Skkn nâng cao chất lượng giờ thực hành tin học 7

  • 13 trang
  • file .pdf
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt l­îng giê thùc hµnh Tin häc 7
§Ò tµi:
N©ng cao chÊt l­îng giê thùc hµnh tin häc 7
--------------
A. lÝ do chän ®Ò tµi
Nh©n lo¹i ®ang ®øng tr­íc sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña khoa häc
c«ng nghÖ, ViÖt Nam nãi chung vµ ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o nãi riªng ph¶i
®Çu t­ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt, ®Æc biÖt lµ nguån nh©n lùc tøc lµ ph¶i ®µo
t¹o ra mét thÕ hÖ trÎ n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, n¾m v÷ng tri thøc khoa häc
c«ng nghÖ ®Ó lµm chñ trong mäi hoµn c¶nh c«ng t¸c vµ ho¹t ®éng x· héi
nh»m ®¸p øng ®­îc nhu cÇu trong thêi k× c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
®Êt n­íc.
§Ó ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu trªn, m«n Tin häc ®· ®­îc ®­a vµo
gi¶ng d¹y ë c¸c tr­êng phæ th«ng víi vai trß lµ m«n häc tù chän.
M«n tin häc tù chän ë tr­êng phæ th«ng hiÖn hµnh cã nhiÖm vô trang bÞ
cho häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ c«ng nghÖ th«ng tin vµ vai trß
cña nã trong x· héi hiÖn ®¹i. M«n häc nµy, gióp häc sinh b­íc đầu lµm
quen víi ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò theo quy tr×nh c«ng nghÖ vµ kÜ
n¨ng sö dông m¸y tÝnh phôc vô häc tËp vµ cuéc sèng.
Tõ n¨m häc 2006-2007, m«n tin häc ë cÊp THCS lµ m«n häc tù chän
cho nh÷ng tr­êng cã ®iÒu kiÖn víi thêi l­îng 2 tiÕt/tuÇn ë tÊt c¶c c¸c líp
ë cÊp häc. Lµ m«n häc míi ®­a vµo tr­êng phæ th«ng vµ cã nh÷ng ®Æc
thï riªng nh­ liªn quan chÆt chÏ víi sö dông m¸y tÝnh, c¸ch suy nghÜ vµ
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò theo quy tr×nh c«ng nghÖ, coi träng lµm viÖc theo
nhãm. §Æc tr­ng cña m«n Tin häc lµ kiÕn thøc ®i ®«i víi thùc hµnh, ®Æc
biÖt ë løa tuæi THCS phÇn thùc hµnh cßn chiÕm thêi l­îng nhiÒu h¬n.
Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Tr­êng THCS Léc Thñy 1
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt l­îng giê thùc hµnh Tin häc 7
Qua thêi gian trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n Tin häc nãi chung, Tin häc 7
nãi riªng b¶n th©n t«i nhËn thÊy r»ng nhiÒu häc sinh cßn yÕu vÒ kÜ n¨ng
thùc hµnh trªn m¸y. ThËm chÝ cßn cã mét sè häc sinh cßn ng¹i thùc hiÖn
c¸c thao t¸c trªn m¸y mµ chñ yÕu lµ quan s¸t c¸c häc sinh kh¸c trong
nhãm thùc hµnh (HS kh¸-giái). Do vËy c¸c tiÕt thùc hµnh Ýt khi ®¹t yªu
cÇu chÊt l­îng.
Tõ nh÷ng b¨n kho¨n tr¨n trë lµm thÕ nµo n©ng cao chÊt l­îng trong mçi
giê thùc hµnh nªn trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i lu«n chó träng ®Õn viÖc
h­íng dÉn, chia nhãm thùc hµnh sao cho c¸c ®èi t­îng häc sinh ®Òu cã
thêi gian tiÕp xóc, sö dông m¸y nhiÒu gióp c¸c em cã thÓ tù kh¸m ph¸,
tù häc vµ so s¸nh.
Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Tr­êng THCS Léc Thñy 2
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt l­îng giê thùc hµnh Tin häc 7
B. Néi dung:
I. C¬ së lý luËn
C«ng nghÖ th«ng tin lµ mét trong c¸c ph­¬ng tiÖn quan träng nhÊt
cña sù ph¸t triÓn, ®ang lµm biÕn ®æi s©u s¾c ®êi sèng kinh tÕ, v¨n ho¸, x·
héi, gi¸o dôc cña thÕ giíi hiÖn ®¹i, trong ®ã cã ViÖt Nam. Chóng ta ®ang
ë thêi ®¹i th«ng tin kÜ thuËt sè, thêi ®¹i Internet.
§¶ng vµ Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®Çu t­ vµ ph¸t
triÓn vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin nh­:
- ChØ thÞ sè 58-CT/TW cña bé chÝnh trÞ vÒ ®Èy m¹nh øng dông vµ ph¸t
triÓn CNTT trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®· chØ râ:
“øng dông vµ ph¸t triÓn CNTT lµ mét nhiÖm vô ­u tiªn trong chiÕn l­îc
ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, lµ ph­¬ng tiÖn chñ lùc ®Ó ®i t¾t ®ãn ®Çu, rót
ng¾n kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn so víi c¸c n­íc ®i tr­íc”.
