Thpt chuyen ha long nam 2017 lan 1 co loi giai

  • 10 trang
  • file .doc
Cập nhật thường xuyên các đề thi thử mới nhất trên cả nước
SỞ GD  ĐT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017
TỈNH QUẢNG NINH Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC
THPT CHUYÊN HẠ LONG Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có 40 câu / 4 trang)
Mã đề: 101
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) bằng HNO3, thu được V lít X gồm
NO, NO2 (đo ở đktc) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bằng 19.
Giá trị của V là:
A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 5,6 lít
Câu 2: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1
mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe
và tripeptit Gly-Ala-Val. Peptit x có thể là:
A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val B. Gly-Ala-Val-Val-Phe
C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly
Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng ?
A. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
B. Chất béo là este của glixerol và các axit béo.
C. Hidro hoa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin.
D. Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C=C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hóa
chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit chất này bị thủy phân thành các sản phẩm có mùi khó chịu.
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO và H 2O dư thu được dung dịch X. Sục từ từ khí CO2 vào dung
dịch X, qua quá trình khảo sát người ta lập được đồ thị như sau:
Khối lượng kết tủa
x 15x Số mol CO2
Giá trị của X là:
A. 0,050 B. 0,040 C. 0,025 D. 0,020
Câu 5: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO 2 sinh ra
thu được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ
dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 650 gam B. 810 gam C. 550 gam D. 750 gam
Câu 6: Tổng hợp 120 kg polimetylmetacrylat từ axit và ancol thích hợp, hiệu suất của phản ứng este
hóa là 30% và phản ứng trùng hợp là 80%. Khối lượng của axit cần dùng là:
A. 103,2 kg B. 430 kg C. 113,52 kg D. 160kg
Câu 7: Sắt tây là sắt tráng thiết. nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trước là:
A. Cả hai đều bị ăn mòn như nhau B. Không kim loại nào bị ăn mòn
C. Thiếc D. Sắt
Câu 8: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67
gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức
của X có thể là :
A. (H2N)2C3H5COOH B. H2NC3H5(COOH)2 C. H2NC3H6COOH D. H2NC2H3(COOH)2
Trang 1
Cập nhật thường xuyên các đề thi thử mới nhất trên cả nước
Câu 9: Chất X lưỡng tính, có công thức phân tử C 3H9O2N. Cho 18,2 gam X tác dụng vừa đủ với dung
dịch NaOH, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 16,4 gam muối khan. Tên gọi của X là :
A. Amoni propionat B. Alanin
C. Metylamoni propionat D. Metylamoni axetat
Câu 10: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được
dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã
phản ứng là :
A. 0,70 mol B. 0,55 mol C. 0,65 mol D. 0,50 mol
Câu 11: Cho Al tác dụng với lần lượt các dung dịch axit sau: HCl; HNO 3 loãng; H2SO4 đặc, nóng;
HNO3 đặc, nguội; H2SO4 loãng. Số dung dịch có thể hòa tan được Al là:
A. 3 B. 2 C. 5 D. 4
2+ 3+ +
Câu 12: Cho Mg đến dư vào dung dịch chứa đồng thời Cu , Fe và Ag . Số phản ứng xảy ra là:
A. 4 B. 3 C. 2 D. 5
Câu 13: Dung dịch FeSO4 bị lẫn CuSO4. Phương pháp đơn giản để loại tạp chất là :
A. Cho một lá nhôm vào dung dịch
B. Cho lá sắt vào dung dịch
C. Cho lá đồng vào dung dịch
D. Cho dung dịch NH3 cho đến dư vào dung dịch, lọc lấy kết tủa Fe(OH) 2 rồi hoà tan vào dung dịch
H2SO4 loãng.
