Thpt chuyen bac giang mon hoa hoc lan 1 nam 2017 file word co loi giai

  • 13 trang
  • file .doc
ĐỀ THI THỬ LẦN 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG
Môn: HÓA HỌC – Năm: 2017
Câu 1: Trong phân tử chất nào sau đây không chứa nguyên tố nitơ
A. axit glutamic B. amilopectin C. glyxin D. anilin
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 chất béo triglixerit cần 1,61 mol O 2, sinh ra 1,14 mol
CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối
lượng muối tạo thành là:
A. 7,612 gam B. 7,512 gam C. 7,412 gam D. 7,312 gam
Câu 3: Các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit?
A. Tinh bột, xenlulozo, saccarozo B. Tinh bột, saccarozo, fructozo
C. Tinh bột, xenlulozo, fructozo D. Tinh bột, xenlulozo, glucozo
Câu 4: Protein là cơ sở tạo nên sự sống vì hai thành phần chính của tế bào là nhân và nguyên
sinh chất đều hình thành từ protein. Protein cũng là hợp chất chính trong thức ăn con người.
trong phân tử protein các gốc α-aminoaxit gắn với nhau bằng liên kết
A. peptit B. hiđro C. amit D. glicozit
Câu 5: Để hòa tan hoàn toàn 19,225 gam hỗn hợp X gồm Mg, Zn cần dùng vừa đủ 800 ml
HNO3 1,5M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí
A gồm N2, N2O, NO, NO2 (trong đó N2O và NO2 có số mol bằng nhau) có tỉ khối với H2 là
14,5. Phần trăm về khối lượng của Mg trong X là
A. 37,45% B. 90,54% C. 87,45% D. 62,55%
Câu 6: Cho các phát biểu sau:
(a) Tơ nilon -6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.
(b) Các este chỉ được điều chế từ axit cacboxylic và ancol.
(c) Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.
(đ) Anilin phản ứng với axit HCl tạo ra muối phenylamoni clorua.
(e) Trong phân tử amilopectin các mắc xích α-glucozo chỉ được nối với nhau bởi liên kết α-
1,6-glicozit.
(f) Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
Số nhận định đúng là
A. 3 B. 2 C. 5 D. 1
Câu 7: Đốt cháy một lượng peptit X được tạo bởi từ một loại α-aminoaxit no chứa 1 nhóm -
NH2 và 1 nhóm -COOH cần dùng 0,675 mol O2, thu được 0,5 mol CO2. Đun nóng m gam hỗn
Trang 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
hợp E chứa 3 peptit X, Y, Z đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng 1:4:2 với 450 ml dung dịch
NaOH 1M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 48,27 gam hỗn hợp chỉ chứa 2
muối (đều chỉ chứa 1 nhóm –COO). Biết tổng số liên kết peptit trong E bằng 16. Giá trị của
m gần nhất với
A. 30 gam B. 36 gam C. 33 gam D. 32 gam
Câu 8: Cho một mẩu Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xảy ra là
A. có khí thoát ra , xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan
B. dung dịch có màu xanh, xuất hiện Cu màu đỏ
C. dung dịch mất màu xanh, xuất hiện Cu màu đỏ
D. có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa xanh, kết tủa không tan
Câu 9: Chất X trong công nghiệp thực phẩm là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát,
đồ uống. Trong công nghiệp dược phẩm được dùng để pha chế thuốc. Dung dịch chất Y làm
đổi màu quỳ tím trong đời sống muối mononatri của y được dùng làm gia vị thức ăn (gọi là
mì chín hay bột ngọt). Tên của X và Y theo thứ tự là
A. Glucozo và axit glutamic B. Glucozo và lysin
C. Saccarozo và lysin D. Saccarozo và axit glutamic
Câu 10: Cho m gam bột Fe vào bình kín chứa đồng thời 0,06 mol O 2 và 0,03 mol Cl2 rồi đốt
nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được hỗn hợp chất rắn chứa các oxit sắt
và muối sắt. Hòa tan hết hỗn hợp này trong một dung dịch HCl (lấy dư 25% so với lượng cần
phản ứng) thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO 3 dư vào X, sau khi kết thúc phản ứng
thì thu được 53,28g kết tủa (Biết sản phẩm khử của N là khí NO duy nhất). Giá trị của m là
A. 6,72 B. 5,60 C. 5,96 D. 6,44
Câu 11: Cho các sơ đồ phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol)
C7H18O2N2 (X) +NaOH → X1+X2+H2O X1+2HCl → X3+NaCl
X4+HCl → X3 X4 → tơ nilon-6 +H2O
Phát biểu nào sau đây đúng
A. Các chất X, X4 đều có tính lưỡng tính B. X2 làm quỳ tím hóa hồng
C. Phân tử khối của X lớn hơn so với X3 D. Nhiệt độ nóng chảy của X1 nhỏ hơn X4
Câu 12: Một dung dịch X có chứa các ion x mol H +, y mol Al3+, z mol SO42- và 0,1 mol Cl-.
Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn
trên đồ thị sau
Trang 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,9M tác dụng với dung dịch X thu được kết tủa Y và dung
dịch Z. Khối lượng kết tủa Y là ( các phản ứng xảy ra hoàn toàn)
A. 62,91 gam B. 49,72 gam C. 46,60 gam D. 51,28 gam
Câu 13: Điện phân 500ml dung dịch X gồm NaCl 0,4 M và Cu(NO 3)2 0,3M (điện cực trơ,
màng ngăn xốp) đến khi khối lượng dung dịch giảm 15, 1 gam thì ngừng điện phân (giả thiết
lượng nước bay hơi không đáng kể). Khối lượng kim loại thoát ra ở catot (gam) là
A. 6,40 B. 7,68 C. 9,60 D. 15,10
Câu 14: Một hỗn hợp X gồm 6,5 gam Zn và 4,8 gam Mg cho vào 200 ml dung dịch Y gồm
Cu(NO2)2 0,5M và AgNO3 0,3M thu được m gam chất rắn Z. Giá trị của m là
A. 23,61 gam B. 12,16 gam C. 20,16 gam D. 21,06 gam
Câu 15: Tiến hành 6 thí nghiệm sau:
- TN1: Nhúng thanh sắt vào dung dịch FeCl3
- TN2: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4
- TN3: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào bình chứa khí oxi, đun nóng
- TN4: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào dung dịch H2SO4 loãng
- TN5: Nhúng thanh đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3
- TN6: Nhúng thanh nhôm vào dung dịch H2SO4 loãng có hòa tan vài giọt CuSO4
Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là
A. 4 B. 5 C. 3 D. 2
Câu 16: Khi bị ốm, mất sức hoặc sau các ca phẫu thuật, nhiều người bệnh thường được
truyền dịch "đạm" để cơ thể sớm hồi phục. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là
A. anilin B. glucozo C. saccarozo D. amino axit
Câu 17: Chia một lượng xenlulozo thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với
một lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3/H2SO4 đun nóng tách thu được 35,64 kg xenlulozo
trinitrat với hiệu suất 75%. Thủy phân phần hai với hiệu suất 80%, trung hòa dung dịch sau
Trang 3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
thủy phân rồi cho toàn bộ lượng sản phẩm sinh ra tác dụng với một lượng H 2 dư (Ni,t0) đến
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m kg sobitol. Giá trị của m là
A. 29,120 B. 17,472 C. 23,296 D. 21,840
Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ
dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá
trị của m là
A. 9,52 B. 7,25 C. 8,98 D. 10,27
Câu 19: Cho các polime sau
(1)Poliacrilonitrin; (2)Policaproamit
(3)Poli(metyl metacrylat); (4)Poli(ure-formandehit)
(5)Poli(etylen-terephatalat); (6)Poli (hexametylen ađipamit)
(7)Tơ tằm; (8) Tơ axetat
Số polime có thể dùng làm tơ hóa học là
A. 5 B. 4 C. 6 D. 7
Câu 20: Chất béo là trieste của axit béo với chất nào sau đây?
A. Etanol B. Etylen glicol C. Glixerol D. Metanol
Câu 21: Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam CH 3COOC2H5 trong 150 ml dung dịch NaOH
1,0M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 14,80 B. 10,20 C. 12,30 D. 8,20
Câu 22: Etyl fomat là chất có mùi thơm, không độc được dùng làm chất tạo hương trong
công nghiệp thực phẩm. Phân tử khối của etyl fomat là
A. 74 B. 68 C. 60 D. 88
Câu 23: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dich (NH4)2SO4
(2) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3.
(3) Cho kim loại Ba vào dung dịch H2SO4 loãng dư
(4) Cho FeS vào dung dịch HCl
(5) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3
(6) Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch HCl
Số thí nghiệm mà sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy sinh ra các chất khí và chất kết
tủa là
A. 3 B. 6 C. 4 D. 5
Câu 24: Trong dung dịch CuSO4 ion Cu2+ không bị oxi hóa bởi kim loại
Trang 4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
A. Mg B. Ag C. Zn D. Fe
Câu 25: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là
A. tính oxit B. tính bazo C. tinh khử D. tính oxi hóa
Câu 26: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là
A. Dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2. B. điện phân dung dịch CaCl2
C. nhiệt phân CaCl2 D. điện phân CaCl2 nóng chảy
Câu 27: Nhận định nào sau đây là đúng
A. Polietylen, tơ visco và nilon-6,6 là polime tổng hợp
B. Số nguyên tử cacbon của chất béo là số lẻ
C. Methionin là thuốc hỗ trợ thần kinh và axit glutamic là thuốc bổ gan
D. Dung dịch saccarozo làm nhạt màu nước brom
Câu 28: Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam
một oxit. Giá trị của m là
A. 8 B. 14 C. 12 D. 16
Câu 29: Đốt cháy 4,56 gam hỗn hợp E chứa metylamin, dimetylamin, trimetylamin cần dùng
0,36 mol O2. Mặt khác lấy 4,56 gam E tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thu được lượng
muối là
A. 9,67 gam B. 8,94 gam C. 8,21 gam D. 8,82 gam
Câu 30: Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai?
A. CH3NHCH3 B. CH3CH(CH3)NH2 C. H2N[CH2]6NH2 D. (CH3)3N
Câu 31: Để phân biệt hai dung dịch KCl và K2SO4 có thể dùng dung dịch
A. HNO3 B. H2SO4 C. BaCl2 D. NaOH
Câu 32: Cho 15,94 gam hỗn hợp gồm alanin và axit glutamic tác dụng vừa đủ với 200ml
dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Cho 450 ml dung dịch HCl 0,8M vào dung dịch
X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là
A. 32,75 gam B. 23,48 gam C. 27,64 gam D. 33,91 gam
Câu 33: Cho các kim loại Fe, Cu, Al, Ni và các dung dịch HCl, FeCl 2, FeCl3, AgNO3. Cho
từng kim loại vào từng dung dịch, có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng?
A. 12 B. 10 C. 9 D. 16
Câu 34: Thực hiện thí nghiệm đối với ác dung dịch và có kết quả ghi theo bảng sau:
Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Quỳ tím Hóa đỏ
Y Dung dịch iot. Xuất hiện màu xanh tím
Trang 5 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Z Cu(OH)2 ở điều kiện thường Xuất hiện phức xanh lam
T Cu(OH)2 ở điều kiện thường Xuất hiện phức màu tím
P Nước Br2 Xuất hiện kết tủa màu trắng
Các chất X, Y, Z, T, P lần lượt là
A. Phenylamoni clorua, hồ tinh bột, lòng trắng trứng, saccarozo, anilin
B. axit glutamic, hồ tinh bột, glucozo, glyxylglyxin, alanin
C. phenylamoni clorua, hồ tinh bột, etanol, lòng trắng trứng, alanin
D. axit glutamic, hồ tinh bột, saccarozo, glyxylglyxylglyxin, alanin
Câu 35: Cho V lit CO2 (đktc) hấp thụ hết trong dung dịch chứa 0,2 mol Ba(OH) 2 và 0,1 mol
NaOH. Sau phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa và dung dịch chỉ chứa 21,35 gam muối. V
có giá trị là
A. 8,96 lít B. 7,84 lít C. 8,4 lít D. 6,72 lít
Câu 36: Dãy cation kim loại được xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa từ trái sang phải là
A. Mg2+, Fe2+, Cu2+ B. Mg2+,Cu2+, Fe2+ C. Cu2+, Mg2+, Fe2+ D. Cu2+, Fe2+, Mg2+
Câu 37: Thủy phân 17,2 gam este đơn chức A trong 50gam dung dịch NaOH 28% thu được
dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn Y và 42,4 gam chất lỏng Z. Cho toàn bộ
chất lỏng Z tác dụng với một lượng Na dư thu được 24,64 lít H 2 (đktc). Đun toàn bộ chất rắn
Y với CaO thu được m gam chất khí H2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 5,60 B. 4,20 C. 6,00 D. 4,50
Câu 38: Một loại nước cứng được làm mềm khi đun sôi. Trong loại nước cứng này có hòa
tan các hợp chất
A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 B. Ca(HCO3)2, MgCl2
C. Ca(HCO3)2, MgCl2, CaSO4 D. MgCl2, BaCl2
Câu 39: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau
phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là
A. Fe2O2 và 0,44 lít B. FeO và 0,224 lít C. Fe3O4 và 0,448 lít D. Fe2O3 và 0,224 lít
Câu 40: Có các nhận xét sau:
(1) Dãy các ion Ag+, Fe2+,Cu2+,H+ được xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa (từ trái qua
phải)
(2) Khi điện phân dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaCl và b mol CuSO 4 với điện cực trơ,
màng ngăn xốp có thể thu được dung dịch X có pH=7
Trang 6 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
(3) Các kim loại Zn, Fe, Ag đều có thể điều chế được bằng phương pháp thủy luyện
(4) Các ion Cu2+, Fe2+, HSO4- và NO3- không thể cùng tồn tại trong một dung dịch
(5) Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt
(6) Cho các kim loại Na, Ca, Al, Fe, Cu có 2 kim loại tan được trong nước ở điều kiện thường
Số nhận xét đúng là
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Đáp án
1-B 2-D 3-A 4-A 5-A 6-C 7-D 8-D 9-D 10-A
11-A 12-D 13-B 14-D 15-C 16-D 17-C 18-C 19-A 20-C
21-B 22-A 23-C 24-B 25-C 26-D 27-B 28-D 29-B 30-A
31-C 32-A 33-A 34-D 35-B 36-A 37-B 38-A 39-C 40-C
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án B
Câu 2: Đáp án D
Công thức của triglixerit là (RCOO)3C3H5
Bảo toàn nguyên tố O → n triglixerit = = 0,02 mol
Bảo toàn khối lượng → m triglixerit = 1,14. 44 + 1,06. 18 - 1,61 . 32 = 17,72 gam
Trong 17,72 gam triglixerit ứng với 0,02 mol chất béo
Trong 7,088 gam triglixerit ứng với 0,008 mol chất béo
(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3
Có nNaOH = 3n triglixerit = 0,024 mol, nC3H5(OH)3= triglixerit = 0,008 mol
→ Bảo toàn khối lượng → mmuối = 7,088 + 0,024. 40 - 0,008. 92 = 7,312 gam
Câu 3: Đáp án A
Câu 4: Đáp án A
Câu 5: Đáp án A
Nhận thấy N2O = NO2= 2NO → quy hỗn hợp khí về NO : x và N2 : y
Ta có hệ
Có 4n + 12nN2 = 0.05. 16 < nHNO3 = 1,2 mol → chứng tỏ sinh ra NH4NO3
nNH4NO3 = = 0,04 mol
Trang 7 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Gọi số mol của Mg và Zn lần lượt là a, b
Ta có hệ
% Mg = .100% = 37,45%.
Câu 6: Đáp án C
(a)Tơ nilon -6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit ađipic → a sai
CH3COOH (axit) + CH≡CH ( axetilen) → CH3COOCH=CH2 → b sai
Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường axit và môi trường bazo → c sai
C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl ( phenylamoni clorua) → d đúng
Trong phân tử amilopectin các mắc xích α-glucozo được nối với nhau bởi liên kết α-1,6-
glicozit và α-1,4-glicozit → e sai
Dầu ăn là trieste chứa thành phần C,H,O. Dầu mỡ bôi trơn là các hidrocacbon chứa thành
phần C, H → f sai
Câu 7: Đáp án D
Quy về đốt đipeptit X2 dạng CnH2nN2O3 cần 0,675 mol O2 → 0,5 mol CO2 + 0,5 mol H2O.
Bảo toàn O có nX2 = 0,05 mol ||→ n = 10 → α-amino axit tạo X là C5H11NO2.
có 48,27 gam 2 muối có số mol = NaOH là 0,45 mol ||→ M TB 2 muối = 107,266 mà muối Val =
139 rồi
→ muối kia có M < 107,266 là muối Natri của Glyxin: H2NCH2COONa (M = 97).
Đồng thời giải ra có 0,34 mol muối của Glyxin và 0,11 mol muối của Valin.
Quay lại bài tập peptit B - 2014: thủy phân m gam E gồm X, Y, Z có tỉ lệ 1 : 4 : 2 thu được
0,34 mol Gly + 0,11 mol Val; biết tổng liên kết peptit trong E bằng 16.
Phương trình biến đổi peptit: 1X + 4Y + 2Z → 1X-Y-Y-Y-Y-Z-Z (kí hiệu T) + 6H2O.
Thủy phân E hay T đều cho cùng 0,34 mol Gly + 0,11 mol Val. Tỉ lệ Gly ÷ Val = 34 ÷ 11.
chặn số α-amino axit tạo 1T; cũng chính là số lượng để tạo 1X, 4Y và 2Z. ta có:
• lớn nhất khi X là X2; Y là Y15 và Z là Z2 ⇄ max = 66.
• nhỏ nhất khi X là X15; Y là Y2 và Z là Z2 ⇄ min = 27
||→ 1T → đúng 34Gly + 11Val – 44H2O ||→ E → 34Gly + 11Val – 38H2O.
||→ m = mE = 0,34 × 75 + 0,11 × 117 – 0,38 × 18 = 31,53 gam
Câu 8: Đáp án D
Câu 9: Đáp án D
Câu 10: Đáp án A
Trang 8 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
nHCl cần = 2nO trong oxit = 0,24 mol → nHCl đã dùng (dư 25%) = 0,3 mol.
Gộp quá trình:
Ghép cụm có nH2O = nO trong oxit + 2nNO ||→ nNO = 0,015 mol.
∑nCl = 0,36 mol đi hết vào 53,28 gam tủa → về nguyên tố nAg trong tủa = 0,375 mol
Bảo toàn N có nFe(NO3)3 = (0,375 – 0,015) ÷ 3 = 0,12 mol.
||→ Yêu cầu m = mFe = 0,12 × 56 = 6,72 gam
Câu 11: Đáp án A
X4 tham gia phản ứng trùng ngưng tạo nilon -6 → X 4 có cấu tạo CH3-CH2-CH2 -CH2-
CH(NH2)-COOH
CH3-CH2-CH2 -CH2-CH(NH2)-COOH + HCl → CH3-CH2-CH2 -CH2-CH(NH3Cl)-COOH
(X3 )
CH3-CH2-CH2 -CH2-CH(NH2)-COONa (X1 ) + 2HCl → CH3-CH2-CH2 -CH2-CH(NH3Cl)-
COOH (X3 ) + NaCl
CH3-CH2-CH2 -CH2-CH(NH2)-COONH3CH3 (X) + NaOH → CH3-CH2-CH2 -CH2-CH(NH2)-
COONa (X1 )+ CH3NH2 (X2) + H2O
2: CH3NH2 làm quỳ tím hoá xanh
MX = 162 < MX3 = 167,5 → Phân tử khối của X nhỏ hơn so với X3 → C sai
X là muối nên chứa liên kết ion, còn X 4 chứa liên kết công hoá trị → Nhiệt độ nóng chảy của
X1 cao hơn X4 → D sai
Câu 12: Đáp án D
Khi thêm dung dịch NaOH vào dung dịch X thì H+ phản ứng với OH- trước, sau đó OH- mới
tham gia phản ứng với Al3+
Nhận thấy tại thời điểm 0,35 mol NaOH chưa xảy ra sự hoà tan kết tủa → dung dịch thu được
chứa Na+ :0,35 mol, Cl- : 0,1 mol, SO42- : z mol và Al3+ : y- 0,05 mol
Tại thời điểm 0,55 mol NaOH xảy ra sự hoà tan kết tủa → dung dịch thu được chứa Na + :0,55
mol, Cl- : 0,1 mol, SO42- : z mol, AlO2- : y - 0,05 mol
Ta có hệ
Trang 9 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Khi thêm
Bảo toàn nguyên tố Al → nAl(OH)3 =0,1 - 0,04 = 0,06mol → m↓ = 0,2. 233 + 0,06. 78= 51,28
gam
Câu 13: Đáp án B
Dung dịch X gồm NaCl : 0,2 mol và Cu(NO3)2 : 0,15 mol
Sau điện phân, chất làm giảm dung dịch theo thứ tự là CuCl2 ,CuO rồi đến H2O
Thấy nCuCl2 tối đa = 0,1 mol → mCuCl2 = 0,15. ( 64 + 71) < 15,1 gam → chứng tỏ bên anot điện
phân hết Cl-, xảy ra quá trình điện phân nước
Có nCuO = = 0,02 mol
Bảo toàn nguyên tố nCu = nCuCl2 + nCuO = 0,1 +0,02 =0,12 mol → m = 7,68 gam.
Câu 14: Đáp án D
Ta có nZn = 0,1 mol , nMg =0,2 mol. Có nCu(NO3)2 = 0,1 mol, nAgNO3 = 0,06 mol
Có ∑nNO3- = 0,2.0,5.2 +0,06 = 0,26 mol
Dựa vào dãy điện hoá thì thứ tự muối xuất hiện là Mg(NO 3)2 : 0,26 : 2 = 0,13 mol ( bảo toàn
nhóm NO3-)
Khối lượng chất rắn Z gồm : Cu : 0,1 mol; Ag: 0,06 mol , Zn: 0,1 mol và Mg dư : 0,2 - 0,13 =
0,07 mol
→ m = 0,1. 64 + 0,06. 108 + 0,1. 65 + 0,07. 24= 20,96 gam.
Câu 15: Đáp án C
Câu 16: Đáp án D
Câu 17: Đáp án C
Câu 18: Đáp án C
Câu 19: Đáp án A
Tơ hoá học là tơ được chế tạo bằng phương pháp hoá học gồm tơ tổng hợp và tơ bán tổng
hợp
Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải