Thpt vũ duy thanh đề thi thử tốt nghiệp thpt 2019 2020

  • 14 trang
  • file .docx
TRƯỜNG THPT VŨ DUY THANH ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020
SỞ GDĐT NINH BÌNH ĐỀ THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2019 - 2020
TRƯỜNG THPT VŨ DUY THANH (Đề gồm 06 trang) MÔN: TOÁN
Thời gian: 90 phút
Họ và tên: ..................................SBD:..................................
Câu 1. Có bao nhiêu cách chọn lấy 1 chiếc bút từ một hộp đựng 5 chiếc bút màu xanh khác nhau và 3
chiếc bút màu đen khác nhau?
A. . B. . C. 8. D. 15.
Câu 2. Cho cấp số nhân với và . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng
A. 10. B. 3. C. 5. D. 20.
Câu 3. Nghiệm của phương trình là
A. . B. . C. . D. .
Câu 4. Thể tích của khối lập phương cạnh bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 5. Tập xác định của hàm số là tập nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Hàm số là một nguyên hàm của hàm số , khi đó hàm là
A. . B. .
C. . D. .
Câu 7. Cho khối chóp có diện tích đáy và chiều cao . Thể tích khối chóp đã cho bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 8. Cho khối nón có bán kính đáy và chiều cao .Thể tích của khối nón đã cho bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 9. Diện tích của mặt cầu có bán kính là
A. . B. . C. . D. .
Câu 10. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới
y
4
3 2 O 1 x
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .
Câu 11. Với là số thực dương tùy ý, bằng
A. . B. . C. . D. .
Trang 1
TRƯỜNG THPT VŨ DUY THANH ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020
Câu 12. Một hình trụ có bán kính đáy bằng 2cm và thiết diện qua trục là hình vuông. Diện tích xung
quanh của hình trụ đã cho bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 13. Cho hàm số có đồ thị như hình bên dưới.
Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là
A. . B. . C. . D. .
Câu 14. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?
y
3
1
2 1
1O x
1
A. . B. . C. . D. .
Câu 15. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là
A. . B. . C. . D. .
Câu 16. Tập nghiệm của bất phương trình là
A. . B. . C. . D. .
Câu 17. Cho hàm số xác định và liên tục trên có bảng biến thiên như sau
x -1 2
+ 0 0 +
Số nghiệm của phương trình là
A. . B. . C. . D. .
Câu 18. Nếu thì bằng
Trang 2
TRƯỜNG THPT VŨ DUY THANH ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020
A. . B. . C. . D. .
Câu 19. Số phức liên hợp của số phức là
A. . B. . C. . D. .
Câu 20. Cho hai số phức và . Phần ảo của số phức bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 21. Trên mặt phẳng tọa độ, cho hai số phức và . Điểm biểu diễn số phức
là điểm nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .
Câu 22. Trong không gian , cho điểm . Tọa độ điểm đối xứng với qua
mặt phẳng là
A. . B. . C. . D. .
Câu 23. Trong không gian , cho mặt cầu . Bán kính của
bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 24. Trong không gian , Mặt phẳng đi qua 3 điểm , , có
phương trình là
A. . B. .
C. . D. .
Câu 25. Trong không gian , cho đường thẳng . Một vectơ chỉ phương của có
tọa độ là
A. . B. . C. . D. .
Câu 26. Cho tứ diện có và đôi một vuông góc với nhau;
. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng
A
B
O
C
Trang 3
TRƯỜNG THPT VŨ DUY THANH ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020
A. . B. . C. . D. .
Câu 27. Cho hàm số , bảng xét dấu của như sau:
1
Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
A. . B. . C. . D. .
Câu 28. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng
A. B. 20. C. 0. D. 4.
Câu 29. Xét tất cả các số thực dương và thỏa mãn .
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. . B. . C. . D. .
Câu 30. Số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng là
A. . B. . C. . D. .
Câu 31. Tập nghiệm của bất phương trình là
A. . B. . C. . D.
.
Câu 32. Cho tam giác ABC vuông cân tại A có cạnh huyền bằng 2.Thể tích của khối tròn xoay khi quay
tam giác ABC quanh trục AB bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 33. Tích phân , nếu đặt thì ta được
A. . B. . C. . D. .
Câu 34. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường , , , được tính