Câu 14: Cho các dung dịch C 6H5NH2, CH3NH2, NaOH, C2H5OH và H2NCH2COOH. Trong các dung
dịch trên, số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là:
A. 4 B. 3 C. 5 D. 2
Câu 15: Nước có chứa các ion : Ca2+, Mg2+, HCO3-, SO42- và Cl- gọi là :
A. Nước có tính cứng vĩnh cữu B. Nước có tính cứng toàn phần
C. Nước mềm D. Nước có tính cứng tạm thời
Câu 16: Cho các chất CH 3COOH (1), HCOO-CH2CH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COO-CH2CH3 (4),
CH3CH2CH2OH (5). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là :
A. (3) > (1) > (4) > (5) > (2) B. (3) > (5) > (1) > (4) > (2)
C. (1) > (3) > (4) > (5) > (2) D. (3) > (1) > (5) > (4) > (2)
Câu 17: Để thu được kim loại Pb từ PbO theo phương pháp nhiệt luyện, có thể dùng chất nào sau đây ?
A. Cu B. CO2 C. S D. H2
Câu 18: Cho dãy các kim loại sau: Al, Cu, Fe, Au. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch
H2SO4 đặc, nóng là
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
Câu 19: Cấu hình electron của nguyên tử Cu (Z = 29) ở trạng thái cơ bản là
A. 1s22s22p63s23p63d104s1 B. 1s22s22p63s23p63d94s2
C. 1s22s22p63s23p64s13d10 D. 1s22s22p63s23p64s23d9
Câu 20: Để xác định glucozơ trong nước tiểu của người bị bệnh đái tháo đường người ta dùng:
A. natri hidroxit B. đồng (II) hidroxit C. Axit axetic D. đồng (II) oxit
Câu 21: Chia m gam Al thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Cho tác dụng với l ượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H2
- Phần 2: Cho tác dụng với lượng dư HNO 3 loãng, sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Quan
hệ giữa x và y là:
A. x = 2y B. y = 2x C. x = 4y D. x = y
Câu 22: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H 2SO4 loãng, dư thu dược
10,08 lít khí (đkc). Biết Fe chiếm 60,87% về khối lượng. Giá trị m là
A. 13,8 gam B. 9,6 gam C. 6,9 gam D. 18,3 gam
Câu 23: Trong các kim loại sau: Liti, Natri, Kali, Rubidi. Kim loại nhẹ nhất là
A. Liti B. Natri C. Kali D. Rubidi.
Câu 24: Nhóm chức nào sau đây có chất béo ?
A. axit B. ancol C. este D. andehit
Trang 2
Cập nhật thường xuyên các đề thi thử mới nhất trên cả nước
Câu 25: Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo
phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị cảu k là?
A. 4 B. 6 C. 3 D. 5
Câu 26: Chất X có công thức phân tử C 4H9O2N. Biết :
X + NaOH Y + H 2O Y + HCl dư Z + H 2O
Công thức của cấu tạo thu gọn của X và Z có thể lần lượt là :
A. H2NCH2CH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH.
B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH.
C. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.
D. H2NCH2CH2COOC2H5 và CH3CH(NH3Cl)COOH.
Câu 27: Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể được biểu diễn trong sơ đồ
A. Tinh bột glucozơ đextrin mantozơ CO2 + H2O
B. Tinh bột đextrin mantozơ glucozơ CO2 + H2O
C. Tinh bột đextrin glucozơ mantozơ CO2 + H2O
D. Tinh bột mantozơ đextrin mantozơ CO2 + H2O
Câu 28: Chỉ dùng thêm thước thử nào sau đây có thể nhận biết được 3 lọ mât nhãn chứa các dung dịch
H2SO4, BaCl2, Na2SO4?
A. Quỳ tím C. Bột đồng B. Dung dịch AgNO3 D. Dung dịch Ba(NO3)2
Câu 29: Cao su nào sau đây là sản phẩm của phản ứng đồng trung ngưng ?
