Tăng trưởng gdp và vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống ở việt nam

  • 117 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------*-------
VŨ MẠNH CƯỜNG
TĂNG TRƯỞNG GDP VÀ VẤN ĐỀ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
Ở VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2011
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------*-------
VŨ MẠNH CƯỜNG
TĂNG TRƯỞNG GDP VÀ VẤN ĐỀ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
Ở VIỆT NAM
Chuyên ngành: Kinh tế - Chính trị
Mã số: 60.31.01
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học:
TS. NGUYỄN HỮU THẢO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2011
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của tôi.
Những thông tin, dữ liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực và có
nguồn dẫn rõ ràng.
Tác giả
Vũ Mạnh Cường
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................ 01
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TĂNG TRƯỞNG GDP, CHẤT LƯỢNG
CUỘC SỐNG VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA NÓ.................................................... 07
1.1 Những khái niệm cơ bản .............................................................................. 07
1.1.1 Tăng trưởng GDP.................................................................................. 07
1.1.2 Nâng cao chất lượng cuộc sống ........................................................... 11
1.2 Mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống
............................................................................................................................. 15
1.2.1 Mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và phát triển con người.............. 17
1.2.2 Mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và phát triển văn hóa ................. 26
1.2.3 Mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và công bằng xã hội ................... 28
1.2.4 Mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và xóa đói giảm nghèo ............... 29
1.3 Những kinh nghiệm cho Việt Nam............................................................... 30
1.3.1 Tăng trưởng GDP với phát triển con người .......................................... 30
1.3.2 Tăng trưởng GDP với phát triển văn hóa ............................................ 31
1.3.3 Tăng trưởng GDP với công bằng xã hội .............................................. 31
1.3.4 Tăng trưởng GDP với xóa đói giảm nghèo........................................... 32
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG GDP
VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở VIỆT NAM GIAI
ĐOẠN 1986-2010 .............................................................................................. 34
2.1 Khái lược về đặc điểm kinh tế-xã hội Việt Nam ......................................... 34
2.1.1 Về kinh tế .............................................................................................. 34
2.1.2 Về xã hội ............................................................................................... 35
2.2 Thực trạng tăng trưởng GDP ....................................................................... 39
2.2.1 Mô hình tăng trưởng đổi mới chậm .......................................................39
2.2.2 Cấu trúc nền kinh tế chưa phù hợp ...................................................... 43
2.2.3 Chiến lược tăng trưởng nhiều bất cập ................................................. 45
2.3 Thực trạng tác động từ tăng trưởng GDP đến vấn đề nâng cao chất lượng
cuộc sống ............................................................................................................ 47
2.3.1 Về phát triển con người ...................................................................... 47
2.3.2 Về phát triển văn hóa ........................................................................... 56
2.3.3 Về công bằng xã hội ............................................................................. 58
2.3.4 Về xóa đói giảm nghèo......................................................................... 62
2.4 Nguyên nhân ............................................................................................... 64
CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM CƠ BẢN, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU XỬ LÝ TỐT
MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG GDP VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG .......................................................................... 66
3.1 Những quan điểm cơ bản ............................................................................. 66
3.1.1 Quan điểm toàn diện ........................................................................... 66
3.1.2 Quan điểm lịch sử cụ thể .................................................................... 67
3.1.3 Quan điểm phát triển .......................................................................... 68
3.1.4 Quan điểm và định hướng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.................. 68
3.2 Những giải pháp chủ yếu .......................................................................... 69
3.2.1 Nhóm giải pháp về tăng trưởng GDP .................................................. 70
3.2.2 Nhóm giải pháp về phát triển con người và phát triển văn hóa ..........73
3.2.3 Nhóm giải pháp về công bằng xã hội và xóa đói giảm nghèo ........... 83
KẾT LUẬN ........................................................................................................ 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 91
PHỤ LỤC ................................................................................................................