bởi công thức nào dưới đây?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 35. Cho hai số phức , và . Phần thực của số phức bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 36. Gọi là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình . Môđun của số
phức bằng
A. . B. . C. . D. .
Trang 4
TRƯỜNG THPT VŨ DUY THANH ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020
Câu 37. Trong không gian , cho hai điểm và . Mặt phẳng trung trực của đoạn
thẳng có phương trình là
A. . B. . C. . D.
Câu 38. Trong không gian , cho điểm và mặt phẳng . Đường
thẳng đi qua và vuông góc với có phương trình tham số là
A. . B. . C. . D. .
Câu 39. Gọi là tập hợp tất cả các số tự nhiện gồm 3 chữ số được lập từ các chữ số .
Lấy ngẫu nhiên một số thuộc tập . Xác suất để lấy được số sao cho chữ số đứng sau luôn lớn
hơn hoặc bằng số đứng trước bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 40. Cho lăng trụ tam giác có tất cả các cạnh bằng , góc tạo bởi giữa cạnh bên và
mặt đáy bằng . Hình chiếu của điểm lên mặt phẳng thuộc đường thẳng
. Khoảng cách giữa hai đường thẳng và tính theo là
A. . B. . C. . D. .
Câu 41. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số sao cho hàm số nghịch biến
trên khoảng .
A. . B. . C. . D. .
Câu 42. Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất ban đâu 4% /năm và lãi hàng năm
được nhập vào vốn. Cứ sau một năm lãi suất tăng 0,3%. Hỏi sau 4 năm tổng số tiền người đó nhận
được gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 117 triệu. B. 119triệu. C. 121 triệu. D. 122 triệu.
Câu 43. Cho hàm số có đồ thị như hình bên.
Trong các số có bao nhiêu số dương?
A. . B. . C. . D. .
Câu 44. Một hình trụ có bán kính đáy bằng a. Cắt hình trụ bởi mặt phẳng song song với trục và cách
trục một khoảng ta được thiết diện là một hình vuông.Thể tích của khối trụ đã cho bằng
Trang 5
TRƯỜNG THPT VŨ DUY THANH ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020
A. . B. . C. . D. .
Câu 45. Cho hàm số có và . Khi đó bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 46. Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ.
Phương trình có tất cả bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. vô số.
Câu 47. Cho các số thực thỏa mãn và .
Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng
A. . B. C. . D. .
Câu 48. Cho hàm số ( là tham số thực). Tính tổng tất cả các giá trị của m sao
cho .
A. . B. . C. . D. .
Câu 49. Cho hình lập phương . Gọi lần lượt là tâm của các mặt
. Biết cạnh khối lập phương bằng a, khi đó
thể tích của khối tám mặt đều nội tiếp khối lập phương trên là
A. . B. . C. . D. .
Câu 50. Trong tất cả các cặp số thực (x; y) thỏa mãn . Có bao nhiêu giá trị
thực của m để tồn tại duy nhất cặp số thực (x; y) sao cho .
A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.
******Hết******
Trang 6
TRƯỜNG THPT VŨ DUY THANH ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
BẢNG ĐÁP ÁN
1.C 2.B 3.B 4.D 5.C 6.D 7.C 8.D 9.C 10.C
11.D 12.C 13.C 14.B 15.C 16.C 17.C 18.C 19.C 20.B
21.A 22.D 23.C 24.D 25.B 26.B 27.D 28.D 29.D 30.A
31.C 32.C 33.C 34.B 35.A 36.C 37.A 38.A 39.C 40.D
41.D 42.B 43.D 44.B 45.D 46.A 47.D 48.B 49.D 50.C
LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI VD VÀ VDC
Câu 39. Gọi là tập hợp tất cả các số tự nhiện gồm 3 chữ số được lập từ các chữ số .
Lấy ngẫu nhiên một số thuộc tập . Tính xác suất để lấy được số sao cho chữ số đứng sau
luôn lớn hơn hoặc bằng số đứng trước.
A. . B. . C. . D. .
Lời giải
Chọn C
Ta có:
A: “Chọn được số có 3 chữ số mà chữ số đứng sau luôn lớn hơn hoặc bằng chữ số đứng trước”
Số cần chọn có dạng trong đó
TH1: Nếu . Chọn ra 3 số thuộc tập ta được 1 số thỏa mãn
Do đó có số
TH2: Nếu có số
TH3: Nếu có số
TH4: có số
Suy ra: và .
Trang 7
TRƯỜNG THPT VŨ DUY THANH ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020
Câu 40. Cho lăng trụ tam giác có tất cả các cạnh bằng , góc tạo bởi giữa cạnh bên và
mặt đáy bằng . Hình chiếu của điểm lên mặt phẳng thuộc đường thẳng
. Khoảng cách giữa hai đường thẳng và tính theo là
A. . B. . C. . D. .
Lời giải
Chọn D
A B
C
K
A'
B'
H
C'
Do nên
Xét vuông tại có