A. Cao su isopren B. Cao su Clopren C. Cao su Buna-N D. Cao su Buna
Câu 30: Cho m gam hỗn hợp Na, Ba vào nước thu được dung dịch A và 6,72 lít khí (đkc). Thể tích
dung dịch hỗn hơp H 2SO4 0,5M và HCl 1M cần dùng để trung hòa dung dịch A là :
A. 0,3 lít B. 0,2 lít C. 0,4 lít D. 0,5 lít
Câu 31: Cho dãy các dung dịch: axit axetic, phenyamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin,
phenol. Số chất trong dãy tác dụng được với NaOH :
A. 4 B. 3 C. 5 D. 6
Câu 32 : Cho các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch Al(NO 3)3 tác dụng với dung dịch NH 3 dư
(b) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch AlCl 3
(c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO 2
(d) Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch KAlO 2
Số thí nghiệm thu được kết tủa khi phản ứng kết thúc là :
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 33: Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO 3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa
0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 90,400
gam muối sunfat trung hòa và 3,920 lít khí Z (đktc) gồm hai khí N 2 và H2. Biết tỉ khối của Z so với H2
là 33. Phần trăm khối lượng của nhôm trong hỗn hợp X gần với giá trị nào sau đây ?
A. 14,15% B. 13,0% C. 13,4% D. 14,1%
Câu 34: Hỗn hợp A gồm một peptit X và một peptit Y (mỗi chất được cấu tạo từ 1 loại aminoaxit, tổng
số nhóm -CO-NH- trong 2 loại phân tử là 5) với tỉ lệ số mol n X : nY = 2 : 1. Khi thủy phân hoàn toàn m
gam hỗn hợp A thu được 5,625 gam glyxin và 10,86 gam tyrosin. Gía trị của m là:
A. 14,865 gam B. 14,775 gam C. 14,665 gam D. 14,885 gam
Câu 35: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic Y và một este Z (Y, Z đều mạch hở không phân nhánh).
Đun nóng 0,275 mol X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 2M thu được hỗn hợp 2 muối và hỗn hợp 2
ancol. Đun nóng toàn bộ 2 ancol này với H 2SO4 đặc ở 140oC thu được 7,5 gam hỗn hợp 3 ete. Lấy hỗn
hợp 2 muối trên nung với vôi tôi xút chỉ thu được một khí duy nhất, khí này làm mất màu vừa đủ dung
dịch 44 gam Br2 thu được sản phẩm chứa 85,106% brom về khối lượng. Khối lượng của Z trong X là:
A. 18,96 gam B. 19,75 gam C. 23,70 gam D. 10,80 gam
Câu 36: X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no có một liên kết C=C và
có tồn tại đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm
Trang 3
Cập nhật thường xuyên các đề thi thử mới nhất trên cả nước
cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH) 2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng.
Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp F chỉ
chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng của muối có khối
lượng phân tử lớn hơn trong hỗn hợp F là:
A. 4,68 gam B. 8,10 gam C. 9,72 gam D. 8,64 gam
Câu 37: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm một số este đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH vừa
đủ thu được a gam hỗn hợp muối và b gam hỗn hợp ancol. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp muối
trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp khí Y và 11,13 gam Na 2CO3. Dẫn toàn bộ Y qua ình đựng dung dịch
Ca(OH)2 dư, thu được 34,5 gam kết tủa, đồng thời thấy khối lượng bình tăng 19,77 gam so với ban đầu.
Đun b gam hỗn hợp ancol với H 2SO4 đặc ở 140oC thu được 6,51 gam hỗn hợp các ete. Các phản ứng
xảy ra hoàn toàn. Gía trị m là:
A. 19,35 gam B. 11,64 gam C. 17,46 gam D. 25,86 gam
Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn một este no 2 chức mạch hở X. Sục toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch
Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được 5,0 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 2,08 gam. Biết khi
xà phòng hóa X chỉ thu được muối của axit cacboxylic và ancol. Số đồng phân của X là:
A. 3 B. 4 C. 6 D. 5
Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam hỗn hợp X chứa ba este đều đơn chức, mạch hở bằng lượng oxi
vừa đủ, thu được 8,96 lít khí CO 2 (đktc). Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn 10,58 gam X cần dùng 0,07
mol H2 (xúc tác, to) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ Y với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn
dung dịch sau phản ứng, thu được một ancol Z duy nhất và m gam rắn khan. Gía trị của m là :
A. 15,45 gam B. 15,60 gam C. 15,46 gam D. 13,36 gam
Câu 40: Hòa tan hết m gam kim loại M cần dùng 136 gam dung dịch HNO 3 31,5%. Sau khi kết thúc
phản ứng thu được dung dịch X và 0,12 mol khí NO duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được
(2,5m + 8,49) gam muối khan. Kim loại M là:
A. Mg B. Cu C. Ca D. Zn
----------HẾT----------
Trang 4
Cập nhật thường xuyên các đề thi thử mới nhất trên cả nước
PHÂN TÍCH – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN HẠ LONG LẦN 1 – MÃ 101
Câu 1: Chọn D.
- Ta có : . Xét hỗn hợp khí X có:
Câu 2: Chọn C.
- Ghép các đoạn mạch với nhau ta thu được X là: Gly-Gly-Ala-Val-Phe hoặc Gly-Ala-Val-Phe-Gly
Câu 3: Chọn B.
A. Đúng, Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
B. Sai, Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo.
C. Đúng, Phản ứng:
D. Đúng, Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C=C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hóa
chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit chất này bị thủy phân thành các sản phẩm có mùi khó chịu.
Câu 4: Chọn C.
- Bản chất phản ứng :
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (1)
CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3 )2 (2)
- Phân tích đồ thị: lượng kết tủa tăng dần đến cực đại ứng với phản ứng (1), sau đó lượng kết tủa tan dần
đến hết ứng với phản ứng (2).
- Tại thời điểm:

Câu 5: Chọn D.
- Quá trình: .
Câu 6: Chọn B.
- Quá trình điều chế:
- Ta có:
Câu 7: Chọn D.
- Sắt tây là sắt tráng thiếc. Trong phương pháp bảo vệ bề mặt: thiếc là kim loại khó bị oxi hóa ở nhiệt độ
thường, màng oxit thiếc mỏng và mịn cũng có tác dụng bảo vệ thiếc và thiếc oxit không độc lại có màu
trắng bạc khá đẹp. Thiếc là kim loại mềm, dễ bị sây sát. Nếu vết sây sát sâu tới lớp sắt bên trong thì sẽ
xảy ra ăn mòn điện hóa học, kết quả là sắt bị ăn mòn nhanh.
Câu 8: Chọn B.
Trang 5
Cập nhật thường xuyên các đề thi thử mới nhất trên cả nước
- Đặt công thức của X là : (H2N)x-R-(COOH)y.
- Khi cho X tác dụng với NaOH thì:
- Khi cho X tác dụng với NaOH thì:
Vậy X là
Câu 9: Chọn D.
- X là chất lưỡng tính, công thức có dạng : RCOONH3R’.
- Khi cho X tác dụng với NaOH nhận thấy : mmuối > mX  R’ + 17 < 23  R’ < 6.
Vậy công thức cấu tạo của X là: CH3COONH3CH3 (Metylamoni axetat).
Câu 10: Chọn C.
- Thực hiện gộp quá trình, rút ra nhận xét:
Câu 11: Chọn D.
- Có dung dịch có thể hòa tan được Al là:

 Al + 4HNO3 loãng Al(NO3)3 + NO + 2H2O
 2Al + 6H2SO4 đặc, nóng Al2(SO4)3 + 3SO2 + 3H2O
- Lưu ý: Al bị thụ động hóa bởi HNO 3 đặc, nguội.
Câu 12: Chọn A.
