Thpt trieu son 1 thanh hoa nam 2017 lan 1 co loi giai

  • 10 trang
  • file .doc
THPT TRIỆU SƠN 1 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC
(Đề thi có 40 câu / 4 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề: 132
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.
Câu 1: Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C 5H10O2 với dung dịch NaOH thu được C 2H5COONa
và ancol Y. Y có tên là
A. Ancol Etylic B. Ancol Propyolic C. Ancol isopropyolic D. Ancol Metylic
Câu 2: Cho dung dịch lồng trắng trứng tác dụng với dung dịch axit nitric đặc,có hiện tượng
A. Kết tủa màu tím B. Dung dịch màu xanh
C. Kết tủa màu vàng D. Kết tủa màu trắng
Câu 3: Cho dãy các cation kim loại :Ca , Cu , Na , Zn2+ .Cation kim loại nào có tính oxi hóa mạnh
2+ 2+ +
nhất trong dãy
A. Ca2+ B. Cu2+ C. Na+ D. Zn2+
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân,nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần
B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đếu tác dụng được với nước
C. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh
D. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do màng oxi Al 2O3 bền vững bảo vệ
Câu 5: Cho sơ đồ sau :
X (C4H9O2N) X1 X2 X3 H2N-CH2COOK
Vậy X2 là :
A. ClH3N-CH2COOH B. H2N-CH2-COOH
C. H2N-CH2-COONa D. H2N-CH2COOC2H5
Câu 6: Cho hỗn X gồm Zn, Fe vào dung dịch chứa AgNO 3 và Cu(NO3)2, sau phản ứng thu được hỗn
hợp Y gồm 2 kim loại và dung dịch Z. Cho NaOH dư vào dung dịch Z thu được 2 kết tủa gồm 2
hidroxit kim loại.Dung dịch Z chứa
A. Zn(NO3)2, AgNO3,Fe(NO3)3 B. Zn(NO3)2 ,Fe(NO3)2
C. Zn(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 D. Zn(NO3)2,Cu(NO3)2, Fe(NO3)3
Câu 7: Oxit nào sau đây là lưỡng tính ?
A. Fe2O3 B. CrO C. Cr2O3 D. CrO3
Câu 8: Điện phân dung dịch nào sau đây, thì có khí thoát ra ở cả 2 điện cực (ngay từ lúc mới đầu bắt
đầu điện phân)
A. Cu(NO3)2 B. FeCl2 C. K2SO4 D. FeSO4
Câu 9: Hợp chất H2N-CH2-COOH phản ứng được với : (1) NaOH, (2) HCl, (3) C 2H5OH, (4) HNO2
A. (1), (2), (3), (4) B. (2), (3), (4) C. (1), (2), (4) D. (1), (2), (3)
Câu 10: Amin X có phân tử khối nhỏ hơn 80. Trong phân tử X, nitơ chiếm 19,18% về khối lượng.Cho
X tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm KNO 2 và HCl thu được ancol Y. Oxi hóa không hoàn toàn Y
thu được xeton Z. Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Tách nước Y chỉ thu được 1 anken duy nhất B.Tên thay thế của Y là propan-2-ol
C.Phân tử X có mạch cacbon không phân nhánh D.Trong phân tử X có 1 liên kết bi
Trang 1
Câu 11: Dãy kim loại đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là
A. Na, Cu B. Ca, Zn C. Fe, Ag D. K, Al
Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Enzin là những chất hầu chết có bản chất protein
B. Cho glyxin tác dụng với HNO 2 có khí bay ra
C. Phức đồng – saccarozo có công thức là (C 12H21O11)2Cu
D. Tetrapeptit thuộc loại polipeptit
Câu 13: Chất nào sau đây ở trạng thái rắn ở điều kiện thường ?
A. Glyxin. B. Triolein. C. Etyl aminoaxetat. D. Anilin.
Câu 14: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X (gồm x mol Fe, y mol Cu, z mol Fe 2O3, và t mol Fe3O4) trong
dung dịch HCl không thấy khí có khí bay ra khỏi khỏi bình, dung dịch thu được chỉ chứa 2 muối. Mối
quan hệ giữa số mol các chất có trong hỗn hợp X là :
A. x + y = 2z + 2t B. x + y = z + t C. x + y = 2z + 2t D. x + y = 2z + 3t
Câu 15: Cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na 2CO3 thu được
V lít khí CO2. Ngược lại cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa a mol Na 2CO3 vào dung dịch chứa b
mol HCl thu được 2V lít khí CO 2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa a và b là :
A. a = 0,75b. B. a = 0,8b. C. a = 0,35b. D. a = 0,5b.
Câu 16: Dung dịch CuSO4 loãng được dùng làm thuốc diệt nấm cho hoa. Để điều chế 800 gam dung
dịch CuSO4 5%, người ta hòa tan CuSO 4.5H2O vào nước. Khối lượng CuSO 4.5H2O cần dùng là ?
A. 32,0 gam B. 40,0 gam C. 62,5 gam D. 25,6 gam
Câu 17: Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m
là :
A. 20,8 B. 18,6 C. 22,6 D. 20,6
Câu 18: Thủy phân 44 gam hỗn hợp T gồm 2 este cùng công thức phân tử C 4H8O2 bằng dung dịch
KOH dư. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun nóng
Y với H2SO4 đặc ở 1400C, thu được 14,3 gam hỗn hợp các ete. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Khối lượng muối trong Z là
A. 53,2 gam. B. 50,0 gam. C. 34,2 gam. D. 42,2 gam.
Câu 19: Cho hỗn hợp M gồm hai chất hữu cơ X, Y. Trong đó X là một axít hữu cơ hai chức, mạch hở,
không phân nhánh (trong phân tử có một liên kết đôi C=C) và Y là ancol no, đơn chức, mạch hở. Đốt
cháy hoàn toàn 22,32 gam M thu được 14,40 gam H 2O. Nếu cho 22,32 gam M tác dụng với K dư thu
được 4,256 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Y trong M gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 27,25%. B. 62,40%. C. 72,70%. D. 37,50%.
Câu 20: Chất X có công thức phân tử C 3H4O2, tác dụng với dung dịch NaOH thu được CHO 2Na. Công
thức cấu tạo của X là
A. HCOO-C2H5. B. CH3-COOH. C. CH3-COO-CH3. D. HCOO-C2H3.
Câu 21: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là
A. HCOOCH3, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH. B.CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3.
C. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, HCOOCH3. D.HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, HCOOCH3.
Câu 22: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch lòng trắng trứng 10%, thêm tiếp 1 ml dung dịch NaOH
30% và 1 giọt dung dịch CuSO 4 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm, hiện tượng quan sát được là
A. Có kết tủa xanh lam, sau đó tan ra tạo dung dịch xanh lam.
B. Có kết tủa xanh lam, sau đó kết tủa chuyển sang màu đỏ gạch.
C. Có kết tủa xanh lam, sau đó tan ra tạo dung dịch màu tím.
D. Có kết tủa xanh lam, kết tủa không bị tan ra.
Câu 23: Cho các chất sau: HCl, AgNO3, Cl2, KMnO4/H2SO4 loãng, Cu. Số chất tác dụng được với dung
dịch Fe(NO3)2 là
A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.
Câu 24: Cho m gam hỗn hợp X gồm glyxin và axit glutamic tác dụng với 0,4 mol HCl thu được dung
dịch Y, Y phản ứng tối đa với 0,8 mol NaOH thu được 61,9 gam hỗn hợp muối. % Khối lượng glyxin có
Trang 2
trong X là
A. 50,51%. B. 25,25%. C. 43,26%. D. 37,42%.
Câu 25: X, Y là hai hợp chất hữu cơ đơn chức phân tử chỉ chứa C, H, O. Khi đốt cháy X, Y với số mol
bằng nhau hoặc khối lượng bằng nhau đều thu được với tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3 và với tỉ lệ mol tương
ứng 1 : 2. Số cặp chất X, Y thỏa mãn là
A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.
Câu 26: Polime X dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên để dệt vải, may quần áo ấm , X là
A. Poliacrilonitrin B. Poli (vinylclorua) C. Polibutađien D. Polietilen
Câu 27: Có 5 hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm 2 chất rắn có số mol bằng nhau: Na 2O và Al2O3; Cu và
Fe2(SO4)3; KHSO4 và KHCO3; BaCl2 và CuSO4; Fe(NO3)2 và AgNO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn
trong nước (dư) chỉ tạo ra các chất tan tốt trong nước là
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2
Câu 28: Cho m gam bột sắt vào dung dịch X chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 đến khi các phản ứng kết thúc
thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, thu được a
gam kết tủa T gồm hai hidroxit kim loại. Nung T đến khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn.
Biểu thức liên hệ giữa m, a, b có thể là
A. m = 8,225b – 7a. B. m = 8,575b – 7a. C. m = 8,4 – 3a. D. m = 9b – 6,5a.
Câu 29: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Nung hỗn hợp Fe và KNO3 trong khí trơ. (2) Cho luồng khí H2 đi qua bột CuO nung nóng.
(3) Đốt dây Mg trong bình kín chứa đầy SO2. (4) Nhúng dây Ag vào dung dịch HNO3
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa kim loại:
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 30: Hỗn hợp X gồm a mol Al và b mol Na. Hỗn hợp Y gồm b mol Al và a mol Na. Thực hiện 2 thí
nghiệm sau. Thí nghiệm 1: Hòa tan hỗn hợp X vào nước dư thu được 5,376 lít khí H 2, dung dịch X1 và m
gam chất rắn không tan. Thí nghiệm 2: Hòa tan hỗn hợp Y vào nước dư thu được dung dịch Y1 trong đó
khối lượng NaOH là 1,2 gam. Biết thể tích khí đo ở đktc. Tổng khối lượng Al trong hỗn hợp X và Y là
A. 6,75 gam B. 7,02 gam C. 7,29 gam D. 7,56 gam
Câu 31: Chia dung dịch hỗn hợp X gồm Al2(SO4)3 và Fe2(SO4)3 thành hai phần bằng nhau. Phần một hòa
tan vừa đúng 2,56 gam bột Cu. Phần hai tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH) 2 1M, thu được 50,5 gam
kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ mol giữa Al 2(SO4)3 và Fe2(SO4)3 trong dung dịch hỗn hợp X

A. 1 : 1. B. 1 : 2. C. 1 : 3. D. 1 : 4.
Câu 32: Nhiệt phân muối amoni đicromat: (NH4)2Cr2O7 thu được sản phẩm là
A. Cr2O3, N2, H2O B. Cr2O3, NH3, H2O C. CrO3, N2, H2O D. CrO3, NH3, H2O
Câu 33: Đun nóng triglyxerit X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y chứa 2 muối natri của
axit stearic và oleic. Đem cô cạn dung dịch Y thu được 54,84 gam muối. Biết X làm mất màu vừa đủ
dung dịch chứa 0,12 mol Br2. Phần 2. Khối lượng phân tử của X là
A. 886 B. 888 C. 884 D. 890
Câu 34: Aminoaxit X (CnH2n+1O2N), trong đó phần trăm khối lượng cacbon chiếm 51,28%. Giá trị của n

A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 35: Chất nào sau đây tác dụng với tripanmitin
A. H2. B. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch Br2. D. Cu(OH)2.
Câu 36: Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO 3)2 0,5M và HCl 1,2 M thu được khí NO và m
gam kết tủa. Xác định m. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3- và không có khí H2 bay ra
A. 0,64 B. 2,4 C. 0,32 D. 1,6
Câu 37: Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và hồ tinh bột có thể dùng dãy chất nào sau
đây làm thuốc thử ?
A. AgNO3/NH3 và NaOH. B. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.
C. HNO3 và AgNO3/NH3. D. Nước brom và NaOH.
Trang 3
Câu 38: Cho 35 gam hỗn hợp các amin gồm anilin, metylamin, đimetylamin, đimetylmetylamin tác
dụng vừa đủ với 300ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là:
A. 45,65 gam B. 45,95 gam C. 36,095 gam D. 56,3 gam
Câu 39: Những phản ứng hóa học lần lượt để chứng minh rằng phân tử glucozơ có nhóm chức CHO
và có nhiều nhóm OH liền kề nhau là:
A. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu.
B. Phản ứng tráng gương và phản ứng với Cu(OH) 2 ở nhiệt độ phòng cho dung dịch màu xanh lam.
C. Phản ứng tạo phức với Cu(OH) 2 và phản ứng lên men rượu.
D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân.
Câu 40: Lấy 0,3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 và H2NCH2COOH cho vào 400 ml dung
dịch HCl 1M thì thu được dung dịch Y. Y tác dụng vừa đủ với 800 ml dung dịch NaOH 1M thu được
dung dịch Z. Làm bay hơi Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A. 61,9 B. 28,8 C. 52,2 D. 55,2
----------HẾT----------
Trang 4
PHÂN TÍCH –HƯỚNG DẪN GIẢI
ĐỀ THI THỬ THPT TRIỆU SƠN 1 - LẦN 1
Câu 1: Chọn A.
Câu 2: Chọn C.
Khi cho dung dịch axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện.
Nhóm R-C6H4-OH của một số amino axit trong protien đã phản ứng với HNO 3 cho hợp chất mới mang
nhóm NO2 có màu vàng, đồng thời protein bị đông tụ bởi HNO3 tạo thành kết tủa.
Câu 3: Chọn B.
Tính oxi hóa giảm dần theo dãy : Cu2+ > Zn2+ > Ca2+ > Na+
Câu 4: Chọn B.
A. Đúng, Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân,nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần
B. Sai, Mg tác dụng với nước ở nhiệt độ cao, Be không tác dụng với nước ở mọi điều kiện nhiệt độ.
C. Đúng, Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh
D. Đúng, Thực tế, các son nồi làm bằng nhôm có 1 lớp oxit Al 2O3 bền ngăn cản không cho Al tiếp
xúc với H2O. Điều này cũng xảy ra tương tự với Cr và Zn.
Câu 5: Chọn A.
NH2CH2COOC2H5 (X) + NaOH → H2N-CH2-COONa (X1) + C2H5OH
H2N-CH2-COONa (X1) + HCl → ClH3N-CH2-COOH (X2) + NaCl
ClH3N-CH2-COOH (X2) + CH3OH → ClH3N-CH2-COOCH3 (X3) + H2O
ClH3N-CH2-COOCH3 (X3) + 2KOH → H2N-CH2-COOK + KCl + CH3OH + H2O
Câu 6: Chọn C.
- Vậy dung dịch Z chức Zn(NO3)2, Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2
Câu 7: Chọn C.
A. Fe2O3 B. CrO C. Cr2O3 D. CrO3
Oxit bazơ Oxit bazơ Oxit lưỡng tính Oxit axit
Câu 8: Chọn C.
Tại catot Tại anot
H2O + 2e → 2OH - + H2 H2O → 4H+ + O2 + 4e
Bản chất của điện phân dung dịch K 2SO4 là cô cạn dung dịch.
Câu 9: Chọn A.
H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O
H2N-CH2-COOH + HCl → ClH3N-CH2-COOH
H2N-CH2-COOH + C2H5OH H2N-CH2-COOC2H5 + H2O
H2N-CH2-COOH + HONO HO -CH2-COOH + N2 + H2O
Câu 11: Chọn D.
Dãy kim loại đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là những kim
loại hoạt động mạnh như kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.
Câu 12: Chọn D.
A. Đúng, bản chất của enzim là những chất hầu chết có bản chất protein
Trang 5
B. Đúng, Cho glyxin tác dụng với HNO 2 có khí bay ra
H2N-CH2-COOH + HONO HO -CH2-COOH + N2 + H2O
C. Đúng, Phức đồng – saccarozo có công thức là (C 12H21O11)2Cu
2C 12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O
D. Sai, peptit được chia thành hai loại :
* Oligopeptit gồm các peptit gồm các peptit có từ 2 – 10 gốc α – aminoaxit.
* Polipeptit gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc α – aminoaxit.
Câu 13: Chọn A.
- Triolein, Etyl aminoaxetat, Anilin ở trạng thái lỏng trong khi Glyxin ở trạng thái rắn.
Câu 14: Chọn B.
Câu 15: Chọn A.
- Cho từ từ a mol HCl vào b mol Na 2CO3 thì :
- Cho từ từ b mol Na 2CO3 vào a mol HCl thì :
- Theo đề bài ta có :
Câu 16: Chọn C.
- Ta có:
Câu 17: Chọn A.
- Phản ứng :
Câu 18: Chọn A.
- Đun nóng hỗn hợp Y với H2SO4 thì :
- T tác dụng với NaOH thì
Câu 19: Chọn D
- Khi đốt 22,32 gam M thì :
- Áp dụng độ bất bão hòa ta được :
- Khi cho lượng M trên tác dụng với K dư thì :
- Từ ta giải hệ (1) và (2) được : , suy ra .
- Xét hỗn hợp M ta có :
- Vậy X và Y lần lượt là : và

Câu 20: Chọn D.
Câu 21: Chọn A.
Câu 22: Chọn C.
Trang 6
Câu 23: Chọn D.
Có 4 chất tác dụng được với Fe(NO3)2 là HCl, AgNO3, Cl2 và KMnO4/H2SO4 loãng. PT phản ứng :
Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag.
6Fe(NO3)2 + 3Cl2 → 4Fe(NO3)3 + 2FeCl3
10Fe(NO3)2 + 2KMnO4 + H2SO4 → Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + H2O
Câu 24: Chọn A.
- Xét toàn quá trình phản ứng ta có hệ sau :
Câu 25: Chọn B.
- Khi đốt cháy X, Y có cùng số mol, khối lượng  MX = MY.
- Ta có: và
+ Có 2 đồng phân của X C2H4O2 là: CH3COOH và HCOOCH3
+ Có 3 Số đồng phân của Y C3H8O là: CH3CH2CH2OH; CH3CH(OH)CH3 và CH3OC2H5
Vậy số cặp (X, Y) thỏa là: 3.2 =
Câu 26: Chọn A.
Câu 27: Chọn D.
 Hỗn hợp Na2O và Al2O3:
Na2O + H2O 2NaOH 2NaOH + Al2O3 2NaAlO2 + H2O
1 mol 2 mol 2 mol 1 mol
- Dung dịch sau phản ứng chứa NaAlO2 là chất tan tốt trong nước.
 Hỗn hợp Cu và Fe2(SO4)3: 2Cu + Fe2(SO4)3 2CuSO4 + FeSO4
1 mol 0,5 mol
- Dung dịch sau phản ứng chứa CuSO4; FeSO4 và Fe2(SO4)3 dư là các chất tan tốt trong nước.
 Hỗn hợp KHSO4 và KHCO3: KHSO4 + KHCO3 K2SO4 + CO2 + H2O
1 mol 1 mol
- Sau phản ứng thu được K2SO4 tan tốt trong nước nhưng khí CO 2 ít tan trong H2O, do vậy hỗn hợp trên
không hoàn toàn tan trong nước.
 Hỗn hợp BaCl2 và CuSO4: BaCl2 + CuSO4 BaSO4 + CuCl2
1 mol 1 mol
- Sau phản ứng thu được BaSO4 kết tủa không tan trong nước.
 Hỗn hợp Fe(NO3)2 và AgNO3: Fe(NO3)2 + AgNO3 Fe(NO3)3 + Ag
1 mol 1 mol
- Sau phản ứng thu được Ag kết tủa không tan trong nước.
Vậy có hỗn hợp có thể tan tốt trong nước dư.
Câu 28: Chọn B.
- Hướng tư duy 1:
Trang 7
Fe + 2AgNO3 Fe(NO3)2 + 2Ag ; Fe + Cu(NO3)2 Fe(NO3)2 + Cu
mol: x 2x y y
+ Ta có hệ sau:
+ Thay (x + y) và (t – y) vào (2) ta được biểu thức:
- Hướng tư duy 2:

- Ta có:
Câu 29: Chọn D.
- Các phản ứng xảy ra:
(1) Núng nóng KNO3: sau đó Fe tác dụng với O2:
(2) : phản ứng khử oxit kim loại.
(3)
(4)
Vậy có phản ứng oxi hóa kim loại là (1), (3) và (4).
Câu 30: Chọn C.
- Thí nghiệm 1: . Ta có:
- Thí nghiệm 2: . Khi đó:
Câu 31: Chọn B.
- Gọi x là số mol của Al2(SO4)3 
- Phần 1: hòa tan vừa đúng với 0,04 mol Cu 
- Phần 2: tác dụng với 0,2 mol dung dịch Ba(OH)2 thu được kết tủa gồm:
 Fe(OH)3: Nhận thấy
 BaSO4: Nếu
Trang 8