Thiết kết mố

  • 23 trang
  • file .pdf
Giíi thiÖu
C«ng nghÖ
CÇu ph©n ®äan
Môc lôc
1. Tæng quan c«ng nghÖ thi c«ng cÇu BTCT ph©n ®äan
1.1. LÞch s÷ ph¸t triÓn cÇu BTCT ph©n ®äan
1.2. C¸c c«ng nghÖ thi c«ng cÇu BTCT ph©n ®äan
2. C«ng nghÖ thi c«ng cÇu BTCT ph©n ®äan theo ph−¬ng ph¸p ®æ t¹i chç:
2.1. C«ng nghÖ ®æ bª t«ng t¹i chç theo ph−¬ng ph¸p ®óc ®Èy
2.2. C«ng nghÖ ®æ bª t«ng t¹i chç theo ph−¬ng ph¸p ®óc hÉng c©n b»ng
2.3. C«ng nghÖ ®æ bª t«ng t¹i chç theo ph−¬ng ph¸p ®óc tõng nhÞp
2.4. C«ng nghÖ ®æ bª t«ng t¹i chç theo ph−¬ng ph¸p ®óc tuÇn tù
3. C«ng nghÖ thi c«ng cÇu BTCT ph©n ®äan theo ph−¬ng ph¸p ®óc s¼n:
3.1. C«ng nghÖ bª t«ng ®óc s¼n theo ph−¬ng ph¸p l¾p ®Èy
3.2. C«ng nghÖ bª t«ng ®óc s¼n theo ph−¬ng ph¸p l¾p hÉng c©n b»ng
3.3. C«ng nghÖ bª t«ng ®óc s¼n theo ph−¬ng ph¸p l¾p tõng nhÞp
3.4. C«ng nghÖ bª t«ng ®óc s¼n theo ph−¬ng ph¸p l¾p tuÇn tù
4. HÖ thèng dμn gi¸o di ®éng:
4.1. HÖ thèng MSS lo¹i ch¹y d−íi
4.2. HÖ thèng MSS lo¹i ch¹y gi÷a
4.3. HÖ thèng MSS lo¹i ch¹y trªn
4.4. C¸c phÇn c¬ b¶n cña hÖ thèng dμn gi¸o
4.5. Mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng nghÖ
1. tæng quan c«ng nghÖ thi c«ng cÇu BTCT ph©n ®äan:
1
1.1. lÞch sö ph¸t triÓn cÇu btct ph©n ®äan:
ThÕ kü 19, nh÷ng nhμ x©y dùng cÇu thÐp ®· më ra ph−¬ng ph¸p thi c«ng hÈng, l¾p tõng
thanh xuÊt ph¸t tõ trô cÇu kh«ng cÇn dμn gi¸o, ®Ó v−ît qua nhÞp lín.
Do kÕt hîp ®−îc kh¶ n¨ng chÞu nÐn cña bª t«ng víi kh¶ n¨ng chÞu kÐo cao cña cèt thÐp,
®Æc biÖt lμ cèt thÐp c−êng ®é cao cïng víi −u ®iÓm dÔ dμng t¹o mÆt c¾t kÕt cÊu chÞu lùc hîp lý
vμ gi¸ thμnh h¹, tõ cuèi thÕ kû thø 19 kÕt cÊu BTCT vμ ®Æc biÖt vμo nh÷ng n¨m 50 cña thÕ kû
20 kÕt cÊu BTCT D¦L ®−îc ¸p dông chñ yÕu trong c¸c c«ng tr×nh cÇu nhÞp lín trªn thÕ giíi ,
còng b¾t ®Çu víi ph−¬ng ph¸p thi c«ng hÈng.
Sau thÕ chiÕn thø 2, c¸c n−íc trªn thÕ giíi cã nhu cÇu x©y dùng cÇu rÊt lín. T¹i §øc, nÕu
n¨m 1951 míi thi c«ng cÇu Ulrich theo ph−¬ng ph¸p hÈng th× ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 1960 ®· cã
trªn 300 cÇu bª t«ng øng suÊt tr−íc thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p nμy. Ch©u ¢u ®· ®i tiªn phong
trong c«ng nghÖ cÇu bª t«ng ph©n ®äan ®æ t¹i chç ®óc hÈng c©n b»ng. Theo ph−¬ng ph¸p nμy,
kh«ng cÇn dμn gi¸o cè ®Þnh, ®æ bª t«ng ®äan sau nhê nh÷ng xe ®óc neo vμo ®äan tr−íc, c¸p
®−îc c¨ng ban ®Çu ®Ó chÞu t¶i träng b¶n th©n vμ c¸c t¶i träng thi c«ng, sau ®ã c¨ng tiÕp ®Ó
chÞu häat t¶i vμ c¸c t¶i träng kh¸c.
Thêi gian nμy, dÇm hép lμ kÕt cÊu lý t−ëng. Vμo gi÷a nh÷ng n¨m 60, nhÞp cÇu ph©n
®äan b»ng dÇm hép ®· lªn ®Õn 150m.
§a sè c¸c c«ng nghÖ thi c«ng vμ c¸c d¹ng kÕt cÊu cÇu ph©n ®o¹n hiÖn nay ®· ®−îc ph¸t
triÓn tõ 1960 ®Õn 1970. Sím nhÊt lμ c¸c cÇu ph©n ®o¹n thi c«ng hÈng hîp long b»ng chèt cho
phÐp cÇu cã thÓ biÕn d¹ng t−¬ng thÝch víi nh÷ng t¶i träng v−ît thiÕt kÕ. Nh−ng c¸c biÕn d¹ng
nμy l©u dμI sÏ ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng sö dông cña cÇu, dÈn ®Õn ph−¬ng ph¸p hîp long liªn
tôc (s¬ ®å liªn tôc nhiÒu nhÞp). CÇu Bouguen x©y dùng ë Ph¸p vμo n¨m 1963 lμ cÇu ph©n ®o¹n
®Çu tiªn lo¹i khung cøng nμy.
S¬ ®å cÇu liªn tôc ®ßi hái yªu cÇu ph¸t triÓn lý thuyÕt øng xö cña bª t«ng ë giai ®o¹n
dÏo khi cÇu chÞu c¸c t¶i träng v−ît t¶i träng thiÕt kÕ vμ c¸c m« h×nh to¸n cña vËt liÖu phï hîp
dïng ®Ó thiÕt kÕ. Sù ph¸t triÓn c¸c m« h×nh dù b¸o øng xö cña vËt liÖu v« t×nh trïng hîp víi sù
ph¸t triÓn ¸p dông c¸c ch−¬ng tr×nh m¸y tÝnh ph©n tÝch kÕt cÊu thiÕt kÕ cÇu ph©n ®o¹n.
CÇu bª t«ng ph©n ®o¹n ®æ t¹i chç thi c«ng ph−¬ng ph¸p hÈng b¾t ®Çu tõ Ph¸p vμ §øc ®·
lan ra toμn thÕ giíi. T¹i Mü, n¨m 1974 ®Çu tiªn ®· x©y dùng cÇu Pine Valley ë California theo
d¹ng nμy.
Nh÷ng yªu cÇu cña kinh tÕ hËu chiÕn ®ßi hái x©y dùng nhanh mét sè l−îng lín kÕt cÊu
bª t«ng thùc sù ®· ®−a ®Õn mét cuéc c¸ch m¹ng cho nghμnh cÇu bª t«ng, _ra ®êi c«ng nghÖ
®óc s¼n. CÇu bª t«ng ph©n ®o¹n ®óc s¼n cã c¸c −u ®iÓm:
_Cho phÐp b¶o d−ìng bª t«ng tèt h¬n, nãi réng h¬n kiÓm so¸t ®−îc chÊt l−îng bª t«ng.
_Kh«ng phô thuéc qu¸ lín vμo thêi tiÕt khÝ hËu.
_Cã thÓ sö dông mét sè bé phËn mè trô ®óc s¼n, rót ng¾n thêi gian thi c«ng.
NhiÒu c«ng ty x©y dùng lín ®· ®Çu t− thiÕt bÞ ®óc s¼n, vËn chuyÓn vμ thi c«ng cÇu ph©n
®o¹n ®óc s¼n. ViÖc nghiªn cøu Epoxy ®Ó liªn kÕt tèt c¸c ®o¹n dÇm còng ®−îc ph¸t triÓn. §Æc
biÖt xuÊt hiÖn c«ng nghÖ thi c«ng “match cast” ®· gióp cho viÖc l¾p c¸c ®o¹n dÇm ®óc s¼n
chÝnh x¸c theo yªu cμu thiÕt kÕ h×nh häc. CÇu bª t«ng ph©n ®o¹n ®óc s¼n ®Çu tiªn lμ cÇu
Choisy-Le-Roi x©y dùng t¹i Paris vμo n¨m 1964. .
Mét sè c«ng nghÖ thi c«ng ®· ®−îc ph¸t triÓn sau c«ng nghÖ hÈng:
_Thi c«ng tõng nhÞp (Span-by-Span)
_Thi c«ng tuÇn tù (Progressive Placement)
_Thi c«ng ®Èy (Incremental Launching)
_CÇu d©y v¨ng: cÇu bª t«ng ph©n ®o¹n d©y v¨ng ®Çu tiªn trªn thÕ giíi lμ cÇu Lake
Maracaibo t¹i Venezuela vμo n¨m 1962, ph¸t triÓn m¹nh ë ch©u ¢u vμ ch©u Mü vμo cuèi
2
nh÷ng n¨m 60 vμ ®Çu nh÷ng n¨m 70. Hai cÇu næi tiÕng ë Mü giai ®o¹n nμy lμ cÇu Pasco
Kenewich t¹i Washington vμ cÇu East Huntington t¹i Virginia.
_C¸c cÇu d¹ng kh¸c: dÇm hép ®−îc thay b»ng c¸c d¹ng kh¸c. Nh− cÇu ph©n ®o¹n ®óc
s¼n d¹ng vßm Kirk t¹i Yougoslavia n¨m 1980 nhÞp 385m, cÇu ph©n ®o¹n ®æ t¹i chç d¹ng vßm
Van Staden t¹i Nam Phi n¨m 1970 nhÞp 195m.
Nh÷ng n¨m 80 vμ 90 lμ nh÷ng thËp kû ph¸t triÓn m¹nh cÇu bª t«ng ph©n ®o¹n trªn toμn
thÕ giíi vÒ sè l−îng. T¹i Mü, vμo nh÷ng n¨m 1980, cÇu bª t«ng ph©n ®o¹n lÊn ¸t c¶ cÇu thÐp.
NÒn kinh tÕ ch©u ¸ t¨ng tr−ëng nhanh vμo nh÷ng n¨m 1990 yªu cÇu ph¸t triÓn nhanh
m¹ng l−íi ®−êng cao tèc vμ hÖ thèng ®−êng trªn cao. Ph¸t triÓn nh÷ng thiÕt bÞ thi c«ng ®Æc
chñng vμ c¸c b·i ®óc dÇm quy m« lín phôc vô cho thi c«ng nhanh c¸c dù ¸n cÇu ph©n ®o¹n
nhÞp lín. VÝ dô nh− dù ¸n ®−êng cao tèc Bang na t¹i Th¸i Lan vμo n¨m 1990 dμi 50km gåm
1500 nhÞp liªn tôc trÞ gi¸ trªn 1 tû ®« la.
Nh÷ng dù ¸n cÇu khæng lå nh− c¸c cÇu Storaebelt vμ cÇu Oresund t¹i Danmark, cÇu
Confederation t¹i Canada, cÇu VÞnh San Francisco t¹i Mü ®· ph¸t triÓn c«ng nghÖ cÇu ph©n
®o¹n khæng lå (mega), c¸c ®o¹n bª t«ng trªn 450 tÊn víi l−îng bª t«ng ph©n ®o¹n lín h¬n
6800 tÊn, ®ßi hái c¸c thiÕt bÞ n©ng lín vμ c¸c b·i ®óc réng nh»m lμm gi¶m thêi gian thi c«ng.
C¸c thiÕt bÞ n©ng ®Æc biÖt nμy còng ®−îc sö dông nhiÒu t¹i ch©u ¢u.
Cuéc c¸ch m¹ng tin häc vμo nh÷ng n¨m 1990 cho phÐp thiÕt kÕ “hμn l©m” h¬n,
internet cho phÐp ph¸t triÓn c«ng nghÖ cÇu bª t«ng ph©n ®o¹n trªn toμn cÇu vμ lμ c«ng cô qu¶n
lý c¸c dù ¸n quy m« lín.
Xu h−íng ph¸t triÓn cÇu ph©n ®o¹n: kÕt cÊu ph¶i bÒn v÷ng l©u dμi, tæng chi phÝ gi¸
thμnh x©y dùng- khai th¸c- b¶o tr× ph¶i nhá, thÈm mü vμ sö dông tèt. Nghiªn cøu c¸c c«ng
nghÖ míi nh− sö dông bª t«ng nhÑ nh−ng c−êng ®é cao cho c¸c dÇm hép nhÞp 300m, c¸c vËt
liÖu cã kh¶ n¨ng chèng ®éng ®Êt, c«ng nghÖ c¨ng c¸p, v÷a chÌn
Tãm l¹i, −u ®iÓm chung cña cÇu ph©n ®äan:
_Gi¸ c¹nh tranh
_Rót ng¾n thêi gian thi c«ng
_B¶o vÖ c¶nh quan m«i tr−êng xung quanh
_Duy tr× hiÖn tr¹ng giao th«ng (®−êng bé, ®−êng thñy) ®ang cã s¼n
_ThÈm mü
_TËn dông nh©n c«ng vμ vËt liÖu t¹i chç
_KiÓm sãat ®−îc chÊt l−îng thi c«ng
_Chi phÝ b¶o tr× nhá nhÊt
_HiÖu qu¶ kinh tÕ cao khi so s¸nh c¶ chi phÝ suèt chu kú tuæi thä c«ng tr×nh
Nãi riªng vÒ mÆt kÕt cÊu, cÇu ph©n ®äan cã c¸c −u ®iÓm sau:
_BËc siªu tÜnh cao
_Kh¶ n¨ng chÞu ®−îc t×nh tr¹ng giao th«ng v−ît qu¸ t¶i träng thiÕt kÕ
_ChÞu mái, chèng ch¸y tèt
_KiÓm sãat ®−îc biÕn d¹ng cña cÇu
_BÒn v÷ng
_Kh¶ n¨ng chÞu t¶i träng ®éng ®Êt tèt
_Sö dông ®a d¹ng c¸c läai kÕt cÊu : sμn, dÇm, dμn, vßm, d©y v¨ng…
_V−ît ®−îc nhÞp lín :
3
B¾t ®Çu víi nh÷ng cÇu dÇm nhÞp tõ 24m ®Õn 46m thi c«ng b»ng ph−¬ng ph¸p tõng nhÞp,
kü lôc ®−îc lËp t¹i Mü (Florida, Texas) khi thi c«ng cÇu dÇm ph©n ®äan ®óc s¼n nhÞp 46m.
ChiÒu dμi nhÞp cÇu dÇm ph©n ®äan ®· ®¹t tíi 228m cho ®óc s¼n (cÇu Houston Ship Channel,
Texas) vμ 259m cho ®æ t¹i chç. DÜ nhiªn, nhÞp cña cÇu d©y v¨ng còng t¨ng dÇn theo nhÞp cña
cÇu dÇm, thay ®æi tõ 152m nhá nhÊt ®Õn 914m lín nhÊt.
1.2. c¸c c«ng nghÖ thi c«ng cÇu btct ph©n ®äan:
HiÖn nay trªn thÕ giíi th−êng sö dông c¸c c«ng nghÖ sau ®©y ®Ó thi c«ng cÇu ph©n ®äan:
1.2.1. CN. HÈng (Cantilever):
Nh− trªn ®· tr×nh bμy, ph−¬ng ph¸p hÈng xuÊt hiÖn kh¸ sím. Th−êng ë nh÷ng nhÞp gi÷a
thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p hÈng c©n b»ng. Dïng hai xe ®óc, triÓn khai tõ trô ra hai phÝa, cuèi
cïng sÏ hîp long theo d¹ng chèt, d¹ng khung liªn tôc hay ding dÇm ®eo.
1.2.2. CN. Tõng nhÞp (Span- by- Span):
C¸c ph©n ®äan cña c¶ nhÞp ®−îc gi÷ bëi dμn gi¸o (dÇm/dμn) cho ®Õn khi c¨ng c¸p vμ ®ñ
c−êng ®é tù chÞu t¶i, dμn gi¸o sÏ di chuyÓn ®Õn trô tiÕp theo, chu kú thi c«ng l¹i ®−îc tiÕp
diÓn.
1.2.3. CN. TuÇn tù (Progressive Placement):
Ph−¬ng ph¸p thi c«ng cÇu ph©n ®äan nhiÒu nhÞp, b¾t ®Çu tõ mét ®Çu, th−êng cã c¸c trô
®ë t¹m nh»m gi¶m øng suÊt cho kÕt cÊu trong qu¸ tr×nh l¾p dùng. Ph−¬ng ph¸p nμy rÊt thÝch
hîp cho nh÷ng c«ng tr−êng thiÕu mÆt b»ng hay ph¶i chÞu quy ®Þnh nghiªm ngÆt vÒ m«i
tr−êng. C«ng nghÖ nμy ¸p dông ®Çu tiªn t¹i PhÇn Lan cho mét cÇu ph©n ®äan ®æ t¹i chç.
1.2.4. CN. §Èy (Incremental Launching):
Tõng ph©n ®äan ®−îc thi c«ng vμ ®−îc ®Èy vÒ phÝa tr−íc nhê c¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt, chu
kú tiÕp tôc cho ®Õn khi hßan chØnh c¶ nhÞp. Ph−¬ng ph¸p nμy ¸p dông ®Çu tiªn t¹i cÇu Rio
Caroni Venezuela vμo n¨m 1963.
4
Ngßai ra do c«ng t¸c bª t«ng cÇu th−êng thi c«ng theo 2 ph−¬ng ph¸p:
ƒ Ph−¬ng ph¸p ®óc s½n trong c«ng x−ëng ( hoÆc t¹i c«ng tr−êng )
ƒ Ph−¬ng ph¸p ®æ bª t«ng t¹i chç
Mμ ng−êi ta cßn chia chi tiÕt ra c¸c c«ng nghÖ thi c«ng cÇu bª t«ng ph©n ®äan nh− sau:
_§æ bª t«ng t¹i chç trªn dμn gi¸o cè ®Þnh
_C«ng nghÖ ®óc ®Èy
_C«ng nghÖ ®óc hÉng c©n b»ng
_C«ng nghÖ ®óc tõng nhÞp
_C«ng nghÖ ®óc tuÇn tù
_C«ng nghÖ l¾p ®Èy
_C«ng nghÖ l¾p hÉng c©n b»ng
_C«ng nghÖ l¾p tõng nhÞp
_C«ng nghÖ l¾p tuÇn tù
Tuú theo khÈu ®é nhÞp, d¹ng s¬ ®å kÕt cÊu cÇu, ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vμ ®Þa chÊt c«ng
tr×nh, hiÖn tr¹ng giao th«ng vμ m«i tr−êng, tiÕn ®é thi c«ng, c¸c yªu cÇu kh¸c… mμ cã thÓ ¸p
dông c«ng nghÖ thi c«ng phï hîp:
2. c«ng nghÖ thi c«ng cÇu BTCT ph©n ®äan theo pp. ®æ bt. T¹i chç:
2.1. Ph−¬ng ph¸p ®æ bª t«ng t¹i chç trªn dμn gi¸o cè ®Þnh
§©y lμ c«ng nghÖ l©u ®êi nhÊt, ®¹i diÖn ®iÓn h×nh cho ph−¬ng ph¸p ®æ bª t«ng t¹i chç.
ViÖc ®óc dÇm bª t«ng ®−îc tiÕn hμnh trong v¸n khu«n lμ bé phËn kÕt cÊu ®−îc ®ì b»ng hÖ
thèng ®μ gi¸o cè ®Þnh dùng t¹i vÞ trÝ mçi nhÞp. Khi thi c«ng kÕt cÊu nhÞp tiÕp theo th× tÊt c¸c
c«ng ®o¹n th¸o l¾p bé v¸n khu«n vμ hÖ thèng ®μ gi¸o l¹i ph¶i tiÕn hμnh tõ ®Çu. Nh−îc ®iÓm
cña c«ng nghÖ th¾t hÑp lßng s«ng, gi¶m tÜnh kh«ng giao th«ng khi x©y dùng vμ bÞ chi phèi bëi
lò lôt, mÆt kh¸c do hÖ thèng ®μ gi¸o ®−îc l¾p dùng tõ trªn ®Þa h×nh tù nhiªn do vËy chÞu ¶nh
h−ëng, chi phèi cña ®Þa h×nh vμ ®Þa chÊt khu vùc. V× thÕ c«ng nghÖ nμy chØ ¸p dông chñ yÕu
cho c¸c cÇu cã kÕt cÊu tÜnh ®Þnh, cã tiÕt diÖn ngang kh«ng phøc t¹p, bÒ ngang hÑp víi khÈu ®é
nhÞp hîp lý ≤ 35m vμ cÇu Ýt nhÞp.
2.2. C«ng nghÖ ®óc ®Èy
§óc ®Èy thuéc ph−¬ng ph¸p ®æ bª t«ng t¹i chç, hÖ thèng v¸n khu«n vμ bÖ ®óc th−êng
®−îc l¾p ®Æt, x©y dùng cè ®Þnh t¹i vÞ trÝ sau mè. Chu tr×nh ®óc ®−îc tiÕn hμnh theo tõng ph©n
®o¹n, khi ph©n ®o¹n ®Çu tiªn hoμn thμnh ®−îc kÐo ®Èy vÒ phÝa tr−íc nhê c¸c hÖ thèng nh−:
kÝch thuû lùc, mòi dÉn, trô ®Èy vμ dÉn h−íng v.v…®Õn vÞ trÝ míi vμ b¾t ®Çu tiÕn hμnh ®óc
ph©n ®o¹n tiÕp theo cø nh− vËy cho ®Õn khi ®óc hÕt chiÒu dμi kÕt cÊu nhÞp. MÆc dï c«ng nghÖ
cã −u ®iÓm: thiÕt bÞ di chuyÓn cÊu kiÖn kh¸ ®¬n gi¶n, t¹o ®−îc tÜnh kh«ng d−íi cho c¸c c«ng
tr×nh giao th«ng thuû bé d−íi cÇu vμ kh«ng chÞu ¶nh h−ëng lín cña lò nh−ng c«ng tr×nh phô
5
trî l¹i ph¸t sinh nhiÒu nh−: bÖ ®óc, mòi dÉn vμ trô lùc v.v... ChiÒu cao dÇm vμ sè l−îng bã c¸p
nhiÒu h¬n so víi dÇm thi c«ng b»ng c«ng nghÖ kh¸c, mÆt kh¸c chiÒu cao dÇm kh«ng thay ®æi
®Ó t¹o ®¸y dÇm lu«n ph¼ng nh»m ®Èy tr−ît trªn c¸c tÊm tr−ît ®ång thêi chiÒu dμi kÕt cÊu
nhÞp bÞ h¹n chÕ do n¨ng lùc cña hÖ thèng kÐo ®Èy. CÇu thi c«ng b»ng c«ng nghÖ nμy cã kÕt
cÊu nhÞp liªn tôc víi khÈu ®é nhÞp lín nhÊt hîp lý kho¶ng tõ 35 ÷ 60 m. Víi c«ng nghÖ nμy
kh¶ n¨ng t¸i sö dông hÖ thèng v¸n khu«n, bÖ ®óc vμ phô trî cao.
2.3. C«ng nghÖ ®óc hÉng vμ ®óc hÉng c©n b»ng
§óc hÉng thùc chÊt thuéc ph¸p ph¸p ®æ bª t«ng t¹i chç nh−ng theo ph©n ®o¹n trong v¸n
khu«n di ®éng tõng ®ît treo ®Çu xe ®óc. C«ng nghÖ nμy th−êng ¸p dông cho kÕt cÊu cã mÆt
c¾t h×nh hép víi khÈu ®é nhÞp lín tõ 60÷200m . §Æc ®iÓm cña c«ng nghÖ lμ viÖc ®óc c¸c ®èt
dÇm theo nguyªn t¾c c©n b»ng, sau ®ã ®−îc hîp long b»ng c¸c chèt gi÷a, dÇm treo hoÆc liªn
tôc ho¸, trong qu¸ tr×nh thi c«ng trªn mçi trô ®Æt hai xe ®óc, mçi xe di chuyÓn vμ ®óc mét nöa
nhÞp mçi bªn theo ph−¬ng däc cÇu. Tïy theo n¨ng lùc cña mçi xe mμ mçi ph©n ®o¹n ®óc cã
thÓ dμi tõ 5-10m vμ tõng ®èt sÏ lÆp l¹i c«ng nghÖ tõ ®èt thø nhÊt mμ chØ ®iÒu chØnh v¸n khu«n.
C«ng nghÖ ®óc hÉng phï hîp trong c¸c tr−êng hîp cÇu cã khÈu ®é nhÞp vμ tÜnh kh«ng d−íi
cÇu lín, víi c«ng nghÖ nμy chiÒu cao dÇm vμ sè l−îng bã c¸p ®ßi hái cao h¬n, nhiÒu h¬n so
víi dÇm thi c«ng b»ng c«ng nghÖ kh¸c nh−ng tiÕn ®é thi c«ng nhanh, c«ng tr−êng gän gμng
vμ thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng kh«ng ®ßi hái ®Æc biÖt.
2.4. C«ng nghÖ ®óc tõng nhÞp
HÖ thèng ®μ gi¸o di ®éng ®−îc ph¸t triÓn tõ hÖ ®μ gi¸o cè ®Þnh truyÒn thèng. §èi víi
cÇu cã kÕt cÊu nhÞp dμi vμ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, ®Þa h×nh phøc t¹p ®ßi hái xem xÐt vÒ gi¸ thμnh
l¾p dùng, th¸o l¾p hÖ thèng ®μ gi¸o vμ v¸n khu«n kÕt cÊu dÇm th× viÖc ¸p dông c«ng nghÖ nμy
gióp gi¶m tèi ®a gi¸ thμnh l¾p dùng vμ thêi gian chu kú thi c«ng b»ng viÖc di chuyÓn toμn bé
hÖ thèng ®μ gi¸o, v¸n khu«n tõ mét nhÞp ®Õn nhÞp tiÕp theo.
C«ng nghÖ nμy thuéc ph−¬ng ph¸p ®æ bª t«ng t¹i chç. Sau khi thi c«ng xong mét nhÞp,
toμn bé hÖ thèng v¸n khu«n vμ ®μ gi¸o ®−îc lao ®Èy tíi nhÞp tiÕp theo vμ b¾t ®Çu c«ng ®o¹n
thi c«ng nh− nhÞp tr−íc, cø nh− vËy theo chiÒu däc cÇu cho ®Õn khi hoμn thμnh kÕt cÊu nhÞp.
Víi c«ng nghÖ nμy trong qu¸ tr×nh thi c«ng ta vÉn t¹o ®−îc tÜnh kh«ng d−íi cÇu cho giao
th«ng cho thñy bé, mÆt kh¸c kh«ng chÞu ¶nh h−ëng cña ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, thuû v¨n vμ ®Þa
chÊt khu vùc x©y dùng cÇu. KÕt cÊu nhÞp cÇu cã thÓ thùc hiÖn theo s¬ ®å chÞu lùc lμ dÇm gi¶n
®¬n vμ liªn tôc nhiÒu nhÞp víi chiÒu cao dÇm cã thay ®æi hoÆc kh«ng thay ®æi. ChiÒu dμi nhÞp
thùc hiÖn thuËn lîi vμ hîp lý trong ph¹m vi tõ 35÷60 m. Sè l−îng nhÞp trong mét cÇu vÒ
nguyªn t¾c lμ kh«ng h¹n chÕ v× chØ cÇn lùc ®Èy däc nhá vμ kh«ng lòy tiÕn qua c¸c nhÞp.
Tuy nhiªn c¸c c«ng tr×nh phô trî cña c«ng nghÖ nμy cßn kh¸ cång kÒnh: Dμn ®Èy, trô t¹m,
mòi dÉn nh−ng víi tÝnh chÊt v¹n n¨ng cña c«ng nghÖ cã thÓ c¶i tiÕn ®−îc nh−îc ®iÓm nμy nh−
chÕ t¹o: dμn cøng chuyªn dông dïng cho nhiÒu nhÞp, nhiÒu kÕt cÊu, kÕt hîp dμn cøng víi mòi
dÉn, th©n trô t¹m l¾p ghÐp vμ di chuyÓn ®−îc.
2.5. C«ng nghÖ ®óc tuÇn tù
B¶ng tãm t¾t ®Æc ®iÓm chñ yÕu c¸c c«ng nghÖ
KhÈu ®é
nhÞp ¸p dông S¬ ®å kÕt cÊu TÜnh kh«ng d−íi YÕu tè tù nhiªn ¶nh
C«ng nghÖ
hîp lý ¸p dông cÇu khi thi c«ng h−ëng ®Õn c«ng nghÖ
(m)
§æ bª t«ng t¹i chç trªn §Þa h×nh, ®Þa chÊt, thuû
≤ 35 Gi¶n ®¬n Kh«ng ®¶m b¶o
®μ gi¸o cè ®Þnh v¨n
§æ bª t«ng t¹i chç theo
ph−¬ng ph¸p ®óc ®Èy 35 ÷ 60 Liªn tôc §¶m b¶o §Þa chÊt
§æ bª t«ng t¹i chç theo 35 ÷ 60 Gi¶n ®¬n, liªn tôc §¶m b¶o -
6
ph−¬ng ph¸p tõng nhÞp
§æ bª t«ng t¹i chç theo
ph−¬ng ph¸p tuÇn tù 35 ÷ 60 Gi¶n ®¬n, liªn tôc §¶m b¶o -
§æ bª t«ng t¹i chç theo
ph−¬ng ph¸p ®óc hÉng 60 ÷ 200 Liªn tôc §¶m b¶o -
& ®óc hÉng c©n b»ng
Ghi chó:
C¸c yÕu tè tù nhiªn ¶nh h−ëng ®Õn c«ng nghÖ cã nghÜa lμ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, thuû v¨n vμ ®Þa chÊt ¶nh
h−ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn c«ng nghÖ hoÆc ®ßi hái biÖn ph¸p kü thuËt phô trî cho c«ng nghÖ lμm t¨ng
kinh phÝ x©y dùng c«ng tr×nh.
Mét sè cÇu BTCT. PH¢N ®äan ®· ¸p dông pp. ®æ t¹i chç
Tæng chiÒu ChiÒu dμi
Tªn n−íc
TT Tªn cÇu dμi cÇu MÆt c¾t nhÞp lín nhÊt
¸p dông
(m) (m)
1 Ph¸p 2.410 2 Hép 50
2 CHLB §øc Sinn Bridge 880 Hép ®¬n 44
3 Thôy Sü Obbola Bridge 976 CÇu ®«i, Double -Tee 42
4 Nauy Bergen Bridge 850 Hép ®¬n 42
5 Nauy Menstad Bridge 880 Hép ®¬n 60
6 Bå §μo Nha Lisboa - Faro 1.300 Double -Tee 42.5
7 Bå §μo Nha Moita 987 Double -Tee 35
8 BØ Tainan Interchange 3.000 Hép ®¬n 55
9 Trung Quèc Nacha Bridge 2.300 Hép ®¬n 55
10 Hång Kong Truen Wan 1.950 Hép ®¬n 45
11 §μi Loan Ta Tu Bridge 2.100 Hép ®¬n 55
Céng hoμ
12 Ring Road Olomouc 1.500 MÆt c¾t ®Æc 45
CSECH
Ghi Chó:
C¸c cÇu nªu trªn cho c¸c vÞ trÝ v−ît s«ng, cÇu c¹n trªn ®−êng s¾t, ®−êng bé.
3. c«ng nghÖ thi c«ng cÇu BTCT ph©n ®äan theo pp. ®óc s¼n:
3.1. C«ng nghÖ l¾p ®Èy
L¾p ®Èy thuéc ph−¬ng ph¸p bª t«ng ®óc s¼n. Chu tr×nh l¾p ®−îc tiÕn hμnh theo tõng
ph©n ®o¹n, khi ph©n ®o¹n ®Çu tiªn ®−îc cÈu l¾p vμ kÐo ®Èy vÒ phÝa tr−íc nhê c¸c hÖ thèng
nh−: kÝch thuû lùc, mòi dÉn, v.v…®Õn vÞ trÝ míi vμ b¾t ®Çu tiÕn hμnh cÈu l¾p ph©n ®o¹n tiÕp
theo cø nh− vËy cho ®Õn khi ®óc hÕt chiÒu dμi kÕt cÊu nhÞp. CÇu thi c«ng b»ng c«ng nghÖ nμy
cã kÕt cÊu nhÞp liªn tôc víi khÈu ®é nhÞp lín nhÊt hîp lý kho¶ng tõ 35 ÷ 60 m.
C«ng nghÖ nμy ngßai nh÷ng −u nh−îc ®iÓm chung gièng c«ng nghÖ ®óc ®Èy, cã thªm −u
thÕ cña c«ng nghÖ ®óc s»n nh− kiÓm sãat ®−îc chÊt l−îng bª t«ng, thi c«ng nhanh, kh«ng phô
thuéc nhiÒu vμo thêi tiÕt khÝ hËu…
3.2. C«ng nghÖ l¾p hÉng vμ l¾p hÉng c©n b»ng
C«ng nghÖ nμy th−êng ¸p dông cho kÕt cÊu cã mÆt c¾t h×nh hép víi khÈu ®é nhÞp lín tõ
60÷200m . §Æc ®iÓm cña c«ng nghÖ lμ viÖc l¾p c¸c ®èt dÇm theo nguyªn t¾c c©n b»ng, sau ®ã
®−îc hîp long b»ng c¸c chèt gi÷a, dÇm treo hoÆc liªn tôc ho¸, trong qu¸ tr×nh thi c«ng trªn
mçi trô ®Æt dμn gi¸o di ®éng, di chuyÓn vμ l¾p mét nöa nhÞp mçi bªn theo ph−¬ng däc cÇu.
Tïy theo n¨ng lùc cña thiÕt bÞ mμ mçi ph©n ®o¹n l¾p cã thÓ dμi tõ 5-10m. C«ng nghÖ l¾p hÉng
phï hîp trong c¸c tr−êng hîp cÇu cã khÈu ®é nhÞp vμ tÜnh kh«ng d−íi cÇu lín, víi c«ng nghÖ
nμy chiÒu cao dÇm vμ sè l−îng bã c¸p ®ßi hái cao h¬n, nhiÒu h¬n so víi dÇm thi c«ng b»ng
c«ng nghÖ kh¸c nh−ng tiÕn ®é thi c«ng nhanh, c«ng tr−êng gän gμng vμ thiÕt bÞ phôc vô thi
c«ng kh«ng ®ßi hái ®Æc biÖt.
7
3.3. C«ng nghÖ l¾p tõng nhÞp
C«ng nghÖ nμy thuéc ph−¬ng ph¸p bª t«ng ®óc s¼n. Sau khi thi c«ng cÈu l¾p xong mét
nhÞp, toμn bé hÖ thèng dμn gi¸o ®−îc lao ®Èy tíi nhÞp tiÕp theo vμ b¾t ®Çu c«ng ®o¹n thi c«ng
nh− nhÞp tr−íc, cø nh− vËy theo chiÒu däc cÇu cho ®Õn khi hoμn thμnh kÕt cÊu nhÞp. KÕt cÊu
nhÞp cÇu cã thÓ thùc hiÖn theo s¬ ®å chÞu lùc lμ dÇm gi¶n ®¬n vμ liªn tôc nhiÒu nhÞp víi chiÒu
cao dÇm cã thay ®æi hoÆc kh«ng thay ®æi. ChiÒu dμi nhÞp thùc hiÖn thuËn lîi vμ hîp lý trong
ph¹m vi tõ 35÷60 m. Sè l−îng nhÞp trong mét cÇu vÒ nguyªn t¾c lμ kh«ng h¹n chÕ v× t¶I
träng thi c«ng nhá, kh«ng lòy tiÕn qua c¸c nhÞp. V× vËy c«ng nghÖ nμy rÊt phï hîp cho viÖc
thi c«ng c¸c cÇu v−ît (hoÆc cÇu dÈn) dμi cã chiÒu dμI nhÞp trung b×nh. Tuy nhiªn c¸c c«ng
tr×nh phô trî cña c«ng nghÖ nμy cßn kh¸ cång kÒnh: dμn ®Èy, trô t¹m, mòi dÉn…, nh−ng víi
tÝnh chÊt v¹n n¨ng cña c«ng nghÖ cã thÓ c¶i tiÕn ®−îc nh−îc ®iÓm nμy nh− chÕ t¹o: dμn cøng
chuyªn dông dïng cho nhiÒu nhÞp, nhiÒu kÕt cÊu, kÕt hîp dμn cøng víi mòi dÉn, th©n trô t¹m
l¾p ghÐp vμ di chuyÓn ®−îc.
8
3.4. C«ng nghÖ l¾p tuÇn tù
B¶ng tãm t¾t ®Æc ®iÓm chñ yÕu c¸c c«ng nghÖ
9
KhÈu ®é
nhÞp ¸p dông S¬ ®å kÕt cÊu TÜnh kh«ng d−íi YÕu tè tù nhiªn ¶nh
C«ng nghÖ
hîp lý ¸p dông cÇu khi thi c«ng h−ëng ®Õn c«ng nghÖ
(m)
L¾p theo pp. ®Èy 35 ÷ 60 Liªn tôc §¶m b¶o §Þa chÊt
L¾p theo pp. tõng nhÞp 35 ÷ 60 Gi¶n ®¬n, liªn tôc §¶m b¶o -
L¾p theo pp. tuÇn tù 35 ÷ 60 Gi¶n ®¬n, liªn tôc §¶m b¶o -
L¾p theo pp. ®óc hÉng &
®óc hÉng c©n b»ng 60 ÷ 200 Liªn tôc §¶m b¶o -
Ghi chó:
C¸c yÕu tè tù nhiªn ¶nh h−ëng ®Õn c«ng nghÖ cã nghÜa lμ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, thuû v¨n vμ ®Þa chÊt ¶nh
h−ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn c«ng nghÖ hoÆc ®ßi hái biÖn ph¸p kü thuËt phô trî cho c«ng nghÖ lμm t¨ng
kinh phÝ x©y dùng c«ng tr×nh.
1.1.5. TÝnh n¨ng c¬ b¶n cña c«ng nghÖ
Víi ®Æc ®iÓm träng l−îng nhÑ, dÔ dμng th¸o l¾p trong qu¸ tr×nh thi c«ng víi sù trî gióp
®Æc biÖt cña hÖ thèng thuû lùc, hÖ thèng n©ng h¹ hoμn chØnh. HÖ thèng ®μ gi¸o di ®éng (MSS
- Movable Scaffolding System ) cã nh÷ng tÝnh n¨ng næi bËt sau:
- Cã kh¶ n¨ng sö dông l¹i hÖ thèng thiÕt bÞ tõ c«ng tr×nh nμy ®Õn c«ng tr×nh kh¸c cã
cïng qui m«. TÊt nhiªn lμ cã sù thay ®æi mét phÇn hÖ thèng v¸n khu«n cho phï hîp víi mÆt
c¾t kÕt cÊu nhÞp.
- DÔ dμng ¸p dông cho c¸c cÇu víi c¸c lo¹i s¬ ®å kÕt cÊu nhÞp vμ c¸c lo¹i mÆt c¾t
ngang ( hép ®¬n, hép kÐp, Doube -T ...). §ång thêi ®−îc ¸p dông cho c¸c lo¹i dÇm víi chiÒu
dμi nhÞp tõ 18 ÷ 80 m trong ®ã chiÒu dμi ¸p dông hîp lý 35 ÷ 60m.
- ChiÒu dμi cÇu th−êng ®−îc ¸p dông tõ 500 ÷ vμi kil«mÐt. Trong tr−êng hîp chiÒu dμi
cÇu lín, cã thÓ triÓn khai thi c«ng nhiÒu mòi b»ng viÖc bè trÝ thªm nhiÒu hÖ thèng MSS.
- Thêi gian chu tr×nh th«ng th−êng thi c«ng mét nhÞp: 7 ÷ 9 ngμy.
- Cã kh¶ n¨ng ¸p dông cho c¸c cÇu n»m trªn ®−êng cong víi b¸n kÝnh nhá nhÊt Rmin =
250m.
- §é dèc däc lín nhÊt cña cÇu: imax = 5%
- §é dèc ngang lín nhÊt: imax = ± 5%
- §é vâng lín nhÊt cña hÖ thèng MSS: Max.1/400
4. c¸c thiÕt bÞ chñ yÕu thi c«ng cÇu bt. Ph©n ®äan:
§Ó thi c«ng cÇu bª t«ng ph©n ®äan, cÇn cã mét sè thiÕt bÞ ®Æc biÖt.
• ThiÕt bÞ chÝnh: Gantries and erection trusses
Form travelers
Straddle carriers
10
• ThiÕt bÞ phô: Falsework
Lifting frames
Stressing Platforms
11
Khi ¸p dông c«ng nghÖ thi c«ng cÇu BTCTD¦L ®óc trªn ®μ gi¸o di ®éng, ®èi víi mäi
lo¹i h×nh cña c«ng nghÖ ®ßi hái ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së nguyªn t¾c chung nhÊt vÒ s¬ ®å kÕt
cÊu vμ c¸c chu tr×nh chung thùc hiÖn c«ng nghÖ nh− sau:
S¬ ®å kÕt cÊu:
1. ChiÒu dμi nhÞp biªn b»ng 0,8 chiÒu dμi nhip gi÷a ( 0.8L ).
2. ChiÒu dμi mót thõa ®o¹n ®óc b»ng 0.2 chiÒu dμi nhip gi÷a ( 0.2L ).
Trªn c¬ së kh¶o s¸t c«ng nghÖ thi c«ng dÇm BTCTD¦L ®óc trªn ®μ gi¸o di ®éng c¸c
h·ng cña CHLB §øc vμ Nauy ®· th©m nhËp vμo ViÖt Nam, dùa trªn viÖc bè trÝ cao ®é cña hÖ
thèng MSS so víi cao ®é kÕt cÊu hÖ v¸n khu«n , c«ng nghÖ ®−îc chia lμm 3 lo¹i:
- HÖ thèng MSS lo¹i ch¹y d−íi
- HÖ thèng MSS lo¹i ch¹y gi÷a
- HÖ thèng MSS lo¹i ch¹y trªn
4.1. HÖ thèng MSS lo¹i ch¹y d−íi:
4.1.1. Bè trÝ hÖ thèng
HÖ dÇm chÝnh ®−îc bè trÝ d−íi hÖ v¸n khu«n vμ c¸c kÕt cÊu phô trî cña chóng. §Ó di
chuyÓn hÖ thèng lªn phÝa tr−íc vμ hÖ thèng cã thÓ qua ®−îc vÞ trÝ trô nªn hÖ v¸n khu«n ®−îc
chia thμnh 2 nöa däc theo tim kÕt cÊu nhÞp. Hai nöa nμy sÏ cïng di chuyÓn theo ph−¬ng ngang
cÇu cïng víi hÖ dÇm chÝnh b»ng hÖ bμn tr−ît cña hÖ ®ì c«ng son.
Trong tr−êng hîp cÇn ®−êng vËn chuyÓn thiÕt bÞ, vËt liÖu trªn kÕt cÊu dÇm ®· ®−îc thi
c«ng th× khung trªn ®−îc thiÕt kÕ víi chiÒu cao ®¶m b¶o ®ñ tÜnh kh«ng cho c¸c ph−¬ng tiÖn
vËn t¶i.
4.1.2. Chu tr×nh ho¹t ®éng
a). §æ bª t«ng kÕt cÊu nhÞp
§æ bª t«ng, b¶o d−ìng bª t«ng kÕt cÊu nhÞp. Sau khi bª t«ng ®¹t c−êng ®é tiÕn hμnh
c¨ng kÐo thÐp dù øng lùc .
HÖ dÇm chÝnh ®−îc h¹ thÊp xuèng b»ng c¸c kÝch chÝnh ®Æt t¹i vÞ trÝ hÖ ®ì c«ng xon phÝa
tr−íc vμ hÖ treo phÝa sau ( PhÝa tr−íc mèi nèi thi c«ng) cña nhÞp dÇm míi ®−îc thi c«ng.
b). ChuÈn bÞ lao hÖ thèng MSS
Th¸o dì liªn kÕt gi÷a 2 phÇn dÇm ngang, di chuyÓn ngang c¸c dÇm chÝnh b»ng xe goßng
trªn bÖ ®ì c«ng xon theo h−íng xa kÕt cÊu trô, ®Õn vÞ trÝ mμ c¸c dÇm ngang cã thÓ ®i qua vÞ trÝ
kÕt cÊu trô.
c). Lao hÖ thèng MSS
TiÕn hμnh lao c¸c dÇm chÝnh ®Õn vÞ trÝ ®æ bª t«ng cña nhÞp tiÕp theo b»ng hÖ thèng m«
t¬ thuû lùc hoÆc hÖ thèng thñy lùc. Hai dÇm chÝnh cã thÓ ®−îc di chuyÓn ®éc lËp hoÆc ®ång
thêi ®Õn nhÞp tiÕp theo.
d). Sμng hÖ thèng MSS vμo vÞ trÝ thi c«ng
Hai dÇm chÝnh ®−îc di chuyÓn theo ph−¬ng ngang theo h−íng gÇn trô b»ng xe goßng
trªn bÖ ®ì c«ng xon, liªn kÕt c¸c hÖ thèng dÇm ngang .
L¾p dùng khung treo t¹i vÞ trÝ phÝa tr−íc mèi nèi thi c«ng, HÖ dÇm chÝnh ®−îc n©ng lªn
b»ng c¸c kÝch chÝnh ®Æt t¹i vÞ trÝ hÖ ®ì c«ng xon phÝa tr−íc (TruyÒn lùc xuèng kÕt cÊu mãng
trô) vμ hÖ treo phÝa sau cña nhÞp dÇm chuÈn ®−îc thi c«ng (TruyÒn lùc vμo s−ên cña kÕt cÊu
dÇm)
e). ChuÈn bÞ ®æ bª t«ng nhÞp tiÕp theo
12
L¾p r¸p, ®iÒu chØnh hÖ v¸n khu«n ngoμi ®óng vÞ trÝ yªu cÇu. Bè trÝ, l¾p dùng cèt thÐp
th−êng vμ èng ghen kÓ c¶ c¸p dù øng lùc.
Di chuyÓn tõng ph©n ®o¹n v¸n khu«n trong vμo vÞ trÝ b»ng xe goßng vμ ®iÒu chØnh hÖ
v¸n khu«n b»ng c¸c xy lanh thuû lùc.
4.2. HÖ thèng MSS lo¹i ch¹y gi÷a:
4.2.1. Bè trÝ hÖ thèng
HÖ v¸n khu«n cña kÕt cÊu phÇn trªn ®−îc bè trÝ ë gi÷a 2 dÇm chÝnh cña hÖ thèng MSS.
KÕt cÊu phô trî ®−îc gi÷ theo ph−¬ng ngang bëi hÖ dÇm chÝnh. §Ó di chuyÓn hÖ thèng MSS
lªn phÝa tr−íc, hÖ v¸n khu«n ®−îc chia lμm 2 nöa riªng biÖt däc theo tim kÕt cÊu nhÞp vμ ®−îc
di chuyÓn theo ph−¬ng ngang theo h−íng xa trô trªn dÇm ®ì cïng víi dÇm chÝnh.
§èi víi lo¹i h×nh cña c«ng nghÖ nμy, th× kho¶ng kh«ng gian cÇn thiÕt thùc hiÖn c«ng
nghÖ nhá h¬n lo¹i ch¹y d−íi. Trong tr−êng hîp kÕt cÊu dÇm ®Æc th× mÆt trong cña kÕt cÊu dÇm
chÝnh cã thÓ ®ång thêi ®−îc sö dông nh− lμ mét phÇn cña hÖ v¸n khu«n.
Còng nh− lo¹i ch¹y d−íi, tr−êng hîp cÇn ®−êng vËn chuyÓn thiÕt bÞ, vËt liÖu trªn kÕt cÊu
dÇm ®· ®−îc thi c«ng th× khung treo ®−îc thiÕt kÕ víi chiÒu cao ®¶m b¶o ®ñ tÜnh kh«ng cho
c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i.
4.2.2. Chu tr×nh ho¹t ®éng
a). §æ bª t«ng kÕt cÊu nhÞp
§æ bª t«ng, b¶o d−ìng bª t«ng kÕt cÊu nhÞp. Sau khi bª t«ng ®¹t c−êng ®é tiÕn hμnh
c¨ng kÐo thÐp dù øng lùc .
HÖ dÇm chÝnh ®−îc h¹ thÊp xuèng b»ng c¸c kÝch chÝnh ®Æt t¹i vÞ trÝ hÖ ®ì c«ng xon phÝa
tr−íc vμ hÖ treo phÝa sau ( PhÝa tr−íc mèi nèi thi c«ng) cña nhÞp dÇm míi ®−îc thi c«ng.
b). ChuÈn bÞ lao hÖ thèng MSS
Th¸o dì liªn kÕt gi÷a 2 phÇn dÇm ngang, di chuyÓn ngang c¸c dÇm chÝnh b»ng xe goßng
trªn bÖ ®ì c«ng xon theo h−íng xa kÕt cÊu trô, ®Õn vÞ trÝ mμ c¸c dÇm ngang cã thÓ ®i qua vÞ trÝ
kÕt cÊu trô.
c). Lao hÖ thèng MSS
TiÕn hμnh lao c¸c dÇm chÝnh ®Õn vÞ trÝ ®æ bª t«ng cña nhÞp tiÕp theo b»ng hÖ thèng m«
t¬ thuû lùc hoÆc hÖ thèng thñy lùc . Hai dÇm chÝnh cã thÓ ®−îc di chuyÓn ®éc lËp hoÆc ®ång
thêi ®Õn nhÞp tiÕp theo.
d). Sμng hÖ thèng MSS vμo vÞ trÝ thi c«ng
Hai dÇm chÝnh ®−îc di chuyÓn theo ph−¬ng ngang theo h−íng gÇn trô b»ng xe goßng
trªn bÖ ®ì c«ng xon, liªn kÕt c¸c hÖ thèng dÇm ngang .
L¾p dùng khung treo t¹i vÞ trÝ phÝa tr−íc mèi nèi thi c«ng, HÖ dÇm chÝnh ®−îc n©ng lªn
b»ng c¸c kÝch chÝnh ®Æt t¹i vÞ trÝ hÖ ®ì c«ng xon phÝa tr−íc (TruyÒn lùc xuèng kÕt cÊu mãng
trô )vμ hÖ treo phÝa sau cña nhÞp dÇm chuÈn ®−îc thi c«ng (TruyÒn lùc vμo s−ên cña kÕt cÊu
dÇm)
e). ChuÈn bÞ ®æ bª t«ng nhÞp tiÕp theo
L¾p r¸p, ®iÒu chØnh hÖ v¸n khu«n ngoμi ®óng vÞ trÝ yªu cÇu. Bè trÝ, l¾p dùng cèt thÐp
th−êng vμ èng ghen kÓ c¶ c¸p dù øng lùc.
Di chuyÓn tõng ph©n ®o¹n v¸n khu«n trong vμo vÞ trÝ b»ng xe goßng vμ ®iÒu chØnh hÖ
v¸n khu«n b»ng c¸c xy lanh thuû lùc.
4.3. HÖ thèng MSS lo¹i ch¹y trªn
4.3.1. Bè trÝ hÖ thèng
13
HÖ dÇm chÝnh ®−îc bè trÝ ë phÝa trªn kÕt cÊu nhÞp dÇm ®· ®−îc x©y dùng. HÖ v¸n khu«n
®−îc bè trÝ thμnh khung bao quanh kÕt cÊu phÇn trªn vμ kÕt cÊu dÇm chÝnh th«ng qua kÕt cÊu
dÇm ngang hoÆc kÕt cÊu khung.
§Ó cã thÓ lao dÇm qua vÞ trÝ trô, hÖ v¸n khu«n ®−îc chia lμm 2 nöa t¸ch rêi nhau cã kh¶
n¨ng di chuyÓn ra ngoμi ph¹m vi kh«ng gian cña trô. Lóc nμy hÖ thèng MSS míi cã thÓ b¾t
®Çu lao b»ng c¸ch tr−ît ( L¨n ), trªn hÖ bμn tr−ît ®Æt trªn trô ®ì ®−îc liªn kÕt víi trô. §èi víi
lo¹i h×nh nμy cña c«ng nghÖ, th× yªu cÇu tÜnh kh«ng d−íi cÇu ®−îc ®¸p øng cao.
Lîi thÕ cña lo¹i h×nh nμy lμ ¸p dông x©y dùng nh÷ng cÇu n»m ë vÞ trÝ s−ên ®åi, s−ín nói
hoÆc c¸c cÇu n»m trªn ®−êng cong b¸n kÝnh nhá. MÆt kh¸c khu vùc lμm viÖc dÔ dμng b¶o vÖ
khái ¶nh h−ëng thêi tiÕt b»ng c¸c tÊm che m−a.
4.3.2. Chu tr×nh ho¹t ®éng
a). §æ bª t«ng kÕt cÊu nhÞp
§æ bª t«ng, b¶o d−ìng bª t«ng kÕt cÊu nhÞp. Sau khi bª t«ng ®¹t c−êng ®é tiÕn hμnh
c¨ng kÐo thÐp dù øng lùc .
HÖ dÇm chÝnh ®−îc h¹ thÊp ®Æt trªn bμn tr−ît lao dÇm b»ng c¸c kÝch chÝnh ®Æt t¹i vÞ trÝ
trô ®ì tr−íc vμ sau nhÞp dÇm ®æ bª t«ng
b). ChuÈn bÞ lao hÖ thèng MSS
Th¸o bá liªn kÕt hÖ v¸n khu«n víi thanh treo c−êng ®é.
H¹ thÊp hÖ thèng v¸n khu«n, th¸o bá liªn kÕt gi÷a 2 phÇn cña hÖ vμ ®−a hÖ v¸n khu«n
ngoμi ®Õn vÞ trÝ thÊp nhÊt mμ hÖ v¸n khu«n cã thÓ ®i qua vÞ trÝ kÕt cÊu trô.
HÖ thèng MSS b©y giê ®· s½n sμng chuÈn bÞ lao.
c). Lao hÖ thèng MSS
TiÕn hμnh lao c¸c dÇm chÝnh ®Õn vÞ trÝ ®æ bª t«ng cña nhÞp tiÕp theo b»ng hÖ thèng m«
t¬ thuû lùc hoÆc hÖ thèng thñy lùc .
d). L¾p ®Æt khung treo
Thêi ®iÓm nμy kh«ng cã trô ®ì nμo t¹i vÞ trÝ ®Çu dÇm chÝnh phÝa sau. L¾p dùng
khung treo t¹i vÞ trÝ phÝa tr−íc mèi nèi thi c«ng( §Çu dÇm chÝnh phÝa sau ).
e). ChuÈn bÞ ®æ bª t«ng nhÞp tiÕp theo
ë vÞ trÝ ®æ bª t«ng nhÞp tiÕp theo, hÖ v¸n khu«n ®−îc l¾p ®Æt vμ liªn kÕt vμo vÞ trÝ thiÕt
kÕ. C¸c thanh treo c−êng ®é cao ®−îc ®iÒu chØnh.
HÖ dÇm chÝnh ®−îc n©ng lªn b»ng c¸c kÝch chÝnh ®Æt t¹i vÞ ®Çu dÇm chÝnh phÝa sau vμ
trô ®ì phÝa tr−íc ®Õn vÞ trÝ ®æ bª t«ng.
Bè trÝ, l¾p dùng cèt thÐp th−êng vμ èng ghen kÓ c¶ c¸p dù øng lùc. Di chuyÓn tõng ph©n
®o¹n v¸n khu«n trong vμo vÞ trÝ b»ng xe goßng vμ ®iÒu chØnh hÖ v¸n khu«n b»ng c¸c xy lanh
thuû lùc.
14
HÖ thèng
MSS ch¹y
d−íi Xy lanh thuû lùc
Sμn c«ng t¸c
V¸n khu«n
0.2 × L DÇm chÝnh
KÝch chÝnh
DÇm ngang
0.8 × L L
HÖ bμn
tr−ît
HÖ ®ì c«ng xon
Xe goßng
HÖ thèng
MSS ch¹y
gi÷a Sμn
c«ng t¸c
DÇm KÝch
. chÝnh chÝnh
. .
. DÇm
0.2 × L
ngang
0,8 x L L HÖ ®ì
Xe
goßng
15
HÖ thèng DÇm chÝnh
DÇm
MSS ch¹y ngang
trªn
HÖ bμn tr−ît
Trô ®ì
. . .
0.2 × L
0.8×L L
V¸n khu«n ngoμi
H×nh 1.1. Bè trÝ hÖ thèng MSS lo¹i ch¹y trªn, ch¹y gi÷a, ch¹y d−íi
Giai ®o¹n 1
Lb = 0.8 Lg 0.2Lg
Giai ®o¹n 2
0.2Lg 0.2Lg
Lb = 0.8 Lg Lg
Giai ®o¹n 2
0.2Lg
Lb = 0.8 Lg 0.2Lg Lg 0.8Lg
H×nh 1.2. VÝ dô mét chu tr×nh thi c«ng dÇm liªn tôc 3 nhÞp
16
4.4. C¸c phÇn c¬ b¶n cña hÖ thèng ®μ gi¸o
C¸c bé phËn c¬ b¶n hÖ thèng MSS bao gåm:
1. DÇm chÝnh - Girders
2. Mòi dÉn - Nose
3. DÇm ngang - Tranverse beam
4. HÖ thèng bμn tr−ît lao dÇm - Launching Wagons
5. Khung treo - Suppension Gallows
6. Trô ®ì - Pier Support
7. HÖ ®ì c«ng son - Supporting Brackets
8. HÖ v¸n khu«n - Formwork
9. Sμn c«ng t¸c - Platform
10. ThiÕt bÞ lao, thiÕt bÞ thuû lùc - Launching Equipment / Hydraulic Equipment
4.4.1. DÇm chÝnh
KÕt cÊu dÇm chÝnh cã 2 lo¹i:
ƒ HÖ dÇm thÐp h×nh, b¶n tæ hîp
ƒ HÖ dμn thÐp
a) HÖ dÇm thÐp h×nh, b¶n tæ hîp
HÖ dÇm chÝnh ®−îc cÊu t¹o theo kiÓu dÇm thÐp h×nh, thÐp b¶n tæ hîp vμ ®−îc chia thμnh
c¸c ®o¹n cã kÝch th−íc thÝch hîp ®Ó vËn chuyÓn, ®−îc liªn kÕt víi nhau b»ng bu l«ng c−êng
®é cao. CÊu t¹o kÕt cÊu dÇm bao gåm: 2 dÇm s−ên ®−îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c thanh
gi»ng, dÇm ngang vμ thanh gi»ng cã cÊu t¹o tÊm ph¼ng ®Ó cÊu t¹o thμnh dÇm chÝnh cã mÆt c¾t
h×nh hép hë hoÆc h×nh hép hë cã hÖ thanh gi»ng chèng xo¾n. C¸c thμnh gi»ng cã cÊu t¹o tÊm
ph¼ng ngoμi t¸c dông vÒ mÆt kÕt cÊu cßn cã t¸c dông lμm ®−êng c«ng t¸c. T¹i hai ®Çu dÇm cã
bé nèi kiÓu chèt ®Ó liªn kÕt mòi dÉn víi dÇm chÝnh.
H×nh 1.3. DÇm chÝnh
DÇm chÝnh
Träng l−îng mét ®¬n vÞ kÕt cÊu lín nhÊt lμ 1.5 tÊn, nhê ®ã dÇm chÝnh cã thÓ ®−îc l¾p
dùng thñ c«ng b»ng c¸c cÇn cÈu quay b×nh th−êng . BÒ réng ®−êng bao cña kÕt cÊu dÇm lín
nhÊt lμ 2.5 m, do vËy hÖ thèng cho l¾p s½n ®Ó vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr−êng tõng ph©n ®o¹n cña
kÕt cÊu dÇm. DÇm s−ên ®−îc cÊu t¹o tõ dÇm däc c¸nh trªn, d−íi vμ c¸c tÊm s−ên ®−îc chÕ
t¹o s½n víi chiÒu dμi tiªu chuÈn 2m, 4m vμ 6m , tõ ®ã cã thÓ l¾p r¸p thμnh dÇm chÝnh cã chiÒu
dμi yªu cÇu.
HÖ dÇm chÝnh gåm 2 dÇm. B¶n c¸nh d−íi dÇm hép ®−îc g¾n c¸c ray, khi lao hÖ thèng
MSS c¸c ray nμy ®−îc ®ì trªn bμn tr−ît lao dÇm.
Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng hÖ thèng MSS ®−îc ®ì trªn bèn kÝch ®−îc ®Æt t¹i vÞ trÝ khung
treo vμ hÖ thèng bμn tr−ît lao dÇm tr−íc, sau nhÞp dÇm cÇu ®ang thi c«ng. DÇm chÝnh mang
17
theo hÖ v¸n khu«n ngoμi vμ c¸c xylanh thuû lùc ®Ó ®¶m b¶o thuËn tiÖn cao nhÊt cho viÖc th¸o,
l¾p vμ ®iÒu chØnh v¸n khu«n.
§èi víi c«ng nghÖ CHLB §øc c¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu dÇm ®−îc thiÕt kÕ ®Þnh h×nh ho¸
lÊy tªn gäi kiÓu HV (Horizontal - Vertical). Tuú theo chiÒu cao, kiÓu mμ dÇm chÝnh cã m«
men chÞu lùc tõ ± 3200 ÷ ± 36000 kNm ( Tr−êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ lªn ®Õn ± 46000 kNm ).
Trong tr−êng hîp cÇu trªn ®−êng cong tuú kh¶ n¨ng chÞu xo¾n cña dÇm ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®é
lÖch t©m cho phÐp cña kÕt cÊu víi ®é vâng cña tÊm s−ên nhá. MÆt c¾t dÇm däc c¸nh th−îng,
h¹ ®Òu cã kh¶ n¨ng cho phÐp ®Æt c¸c lùc côc bé lín t¹i bÊt kú ®iÓm nμo cña dÇm.
b). KÕt cÊu dÇm chÝnh kiÓu dμn thÐp
KiÓu kÕt cÊu dμn thÐp cho dÇm chÝnh lμ hÖ ®μ gi¸o chuyªn dông phôc vô thi c«ng c¸c
nhÞp tõ 20m ÷ 30m ®−îc chÊp thuËn vμ sö dông ë CHLB §øc, ®−îc c«ng ty Thyssenkrupt ¸p
dông lμm dÇm chÝnh trong c«ng nghÖ ®μ gi¸o ®Èy cã tªn gäi lμ: Heavy Duty Truss 50
KÕt cÊu dÇm chÝnh ®−îc tæ hîp tõ c¸c ph©n ®o¹n dμn thÐp tam gi¸c chÕ t¹o s½n, trong ®ã
c¸c ph©n ®o¹n ®Çu dÇm dμi 2.5m, 3.0m vμ c¸c ph©n ®o¹n gi÷a cã chiÒu dμi 4.0m, 6.0m , mÆt
kh¸c tuú theo cÊu t¹o dÇm mμ ®Çu dμn ®−îc l¾p c¸c thanh chèng.
Sù tæ hîp c¸c ph©n ®o¹n vμ c¸c thanh gia c−êng phô thuéc vμo chiÒu dμi vμ s¬ ®å kÕt
cÊu mμ kÕt cÊu dÇm lμ gi¶n ®¬n, liªn tôc hay mót thõa mμ l¾p thªm c¸c thanh t¨ng c−êng ë
thanh m¹ trªn, d−íi vμ m¹ d−íi kÕt hîp víi thanh chèng ®Çu dÇm
KÕt cÊu dμn bao gåm c¸c thanh gi»ng ngang ®−îc liªn kÕt víi dμn chñ b»ng bu l«ng
c−êng ®é cao t¹i vÞ trÝ chèt, víi kho¶ng c¸ch 2m ë trªn m¹ th−îng, m¹ h¹.
4.4.2. Mòi dÉn:
Nh− lμ phÇn kÐo dμi cña kÕt cÊu dÇm chÝnh lμ phÇn mòi dÉn ë hai ®Çu. Mòi dÉn gåm 2
phÇn. PhÇn ®Çu cña mòi dÉn sÏ ®−îc uèn cong theo chiÒu ®øng t¹o gãc theo ph−¬ng ngang 4°
÷ 5°. MÆt kh¸c kh¶ n¨ng quay theo ph−¬ng ngang cña bμn tr−ît lao dÇm cã t¸c dông ®Þnh
h−íng cña hÖ thèng MSS.
H×nh 1.4. HÖ mòi dÉn cho lo¹i ch¹y d−íi H×nh 1.5. HÖ mòi dÉn cho lo¹i ch¹y trªn
Mòi dÉn ®−îc liªn kÕt víi dÇm chñ b»ng bul«ng c−êng ®é cao t¹i hiÖn tr−êng. Khíp nèi
gi÷a dÇm chÝnh vμ mòi dÉn sÏ cho phÐp ®iÒu chØnh ph−¬ng ngang, khi khíp nèi theo ph−¬ng
®øng gi÷a mòi dÉn phÇn I & II ®−îc sö dông cho ®iÒu chØnh dèc däc cña hÖ thèng ®μ gi¸o.
KÝch th−íc chiÒu cao, bÒ réng cña mòi dÉn b»ng kÝch th−íc cña dÇm chÝnh. Mòi dÉn
®−îc thiÕt kÕ nh− lμ dμn thÐp víi mÆt c¾t ch÷ H hoÆc tam gi¸c - vμ c¸c thanh xiªn. Mòi
dÉn ®−îc l¾p víi ray ®Æt t¹i thanh m¹ d−íi phÝa trong.
4.4.3. HÖ thèng bμn tr−ît lao dÇm
18