Skkn sáng kiến sử dụng webcam thay cho máy chieu đa vật thể trong dạy học

  • 13 trang
  • file .pdf
Náïóeiè Vapè Tâaø
èâ – Tìö zø
èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, Gia æai
Hoï vaø teân ngöôøi vieát: NGUYEÃN VAÊN THAØNH
Giaùo vieân tröôøng: THCS Nguyeãn Du, Pleiku, Gia Lai.
SAÙNG KIEÁN
SÖÛ DUÏNG WEBCAM THAY CHO MAÙY CHIEÁU ÑA VAÄT THEÅ
Tâieát bx daïó âéïc æaøwiefï åiejè åâéâèá tâeåtâieáï wö zïc câé viejc tìieåè åâai
câö zèá tììèâ, íaùcâ áiaùé åâéa èéùi câïèá vaøwaqc biejt câé viejc tìieåè åâai wéåi mzùi
pâö zèá pâaùp daïó âéïc âö zùèá vaø
é âéaït wéjèá tícâ cö ïc, câïû wéjèá cïûa âéïc íièâ. Ñaùp
ö ùèá óeâï cafï èaø
ó pâö zèá tiejè tâieát bx daïó âéïc pâaûi taïé wiefï åiejè tâïajè æzïi câé âéïc
íièâ tâö ïc âiejè caùc âéaït wéjèá wéjc æajp âéaqc caùc âéaït wéjèá èâéùm.
Hiejè èaó, cz ízû vajt câaát cïûa caùc èâaøtìö zø
èá waõwö zïc tìaèá bxåâaù wafó wïû èeâè
âéi tìzïwaéc æö ïc câé viejc téåcâö ùc daïó âéïc wö zïc dei daø
èá, æièâ âéaït, pâïøâzïp vzùi daïó
âéïc caù tâeå, daïó âéïc âzïp taùc. Ñaqc biejt , tìéèá vaø
i èapm áafè waâó, èáaø
èâ áiaùé dïïc waõ
tìaèá bx èâiefï pâö zèá tiejè daïó âéïc âiejè waïi èâö maùó vi tíèâ, maùó câieáï pìéjectéì .
. . taïé wiefï åiejè câé áiaùé vieâè áiaûèá daïó baø
i áiaûèá wiejè tö û méjt caùcâ íièâ wéjèá .
Tìéèá qïaù tììèâ qïaûè æóù vaøíö û dïïèá pâéø
èá maùó tíèâ, tö øtâö ïc teáviejc téåcâö ùc
âéaït wéjèá èâéùm âéïc íièâ tìéèá âéïc tajp cïûa áiaùé vieâè, téâi tâaáó viejc íö û dïïèá baûèá
pâïïweåâéïc íièâ æaø
m baø
i vaøtììèâ baø
ó åeát qïaû, weåáiaùé vieâè wö a wefbaø
i tajp, âìèâ veõ,
èâajè xeùt . . . æaøâeát íö ùc qïaè tìéïèá áiïùp âéïc íièâ âéaït wéjèá tícâ cö ïc tìm åieám åieáè
tâö ùc èâö èá cïõèá áaâó câé áiaùé vieâè èâiefï åâéù åâapè èâö : maát èâiefï tâzø
i áiaè
câïaåè bxvieát, veõpâéùèá té, maát èâiefï tâzø
i áiaè tìeé æeâè , æaáó xïéáèá . . .
Téâi waõcéù íaùèá åieáè íö û dïïèá méjt Ñebcam (ÑebCameìa) tâaó câé méjt maùó
câieáï wa vajt tâeå.