Mà là tam giác đều cạnh và nên tại điểm là
trung điểm của
Suy ra:
Trong kẻ tại thì là khoảng cách giữa và .
Ta có:
Câu 41. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số sao cho hàm số nghịch biến trên
khoảng .
A. . B. . C. . D. .
Lời giải
Chọn D
Hàm số có .
Trang 8
TRƯỜNG THPT VŨ DUY THANH ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020
Hàm số nghịch biến trên khoảng
.
Do .
Vậy có 2 giá trị nguyên của .
Câu 42. Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất ban đâu 4% /năm và lãi hàng năm
được nhập vào vốn. Cứ sau một năm lãi suất tăng 0,3%. Hỏi sau 4 năm tổng số tiền người đó nhận
được gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 117 triệu. B. 119 triệu. C. 121 triệu. D. 122 triệu.
Lời giải
Chọn B
Số tiền sau năm thứ nhất là : triệu
Số tiền sau năm thứ hai là : triệu
Số tiền sau năm thứ ba là : triệu
Số tiền sau năm thứ tư là triệu
Câu 43. Cho hàm số có đồ thị như hình bên.
Trong các số có bao nhiêu số dương?
A. . B. . C. . D. .
Lời giải
Chọn D
+ Từ hình dạng đồ thị ta suy ra
+ x = 0 suy ra y = d. từ đồ thị suy ra .
+ .
Từ đồ thị hàm số ta nhận thấy hàm số đạt cực trị tại hai điểm có hoành độ âm
Suy ra có 2 nghiệm âm phân biệt
Vậy cả 4 số đều dương.
Câu 44: Một hình trụ có bán kính đáy bằng a.Cắt hình trụ bở mặt phẳng song song với trục và cách trục
một khoảng ta được thiết diện là một hình vuông.Tính thể tích của khối trụ.
A. . B. . C. . D. .
Lời giải
Trang 9
TRƯỜNG THPT VŨ DUY THANH ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020
Chọn B
Gọi và là tâm hai đáy của hình trụ.
Giả sử thiết diện thu được khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng song song với trục là
hình vuông .
Theo giả thiết ta có ,
Gọi là trung điểm . Suy ra .
Mà nên .
Vì nên .
Xét tam giác vuông tại và có .
Thể tích khối trụ là:
.
Câu 46. Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị
như hình vẽ. Hỏi phương trình
có tất cả bao nhiêu nghiệm
thuộc khoảng
A. 1. B. 2.
C. 3. D. vô số.
Lời giải
Chọn A
Ta có:
Với thì hàm số đồng biến nên phương trình
Trang 10
TRƯỜNG THPT VŨ DUY THANH ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

Câu 47. Cho các số thực thỏa mãn các điều kiện và
.Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức
tương ứng bằng:
A. . B. C. . D.
Lời giải
Chọn D
Từ giả thiết ta có:
(Với hàm là đơn điệu trên )
Thay vào biểu thức T ta được:
Áp dụng bất đẳng thức:
Đặt
Dấu "=" xảy ra khi :

 y 2 x  1
  x  z 0
 t 2 3 x  z  2  
 x  z 1 2x  3  y 1
 
 5x 1 x  2z  3
Suy ra giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
Câu 48. Cho hàm số ( là tham số thực). Tính tổng tất cả các giá trị của m sao
cho .
A. . B. . C. . D. .
Lời giải
Chọn A
Trang 11