Skkn xây dưng đội ngũ giáo viên nâng cao hiệu quả dạy và học

  • 13 trang
  • file .doc
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o h÷u lòng
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
X©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn
n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc
Ngêi thùc hiÖn: Vò M¹nh Cêng
§¬n vÞ c«ng t¸c: THCS Hßa L¹c
NhiÖm vô ®îc giao: Phô tr¸ch chung
Hoµ L¹c, th¸ng 5/2009
2
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o h÷u lòng
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
X©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn
n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc
Ngêi thùc hiÖn: Vò M¹nh Cêng
§¬n vÞ c«ng t¸c: THCS Hßa L¹c
NhiÖm vô ®îc giao: Phô tr¸ch chung
Hoµ L¹c, th¸ng 5/2009
X©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn
n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc
A/ §ÆT VÊN §Ò
I. Lý do chän ®Ò tµi
NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø hai Ban chÊp hµnh Trung ¬ng (kho¸ VIII) ®·
®Þnh híng chiÕn lîc ph¸t triÓn Gi¸o dôc-§µo t¹o trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸,
hiÖn ®¹i ho¸. Muèn tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ th¾ng lîi, ph¶i ph¸t
3
triÓn m¹nh Gi¸o dôc-§µo t¹o, ph¸t huy nguån lùc con ngêi, yÕu tè c¬ b¶n cña sù
ph¸t triÓn m¹nh vµ bÒn v÷ng.
Trong ho¹t ®éng Gi¸o dôc-§µo t¹o, ®éi ngò gi¸o viªn lµ nh©n tè quan
träng, quyÕt ®Þnh chÊt lîng Gi¸o dôc, dï c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ, c¸c ®iÒu
kiÖn phôc vô cã ®Çy ®ñ ®Õn ®©u mµ con ngêi kh«ng cã n¨ng lùc vËn dông, thùc
thi nhiÖm vô th× vÉn kh«ng gi¶i ®îc bµi to¸n chÊt lîng d¹y vµ häc.
Tõ nh÷ng n¨m trùc tiÕp tham gia c«ng t¸c qu¶n lÝ trêng häc chóng t«i thÊy
muèn t¹o ra sù ®ång ®Òu, c©n ®èi vÒ tay nghÒ, chÊt lîng gi¶ng d¹y cña ®éi ngò
gi¸o viªn trong toµn trêng, cÇn cã mét kÕ ho¹ch tæng thÓ, chi tiÕt bao gåm nh÷ng
gi¶i ph¸p t×nh thÕ còng nh l©u dµi, rót ng¾n kho¶ng c¸ch, ®é chªnh lÖch vÒ kiÕn
thøc v¨n ho¸, chuyªn m«n vµ c¶ nghÖ thuËt d¹y häc cña ngêi gi¸o viªn víi lÝ do
trªn chóng t«i chän ®Ò tµi "X©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ
häc".
II. Thùc tr¹ng
Nh÷ng n¨m qua, t×nh h×nh ®éi ngò gi¸o viªn trong ®¬n vÞ cha ®ång bé vÒ
c¬ cÊu, yÕu kÐm vÒ chuÈn v¨n ho¸, chuyªn m«n nghiÖp vô, chÊt lîng ®µo t¹o c¸c
hÖ t¹i chøc còng nh tËp trung kh«ng ®ång ®Òu, cha mang tÝnh thèng nhÊt chung,
dÉn ®Õn sù ph©n ho¸ vÒ tay nghÒ, n¨ng lùc gi¶ng d¹y cña tõng gi¸o viªn. Bëi
vËy, viÖc x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn nh»m n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n, chÊt
lîng d¹y vµ häc lµ nhiÖm vô quan träng ®Æt ra ®èi víi nhµ trêng.
Nh»m t¹o ra sù ®ång ®Òu, c©n ®èi vÒ tay nghÒ, chÊt lîng gi¶ng d¹y cña ®éi
ngò gi¸o viªn trong toµn trêng, cÇn cã mét kÕ ho¹ch tæng thÓ, chi tiÕt bao gåm
nh÷ng gi¶i ph¸p t×nh thÕ còng nh l©u dµi, rót ng¾n kho¶ng c¸ch, ®é chªnh lÖch vÒ
kiÕn thøc v¨n ho¸, chuyªn m«n vµ c¶ nghÖ thuËt d¹y häc cña ngêi gi¸o viªn. Nhµ
trêng xem ®©y lµ bíc ®ét ph¸, mét nhiÖm vô träng t©m trong suèt qu¸ tr×nh qu¶n
lý, chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. Cã thÓ nãi ngêi thÇy giái vÒ tæ chøc d¹y-
häc, v÷ng vµng vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n, hiÓu biÕt s©u réng vÒ kiÕn thøc, n¾m
b¾t, cËp nhËt kÞp thêi th«ng tin, tËn tôy víi nghÒ nghiÖp, lßng yªu th¬ng häc
trß... sÏ quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ d¹y vµ häc. Nh÷ng thø Êy cã ®îc hay kh«ng ë mét
gi¸o viªn, phÇn lín lµ do nhËn thøc, quan ®iÓm, hµnh ®éng cô thÓ cña ngêi qu¶n
lý ®iÒu hµnh trong tËp thÓ s ph¹m.