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CBXH Công bằng xã hội
CLCS Chất lượng cuộc sống
CNXH Chủ nghĩa xã hội
CNTB Chủ nghĩa tư bản
CSVN Cộng sản Việt Nam
GDP Tổng sản phẩm trong nước
GNI Tổng thu nhập quốc gia
GNH Tổng hạnh phúc quốc gia
GPI Chỉ số tiến bộ thực sự
HDI Chỉ số phát triển con người
HPI Chỉ số Hành tinh hạnh phúc
ICOR Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư
KSMS Kết quả điều tra khảo sát mức sống người dân
LKXH Liên kết xã hội
MDGs Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ
NN,CN,DV Khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ
PTVH Phát triển văn hóa
TBCN Tư bản chủ nghĩa
TNXH Trách nhiệm xã hội
UN Liên Hiệp Quốc
UNDP Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc
WEF Diễn đàn Kinh tế thế giới
XHCN Xã hội chủ nghĩa
XĐGN Xóa đói giảm nghèo
DANH MỤC CÁC MÔ HÌNH, BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ
Mô hình 1.1 Chất lượng cuộc sống QoL-5 14
Bảng 1.1 Bản đồ thế giới theo chỉ số phát triển con người (2010) 22
Bảng 1.2 Chỉ số HDI của 10 nước đứng đầu năm 2010 23
Bảng 1.3 Quốc gia có nhiều tiến bộ nhất trong chỉ số HDI, HDI phi 25
thu nhập và GDP, giai đoạn 1970–2010
Bảng 2.1 Tăng trưởng GDP và hệ số ICOR của một số nước Đông, 41
Nam Á
Bảng 2.2 Chỉ số HDI và các thành phần của một số nước năm 2010 48
Bảng 2.3 Bảng chênh lệch thu nhập bình quân đầu người ở Việt 59
Nam
Bảng 2.4 Tỷ lệ hộ nghèo chia theo thành thị và nông thôn giai đoạn 62
2004-2010
Biểu đồ 1.1 Mối quan hệ giữa những thay đổi trong y tế và giáo dục 24
với tăng trưởng kinh tế, giai đoạn 1970–2010
Biểu đồ 2.1 Năng suất lao động Việt Nam và một số nước Đông, Nam 42
Á (usd)
Biểu đồ 2.2 Tốc độ tăng trưởng GDP và các ngành NN, CN, DV Việt 44
Nam giai đoạn 1986-2010 (tỉ lệ %)
Biểu đồ 2.3 Xu hướng chỉ số HDI giai đoạn 1990-2010 47
Biểu đồ 2.4 Tỷ lệ dân số từ 25 tuổi trở lên đạt thành tựu giáo dục cao 52
2009
Biểu đồ 2.5 Tỷ lệ bỏ học của các nhóm dân tộc 54
Biểu đồ 2.6 Tỷ lệ bằng cấp cao nhất theo thành thị nông thôn, giới tính 55
1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) với tốc độ cao là mục tiêu quan
trọng đối với hầu hết các quốc gia. GDP là một trong những chỉ số cơ bản để đánh
giá mức độ tăng trưởng kinh tế và thành tựu xóa đói giảm nghèo của các nước đang
phát triển trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, trong thực tiễn, tốc độ tăng trưởng
GDP cao không luôn đồng nghĩa với phát triển kinh tế nhanh, bền vững mà thậm
chí đôi lúc còn phát sinh những bất công trong xã hội, dẫn đến chất lượng cuộc
sống của người dân bị suy giảm. Đây cũng chính là một mục tiêu lớn, phức tạp mà
Đảng và Nhà nước đang hết sức quan tâm giải quyết đúng theo tinh thần của Văn
kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (đại hội XI), trong đó nhiệm vụ được chỉ
rõ: “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu theo chiều rộng sang phát triển
hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao
chất lượng, hiệu quả tính bền vững” nhằm thực hiện mục tiêu: “phát triển kinh tế
nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Nếu nước độc lập mà dân không
hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì” [38]. Hạnh phúc-tự do là
mục đích thiêng liêng và cao cả của tất cả các dân tộc trên thế giới, với Việt Nam
mục đích này còn là Quốc hiệu “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Sau hơn một phần
tư thế kỷ độc lập dân tộc, Việt Nam đã trở thành quốc gia đạt được mức tăng
trưởng kinh tế khá cao trong thời gian dài nhưng chất lượng cuộc sống ra sao, liệu
rằng người dân có hạnh phúc hơn hay tăng trưởng kinh tế đã thực sự làm cho chất
lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Đúc kết từ thực tiễn của
đất nước trong tiến trình đổi mới, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã
khẳng định: “Đặc biệt chú trọng xử lý và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan
hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị;
giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng
sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa;
giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã
hội;...” [39].
2
Từ nhận thức rõ yêu cầu của việc tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với nâng
cao đời sống nhân dân mà trong Văn kiện Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
(CSVN) đã chỉ rõ: “Tập trung giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao
động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tạo bước tiến rõ rệt
về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỉ lệ hộ
nghèo; cải thiện điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân” [40]. Chính vì lẽ đó,
luận văn khẳng định sự cần thiết khách quan phải nghiên cứu về lý luận và thực
tiễn của vấn đề tăng trưởng kinh tế; của vấn đề phải nâng cao chất lượng cuộc sống
người dân; và sự cần thiết phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và
nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối
cảnh của Việt Nam trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Chính vì vậy mà tôi
chọn đề tài: “Tăng trưởng GDP và vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống ở Việt
Nam” làm luận văn Thạc sĩ.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Vấn về tăng trưởng GDP hay tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc
sống đã được nhiều tác giả, nhiều đề tài của các tổ chức trong và ngoài nước nghiên
cứu dưới nhiều góc độ khác nhau:
Những nghiên cứu trên thế giới:
Tác giả Amartya Sen (1993) trong tác phẩm “Chất lượng cuộc sống” [34] đã phát
triển lý thuyết: “Tiếp cận năng lực” (capabilities approach). Theo lý thuyết này, năng
lực cá nhân là yếu tố quyết định đến chất lượng cuộc sống. Những năng lực này được
hình thành qua quá trình mà trong đó những nguồn lực được chuyển đổi bởi ba nhóm
yếu tố là cá nhân, xã hội và môi trường vào tiềm năng hoạt động của con người.
