So cai so chi tiet

  • 5 trang
  • file .pdf
BÀI 25/29
Sổ cái TK 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG
ĐVT: 1.000 đ
Ngày Chứng từ Số hiệu TK Số tiền
Diễn giải
ghi sổ Số Ngày đối ứng Nợ Có
Sổ chi tiết TK 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG
ĐVT: 1.000 đ
Ngày Chứng từ Số hiệu TK Số tiền
Diễn giải
ghi sổ Số Ngày đối ứng Nợ Có
Sổ chi tiết TK 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG
ĐVT: 1.000 đ
Ngày Chứng từ Số hiệu TK Số tiền
Diễn giải
ghi sổ Số Ngày đối ứng Nợ Có
1|BÀI TẬP SỔ CÁI – SỔ CHI TIẾT
Sổ chi tiết TK 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG
ĐVT: 1.000 đ
Ngày Chứng từ Số hiệu TK Số tiền
Diễn giải
ghi sổ Số Ngày đối ứng Nợ Có
BẢNG TỔNG HỢP - CHI TIẾT
TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG
SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ PHÁT SINH SỐ DƯ CUỐI KỲ
STT TÊN KHÁCH HÀNG
NỢ CÓ NỢ CÓ NỢ CÓ
2|BÀI TẬP SỔ CÁI – SỔ CHI TIẾT
BÀI 27/31
Sổ cái TK 331 – PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN
ĐVT: 1.000 đ
Ngày Chứng từ Số hiệu TK Số tiền
Diễn giải
ghi sổ Số Ngày đối ứng Nợ Có
Sổ chi tiết TK TK 331 – PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN
ĐVT: 1.000 đ
Ngày Chứng từ Số hiệu TK Số tiền
Diễn giải
ghi sổ Số Ngày đối ứng Nợ Có
Sổ chi tiết TK TK 331 – PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN
ĐVT: 1.000 đ
Ngày Chứng từ Số hiệu TK Số tiền
Diễn giải
ghi sổ Số Ngày đối ứng Nợ Có
3|BÀI TẬP SỔ CÁI – SỔ CHI TIẾT
BẢNG TỔNG HỢP - CHI TIẾT
TÀI KHOẢN 331 - PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN
SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ PHÁT SINH SỐ DƯ CUỐI KỲ
STT TÊN KHÁCH HÀNG
NỢ CÓ NỢ CÓ NỢ CÓ
BÀI 26/29
Sổ cái TK 152 - VẬT LIỆU
ĐVT: 1.000 đ
Ngày Chứng từ Số hiệu TK Số tiền
Diễn giải
ghi sổ Số Ngày đối ứng Nợ Có
Sổ chi tiết TK 152 - VẬT LIỆU
ĐVT: kg, 1.000 đ
Ngày Chứng từ Số hiệu TK Đơn Nhập Xuất Tồn
Diễn giải
ghi sổ Số Ngày đối ứng giá SL TT SL TT SL TT
4|BÀI TẬP SỔ CÁI – SỔ CHI TIẾT
Sổ chi tiết TK 152 - VẬT LIỆU
ĐVT: kg, 1.000 đ
Ngày Chứng từ Số hiệu TK Đơn Nhập Xuất Tồn
Diễn giải
ghi sổ Số Ngày đối ứng giá SL TT SL TT SL TT
Sổ chi tiết TK 152 - VẬT LIỆU
ĐVT: kg, 1.000 đ
Ngày Chứng từ Số hiệu TK Đơn Nhập Xuất Tồn
Diễn giải
ghi sổ Số Ngày đối ứng giá SL TT SL TT SL TT
BẢNG TỔNG HỢP - CHI TIẾT
TÀI KHOẢN 152 - VẬT LIỆU
TỒN ĐẦU KỲ NHẬP XUẤT TỒN CUỐI KỲ
STT TÊN VẬT LIỆU
SL TT SL TT SL TT SL TT
5|BÀI TẬP SỔ CÁI – SỔ CHI TIẾT