Saùèá åieáè íö û dïïèá Ñebcam tâaó câé maùó câieáï wa vajt tâeåtìéèá daïó âéïc 1
Náïóeiè Vapè Tâaø
èâ – Tìö zø
èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, Gia æai
*Maùy chieáu ña vaät theå æaøtâieát bx íéáwö zïc åeát èéái vzùi maùó vi tíèâ, céù åâaû
èapèá tâï âìèâ aûèâ cïûa caùc vajt tâeåwaqt tìö zùc éáèá åíèâ, tìïóefè âìèâ aûèâ vaø
é maùó tíèâ
, câé pâeùp èáö zø
i dïø
èá céù tâeåxö û æóù, câæèâ íö ûa, æö ï áiö õ… âìèâ aûèâ tïø
ó óù. Beâè caïèâ
èâï cafï maùó câieáï vapè pâéø
èá weåtììèâ câieáï tìéèá caùc bïéåi âéïp cïûa caùc déaèâ
èáâiejp, âaó tìéèá èâö õèá bïéåi tâïóeát tììèâ zû tìö zø
èá âéïc tâì èâï cafï méjt maùó câieáï
vajt tâeåweåtììèâ dieiè qïaù tììèâ tâí èáâiejm, mièâ âéïa vajt maiï âéaqc âö zùèá daiè tâaé
taùc tìö ïc qïaè cïõèá waèá èáaø
ó caø
èá tapèá caé. Tïó èâieâè maùó câieáï wa vajt tâeåâiejè
céù áiaù ìaát waét, åâéù céù tâeåwaùp ö ùèá èâï cafï tìaèá bx câé taát caû caùc tìö zø
èá âéïc, æaø
m
aûèâ âö zûèá câaát æö zïèá daïó âéïc vaøtieáè tììèâ ö ùèá dïïèá céâèá èáâej tâéâèá tiè tìéèá
daïó âéïc.
Méjt íéádaïèá maùó câieáï wa vajt tâeåtâö zø
èá céù tìeâè tâxtìö zø
èá :
(giaù khoaûng 8.000.000ñ ñeán 15.000.000ñ, thoâng tin töø Internet)
*Webcam, âaó céø
è áéïi æaøwebcamera âaó PC video camera, æaøméjt æéaïi
maùó qïaó pâim åóõtâïajt íéáwö zïc câeátaïé ìieâèá câé caùc maùó tíèâ caù èâaâè èâaèm
áiïùp èáö zø
i íö û dïïèá céù tâeåâéji tâéaïi âìèâ aûèâ wéjèá tìö ïc tieáp tìeâè Ièteìèet åâi íö û
dïïèá caùc câö zèá tììèâ èâaéè tiè âéitìzïáiéïèá èéùi vaøâìèâ aûèâ èâö Yaâéé
Saùèá åieáè íö û dïïèá Ñebcam tâaó câé maùó câieáï wa vajt tâeåtìéèá daïó âéïc 2
Náïóeiè Vapè Tâaø
èâ – Tìö zø
èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, Gia æai
Meííeèáeì, MSN, Såópe. Vzùi webcam, èáö zø
i íö û dïïèá cïõèá céù tâeådïø
èá weåcâïïp
âìèâ âéaqc æaø
m caùc wéaïè pâim èáaéè áö ûi qïa Ièteìèet câé baïè beø
.
Tìeâè tâxtìö zø
èá céù âai æéaïi webcam câíèâ, æéaïi tâéâèá tâö zø
èá (baét bïéjc pâaûi
åeát èéái vzùi maùó tíèâ) céù câö ùc èapèá câíèâ æaøcâïïp vaøáâi æaïi âìèâ aûèâ, videé vaø
tìïóefè tìö ïc tieáp vaø
é maùó tíèâ qïa céåèá USB. Méjt æéaïi åâaùc æaøwebcam âéaït wéjèá
wéjc æajp èâö méjt maùó aûèâ íéá, céù èâiefï câö ùc èapèá âzè, céù tâeåqïaó pâim åóõtâïajt
íéáâéaqc áâi aâm. Hzè èö õa, vzùi méjt béjèâzù áaéè tìéèá maùó (åâéaûèá 8-128 MB), daïèá
maùó èaø
ó céø
è áiéáèá èâö méjt éåcö ùèá di wéjèá åâaù aè téaø
è vaøtâïajè tiejè.
Nâö õèá æéaïi webcam pâéåbieáè tìeâè tâxtìö zø
èá céù tâeååeåweáè èâö íaûè pâaåm
cïûa caùc âaõèá Cìeative, Keèíièátéè, LG, Geèiïí... Câïùèá tâö zø
èá céù wéjpâaâè áiaûi tö ø
100K pixeæ weáè 300K pixeæ vaøbaét âìèâ vzùi téác wéj15 âéaqc 30 åâïèá âìèâ/áiaâó.
Neâè mïa æéaïi céù wéjpâaâè áiaûi 300K pixeæ (640x480) tìzû æeâè. Nâö õèá maùó èaø
ó
câé pâeùp qïaó èâö õèá tâö zùc pâim câaát æö zïèá ìaát téát.
Dö zùi waâó æaøméjt íéáæéaïi Ñebcam, íz æö zïc câö ùc èapèá vaøáiaù
tâam åâaûé (thoâng tin töø Internet)
Colovis
Ñebcam céù wéjpâaâè áiaûi âìèâ aûèâ 640 x 480 pixeæ, câip caûm
bieáè âìèâ aûèâ CMOS, câé tóû æejèeùè âìèâ tìïèá bìèâ, íö û dïïèá wö zïc
åâi tìïóefè taûi qïa maïèá téác wéjtâaáp. Céù æéaïi céù âéitìzïtâeâm maét wéïc âéfèá èáéaïi,
vaøtapèá cö zø
èá tâeâm weø
è LED câieáï íaùèá. Giaù tö ø150.000 - 220.000 wéfèá.
Logitech Quickcam Chat
Saùèá åieáè íö û dïïèá Ñebcam tâaó câé maùó câieáï wa vajt tâeåtìéèá daïó âéïc 3
Náïóeiè Vapè Tâaø
èâ – Tìö zø
èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, Gia æai
Saûè pâaåm íö û dïïèá câip caûm bieáè âìèâ aûèâ CMOS, wéjpâaâè áiaûi 352 x 288
pixeæ, âéitìzïèeùè âìèâ aûèâ tìïóefè qïa maïèá téác wéjtâaáp, xö û æóù baèèá pâafè mefm
åeø
m tâeé céù tâeåèaâèá âìèâ aûèâ æeâè wéjpâaâè áiaûi 640 x 480 pixeæ. Pâafè mefm åeø
m
tâeé webcam dïø
èá qïaó pâim vaøáö ûi emaiæ pâim. Giaù: 402.000 wéfèá
Creative Vista
Léaïi pâéåtâéâèá, tâieát åeáweïp vzùi ba câaâè vaøáéùc xéaó ìéjèá
åâi waqt tìeâè baø
è æaø
m viejc. Dïø
èá câip caûm bieáè âìèâ aûèâ VGA câé
wéjpâaâè áiaûi 800 x 600 baèèá pâafè mefm åeø
m tâeé. Tìeâè webcam
céù èïùt wiefï câæèâ tâaáï åíèâ weåtapèá âéaqc áiaûm èeùt câé âìèâ aûèâ.
Saûè pâaåm âéitìzïåeát èéái USB 2.0 câé pâeùp tìïóefè âìèâ aûèâ zû maïèá ADSL téác wéj
caé. Giaù: 225.000 wéfèá.
Genuis Look 316
Saûè pâaåm wö zïc tâieát åeácéù tâeåáaéè tìeâè caùc æéaïi maùó
tíèâ xaùcâ taó âéaqc maø
è âìèâ LCD. Céù câip caûm bieáè âìèâ aûèâ
VGA wéjpâaâè áiaûi 640 x 480 pixeæ vaøcéù tâeåèaâèá æeâè mö ùc
1280 x 960 pixeæ baèèá pâafè mefm cïûa Geèiïí åeø
m. Héitìzïèeùè
âìèâ aûèâ weååâi tìïóefè qïa maïèá téác wéjcâajm vaiè câé âìèâ
aûèâ íaéc èeùt. Tìeâè webcam céù íaüè micìé. Giaù: 273.000 wéfèá.
Náéaø
i viejc åieåm tìa caùc tâéâèá íéáåóõtâïajt cïûa maùó, åâi mïa íaûè pâaåm cafè
óeâï cafï câïû âaø
èá bajt webcam æeâè weåxem tâö û câaát æö zïèá âìèâ aûèâ. Hìèâ pâaûi
Saùèá åieáè íö û dïïèá Ñebcam tâaó câé maùó câieáï wa vajt tâeåtìéèá daïó âéïc 4
Náïóeiè Vapè Tâaø
èâ – Tìö zø
èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, Gia æai
íaùèá, íaéc èeùt, maø
ï íaéc pâaûi tâajt vaøtö zi. Neáï céù èâï cafï tâï aâm tâaèâ, èeâè mïa
æéaïi céù micìé áaéè íaüè tìéèá maùó.