R.C Sharma (1988) trong “Dân số, tài nguyên, môi trường và chất lượng cuộc
sống” [36] nghiên cứu mối tương tác giữa chất lượng cuộc sống dân cư với quá trình
phát triển dân cư, phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia. Theo ông, chất lượng
cuộc sống là sự đáp ứng đầy đủ về các yếu tố vật chất và tinh thần cho người dân.
Năm 1990, Mahbub ul Haq và Amartya Sen thông qua chương trình Phát triển
Liên Hiệp Quốc (UNDP) đã sử dụng chỉ số đánh giá về phát triển con người - HDI
(Human Development Index) [53] lần đầu tiên nhằm bổ sung và khắc phục những hạn
3
chế của chỉ số GDP (HDI là một chỉ số thống kê tổng hợp gồm các dữ liệu về tuổi thọ,
giáo dục và GNI bình quân đầu người thu thập được ở các quốc gia).
Những nghiên cứu ở Việt Nam:
Vấn đề tăng trưởng GDP và nâng cao chất lượng cuộc sống cũng đã được các tác
giả đề cập tới trên một vài khía cạnh khác nhau như: nghiên cứu có liên quan đến chất
lượng cuộc sống của Đỗ Thiên Kính (2003) “Phân hóa giàu nghèo và tác động của
yếu tố học vấn đến nâng cao mức sống cho người dân Việt Nam”; đề tài “Tăng trưởng
kinh tế, nghèo đói, bất bình đẳng thu nhập và chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam”
của Ngô Quang Thành (2005).
Tác giả Đặng Quốc Bảo, Trương Thị Thúy Hằng (2005) “Chỉ số phát triển kinh
tế trong HDI, cách tiếp cận và một số kết qủa nghiên cứu”; Phạm Đức Thành (2004)
với nghiên cứu “Nâng cao chỉ số phát triển con người Việt Nam”; và Nguyễn Thị
Cành (2001) “Diễn biến mức sống dân cư, phân hóa giàu nghèo và các giải pháp xóa
đói giảm nghèo trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam nhìn từ thực tiễn
thành phố Hồ Chí Minh”.
Trong năm 2010, lần đầu tiên, vấn đề mức sống và môi trường sống của người
dân TP.HCM cũng được đặt ra trong đề tài nghiên cứu do Viện Nghiên cứu phát triển
TP.HCM thực hiện “Mức sống kết hợp với môi trường sống của các hộ gia đình tại
TP.HCM”.
Các đề tài, tư liệu, bài viết, nghiên cứu trên đây đã phân tích làm sáng tỏ những
nội dung cơ bản về tăng trưởng kinh tế và chất lượng cuộc sống theo nhiều góc độ
khác nhau, có những đóng góp nhất định trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn.
Tuy nhiên chưa có một đề tài nghiên cứu làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hai nhân tố
này, đặc biệt là ở Việt Nam giai đoạn 1986 đến 2010.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1 Mục đích
Đề tài nghiên cứu làm sáng tỏ lý luận và thực tiễn mối quan hệ giữa tăng trưởng
GDP và vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống ở Việt Nam.
4
3.2 Nhiệm vụ
Để đạt được mục đích trên, đề tài có ba nhiệm vụ cụ thể sau đây:
Một là, nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở lý luận về tăng trưởng GDP và chất lượng
cuộc sống cùng với mối quan hệ của nó.
Hai là, phân tích thực trạng tăng trưởng GDP và chất lượng cuộc sống. Đánh giá
rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để giải quyết tốt mối quan hệ này.
Ba là, vạch ra những quan điểm cơ bản, giải pháp chủ yếu về tăng trưởng GDP
và nâng cao chất lượng cuộc sống cùng với những mối quan hệ của nó ở Việt Nam giai
đoạn 2011 đến 2020.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Tăng trưởng GDP và vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống là một đề tài rất
rộng. Nó liên quan đến quá trình phát triển của một quốc gia trên các mặt chính trị,
kinh tế, văn hóa, tư tưởng và ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc sống của con người trong xã
hội. Do vậy, luận văn không thể phân tích lý giải trên tất cả các mặt đó mà chỉ giới hạn
phạm vi sau:
Về đối tượng, chỉ nghiên cứu về tăng trưởng GDP, về nâng cao chất lượng cuộc
sống và mối quan hệ của nó.