- ChØ thÞ sè 29/2001/CT-BGD&§T cña Bé GD&§T vÒ t¨ng c­êng gi¶ng
d¹y, ®µo t¹o vµ øng dông CNTT trong ngµnh gi¸o dôc ®· chØ râ:
N©ng cao nhËn thøc vÒ vai trß cña CNTT: øng dông vµ ph¸t triÓn CNTT
trong gi¸o dôc vµ ®µo t¹o sÏ t¹o mét b­íc chuyÓn c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh
®æi míi néi dung, ch­¬ng tr×nh, ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, häc tËp vµ qu¶n
lÝ gi¸o dôc.
PhÊn ®Êu thùc hiÖn c¸c môc tiªu cô thÓ cña ngµnh lµ: Tæ chøc tèt viÖc
d¹y vµ häc tin häc ë tÊt c¶ c¸c cÊp häc, bËc häc, ngµnh häc nh»m phæ
cËp tin häc trong nhµ tr­êng,...
- ChØ thÞ sè 03/2007CCT-UBND ngµy 16/8/2007 cña UBND tØnh Qu¶ng
B×nh vÒ viÖc ®Èy m¹nh øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin trªn
®Þa bµn tØnh Qu¶ng B×nh
- §Ò ¸n ®­a tin häc vµo nhµ tr­êng cña Së GD&§T Qu¶ng B×nh vµ cña
phßng GD-§T LÖ Thñy
§Æc tr­ng cña m«n Tin häc lµ khoa häc g¾n liÒn víi c«ng nghÖ, do vËy
mét mÆt trang bÞ cho häc sinh kiÕn thøc khoa häc vÒ Tin häc, ph¸t triÓn
Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Tr­êng THCS Léc Thñy 3
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt l­îng giê thùc hµnh Tin häc 7
t­ duy thuËt to¸n, rÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, mÆt kh¸c ph¶i chó
träng ®Õn rÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hµnh, øng dông, t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó
häc sinh ®­îc thùc hµnh, n¾m b¾t vµ tiÕp cËn nh÷ng c«ng nghÖ míi cña
Tin häc phôc vô häc tËp vµ ®êi sèng. Néi dung ch­¬ng cña m«n Tin häc
tù chän hiÖn hµnh ë c¸c tr­êng phæ th«ng ®· ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu
cÇu trªn.
II. C¬ së thùc tiÔn
Thùc tÕ qua nh÷ng n¨m trùc tiÕp gi¶ng d¹y bé m«n còng nh­ qua
trao ®æi víi ®ång nghiÖp t«i nhËn thÊy: hÇu nh­ mäi häc sinh ®Òu rÊt
høng thó víi m«n häc, ®­îc nhµ tr­êng t¹o mäi ®iÒu kiÖn thu©n lîi c¶ vÒ
CSVC trang thiÕt bÞ, kÕ ho¹ch vµ con ng­êi phôc vô c«ng t¸c ®­a tin häc
vµo nhµ tr­êng. Tuy nhiªn chÊt l­îng bé m«n qua c¸c n¨m häc ch­a cao,
®Æc biÖt lµ kÜ n¨ng thùc hµnh trªn m¸y cña häc sinh cßn yÕu, thËm chÝ
mét sè häc sinh cßn rÊt ng¹i khi s÷ dông m¸y ®Ó rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng,
bëi ®©y lµ mét m«n häc míi.
Cïng víi ch­¬ng tr×nh ®­a tin häc vµo nhµ tr­êng tõ n¨m häc 2004-
2005, n¨m häc 2006-2007 Bé GD&§T cã c«ng v¨n h­íng dÉn vÒ viÖc
d¹y Tin häc tù chän ë cÊp THCS b¾t ®Çu tõ líp 6. Nh­ vËy ë mét sè
tr­êng häc sinh ®­îc häc Tin häc ë c¶ 2 ch­¬ng tr×nh: Ch­¬ng tr×nh tù
chän Tin häc cña Bé GD&§T vµ ch­¬ng tr×nh chÝnh kho¸ m«n tin häc
cña Së GD&§T Qu¶ng B×nh theo c¸c khèi líp. Cho nªn CSVC cña
tr­êng ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu häc tËp cña häc sinh vµ yªu cÇu vÒ
®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc.
- Tr­êng THCS Léc Thuû lµ mét tr­êng n»m trªn ®Þa bµn cña x· Léc
Thuû, lµ mét x· thuéc ®Þa bµn kinh tÕ x· héi cßn nhiÒu khã kh¨n.
