Thị trường ôtô việt nam trong những năm gần đây thực trạng và giải pháp

  • 53 trang
  • file .doc
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
Lêi më ®Çu
ViÖt Nam ®ang trªn con ®êng héi nhËp vµ ph¸t triÓn vµo nÒn kinh tÕ khu vùc
vµ trªn thÕ giíi. §¶ng vµ nhµ níc ta ®· kh¼ng ®Þnh “Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hµng
ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa”. Tõ khi ®æi míi tíi nay thÞ tr-
êng hµng ho¸ ViÖt Nam ph¸t triÓn kh¸ ®a d¹ng vµ phong phó nã gãp phÇn thóc
®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn.
ChÝnh v× vËy thÞ trêng hµng ho¸ cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi mçi doanh nghiÖp
v× nã võa lµ chç ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn còng nh lµ n¬I ®Ó doanh
nghiÖp ®Æt ra môc tiªu, võa lµ n¬I chi phèi ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t tiÓn cña nhiÒu lo¹i thÞ trêng
hµng ho¸, ®· næi nªn mét lo¹i thÞ trêng ®ã lµ thÞ trêng «t« . Cho ®Õn nay thÞ trêng
®ã ph¸t triÓn kh¸ ®a d¹ng vµ phong phó . Kh«ng nh÷ng ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i , sè
lîng , chÊt lîng mµ cßn ®a d¹ng vÒ viÖc xuÊt hiÖn nhiÒu c«ng ty hµng ®Çu trong
nghµnh c«ng nghiÖp «t« trªn thÕ giíi cã mÆt t¹i ViÖt Nam, thÞ trêng nµy ®· ngµy
cµng trë nªn quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Víi môc ®Ých chÝnh lµ
kh«ng chØ gãp phÇn vµo môc tiªu CNH – H§H ®Êt níc mµ cßn gãp phÇn vµo
c«ng cuéc héi nhËp nghµnh c«ng nghiÖp níc ta nãi chung vµ nghµnh c«ng nghiÖp
«t« nãi riªng vµo thÞ trêng c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi.
ChÝnh v× vËy ®Ó gãp phÇn lµm râ h¬n sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng «t« níc ta.
Em chän ®Ò tµi “ ThÞ trêng «t« ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y thùc tr¹ng vµ
gi¶i ph¸p”.
Trong khu©n khæ ®Ò tµI, Em xin ®îc chia vÊn ®Ò lµm 3 ch¬ng ®Ó nghiªn cøu :
Ch¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña thÞ trêng hµng ho¸ .
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng thÞ trêng «t« níc ta hiÖn nay.
Ch¬ng III : Nh÷ng gi¶I ph¸p ®Ó ph¸t triÓn thÞ trêng «t« níc ta.
Do ®Ò tµi rÊt réng vµ cã nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p. V× vËy trong khu©n khæ ®Ò
¸n nµy, do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt trong viÖc
t×m hiÓu vµ nghiªn cøu. V× thÕ em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý, nhËn xÐt ch©n
thµnh cña c¸c thÇy c« vµ b¹n bÌ, ®Ó qua ®ã ®Ò tµI cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.§Æc
biÖt qua ®©y em xin ch©n thµnh c¸m ¬n GS.TS §Æng §×nh §µo vµ Th.S NguyÔn
Anh TuÊn ®· tËn t×nh gióp ®ì em vÒ mÆt tµi liÖu, còng nh trùc tiÕp híng dÉn em
vÒ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ gãp ý cho em ®Ó hoµn thµnh ®Ò ¸n nghiªn cøu ®Ò tµI
®Çu tay nµy cña m×nh.
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 1
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n !
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 2
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
Ch¬ng i
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña thÞ trêng hµng ho¸
I - Tæng quan vÒ thÞ trêng hµng ho¸
1 - Kh¸i niÖm thÞ trêng
ThÞ trêng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ cña s¶n xuÊt hµng ho¸ . ThÞ trêng ®îc
nhiÒu nhµ kinh tÕ ®Þnh nghÜa kh¸c nhau . Cã ngêi coi thÞ trêng lµ c¸i chî, lµ n¬i
mua b¸n hµng ho¸ . HoÆc thÞ trêng lµ tæng hîp c¸c lùc lîng vµ c¸c ®iÒu kiÖn ,
trong ®ã ngêi mua vµ ngêi b¸n thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh chuyÓn hµng ho¸ vµ dÞch
vô tõ ngêi b¸n sang ngêi mua. Cã nhµ kinh tÕ l¹i quan niÖm thÞ trêng lµ lÜnh vùc
trao ®æi mµ ë ®ã ngêi mua vµ ngêi b¸n c¹nh tranh víi nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶
hµng ho¸ ; hoÆc ®¬n gi¶n h¬n : “ thÞ trêng lµ tæng hîp c¸c sè céng cña ngêi mua
vÒ mét s¶n phÈm hay dÞch vô” .GÇn ®©y cã nhµ kinh tÕ l¹i ®Þnh nghÜa “thÞ trêng lµ
n¬i mua b¸n hµng ho¸ , lµ mét qu¸ tr×nh trong ®ã ngêi mua vµ ngêi b¸n mét thø
hµng t¸c ®éng qua l¹i nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè lîng, lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t
®éng mua b¸n b»ng tiÒn trong mét thêi gian vµ kh«ng gian nhÊt ®Þnh” .
Nhng suy cho cïng ngêi ta còng ®a ra c¸c kh¸i niÖm cô thÓ sau :
1.1. Kh¸i niÖm cæ ®iÓn : Theo quan niÖm cæ ®iÓn , thÞ trêng lµ n¬i diÔn
ra c¸c quan hÖ trao ®æi , mua b¸n hµng ho¸ .
Theo kh¸i niÖm nµy th× thÞ trêng chØ ®îc thu hÑp trong ph¹m vi “c¸i chî”. Nã bÞ
giíi h¹n vÒ kh«ng gian , thêi gian vµ dung lîng cña thÞ trêng .§Ó kh¾c phôc ®îc
nh÷ng nhîc ®iÓm nµy th× ta xem xÐt kh¸i niÖm thÞ trêng theo quan niÖm hiÖn ®¹i .
1.2. Kh¸i niÖm hiÖn ®¹i : ThÞ trêng lµ qu¸ tr×nh mµ ngêi mua , ngêi b¸n t¸c
®éng qua l¹i víi nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ lîng hµng ho¸ mua b¸n .
Qua ®©y ta thÊy thÞ trêng lµ tæng thÓ c¸c quan hÖ vÒ lu th«ng hµng ho¸ , lu th«ng
tiÒn tÖ , c¸c giao dÞch mua b¸n vµ c¸c dÞch vô .
1.3. Kh¸i niÖm thÞ trêng ë tÇm vÜ m« : Kh¸i niÖm nµy ®îc c¸c nhµ nghiªn
cøu kinh tÕ sö dông ®Ó v¹ch ra ®êng nèi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña ®Êt níc . Nã
kh«ng ®îc sö dông trong thÞ trêng vi m« .
Víi ®Þnh nghÜa nµy th× c¸c yÕu tè cÊu thµnh cña thÞ trêng gåm cã :
* Tæng cung hµng ho¸
* Tæng cÇu hµng ho¸
* Gi¸ c¶ hµng ho¸
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 3
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
1.4. Kh¸i niÖm thÞ trêng ë tÇm vi m« : ( hay cßn ®îc gäi lµ thÞ trêng cña
doanh nghiÖp ) ThÞ trêng cña doanh nghiÖp ®îc hiÓu lµ mét hay nhiÒu nhãm
kh¸ch hµng cã tiÒm n¨ng tîng tù nhau víi viÖc b¸n cô thÓ nµo ®ã , mµ doanh
nghiÖp cã thÓ s¶n xuÊt ra hay mua hµng ho¸ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña nhãm kh¸ch
hµng nµy .
C¸c ®Þnh nghÜa trªn ®©y vÒ thÞ trêng nhÊn m¹nh ë ®Þa ®iÓm mua b¸n , vai
trß cña ngêi mua(kh¸ch hµng), ngêi b¸n hoÆc chØ cña ngêi mua, coi ngêi mua gi÷
vai trß quyÕt ®Þnh trong trêng, chø kh«ng ph¶i ngêi b¸n(nhµ cung øng), mÆc dï
kh«ng cã ngêi b¸n, kh«ng cã ngêi mua, kh«ng cã hµng ho¸ vµ dÞch vô kh«ng tho¶
thuËn thanh to¸n b»ng tiÒn hoÆc hµng th× kh«ng thÓ cã thÞ trêng, kh«ng thÓ h×nh
thµnh thÞ trêng. Cho dï thÞ trêng hiÖn ®¹i cã thÓ mét trong vµi yÕu tè trªn kh«ng
cã mÆt trªn thÞ trêng, th× thÞ trêng vÉn chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c yªó tè Êy vµ thùc
hiÖn viÖc trao ®æi hµng ho¸ th«ng qua thÞ trêng .V× vËy ®· nãi ®Õn thÞ trêng ph¶i
nãi ®Õn nh÷ng yÕu tè sau:
Mét lµ : Ph¶i cã kh¸ch hµng (ngêi mua hµng) kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i g¾n víi
®Þa ®iÓm x¸c ®Þnh .
Hai lµ : Kh¸ch hµng cã nhu cÇu cha ®îc tho¶ m·n. §©y chÝnh lµ c¬ së thóc
®Èy kh¸ch hµng mua hµng ho¸ dÞch vô .
Ba lµ : Kh¸ch hµng ph¶i cã kh¶ n¨ng thanh to¸n, tøc lµ kh¸ch hµng ph¶i cã
kh¶ n¨ng tr¶ tiÒn ®Ó mua hµng.
2 - C¸c yÕu tè cña thÞ trêng hµng ho¸.
C¸c yÕu tè cña thÞ trêng hµng ho¸ gåm : cung, cÇu vµ gi¸ c¶ thÞ trêng. Tæng
hîp c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng (ngêi mua) t¹o nªn cÇu vÒ hµng ho¸. Tæng hîp
c¸c nguån cung øng s¶n phÈm cho kh¸ch hµng trªn thÞ trêng t¹o nªn cung hµng
ho¸.Sù t¬ng t¸c gi÷a cung vµ cÇu, t¬ng t¸c gi÷a ngêi mua víi ngêi mua, gi÷a ngêi
b¸n víi ngêi b¸n h×nh thµnh gi¸ c¶ thÞ trêng . Gi¸ c¶ thÞ trêng lµ mét ®¹i lîng biÕn
®éng do sù t¬ng t¸c cña cung vµ cÇu trªn thÞ trêng cña mét lo¹i hµng ho¸, ë mét
®Þa ®iÓm vµ thêi ®iÓm cô thÓ.
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 4
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
Cã thÓ nghiªn cøu c¸c yÕu tè cña thÞ trêng theo c¸c quy m« kh¸c nhau :
nghiªn cøu tæng cung ,tæng cÇu vµ gi¸ c¶ thÞ trêng trªn quy m« toµn nÒn kinh tÕ
quèc d©n. Nhng còng cã thÓ nghiªn cøu cung ,cÇu hµng ho¸,gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn
mét ®Þa bµn cô thÓ x¸c ®Þnh ( ë mét tØnh ,thµnh phè ,ë mét vïng hoÆc mét khu vùc
).§èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã quy m« toµn quèc ,cã ho¹t ®éng xuÊt khÈu
ch¼ng nh÷ng ph¶i nghiªn cøu tæng cung, tæng cÇu trªn quy m« toµn quèc mµ cßn
ph¶i nghiªn cøu trªn c¶ quy m« quèc tÕ . §èi víi doanh nghiÖp vµ vµ nhá, ho¹t
®éng trong ph¹m vi thÞ trêng ®Þa ph¬ng , cã thÓ nghiªn cøu c¸c yÕu tè cña thÞ tr-
êng ®Þa ph¬ng, tuú theo sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp mµ tõ nghiªn cøu thÞ trêng
®Þa ph¬ng tiÕn lªn nghiªn cøu thÞ trêng vïng ,toµn quèc.
3 - C¸c chøc n¨ng cña thÞ trêng hµng ho¸.
3.1. Chøc n¨ng thõa nhËn : Doanh nghiÖp th¬ng m¹i mua hµng ho¸ vÒ ®Ó b¸n
hµng ho¸, cã b¸n ®îc hay kh«ng ph¶i th«ng qua chøc n¨ng thõa nhËn cña thÞ tr-
êng, kh¸ch hµng, doanh nghiÖp.NÕu hµng ho¸ b¸n ®îc, tøc lµ ®îc thÞ trêng thõa
nhËn, doanh nghiÖp th¬ng m¹i míi thu håi ®îc vèn cã nguån thu trang tr¶I chi phÝ
vµ cã lîi nhuËn. Ngîc l¹i, nÕu hµng ho¸ vµ dÞch vô ®em ra b¸n
kh«ng cã ai mua nh vËy cã nghÜa lµ thÞ trêng kh«ng thõa nhËn . § Ó ®îc thÞ
trêng thõa nhËn, doanh nghiÖp th¬ng m¹i ph¶I nghiªn cøu nhu cÇu kh¸ch hµng.
Hµng ho¸ ph¶i phï hîp víi nhu cÇu kh¸ch hµng, phï hîp ë ®©y vÒ sè lîng, chÊt l-
îng sù ®ång bé ,quy c¸ch ,cì lo¹i, mµu s¾c, bao b×, gi¸ c¶, vµ thêi gian ®Þa ®iÓm
thuËn lîi cho kh¸ch hµng.
3.2. Chøc n¨ng thùc hiÖn : Chøc n¨ng nµy ®ßi hái hµng ho¸ vµ dÞch vô
ph¶i thùc hiÖn gi¸ trÞ trao ®æi : hoÆc b»ng tiÒn hoÆc b»ng hµng ,hoÆc b»ng c¸c
chøng tõ cã gi¸ trÞ kh¸c . Ngêi b¸n hµng cÇn tiÒn , cßn ngêi mua cÇn hµng . Sù
gÆp gì gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ c¶ hµng ho¸ . Hµng ho¸
b¸n ®îc tøc lµ cã sù chuyÓn dÞch hµng ho¸ tõ ngêi b¸n sang ngêi mua .
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 5
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
3.3.Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch : Qua hµnh vi trao ®æi vµ mua b¸n
hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ trêng , thÞ trêng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch s¶n xuÊt vµ
kinh doanh ph¸t triÓn hoÆc ngîc l¹i .§èi víi c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i , hµng
ho¸ vµ dÞch vô b¸n hÕt nhanh sÏ kÝch thÝch doanh nghiÖp ®Èy m¹nh ho¹t ®éng t¹o
nguån hµng, thu mua hµng ho¸ ®Ó cung øng ngµy cµng nhiÒu h¬n hµng ho¸ vµ
dÞch vô cho thÞ trêng .Ngîc l¹i, nÕu hµng ho¸ vµ dÞch vô kh«ng b¸n ®îc, doanh
nghiÖp sÏ h¹n chÕ mua ph¶i t×m kh¸ch hµng míi, thÞ trêng míi, hoÆc chuyÓn híng
kinh doanh mÆt hµng kh¸c ®ang , hoÆc sÏ cã kh¶ n¨ng cã kh¸ch hµng. Chøc n¨ng
®iÒu tiÕt kÝch thÝch nµy lu«n ®iÒu tiÕt ra nhËp nghµnh hoÆc rót ra khái nghµnh cña
mét sè doanh nghiÖp.Nã khuyÕn khÝch c¸c nhµ kinh doanh giái vµ ®iÒu tiÕt híng
®Çu t vµo lÜnh vùc kinh doanh cã lîi, c¸c mÆt hµng míi, chÊt lîng cao, cã kh¶
n¨ng b¸n ®îc khèi lîng lín.
3.4. Chøc n¨ng th«ng tin : Th«ng tin thÞ trêng lµ nh÷ng th«ng tin vÒ nguån cung
hµng ho¸ -dÞch vô , nhu cÇu hµng ho¸ vµ dÞch vô. gi¸. §ã lµ nh÷ng th«ng tin quan
träng ®èi v¬Ý mäi nhµ s¶n xuÊt kinh doanh, c¶ ngêi mua vµ ngêi
b¸n, c¶ ng¬× cung øng lÉn ng¬× tiªu dïng, c¶ nh÷ng nhµ qu¶n lý vµ nh÷ng
ngêi nghiªn cøu s¸ng t¹o. Cã thÓ nãi, ®ã lµ nh÷ng th«ng tin ®îc sù quan t©m cña
toµn bé x· héi .Th«ng tin thÞ trêng lµ nh÷ng th«ng tin kinh tÕ quan träng. Kh«ng
cã th«ng tin thÞ trêng th× kh«ng cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong s¶n xuÊt kinh doanh
,còng nh c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c cÊp qu¶n lý. ViÖc nghiªn cøu thÞ trêng vµ t×m
kiÕm th«ng tin cã ý nghÜa cùc kú quan träng ®èi víi viÖc ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n
trong kinh doanh. Nã cã thÓ ®a ®Õn thµnh c«ng còng nh thÊt b¹i bëi sù x¸c thùc
cña c¸c th«ng tin ®îc sö dông.
4 - C¸c quy luËt cña thÞ trêng hµng ho¸.
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 6
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
4 .1 . Quy luËt gi¸ trÞ
§©y lµ quy luËt kinh tÕ cña kinh tÕ hµng ho¸ . Khi nµo cßn s¶n xuÊt vµ lu
th«ng hµng ho¸ th× qui luËt gi¸ trÞ cßn ph¸t huy t¸c dông .Quy luËt gi¸ trÞ yªu cÇu
s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ ph¶i dùa trªn c¬ së gi¸ trÞ lao ®éng cÇn thiÕt trung
b×nh ®Ó s¶n xuÊt lu th«ng hµng ho¸ hµng ho¸ vµ trao ®æi ngang gi¸ .ViÖc tÝnh
to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ lu th«ng b»ng gi¸ trÞ lµ cÇn thiÕt bëi ®ßi hái cña thÞ tr-
êng,x· héi lµ víi mét nguån lùc cã h¹n ph¶i lµm sao s¶n xuÊt ®îc nhiÒu cña
c¶i,vËt chÊt cho x· héi nhÊt, hay lµ chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ Ýt nhÊt víi
®iÒu kiÖn chÊt lîng s¶n phÈm cao. Ngêi s¶n xuÊt kinh doanh nµo cã chi phÝ lao
®éng x· héi cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm thÊp h¬n trung b×nh th× ngêi ®ã cã lîi, ngîc
l¹i ngêi nµo cã chi phÝ cao th× khi trao ®æi sÏ kh«ng thu ®îc gi¸ trÞ bá ra,kh«ng cã
lîi nhuËn vµ ph¶i thu hÑp s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ yªu cÇu kh¾t khe buéc ngêi
s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i tiÕt kiÖm chi phÝkh«ng ngõng c¶i tiÕn kü thuËt, c«ng
nghÖ, ®æi míi s¶n phÈm ®æi míi kinh doanh dÞch vô ®Ó tho¶ m·n tèt nhu cÇu
kh¸ch hµng, ®Ó b¸n ®îc nhiÒu hµng ho¸ dÞch vô.
4 .2 . Quy luËt cung cÇu hµng ho¸.
Cung ,cÇu hµng ho¸ dÞch vô kh«ng tån t¹i ®äc lËp, riªng rÏ mµ th¬ng xuyªn t¸c
®éng qua l¹i víi nhau trªn cïng mét thêi gian cô thÓ.Trong thÞ trêng, quan hÖ
cung cÇu lµ quan hÖ b¶n chÊt , thêng xuyªn lÆp ®i, lÆp l¹i, khi t¨ng khi gi¶mt¹o
thµnh quy luËt trªn thÞ trêng. Khi cung, cÇu gÆp nhau gi¸ c¶ thÞ trêng ®îc x¸c
lËp(Eo).§ã lµ gi¸ c¶ b×nh qu©n. Gäi lµ gi¸ c¶ b×nh qu©n nghÜa lµ ¬ møc gi¸ ®ã
cung vµ cÇu ¨n khíp víi nhau. Tuy nhiªn møc gi¸(Eo) l¹i kh«ng ®øng yªn nã lu«n
lu«n giao ®éng díi sù t¸c ®éng cña lùc cung, lùc cÇu trªn thÞ trêng Khi cung lín
h¬n cÇu, gi¸ sÏ h¹ xuèng, ngîc l¹i khi cÇu lín h¬n cunggi¸ sÏ t¨ng lªn. ViÖc gi¸ ë
møc (Eo) c©n b»ng chØ lµ t¹m thêi, viÖc møc gi¸ thay ®æi lµ thêng xuyªn. Sù thay
®æi trªn lµ hµng lo¹t c¸c nguyªn nh©n trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp t¸c ®éng ®Õn cung,
cÇu, còng nh kú väng cña s¶n xuÊt , ngêi kinh doanh vµ cña c¶ kh¸ch hµng.
4 . 3 . Quy luËt c¹nh tranh.
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 7
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
Trong nÒn kinh tÕ cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, cã nhiÒu ngêi mua, ngêi b¸n
víi lêi Ých kinh tÕ kh¸c nhau th× viÖc c¹nh tranh gi÷a ngêi mua víi ngêi mua, ngêi
b¸n víi ngêi b¸n vµ c¹ch tranh gi÷a ngêi mua víi ngêi b¸n t¹o nªn sù vËn ®éng
cña thÞ trêng vµ trËt tù thÞ trêng. C¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ la mét cuéc ®ua
kh«ng ®Ých cuèi cïng. C¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ lµ mét cuéc thi ®Êu kh«ng
ph¶i víi mét ®«i thñ vµ ®ång thêi víi hai ®èi thñ. §èi thñ thø nhÊt lµ gi÷a hai phe
cña hÖ thèng thÞ trêng vµ ®èi thñ thø hai lµ gi÷a c¸c thµnh viªn cña cïng phÝa víi
nhau. Tøc lµ c¹nh tranh gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n, c¹nh tranh gi÷a ngêi b¸n víi
nhau. Kh«ng thÓ lÈn tr¸nh c¹nh tranh mµ ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh, ®ãn tríc
c¹nh tranh vµ s½n sµng sö dông vò khÝ c¹nh tranh h÷u hiÖu.
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 8
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
5 - Vai trß cña thÞ trêng hµng ho¸.
B¶o ®¶m ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn liªn tôcvíi quy m«
ngµy cµng më rång vµ ®¶m b¶o hµng ho¸ cho ngêi tiªu dïng phï hîp víi thÞ hiÕu(
së thÝch) vµ sù tù do lùa chän mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi, thuËn lîi víi dÞch vô v¨n
minh.
Nã thóc ®Èy nhu cÇu, gîi më nhu cÇu, ®a ®Õn cho ngêi tiªu dïng s¶n xuÊt
vµ tiªu dïng c¸ nh©n nh÷ng s¶n phÈm míi . S¶n xuÊt ra s¶n phÈm chÊt lîng cao
vµ gîi më nhu cÇu híng tíi hµng ho¸ chÊt lîng cao, v¨n minh hiÖn ®¹i.
Dù tr÷ c¸c hµng ho¸ phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng x· héi, gi¶m bít d tr÷ ë
c¸c kh©u tiªu dïng ,®¶m b¶o viÖc ®iÒu hµo cung cÇu.
Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô phôc vô tiªu dïng s¶n xuÊt vµ tiªu dïng c¸ nh©n
ngµy cµng phong phó , ®a d¹ng v¨n minh. Gi¶i phãng con ngêi khái nh÷ng c«ng
viÖc kh«ng tªn trong gia ®×nh , võa n¨ng nÒ , võa mÊt nhiÒu thêi gian .Con ngêi
®îc nhiÒu thêi gian tù do h¬n.
ThÞ trêng hµng ho¸ dÞch vô æn ®Þnh cã t¸c dông to lín ®Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt
vµ ®êi sèng nh©n d©n.
II - Nghiªn cøu thÞ trêng hµng ho¸.
1 - C¸c h×nh th¸i thÞ trêng hµng ho¸.
ThÞ trêng trong ®ã ngêi mua vµ ngêi b¸n giao dÞch víi nhau kh¸c biÖt rÊt
nhiÒu vÒ mÆt c¬ cÊu. C¬ cÊu thÞ trêng kh¸c nhau kh«ng chØ ¶nh hëng ®Õn cung
c¸ch øng xö cña ngêi mua vµ ngêi b¸n mµ cßn dÉn ®Õn gi¸ c¶ vµ khèi lîng giao
dÞch kh¸c nhau.
C¬ cÊu thÞ trêng chØ kh¸c nhau ë cÊp ®é rÊt nhá bÐ. C¸c c¬ cÊu nµy bao
trïm mét chuçi thÞ trêng t¬ng tù nh mét quang phæ , ®i tõ mét nghµnh cã rÊt nhiÒu
doanh nghiÖp mµ mçi doanh nghiÖp chØ cung cÊp mét tØ lÖ nhá c¸c hµng ho¸ ®a ra
giao dÞch cho ®Õn trêng hîp chØ cã mét doanh nghiÖp t¹o ra thµnh c¶ mét nghµnh.
Khi xem xÐt trªn gãc ®é c¹nh tranh hay ®éc quyÒn tøc lµ xem xÐt hµnh vi
cña thÞ trêng , c¸c nhµ kinh tÕ ph©n lo¹i thÞ trêng nh sau: thÞ trêng c¹nh tranh
hoµn h¶o ,thÞ trêng ®éc quyÒn. ThÞ trêng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o bao gåm thÞ
trêng c¹nh tranh déc quyÒn vµ ®éc quyÒn tËp ®oµn.
Khi nãi vÒ c¬ cÊu thÞ trêng bao giê còng cã hai phÝa trong cïng mét thÞ tr-
êng : phÝa mua vµ phÝa b¸n. Mçi phÝa cã thÓ tån t¹i c¸c c¬ cÊu thÞ trêng kh¸c biÖt.
Khi ph©n lo¹i thÞ trêng c¸c nhµ kinh tÕ thêng chó ý tíi c¸c tiªu thøc c¬ b¶n sau:
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 9
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
Sè lîng ngêi s¶n xuÊt : ®©y lµ tiªu thøc rÊt quan träng x¸c ®Þnh c¬ cÊu thÞ
trêng . Trong c¸c thÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o vµ c¹nh tranh ®éc quyÒn cã rÊt
nhiÒu ngêi b¸n , mçi ngêi trong sè hä chØ s¶n xuÊt mét phÇn rÊt nhá lîng cung
trªn thÞ trêng .Trong thÞ trêng ®éc quyÒn th× mét ngµnh chØ bao gåm mét nhµ s¶n
xuÊt (ngêi b¸n) duy nhÊt, cßn thÞ trêng ®éc quyÒn tËp ®oµn lµ mét thÞ trêng hîp
trung gian ë ®ã cã vµi ngêi b¸n kiÓm so¸t hÇu hÕt lîng cung trªn thÞ trêng .
Chñng lo¹i s¶n phÈm : thÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o s¶n xuÊt ra nh÷ng
s¶n phÈm ®ång nhÊt nh lóa ng«, cßn trong ngµnh c¹nh tranh ®éc quyÒn c¸c h·ng
s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau mét chót.Trong mét ngµnh ®éc quyÒn tËp
®oµn c¸c h·ng s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau cßn trong ngµnh ®éc quyÒn th×
s¶n phÈm gièng nhau.
Søc m¹nh cña h·ng s¶n xuÊt : mét h·ng s¶n xuÊt trong ®iÌu kiÖn c¹nh
tranh hoµn h¶o kh«ng cã ®îc kh¶ n¨ng trùc tiÕp ¶nh hëng ®Õn gi¸ c¶ thÞ trêng.
Tr¸i l¹i mét nhµ ®éc quyÒn sÏ cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t gi¸ rÊt lín. Mét h·ng s¶n
xuÊt trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ®éc quúªn sÏ cã mét møc ®é kiÓm so¸t nµo ®ã ®ãi
víi gi¸ c¶ cña hµng ho¸ vµ dÞch vô.
C¸c trë ng¹i x©m nhËp thÞ trêng : Trong diÒu kiÖn c¹nh tranh hoµn h¶o
c¸c trë ng¹i nµy lµ rÊt thÊp . Ngîc l¹i trong ®éc quyÒn tËp ®oµn sÏ cã nh÷ng trë
ng¹i ®¸ng kÓ ®èi víi viÖc gia nhËp thÞ trêng . Cßn nÕu trong ®iÒu kiÖn ®éc quyÒn
th× viÖc x©m nhËp thÞ trêng lµ cùc kú khã kh¨n. Nhµ ®éc quyÒn lu«n t×m mäi c¸ch
®Ó duy tr× vai trß ®éc quyÒn cña m×nh. B»ng c¸ng chÕ lµ mét trë ng¹i lín ®èi víi
c¸c h·ng muèn x©m nhËp thÞ trêng
H×nh thøc c¹nh tranh phi gi¸ c¶ : Trong c¹nh tranh hoµn h¶o kh«ng cã sù
c¹nh tranh phi gi¸ c¶. Tring c¹nh tranh ®éc quyÒn c¸c nhµ s¶n xuÊt sö dông c¸c
h×nh thøc c¹nh tranh phi gi¸ c¶ nh qu¶ng c¸o.. Trong ®éc quyÒn tËp ®oµn còng sö
dông nhiÒu h×nh thøc phi gi¸ c¶ ®Ó lµm t¨ng lîng b¸n cña m×nh.
2 - Nghiªn cøu thÞ trêng hµng ho¸.
2.1. Tr×nh tù nghiªn cøu thÞ trêng hµng ho¸.
Qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ trêng ®îc thùc hiÖn qua ba bíc:
+Thu thËp th«ng tin ,
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 10
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
+Xö lý th«ng tin
+ Ra quyÕt ®Þnh .
Trong giai ®o¹n thu thËp th«ng tin nghiªn cøu thÞ trêng ë doanh nghiÖp th¬ng m¹i
cã thÓ theo tr×nh tù sau: Nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ trêng -> Nghiªn cøu chi tiÕt
thÞ trêng. Tuy nhiªn còng cã thÓ ®i theo tr×nh tù ngîc l¹i. Tr×nh tù tríc sau nµy
kh«ng c¶n trë lÉn nhau, mçi giai ®o¹n ®Òu cã mét yªu cÇu nhÊt ®Þnh vÒ th«ng tin
vµ ®Òu cÇn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §èi víi doanh nghiÖp
th¬ng m¹i quy m« lín khi më réng ph¸t triÓn thÞ trêng hoÆc x©m nhËp vµo thÞ tr-
êng míi thêng ®i theo tr×nh tù nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ trêng råi sau ®ã míi
nghiªn cøu chi tiÕt thÞ trêng. Nh÷ng doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhá vµ võa th× l¹i
lµm ngîc l¹i.
2.2. Néi dung nghiªn cøu thÞ trêng hµng ho¸.
Nghiªn cøu thÞ trêng cã thÓ nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ trêng vµ nghiªn cøu
chi tiÕt thÞ trêng .Ta ®i tõng néi dung
2.2.1. Nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ trêng
Thùc chÊt lµ nghiªn cøu vÜ m«, nghiªn cøu tæng cÇu hµng ho¸ vµ tæng
cung hµng ho¸ , gi¸ c¶ thÞ trêng vµ chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ vÒ lo¹i hµng ho¸ ®ã
(kinh doanh tù do , kinh doanh cã ®iÒu kiÖn , khuyÕn khÝch kinh doanh hoÆc cÊm
kinh doanh).
Nghiªn cøu tæng cÇu hµng ho¸ lµ nghiªn có tæng khèi lîng hµng ho¸ vµ c¬ cÊu
lo¹i hµng tiªu dïng th«ng qua mua s¾m hoÆc sö dông víi gi¸ c¶ thÞ trêng trong
mét kho¶ng thêi gian. Tæng khèi lîng hµng ho¸ chÝnh lµ quy m« thÞ trêng. Nghiªn
cøu quy m« thÞ trêng ph¶i n¾m ®îc sè lîng ngêi hoÆc ®¬n vÞ tiªu dïng; víi hµng
tiªu dïng ®ã lµ d©n c cã thu nhËp , thu nhËp cña hä; víi hµng t liÖu s¶n xuÊt th× sè
lîng ®¬n vÞ sö dông, khèi lîng hµng mçi ®¬n vÞ tiªu dïng...§èi víi lo¹i hµng ho¸
cã lo¹i hµng thay thÕ cÇn nghiªn cøu c¶ khèi lîng
hµng thay thÕ .§èi víi lo¹i hµng ho¸ cã hµng ho¸ bæ xung cÇn nghin cøu lo¹i hµng
chÝnh vµ tõ ®ã suy ra lo¹i hµng ho¸ bæ sung . Nghiªn cøu tæng cÇu vµ c¬ cÊu hµng
ho¸ còng cÇn nghiªn cøu trªn mçi ®Þa bµn, ®Æc biÖt lµ thÞ trêng träng
®iÓm . ë ®ã tiªu thô hµnh ho¸ lín vµ gi¸ thÞ trêng cña hµng ho¸ ®ã trªn ®Þa bµn
tõng thêi gian.
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 11
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
Nghiªn cøu tæng cung hµng ho¸ lµ ®Ó x¸c ®Þnh xem kh¶ n¨ng s¶n xuÊt trong
mét thêi gian( vÝ dô mét n¨m) c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã ®ñ kh¶ n¨ng cung øng cho
thÞ trêng tæng sè bao nhiªu hµng , kh¶ n¨ng nhËp khÈu bao nhiªu , kh¶ n¨ng dù trï
(tån kho) x· héi bao nhiªu. Gi¸ c¶ b¸n hµng cña nhµ s¶n xuÊt , gi¸ hµng nhËp
khÈu. Nghiªn cøu gi¸ c¶ thÞ trêng ph¶i t×m ®îc chªnh lÖch gi¸ b¸n(trªn thÞ trêng
b¸n) vµ gi¸ mua. Cã thÓ íc chi phÝ vËn chuyÓn vµ nép thuÕ, ®Ó x¸c ®Þnh thÞ trêng
mua hµng vµ quyÕt ®Þnh khèi lîng hµng cÇn ®Æt, hµng cÇn thu mua hoÆc nhËp
khÈu.
Nghiªn cøu chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ vÒ lo¹i hµng kinh doanh cho phÐp
kinh doanh cã tù do cã ®iÒu kiÖn , khuyÕn khÝch kinh doanh hoÆc cÊm kinh
doanh. §ã lµ chÝnh s¸ch thuÕ , gi¸ c¸c lo¹i dÞch vô cã liªn quan nh cíc vËn t¶i ,
gi¸ thuª kho tµng, cöa hµng, l·i xuÊt , bªn vay ng©n hµng( nÕu vèn kinh doanh
ph¶i vay). Ngoµi nh÷ng vÊn ®Ò trªn , nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ trêng cÇn ph¶i
nghiªn cøu ®éng th¸i cña cung, cÇu trªnthÞ trêng, trªn tõng ®Þa bµn , thêi ®iÓm.
Doanh nghiÖp còng ph¶i x¸c ®Þnh tØ phÇn thÞ trêng cña c¸c doanh nghiÖp lín vµ
chÝnh s¸ch cung øng hµng ho¸ cña hä .
2.2.2. Nghiªn cøu chi tiÕt thÞ trêng .
Nghiªn cøu chi tiÕt thÞ trêng hµng ho¸ thùc chÊt lµ nghiªn cøu ®èi tîng mua vµ
b¸n lo¹i hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp kinh doanh, c¬ cÊu thÞ trêng hµng ho¸ vµ
chÝnh s¸ch mua b¸n cña c¸c doanh nghiÖp cã nguån hµng lín. Nghiªn cøu chi tiÕt
thÞ trêng ph¶i tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái sau: ai mua hµng ? Mua bao nhiªu ? c¬ cÊu
hµng ho¸; mua ë ®©u ? mua hµng dïng ®Ó lµm gi? §èi thñ c¹nh tranh ?
Nghiªn cøu chi tiÕt thÞ trêng ph¶i nghiªn cøu nhu cÇu vµ yªu cÇu cña kh¸ch
hµng vÒ lo¹i hµng mµ doanh nghiÖp kinh doanh. §èi víi hµng tiªu dïng nhu cÇu
hµng phô thuéc vµo së thÝch(thÞ hiÕu) thu nhËp , løa tuæi nghÒ nghiÖp,
tr×nh ®é v¨n ho¸, tËp qu¸n,thãi quen, thêi tiÕt , khÝ hËu ...§èi víi hµng t liÖu s¶n
xuÊt phô thuéc vµo c«ng nghÒ ,®Þnh møc tiªu thô nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt
vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt mÆt hµng cña doanh nghiÖp .
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 12
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
Ngêi quyÕt ®Þnh mua hµng kh«ng ph¶i lµ ngêi ®i mua hµng cô thÓ (tiÕp liÖu)
mµ chÝnh lµ yªu cÇu cña kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm , kh¶ n¨ng vËt t
cña doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng thay thÕ b»ng c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c(hµng
thay thÕ). Ngêi mua hµng ph¶i n¾m ®îc mua hµng ®Ó lµm g× vµ kh«ng thÓ tù tiÖn
®æi thø nµy lÊy thø kh¸c hoÆc mua theo ý thÝch cña m×nh .Nh vËy nghiªn cøu thÞ
trêng hµng t liÖu s¶n xuÊt ph¶i nghiªn cøu lÜnh vùc tiªu dïng s¶n xuÊt .§ã lµ c¸c
doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiªp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp...
Khi nghiªn cøu chi tiÕt thÞ trêng doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh tØ träng thÞ tr-
êng mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc(thÞ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp). Mµ thÞ phÇn cña
c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng ngµnh , so s¸nh vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, gi¸ c¶ s¶n
phÈm ,mÉu m·, mÇu s¾c vµ c¸c dÞch vô kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp so víi c¸c
doanh nghiÖp kh¸c..®Ó thu hót kh¸ch hµng mua hµng cña doanh nghiÖp m×nh.
iii - C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi thÞ trêng hµng
ho¸.
1. Nhãm nh©n tè chÝnh trÞ , x· héi ,t©m sinh lý cña con ngêi
Ho¹t ®éng cña thÞ trêng lµ ho¹t ®éng cña con ngêi. B¶n chÊt cña con ngêi
lµ tæng hoµ nh÷ng mèi quan hÖ x· héi . Quan hÖ x· héi cña con ngêi ®îc biÓu
hiÖn díi rÊt nhiÒu h×nh thøc nh quan hÖ quèc tÕ , quan hÖ trong níc .T×nh tr¹ng
hoµ b×nh hay chiÕn tranh cña mét d©n téc hay c¸c d©n téc víi nhau cã ¶nh hëng
rÊt lín ®Õn thÞ trêng.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc cã quyÒn ho¹t ®éng tù
do kinh tÕ trong khu«n khæ luËt ph¸p cña mét quèc gia. Do vËy, c¸c yÕu tè vÒ t©m
sinh lý cña tõng c¸ nh©n th«ng qua nhËn thøc cña hä còng cã ¶nh hëng tíi thÞ trêng
vµ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp . Mét quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cña
mét c¸ nh©n cã thÓ dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn hoÆc ph¸ s¶n cña mét c«ng ty.
2. C¸c nh©n tè thuéc qu¶n lý vÜ m« vµ vi m«
C¸c nh©n tè thuéc qu¶n lý vÜ m« lµ sù t¸c ®éng cña Nhµ níc ®Õn thÞ trêng.
Dùa v¸o nh÷ng chÝnh s¸ch vµ c«ng cô cña m×nh ChÝnh phñ sÏ ®iÒu chØnh thÞ
trêng sao cho hîp lý nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp v¸ ®èi víi mét quèc gia. Mét
thÞ trêng nÕu kh«ng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc sÏ ph¸t triÓn tù do vµ kh«ng cã
®iÓm dõng . Do vËy nã sÏ cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn c¸c doanh nghiÖp do kh«ng
x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu s¶n xuÊt cña m×nh .
Ta thêng thÊy tuú theo tõng ®iÒu kiÖn cña tõng quèc gia còng nh ë mçi thêi
kú mµ ChÝnh phñ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sao phï hîp . C¸c biÖn ph¸p thêng ®îc
sö dông phæ biÕn lµ : chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch ®Çu t vµ ph¸t triÓn , chÝnh s¸ch
tiÒn tÖ ...
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 13
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
C¸c nh©n tè thuéc qu¶n lý vi m« lµ nh÷ng nh©n tè cã ¶nh hëng trùc tiÕp
doanh nghiÖp hoÆc nh÷ng nh©n tè trong néi bé doanh nghiÖp. §èi víi mét doanh
nghiÖp gi¸ c¶ hµng ho¸ s¶n xuÊt ra cã ®îc c«ng nhËn trªn thÞ trêng hay kh«ng sÏ
¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn sù sèng cßn cña mét doanh nghiÖp . Mµ ®èi víi nh÷ng
doanh nghiÖp lín (tËp ®oµn) hay nh÷ng c«ng ty ®éc quyÒn th× sù ¶nh hëng do sù
sèng cßn cña c¸c c«ng ty nµy cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn thÞ trêng. ChØ mét chÝnh
s¸ch cña c¸c c«ng ty nµy sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn thÞ trêng nh viÖc t¨ng gi¸ s¶n
phÈm hay sa th¶i c«ng nh©n khi thu hÑp s¶n xuÊt...