Về không gian, phạm vi là trên đất nước Việt Nam.
Về thời gian, đề tài nghiên cứu các nội dung này giai đoạn từ 1986 đến 2010.
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn vận dụng phương pháp luận chung, cơ bản và kết hợp các phương pháp cụ
thể khác: hệ thống, phân tích - tổng hợp, so sánh, diễn dịch – quy nạp, ...
Phương pháp biện chứng duy vật là phương pháp cơ bản của kinh tế chính trị Mác-
Lênin. Vì vậy, đề tài vận dụng phương pháp này nhằm nghiên cứu các nội dung của
tăng trưởng GDP và vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống trong mối liên hệ phổ biến,
trong sự vận động phát triển không ngừng.
Phương pháp duy vật lịch sử: nghiên cứu về mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và vấn
đề nâng cao chất lượng cuộc sống giai đoạn 1986-2010 ở Việt Nam. Xem xét mối quan hệ
5
này trong tiến trình chuyển đổi, phát triển nền hình kinh tế sau đổi mới.
Luận văn cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể:
Phương pháp trừu tượng hóa khoa học giúp đề tài đơn giản hóa các vấn đề bằng
cách gạt bỏ những yếu tố đơn nhất, ngẫu nhiên, tạm thời trong quá trình nghiên cứu
mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và nâng cao chất lượng cuộc sống để tách ra những
yếu tố cơ bản, chủ yếu và bền vững phản ánh bản chất, quy luật của mối quan hệ này.
Phương pháp nghiên cứu lý thuyết để tổng hợp từ các công trình nghiên cứu, các
bài viết và tài liệu có liên quan đến chất lượng cuộc sống. Đây là phương pháp quan
trọng, được sử dụng thường xuyên trong quá trình nghiên cứu của luận văn.
Phương pháp thống kê: sử dụng các kỹ thuật thống kê nhằm xử lý số liệu thu thập
được và kết quả của các nghiên cứu, báo cáo,... tổng hợp theo các tiêu chí để đánh giá
chất lượng cuộc sống.
Nguồn tài liệu: Những tác phẩm chính mà đề tài tham khảo bao gồm: bộ Tư bản
của Marx và Engels; các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần V,VI,VII,VIII,IX,X
và XI. Tác giả cũng tham khảo những sách chuyên khảo, các giáo trình kinh tế-chính
trị, tạp chí chuyên ngành, bài báo khoa học trong và ngoài nước, và các nguồn dữ liệu
thông tin trên mạng thông tin toàn cầu (internet).
6. Những đóng góp của luận văn
Luận văn có những đóng góp sau đây:
Một là, hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về tăng trưởng GDP, chất
lượng cuộc sống, mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và vấn đề nâng cao chất lượng
cuộc sống. Cụ thể, luận văn xây dựng khái niệm chất lượng cuộc sống trên bốn nội
dung sau: 1) Phát triển con người; 2) Phát triển văn hóa; 3) Xóa đói giảm nghèo; và 4)
Công bằng xã hội. Và chỉ rõ mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và vấn đề nâng cao
chất lượng cuộc sống chính là việc xử lý tốt mối quan hệ với các thành tố tạo lên chất
lượng cuộc sống.
Hai là, bằng các số liệu thực tế, luận văn chứng minh, phân tích rõ những bất cập
trong tăng trưởng GDP, nâng cao chất lượng cuộc sống và mối quan hệ giữa tăng
trưởng GDP và vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống ở Việt Nam giai đoạn 1986-
6
2010. Chỉ rõ nguyên nhân là do: 1) Thể chế kinh tế thị trường chưa hoàn thiện; 2) Mô
hình tăng trưởng chậm đổi mới; 3) Cấu trúc nền kinh tế chưa phù hợp; 4) Chiến lược
phát triển còn nhiều bất cập; và 5) Chính sách KT-XH chưa tạo dựng tính công bằng
thực sự cho mọi người dân, phát triển con người và nâng cao chất lượng cuộc sống
chưa trở thành cam kết bắt buộc.
Ba là, đưa ra những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống,
đồng thời giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và vấn đề nâng cao chất
lượng cuộc sống ở Việt Nam trong thời gian tới. Một số nội dung quan trọng là: nâng
cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn; hoàn thiện mạng lưới y tế và công tác chăm
sóc sức khỏe cho dân; gắn chặt công tác bảo vệ môi trường với công tác bảo vệ sức
khỏe; cải cách giáo dục và đào tạo; bảo tồn và phát triển văn hóa; các chính sách phát
triển của Nhà nước phải trước hết vì những người nghèo khổ và người thiếu may mắn
trong xã hội; xây dựng và phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng; phát triển nhanh
điều kiện sinh hoạt và cơ sở hạ tầng.
8. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận chung, phần nội dung luận văn dài 83 trang bố
cục thành ba chương:
Chương 1: Lý luận cơ bản về tăng trưởng GDP, chất lượng cuộc sống và mối
quan hệ của nó.
Chương 2: Thực trạng mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và vấn đề nâng cao
chất lượng cuộc sống ở Việt Nam giai đoạn 1986-2010.
Chương 3: Quan điểm cơ bản, giải pháp chủ yếu xử lý tốt mối quan hệ giữa tăng
trưởng GDP và vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống ở Việt Nam.
7
CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TĂNG TRƯỞNG GDP, CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA NÓ
1.1 Những khái niệm cơ bản
1.1.1 Tăng trưởng GDP
Trong thực tiễn và lý luận, để so sánh trình độ phát triển của một quốc gia qua
các thời kỳ hay giữa các quốc gia khác nhau có thể sử dụng chỉ tiêu tổng sản phẩm
quốc dân (GNP) hoặc tổng sản phẩm quốc nội (GDP) làm thước đo các nguồn lực và
phúc lợi vật chất. Trong luận văn này, sử dụng chủ yếu là phạm trù “tổng sản phẩm
quốc nội (GDP)” và “tăng trưởng GDP”.
Chỉ số tăng trưởng GDP lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1934 bởi tác giả
Simon Kuznets [35, tr 7]. Kể từ đó đến nay, chỉ số GDP được sử dụng phổ biến ở tất
cả các quốc gia trên thế giới. Thông qua chỉ số GDP, việc đánh giá quy mô, sức khỏe
của các nền kinh tế cũng như tầm ảnh hưởng, tiềm lực của một quốc gia được thực
hiện dễ dàng hơn.
GDP (Gross Domestic Product) là chỉ số giá trị thị trường của tất cả hàng hóa kể
cả hữu hình và vô hình được sản xuất ra trên phạm vi một lãnh thổ quốc gia trong một
thời kỳ nhất định (thường là một năm). Về định lượng GDP có thể được tính theo các
phương pháp khác nhau như: phương pháp chi tiêu; phương pháp thu nhập; và phương
pháp giá trị gia tăng.
Theo phương pháp chi tiêu – phương pháp phổ biến nhất, công thức tính GDP
như sau:
GDP = C + I + G + (X-M)
Trong đó:
C (consumption) là tiêu dùng của tất cả các cá nhân/hộ gia đình trong nền kinh tế.
I (investment) là đầu tư của các nhà kinh doanh vào cơ sở kinh doanh. Đây được
coi là tiêu dùng của các nhà đầu tư.
G (government spending) là tổng chi tiêu của chính phủ và nhà nước (tiêu dùng
8
của chính quyền).
X-M (export-import) là "xuất khẩu ròng" của nền kinh tế, đo bằng tổng giá trị
hàng hóa dịch vụ xuất khẩu – tổng giá trị hàng hóa dịch vụ nhập khẩu.
Ngoài ra để tính đến yếu tố lạm phát, GDP được phân định thành GDP danh
nghĩa và GDP thực tế. GDP danh nghĩa là GDP tính theo giá hiện hành của năm tính;
còn GDP thực tế (còn gọi là GDP theo giá so sánh) là tổng sản phẩm nội địa tính theo
sản lượng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng của năm nghiên cứu còn giá cả tính theo năm
gốc (năm gốc được chọn theo quy định của luật). GDP thực tế loại trừ được ảnh hưởng
của sự biến động của giá cả (lạm phát). GDP thực tế giúp điều chỉnh lại những sai lệch
như sự mất giá của đồng tiền trong việc tính toán GDP danh nghĩa để có thể ước lượng
chuẩn hơn số lượng thực sự của hàng hóa và dịch vụ tạo thành GDP.
Một tiêu chí quan trọng khác hay được sử dụng là GDP bình quân đầu người
(GDP/người). Nó là chỉ tiêu phản ánh chung mức sống người dân, được tính bằng tỉ lệ
giữa GDP với tổng dân số trung bình trong năm. Chỉ số GDP bình quân đầu người còn
được sử dụng trong việc so sánh mức sống dân cư giữa các quốc gia hoặc giữa các
tỉnh, thành phố trong cả nước với nhau. Gần đây, Ngân hàng thế giới (WorldBank) đã
tính mức gia tăng về tổng giá trị của cải của xã hội bằng các chỉ số tổng thu nhập quốc
dân (GNI) hoặc tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người (GNI/người) nhằm thay
thế cho chỉ số GDP/người [44]. GNI khác GDP ở chỗ là được tính dựa trên cơ sở thu
nhập của công dân nên phản ánh chính xác mức sống hơn.