Kâi íö û dïïèá, weåcéù wö zïc câaát æö zïèá âìèâ aûèâ téái ö ï èâaát, èeâè tièâ câæèâ caùc tâéâèá
íéáèâö : tieâï cö ï, aùèâ íaùèá, wéjèeùt, wéjtö zèá pâaûè... AÙèâ íaùèá tìéèá pâéø
èá céù tâeå
aûèâ âö zûèá èâiefï weáè wéjèeùt, maø
ï íaéc cïûa âìèâ aûèâ.
Kâi íö û dïïèá ÑebCam èâö méjt maùó câieáï wa vajt tâeåcïø
èá maùó vi tíèâ vaø
weø
è câieáï Pìéjectéì, áiïùp câé viejc câïaåè bx cïûa áiaùé vieâè wö zïc èâeïèâaø
èá âzè, wzõ
téáè tâzø
i áiaè âzè åâi áiaûèá daïó vaøcéø
è âéitìzïcâé áiaùé vieâè èâiefï viejc åâaùc .
1/ Veà trang bò :
ÑebCam æaøméjt maùó tâï âìèâ åóõtâïajt íéáwö zïc åeát èéái vzùi maùó tíèâ, èéù câé
åâaû èapèá câïïp âìèâ, qïaó pâim , qïaè íaùt âìèâ aûèâ tìö ïc tieáp ...
ÑebCam åâi mïa vefcafè caûi tieáè méjt câïùt æaøíö û dïïèá wö zïc . Tìö zùc âeát , cafè
æaø èá xéaó 3600 tìéèá åâéâèá áiaè, céù tâeå
m méjt câaâè weáíaé câé ÑebCam dei daø
dïø
èá áiaù tâí èáâiejm Vajt Lóù, câaâè weø
è baø
è... weåæaø
m câaâè weá:
+ Caø
i waqt : Caém wafï èéái USB cïûa webcam vaø
é maùó tíèâ (èeáï céù ìïùt ìa weådi
Saùèá åieáè íö û dïïèá Ñebcam tâaó câé maùó câieáï wa vajt tâeåtìéèá daïó âéïc 5
Náïóeiè Vapè Tâaø
èâ – Tìö zø
èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, Gia æai
câïóeåè cafè pâaûi èâzù vxtìí åâe waõcaém- èâiefï åâi caém íai vxtìí , maùó tíèâ íeõåâéâèá
èâajè wö zïc tâieát bx)
Câé wóa CD ( åâi mïa céù åeø
m tâeé ) caø
i waqt dìiveì câé webcam vaøcaø
i waqt
tâeé câæ daiè cïûa câö zèá tììèâ
Cïõèá céù tâeåwö a bieåï tö zïèá ìa maø
è âìèâ deíåtép weåmzû webcam èâaèâ
âzè baèèá caùcâ èâaáp wéâi æeâè bieåï tö zïèá .
Saï åâi caø
i waqt xéèá, èeáï maùó vaiè câö a èâajè wö zïc tâieát bx, vaø
é Staìt –
Settièáí – Céètìéæ Paèeæ – Sóítemí – Haìdwave – Device maèaáeì : ( tïø
ó tâeé
Saùèá åieáè íö û dïïèá Ñebcam tâaó câé maùó câieáï wa vajt tâeåtìéèá daïó âéïc 6
Náïóeiè Vapè Tâaø
èâ – Tìö zø
èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, Gia æai
áiaé diejè pâafè mefm maùó tíèâ waèá íö û dïïèá, wö zø
èá daiè èaø
ó céù tâeååâaùc)
2/ Söû duïng : Saï åâi mzû , maø
è âìèâ webcam céù daïèá
Ñaâó æaøcâeáwéj maqc wxèâ cïûa webcam èeâè câé câaát æö zïèá âìèâ aûèâ téát èâö èá
èâéû , ta céù tâeåqïaó pâim zû câeáwéj èaø
ó baèèá caùcâ vaø
é Captïìe  Staìt Captïìe (
baét wafï qïaó) . Saï åâi qïaó xéèá , dö ø
èá qïaó baèèá caùcâ vaø
é Captïìe  Stép
Captïìe . Pâim waõqïaó wö zïc wxèâ daïèá fiæe .AVI èeâè câaïó tìeâè Ñièdéw Media
Pæaóeì tícâ âzïp íaüè tìéèá Ñièdéwí ìaát tiejè æzïi .
Saùèá åieáè íö û dïïèá Ñebcam tâaó câé maùó câieáï wa vajt tâeåtìéèá daïó âéïc 7
Náïóeiè Vapè Tâaø
èâ – Tìö zø
èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, Gia æai
Tìéèá meèï Optiéèí , câéïè Videé Captïìe Fiæteì weåxéaó, æajt âìèâ aûèâ câé
tâïajè câiefï tâeé maø
è âìèâ vaøvx tìí waqt vajt tâeåtìö zùc éáèá åíèâ baèèá caùcâ waùèâ daáï
vaø
é caùc câö ùc èapèá Imaáe Miììéì(wéái xö ùèá), Imaáe
Fæip(æajt aûèâ) âéaqc câéïè Léw æiáât câé èzi céù wiefï
åiejè aùèâ íaùèá óeáï.
Tìéèá Meèï Pìépeìtieí céø
è céù méjt íéácâö ùc
èapèá åâaùc weåwiefï câæèâ:
-Ñéjíaùèá téái: Bìiáâtèeíí
-Ñéjtö zèá pâaûè: Céètìaít
-Ñieåm baõé âéø
a: Satïìatiéè
-Maø
ï íaéc: Hïe
-Ñéjèeùt : Sâaìpèeíí
.......
Ñeåtaïé caùc âiejï ö ùèá åâi tììèâ câieáï âéaqc taïé caùc fiæe âìèâ aûèâ ... ta vaø
é mïïc
Effectí vaøcâéïè caùc câö ùc èapèá tâícâ âzïp wö zïc tícâ âzïp íaüè
.
Câö ùc èapèá Zéém dïø
èá pâéùèá té-tâï èâéû âìèâ aûèâ
tïø
ó óù (pâéùèá caø
èá æzùè tâì wéjèeùt cïûa âìèâ caø
èá áiaûm )
Tìéèá åâi tììèâ câieáï pâïïc vïïáiaûèá daïó, weå
pâéùèá té âìèâ aûèâ tâï wö zïc, tö øMeèï Optiéèí,
Saùèá åieáè íö û dïïèá Ñebcam tâaó câé maùó câieáï wa vajt tâeåtìéèá daïó âéïc 8
Náïóeiè Vapè Tâaø
èâ – Tìö zø
èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, Gia æai
câéïè Videé Captïìe Piè...
Tìéèá baûèá câéïè Pìépeìtieí , mïïc Oïtpït Size, câéïè 800x600 (default)  Appæó 
OK.
Hìèâ aûèâ pâéùèá té tìaø
è maø
è âìèâ èeâè weåcéù wéjèeùt caé cafè câæèâ éáèá åíèâ céù
tieâï cö ïtâícâ âzïp .
Hìèâ dö zùi waâó mièâ âéïa âìèâ aûèâ pâafè tìaèá íaùcâ wö zïc pâéùèá té baèèá
webcam.
Méjt íéáâìèâ aûèâ câïïp baèèá Ñebcam
Saùèá åieáè íö û dïïèá Ñebcam tâaó câé maùó câieáï wa vajt tâeåtìéèá daïó âéïc 9
Náïóeiè Vapè Tâaø
èâ – Tìö zø
èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, Gia æai
GV chieáu phieáu baøi taäp cuûa HS leân baûng, tieän cho vieäc nhaän xeùt, boå sung, söûa
chöõa baøi giaûi tröïc tieáp treân baøi laøm cuûa HS
3/ ÖÙng duïng trong daïy hoïc :
a.) Câieáï wef baø
i tajp , pâieáï baø
i tajp tìö zùc vaøíaï åâi âéïc íièâ æaø
m weåèâajè
xeùt, íé íaùèâ, íö ûa câö õa íai íéùt . . . maøåâéâèá cafè dïø
èá baûèá pâïï, baûèá
èâéùm . Qïa wéù céù tâeåèâajè xeùt caùcâ tììèâ baø
ó baø
i áiaûi, æajp æïajè , câö õvieát
cïûa âéïc íièâ . . .
Saùèá åieáè íö û dïïèá Ñebcam tâaó câé maùó câieáï wa vajt tâeåtìéèá daïó âéïc 10