- Áp dụng quy tắc  thì Mg đều phản ứng với cả 3 dung dịch trên. Số phản ứng xảy ra là:
Mg + 2Ag+ Mg2+ + 2Ag Mg + Cu2+ Mg2+ + Cu
Mg + 2Fe3+ Mg2+ + 2Fe2+ Mg + Fe2 + Mg2+ + Fe
Câu 13: Chọn B.
A. Sai, Cho một lá nhôm vào dung dịch thì không loại bỏ được CuSO 4.
B. Đúng, Để loại bỏ CuSO 4 ra khỏi dung dịch ta cho là Fe vào dung dịch với mục đích loại bỏ Cu2+ ra
khỏi dung dịch.
C. Sai, Cho lá đồng vào dung dịch thì không loại bỏ được.
D. Sai, Cho dung dịch NH3 cho đến dư vào dung dịch, lọc lấy kết tủa Fe(OH) 2 rồi hoà tan vào dung
dịch H2SO4 loãng. Đây là một quá trình khá phức tạp.
Câu 14: Chọn D.
Dung dịch C6H5NH2 CH3NH2 NaOH C2H5OH H2NCH2COOH
Màu
Không đổi màu Hồng Hồng Không đổi màu Không đổi màu
phenolphtalein
Câu 15: Chọn B.
- Nước cứng là nước có chứa nhiều cation Ca 2+, Mg2+. Nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên được
gọi là nước mềm.
- Nước cứng tạm thời: Tính cứng tạm thời của nước cứng là do các muối Ca(HCO 3)2, Mg(HCO3)2 gây
ra:
- Nước cứng vĩnh cửu: Tính cứng vĩnh cửu của nước là do các muối CaCl 2, MgCl2, CaSO4, MgSO4 gây
ra,gọi là vĩnh cữu vì khi đun nóng muối đó sẽ không phân hủy
- Nước có tính cứng toàn phần: Là nước có cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu.
Vậy Nước có chứa các ion : Ca2+, Mg2+, HCO3-, SO42- và Cl- gọi là nước cứng toàn phần.
Câu 16: Chọn D.
 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi:
Trang 6
Cập nhật thường xuyên các đề thi thử mới nhất trên cả nước
- Phân tử khối: nếu như không xét đến những yếu tố khác, chất phân tử khối càng lớn thì nhiệt độ sôi
càng cao.
- Liên kết Hiđro: nếu hai chất có phân tử khối xấp xỉ nhau thì chất nào có liên kết hiđro sẽ có nhiệt độ
sôi cao hơn.
- Cấu tạo phân tử: nếu mạch càng phân nhánh thì nhiệt độ sôi càng thấp.
 Dãy sắp xếp nhiệt độ sôi giảm dần của các hợp chất có nhóm chức khác nhau và phân tử khối xấp xỉ
nhau:
Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy
Vậy dãy sắp xếp theo nhiệt độ sôi giảm dần là: (3) > (1) > (5) > (4) > (2).
Câu 17: Chọn D.
- Phương pháp nhiệt luyện được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp để điều chế những kim loại có độ
hoạt động hóa học trung bình như Zn, Cr, Fe, Sn, Pb…Cơ sở của phương pháp này là khử những ion kim
loại trong các hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các kim loại mạnh như C, CO, H 2 hoặc Al, kim loại kiềm,
kiềm thổ. Phản ứng: H2 + PbO Pb + H2O
Câu 18: Chọn A.
- Hầu hết các kim loại đều cho phản ứng với H 2SO4 đặc, nóng trừ Au, Pt. Vậy có kim loại thỏa.
Câu 19: Chọn A.
- Cấu hình electron của nguyên tử Cu (Z = 29) : 1s22s22p63s23p63d104s1
Câu 20: Chọn B.
- Để xác định glucozơ trong nước tiểu của người bị bệnh đái tháo đường người ta dùng Cu(OH) 2. Hiện
tượng: tạo phức màu xanh lam.
Câu 21: Chọn C.
Câu 22: Chọn A.
Câu 23: Chọn A.
Câu 24: Chọn C.
Câu 25: Chọn C.
- Phản ứng: (C2H3Cl)k + Cl2 C2kH3k-1Clk+1 + HCl
- Ta có:
Câu 26 Chọn C.
- Các phản ứng xảy ra :
CH3CH2(NH3)COOCH3 (X) + NaOH CH3CH2(NH3)COONa (Y) + H2O
CH3CH2(NH3)COONa (Y) + HCl CH3CH(NH3Cl)COOH (Z) + H2O
Câu 27: Chọn B.
- Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể được biểu diễn trong sơ đồ :
- Quá trình làm bánh mì là quá trình đextrin hóa bằng men và bằng nhiệt. Cơm cháy là hiện tượng đextrin
hóa bằng nhiệt.
- Ăn bánh mì, cơm cháy dễ tiêu và có vị hơi ngọt vì phân tử tinh bột đã được phân cắt nhỏ thành các
đisaccarit và monosaccarit
Câu 28: Chọn A.
Thuốc thử H2SO4 BaCl2 Na2SO4
Trang 7
Cập nhật thường xuyên các đề thi thử mới nhất trên cả nước
Qùy tím Màu đỏ Không hiện tượng Không hiện tượng
H2SO4 Kết tủa trắng Không hiện tượng
Câu 29: Chọn C.
- Cao su buna – N: Đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin:
=
Buta -1,3- đien acrilonitrin Cao su buna –N
Câu 30: Chọn A.
- Dung dịch A chứa :
- Trung hòa dung dịch A thì :
Câu 31: Chọn A.
- Các chất hữu cơ tác dụng với NaOH thường gặp là :
o
 Dẫn xuất halogen: R-X + NaOH  t ROH + NaX
(Chú ý: C6H5Cl không tác dụng NaOH đun nóng, phản ứng chỉ xảy ra khi có đầy đủ các điều kiện
xúc tác, nhiệt dộ và áp suất).
 Phenol: C6H5OH + NaOH    C6H5ONa + H2O
 Axit cacboxylic (-COOH): -COOH + NaOH  
 -COONa + H2O
o
 Este (-COO-): RCOOR’ + NaOH  t RCOONa + R’OH
 Muối của amin: RNH3Cl + NaOH  
 RNH2 + NaCl + H2O
 Aminoaxit: H2NRCOOH + NaOH  
 H2NRCOONa + H2O
 Muối của aminoaxit: HOOCRNH3Cl + 2NaOH  
 NaOOCRNH2 + NaCl + 2H2O
 Muối amoni của axit hữu cơ: RCOONH3R’+ NaOH    RCOONa + R’NH 2 + H2O
 Muối amoni của axit vô cơ: RNH3NO3, (RNH3)2CO3, RNH3HCO3, RNH3HSO4, (RNH3)2SO4.
Vậy có chất thỏa mãn là: axit axetic, phenyamoni clorua, glyxin, phenol.
Câu 32: Chọn B.
- Các phản ứng xảy ra:
(a) Al(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O Al(OH)3 + 3NH4NO3
(b) AlCl3 + 3NaOHdư Al(OH)3 + 3NaCl ; Al(OH)3 + NaOH Na[Al(OH)4]
(c) NaAlO2 + HCl + H2O Al(OH)3 + NaCl ; Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 + 3H2O
(d) CO2 dư + KAlO2 + 2H2O Al(OH)3 + KHCO3
Vậy có phản ứng tạo kết tủa là (a), (d).
Câu 33: Chọn C.
- Hỗn hợp Z gồm N2 (0,05 mol) và H2 (0,125 mol)
- Khi cho X tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng, ta có :
- Xét hỗn hợp rắn X ta có :

+
Câu 34: Chọn A.
Trang 8