Vì vậy, để phân nhóm chính xác hơn giữa các quốc gia, năm 2010 Ngân hàng thế
giới đã phân chia các quốc gia dựa trên thu nhập bình quân đầu người - GNI/người
(tính theo sức mua tương đương) thành bốn nhóm sau [45]:
- Nhóm nước thu nhập cao từ 12.196 USD/người/năm trở lên.
- Nhóm nước thu nhập trung bình (cao) từ 3.946 đến 12.195 USD/người/năm.
- Nhóm nước thu nhập trung bình (thấp) từ 996 đến 3.945 USD/người/năm.
- Nhóm nước thu nhập thấp dưới 996 USD/người/năm.
Ưu điểm của chỉ số GNI bình quân so với GDP bình quân là nó phản ánh đúng
hơn mức thu nhập thực tế hay mức sống của một người dân của một quốc gia này so
9
với người dân của các quốc gia khác. (xem chi tiết danh sách xếp hạng quốc gia trong
phụ lục 1 của luận văn) [46].
GDP là tiêu chí tiện lợi nhất để tính mức tăng trưởng kinh tế của một nước biểu
hiện bằng giá cả và là chỉ số được sử dụng phổ biến để so sánh quy mô và tốc độ tăng
trưởng của các nền kinh tế. Tăng trưởng GDP chính là mức gia tăng GDP năm sau so
với năm trước và được thể hiện bằng đơn vị tính “phần trăm - %”, biểu diễn bằng công
thức toán học:
y = dY/Y × 100(%)
trong đó, Y (yield) là qui mô của nền kinh tế,
y (growth) là tốc độ tăng trưởng.
Từ các khái niệm trên đây, chúng ta có thể hiểu tăng trưởng GDP là: mức độ tăng
trưởng bằng giá trị tổng sản lượng hàng hóa (kể cả hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô
hình) cuối cùng được sản xuất trong một năm trong phạm vi lãnh thổ của một quốc
gia. Hay nói cách khác là toàn bộ thu nhập của công dân trong nước sáng tạo ra (cũng
có thể hiểu là tất cả các loại chi tiêu trong nền kinh tế: tiêu dùng, đầu tư, mua sắm
hàng hóa của cá nhân, hộ gia đình và chính phủ).
Tăng trưởng GDP tạo điều kiện cho xã hội tiêu dùng hàng hoá-dịch vụ tư cũng
như hàng hoá-dịch vụ công nhiều hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.
Nhưng chỉ số GDP/người hay mức tăng GDP hàng năm cũng chỉ đại diện mức cải
thiện thu nhập thuần túy, nó còn rất nhiều hạn chế để đánh giá tiêu chuẩn sống của mỗi
cá nhân. GDP chưa tính đến các yếu tố của sự tăng trưởng bền vững, chưa bù đắp cho
những tổn thất của hệ sinh thái và môi trường.
- Phát triển kinh tế
Thuật ngữ “phát triển kinh tế” được bắt đầu sử dụng phổ biến hơn từ sau thời
Keynes nhằm phân biệt với tăng trưởng kinh tế. Phát triển kinh tế đề cập đến nhiều
vấn đề xã hội và tiến bộ công nghệ. Nó hàm ý một sự thay đổi trong cách thức mà
hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra, nó không chỉ đơn thuần là sự gia tăng trong sản
xuất bằng cách sử dụng các phương pháp cũ với quy mô rộng lớn hơn: “Phát triển
kinh tế là sự gia tăng mức sống của người dân trong một quốc gia thông qua sự tăng
trưởng bền vững từ một nền kinh tế đơn giản có thu nhập thấp tiến lên một nền kinh tế
10
hiện đại có thu nhập cao”.[29]
Phát triển kinh tế mang nội hàm rộng hơn tăng trưởng kinh tế. Nó bao gồm tăng
trưởng kinh tế cùng với những thay đổi về chất của nền kinh tế (như phúc lợi xã hội,
tuổi thọ,vv..) và những thay đổi về cơ cấu kinh tế (giảm tỷ trọng của khu vực sơ khai,
tăng tỷ trọng của khu vực chế tạo và dịch vụ). Phát triển kinh tế là một quá trình hoàn
thiện về mọi mặt của nền kinh tế bao gồm kinh tế, xã hội, môi trường, thể chế trong
một thời gian nhất định nhằm đảm bảo rằng GDP cao hơn đồng nghĩa với mức độ
hạnh phúc hơn.
Nhiều nhà kinh tế học ở các trường phái khác nhau trên thế giới tranh luận về vấn
đề “tăng trưởng kinh tế tác động như thế nào đến phát triển kinh tế?”. Một số cho rằng
các quốc gia nghèo có sự tăng trưởng kinh tế ít tạo ra hoặc là không tạo ra phát triển
kinh tế; những quốc gia này chỉ đóng vai trò chủ yếu là các nhà cung cấp tài nguyên-
khoáng sản cho các nước công nghiệp giàu có (một điển hình là khoảng cách giàu
nghèo giữa các quốc gia giàu nhất và quốc gia nghèo nhất ngày càng lớn). Joseph E.
Stiglitz cũng đã bày tỏ lo ngại rằng: “kể cả những quốc gia có được một chút tăng
trưởng kinh tế cũng thấy rõ là lợi ích từ sự tăng trưởng đó chủ yếu tích tụ trong tay
những người giàu và đặc biệt là tầng lớp cực giàu chiếm khoảng 10%, trong khi
nghèo đói vẫn hoành hành và thậm chí trong một số trường hợp, thu nhập của những
người nghèo nhất còn tụt giảm”.[30] Một số có lập luận phản đối, cho rằng tăng
trưởng kinh tế tạo lên phát triển kinh tế vì một phần trong thu nhập tăng thêm được chi
cho các yếu tố của phát triển con người như giáo dục và y tế.
- Phát triển bền vững
Trong thực tiễn quá trình tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia, nhiều vấn đề toàn
cầu phức tạp và ngày càng trầm trọng đòi hỏi nhân loại phải cùng nhau giải quyết như:
vấn đề sinh thái, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, thiên tai,
dịch bệnh, chiến tranh, khủng bố, phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng xã hội, khủng
hoảng vệ sinh an toàn thực phẩm, và nạn buôn lậu,vv..
Vì vậy vào năm 1980, thuật ngữ “phát triển bền vững” xuất hiện lần đầu tiên
trong ấn phẩm Chiến lược bảo tồn Thế giới (công bố bởi Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên
và Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế - IUCN) với nội dung rất đơn giản: “Sự phát triển
11
của nhân loại không thể chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế mà còn phải tôn trọng
những nhu cầu tất yếu của xã hội và sự tác động đến môi trường sinh thái học”. Sau
đó, khái niệm này được phổ biến rộng rãi vào năm 1987 nhờ Báo cáo Brundtland của
Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới (WCED). Báo cáo nêu rõ: Phát triển bền
vững là “sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh
hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai...”.[41]
Nói cách khác, phát triển bền vững phải bảo đảm thực hiện mục đích dung hòa ba lĩnh
vực chính: (1) phát triển kinh tế (nền tảng là tăng trưởng GDP); (2) phát triển xã hội
(mục tiêu là thực hiện tiến bộ xã hội, xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm); và
(3) bảo vệ môi trường (mục tiêu là xử lý, khắc phục ô nhiễm, phục hồi và cải thiện
chất lượng môi trường; khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm tài nguyên).
1.1.2 Nâng cao chất lượng cuộc sống
Nâng cao chất lượng cuộc sống chính là sự phát triển tích cực các nhân tố cấu
thành nên chất lượng cuộc sống. Song chất lượng cuộc sống là một khái niệm rộng,
phức tạp nên cũng có nhiều cách tiếp tận khác nhau đối với vấn đề này.
Theo từ điển về Con người (2009) thì: “Thuật ngữ chất lượng cuộc sống là được
sử dụng để đánh giá sự hạnh phúc chung của các cá nhân và xã hội. Thuật ngữ này
được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau như: kinh tế, y tế, và chính trị. Các chỉ số
tiêu chuẩn về chất lượng cuộc sống bao gồm không chỉ sự giàu có vật chất và việc
làm, mà còn là môi trường sinh hoạt, tình trạng thể chất và sức khỏe tâm thần, điều
kiện giáo dục, giải trí và thời gian dành cho giải trí, và các quan hệ xã hội.” [28]
Ngay từ thời Cổ đại, phạm trù chất lượng cuộc sống đã được các tác giả đề cập
phân tích. Aristotle trong sách về đạo đức học-chính trị học [31], đã lập luận rằng
người dân sống tốt và đạt hạnh phúc thông qua học tập rèn luyện các đức tính tốt, và
ông nhấn mạnh tầm quan trọng của lý do cho hạnh phúc của con người là con người
cư xử có đạo đức và cố gắng để trở thành đạo đức. Ông cũng đưa ra mô hình quốc gia
lý tưởng và cho rằng một quốc gia tốt nhất là một quốc gia có khả năng đảm bảo cho
mọi người đều được sống hạnh phúc (có chất lượng cuộc sống cao).
Trong “Tuyên ngôn Đảng cộng sản”, Karl Marx và F. Engels cho rằng chất
lượng cuộc sống là giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột, đảm bảo cho loài người
12
thực sự sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc [3].
Với Hồ Chí Minh, vấn đề chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của con người
được đề cập ở những khía cạnh rất giản dị, mà trước hết là ở những lợi ích vật chất và
những lợi ích tinh thần, làm cho con người sống thật sự xứng đáng là một con người.
Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: “Chúng ta đã hy sinh phấn đấu để giành độc lập…
Chúng ta đã đấu tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do,
độc lập cũng không làm gì? Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, độc lập khi mà dân được
ăn no, mặc đủ. Chúng ta phải thực hiện ngay: Làm cho dân có ăn; Làm cho dân có
mặc; Làm cho dân có chỗ ở; Làm cho dân có học hành. Cái mục đích chúng ta đi lên
là 4 điều đó” [1].
Có nhà kinh tế học cho rằng chất lượng cuộc sống liên quan đến sự phát triển và
thỏa mãn nhu cầu của xã hội nói chung và nhu cầu của con người nói riêng. Ngoài ra,
có cách tiếp cận nội dung chất lượng cuộc sống là tập hợp các điều kiện môi trường
sống như kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, môi trường,... (cách tiếp cận từ bên ngoài).
Điển hình có Jigme Singye Wangchuck sử dụng khái niệm “Tổng hạnh phúc quốc gia”
(General Nation Happiness) vào năm 1972 [25]. Cách tiếp cận từ bên trong dựa trên
năng lực của cá nhân trong việc thỏa mãn nhu cầu của con người làm cơ sở xem xét
chất lượng cuộc sống như: Amartya Sen trong nghiên cứu đầu tiên công bố năm 1985
“hàng hóa và năng lực” [34] và trong tác phẩm “Chất lượng cuộc sống” (1993) [32]
đã phát triển lý thuyết tiếp cận năng lực (capabilities approach); R.C Sharma (1988)
trong “Dân số, tài nguyên, môi trường và chất lượng cuộc sống” [33]; và Osho trong
tác phẩm “Hạnh phúc tại tâm” (joy: The Happiness That Comes from Within) [10].
Trong xã hội hiện đại, khái niệm chất lượng cuộc sống thường được đồng nhất
với khái niệm thoải mái tối ưu. Chất lượng cuộc sống là một khái niệm quan trọng
trong lĩnh vực phát triển con người, nó liên quan đến sự phát triển và thỏa mãn nhu
cầu của xã hội nói chung, và nhu cầu của con người nói riêng. Chất lượng cuộc sống
cho phép phân tích về sự phát triển một cách đầy đủ hơn so với mức sống. Mức sống
là thước đo về phúc lợi vật chất còn chất lượng cuộc sống là thước đo cả về phúc lợi
vật chất và giá trị tinh thần. Theo EIU (The Economist Intelligence Unit) một tổ chức
thuộc tập đoàn công ty-liên minh các nhà kinh tế có trụ sở tại Anh thì chất lượng cuộc
sống được xác định trên các tiêu chí sau: [56]
13
1. Y tế: thể hiện ra là mức tuổi thọ (theo năm) của người dân.
2. Đời sống gia đình: thể hiện ở tỷ lệ ly hôn (trên 1.000 dân), với mức chỉ số
bằng 1 (tỷ lệ ly hôn thấp nhất) đến 5 (cao nhất).
3. Đời sống cộng đồng: với giá trị 1 nghĩa là người dân có tỷ lệ cao tham dự các
tổ chức công hội (nhà thờ hoặc công đoàn,...); ngược lại là có giá trị không.
4. Mức sống (thu nhập): GDP thực tế trên đầu người (USD).
5. Ổn định chính trị và an ninh: thể hiện ra là tỉ lệ mức độ ổn định chính trị và an
ninh xã hội.
6. Khí hậu và địa lý: thể hiện ra là Vĩ độ, nhằm phân biệt giữa các vùng khí hậu
ấm và lạnh.
7. Bảo đảm Việc làm: thể hiện ở tỷ lệ thất nghiệp (.%).
8. Tự do chính trị: mức trung bình của các chỉ số về quyền tự do chính trị và tự
do dân sự. Thang đo từ 1 (hoàn toàn tự do) đến 7 (không tự do).
9. Bình đẳng giới: đo bằng cách sử dụng tỷ lệ thu nhập trung bình nam và nữ.
Phân tích về chất lượng cuộc sống cũng có thể được đề cập trên những khía cạnh
khác như: mức sống, tiêu chuẩn sống, lẽ sống, lối sống,... Dưới góc độ luận văn này,
tác giả quan niệm chất lượng cuộc sống được thể hiện trên bốn nội dung sau:
1) Phát triển con người (PTCN);
2) Phát triển văn hóa (PTVH);
3) Công bằng xã hội (CBXH);
4) Xóa đói giảm nghèo (XĐGN).
Mối liên hệ giữa các nội dung của chất lượng cuộc sống có thể khái quát bằng mô
hình sau: