Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý việc sử dụng một số phụ gia trong chế biến thực phẩm tại quảng bình

  • 159 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ
VIỆN DINH DƯỠNG
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG
MỘT SỐ PHỤ GIA TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
TẠI QUẢNG BÌNH
CHUYÊN NGÀNH: DINH DƯỠNG
MÃ SỐ: 62.72.03.03
LUẬN ÁN TIẾN SĨ DINH DƯỠNG
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
1. PGS.TS. Hà Thị Anh Đào
2. GS.TS. Nguyễn Công Khẩn
HÀ NỘI - 2012
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện. Các
số liệu, kết quả trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ
công trình nào khác.
Tác giả
Nguyễn Thị Thanh Hương
ii
LỜI CẢM ƠN
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ban Giám đốc Viện Dinh dưỡng,
Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm, các Thầy Cô giáo và các Khoa -
Phòng liên quan của Viện Dinh dưởng đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt
quá trình học tập.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới Phó giáo sư, Tiến sĩ
Hà Thị Anh Đào và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Khẩn, những người Thầy tâm
huyết đã tận tình hướng dẫn, động viên khích lệ, dành nhiều thời gian trao đổi
và định hướng cho tôi trong quá trình thực hiện luận án.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Chỉ đạo dinh dưỡng và an toàn
vệ sinh thực phẩm tỉnh, tập thể lãnh đạo Sở y tế và cán bộ cơ quan văn phòng Sở
y tế Quảng Bình, BS Trương Đình Định, Phó giám đốc Sở y tế, Phó giám đốc Dự
án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng Tỉnh, Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm
y tế Dự phòng tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Lãnh đạo và cán bộ
Trung tâm y tế dự phòng huyện Quảng Trạch, Trung tâm y tế dự phòng huyện Lệ
Thủy, Phòng y tế Lệ Thủy và các thành viên nhóm nghiên cứu đã giúp tôi thực
hiện quá trình nghiên cứu.
Tôi chân thành cám ơn tới đội ngũ các cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh
thực phẩm tỉnh Quảng Bình, các cơ sở chế biến - kinh doanh thực phẩm đã hợp
tác, phối hợp, cung cấp thông tin hữu ích cho tôi trong quá trình nghiên cứu.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới BS Mai Xuân Sự, CN.Phan Thị Thủy,
CN Nguyễn Thị Hải Hòa, CN Dương Viết Quảng, Bs Phạm Minh Sơn, Cn Trần
Thị Hoài Phương, Bs Lê Văn Bổn, BS Lê Văn Cư, BS Trương Thế Phong là
những thành viên, cộng sự nhóm nghiên cứu.
Tôi xin chân thành cảm ơn Thường trực HĐND Tỉnh Quảng Bình, Lãnh
đạo và cán bộ cơ quan Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân
dân Tỉnh Quảng Bình đã động viên, tạo điều kiện thuận tiện cho tôi hoàn thành
luận án.
Cuối cùng, tôi xin gửi tấm lòng ân tình tới Gia đình, người thân, bạn bè của
tôi là nguồn động viên lớn giúp tôi hoàn thành luận án.
iii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ii
MỤC LỤC............................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................... v
DANH MỤC BẢNG ............................................................................................vii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ ........................................................................................ ix
DANH MỤC HÌNH .............................................................................................. ix
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................... 3
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM ................................................................................... 3
1.1.1. Một số khái niệm trong nghiên cứu ................................................................ 3
1.1.2. Các khái niệm khác về an toàn thực phẩm ..................................................... 3
1.2. THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM .................................. 4
1.2.1. Thực trạng an toàn thực phẩm trên thế giới .................................................... 4
1.2.2. Thực trạng an toàn thực phẩm ở Việt Nam..................................................... 5
1.3. AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI SỨC KHỎE VÀ KINH TẾ XÃ HỘI 9
1.3.1. Tác nhân ảnh hưởng....................................................................................... 9
1.3.2. An toàn thực phẩm đối với sức khỏe ............................................................ 11
1.3.3. An toàn thực phẩm đối với kinh tế, xã hội.................................................... 12
1.4. PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHỤ
GIA THỰC PHẨM ............................................................................................. 15
1.4.1. Phụ gia thực phẩm ....................................................................................... 15
1.4.2. Thực trạng quản lý, sử dụng phụ gia thực phẩm ........................................... 19
1.4.3. Các giải pháp nâng cao năng lực quản lý sử dụng phụ gia thực phẩm .......... 21
1.5. HÀN THE, PHẨM MÀU, ACID BENZOIC, ACID SORBIC VÀ THỰC
TRẠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM............... 22
1.5.1. Tổng quan về hàn the, phẩm màu, acid benzoic và acid sorbic ..................... 22
1.5.2. Thực trạng quản lý, sử dụng hàn the, phẩm màu, acid benzoic và acid sorbic
trong chế biến thực phẩm....................................................................................... 31
1.5.3. Một số mô hình can thiệp đã được triển khai ở Việt Nam............................ 32
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................... 35
2.1. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU ..................... 35
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................. 35
2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ................................................................ 35
2.1.3. Thời gian nghiên cứu Từ tháng 01 năm 2009 đến tháng 12 năm 2011.......... 35
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................ 35
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu : Có 2 loại ................................................................... 35
2.2.2. Cở mẫu và kỹ thuật chọn mẫu ...................................................................... 36
2.2.3. Các biến số và chỉ số của nghiên cứu ........................................................... 37
2.2.4. Phương pháp thu thập số liệu. ...................................................................... 38
2.2.5. Đánh giá kết quả .......................................................................................... 50
2.2.6. Các hoạt động can thiệp ............................................................................... 52
2.2.7. Nguồn nhân lực và trang thiết bị .................................................................. 55
iv
2.2.8. Phương pháp xử lý thống kê ........................................................................ 56
2.2.9. Đạo đức trong nghiên cứu ............................................................................ 56
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................... 57
3.1. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHỤ GIA TRONG
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM .................................................................................. 57
3.1.1. Thực trạng quản lý ATVSTP ở địa phương .................................................. 57
3.1.2. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành của người chế biến - kinh doanh thực
phẩm ..................................................................................................................... 60
3.1. 3. Thực trạng sử dụng một số phụ gia trong chế biến thực phẩm. .................... 66
3.2. HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CAN THIỆP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ
VIỆC SỬ DỤNG MỘT SỐ PHỤ GIA TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM. ... 71
3.2.1. Kết quả các hoạt động đã triển khai. ............................................................ 71
3.2.2.Hiệu quả can thiệp về tiếp nhận thông tin ..................................................... 73
3.2. 3. Hiệu quả can thiệp nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành ATVSTP........... 75
3.2.4. Hiệu quả can thiệp qua xét nghiệm mẫu thực phẩm ..................................... 79
Chương 4: BÀN LUẬN ....................................................................................... 85
4.1. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MỘT SỐ PHỤ GIA
TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI QUẢNG BÌNH ................................. 85
4.1.1. Thực trạng quản lý ATVSTP ở địa phương .................................................. 85
4.1.2. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành ATVSTP của người chế biến kinh
doanh thực phẩm ................................................................................................... 88
4.1.3. Thực trạng sử dụng một số phụ gia trong chế biến thực phẩm ...................... 95
4.2. HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CAN THIỆP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ
VIỆC SỬ DỤNG MỘT SỐ PHỤ GIA TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM. ...... 99
4.2.1. Kết quả các hoạt động đã triển khai. ............................................................ 99
4.2.2 . Hiệu quả can thiệp về tiếp nhận thông tin.................................................. 105
4.2.3. Hiệu quả nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về ATVSTP. ................ 107
4.2.4. Hiệu quả can thiệp qua xét nghiệm mẫu thực phẩm .................................... 110
KẾT LUẬN ........................................................................................................ 115
KIẾN NGHỊ ....................................................................................................... 117
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN ............................................................. 118
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ. ....................................... 119
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 120
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1. PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ Y TẾ
PHỤ LỤC 2. PHIẾU PHỎNG VẤN KAP
PHỤ LỤC 3. KẾT QUẢ PHỎNG VẤN KAP
v
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
ADI Acceptable Daily Intake (Lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận được)
ADN Acid Deoxyribo Nucleic
AOAC Association of Analytical Communities (Hiệp hội phân tích hợp tác)
ATVSTP An toàn thực phẩm
ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm
BYT Bộ Y tế
CAC Codex Alimentarius Commission (Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm)
CB- KD Chế biến- kinh doanh
CODEX Codex Alimentarius Commission (Ủy ban tiêu chuẩn hóa thực phẩm
quốc tế)
CT Can thiệp
E. Coli Escherichia coli
FAO Food Agriculture Organization (Tổ chức Nông nghiệp và Thực phẩm
thế giới)
GHP Good Hygienic Practices (Thực hành vệ sinh tốt)
GMO Genetically Modified Organisms (Sinh vật biến đổi gen)
GMP Good Manufacturing Practices (Thực hành sản xuất tốt)
HCBVTV Hóa chất bảo vệ thực vật
HPLC High-pressure liquid chromatography (Sắc ký lỏng hiệu năng cao )
INS International Numbering System (Hệ thống đánh số quốc tế)
IPPC Irradiation Program Coordination Committee (Ủy ban hợp tác chương
trình nhiễm xạ).
ISO International Organization for Standardization (Tổ chức quốc về tiêu
vi
chuẩn hóa).
KAP Knowledge, Attitudes, Practices ( Kiến thức, Thái độ, Thực hành )
KT Kiến thức
LD 50 Lethal Dose 50%: (Liều gây chết trung bình)
ML Maximum Level (Giới hạn tối đa cho phép trong thực phẩm)
MRLs Maximum Residue Levels (Nồng độ tối đa của dư lượng thuốc trừ sâu)
NĐTP Ngộ độc thực phẩm
PGTP Phụ gia thực phẩm
PM Phẩm màu
PMK Phẩm màu kiềm
PMTH Phẩm màu tổng hợp
TAĐP Thức ăn đường phố
TBVTV Thuốc bảo vệ thực vật
TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
TĐ Thái độ
TH Thực hành
TPNK Thực phẩm nhập khẩu
TQM Total Quality Management. (Quản lý chất lượng toàn diện)
TTYTDP Trung tâm Y tế dự phòng
VietGAP Viet Nam Good Agriculture Practice (Việt Nam thực hành nông nghiệp
tốt
WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế thế giới)
XN Xét nghiệm
vii
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. So màu bán định lượng acid boric hoặc natri borat ................................ 41
Bảng 3.1. Đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSTP cấp tỉnh và huyện ...................... 58
Bảng 3.2. Tình hình đào tạo, tập huấn về ATVSTP và PGTP ................................ 58
Bảng 3.3. Giải pháp để làm tốt công tác ATVSTP ................................................. 59
Bảng 3.4. Phân bố độ tuổi ...................................................................................... 60
Bảng 3.5. Trình độ học vấn theo độ tuổi ................................................................ 61
Bảng 3.6. Sự tiếp cận và tính hiệu quả từ các nguồn thông tin về ATVSTP ........... 62
Bảng 3.7. Tần suất nghe và mức độ hiểu các thông tin về ATVSTP ...................... 62
Bảng 3.8. Điểm trung bình và tỷ lệ đạt yêu cầu về KAP ........................................ 63
Bảng 3.9. Kiến thức về ATVSTP của các chủ cơ sở .............................................. 63
Bảng 3.10. Thái độ của các chủ cơ sở về ATVSTP ................................................ 64
Bảng 3.11. Thực hành về ATVSTP theo khai báo của các chủ cơ sở ..................... 65
Bảng 3.12. Kết quả xét nghiệm hàn the theo loại thực phẩm .................................. 66
Bảng 3.13. Hàm lượng hàn the trong từng loại thực phẩm (mg%) ......................... 66
Bảng 3.14. Kết quả xét nghiệm phẩm màu theo loại thực phẩm ............................. 67
Bảng 3.15. Kết quả xét nghiệm acid benzoic theo loại thực phẩm.......................... 68
Bảng 3.16. Tỷ lệ mẫu có hàm lượng acid benzoic không đạt. ............................... 68
Bảng 3.17. Hàm lượng (HL)acid benzoic theo loại thực phẩm ............................... 69
Bảng 3.18. Kết quả xét nghiệm acid sorbic theo loại thực phẩm ............................ 69
Bảng 3.19. Tỷ lệ mẫu có hàm lượng acid sorbic không đạt.................................... 70
Bảng 3.20. Hàm lượng acid sorbic theo loại thực phẩm ......................................... 70
Bảng 3.21. Kết quả hoạt động truyền thông ATVSTP ........................................... 71
Bảng 3.22. Kêt quả tập huấn cán bộ thanh tra, kiểm tra ......................................... 71
Bảng 3.23. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm ATVSTP ................. 71
Bảng 3.24. Đào tạo, tập huấn cán bộ xét nghiệm ................................................... 72
Bảng 3.25. Danh mục các chất màu chuẩn bổ sung trong nghiên cứu .................... 72
Bảng 3.26. Các mô hình điểm ATVSTP ................................................................ 73
Bảng 3.27. Các nguồn tiếp cận thông tin về ATVSTP ........................................... 73
Bảng 3.28. Tần suất nghe thông tin........................................................................ 74
viii
Bảng 3.29. Mức độ hiểu thông tin.......................................................................... 74
Bảng 3.30. Nguồn thông tin mang lại hiệu quả cao nhất ....................................... 75
Bảng 3.31. Điểm trung bình kiến thức, thái độ và thực hành sau can thiệp............. 76
Bảng 3.32. Điểm trung bình(ĐTB) kiến thức sau can thiệp .................................... 77
Bảng 3.33. Tỷ lệ đạt yêu cầu về thái độ sau can thiệp ............................................ 77
Bảng 3.34. Điểm trung bình thái độ về ATVSTP sau can thiệp.............................. 78
Bảng 3.35. Điểm trung bình thực hành sau can thiệp ............................................. 79
Bảng 3.36. Hàm lượng hàn the trong mẫu TP sau can thiệp ................................... 80
Bảng 3.37. Tỷ lệ mẫu có acid benzoic không đạt theo loại thực phẩm .................. 82
Bảng 3.38. Hàm lượng trung bình acid benzoic sau can thiệp ................................ 82
Bảng 3.39. Tỷ lệ mẫu có hàm lượng acid sorbic không đạt theo loại TP ................ 83
Bảng 3.40. Hàm lượng trung bình acid sorbic theo thực phẩm ............................... 84
ix
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1. Trình độ học vấn của chủ cơ sở CB-KD thực phẩm. ........................ 61
Biểu đồ 3.2. Liên quan giữa điểm thái độ và điểm thực hành với điểm kiến thức ...... 65
Biểu đồ 3.3. Tình hình sử dụng phẩm màu trong thực phẩm. ................................. 67
Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ đạt yêu cần về KAP sau can thiệp ............................................. 75
Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ đạt yêu cầu về kiến thức sau can thiệp ...................................... 76
Biểu đồ 3.6. Tỷ lệ đạt yêu cầu về thực hành sau can thiệp ..................................... 78
Biểu đồ 3.7. Tỷ lệ mẫu thực phẩm có hàn the qua 3 lần XN .................................. 79
Biểu đồ 3.8. Tỷ lệ mẫu có hàn the theo loại thực phẩm giữa 3 đợt xét nghiệm ...... 80
Biểu đồ 3.9. Kết quả xét nghiệm phẩm màu sau can thiệp .................................... 81
Biểu đồ 3.10. Tỷ lệ mẫu thực phẩm có acid benzoic vượt mức cho phép .............. 81
Biểu đồ 3.11. Tỷ lệ mẫu có hàm lượng acid sorbic không đạt sau can thiệp ................ 83
DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1. Mô hình các hoạt động can thiệp ............................................................ 53
Hình 3.1. Mạng lưới quản lý ATVSTP thuộc ngành y tế tại Quảng Bình ............... 57
1
MỞ ĐẦU
Phụ gia thực phẩm có vai trò lớn trong chế biến thực phẩm bởi đã tạo được
nhiều sản phẩm phù hợp với sở thích và khẩu vị của người tiêu dùng, giữ được chất
lượng toàn vẹn của thực phẩm cho đến khi sử dụng, tạo được sự dễ dàng trong sản
xuất, chế biến thực phẩm và tăng giá trị thương phẩm hấp dẫn trên thị trường, kéo
dài thời gian sử dụng của thực phẩm [70], [97]. Lợi ích từ việc sử dụng phụ gia
trong chế biến thực phẩm đem lại là rất lớn, việc sử dụng phụ gia trong chế biến,
bảo quản thực phẩm là một việc cần thiết. Tuy nhiên, nếu sử dụng phụ gia không
đúng quy định có thể gây ngộ độc cấp tính nếu liều lượng dùng quá giới hạn cho
phép nhiều lần; gây ngộ độc mạn tính nếu dùng với thời gian kéo dài, liên tục.với
liều thấp hơn, nguy cơ gây hình thành khối u, ung thư, đột biến gen, quái thai, làm
ảnh hưởng tới chất lượng thực phẩm [95], [123], [97]. Chính vì vậy việc sử dụng
phụ gia phải tuân thủ các quy định hiện hành.
Các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm ở nước ta hầu hết sản xuất sản
phẩm truyền thống ở quy mô nhỏ lẻ, cá thể, hoặc hộ gia đình nên việc sử dụng phụ
gia thực phẩm rất khó kiểm soát. Tình trạng vi phạm các quy định về sử dụng phụ
gia trong chế biến thực phẩm, kể cả sử dụng phẩm màu công nghiệp cũng như các
phụ gia ngoài danh mục Bộ Y tế cho phép diễn ra khá phổ biến và đã được cảnh báo
trong nhiều năm ở nhiều địa phương [25], [40], [74]. Đây là vấn đề quan trọng cần
phải được quan tâm bởi tác hại do sử dụng phụ gia sai quy định đối với sức khỏe
thường không xảy ra cấp tính, rầm rộ và nguy kịch mà diễn biến lâu dài do tích lũy
trong cơ thể, các biểu hiện lâm sàng âm thầm nên không được quan tâm chú ý.
Công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATVSTP) nói chung và quản lý kinh doanh sử
dụng phụ gia thực phẩm (PGTP) nói riêng còn nhiều bất cập.
Trong thời gian gần đây, dư luận rất bức xúc trước tình hình thực phẩm bị ô
nhiễm bởi các chất độc gây nguy hại cho sức khỏe của người tiêu dùng xảy ra khắp
nơi trên cả nước. Trên thị trường vẫn còn nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất
xứ hoặc sử dụng những phụ gia ngoài danh mục cho phép như RhodamineB trong
ớt bột, tương ớt, gia vị hạt dưa; hàn the trong giò, chả, mì sợi; DEHP trong nước
2
giải khát, rau câu; formol trong bánh phở, bún tươi; methanol trong rượu [22]. Thực
phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn đã trở thành vấn đề sức khỏe quan trọng mang
tính thời sự.
Tại Quảng Bình, mặc dù công tác đảm bảo chất lượng ATVSTP đã được
quan tâm, trong hoạt động có sự phối hợp giữa ngành y tế với các ban ngành liên
quan và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, chỉ khoảng 60% các cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện đúng các quy định về điều kiện đảm bảo vệ
sinh; tình trạng sử dụng hàn the, phẩm màu kiềm trong chế biến thực phẩm vẫn còn
khá phổ biến, việc sử dụng chất bảo quản thực phẩm vượt mức cho phép vẫn còn
tồn tại [32]. Hầu hết các cơ sở sản xuất chưa được cung cấp thông tin đầy đủ về
ATVSTP, công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều hạn chế. Đội
ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm từ tỉnh đến
huyện vừa thiếu về số lượng, chưa đảm bảo về chất lượng, các chế tài xử phạt chưa
đủ hiệu lực. Đã có một vài nghiên cứu về tình hình sử dụng phụ gia, chất bảo quản
trong thực phẩm hiện có trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhưng hầu hết các mẫu xét
nghiệm thường chỉ thu thập trên thị trường, bao gồm cả các loại thực phẩm được
sản xuất từ địa bàn ngoại tỉnh được lưu thông sử dụng ở Quảng Bình mà chưa có
các nghiên cứu tại các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Nhằm cải thiện việc quản lý sử dụng phụ gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình,
chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực
quản lý việc sử dụng một số phụ gia trong chế biến thực phẩm tại Quảng Bình” với
2 mục tiêu:
1. Đánh giá thực trạng quản lý việc sử dụng một số phụ gia trong chế biến
thực phẩm tại Quảng Bình.
2. Đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp nâng cao năng lực quản lý việc sử
dụng một số phụ gia trong chế biến thực phẩm tại Quảng Bình.
3
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1.1.1. Một số khái niệm trong nghiên cứu
- Một số phụ gia: Trong phạm vi nghiên cứu đề cập tới: Phẩm màu, acid
benzoic, acid sorbic và hóa chất thường sử dụng như phụ gia là hàn the.
- Cơ sở chế biến - kinh doanh thực phẩm: Là cơ sở thực hiện việc xử lý hoặc
chế biến thực phẩm để tạo thành nguyên liệu hoặc sản phẩm thực phẩm và bán ra
thị trường.
1.1.2. Các khái niệm khác về an toàn thực phẩm
- Thực phẩm là sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã
qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và
các chất sử dụng như dược phẩm.
- An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức
khỏe, tính mạng con người.
- Chế biến thực phẩm là quá trình xử lý thực phẩm đã qua sơ chế hoặc thực
phẩm tươi sống theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để tạo thành nguyên
liệu thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm.
- Kinh doanh thực phẩm là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt
động giới thiệu, dịch vụ bảo quản, dịch vụ vận chuyển hoặc buôn bán thực phẩm.
- Ngộ độc thực phẩm là tình trạng bệnh lý do hấp thụ thực phẩm bị ô nhiễm
hoặc có chứa chất độc.
- Ô nhiễm thực phẩm là sự xuất hiện tác nhân làm ô nhiễm thực phẩm gây
hại đến sức khỏe, tính mạng con người.
- Nguy cơ ô nhiễm thực phẩm là khả năng các tác nhân gây ô nhiễm xâm nhập vào
thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh. [78]
4
1.2. THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
1.2.1. Thực trạng an toàn thực phẩm trên thế giới
Vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề được quan tâm ngày
càng sâu sắc trên phạm vi mỗi quốc gia và quốc tế bởi sự liên quan trực tiếp của nó
đến sức khỏe và tính mạng con người, ảnh hưởng đến sự duy trì và phát triển nòi
giống, cũng như quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế [27], [92]. Cùng với
xu hướng phát triển của xã hội và toàn cầu hóa, bệnh truyền qua thực phẩm và ngộ
độc thực phẩm đang đứng trước nhiều thách thức mới, diễn biến mới về cả tính
chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng [109]. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới
(WHO), hơn 1/3 dân số các nước phát triển bị ảnh hưởng của các bệnh do thực
phẩm gây ra mỗi năm [127]. Các vụ ngộ độc thực phẩm (NĐTP) có xu hướng ngày
càng tăng. Nước Mỹ mỗi năm vẫn có 76 triệu ca NĐTP với 325.000 người phải vào
viện và 5.000 người chết [89 ],[116]. Ở các nước phát triển khác như EU, Hà Lan,
Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc... có hàng ngàn trường hợp người bị NĐTP mỗi năm
và phải chi phí hàng tỉ USD cho việc ngăn chặn nhiễm độc thực phẩm [88]128].
Tại các nước đang phát triển, tình trạng ngộ độc thực phẩm lại càng trầm trọng
hơn nhiều. Năm 1998, khoảng 1,8 triệu trẻ em bị tử vong do nhiễm độc thực phẩm
(tiêu chảy), và đến bây giờ con số đó là hơn 2,2 triệu người tử vong hàng năm, trong
đó cũng hầu hết là trẻ em [82],[87],Tỷ lệ tử vong do NĐTP chiếm 1/3 đến 1/2 tổng
số trường hợp tử vong [125]. Ở khu vực châu Phi mỗi năm có khoảng 800.000 trẻ em
tử vong do tiêu chảy [86].
Ở các nước Đông Nam Á như Thái Lan, trung bình mỗi năm có 1 triệu trường
hợp bị tiêu chảy. Riêng trong năm 2003, có 956.313 trường hợp tiêu chảy cấp,
23.113 ca bị bệnh lỵ, 126.185 ca ngộ độc thực phẩm. Trong 9 tháng đầu năm 2007, ở
Malaysia, đã có 11.226 ca NĐTP, trong đó có 67% là học sinh, tăng 100% so với
cùng kỳ năm trước. Tại Ấn Độ 400 ngàn trẻ em bị tử vong do tiêu chảy mỗi năm
[90],[130].
5
Thực tế cho thấy các bệnh do ăn phải thức ăn bị ô nhiễm chất độc hoặc tác
nhân gây bệnh đang là một vấn đề sức khoẻ cộng đồng ở các nước đã phát triển
cũng như các nước đang phát triển và đây là vấn đề sức khỏe của toàn cầu [93]. Cần
phải thiết lập một hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực
phẩm [106], [112].
1.2.2. Thực trạng an toàn thực phẩm ở Việt Nam
1.2.2.1. Tình hình ngộ độc thực phẩm
Ở nước ta, tỷ lệ ngộ độc thực phẩm (NĐTP) hiện còn ở mức cao. Hàng năm,
có khoảng 150 - 250 vụ NĐTP được báo cáo với từ 3.500 đến 6.500 người mắc, 37-
71 người tử vong. NĐTP do hóa chất, đặc biệt là hóa chất sử dụng trong nông
nghiệp như hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV), một số hóa chất bảo quản thực phẩm,
chiếm khoảng 25% tổng số các vụ NĐTP. Tuy nhiên trong thực tế con số này có thể
cao hơn nhiều do công tác điều tra, thống kê báo cáo chưa đầy đủ [23].
Giai đoạn 2006 - 2010, bình quân hàng năm có 189 vụ NĐTP với 6.633
người mắc và 52 người tử vong, số người mắc và số tử vong do NĐTP chưa thay
đổi nhiều so với giai đoạn trước. Đây là một thách thức lớn với công tác phòng
chống NĐTP ở nước ta[23]. Số vụ NĐTP có nguyên nhân do vi sinh vật có xu
hướng giảm rõ, trong khi đó nguyên nhân ngộ độc do hóa chất có xu hướng tăng lên
[45].
1.2.2.2. Thực trạng ATVSTP trong sản xuất nông nghiệp
- Trong trồng trọt: Tình trạng sử dụng hóa chất, phân bón và các chất điều
tiết sinh trưởng thiếu khoa học vẫn còn phổ biến đặc biệt là việc lạm dụng phân vô
cơ, thuốc kích thích sinh trưởng. Hiện tượng vùng sản xuất rau màu gần khu công
nghiệp, nước tưới không đảm bảo vệ sinh vẫn còn tồn tại [4], [44], [47], [77]. Tại
tỉnh Nam Định (năm 2004), có 52,6% số mẫu rau quả được kiểm tra có dư lượng
TBVTV, trong đó 15% số mẫu vượt giới hạn cho phép [75]. Tại Hà Nội, số mẫu có dư
lượng TBVTV chiếm 69,4%, trong đó 25% vượt mức cho phép; ở TP. Hồ Chí Minh là
23,66% [7], [15]. Nghiên cứu của Nguyễn Sơn Hà cho thấy nhóm rau ăn lá có tỷ lệ
6
mẫu chứa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật vượt mức cho phép (MRLs) cao: rau
ngót 23%, nho 24% [34].
- Trong chăn nuôi, giết mổ: Hoá chất tồn dư trong sản phẩm chăn nuôi
là nguy cơ tiềm ẩn đe dọa tới sức khoẻ của con người [107]. Phần lớn các lò mổ tập
trung thiếu mặt bằng cho giết mổ, các công đoạn giết mổ không được phân chia riêng
rẽ; nguồn nước sử dụng, đặc biệt là nước thải không bảo đảm vệ sinh thú y [7], [77].
Công tác kiểm dịch động vật còn kém hiệu quả, trang thiết bị cho các chi cục thú y,
trạm, chốt kiểm dịch còn hạn chế [24]. Nghiên cứu của Đào Tố Quyên cho thấy
dư lượng kháng sinh Enrofroxacin chiếm 31,4%, tỷ lệ nhiễm Ecoli trong thịt lợn
là 40%, có 25,7% mẫu thịt lợn không đạt tiêu chuẩn về nhiễm Salmonela [66]. Tỷ lệ
nhiễm Salmonella và S.aureus vượt quá giới hạn cho phép trong thịt lợn tại Hà Nội
lần lượt là 4,1% và 5,5%; trong thịt gà là 8,3% và 9,7%. Tại TP. Hồ Chí Minh trong
thịt lợn là 5,8% và 53,6%; trong thịt gà là 8,7% và 59,4% [22], [39]. Tồn dư hóa chất
và hóa chất bảo quản thực phẩm trong thịt và sản phẩm động vật tươi sống là vấn đề
rất cần được quan tâm, Salbutamol và Clenbuterol là chất cấm sử dụng do có ảnh
hưởng đến sức khỏe con người nhưng vẫn còn tồn dư trong thịt [4], [5], [72].
- Trong nuôi trồng thủy sản: Thực trạng ô nhiễm môi trường nuôi do
TBVTV, sử dụng thuốc thú y và tình trạng tiêm chích tạp chất vào thuỷ sản vẫn là
nguy cơ đối với an toàn thực phẩm có nguồn gốc thuỷ sản [3], [6]. Nguyễn Lan
Phương nghiên cứu với 300 mẫu thủy hải sản đông lạnh và chế biến sẵn tại Hà Nội
năm 2006 - 2008 có 27% mẫu không đạt tiêu chuẩn về mặt vi sinh [64]. Nghiên cứu
của Trịnh Bảo Ngọc năm 2009 cho thấy 100% mẫu thủy sản bị nhiễm kim loại nặng
As, Cr, Hg, Pb, Cd, Ni. Mức độ nhiễm E.coli rất cao, cao hơn hàng trăm đến hàng
nghìn lần so với tiêu chuẩn cho phép [60]. Thực trạng ô nhiễm hóa chất, kháng sinh
trong các sản phẩm trên không những tác động xấu tới hoạt động xuất khẩu thủy sản
[107], [83] mà còn có thể gây ra nhiều loại bệnh với người tiêu dùng, ảnh hưởng không
nhỏ tới việc xuất khẩu các sản phẩm này sang Hoa Kỳ và nhiều nước khác [24], [77].
7
1.2.2.3. Thực trạng ATVSTP trong kinh doanh thực phẩm xuất, nhập khẩu
Trong xu thế toàn cầu hóa, việc sản xuất, chế biến, phân phối thực phẩm
ngày càng mở rộng, đem đến nhiều lợi ích lẫn nhiều mối nguy cho người tiêu dùng,
[102]. Việc quản lý nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, phát hiện, phòng chống buôn
lậu chưa được kiểm soát chặt chẽ [2], [43], [108]. Ở nước ta, tình trạng nhập khẩu
thực phẩm, phụ gia thực phẩm không có giấy xác nhận chất lượng nhập khẩu của cơ
quan kiểm tra nhà nước..., nhập lậu động vật và sản phẩm động vật, hoa quả tươi
không qua kiểm dịch còn xảy ra. Việc kiểm tra chất lượng ATVSTP chủ yếu dựa
vào cảm quan [3]. Vấn đề ATVSTP đã có những quy định cụ thể nhưng vấn đề
hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ về quy định nhãn mác, hàng không
đạt tiêu chuẩn chất lượng đang là vấn đề rất phổ biến [14]. Việc kiểm dịch động vật
nhập khẩu qua đường bộ, đường hàng không còn khó khăn do chưa có khu cách ly
kiểm dịch động vật [77]. Trong tổng số lượng/lô thực phẩm đã qua kiểm tra nhà
nước năm 2008 là 165.672.936 kg/13.684 lô thì số lượng/lô thực phẩm không đạt yêu
cầu nhập khẩu là 116.963 kg/32 lô [15].
1.2.2.4. Thực trạng ATVSTP trong thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể
Tình trạng an toàn vệ sinh thức ăn đường phố (TAĐP) đã được cải thiện nhờ
việc triển khai xây dựng phường điểm về ATVSTP thức ăn đường phố [30], [33],
[37]. theo quy định của Bộ Y tế [9], [10]. Điều kiện ATVSTP tại các bếp ăn tập thể
của cơ quan, trường học đã được cải thiện đáng kể [46]. Tuy nhiên, đa số các
cơ sở kinh doanh dịch vụ TAĐP được đầu tư ít vốn, triển khai trong điều kiện môi
trường chưa đảm bảo vệ sinh, thiếu hạ tầng cơ sở và các dịch vụ nước sạch [53], và
kiến thức ATVSTP của người trực tiếp chế biến, kinh doanh còn nhiều hạn chế [56],
[73]. Nghiên cứu của Lê Văn Giang năm 2006 ở huyện Gia Lâm cho thấy có 20% số
cơ sở không đạt về điều kiện ATVSTP [33]. Nghiên cứu của Lý Thành Minh ở
thị xã Bến Tre cho thấy tỉ lệ nhiễm S.aureus là 49,6% và Ecoli là 23,6% [57]. Năm
2007, nghiên cứu của Trần Việt Nga cho thấy còn 18,2% bếp ăn tập thể không đạt tiêu
chuẩn về vệ sinh cơ sở, 9% mẫu thức ăn chính không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu
Coliforms [59]. Tại Thanh Hóa, tỷ lệ ô nhiễm chung của các mẫu thức ăn đường phố và
8
dụng cụ chế biến là 57,74% [65]. Năm 2008, kết quả nghiên cứu tại Nha Trang cho
thấy có 39,5% món ăn hải sản sống không đạt tiêu chuẩn vệ sinh về VSV. Có tới
31,8% bàn tay của nhân viên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bị nhiễm S.aureus
[43].
1.2.2.5. Thực trạng ATVSTP trong chế biến thực phẩm
Đa số các cơ sở chế biến thực phẩm ở nước ta có quy mô vừa và nhỏ với đặc
điểm thiếu vốn đầu tư, mặt bằng sản xuất hẹp, chế biến thủ công, thiết bị cũ và lạc
hậu... nên việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật chế biến thực phẩm, kiểm soát nguồn
nguyên liệu đầu vào theo quy định .. còn nhiều hạn chế và chưa đảm bảo tiêu chuẩn
chất lượng ATVSTP [10], [71]. Trong 2 năm gần đây, thực phẩm chế biến thủ công
có nhiều tiến bộ nhưng độ an toàn của thực phẩm chế biến thủ công thấp hơn thực
phẩm chế biến công nghiệp [16]. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hùng Long
trên địa bàn Hà Nội cho thấy nhận thức, thái độ, hành vi ATVSTP của người quản
lý cơ sở đúng chỉ đạt 57,6 - 97% của thực phẩm chế biến thủ công thấp hơn thực
phẩm chế biến công nghiệp [55]. Nghiên cứu của Hoàng Cao Sạ năm 2009 cho thấy
các nhóm ô nhiễm vi sinh vật nhiều nhất là thịt lợn qua chế biến, nước đá và các
loại rau sống [67]. Điều này cho thấy thực trạng ATVSTP tại các cơ sở chế biến thực
phẩm còn nhiều vấn đề bức xúc cần được quan tâm giải quyết trong thời gian tới.
1.2.2.6. Kiến thức, thái độ, hành vi ATVSTP của cộng đồng
Kiến thức, thái độ và hành vi của người kinh doanh, chế biến thực phẩm,
người tiêu dùng là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo thực hiện ATVSTP. Hầu hết
các nghiên cứu về kiến thức, thực hành ATVSTP của các nhóm đối tượng còn rất
thấp (chung cho các nhóm đối tượng mới đạt khoảng 50%). Còn nhiều phong tục
canh tác, sinh hoạt, ăn uống lạc hậu là mối nguy ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền
qua thực phẩm [1], [58], [62].
Nghiên cứu của Nguyễn Văn Thể ở tỉnh Bắc Giang năm 2008 cho thấy
có 60% thực hành đúng về ATVSTP [69]. Một nghiên cứu khác của Hoàng Thị
Điền cho thấy tỷ lệ biết chọn thực phẩm chín ăn ngay ở địa bàn vùng cao tối đa
9
chỉ chiếm 31,33%, vùng thấp là 81,3%, chỉ có 7,67% người dân ở vùng cao quan
tâm đến nhãn hàng hóa thực phẩm và 14,33% người ở vùng cao, 78,33% người ở
vùng thấp biết 9 loại thực phẩm thường gây ngộ độc [31]. Nguyễn Thanh Phong cho
thấy kiến thức của người tiêu dùng về ô nhiễm thực phẩm đạt 49,5% (Hà Nội 49,9%,
Hà Tĩnh 46%, Thái Bình 53%) [63].
1.3. AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI SỨC KHỎE VÀ KINH TẾ XÃ HỘI
1.3.1. Tác nhân ảnh hưởng
Sức khỏe, tính mạng của con người đã và đang bị đe dọa bởi tác nhân gây
NĐTP và các bệnh truyền qua thực phẩm. Các tác nhân đó tồn tại, phát triển và có
mặt khắp nơi trong môi trường sống con người. Nó có thể là sản phẩm của tự nhiên
và cả sản phẩm do con người tạo ra trong quá trình sinh hoạt, sản xuất. Tùy theo tác
nhân gây bệnh, liều lượng, độc tính và cơ địa, tình trạng sức khỏe của các cá thể mà
ảnh hưởng của vấn đề ATVSTP đến sức khoẻ con người ở những mức độ cũng khác
nhau [41], [61], [94].
1.3.1.1. Ô nhiễm thực phẩm nguyên nhân do vi sinh vật:
- Vi khuẩn là nguyên nhân chủ yếu ngộ độc thực phẩm cấp tính có nhiều
người mắc và gây ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe con người và có thể là căn nguyên
của các bệnh khác [82]. Nhiễm Listeria có liên quan đến sẩy thai, thai chết lưu hoặc
nhiễm Toxoplasma liên quan tới quái thai, mù bẩm sinh [41]. Vi rút ô nhiễm trong
thực phẩm có thể gây viêm gan, bại liệt hoặc tiêu chảy và là một trong các nguyên
nhân hàng đầu gây tử vong và suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi [26].
Nấm mốc phát triển trong thực phẩm có khả năng sinh độc tố vi nấm nguy
hiểm: Suy thận do ochratoxin ở các nước Bắc Âu. Aflatoxin đã gây ung thư gan ở
tất cả các loài động vật và người ở các nước nhiệt đới. Ung thư buồng trứng do
fumonisins.
Ký sinh trùng như Amip, Entamobella hystolytica có trong thực phẩm thường
gây các biến chứng nguy hiểm như sa niêm mạc trực tràng, viêm phúc mạc do thủng
ruột, có thể gây tử vong hoặc để lại biến chứng nặng như abces gan do Amip. Ấu
10
trùng Sán dây phát triển thành sán trưởng thành trong cơ thể gây rối loạn tiêu hoá.
Nang trùng Sán lá gan nhỏ chui qua ống mật, lên gan và phát triển ở gan thành sán
trưởng thành gây tổn thương gan mật. Nang trùng Sán lá phổi chưa nấu chín sẽ
xuyên qua thành ruột phát triển thành sán trưởng thành gây viêm phế quản, đau
ngực, ho ra máu. Bệnh do Giun xoắn do ăn thịt sống, tiết canh có ấu trùng gây
nhiễm độc, dị ứng, sốt cao, liệt cơ hô hấp có thể dẫn đến tử vong... [41], [51].
1.3.1.2. Ô nhiễm hóa học trong thực phẩm:
Một số chất hóa học tồn tại trong thực phẩm có thể gây ngộ độc cấp tính và
mạn tính ở nhiều thể loại khác nhau. Chất độc hoá học có thể bài tiết qua sữa gây
ảnh hưởng đến thế hệ tương lai hoặc tích lũy dần trong cơ thể gây tình trạng suy
nhược, ung thư, đôi khi còn ảnh hưởng đến thế hệ mai sau.
Ung thư, bệnh thần kinh, suy nhược cơ thể thường xảy ra do thực phẩm ô
nhiễm aflatoxin, ochratoxin, các kim loại nặng, phụ gia thực phẩm, hóa chất bảo vệ
thực vật, động vật và chất kích thích sinh trưởng. Một lượng lớn nitropyren,
nitrosamin... được tạo thành khi chế biến thịt, cá ở nhiệt độ quá cao cũng được biết
là tác nhân gây ung thư [79]. Hóa chất bảo vệ thực vật nhiễm vào thực phẩm là tác
nhân thường gặp trong các vụ ngộ độc. Hội chứng nhiễm độc não thường gặp nhất
đối với nhóm thuỷ ngân hữu cơ và lân hữu cơ.
Kim loại nặng nhiễm vào thực phẩm với lượng lớn thường gây ngộ độc cấp
tính và tỷ lệ tử vong rất cao. Ngộ độc asen thường gây tử vong. Trẻ em là đối tượng
nhạy cảm nhất và dễ bị các bệnh về não do nhiễm độc chì, thể hiện rõ nhất là chậm
phát triển về trí tuệ. Chì còn gây hủy hoại thận, chức năng của hệ thống sinh sản, có
thể dẫn đến sẩy thai và vô sinh [51].
Phụ gia thực phẩm như phẩm Auramine, đỏ Scarlete, Sudan III, được các thử
nghiệm trên động vật cho thấy có khả năng gây ung thư, gây đột biến gen. Một số
chất tạo ngọt tổng hợp có tính độc hại như saccarin ức chế men tiêu hóa, gây chứng
khó tiêu và các tác dụng phụ khác. Xyclamat có tính tích lũy trong cơ thể gây tổn
thương và có thể dẫn tới ung thư gan.