B/ NéI DUNG, BIÖN PH¸P GI¶I QUYÕT
I. C¬ së lý luËn
§éi ngò gi¸o viªn cã ®é chÝn trong nghiÖp vô s ph¹m, ch¼ng nh÷ng sÏ gióp
cho chÊt lîng häc tËp cña häc sinh ngµy cµng n©ng cao, mµ cßn cã t¸c dông, ¶nh
hëng tèt trong tËp thÓ, céng ®ång. Uy tÝn cña ngêi thÇy, niÒm tin cña cha mÑ häc
sinh, nh©n d©n sÏ lµ ®éng lùc, sù cæ vò m¹nh mÏ, t¹o ®µ cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
m¹nh, toµn diÖn vµ v÷ng ch¾c. Tõ ®ã gi¶i quyÕt ®îc rÊt nhiÒu c«ng viÖc chung,
kÓ c¶ nhiÖm vô x· héi hãa gi¸o dôc. MÆt kh¸c, viÖc tiÕp thu néi dung, ph¬ng
ph¸p d¹y häc, cËp nhËt kiÕn thøc, tù häc, tù båi dìng sÏ dÔ dµng, thuËn lîi h¬n.
4
Mçi mét gi¸o viªn giái lµ chÊt men chung cho ®ång nghiÖp, kh«ng nh÷ng gióp
hä gi¶i quyÕt tèt nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng, mµ cßn hç trî, gióp ®ì cho bÌ b¹n,
®ång nghiÖp cïng tiÕn bé. TËp thÓ gi¸o viªn ®îc ®¸nh gi¸ cao vÒ tay nghÒ,
nghiÖp vô chuyªn m«n, sÏ gióp cho qu¸ tr×nh phÊn ®Êu ph¸t triÓn kh«ng ngõng,
®îc nhµ trêng tin tëng ë tay nghÒ, tõ ®ã cã sù kÝch thÝch, thÓ hiÖn ®îc tinh thÇn
tr¸ch nhiÖm tríc nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng, tiÕp tôc chñ ®éng, s¸ng t¹o, d¸m nghÜ,
d¸m lµm, d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm, tËn tuþ víi nghÒ nghiÖp, hÕt lßng th¬ng yªu
ch¨m sãc häc sinh. Tõ ®ã viÖc qu¶n lý ®éi ngò, chØ ®¹o chuyªn m«n sÏ nhÑ
nhµng, hiÖu qu¶ h¬n, tÝnh ®oµn kÕt thèng nhÊt ®îc ph¸t huy m¹nh mÏ.
Tãm l¹i: X©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn giái vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô, v÷ng
vµng trong nghÒ nghiÖp, sÏ gióp cho ®¬n vÞ ph¸t triÓn nhanh vµ v÷ng ch¾c, quyÕt
®Þnh chÊt lîng d¹y vµ häc, t¹o ®îc niÒm tin cña phô huynh häc sinh vÒ viÖc häc
hµnh cña con em m×nh, céng ®ång cïng ch¨m lo, x©y dùng, hç trî, t¹o ra ®éng
lùc thóc ®Èy tiÕn tr×nh x· héi hãa gi¸o dôc c¶ bÒ réng lÉn chiÒu s©u.
II. C¬ së thùc tiÔn
Nh÷ng vÊn ®Ò nhµ trêng ®· gi¶i quyÕt trong qu¸ tr×nh x©y dùng ®éi ngò
gi¸o viªn, còng kh«ng tho¸t lý ngoµi nh÷ng quy ®Þnh chung cña ngµnh, nh÷ng
chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. §iÒu ®¸ng lu ý lµ tõ nh÷ng quy ®Þnh b¾t buéc,
nh÷ng vÊn ®Ò ®· ®Þnh híng, ®¬n vÞ ®· biÕt chän läc, t×m c¸ch lµm cho phï hîp
víi ®Æc ®iÓm hiÖn cã cña ®éi ngò gi¸o viªn. Nh÷ng néi dung ®îc tr×nh bµy sau
®©y tuy chØ lµ mét vµi s¸ng kiÕn nhá, nhng còng nãi lªn nh÷ng viÖc lµm mang
tÝnh träng t©m, c¬ b¶n cho toµn ®éi ngò gi¸o viªn cña nhµ trêng, ®ång thêi còng
cã viÖc m¹nh d¹n ®ét ph¸, ®i t¾t, t¹o ®îc sù chÊp nhËn, ®ång t×nh ñng hé cña
gi¸o viªn, kh¬i dËy phong trµo, khai th¸c tiÒm n¨ng s½n cã trong ®éi ngò kü s
t©m hån.
1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, ®iÒu hµnh chØ ®¹o chuyªn m«n, tiÕp cËn víi thùc
tiÔn nghÒ nghiÖp, ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng ®éi ngò, t×m ra nh÷ng mÆt m¹nh cña
tËp thÓ, nh÷ng tån t¹i h¹n chÕ. Nhµ trêng ®· cã ®Þnh híng c«ng viÖc, thùc hiÖn
c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc cho tõng gi¸o viªn trong ®¬n vÞ
theo mét kÕ ho¹ch ®· v¹ch s½n.
2. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt
§¸nh gi¸ n¨ng lùc s ph¹m, Tham kh¶o ý kiÕn cña ®éi ngò, Tæ chøc
chuyªn ®Ò sinh ho¹t chuyªn m«n, ChÊm chän gi¸o viªn giái cÊp trêng.
III. C¸c gi¶i ph¸t thùc hiÖn
1. §¸nh gi¸ n¨ng lùc s ph¹m
§©y lµ viÖc cã thÓ xem lµ khã nhÊt trong qu¶n lý, tríc ®©y ®Ó ®¸nh gi¸
n¨ng lùc s ph¹m chñ yÕu dùa vµo kÕt qu¶ c¸c tiÕt lªn líp. Cã nhiÒu c¸ch xÕp lo¹i
mét tiÕt d¹y nh chia ra nhiÒu tiªu chÝ ®Ó cho ®iÓm, råi céng l¹i ®Ó ®¸nh gi¸ toµn
bé tiÕt d¹y ®ã. Tuy nhiªn nÕu lµm theo kiÓu nµy sÏ béc lé nhiÒu h¹n chÕ kh«ng
5
kh¸ch quan ®èi víi tay nghÒ, tr×nh ®é nghiÖp vô cña gi¸o viªn. RÊt khã cã thÓ
cho bao nhiªu ®iÓm khi gi¸o viªn ®· thùc hiÖn néi dung tiªu chÝ ®ã ®Ó phï hîp
víi c«ng søc, ®ång thêi ®èi víi ®Æc thï cña mét tiÕt d¹y, m«n häc nµo ®ã mµ
gi¸o viªn kh«ng cÇn thùc hiÖn mét hay nhiÒu nh÷ng tiªu chÝ, nÕu cho ®iÓm th×
kh«ng cã c¨n cø, tr¸i l¹i nÕu kh«ng cho ®iÓm th× hôt mÊt tæng sè ®iÓm, khi bµi
d¹y ®ã kh«ng cã nh÷ng tån t¹i cÇn gãp ý, rót kinh nghiÖm. Cã lóc l¹i véi vµng
kÕt luËn ®èi víi mét gi¸o viªn nµo ®ã trong lóc cha xem xÐt toµn diÖn c¸c ®iÒu
kiÖn cÇn thiÕt. HÖ thèng ®µo t¹o, h×nh thøc ®µo t¹o, tr×nh ®é häc vÊn, th©m niªn
c«ng t¸c, nh÷ng thiÕu sãt cÇn ®îc bæ sung, hç trî vµ c¶ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan
kh¸c, ®iÒu ®ã v« h×nh chung ®· lµm gi¶m sót ý chÝ phÊn ®Êu cña gi¸o viªn. Tõ
®ã, t¹o ra kh«ng khÝ nÆng nÒ trong x©y dùng ®éi ngò dÉn ®Õn cã sù so s¸nh víi
nhau vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô, thiÕu sù tin cËy trong ®¸nh gi¸ cña nhµ trêng, thËm
chÝ cã trêng hîp cho r»ng ®· xóc ph¹m ®Õn nghÒ nghiÖp cña m×nh...
Trªn c¬ së ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc s ph¹m cña mét gi¸o viªn, ngoµi nh÷ng
quy ®Þnh chung cña nghµnh, hiÖn nay nhµ trêng ®· tiÕn hµnh tõng bíc phï hîp,
thËn träng h¬n. §èi víi mét gi¸o viªn, khi ®¸nh gi¸ ph¶i xem xÐt trªn nhiÒu khÝa
c¹nh (§Æc ®iÓm chung vµ riªng cña con ngêi cô thÓ). Trong ®ã ®iÒu ®Çu tiªn lµ
cÇn t×m hiÓu ®îc lµ c¸i ®ang cã (Tr×nh ®é, kiÕn thøc, phong c¸ch, lý tëng nghÒ
nghiÖp...), nhng ph¶i thÓ hiÖn cho ®îc tr×nh ®é n¾m v÷ng c¸c néi dung, vËn dông
c¸c ph¬ng ph¸p bao gåm kiÕn thøc, kü n¨ng, th¸i ®é cÇn h×nh thµnh cho häc sinh
qua tiÕt d¹y, kiÕn thøc ph¶i réng ®Ó vËn dông c¸c phÇn tríc ®ã, kiÕn thøc trong
®êi sèng thùc tiÔn, nh»m chän läc ®a vµo néi dung cÇn truyÒn ®¹t ®Õn häc sinh.
Yªu cÇu kiÕn thøc nh vËy, ph¶i t×m tßi suy nghÜ nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y häc phï
hîp nhÊt híng tíi c¶i tiÕn PPDH nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶, møc ®é lÜnh héi kiÕn
thøc cña häc sinh. Ngoµi ra xö lý c¸c t×nh huèng s ph¹m mét c¸ch linh ho¹t,
s¸ng t¹o còng nãi lªn tr×nh ®é, nghiÖp vô cña mét gi¸o viªn, nghÖ thuËt, b¶n lÜnh
®øng líp còng kh«ng kÐm phÇn quan träng trong viÖc ®¸nh gi¸. Gãc ®é t©m lý,
®iÒu kiÖn kh¸ch quan cÇn ®îc chó träng, cã khi gi¸o viªn giái l¹i d¹y mét sè tiÕt
kh«ng ®¹t lµ do ®©u? ngêi ®¸nh gi¸ cÇn hiÓu ®îc mét c¸ch thÊu ®¸o.
Lµm thÕ nµo gi¸o viªn thËt sù thÊy m×nh ®îc t«n träng, nhËn râ nh÷ng ®iÒu
m×nh cßn thiÕu ®Ó bæ sung, nh÷ng kinh nghiÖm cÇn tÝch luü, míi d¸m béc b¹ch
hÕt nh÷ng g× cßn th¾c m¾c, ®iÒu cha nghÜ ®Õn, cã khi nhê chóng ta hiÕn kÕ cho
qu¸ tr×nh phÊn ®Êu trong nghÒ nghiÖp mµ hä ®· chän.
Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ n¨ng lùc s ph¹m cña gi¸o viªn thêi gian qua, ®·
t¹o nªn sù chuyÓn biÕn tÝch cùc, gi¸o viªn tù t×m ®Õn nhau ®Ó häc hái, bæ sung
kiÕn thøc s ph¹m, dù giê lÉn nhau, trao ®æi kinh nghiÖm c¸c m«n khã, tiÕt khã.
Kh«ng ®¸nh gi¸ qu¸ cao gi¸o viªn giái, ®ång thêi kh«ng h¹ thÊp gi¸o viªn cßn
h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng s ph¹m, nªn thÊy ®îc u ®iÓm cña tõng gi¸o viªn (dï rÊt
nhá), lµ ph¬ng ch©m trong ®¸nh gi¸ cña BGH nhµ trêng. Gi¸o viªn tin tëng
chuyªn m«n ë b¶n th©n, xem träng uy tÝn vÒ chuyªn m«n cña BGH, tÊt c¶ ra søc
6
phÊn ®Êu v¬n lªn trong gi¶ng d¹y, tiÕn bé nhanh qua tõng n¨m häc, m¹nh d¹n
h¬n trong suy nghÜ vµ c¸ch lµm, cïng nhau th¸o gì khã kh¨n trong qu¸ tr×nh
d¹y-häc, tÝnh ®oµn kÕt nhÊt trÝ, thÓ hiÖn t©m huyÕt ngµy mét râ nÐt h¬n.
2. Tham kh¶o ý kiÕn cña ®éi ngò
NÕu kh«ng hiÓu ®îc t©m t, nguyÖn väng, nh÷ng mong muèn cña tõng gi¸o
viªn sÏ rÊt khã mang l¹i thµnh c«ng, cho dï chóng ta cè søc lµm nhiÒu h¬n,
m¹nh mÏ h¬n nhng “Lùc bÊt tßng t©m”, ®ßi hái cÇn cã søc m¹nh tæng hîp cña
tËp thÓ, mang tÝnh quyÕt ®Þnh cho mäi c«ng viÖc.
Cã thêi gian dµi, quan niÖm x©y dùng ®éi ngò cø dùa trªn quan ®iÓm chØ
®¹o, nh÷ng quy ®Þnh b¾t buéc cña ngµnh ®Ó thùc hiÖn, vËn dông mét c¸ch cøng
nh¾c, rËp khu«n cho ®¬n vÞ m×nh, trong khi c¸c thµnh viªn cha b¾t kÞp nhÞp ®é,
cha cã tiÕng nãi chung. MÆc dï hä kh«ng ph¶n ®èi, nhng tÝnh chÊp hµnh rÊt g-
îng Ðp, t¹o nªn mét lùc c¶n, søc ×, khã t×m ®Õn con ®êng ph¸t triÓn toµn diÖn.
NhiÒu gi¸o viªn tríc ®©y ®îc dù giê ®¸nh gi¸, båi dìng... qua nhiÒu n¨m nhng
kh«ng hÒ chuyÓn biÕn vÒ tr×nh ®é, chÊt lîng gi¶ng d¹y, hiÖu qu¶ c«ng t¸c, xa rêi
nhµ trêng, ®ång nghiÖp. MÆt kh¸c, hä kh«ng cã dÞp ®Ó bµi tá ý kiÕn, ®ãng gãp
cho nhµ trêng ®i lªn, mét c¸ch th¼ng th¾n, trung thùc.
NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò kh¸ nh¹y c¶m nµy, hµng n¨m nhµ trêng ®· thùc hiÖn
phiÕu tham kh¶o ý kiÕn vÒ chuyªn m«n, nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y-
häc (PhiÕu dïng cho gi¸o viªn cã ý kiÕn b»ng h×nh thøc tr¾c nghiÖm, kh«ng cÇn
ghi tªn, tr¸nh sù dÌ dÆt, thiÕu m¹nh d¹n sî bÞ trï dËp).
Qua tõng nh÷ng ®ît tham kh¶o nh vËy, nhµ trêng tæng hîp th«ng qua
H§SP nhµ trêng (KÓ c¶ ý kiÕn theo hêng tÝch cùc vµ ý kiÕn tr¸i ngîc), cã nh thÕ
trong tõng gi¸o viªn míi thÊy ®îc tõ ph©n tÝch, chøng minh cña nhµ trêng vµ søc
m¹nh cña tËp thÓ, lµm cho suy nghÜ ban ®Çu thay ®æi, tin tëng vµo sù ph¸t triÓn
®i lªn, h¬n n÷a nh÷ng th¾c m¾c vÒ chuyªn m«n hµng ngµy, sau mçi tiÕt d¹y nÕu
gi¸o viªn kh«ng m¹nh d¹n gãp ý chung, cã thÓ ghi phiÕu gãp ý hoÆc hái ý kiÕn
(ë c¸c ®ång chÝ trÎ, cßn Ýt n¨m c«ng t¸c), ®îc BGH tr¶ lêi riªng ®Õn n¬i, ®Õn
chèn, gióp cho gi¸o viªn kh«ng cßn ngê vùc, tin tëng ë m×nh. Thêng xuyªn trao
®æi c«ng viÖc víi nhau, giao tiÕp s ph¹m sÏ lµ ®éng lùc gióp cho gi¸o viªn hiÓu
s©u s¾c h¬n nh÷ng viÖc cÇn lµm, c¸i g× m×nh cã sÏ ®ãng gãp cho tËp thÓ, ®¬n vÞ.
Lµm ®îc nh÷ng vÊn ®Ò trªn mét c¸ch c«ng t©m, mçi ngêi v× mäi ngêi vµ
ngîc l¹i, tËp thÓ sÏ ph¸t huy hÕt tiÒm lùc hiÖn cã, ®em hÕt c«ng søc vµ nghÞ lùc
®Ó phôc vô, trao ®æi chuyªn m«n, nghiÖp vô kh«ng ngõng, ®oµn kÕt, gióp ®ì, hç
trî nhau th¸o gì nh÷ng víng m¾c trong nghÒ nghiÖp. Thùc tiÔn chøng minh,
trong thêi gian gÇn ®©y gi¸o viªn cña ®¬n vÞ hoµn thµnh kh¸ tèt mäi quy ®Þnh,
quy chÕ chuyªn m«n, cã ý thøc cÇu tiÕn (xin dù giê ®ång nghiÖp, xin d¹y thö
cho tæ dù ®Ó gãp thªm ý kiÕn), hoÆc nªu ra nh÷ng h¹n chÕ ®Ó ®îc híng dÉn
thªm, kh«ng than phiÒn vÒ cêng ®é lµm viÖc cã lóc hÕt søc c¨ng th¼ng, cã khi
¶nh hëng ®Õn viÖc lµm, ®êi sèng, sinh ho¹t c¸ nh©n. TÊt c¶ ®iÒu mong muèn lµm
7
tèt vµ lµm tèt h¬n n÷a ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh, cña
®¬n vÞ.
3. Tæ chøc gi¶ng nhãm
Trong ®iÒu kiÖn míi thµnh lËp thiÕu thèn vÒ c¬ së vËt chÊt, tµi chÝnh vµ
kinh nghiÖm. Nhµ trêng cßn lóng tóng trong x©y dùng ®éi ngò, ®Ó cã tÝnh thèng
nhÊt, ®ång bé vÒ chuyªn m«n, tay nghÒ, t¹o ®îc mÆt b»ng chÊt lîng nh nhau.
§©y lµ mét vÊn ®Ò khã gi¶i quyÕt. NhiÒu n¨m tu©n thñ h×nh thøc dù giê tõng
gi¸o viªn råi gãp ý chØ ®iÒu chØnh, bæ sung, rót kinh nghiÖm, thu hÑp dÇn kho¶ng
c¸ch, thËm chÝ nhiÒu lÇn kh«ng ph¸t triÓn cßn phª b×nh gay g¾t, nÆng nÒ. Cã lóc
g©y ra sù bÊt b×nh do kh«ng thèng nhÊt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò chung (do häc tËp, tÝch
luü ®îc ë diÖn hÑp, Ýt ngêi). Tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña gi¸o viªn nhµ
trêng chØ dËm ch©n t¹i chç ®¹t, cha ®¹t theo yªu cÇu.
§Ó thóc ®Èy m¹nh mÏ h¬n n÷a sù phÊn ®Êu, kÝch thÝch sù t×m tßi, häc hái,
më réng tÇm hiÓu biÕt ë nhiÒu ngêi. Nhµ trêng chän h×nh thøc “gi¶ng nhãm”
trong toµn bé gi¸o viªn, sö dông c¸c ngµy häp chuyªn m«n ®Ó tæ chøc theo
nhãm tõ 3 ®Õn 5 gi¸o viªn d¹y cho BGH, gi¸o viªn cïng dù, hµng tuÇn cã lÞch
d¹y cô thÓ, thay ®æi m«n d¹y sau mçi lÇn, cø thÕ xoay vßng qua 3 n¨m thùc hiÖn,
mçi gi¸o viªn d¹y tõ 2-3 tiÕt. Sau mçi kú tù gi¶ng, toµn thÓ H§SP ngåi l¹i gãp ý
ch©n t×nh, gióp ngêi d¹y bæ sung nh÷ng h¹n chÕ vÒ néi dung, kiÕn thøc, ph¬ng
ph¸p, ®ång thêi gióp cho ngêi dù häc tËp ®îc nh÷ng ®iÓm næi bËt ë nhiÒu gi¸o
viªn. §èi víi gi¸o viªn míi tËp sù kh«ng chó träng nªu nh÷ng tån t¹i h¹n chÕ, do
míi lµm quen víi nghÒ d¹y häc, mµ quan träng biÕt ph¸t huy nh÷ng u ®iÓm,
nh÷ng c¸i míi chÊp nhËn ®îc, gióp gi¸o viªn phÊn ®Êu thªm, trau dåi h¬n n÷a.
C¸ch lµm nµy còng bæ sung cho nhau vÒ kinh nghiÖm lªn líp, gi¸o dôc häc sinh
cho líp gi¸o viªn trÎ, ®ång thêi gi¸o viªn d¹y nhiÒu n¨m còng tiÕp nhËn ®îc c¸i
míi mµ cha kÞp cËp nhËt, trao ®æi, thèng nhÊt trong mét hay nhiÒu vÊn ®Ò mang
ý nghÜa tæng hîp, cô thÓ, toµn diÖn trªn nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau, khi lªn líp
sÏ vËn dông tho¶i m¸i h¬n, xö lý nhanh nh¹y h¬n, b¶n lÜnh v÷ng vµng kh«ng gß
bã, lóng tóng.
Cã thÓ nãi, mçi gi¸o viªn cña trêng hiÖn nay kh«ng cßn cã sù kh¸c nhau vÒ
tr×nh tù gi¶ng d¹y c¸c m«n häc, x¸c ®Þnh néi dung, ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, thùc
hiÖn quy ®Þnh, quy chÕ chuyªn m«n kh¸ chuÈn x¸c. §iÒu ®¸ng quan t©m hiÖn
nay, ®ang tiÕp tôc lµm ®Ó sao mçi gi¸o viªn ®Òu vËn dông tèt ®îc ph¬ng ph¸p
d¹y häc míi, lÊy häc sinh lµm trung t©m, n©ng cao chÊt lîng häc tËp cho c¸c em,
phï hîp víi tr×nh ®é tiÕp thu cña c¸c em ë n«ng th«n, nghiªn cøu, t×m hiÓu
nh÷ng ®iÒu c¸c em cÇn ®Ó truyÒn ®¹t, chø kh«ng kh« cøng thÓ hiÖn nh÷ng g×
thÇy cã.
4. Tæ chøc chuyªn ®Ò sinh ho¹t chuyªn m«n
Hµng n¨m, viÖc tæ chøc chuyªn ®Ò ®Ó båi dìng, bæ sung, th¸o gì cho gi¸o
viªn nh÷ng vÊn ®Ò míi, khã, cha hiÓu râ, lµ c«ng viÖc thêng xuyªn cña ngµnh
8
gi¸o dôc. Ngoµi c¸c chuyªn ®Ò chung ®îc triÓn khai s©u réng, thèng nhÊt trong
ngµnh. Trêng ®Þnh híng c¸c chuyªn ®Ò kh¸c cã tÝnh thiÕt thùc, phôc vô ®îc theo
yªu cÇu cña ®¹i bé phËn gi¸o viªn trêng m×nh, t¬ng tù nh thÕ, sinh ho¹t chuyªn
m«n tæ khèi còng kh«ng n»m ngoµi môc ®Ých n©ng dÇn chÊt lîng d¹y-häc, ph¸t
huy tèt h¬n kh¶ n¨ng s ph¹m cña mçi gi¸o viªn. Trong thùc tÕ khi tiÕp cËn, t×m
hiÓu c¸ch lµm cña nhiÒu ®¬n vÞ (Trong huyÖn vµ c¶ ngoµi huyÖn), vÊn ®Ò nµy cßn
nhiÒu ®iÒu ®¸ng suy nghÜ (kÓ c¶ trong nhËn thøc, qu¶n lý, chØ ®¹o), ®©y kh«ng
ph¶i lµ míi, nhng cã lóc, cã n¬i cßn “Bá ngá” cha t×m ra c¸ch gi¶i quyÕt. MÆc dï
®· ®îc chØ ®¹o, híng dÉn, quy ®Þnh c¶ trong ®iÒu lÖ cña cÊp häc. Nhng ®iÒu quan
träng lµ t×m ®îc c¸ch thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhÊt, thµnh c«ng trong ®iÒu kiÖn ®éi
ngò nh hiÖn nay.
Th«ng lÖ, cø vµo n¨m häc, khi lËp kÕ ho¹ch th× nhµ trêng ®Ò ra chi tiªu lµ
bao nhiªu chuyªn ®Ò, tªn g×, ë khèi nµo, thêi gian thùc hiÖn, chø cha cã ®iÒu tra
n¾m l¹i kh¶ n¨ng s ph¹m cña ®éi ngò gi¸o viªn trong n¨m häc, cã khi kh«ng cÇn
tÝnh to¸n lµ n¨m nay chuyªn ®Ò m«n häc nµy, th× n¨m tíi sÏ lµm m«n kh¸c,
kh«ng tÝnh ®Õn sù cÇn thiÕt ®èi víi gi¸o viªn. Lóc më chuyªn ®Ò chØ lo x©y dùng
cho hoµn chØnh vµ cø ®ã mµ truyÒn t¶i ®Õn c¶ tËp thÓ, víi mét m« h×nh, khu«n
mÉu tiÕt d¹y ®Þnh s½n. Nh thÕ, ®ång nghÜa víi viÖc kh«ng cÇn trao ®æi, kh«ng
®Æt vÊn ®Ò nµo míi, tranh luËn ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng néi dung cha thèng nhÊt, tÝnh
häc hái, trao ®æi chuyªn m«n, tÝch luü kinh nghiÖm sÏ béc lé nhiÒu nhîc ®iÓm.
Mçi tuÇn tæ khèi sinh ho¹t mét lÇn hay mét th¸ng hai lÇn ®Ó hîp thøc ho¸ theo
quy ®Þnh, chØ ®¹o cña trªn. Khi tham gia sinh ho¹t cïng tæ hoÆc ®äc nghÞ quyÕt
phiªn häp tæ, ®iÒu thêng thÊy lµ nh÷ng néi dung mang tÝnh hµnh chÝnh, kiÓm
®iÓm c«ng viÖc, th«ng b¸o t×nh h×nh, ph¬ng híng s¾p tíi. §Æc trng chuyªn m«n,
trao ®æi th¸o gì nh÷ng víng m¾c vÒ nghÒ nghiÖp, Ýt khi nghe ®îc, thÊy ®îc. §ã
lµ cha kÓ nh÷ng phiªn häp kh«ng quy ®Þnh néi dung, thêi gian (Gi¸o viªn nãi g×
còng ghi vµo, hÕt ý kiÕn lµ kÕt thóc).
Cã nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã cã nguyªn nh©n chñ quan lµ ai còng biÕt,
ai còng d¹y ®îc cÇn chi më chuyªn ®Ò båi dìng, trao ®æi sinh ho¹t chuyªn m«n,
trong khi ®éi ngò rÊt hiÕm gi¸o viªn kh¸-giái vÒ nghiÖp vô. Vai trß qu¶n lý còng
mê nh¹t kh«ng kiÓm tra, theo dâi, cha thÊy ®îc c¸i khã cña tõng gi¸o viªn, tõng
tæ ®Ó gióp ®ì, ®Þnh híng.
NhËn thøc râ thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò, nhµ trêng ®· cã nhiÒu c¶i tiÕn trong
sinh ho¹t chuyªn m«n, chuyªn ®Ò båi dìng sÏ tæ chøc thêng xuyªn, ®¬n gi¶n. Cã
gi¸o viªn cïng tæ cha hiÓu râ vÊn ®Ò g×? khã ë tiÕt nµo? m«n nµo? cö ra mét gi¸o
viªn d¹y (mäi gi¸o viªn trong tæ ®Òu ®îc ph©n c«ng d¹y), ®èi tîng dù chØ tËp
trung nhãm gi¸o viªn cïng tæ, tiÕt kiÖm ®îc thêi gian, c«ng søc, gi¸o viªn d¹y sÏ
so¹n kü tiÕt d¹y ®ã råi lªn líp. Sau tiÕt d¹y, cïng nhau ®Æt ra vÊn ®Ò, chän läc
c¸ch lµm hay, nÕu cßn cha thèng nhÊt ®îc, BGH quyÕt ®Þnh cho tæ chøc thùc
hiÖn l¹i.
9
Tríc phiªn häp chuyªn m«n, BGH gîi ý nh÷ng néi dung cÇn trao ®æi trong
phiªn häp cña tõng tæ cô thÓ (kh«ng cïng mét néi dung cho tÊt c¶ c¸c tæ), tæ tr-
ëng sÏ ®îc gãp ý so¹n th¶o néi dung th«ng qua ý kiÕn duyÖt cña nhµ trêng. BGH
ph©n c«ng dù häp cïng tæ, cïng ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu bøc xóc mang tÝnh thiÕt
thùc kh¶ thi.
Qua c¸ch lµm nh vËy, c¸c chuyªn ®Ò båi dìng còng nh buæi häp chuyªn
m«n, ®· ph¸t huy t¸c dông râ nÐt. Mçi gi¸o viªn tù thÊy m×nh sÏ lµm ®îc, tù tin,
m¹nh d¹n h¬n cïng ®ång nghiÖp cña m×nh, bæ sung cho c¸ nh©n nh÷ng ®iÒu
®ang cÇn vµ mong muèn. Tõ ®ã chuyªn ®Ò kh«ng cßn h×nh dung lµ vÊn ®Ò lín cã
thÓ tæ chøc bÊt kú lóc nµo, kh«ng cßn lo ai lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm, kinh phÝ tæ
chøc.... nãi chung sÏ v¬n tíi sù thèng nhÊt, b×nh thêng ho¸ c¸i khã, c¸i phøc t¹p
thµnh ®iÒu ®¬n gi¶n hiÖu qu¶ dÔ thùc hiÖn.
Tõng thµnh viªn trong tæ sÏ nghiªn cøu tríc néi dung sinh ho¹t do tæ trëng
th«ng b¸o, thÓ hiÖn ®îc tr¸ch nhiÖm, th¸i ®é nghiªm tóc, chñ ®éng trong tranh
luËn, l¾ng nghe, kh«ng tù m·n víi kiÕn thøc ®· ®îc tÝch luü trong qu¸ tr×nh d¹y-
häc. PhÊn khëi khi kh«ng thÊy mét tæ nµo khi dù häp mµ kh«ng cã trong tay tõ
®iÓn, tµi liÖu, c¶ ®iÒu lÖ, th«ng t, quy chÕ... do trêng cung cÊp ®Ó thèng nhÊt mét
c¸ch chÝnh x¸c, khoa häc nh÷ng c«ng viÖc liÖn quan ®Õn d¹y-häc s¾p tíi. Thêi
gian häp ®îc ®¶m b¶o, thËm chÝ cã khi qu¸ thêi gian mµ cha hÕt néi dung.
Chøng tá sinh ho¹t chuyªn m«n ®· cã chuyÓn biÕn tèt.
5. ChÊm chän gi¸o viªn giái cÊp trêng
Khi tay nghÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n cña gi¸o viªn ®îc n©ng lªn qua tõng
n¨m, sau mét thêi gian x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò. Tõ n¨m häc 2006-2007
®Õn nay, mÆc dï nhiÒu vÊn ®Ò khã ®Æt ra. Tiªu chuÈn, néi dung chÊm chän, kinh
phÝ khen thëng, c«ng nhËn danh hiÖu, quyÒn lîi gi¸o viªn... nhng víi mong
muèn t¨ng sè lîng gi¸o viªn giái, gi¶m thiÓu diÖn ®¹t yªu cÇu. Cã ®éi ngò gi¸o
viªn giái sÏ t¹o nªn lùc hót, lµ lùc lîng nång cèt trong c¸c phong trµo, nh÷ng
nh©n tè tÝch cùc trong ho¹t ®éng chuyªn m«n, tÊm g¬ng ®Ó gi¸o viªn cïng häc
tËp.
Hµng n¨m nhµ trêng tæ chøc chÊm chän hai ®ît. Gi¸o viªn ®¨ng ký d¹y
giái, nhµ trêng thµnh lËp tæ chÊm, Ên ®Þnh thêi gian, m«n häc thèng nhÊt c¸c néi
dung, tiªu chuÈn chÊm.
V. HiÖu qu¶ cña s¸ng kiÕn kinh nghiÖm
Qua nhiÒu n¨m thùc hiÖn, ®Õn nay qu¸ tr×nh x©y dùng ®éi ngò ®· mang l¹i
kÕt qu¶ bíc ®Çu rÊt quan träng.
Mçi gi¸o viªn trong nhµ trêng tõ gi¸o viªn míi vµo nghÒ ®Õn gi¸o viªn
th©m niªn gi¶ng d¹y, ®iÒu n¾m ®îc néi dung, kiÕn thøc cÇn truyÒn ®¹t cho häc
sinh. X¸c ®Þnh ®îc yªu cÇu, møc ®é, néi dung cÇn h×nh thµnh, vËn dông ph¬ng
ph¸p cã linh ho¹t h¬n, hîp lý víi m«n häc (nh×n chung n¨ng lùc s ph¹m ®îc
n©ng cao râ nÐt). Quy ®Þnh, quy chÕ chuyªn m«n ®îc thùc hiÖn tèt h¬n, chÝnh
10
x¸c, kÞp thêi, ®¶m b¶o ®îc c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt ®Æt ra nh so¹n gi¶ng, ®¸nh gi¸,
xÕp lo¹i häc sinh, chÊm bµi, cho ®iÓm, chñ nhiÖm líp... KÕt qu¶ gi¶ng d¹y trªn
líp cã nhiÒu tiÕn bé kh«ng cßn gi¸o viªn yÕu vÒ tay nghÒ chuyªn m«n. HiÖn nay
gi¸o viªn ®øng líp v÷ng vµng ë hÇu hÕt c¸c tiÕt, c¸c m«n häc.
+ N¨m häc: 2006-2007 cã 8/24 gi¸o viªn ®îc xÕp tèt. 13/32 gi¸o viªn ®îc
xÕp lo¹i kh¸. 03/32 gi¸o viªn xÕp lo¹i §YC.
+ N¨m häc: 2007-2008 cã 16/32 gi¸o viªn ®îc xÕp tèt. 13/32 gi¸o viªn
®îc xÕp lo¹i kh¸. 03/32 gi¸o viªn xÕp lo¹i §YC.
+ N¨m häc: 2008-2009 cã 19/32 gi¸o viªn ®îc xÕp tèt. 11/32 gi¸o viªn ®îc
xÕp lo¹i kh¸. 02/32 gi¸o viªn xÕp lo¹i §YC.
B¶NG THèNG K£ QUA 3 CHU Kú THANH TRA
1. KÕt qu¶ kiÓm tra toµn diÖn cña ®¬n vÞ.
N¨m häc Tæng sè Sè GV ®· ®îc Ghi chó
GV KTrTD
2006-2007 24 8
2007-2008 27 9
2008-2009 27 10
2. KÕt qu¶ kiÓm tra giê d¹y cña gi¸o viªn
Tæng Sè GV XÕp lo¹i giê d¹y
N¨m häc sè GV ®îc dù T K § C§ Ghi chó
giê
2006-2007 24 75 23 46 6
2007-2008 27 170 87 65 18
2008-2009 27 171 83 77 11
3. KÕt qu¶ kiÓm tra chuyªn ®Ò cña gi¸o viªn.
XÕp lo¹i
Tªn chuyªn ®Ò Sè lîng T K § C§ Ghi chó
N¨m häc 2006-2007
Tr×nh ®é NVSP 24 4 17 3
Thùc hiÖn QCCM 24 6 18
§¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¶ng d¹y 75 23 46 6
Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c 14 5 8 1
Tæng 137 38 89 7
N¨m häc 2007-2008
Tr×nh ®é NVSP 26 6 17 3 1 ®i häc
Thùc hiÖn QCCM 27 6 21
§¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¶ng d¹y 170 87 65 18
Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c 14 5 9
Tæng 188 81 92 15
N¨m häc 2008-2009
Tr×nh ®é NVSP 27 11 15 1
Thùc hiÖn QCCM 52 20 28 4
§¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¶ng d¹y 171 83 77 11
Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c 27 21 16 1
Tæng 277 135 136 17
B¶NG THèNG K£ CHÊT L¦îNG HäC TËP CñA HäC SINH
N¨m häc TS Giái Kh¸ TB YÕu TN
SL % SL % SL % SL %
2006-2007 400 13 3,3 105 26,3 246 61,4 36 9 97.8%
2007-2008 344 20 5,8 112 32,6 202 58,7 10 2,9 100%
2008-2009 289 22 7,6 87 30,1 173 59,9 7 2,4 100%