3. Nhãm nh©n tè thuéc vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn.
§iÒu kiÖn tù nhiªn lµ nh©n tè cùc kú quan träng ®èi víi viÖc h×nh thµnh vµ
ph¸t triÓn thÞ trêng .
-VÞ trÝ ®Þa lý cña mçi quèc gia ®èi víi c¸c níc xung quanh , trong khu vùc
vµ trªn thÕ giíi còng lµ mét thuËn lîi hay khã kh¨n trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t
triÓn thÞ trêng. VÝ dô ViÖt Nam cã h¬n mét ngh×n km bê biÓn lµ nh©n tè cùc kú
quan träng trong viÖc ph¸t triÓn vËn t¶i ®êng thuû .
- VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña mçi quèc gia nh ®Êt ®ai kho¸ng
s¶n , biÓn ,rõng, s«ng ngßi, kÓ c¶ thêi tiÕt vµ khÝ hËu lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cùc kú
thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ .
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 14
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
CH¦¥Ng II
Thùc tr¹ng ThÞ trêng «t« ë níc ta
HiÖn nay
I - Sù h×nh thµnh , ph¸t triÓn , ®Æc ®iÓm vµ
c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi thÞ trêng «t« ë níc
ta.
1 - C¸c giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.
Sù ra ®êi cña thÞ trêng «t« cña nêc ta so víi viÖc h×nh thµnh thÞ trêng «t« trªn
thÕ giíi lµ muén h¬n rÊt nhiÒu. Cho ®Õn tríc c¸ch m¹ng th¸ng 8 th× kh¸i niÖm «t«
vÉn cßn lµ mét kh¸i niÖm rÊt xa l¹ víi ngêi ViÖt Nam. Vµo nh÷ng n¨m 30 ë níc
ta chØ cã mét sè lo¹i xe cæ nh Citroen vµ Hotchikis.
Trong kho¶ng kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p 1945-1954, cïng víi sù trë l¹i cña
m×nh c¸c h·ng xe cña Ph¸p ®· khèng chÕ toµn bé thÞ trêng «t« níc ta víi c¸c h·ng
hµng ®Çu cña Ph¸p thêi ®ã nh: Renault , Citroen , Peugeot. Vµ c¸c kiÓu xe th«ng
dông thêi ®ã nh : Simca5 , Citroen11CV, Peugeot202,203...Vµ mét sè lo¹i «t« ®-
îc nhËp tõ Anh qua Ph¸p vµo ViÖt Nam nh Austin. Tuy vËy c¸c lo¹i xe nµy phÇn
lín ®Ó cho ngêi Ph¸p sö dông , hoÆc sè Ýt ngêi ViÖt Nam lµm viÖc cho Ph¸p .
Sau n¨m 1954 sau khi Ph¸p thÊt b¹i vµ Mü nhÈy vµo ViÖt Nam . Th× c¸c
lo¹i xe cña Ph¸p còng mÊt dÇn u thÕ trªn thÞ trêng vµ c¸c lo¹i xe cña Mü l¹i lµ c¸c
lo¹i chÝnh trªn thÞ trêng ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ ë Sµi Gßn. C¸c h·ng «t« lín cña
Mü ®· x©m nhËp nh GM víi c¸c kiÓu xe nh Buick, Caddilac ; H·ng Forel víi
Vocor , Mercury , Lincon, Firebird ; H·ng Chrysler víi Desoto , Dodge,
Cherolet . Cã thÓ nãi c¸c h·ng «t« nµy còng ®· ph¸t triÓn t¬ng ®èi ë ViÖt Nam ®îc
biÓu hiÖn qua viÖc cã rÊt nhiÒu trung t©m b¶o tr× xe «t« xuÊt hiÖn ë Sµi Gßn .
Xe «t« cña NhËt B¶n b¾t ®Çu xuÊt hiÖn ë níc ta vµo kho¶ng nh÷ng n¨m 60-
70. C¸c hiÖu xe th«ng dông lóc ®ã lµ: Toyota Corrolar1500, Corrolar1100SL ,
Crown ; NissanDutsun ; Mazda1000 , 1200 , 1500 ; Honda N360.
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 15
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
Sau khi ®Êt níc hoµn toµn gi¶i phãng 1975 , mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a níc
ta víi c¸c níc t b¶n hoµn toµn bÞ c¾t ®øt. Do vËy thêi ®iÓm nµy kh«ng hÒ cã c¸c
lo¹i xe cña c¸c níc T©y ©u mµ chØ cã c¸c lo¹i xe cña c¸c níc §«ng ©u vµ Trung
Quèc.Trong ®ã ®Æc biÖt lµ xe cña Liªn X« cò chiÕm phÇn lín trong thÞ trêng «t« ë
níc ta. C¸c lo¹i xe chñ yÕu trong thêi kú nµy lµ: Lada, Volga, Moscovis,Uoat.
Tõ n¨m 1986 trë l¹i ®©y , do cã qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ mµ mèi quan
hÖ kinh tÕ cña níc ta víi tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi l¹i ®îc nèi l¹i mµ thÞ trêng
kinh tÕ l¹i riÔn ra rÊt s«i ®éng ,®Æc biÖt lµ thÞ trêng «t«.C¸c lo¹i xe «t« cña c¸c
h·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi l¹i trµn ngËp thÞ trêng níc ta nh: BMW;Toyota;
Ford;Meccerdes-benz; Fiat, Mazda, Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, ... Víi mu«n vµn
kiÓu xe tõ xe con , xe dulich , xe t¶i ,xe bus, xe cÈu ...
Trong c¶ níc theo thèng kª n¨m 1991 cã tÊt c¶ kho¶ng 205000xe th× ®Õn
n¨m 1995 cã kho¶ng 240780 t¨ng b×nh qu©n kho¶ng 34000xe/n¨m.Vµ nhu cÇu
tiªu thô xe «t« ngµy mét n©ng cao , tíi n¨m 2001 cã kho¶ng 370000 xe «t« l u
hµnh b×nh qu©n t¨ng 35000 xe/ n¨m. §Õn hÕt n¨m 2003 cã kho¶ng 450000 xe lu
hµnh( t¨ng b×nh qu©n 37000 xe/ n¨m ) . theo sè liÖu thèng kª n¨m 2001 , c¸c lo¹i
xe trong ®ã phÇn lín ®îc nhËp khÈu tõ níc ngoµi nh NhËt B¶n, Hµn Quèc, Mü,
Nga... chiÕm kho¶ng 77%. Sè cßn l¹i lµ 14 liªn doanh «t« trong níc nh :( VMC,
Vinastar, Toyota ViÖt Nam...) . Tõ n¨m 2001 tíi nay do ChÝnh phñ chØ ®¹o ®Ó b¶o
vÖ m¹nh mÏ nghµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt «t« trong níc , nªn tû lÖ nhËp khÈu «t«
gi¶m xuèng cßn kho¶ng 60% . KÕt qu¶ kh¶o s¸t thÞ trêng cña
Bé c«ng nghiÖp víi sù trî gióp cña Missubishi, Corp NhËt B¶n th× ®Õn n¨m 2005
nhu cÇu xe t¨ng dÇn ®Õn cÇn kho¶ng 80800 xe(tõ n¨m 2001 tíi n¨m 2005). Vµ
trong nh÷ng n¨m tíi sÏ t¨ng lªn do qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ héi nhËp ®Çy ®ñ vµ toµn
diÖn vµo APEC, AFTA, WTO.
2- §Æc ®iÓm cña thÞ trêng «t« ë níc ta
Do thu nhËp b×nh qu©n cña phÇn ngêi d©n níc ta cßn thÊp vµ h¬n n÷a do qu¸
tr×nh ®Êt níc míi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh ®æi míi ®îc h¬n 15 n¨m do vËy c¬ së h¹ tÇng ,
giao th«ng kÐm ph¸t triÓn . Do vËy th× trêng «t« níc ta cßn kh¸ nhá hÑp
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 16
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
Trong thÞ trêng «t« ë ViÖt Nam th× phÇn lín c¸c lo¹i xe ®êi míi , hiÖn ®¹i cã
chÊt lîng cao th× chØ b¸n ®îc cho c¸c c¬ quan nhµ níc vµ bé phËn nhá t nh©n cßn
t nh©n th× phÇn lín a chuéng c¸c xe cò ( thêng gäi lµ Secondhand) h¬n . PhÇn
lín chi phÝ cho viÖc mua «t« cña c¸c th¬ng nh©n ë ViÖt Nam lµ vµo kho¶ng
20000 USD tíi 25000 USD .Víi kho¶ng tiÒn nh vËy nÕu mua xe míi l¾p r¸p t¹i
ViÖt Nam th× chØ mua ®îc xe ë møc trung binh - kh¸ ®é bÒn kh«ng cao. Mµ phÇn
lín ngêi d©n ViÖt Nam còng nh c¸c th¬ng nh©n thêng cã t tëng “¨n ch¾c, mÆc
bÒn”nªn l¹i rÊt a chuéng c¸c lo¹i xe cò nhng cßn tèt nh c¸c xe cña NhËt nh
Toyota , Nissan...
Tuy nhiªn gi¸ c¸c lo¹i xe nµy trªn thÞ trêng níc ta l¹i rÊt ®¾t nã vµo kho¶ng
tõ 33000USD tíi 45000USD chÝnh v× lý do ®ã mµ c¸c lo¹i xe cò l¹i ®îc a chuéng
ë níc ta nh vËy. ë níc ta thÞ trêng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó . Nãi vÒ xe míi th×
nã bao gåm c¸c lo¹i xe cña NhËt , Hµn quèc , §øc , Itali , Mü .
Trong 5 níc nµy th× thÞ phÇn cña NhËt vµ Hµn quèc lµ chiÕm tØ träng lín
nhÊt do phÇn lín gi¸ cña c¸c lo¹i xe nµy rÎ còng nh tÝnh n¨ng phï hîp víi khÝ
hËu ViÖt Nam . Cßn nãi vÒ xe cò th× thÞ trêng «t« còng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó
vÒ chñng lo¹i , gi¸ c¶ .
Ngoµi c¸c lo¹i xe cò nhËp tõ NhËt vÇ Hµn Quèc ë thÞ trêng níc ta cßn cã c¸c
nguån n÷a nh lµ nguån nhËp lËu vµ nguån xe “ xiÕt nî ” vµ c¸c xe ®· lu hµnh
trong níc vµ sau ®ã ®em ra mua b¸n trªn thÞ trêng . Tãm l¹i phÇn lín gi¸ c¶ c¸c
lo¹i xe hiÖn t¹i ®Òu rÊt cao. Theo thèng kª th× ngêi tiªu dïng «t« níc ta
chØ hîp víi nh÷ng lo¹i xe gi¸ kho¶ng 200 triÖu tíi 300 triÖu ®ång VN vµ víi lo¹i
xe nh vËy th× ch¾c ch¾n ®· ph¶i qua sö dông Ýt nhÊt lµ 5 n¨m vµ do vËy th× t×nh
tr¹ng sö dông sÏ kh«ng ®îc bÒn . ChÝnh v× thÕ trong mét t¬ng lai kh«ng xa viÖc
sö dông xe míi sÏ lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. Vµ ®èi víi c¸c lo¹i xe míi th× ngêi ViÖt
Nam thêng xem xÐt mét sè ®Æc ®iÓm sau:
- §a sè ngêi tiªu dïng ViÖt Nam lµ nh÷ng kh¸c hµng míi mua xe lÇn ®Çu
cho nªn hä kh«ng cÇn nh÷ng lo¹i xe qu¸ sang träng còng nh c¸c lo¹i phô kiÖn
sang träng nh dµn HiFi , nÖm da thuéc ... DÜ nhiªn lµ lo¹i kh¸ch hµng nµy kh«ng
ph¶i lµ kh«ng cã mµ cã nhng víi sè lîng Ýt. Ngêi tiªu dïng cÇn c¸c lo¹i xe rÎ ,
bÒn , ch¾c vµ kinh tÕ. §ång thêi c¸c ho¹t ®éng sau khi b¸n ph¶i phï hîp víi thÞ tr-
êng níc ta còng nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt còng nh ®Þa h×nh . §ã lµ nh÷ng
th«ng sè mµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt «t« níc ta cÇn lu ý.
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 17
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
- Còng nh mäi quèc gia trªn thÕ giíi ë níc ta nhµ níc vÉn lµ ngêi tiªu thô
«t« lín nhÊt . §Æc thï nµy lµ cùc kú ®óng ë ViÖt Nam bëi v× ë níc ta d©n cha ®ñ
®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ mua «t« mét c¸ch dÔ rµng vµ ®Ó h×nh thµnh mét thÞ trêng lín .
ChÝnh v× thÕ mµ khu vùc xe c«ng vÉn lu«n lµ thÞ trêng quan träng. H¬n n÷a do
®iÒu kiÖn kinh tÕ mµ phÇn lín c¸c lo¹i xe ®Òu lµ xe phôc vô cho c«ng viÖc nh xe
t¶i ,xe bus .Trªn thùc tÕ th× hiÖn t¹i dï thÞ trêng nµy rÊt ph¸t triÓn song ®îc coi lµ
thÞ trêng nhá bÐ . Nhng trong mét t¬ng lai gÇn víi sè d©n kho¶ng 80 triÖu ngêi th×
thÞ trêng «t« níc ta sÏ kh«ng thÓ kh«ng ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n n÷a. ChÝnh v×
®iÒu nµy mµ c¸c h·ng s¶n xuÊt «t« hµng ®Çu trªn thÕ giíi ®· cã mÆt t¹i ViÖt Nam
vµ ®ang cñng cè chç ®øng cña m×nh trªn thÞ trêng.
3-C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi thÞ trêng «t« ë níc ta .
3.1. C¸c nh©n tè vi m« ¶nh hëng tíi ®Õn cung, cÇu «t«.
3.1.1. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi cÇu «t«
* Thu nhËp cua kh¸ch hµng : Thu nhËp cña kh¸ch hµng ®èi víi cÇu «t« lµ cùc kú
quan träng .Bëi v× lo¹i s¶n phÈm nµy lµ s¶n phÈm ®¾t tiÒn ( ®èi víi ngêi ViÖt Nam
vÉn lµ hµng sa sØ ) do vËy ph¶i cã mét møc thu nhËp nh thÕ nµo míi cã thÓ mua ®-
îc lo¹i s¶n phÈm nµy. Mµ chØ khi mét s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp ®îc b¸n ra
trªn thÞ trêng vµ ®îc chÊp nhËn th× lóc ®ã coi nh doanh
nghiÖp míi ®îc c«ng nhËn trªn thÞ trêng. §èi víi ViÖt Nam thu nhËp quèc
d©n trªn ®Çu ngêi vµo kho¶ng 250USD/ngêi/n¨m tíi 280USD/ ngêi/n¨m, th× lµ
qu¸ thÊp. §iÒu nµy chøng tá nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i s¶n cao cÊp vµ ®Æc biÖt nh xe «t«
lµ nhá.
ChÝnh v× lîng cÇu nhá nªn c¸c liªn doanh «t« hiÖn nay míi ®¹t c«ng xuÊt
khiªm tèn rÊt v× lîng cung t¬ng ®èi lín nÕu ®¹t hÕt c«ng xu©t nhng vÊn ph¶i chê
tiªu thô. Ta cã thÓ thÊy møc thu nhËp tØ lÖ thuËn víi cÇu , khi thu nhËp t¨ng ®Õn
mét møc nµo ®ã th× sÏ n¶y sinh ra tiªu dïng s¶n phÈm vµ ngîc l¹i khi thu nhËp
gi¶m th× nhu cÇu vÒ mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã còng gi¶m.
* ThÞ hiÕu cña kh¸ch hµng : ThÞ hiÕu cña kh¸ch hµng cã ¶nh hëng rÊt lín
®Õn cÇu «t« trªn thÞ trêng. Bëi v× thÞ hiÕu ®îc h×nh thµnh do c¸c yÕu tè x· héi ,t©m
lý , së thÝch...Còng nh do xem qu¶ng c¸o , do ngêi quen chØ b¶o , do kiÓu d¸ng
mÉu m· , gi¸ cña lo¹i s¶n phÈm ®ã . §iÒu nµy cã thÓ thÊy rÊt râ th«ng qua viÖc
h¹ gi¸ thµnh xuèng cßn 11600 USD mµ h×nh thøc còng ®Ñp , tiÖn lîi ,kinh tÕ mµ
lo¹i xe Matiz cña h·ng Daewoo b¸n ®îc rÊt nhiÒu trªn thÞ trêng .
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 18
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
YÕu tè t©m lý vµ x· héi còng rÊt quan träng ®Õn cÇu . VÝ dô theo thãi quen
chung th× cø dïng xe Ford th× lµ sang träng vµ cÇu kú do vËy ®èi víi nh÷ng ngêi
cã ®iÖu kiÖn vÒ mÆt kinh tÕ th× cø khi nµo hä cã ®iÒu kiÖn mua «t« th× hä sÏ chän
lo¹i xe Ford mµ kh«ng chän lo¹i nµo kh¸c ®iÒu nµy lµm cho cÇu lo¹i xe nµy t¨ng
lªn.
*Gi¸ c¶ hµng hãa liªn quan : §èi víi bÊt kú lo¹i hµng hãa nµo ®i ch¨ng
n÷© dï lµ hµng hãa cao cÊp hay hµng hãa thø cÊp th× gi¸ c¶ cña c¸c hµng hãa liªn
quan lu«n cã ¶nh hëng mét c¸ch trùc tiÕp ®Õn cÇu hµng hãa ®ã trªn thÞ trêng .Ta
cã thÓ xem xÐt ë hai läai hµng hãa lµ hµng hãa thay thÕ vµ hµng hãa bæ sung. §èi
víi «t« th× hµng hãa thay thÕ lµ c¸c lo¹i xe m¸y ®¾t tiÒn, cßn hµng hãa bæ trî lµ
gi¸ c¸c dÞch vô b¶o hµnh ,gi¸ c¸c lo¹i x¨m lèp, dÇu nhít , x¨ng...Gi¶ sö gi¸ cña
lo¹i xe m¸y mµ gÇn b»ng tiÒn xe «t« th× t¹i sao ngêi ta l¹i kh«ng mua «t«.Vµ gi¸
®· rÎ l¹i céng víi chÕ ®é b¶o hµnh miÔn phÝ trªn toµn quèc th× ®iÒu nµy sÏ t¹o
c¶m gi¸c an t©m cho ngêi mua hµng vµ lµm cho ngêi tiªu quyÕt ®Þnh mua s¶n
phÈm ®ã .§©y lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p kÝch cÇu.
* Kú väng cña gi¸ b¸n : Theo sù nhËn xÐt cña c¸c nhµ ph©n tÝch kinh tÕ th×
lîng cña bÊt kú cña lo¹i hµng hãa nµo ®îc b¸n ra kh«ng chØ phô thuéc vµo gi¸ c¶
hiÖn t¹i cña lo¹i hµnh hãa ®ã mµ cßn phô thuéc vµo gi¸ b¸n cña nã trong t¬ng lai .
ThËt vËy nÕu mét ngêi tiªu dïng cã ý ®Þnh mua mét lo¹i hµng hãa nµo ®ã , mµ
trong t¬ng lai lo¹i hµng hãa ®ã sÏ lªn gi¸ th× ngay lËp tøc ngêi ®ã sÏ mua lo¹i
hµng hãa ®ã ngay. §iÒu nµy cã thÓ kÝch cÇu ngay lËp tøc . Trong mét kho¶ng thêi
gian th× gi¸ b¸n t¨ng lªn hay gi¶m ®i do chÝnh s¸ch gi¸ cña doanh nghiÖp sÏ ¶nh
hëng trùc tiÕp ®Õn cÇu lo¹i hµng hãa mµ doanh nghiÖp t¨ng gi¶m gi¸ ®ã.
3.1.2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn cung «t«
* Gi¸ c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho s¶n xuÊt «t« : §èi víi mét doanh nghiÖp th×
gi¸ c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo lµ cùc kú quan träng , nÕu gi¸ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ,
lao ®éng t¨ng hay gi¶m sÏ ¶nh hëng ngay ®Õn gi¸ b¸n vµ sÏ ¶nh hëng ngay ®Õn
t×nh tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp . NÕu gi¸ c¸c yÕu tè ®Çu vµo
t¨ng lªn th× chi phÝ cho mét s¶n phÈm còng t¨ng lªn dÉn ®Õn gi¸ cña lo¹i s¶n
phÈm ®ã còng t¨ng lªn . Vµ lµm cho lîi nhuËn cña doanh nghiÖp bÞ gi¶m xuèng
vµ ngîc l¹i nªu doanh nghiÖp c¾t gi¶m ®îc c¸c chi phÝ cho c¸c yÕu tè ®Çu vµo th×
doanh nghiÖp sÏ gi¶m ®îc chi phÝ cho lo¹i s¶n phÈm cña m×nh th«ng qua ®ã giÈm
®îc gi¸ thµnh còng nh t¨ng ®îc lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Vµ viÖc t¨ng hay
gi¶m lîi nhuËn cña mét doanh nghiÖp sÏ quyÕt ®Þnh tíi sù sèng cßn cña doanh
nghiÖp ®ã.
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 19
ThÞ trêng «t« ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y-thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
* C«ng nghÖ s¶n xuÊt «t« : C«ng nghÖ s¶n xuÊt bÊt kú lo¹i hµng hãa nµo
còng ¶ng hëng trùc tiÕp ®Õn lîng cung lo¹i hµng hãa ®ã trªn thÞ trêng .NÕu mét
doanh nghÞªp cã mét c«ng nghÖ s¶n xuÊt tèt ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ ,tiÕt kiÖm
nguyªn vËt liÖu còng nh ®¹t c¸c tiªu chuÈn vÒ mÆt kü thuËt th× doanh nghiÖp sÏ
s¶n xuÊt ra ®îc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng , søc canh tranh lín vµ cã søc tiªu
thô lín. Vµ ngîc l¹i mét doanh nghiÖp khã cã thÓ tån tËi trªn thÞ trêng nÕu s¶n
phÈm s¶n xuÊt ra cã chi phÝ qu¸ cao còng nh kh«ng ®¹t c¸c tiªu chuÈn vÒ mÆt kü
thuËt. C¸c ®iÒu kiÖn trªn ®Æc biÖt quan träng ®èi víi nghµnh s¶n xuÊt «t«.
* N¨ng lùc s¶n xuÊt «t« cña c¸c doanh nghiÖp : §èi víi lîng cung «t« trªn
thÞ trêng th× nã ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp
trong thêi gian ®ã vµ c¶ trong t¬ng lai. ThËt vËy nÕu mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt
®¹t ®îc n¨ng lùc cña m×nh th× lîng cung ra thÞ trêng sÏ rÊt ®Çy ®ñ vµ lµm cho
doanh nghiÖp ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña m×nh lµ tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
Vµ nÕu mét doanh nghÞªp thÊy ®îc trong t¬ng lai thÞ trêng cña doanh nghiÖp cã
kh¶ n¨ng ph¸t triÓn th× doanh nghÖp ®ã sÏ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ do ®ã sÏ
t¨ng lîmh cung trªn thÞ trêng.
3.2. C¸c nh©n tè vÜ m« ¶nh hëng tíi thÞ trêng «t«
3.2.1. Tæng thu nhËp quèc d©n (GDP) , tæng thu nhËp quèc néi (GNP) :
MÆt hµng «t« lµ mét mÆt hµng mang tÝnh l©u dµi cã thÓ lµ nã ph¶i cÇn 10
n¨m ®Õn 25 n¨m m¬i cã thÓ ph¸t triÓn do vËy mäi thay ®æi ë tÇm vÜ m« sÏ cã ¶nh
hëng trùc tiÕp ®Ðn ngay thÞ trêng nµy . V× «t« lµ mét lo¹i hµng hãa ®¾t tiÒn cho
nªn nã chÞu rÊt nhiÒu ¶nh hëng cña GDP , GNP nÕu mét thÞ trêng mµ cã møc
GDP, hay GNP thÊp th× lo¹i s¶n phÈm nµy khã cã thÓ tiªu thô còng nh ph¸t triÓn.
Víi GDP ViÖt Nam vµo n¨m 2001 lµ 6,9% tíi n¨m 2002 lµ 7,04% vµ n¨m 2003 lµ
7,24% , dù kiÕn n¨m 2005 GDP dù kiÕn vµo kho¶ng 7,5% tíi 8% , víi nhÞp ®é
t¨ng trëng nh vËy th× thÞ trêng «t« ViÖt Nam ®ang dÇn dÇn ph¸t triÓn kh«ng ngõng
cïng víi nhÞp ®é t¨ng trëng kinh tÕ.Nhng víi thÞ trêng «t« ViÖt Nam th× hiÖn t¹i
chØ ph¸t triÓn ë møc tiÒm tµng.
Vò Hoµng Phóc- líp QTKD Th¬ng m¹i 43a 20