p chÝ, b¶n tin chuyªn ngµnh, s¸ch chÝnh
trÞ, s¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh, s¸ch v¨n b¶n ph¸p luËt, s¸ch in b»ng tiÕng d©n
téc thiÓu sè, tranh, ¶nh, ¸p phÝch tuyªn truyÒn cæ ®éng, in tiÒn.
14. DÞch vô phôc vô c«ng céng vÒ vÖ sinh, tho¸t níc ®êng phè vµ khu d©n c,
duy tr× vên thó, vên hoa, c«ng viªn, c©y xanh ®êng phè, chiÕu s¸ng c«ng céng,
dÞch vô tang lÔ.
15. Duy tu, söa ch÷a, x©y dung c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, nghÖ thuËt, c«ng tr×nh
phôc vô c«ng céng, c¬ së h¹ tÇng vµ nhµ t×nh nghÜa b»ng nguån vèn ®ãng gãp
cña nh©n d©n vµ vèn viÖn trî nh©n ®¹o.
16. VËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt.
17.§iÒu tra, th¨m dß ®Þa chÊt, ®o ®¹c, lËp b¶n ®å thuéc lo¹i ®iÒu tra c¬ b¶n cña
Nhµ níc.
18.Tíi, tiªu níc phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, níc s¹ch do tæ chøc, c¸ nh©n tù
khai th¸c ®Ó phôc vô cho sinh ho¹t ë n«ng th«n, miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng s©u,
vïng xa.
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
19. Vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng phôc vô quèc phßng, an ninh.
20. Hµng nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp sau : Hµng viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî
kh«ng hoµn l·i, quµ tÆng cho c¸c c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc
chÝnh trÞ – x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi – nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò
trang nh©n d©n, ®å dïng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi theo quy chÕ miÔn
trõ ngo¹i giao, hµng mang theo ngêi trong tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ.
21. Hµng ho¸ chuyÓn khÈu, qu¸ c¶nh, mîn ®êng qua ViÖt Nam, hµng t¹m
nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu vµ t¹m xuÊt khÈu, t¸i nhËp khÈu.
22. Hµng ho¸, dÞch vô cung øng trùc tiÕp cho vËn t¶i Quèc tÕ vµ c¸c ®èi tîng
tiªu dïng ngoµi ViÖt Nam.
23. ChuyÓn giao c«ng nghÖ.
24. Vµng nhËp khÈu d¹ng thái, miÕng cha ®îc chÕ t¸c thµnh c¸c s¶n phÈm mü
nghÖ, ®å trang søc hay s¶n phÈm kh¸c.
25. Mét sè s¶n phÈm xuÊt khÈu lµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n khai th¸c cha qua
chÕ biÕn do ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ.
26. Hµng ho¸, dÞch vô cña nh÷ng c¸ nh©n kinh doanh cã møc thu nhËp thÊp.
Møc thu nhËp thÊp do ChÝnh phñ quy ®Þnh.
Hµng ho¸, dÞch vô kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i
®iÒu nµy kh«ng ®îc khÊu trõ vµ hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo.
4.2. C¨n cø vµ ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trong Th¬ng m¹i dÞch
vô:
4.2.1. C¨n cø tÝnh thuÕ :
C¨n cø tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt.
* Gi¸ tÝnh thuÕ : Theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 7 luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ ®iÒu
6 cña nghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§ - CP, gi¸ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng
ho¸, dÞch vô ®îc x¸c ®Þnh nh sau :
- §èi víi hµng ho¸, dÞch vô do c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh b¸n ra hoÆc
cung øng cho c¸c ®èi tîng kh¸c lµ gi¸ b¸n cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
- §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ gi¸ nhËp khÈu t¹i cöa khÈu céng ( + ) víi
thuÕ nhËp khÈu, gi¸ nhËp khÈu t¹i cöa khÈu lµm c¨n cø tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia
t¨ng ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸ tÝnh thuÕ hµng ho¸ nhËp khÈu.
Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc miÔn, gi¶m thuÕ nhËp khÈu th× gi¸ tÝnh
thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu céng víi ( + ) thuÕ nhËp khÈu
x¸c ®Þnh theo møc thuÕ ph¶i nép sau khi ®· ®îc miÔn gi¶m.
- ®èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô c¬ së kinh doanh xuÊt ®Ó tiªu dïng
kh«ng phôc vô cho s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng
ho¸, dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× ph¶i tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng
®Çu ra. Gi¸ tÝnh thuÕ tÝnh theo gi¸ b¸n cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô cïng
lo¹i.
- §èi víi dÞch vô do phÝa níc ngoµi cung øng cho c¸c ®èi tîng tiªu dïng ë
ViÖt Nam, gi¸ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ gi¸ dÞch vô ph¶i thanh to¸n cho phÝa
níc ngoµi.
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
- DÞch vô cho thuª tµi s¶n bao gåm cho thuª nhµ xëng, kho tµng, bÕn b·i,
ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, m¸y mãc thiÕt bÞ.
Gi¸ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ gi¸ cho thuª cha cã thuÕ. Trêng hîp cho
thuª theo h×nh thøc thu tiÒn tõng kú hoÆc thu tríc tiÒn thuª cho mét thêi h¹n
thuª th× thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh trªn sè tiÒn thu tõng kú hoÆc thu tr íc, bao
gåm c¶ c¸c kho¶n thu díi h×nh thøc kh¸c nh thu tiÒn ®Ó hoÇn thiÖn, söa ch÷a,
n©ng cÊp nhµ cho thuª theo yªu cÇu cña bªn thuª.
- §èi víi hµng ho¸, dÞch vô kh¸c lµ gi¸ do ChÝnh phñ quy ®Þnh.
* ThuÕ suÊt : LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hiÖn nay quy ®Þnh 4 møc thuÕ suÊt :
0%, 5%, 10%, 20% trong ®ã :
1. Møc thuÕ suÊt 0% ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu.
2. Møc thuÕ suÊt 5% ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô :
a) Níc s¹ch phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t.
b) Ph©n bãn, quÆng ®Ó s¶n xuÊt ph©n bãn, thuèc trõ s©u bÖnh vµ chÊt kÝch
thÝch t¨ng trëng vËt nu«i, c©y trång.
c) ThiÐt bÞ vµ dông cô y tÕ, b«ng vµ b¨ng vÖ sinh y tÕ.
d) Thuèc ch÷a bÖnh, phãng bÖnh.
e) Gi¸o cô dïng ®Ó gi¶ng d¹y vµ häc tËp.
f) §å ch¬i cho trÎ em, s¸ch khoa häc – kü thuËt, s¸ch v¨n häc nghÖ thuËt,
s¸ch phôc vô thiÕu nhi, s¸ch ph¸p luËt, trõ s¸ch v¨n b¶n ph¸p luËt quy ®Þnh
t¹i kho¶n 13 ®iÒu 4 cña luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
g) S¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thuû s¶n cha qua chÕ biÕn
gåm c¶ con gièng, c©y gièng, h¹t gièng, trõ ®èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1
®iÒu 4 cña luËt nµy.
h) L©m s¶n ( trõ gç, m¨ng ) cha qua chÕ biÕn, thùc phÈm t¬i sèng.
i) S¶n phÈm b»ng ®ay, cãi, tre, nøa, l¸.
j) B«ng s¬ chÕ tõ b«ng trång ë trong níc.
k) Thøc ¨n gia sóc, gi a cÇm vµ thøc ¨n cho vËt nu«i kh¸c.
l) DÞch vô khoa häc, kü thuËt.
m) DÞch vô trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.
3. Møc thuÕ suÊt 10% ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô :
a) DÇu má, khÝ ®èt, than ®¸, quÆng vµ s¶n phÈm khai kho¸ng kh¸c.
b) §iÖn th¬ng phÈm.
c) S¶n phÈm ®iÖn tö, c¬ khÝ, ®å ®iÖn.
d) Ho¸ chÊt, mü phÈm.
e) Sîi, v¶i, s¶n phÈm may mÆc, thªu ren.
f) GiÊy vµ s¶n phÈm b»ng giÊy.
g) §êng, s÷a, b¸nh, kÑo, níc gi¶i kh¸t vµ c¸c lo¹i thùc phÈm chÕ biÕn
kh¸c.
h) S¶n phÈm gèm , sø, thuû tinh, cao su, nhùa, gç vµ s¶n phÈm b»ng gç, xi
m¨ng, g¹ch, ngãi vµ vËt liÖu x©y dung kh¸c.
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
i) X©y dung, l¾p ®Æt.
j) VËn t¶i, bèc xÕp.
k) DÞch vô bu ®iÖn, bu chÝnh, viÔn th«ng.
l) Cho thuª nhµ, kho tµng, bÕn b·i,nhµ xëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn
vËn t¶i.
m) DÞch vô t vÊn ph¸p luËt.
n) Chôp, in, phãng ¶nh, in b¨ng, sang b¨ng, cho thuª b¨ng, quay vidio,
chiÕu vidio, sao chôp.
o) Uèn tãc, may ®o quÇn ¸o, nhuém, giÆt, lµ, tÈy, hÊp.
p) C¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô kh¸c kh«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2,
kho¶n 4 ®iÒu nµy, trõ hµng ho¸ chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ë kh©u s¶n xuÊt,
kh©u nhËp khÈu.
4. Møc thuÕ suÊt 20% ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô :
a) Vµng, b¹c, ®¸ quý do c¬ së kinh doanh mua vµo.
b) Kh¸ch s¹n, du lÞch, ¨n uèng.
c) Sæ xè kiÕn thiÕt vµ c¸c lo¹i h×nh sæ xè kh¸c.
d) §¹i lý tµu biÓn.
e) DÞch vô m«i giíi.
Trong trêng hîp cÇn thiÕt, Uû ban Thêng vô Quèc héi cã thÓ söa ®æi, bæ
sung danh môc hµng ho¸, dÞch vô theo c¸c møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i ®iÒu nµy
vµ ph¶i b¸o c¸o ®Ó Quèc héi phª chuÈn trong kú häp gÇn nhÊt.
4.2.2. Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng:
ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng c¬ së kinh doanh ph¶i nép ®îc tÝnh theo mét trong
hai ph¬ng ph¸p: Ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ vµ ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn
thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Trêng hîp c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo
ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ cã ho¹t ®éng kinh doanh mua, b¸n vµng, b¹c, ®¸
quý, ngo¹i tÖ th× c¬ së ph¶i h¹ch to¸n riªng ho¹t ®éng kinh doanh nµy ®Ó tÝnh
thuÕ trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng.
§èi tîng ¸p dông vµ viÖc x¸c ®Þnh thuÕ ph¶i nép theo tõng ph¬ng ph¸p nh
sau:
a) Ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ:
§èi tîng ¸p dông: Lµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh doanh, doanh nghiÖp thµnh
lËp theo luËt doanh nghiÖp Nhµ níc, luËt doanh nghiÖp, luËt hîp t¸c x·, doanh
nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh doanh kh¸c, trõ c¸c
®èi tîng ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng.
X¸c ®Þnh sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép:
Sè thuÕ GTGT = ThuÕ GTGT®Çu ra - ThuÕ GTGT ®Çu vµo
ph¶i nép ®îc khÊu trõ
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
Trong ®ã, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra b»ng ( = )gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸,
dÞch vô chÞu thuÕ b¸n ra nh©n víi ( x ) thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng
ho¸, dÞch vô ®ã.
C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ
thuÕ khi b¸n hµng ho¸, dÞch vô ph¶i tÝnh thuÕ vµ thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña
hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra. Khi lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸, dÞch vô, c¬ së kinh
doanh ph¶i ghi râ gi¸ b¸n cha cã thuÕ, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ tæng sè tiÒn ngêi
mua ph¶i thanh to¸n. Trêng hîp ho¸ ®¬n chØ ghi gi¸ thanh to¸n, kh«ng ghi gi¸
cha cã thuÕ vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸, dÞch
vô b¸n ra ph¶i tÝnh trªn gi¸ thanh to¸n ghi trªn ho¸ ®¬n, chøng tõ. Doanh thu
cha cã thuÕ ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ b¸n trõ ( - ) thuÕ tÝnh trªn gi¸ b¸n.
VÝ dô: Doanh nghiÖp b¸n s¾t, thÐp
Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT ®èi víi s¾t lµ: 4.600.000 ®/tÊn
ThuÕ GTGT 5%: 230.000 ®/tÊn
Khi b¸n, cã mét sè ho¸ ®¬n doanh nghiÖp chØ ghi gi¸ b¸n 4.800.000 ®/tÊn
ThuÕ GTGT tÝnh trªn danh sè b¸n ®îc x¸c ®Þnh lµ:
4.800.000 ®/tÊn x 5% = 240.000 ®/tÊn
Doanh thu ®îc x¸c ®Þnh l¹i b»ng:
4.660.000 ® ( = 4.800.000 ® - 240.000 ® )
Doanh nghiÖp mua thÐp còng kh«ng ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo ®èi víi
ho¸ ®¬n mua kh«ng ghi thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nµy.
ThuÕ GTGT Tæng sè thuÕ GTGT ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT
®Çu vµo = mua hµng ho¸, dÞch vô
§èi víi hé kinh doanh nép thuÕ theo ph¬ng ph¸pkhÊu trõ thuÕ, ®îc khÊu trõ
thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo ph¸t sinh kÓ tõ th¸ng ®îc
¸p dông nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ; §èi víi hµng ho¸, dÞch vô
mua vµo th¸ng tríc ®îc ¸p dông nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ th×
kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo.
b) Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng:
§èi tîng ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng lµ:
- C¸ nh©n s¶n xuÊt,kinh doanh lµ ngêi ViÖt Nam.
- Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh ë ViÖt Nam kh«ng theo luËt ®Çu
t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n, hãa
®¬n chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ.
X¸c ®Þnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép ;
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
Sè thuÕGTGT = GTGTcña hµng hãa x ThuÕ suÊt thuÕ GTGT cña
ph¶i nép dÞch vô chÞu thuÕ hµng hãa, dÞch vô ®ã.
GTGT cña hµng hãa = Doanh sè cña hµng - Gi¸ vèn cña hµng hãa,
dÞch vô hãa, dÞch vô b¸n ra dÞch vô b¸n ra
Gi¸ trÞ gia t¨ng x¸c ®Þnh ®èi víi mét sè nghµnh nghÒ kinh doanh nh sau:
- §èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b¸n hµng lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh
sè b¸n víi doanh sè vËt t, hµng hãa, dÞch vô mua vµo dïng cho s¶n xuÊt, kinh
doanh. Trêng hîp c¬ së kinh doanh kh«ng h¹ch to¸n ®îc doanh sè vËt t,
hµng hãa, dÞch vô mua vµo t¬ng øng víi doanh sè b¸n hµng ra th× x¸c ®Þnh nh
sau:
Gi¸ vèn hµng b¸n ra b»ng ( = ) doanh sè tån ®Çu kú, céng ( + ) doanh
sè mua trong kú, trõ ( - ) doanh sè tån cuèi kú.
VÝ dô: Mét c¬ së A s¶n xuÊt ®å gç, trong th¸ng b¸n ®îc 150 s¶n phÈm, tæng
doanh sè b¸n lµ 25 triÖu ®ång.
- Gi¸ trÞ vËt t, nguyªn liÖu mua ngoµi ®Ó s¶n xuÊt 150 s¶n phÈm lµ 19 triÖu
®ång trong ®ã:
+ Nguyªn liÖu chÝnh ( gç ): 14 triÖu.
+ VËt liÖu vµ dÞch vô mua ngoµi kh¸c: 5 triÖu.
ThuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 10%, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng c¬ së A ph¶i nép
®îc tÝnh nh sau:
+ Gi¸ trÞ gia t¨ng cña s¶n phÈm b¸n ra:
25 triÖu ®ång – 19 triÖu ®ång = 6 triÖu ®ång
+ ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép:
6 triÖu ®ång x 10% = 0,6 triÖu ®ång
- §èi víi x©y dùng, l¾p ®Æt lµ sè chªnh lÖch gi÷a tiÒn thu vÒ x©y dùng, l¾p ®Æt
c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ( - ) chi phi vËt t nguyªn liÖu, chi phÝ ®éng
lùc, vËn t¶i, dÞch vô vµ chi phÝ kh¸c mua ngoµi ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng x©y
dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh.
- §èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i lµ sè chªnh lÖch gi÷a tiÒn thu cíc vËn t¶i, bèc xÕp
trõ ( - ) chi phÝ x¨ng dÇu, phô ting thay thÕ vµ chi phÝ kh¸c mua ngoµi dïng
cho ho¹t ®éng vËn t¶i.
- §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh ¨n uèng lµ sè chªnh lÖch gi÷a tiÒn thu vÒ b¸n
hµng ¨n uèng, tiÒn phôc vô vµ c¸c kho¶n thu kh¸c trõ ( - ) gi¸ vèn hµng hãa,
dÞch vô mua ngoµi dïng cho kinh doanh ¨n uèng.
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
- §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh vµng, b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ, gi¸ trÞ gia t¨ng lµ
sè chªnh lÖch gi÷a doanh sè b¸n ra vµng, b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ trõ ( - ) gi¸ vèn
cña vµng, b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ b¸n ra.
- §èi víi c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng
ph¸p khÊu trõ thuÕ cã kinh doanh mua b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ ¸p dông
ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng, c¬ së ph¶i h¹ch to¸n
riªng thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®Ó kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép cña
hµng hãa, dÞch vô theo tõng ho¹t ®éng kinh doanh vµ ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ
riªng.
Trêng hîp kh«ng h¹ch to¸n ®îc riªng th× ®îc x¸c ®Þnh ph©n bæ thuÕ gi¸ trÞ
gia t¨ng ®Çu vµo ®îc khÊu trõ t¬ng øng víi tû lÖ doanh thu cña hµng hãa, dÞch
vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ trªn tæng
doanh thu b¸n hµng ph¸t sinh trong kú.
- §èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c lµ sè chªnh lÖch gi÷a tiÒn thu vÒ ho¹t
®éng kinh doanh trõ ( - ) gi¸ vèn cña hµng hãa, dÞch vô mua ngoµi ®Ó thùc hiÖn
hoat ®éng kinh doanh ®ã.
Doanh sè hµng hãa, dÞch vô b¸n ra quy ®Þnh trªn ®©y bao gåm c¶ c¸c kho¶n
phô thu, phÝ thu thªm ngoµi gi¸ b¸n mµ c¬ së kinh doanh ®îc hëng, kh«ng
ph©n biÖt ®· thu tiÒn hay cha thu ®îc tiÒn.
Doanh sè hµng hãa, dÞch vô mua vµo quy ®Þnh trªn ®©y bao gåm c¸c kho¶n
thuÕ vµ phÝ ®· tr¶ tÝnh trong gi¸ thanh to¸n hµng hãa, dÞch vô mua vµo.
- C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p
tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng kh«ng ®îc tÝnh gi¸ trÞ tµi s¶n mua ngoµi, ®Çu
t, x©y dùng lµmm tµi s¶n cè ®Þnh vµo doanh sè hµng hãa, dÞch vô mua vµo ®Ó
tÝnh gi¸ trÞ gia t¨ng.
4.3. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gia t¨ng lµm c¨n cø tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia
t¨ng ph¶i nép ®èi víi tõng c¬ së kinh doanh nh sau:
- §èi víi c¬ së kinh doanh ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc mua, b¸n hµng ho¸, dÞch
vô cã ho¸ ®¬n, chøng tõ, ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n th× gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc x¸c
®Þnh c¨n cø vµo gi¸ mua, gi¸ b¸n ghi trªn chøng tõ.
- §èi víi c¬ së kinh doanh ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ b¸n hµng
ho¸, dÞch vô, x¸c ®Þnh ®îc ®óng doanh thu b¸n hµng, dÞch vô theo ho¸ ®¬n b¸n
hµng ho¸, dÞch vô nhng kh«ng cã ®ñ ho¸ ®¬n mua hµng ho¸, dÞch vô th× gi¸ trÞ
gia t¨ng ®îc x¸c ®Þnh b»ng doanh thu nh©n víi tû lÖ (%) gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh
trªn doanh thu.
- §èi víi c¸ nh©n ( hé ) kinh doanh cha thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn cha ®Çy ®ñ
ho¸ ®¬n mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô th× c¬ quan thuÕ c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh
doanh cña tõng hé Ên ®Þnh møc doanh thu tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc x¸c
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
®Þnh b»ng doanh thu Ên ®Þnh nh©n víi tû lÖ (%) gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh trªn doanh
thu.
Tæng côc thuÕ híng dÉn c¸c côc thuÕ x¸c ®Þnh tû lÖ (%) gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh
trªn doanh thu lµm c¨n cø tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng phï hîp víi tõng nghµnh
nghÒ kinh doanh vµ hîp lý gi÷a c¸c ®Þa ph¬ng.
4.4. C¸c quy ®Þnh kh¸c.
* Ho¸ ®¬n chøng tõ mua b¸n hµng ho¸, dÞch vô.
Tõ hai ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ cã hai lo¹i ho¸ ®¬n phï hîp víi tõng ph¬ng
ph¸p tÝnh thuÕ vµ phï hîp víi tr×nh ®é qu¶n lý, kÕ to¸n cña ®èi tîng nép thuÕ.
§èi tîng nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ sö dông ho¸ ®¬n thuÕ gi¸ trÞ gia
t¨ng ®îc khÊu trõ, ®èi tîng nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng
®îc sö dông ho¸ ®¬n th«ng thêng.
Cë së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p
khÊu trõ thuÕ sö dông ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. Khi lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸,
dÞch vô, c¬ së kinh doanh ph¶i ghi ®Çy ®ñ, ®óng c¸c yÕu tè quy ®Þnh trªn ho¸
®¬n vµ ghi râ: Gi¸ b¸n cha cã thuÕ, phô thu vµ phÝ tÝnh ngoµi gi¸ b¸n(nÕu cã),
thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng , tæng gi¸ thanh to¸n ®· cã thuÕ. NÕu c¬ së kinh doanh b¸n
hµng ho¸, dÞch vô kh«ng ghi t¸ch riªng sè b¸n vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, chØ ghi
chung gi¸ thanh to¸n th× thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, ®Çu ra ph¶i tÝnh trªn gi¸ thanh
to¸n. C¬ së kinh doanh kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng( trõ trêng
hîp hµng ho¸, dÞch vô ®Æc thï ®îc dïng chøng tõ gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®· cã
thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng).
C¸c c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng
vµ c¸c c¬ së kinh doanh hang ho¸, dÞch vô kh«ng thuéc ®èi t¬ng chÞu thuÕ gi¸
trÞ gia t¨ng, sö dông ho¸ ®¬n th«ng thêng. Gi¸ b¸n hµng ho¸, dÞch vô ghi trªn
ho¸ ®¬n lµ gi¸ thùc thanh to¸n ®· cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng( ®èi víi hµng ho¸,
dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ).
C¬ së kinh doanh muèn sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ kh¸c víi quy ®Þnh
chung, ph¶i ®¨ng ký víi Bé tµi chÝnh ( Tæng côc thuÕ ) vµ chØ ® îc sö dông khi
®· ®îc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho sö dông. Mäi trêng hîp doanh nghiÖp ®¨ng
ký sö dông ho¸ ®¬n theo mÉu quy ®Þnh.
C¸c c¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn viÖc qu¶n lý, sö dông ho¸ ®¬n, chøng
tõ theo quy ®Þnh vÒ chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ do Bé tµi chÝnh ban hµnh. C¸c c¬
së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô cã ho¸
®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
* M· sè thuÕ:
§Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý ®èi tîng nép thuÕ, Thñ tíng
ChÝnh phñ ra quyÕt ®Þnh sè 75/1998/Q§_TTg ngµy 4/4/1998 quy ®Þnh vÒ m·
sè ®èi tîng nép thuÕ.
C¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ lµ ®èi tîng nép thuÕ
theo ph¸p luËt ViÖt Nam ®Òu ph¶i thùc hiÖn kª khai, ®¨ng ký thuÕ víi c¬ quan
thuÕ ®Ó c©p m· sè x¸c ®Þnh ®èi tîng ®îc nép thuÕ (gäi t¾t lµ m· sè thuÕ ), m·
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
sè thuÕ ®îc sö dông ®Ó nhËn diÖn ®èi tîng nép thuÕ. Mçi mét ®èi tîng nép
thuÕ chØ ®îc cÊp mét m· sè thuÕ duy nhÊt trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tõ khi
thµnh lËp ®Õn khi chÊm døt ho¹t ®éng. M· sè thuÕ ®· ®îc cÊp sÏ kh«ng ®îc sö
dông l¹i ®Ó cÊp cho ®èi t¬ng nép thuÕ kh¸c.
C¸c ®èi tîng nép thuÕ ph¶i ghi m· sè cña m×nh trªn mäi giÊy tê giao dÞch,
chøng tõ ho¸ ®¬n mua, b¸n, trao ®æi kinh doanh trªn c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n, trªn
c¸c giÊy tê kª khai thuÕ, chøng tõ nép thuÕ vµ c¸c biÓu mÉu kª khai víi c¸c c¬
quan qu¶n lý nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸c ®¬n vÞ ®îc sö dông ho¸
®¬n tù in ph¶i in s½n m· sè thuÕ cña m×nh ë gãc trªn bªn ph¶i cña¬ tõng tê ho¸
®¬n.
* Hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng :
C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ®-
îc xÐt hoµn thuÕ trong c¸c trêng hîp sau :
- C¬ së kinh doanh trong 3 th¸ng liªn tôc trë nªn cã luü kÕ sè thuÕ ®Çu vµo
®îc khÊu trõ lín h¬n sè thuÕ ®Çu ra ®îc hoµn thuÕ. Sè thuÕ ®îc hoµn lµ sè thuÕ
®Çu vµo cha ®îc khÊu trõ hÕt cña thêi gian xin hoµn thuÕ.
- C¬ së kinh doanh trong th¸ng cã hµng ho¸ xuÊt khÈu nÕu cã sè thuÕ ®Çu
vµo cha ®îc khÊu trõ tõ 200 triÖu ®ång trë lªn th× ®îc xÐt hoµn thuÕ theo th¸ng
hoÆc chuyÕn hµng ( nÕu x¸c ®Þnh ®îc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo riªng cña
chuyÕn hµng ).
§èi víi hµng ho¸ uû th¸c xuÊt khÈu, gia c«ng xuÊt khÈu qua mét c¬ së kh¸c
ký hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu, ®èi tøîng hoµn thuÕ lµ c¬ së cã hµng ho¸ ®i
uû th¸c xuÊt khÈu, c¬ së trùc tiÕp gia c«ng hµng ho¸ xuÊt khÈu.
- §èi víi c¬ së míi thµnh lËp, ®Çu t tµi s¶n míi ®· ®¨ng ký theo ph¬ng ph¸p
khÊu trõ nhng cha cã ph¸t sinh doanh thu b¸n hµng ®Ó tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng
®Çu ra, nÕu thêi gian ®Çu t tõ mét n¨m trë lªn ®îc xÐt hoµn thuÕ ®Çu vµo theo
tæng n¨m. Sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo cña tµi s¶n ®Çu t ®îc hoµn
cã gi¸ trÞ lín tõ 200 triÖu ®ång trë lªn th× ®îc xÐt hoµn thuÕ trong quý.
- C¬ së kinh doanh quyÕt to¸n thuÕ khi s¸t nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch, gi¶i
thÓ, ph¸ s¶n cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nép thõa, c¬ së cã quyÒn ®Ò nghÞ c¬ quan
thuÕ hoµn l¹i sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nép thõa.
- C¬ së kinh doanh ®îc hoµn thuÕ theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm
quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
C¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ lËp ®óng, ®ñ
c¸c hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ theo ®óng quy ®Þnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra,
xem xÐt hå s¬, gi¶i quyÕt hoµn thuÕ trong thêi gian 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®-
îc hå s¬ hoµn thuÕ cña ®¬n vÞ göi ®Õn. Trêng hîp ph¶i kiÓm tra, x¸c minh, bæ
sung hå s¬… th× thêi gian tèi ®a lµ 30 ngµy. NÕu kh«ng ®ñ thñ tôc vµ ®iÒu kiÖn
hoµn thuÕ ph¶i tr¶ lêi cho ®¬n vÞ biÕt trong kho¶ng thêi gian 7 ngµy kÓ tõ ngµy
nhËn hå s¬.
* KhÊu trõ thuÕ :
C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p
khÊu trõ thuÕ ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo nh sau :
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo cho kinh doanh hµng
ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× ®îc khÊu trõ toµn bé.
- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo ®ång têi cho
kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ kh«ng chÞu thuÕ gi¸
trÞ gia t¨ng th× chØ ®îc khÊu trõ sè thuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô dïng
cho kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
- ThuÕ ®Çu vµo dîc khÊu trõ ph¸t sinh trong th¸ng nµo ®îc kª khai, khÊu trõ
khi x¸t ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép cña th¸ng ®ã.
- C¸c c¬ së kinh doanh nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ
thuÕ ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo theo tû lÖ ( % ) tÝnh trªn gi¸
hµng ho¸ dÞch vô mua vµo kh«ng cã ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh
sau :
Tû lÖ 2% ®èi víi hµng ho¸ lµ n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n cha qua chÕ biÕn, ®Êt
®¸ c¸t sái vµ c¸c lo¹i phÕ liÖu mua vµo kh«ng cã ho¸ ®¬n.
Tû lÖ 3% ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng
mua cña c¬ së kinh doanh nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ
gia t¨ng cã ho¸ ®¬n b¸n hµng.
5. T¸c ®éng cña thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trong th¬ng m¹i dÞch vô :
Thø nhÊt, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh¾c phôc ®îc sù trïng l¾p thuÕ nªn cã t¸c
®éng tÝch cùc ®Õn s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i,dÞch vô. Cã mét sè ngµnh nghÒ, mÆt
hµng kh«ng tr¸nh khái khã kh¨n, lóng tóng ban ®Çu do chËm chuyÓn ®æi phï
hîp víi møc thuÕ míi nh bèc xÕp, x©y dùng, kh¸ch s¹n, ¨n uèng, nhµ hµng, du
lÞch… Uû ban thêng vô Quèc héi vµ ChÝnh phñ ®· kÞp thêi ban hµnh c¸c v¨n
b¶n ph¸p quy th¸o gì khã kh¨n nh : cho bæ sung mét sè hµng ho¸, dÞch vô
kh«ng chÞu thuÕ, më réng viÖc khÊu trõ thuÕ… §Õn nay, c¸c c¬ së ®ã ®· ®i vµo
æn ®Þnh, s¶n phÈm t¨ng, nép thuÕ ®Çy ®ñ vµ cã l·i.
C¸c ho¹t ®éng dÞch vô cã kh¸ h¬n, gi¸ trÞ s¶n xuÊt c¸c ngµnh dÞch vô t¨ng
3,5% so víi n¨m 1998. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cßn gióp c¸c doanh nghiÖp cña tÊt
c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t¨ng cêng qu¶n lý nh : ghi chÐp ban ®Çu, më sæ s¸ch
kÕ to¸n vµ mua b¸n hµng ho¸ cã ho¸ ®¬n, chøng tõ, ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng
cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó ®ñ søc c¹nh tranh trong t×nh h×nh míi.
VÒ lu th«ng hµng ho¸, v× thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng chØ ®iÒu tiÕt trªn phÇn gi¸ trÞ
t¨ng thªm cña hµng ho¸, dÞch vô nªn ®· thóc ®Èy viÖc lu th«ng hµng ho¸ thuËn
lîi. TÝnh chung c¶ n¨m 1999, tæng møc lu chuyÓn hµng ho¸ b¸n lÎ t¨ng 5,1%
vµ t¨ng dÇn n¨m 2001: 11,1%; n¨m 2002: 11,3% ; n¨m 2003: 12% vµ kÕ
ho¹ch 2004 t¨ng 13%.
Thø hai, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¸c luËt thuÕ míi ®· khuyÕn khÝch ®Çu t
trong níc, më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, ®æi míi c«ng nghÖ hiÖh ®¹i.
Víi c¸c u ®·i vÒ thuÕ, c¸c nhµ ®Çu t sÏ ®Çu t nhiÒu h¬n vµo thÞ trêng trong níc,
h×nh thµnh nªn c¸c tæ hîp s¶n xuÊt còng nh m¹ng líi kinh doanh, bu«n b¸n víi
quy m« lín. C¸c hÖ thèng, m¹ng líi b¸n hµng liªn tôc ph¸t triÓn víi c¸c h×nh
thøc phong phó ®a d¹ng. VÝ dô nh c¸c doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
ngoµi, n¨m 2002 nguån vèn ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi ®¹t 34000 tû ®ång
gÊp 1,54 lÇn so víi n¨m 1995 …
M«i trêng kinh doanh ®· kh«ng bã hÑp trong ph¹m vi c¸c ®« thÞ, do cã
nh÷ng u ®·i, c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh m¹nh mÏ h¬n trong néi bé
ngµnh. ChÝnh v× vËy, nhiÒu doanh nghiÖp ®· dÇn dÇn thay ®æi thÞ trêng môc
tiªu cña m×nh, chuyÓn híng tõ ®« thÞ vÒ c¸c vïng n«ng th«n, miÒn nói lµm
t¨ng hiÖu qu¶ cña m¹ng líi kinh doanh Th¬ng m¹i.
Thø ba, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· gãp phÇn khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, më réng
thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, kÝch thÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh
hµng ho¸ xuÊt khÈu, gi¶i quyÕt nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi. LuËt thuÕ
gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh hµng ho¸ xuÊt khÈu ®îc hëng thuÕ suÊt 0% vµ ®îc
hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo nªn ®· khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, t¹o ®iÒu
kiÖn ®Ó hµng ho¸ ViÖt Nam cã thÓ c¹nh tranh ®îc vÒ gi¸ víi hµng ho¸ t¬ng tù
cña c¸c níc trªn thÕ giíi.
§èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu, râ rµng lµ viÖc thuÕ suÊt sÏ cã t¸c dông lín
®èi víi viÖc t¨ng hay gi¶m lîng hµng ho¸ mua b¸n ®ã. Tuy nhiªn, thuÕ suÊt
cña c¸c mÆt hµng thêng xuyªn thay ®æi cho phï hîp víi t×nh hg×nh trong níc
vµ Quèc tÕ. Nh trong thêi gian qua, viÖc t¨ng gi¸ thÐp trªn thÞ trêng thÕ giíi ®·
cã t¸c ®éng m¹nh ®Õn thÞ trêng s¾t thÐp trong níc. ThÞ trêng s¾t thÐp trë nªn
khan hiÕm, gi¸ s¾t thÐp t¨ng cao, ¶nh hëng ®Õn c¶ ngêi s¶n xuÊt còng nh ngêi
tiªu dïng. V× vËy , mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó b×nh æn thÞ trêng s¾t thÐp
trong níc lµ gi¶m thuÕ nhËp khÈu ph«i thÐp . Ngµy 27/2/2003, Thø trëng Bé
Tµi chÝnh ®· kÝ quyÕt ®Þnh gi¶m thuÕ suÊt nhËp khÈu u ®·i ®èi víi 6 nhãm mÆt
hµng s¾t thÐp tõ møc 5-40% xuèng cßn 3-20%. ViÖc gi¶m thuÕ nµy ®· cã t¸c
®éng tÝch cùc ®Õn viÖc b×nh æn thÞ trêng s¾t thÐp, chi phÝ cña c¸c doanh nghiÖp
gi¶m xuèng kho¶ng 400.000 ®ång mét tÊn. Tuy nhiªn, ®©y kh«ng ph¶i lµ biÖn
ph¸p duy nhÊt ®Ó b×nh æn thÞ trêng thÐp, nhng còng lµ mét ph¬ng thøc hiÖu qu¶
®Ó ®¹t môc tiªu.
Thø t, thuÕ cã t¸c ®éng b¶o hé s¶n xuÊt trong níc, lµm h¹n chÕ viÖc nhËp
khÈu còng nh lu th«ng hµng ho¸ qua biªn giíi ®èi víi mÆt hµng ®ã. Tuy nhiªn,
kh«ng ph¶i mÆt hµng nµo còng ®îc b¶o hé, mµ nã ph¶i tuú thuéc vµo lo¹i hµng
ho¸ dÞch vô, tuú thuéc vµo giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ®Êt níc, còng nh môc ®Ých
cña Nhµ níc.
Thø n¨m, t¸c ®éng ®Õn tæng thu ng©n s¸ch Nhµ níc, gãp phÇn æn ®Þnh ®îc
ng©n s¸ch Nhµ níc, huy ®éng nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc trong t¬ng lai.
Cuèi cïng, xÐt ë tÇm vÜ m«, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i vµ
dÞch vô gióp cho Nhµ níc cã thÓ qu¶n lý tèt h¬n, thu thuÕ dÔ dµng h¬n, tr¸nh
t×nh tr¹ng thu chång chÐo, khã x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép cña c¸c doanh
nghiÖp, t¨ng ng©n s¸ch Nhµ níc. Bëi lÏ, lÜnh vùc th¬ng m¹i lµ mét lÜnh vùc
Kinh tÕ quan träng cña ®Êt níc, lµ lÜnh vùc ®em l¹i nhiÒu ngo¹i tÖ, b¶o ®¶m
cho ngêi d©n ®îc sö dông nh÷ng hµng ho¸ thiÕt yÕu còng nh cao cÊp ®Ó tho¶
m·n nhu cÇu cña m×nh.
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
Nh×n chung, c¸c luËt thuÕ ¸p dông trong lÜnh vùc th¬ng m¹i, dÞch vô ®·
b¶o ®¶m ®îc yªu cÇu cña nhµ níc ®Ò ra, gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn,
më réng lu th«ng hµng ho¸, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, khuyÕn khÝch c¸c
doanh nghiÖp ®Çu t, t¨ng cêng c«ng t¸c h¹ch to¸n, kÕ to¸n vµ thóc ®Èy viÖc
mua b¸n hµng ho¸ cã ho¸ ®¬n chøng tõ, t¹o ®iÒu kiÖn chèng thÊt thu thuÕ, b¶o
®¶m nguån thu æn ®Þnh, l©u dµi vµ ngµy cµng t¨ng cho ng©n s¸ch. §ång thêi,
gãp phÇn hoµn thiÖn hÖ thèng, chÝnh s¸ch thuÕ ë níc ta, phï hîp víi sù vËn
®éng vµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, t¹o ®iÒu kiÖn më réng hîp t¸c
kinh tÕ víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi.
II. Kinh nghiÖm thùc hiÖn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë mét sè níc:
1. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ¸p dông ë mét sè níc trªn thÕ giíi:
1.1. Trung Quèc.
- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña Trung Quèc ®îc b¾t ®Çu ¸p dông tõ n¨m 1984.
Tuy nhiªn, do nh÷ng quy ®Þnh vÒ thuÕ n¨m ®ã ®îc coi lµ phøc t¹p, kh«ng c«ng
b»ng vµ rÊt khã ¸p dông v× chñ yÕu ®îc ¸p dông ë c¬ së s¶n xuÊt. §Õn n¨m
1994, luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng míi ®îc ban hµnh thay cho thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng
n¨m 1984.
- VÒ c¬ b¶n, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng n¨m 1994 cña Trung Quèc lµ mét lo¹i
thuÕ ®¸nh trªn diÖn réng, tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u b¸n lÎ.
- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña Trung Quèc cã hai ®iÓm kh¸c biÖt quan träng so
víi thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë c¸c níc Ch©u ¸ kh¸c:
Thø nhÊt, tµi s¶n cè ®Þnh bÞ ®¸nh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng song l¹i kh«ng ®îc
khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo.
Thø hai, hÇu hÕt c¸c dÞch vô ®Òu kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng(thay vµo
®ã, c¸c dÞch vô nµy chÞu thuÕ kinh doanh).
* Mét sè nh©n xÐt vµ bµi häc vÒ viÖc thùc hiÖn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña Trung
Quèc:
- VÒ ®èi tîng nép thuÕ:
Cã hai lo¹i ®èi tîng: §èi tîng nép thuÕ th«ng thêng ( chiÕm 20%) vµ ®èi
tîng nép thuÕ nhá( chiÕm 80%), c¨n cø vao doanh sè b¸n hµng vµ ®iÒu kiÖn
h¹ch to¸n cña tõng ®èi tîng.
Tiªu chÝ ®Ó trë thµnh ®èi tîng nhá nh sau:
§èi víi c¸c ®èi tîng kinh doanh dÞch vô: C¸c c¬ së cã doanh sè chÞu thuÕ
gi¸ trÞ gia t¨ng hµng n¨m díi 1 triÖu NDT.
§èi tîng kinh doanh hµng ho¸ cã doanh sè chÞu thuÕ hµng n¨m díi 1,8
triÖu NDT.
Nh÷ng c¸ nh©n, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp kh«ng thêng xuyªn tiÕn hµnh c¸c c¸c
ho¹t ®éng chÞu thuÕ, kh«ng kÓ cã doanh sè lµ bao nhiªu còng ®îc coi lµ ®èi t-
îng nép thuÕ nhá.
Trong sè c¸c ®èi tîng nép thÕ th× cã tíi 80% lµ ®èi tîng nép thuÕ nhá vµ
20% lµ ®èi tîng nép thuÕ th«ng thêng.
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
Khi ®èi tîng nép thuÕ nhá cã chÕ ®é h¹ch to¸n lµnh m¹nh vµ kh¶ n¨ng
h¹ch to¸n chÝnh x¸c thuÕ ®Çu ra, thuÕ ®Çu vµo, sè thuÕ ph¶i nép hoµn toµn tu©n
thñ theo c¸c chÕ ®é kÕ to¸n vµ nh÷ng yªu cÇu cña c¬ quan thuÕ, th× cã thÓ trë
thµnh ®èi tîng nép thuÕ th«ng thêng, nÕu ®îc c¬ quan thuÕ cã thÈm quyÒn
chÊp nhËn.
- C¨n cø vµ ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ: T¬ng øng víi hai nhãm ®èi t¬ng nép
thuÕ, cã hai ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ:
C¸c ®èi tîng nép thuÕ nhá ®îc ¸p dông thuÕ doanh thu víi mét møc thuÕ
suÊt thèng nhÊt lµ 6% trªn doanh thu, kh«ng ®îc phÐp miÔn gi¶m vµ khÊu trõ
thuÕ. Tõ 1998, møc thuÕ nµy gi¶m xu«ng cßn 4%.
C¸c ®èi tîng nép thuÕ th«ng th¬ng ®îc ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ.
Sè thuÕ ph¶i nép sÏ lµ: Sè chªnh lÖch gi÷a sè thuÕ ®Çu ra sau khi ®· khÊu trõ
thuÕ ®Çu vµo cho giai ®o¹n ®ã. NÕu nh sè thuÕ ®Çu ra Ýt h¬n hay kh«ng ®ñ ®Ó
bï ®¾p thuÕ ®Çu vµo, th× sè thuÕ ®Çu vµo vît tréi ®ã ®îc chuyÓn sang c¸c giai
®o¹n tiÕp theo ®Ó bï ®¾p.
§èi tîng nép thuÕ th«ng thêng mua n«ng s¶n miÔn thuÕ; phÕ liÖu vµ dÞch
vô vËn chuyÓn, kh«ng ®îc cung cÊp ho¸ ®¬n, gi¸ trÞ gia t¨ng ®Æc biÖt sÏ ®îc
khÊu trõ theo tû lÖ lµ 10% theo gi¸ thùc mua.
Víi viÖc quy ®Þnh mét ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ lµ ph¬ng ph¸p khÊu trõ, cßn
nh÷ng ®èi t¬ng cã doanh sè cha ®¹t tíi ngìng tèi thiÓu chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia
t¨ng th× ¸p dông thuÕ doanh thu ®¬n gi¶n, ®· t¹o thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n
lý thuÕ.
ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña Trung Quèc ®îc ¸p dông c¶ ®èi víi hµng chÞu thuÕ
tiªu thô ®Æc biÖt, do ®ã rÊt dÔ dµng trong qu¶n lý. §èi víi hµng nhËp khÈu,
thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®¸nh trªn c¶ thuÕ h¶i quan vµ thuÕ tiªu dïng( nÕu cã).
- §èi víi hµng xuÊt khÈu.
Theo quy ®Þnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng n¨m 1994, nh÷ng hµng ho¸ xuÊt khÈu
chÞu thuÕ xuÊt 0% vµ ®îc hoµn l¹i sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· nép ë kh©u ®Çu
vµo. Tuy nhiªn, sau mét thêi gian ¸p dông, viÖc hoµn thuÕ ®· ph¸t sinh mét sè
vÊn ®Ò phøc t¹p kh¸c nh: Sè lîng thuÕ ph¶i hoµn tr¶ t¨ng lªn nhanh chãng, tèc
®é hoµn thuÕ t¨ng nhanh h¬n c¶ tèc ®é thu thuÕ vµ l¬ng xuÊt khÈu, t×nh tr¹ng
gian lËn trong viÖc nhËn c¸c kho¶n hoµn thuÕ dÉn ®Õn thÊt thu nghiªm trong
cho ng©n s¸ch, g©y c¶n trë cho c«ng t¸c hoµn thuÕ kÞp thêi ®èi víi nh÷ng
doanh nghiÖp lµm ¨n hîp ph¸p.
§Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n trªn, Héi ®ång Nhµ níc ®· quyÕt ®Þnh
gi¶m tû lÖ hoµn thuÕ tõ 1/7/1995 c¨n cø vao g¸nh nÆng mµ c¸c doanh ngiÖp
xuÊt khÈu ph¶i g¸nh chÞu ,®ång thêi cñng cè c«ng t¸c hµnh chÝnh vÒ viÖc hoµn
thuÕ khi xuÊt khÈu. C¸c tû lÖ hoµn thuÕ cô thÓ ®îc quy ®Þnh nh sau:
3% ®èi víi n«ng s¶n vµ than.
10% cho c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®îc s¶n xuÊt hay chÕ biÕn tõ nguyªn
vËt liÖu n«ng nghiÖp vµ c¸c s¶n phÈm kh¸cchÞu thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng
lµ 13%.
14% cho c¸c hµng ho¸ chÞu thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 17%.
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
§Õn 01/01/1996 møc hoµn thuÕ nµy ®îc gi¶m xuèng cßn 9%.
ViÖc gi¶m tû lÖ hoµn thuÕ ®èi víi hµng xuÊ khÈu ®· cã t¸c dông gi¶m bít sù
c¨ng th¼ng ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc. §ång thêi do chó träng tíi viÖc ®¶m
b¶o tèc ®é còng nh ®é chÝnh x¸c trong qu¸ tr×nh hoµn thuÕ cho nªn quyÒn lîi
cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu vÉn ®îc ®¶m b¶o, ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®îc
®Èy m¹nh .
1.2.In®«nªxia.
LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña In®onªxia ®îc ban hµnh th¸ng 4/1985 vµ ®îc
¸p dông thµnh 3 giai ®o¹n :
Giai ®o¹n I( Tõ n¨m 1985 – 1989 ):Trong giai ®o¹n nµy thuÕ gi¸ trÞ gia
t¨ng chØ ®îc ¸p dông cho nh÷ng hµng ho¸ xuÊt khÈu trong níc vµ hµng nhËp
khÈu víi mét møc thuÕ suÊt lµ 10%. Kh¸c víi luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña
ViÖt Nam ,theo luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña In®«nªxia ,nh÷ng mÆt hµng ®·
chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vÉn ph¶i chiu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng .
Giai ®o¹n II( Tõ 1989 – 1994 ): Tõ 1/4/1989, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc
më réng tíi ngêi b¸n bu«n vµ ¸p dông ®èi víi 21 lo¹i dÞch vô .VÒ nguyªn t¾c,
tÊt c¶ c¸c dÞch vô ®Òu lµ ®èi tîng chÞu thuÕ , song In ®«nªxia còng quy ®Þnh
mét sè trêng hîp ®îc miÔn : dÞch vô y tÕ , ng©n hµng ,gi¸o dôc vµ kh¸ch s¹n
(v× ®· cã mét lo¹i thuÕ ®Þa ph¬ng ®¸nh vµo kh¸ch s¹n) .
Giai ®o¹n III: B¾t ®Çu tõ th¸ng 1/1995 thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tiÕp tôc më
réng ®èi tîng nép thuÕ tíi ngêi b¸n lÎ .Tuy nhiªn , nh÷ng ngêi b¸n lÎ cã doanh
thu díi mét ngìng nhÊt ®Þnh kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng .
Theo ®¸nh gi¸ cña Bé tµi chÝnh Indonexia ,viÖc ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng
theo tõng giai ®oan nh trªn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè dÉn ®Õn thµnh c«ng cña
thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë níc nµy.
Mét sè kinh nghiÖm cô thÓ ®îc rót ra tõ thùc tÕ In®«nªxia :
-VÒ ¶nh hëng cña thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tíi sè thu ng©n s¸ch vµ gi¸ c¶: Khi
¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, gi¸ c¶ ë In®«nªxia vÉn ë møc æn ®Þnh, kh«ng
t¨ng. Trong khi ®ã sè thu ng©n s¸ch l¹i t¨ng lªn. N¨m 1989 , sau 5 n¨m ¸p
dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng , sè thu tõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· t¨ng tõ 1% lªn
3,5% GDP.
- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña Ind«nexia chØ cã hai møc thuÕ suÊt lµ 0% vµ
10% ®iÒu nµy lµm cho luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña In®onexia rÊt ®¬n
gi¶n ,thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ .
-ViÖc ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thµnh tõng giai ®o¹n lµ mét yÕu tè ®¶m
b¶o sù thµnh c«ng cña thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë níc nµy.
-Do quy ®Þnh mÆt hµng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vÉn ph¶i chÞu thuÕ gi¸ trÞ
gia t¨ng nªn Indonexia hÇu nh kh«ng gÆp ph¶i khã kh¨n g× trong viÖc xö lý ®èi
víi lo¹i hµng ho¸ nµy .
-Quy ®Þnh hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña Indonexia rÊt râ rµng vµ cã nh÷ng
chØ dÉn cô thÓ nªn c¸n bé thuÕ hÇu nh khong cã c¬ héi ®Ó tr× ho·n hoÆc c¶n trë
qu¸ tr×nh hoµn thuÕ.
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
-C«ng t¸c tuyªn truyÒn cho ®èi tîng nép thuÕ cÇn hÕt søc quan träng. Ban
®Çu, Indonexia g¨p ph¶i rÊt nhiÒu ph¶n øng tõ nh÷ng ®èi tîng nép thuÕ do hä
kh«ng biÕt ph¶i lµm g× ®Ó ®¬c nép thu. ChØ khi c¬ quan thuÕ cung cÊp nh÷ng h-
ìng dÉn cô thÓ, râ rµng ®èi víi tõng trêng hîp cô thÓ th× nh÷ng ph¶n øng nµy
míi l¾ng xuèng.
- T×nh tr¹ng gian lËn gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc thùc hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc, phæ
biÕn nhÊt lµ viÖc sö dông ho¸ ®¬n gi¶ ë kh©u ®Çu vµo nh»m t¨ng sè thuÕ ®îc
khÊu trõ. Còng cã mét sè trêng hîp gian lËn ®îc ®a ra toµ ¸n, song vÉn kh«ng
ng¨n chÆn ®îc hiÖn tîng nµy.
1.3. Singapore:
Víi nhËn thøc lµ viÖc ®¸nh thuÕ ®èi víi hµng nhËp khÈu kh«ng mang tÝnh
chÊt lµ mét lo¹i thuÕ ®¸nh trªn gi¸ trÞ gia t¨ng nªn ë Singapore kh«ng dïng tªn
thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nh ë c¸c níc mµ gäi lµ thuÕ hµng ho¸ vµ dÞch vô. ThuÕ
hµng ho¸ vµ dÞch vô (GST) ë Singapore ®îc ¸p dông vµo ngµy 1/4/1994. Sù
ban GST lµ mét phÇn trong kÕ ho¹ch ®æi míi toµn bé hÖ thèng thuÕ cña ChÝnh
phñ Singapore. §iÒu nµy cho thÊy sù thay ®æi quan träng trong chÝnh s¸ch
qu¶n lý tµi chÝnh tõ viÖc chó träng c¸c lo¹i thuÕ trùc tiÕp ®¸nh trªn thu nhËp tíi
c¸c lo¹i thuÕ gi¸n tiÕp ®¸nh vµo tiªu dïng. Song song víi viÖc ban hµnh GST,
thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp c«ng ty, thuÕ thu nhËp c¸ nh©n vµ thuÕ tµi s¶n ®îc
gi¶m xuèng, tõ ®ã duy tr× ®îc tÝnh c¹nh tranh quèc tÕ cña hÖ thèng thuÕ cña
Singapore.
§Ó gi¶m tèi ®a chi phÝ tu©n thñ vµ chi phÝ hµnh chÝnh liªn quan tíi viÖc ¸p
dông GST cho c¶ ®èi tîng nép thuÕ vµ c¬ quan thuÕ, ®¶m b¶o cho hÖ thèng
GST ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, GST cña Singapore ®îc x©y dùng rÊt ®¬n gi¶n:
- ThuÕ ®¸nh vµo tiªu dïng trong níc, sö dông ph¬ng ph¸p khÊu trõ trªn c¬
së ho¸ ®¬n vµ ¸p dông mét møc thuÕ suÊt thèng nhÊt lµ 3%.
- Gi¶m tèi ®a c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô ®îc hëng thuÕ suÊt 0%, chØ xuÊt
khÈu vµ mét sè Ýt dÞch vô quèc tÕ ®Æc biÖt míi ®îc hëng thuÕ suÊt 0%.
- Gi¶m tèi ®a viÖc miÔn gi¶m thuÕ cho c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô.
- Singapore còng quy ®Þnh ngìng ®¨ng ký thuÕ: c¸c doanh nghiÖp cã cung
cÊp chÞu thuÕ hµng n¨m lín h¬n 1 triÖuUSD Singapore ®Òu ph¶i ®¨ng ký GST.
Theo quy ®Þnh nµy, chØ cã kho¶ng 20% tæng sè doanh nghiÖp (35000 doanh
nghiÖp) ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô ®¨ng ký thuÕ.
- Kh¸c víi mét sè níc thùc hiÖn miÔn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc ¸p dông
thuÕ suÊt 0% ®èi víi l¬ng thùc, thùc phÈm, y tÕ vµ c¸c nhu yÕu phÈm kh¸c
nh»m gióp ®ì c¸c hé cã thu nhËp thÊp, Singapore cho r»ng nh÷ng u ®·i nh vËy
cã lîi cho c¸c hé cã thu nhËp cao h¬n c¸c hé cã thu nhËp thÊp. ChÝnh v× vËy,
hÖ thèng GST cña Singapore bao phñ hÇu hÕt c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô.
VÒ gi¸ c¶: Theo kinh nghiÖm cña c¸c níc, khi ¸p dông GST thêng chØ g©y
t¨ng gi¸ mét lÇn. Lêng tríc sù t¨ng gi¸ ®ã vµ h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt sù lîi
dông cña c¸c nhµ bu«n cã thÓ dÉn ®Õn l¹m ph¸t, ChÝnh phñ Singapore ®· tiÕn
hµnh:
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
- Lµm viÖc víi c¸c nhãm tiªu dïng vµ ngêi b¸n lÎ ®Ó phæ biÕn víi c¸c nhµ
bu«n vµ d©n chóng vÒ GST vµ ¶nh hëng cña nã tíi gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ dÞch vô.
- Theo dâi chÆt chÏ mäi sù t¨ng gi¸ vµ tiÕn hµnh ®iÒu tra mäi khiÕu n¹i vÒ
c¸c hiÖn tîng gian lËn cña c¸c nhµ bu«n.
- KhuyÕn khÝch c¸c nhµ bu«n kh«ng t¨ng gi¸ b»ng toµn bé møc thuÕ GST,
mµ rót bít mét phÇn vµo gi¸ thµnh bï ®¾p b»ng sù tiÕt kiÖm t¨ng lªn tõ viÖc
gi¶m thuÕ thu nhËp c«ng ty khi GST ®îc thùc thi.
2. VËn dông kinh nghiÖm vµo ViÖt Nam:
- §Ó chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho viÖc ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng
ph¶i cã mét thêi gian ¸p dung thö thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sau ®ã míi ¸p dông
réng r·i cho mäi nghµnh nghÒ.
- Kh«ng ¸p dông mét møc thuÕ suÊt duy nhÊt cho tÊt c¶ c¸c nghµnh nghÒ
®Ó khuyÕn khÝch mét sè nghµnh nghÒ ph¸t triÓn còng nh h¹n chÕ nh÷ng ngµnh
nghÒ kh«ng cÇn thiÕt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n.
- DÇn dÇn ®a viÖc thùc hiÖn chÕ ®é ho¸ ®¬n chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n ®i vµo
nÒ nÕp, ®i ®Õn viÖc chÊm døt kh«ng cã ho¸ ®¬n.
- CÇn chó träng ®Õn c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ ý nghÜa, môc tiªu, yªu cÇu
cña chÝnh s¸ch thuÕ míi còng nh yªu cÇu vÒ nghiÖp vô ®Ó tranh thñ ý kiÕn cña
nhiÒu nhµ khoa häc, nhiÒu nhµ qu¶n lý còng nh nhµ kinh doanh, ngêi tiªu
dïng. §Æc biÖt lµ cã sù quan t©m gi¶i ®¸p th¾c m¾c cô thÓ ®Ó tranh thñ sù ®ång
t×nh, ñng hé cña c¸c tÇng líp d©n c, thóc ®Èy tinh thÇn tù nguyÖn, tù gi¸c chÊp
hµnh nghÜa vô kª khai, nép thuÕ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Ch¬ng II
thùc tr¹ng cña thuÕ gtgt trong th¬ng m¹i dÞch vô níc
ta hiÖn nay
I. T×nh h×nh th¬ng m¹i dÞch vô hiÖn nay:
Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi kÓ tõ §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IV
( 1986 ), víi nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®· lµm cho kinh tÕ ViÖt Nam cã
nh÷ng thay ®æi lín lao kh«ng ph¶i chØ ë møc t¨ng trëng mµ cßn thay ®æi c¬
cÊu kinh tÕ. Ho¹t ®éng dÞch vô xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu vµ tá ra thÝch øng
nhanh v× ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Nh×n chung, tû träng dÞch vô t¨ng dÇn
trong c¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong níc tõ 32,48% n¨m 1985 lªn 38,46% n¨m
2002. T¬ng øng víi sù t¨ng trëng dÞch vô lµ sù gi¶m tû träng n«ng l©m – ng
nghiÖp tõ 40,17% n¨m 1985 xuèng cßn 22,99% n¨m 2002. §ång thêi c«ng
nghiÖp vµ x©y dùng cã t¨ng mÆc dï t¨ng kh«ng lín ( so víi dÞch vô ) tõ
27,35% n¨m 1985 lªn 38,55% n¨m 2002. Cã thÓ ®¸nh gi¸ r»ng sù chuyÓn dÞch
c¬ cÊu kinh tÕ ViÖt Nam trong h¬n 15 n¨m lµ sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
theo híng tÝch cùc phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-
íc.
Trong c¸c ngµnh dÞch vô ph¶i kÓ tíi vai trß kh«ng nhá cña lÜnh vùc th¬ng
m¹i. Nh÷ng n¨m ®æi míi võa qua, th¬ng m¹i ph¸t triÓn kh¸, b¶o ®Èm lu
chuyÓn, cung øng vËt t, hµng ho¸ trong c¶ níc vµ trªn tõng vïng. Th¬ng m¹i
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A
§Ò ¸n m«n häc
quèc doanh ®îc s¨p xÕp l¹i theo híng n¾m bu«n b¸n, tham gia kinh doanh,
b¸n lÎ ®èi víi mét sè mÆt hµng thiÕt yÕu; th¬ng m¹i ngoµi quèc doanh t¨ng lªn
®¸ng kÓ vÒ sè lîng, tõ ®ã gãp phÇn lµm cho thÞ trêng trong níc s«i ®éng phong
phó. M¹ng líi chî, c¸c ®iÓm b¸n hµng ho¸ vµ kinh doanh dÞch vô ph¸t triÓn
réng kh¾p trªn ph¹m vi c¶ níc. HÖ thèng siªu thÞ, trung t©m th¬ng m¹i, héi chî
vµ triÓn l·m hµng ho¸ ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Ph¬ng thøc kinh doanh ®·
®îc ®æi míi theo híng v¨n minh hiÖn ®¹i. NhiÒu h×nh thøc thu hót kh¸ch hµng
cña c¸c níc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi ®îc ¸p dông nh: Tæ chøc c¸c héi chî ( héi
chî th¬ng m¹i quèc tÕ, héi chî hµng chÊt lîng cao, héi chî hµng ®ªm,… )
qu¶ng c¸o tiÕp thÞ khuyÕn m¹i dÞch vô sau b¸n hµng ( b¶o hµnh, b¶o tr× ) b¸n
hµng qua ®iÖn tho¹i, fax. §éi ngò nh©n viªn, nhµ qu¶n lý trong lÜnh vùc th¬ng
m¹i dÞch vô ®· trëng thµnh nhiÒu mÆt, biÕt c¸ch thu hót kh¸ch hµng b»ng
chÝnh chÊt lîng phôc vô cña m×nh. Tõ ®ã, tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ vµ dÞch vô
tiªu dïng x· héi t¨ng liªn tôc trong h¬n 10 n¨m ( 1991-2003 ) víi møc t¨ng
b×nh qu©n h»ng n¨m lµ 27,7%. Møc b¸n lÎ b×nh qu©n ®Çu ngêi /n¨m còng t¨ng
®¸ng kÓ tõ 0,3 triÖu ®ång n¨m 1990 lªn 1,7 triÖu ®ång n¨m 1995 vµ 2,8 triÖu
®ång n¨m 2000 vµ 3,7 triÖu ®ång n¨m 2003. §ång thêi, n¨m 2003 tãc ®é t¨ng
trëng kinh tÕ cña ViÖt Nam lµ 6,68% ®øng thø hai thÕ giíi sau Trung Quèc,
tæng møc lu chuyÓn hµng ho¸ t¨ng 112,1%.
Mét sè chØ tiªu kinh tÕ chñ yÕu vÒ thÞ trêng
trong níc thêi kú 1991 – 2004.
B¸n trong níc
GDP ChØ sè gi¸
N¨m Ngµn tû NhÞp t¨ng NhÞp t¨ng
(%) tiªu dïng
®ång (%) so víi GDP
1991 5,81 33,40 75,5 12,99 167,5
1992 8,70 51,21 53,3 6,13 117,5
1993 8,08 67,27 31,4 3,89 105,2
1994 8,83 93,49 39,0 4,42 114,4
1995 9,54 121,16 29,6 3,10 112,7
B.qu©n n¨m 8,19 44,81 5,47
1996 9,34 145,87 20,4 2,18 104,5
1997 8,15 161,90 11,0 1,35 103,6
1998 5,76 185,60 14,6 2,53 109,2
1999 4,77 200,92 8,2 1,72 100,1
2000 6,75 219,40 9,2 1,36 99,4
B.qu©n n¨m 6,94 12,61 1,82
2001 6,84 241,84 8,5 1,25 100,8
2002 7,04 272,79 12,8 1,81 104,0
2003 (íc) 7,2-7,3 305,53 12,00 1,67 103,0
2004 (KH) 7,5-8,0 345,25 13,00 1,73 104,0
Sinh viªn: L¬ng Ngäc Hoµng Líp : Th¬ng M¹i 43A