Tõ n¨m häc 2003-2004 tr­êng THCS Léc Thuû ®· ®Çu t­ trang cÊp 1
phßng m¸y vi tÝnh gåm 10 m¸y phôc vô cho viÖc ®­a tin häc vµo nhµ
tr­êng, lµ mét trong b¶y tr­êng THCS ®­a tin häc vµo gi¶ng d¹y sím
Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Tr­êng THCS Léc Thñy 4
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt l­îng giê thùc hµnh Tin häc 7
nhÊt trong huyÖn. Tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn kinh phÝ cßn h¹n hÑp nªn viÖc
mua s¾m trang thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i (m¸y chiÕu Projector), mua bæ
sung thªm m¸y vi tÝnh ch­a thùc hiÖn ®­îc. Víi sè l­îng m¸y trªn ch­a
®¸p øng ®­îc nhu cÇu häc tËp hiÖn nay. Häc sinh trªn ®Þa bµn chñ yÕu
lµ con em c¸c gia ®×nh lµm nghÒ n«ng, sù quan t©m cña phô huynh ®Õn
viÖc häc tËp cña con em cßn nhiÒu h¹n chÕ, ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em cã m¸y
vi tÝnh ë nhµ lµ rÊt khã, hÇu hÕt c¸c em chØ ®­îc tiÕp xóc, lµm quen víi
m¸y tÝnh trong giê häc dÉn ®Õn viÖc sö dông m¸y cña häc sinh cßn lóng
tóng, chÊt l­îng giê thùc hµnh ch­a cao. Mét bé phËn häc sinh ch­a coi
träng m«n häc, xem ®©y lµ mét m«n phô nªn ch­a cã sù ®Çu t­ thêi gian
cho viÖc häc.
III. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn
1. ThiÕt kÕ vµ ®iÒu hµnh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña tiÕt thùc hµnh
1.1 ThiÕt kÕ bµi d¹y thùc hµnh ph¶i phï hîp víi nhiÒu ®èi t­îng häc
sinh.
C«ng viÖc thiÕt kÕ chu ®¸o tr­íc mét bµi d¹y vµ phï hîp víi nhiÒu
®èi t­îng lµ kh©u quan träng kh«ng thÓ thiÕu cña mét tiÕt d¹y häc mµ
bÊt k× mét gi¸o viªn nµo còng ph¶i biÕt. “ThiÕt kÕ tr­íc bµi d¹y gióp
gi¸o viªn chuÈn bÞ chu ®¸o h¬n vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng, ph­¬ng ph¸p, tiÕn
tr×nh vµ t©m thÕ ®Ó ®i vµo mét tiÕt d¹y”
§Ó thiÕt kÕ mét bµi d¹y phï hîp cho nhiÒu ®èi t­îng häc sinh th× tèi
thiÓu nhÊt ph¶i lµm ®­îc nh÷ng viÖc sau:
- X¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu träng t©m cña bµi häc vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng th¸i
®é t×nh c¶m. T×m ra ®­îc nh÷ng kÜ n¨ng c¬ b¶n dµnh cho häc sinh yÕu
kÐm vµ kiÕn thøc, kÜ n¨ng n©ng cao cho häc sinh kh¸ giái.
- Tham kh¶o thªm tµi liÖu ®Ó më réng vµ ®i s©u h¬n vµo b¶n chÊt cña ®¬n
vÞ kiÕn thøc, gióp gi¸o viªn n¾m mét c¸ch tæng thÓ, ®Ó gi¶i thÝch cho
häc sinh khi cÇn thiÕt.
Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Tr­êng THCS Léc Thñy 5
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt l­îng giê thùc hµnh Tin häc 7
- N¾m ®­îc ý ®å cña s¸ch gi¸o khoa ®Ó x©y dùng vµ thiÕt kÕ c¸c ho¹t
®éng häc tËp phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®èi t­îng vµ tr×nh ®é häc
sinh, ®iÒu kiÖn d¹y häc.
- ChuÈn bÞ tèt phßng thùc hµnh, c¸c thiÕt bÞ d¹y häc
- Cuèi cïng lµm hoµn chØnh tiÕn tr×nh cña mét giê d¹y häc víi ®Çy ®ñ c¸c
ho¹t ®éng cô thÓ.
NÕu thùc hiÖn tèt nh÷ng viÖc nµy xem nh­ gi¸o viªn ®· chuÈn bÞ tèt t©m
thÕ ®Ó b­íc vµo giê d¹y vµ ®· thµnh c«ng b­íc ®Çu.
1.2. §iÒu hµnh tæ chøc ho¹t ®éng cña häc sinh trªn líp.
ViÖc thiÕt kÕ tèt mét bµi d¹y vµ phï hîp víi tõng ®èi t­îng häc sinh xem
nh­ ®· thµnh c«ng mét n÷a nh­ng ®ã chØ lµ xem nh­ b­íc khëi ®Çu cho
mét tiÕt d¹y cßn kh©u quyÕt ®Þnh thµnh c«ng chÝnh lµ ë kh©u tæ chøc ®iÒu
khiÓn c¸c ®èi t­îng häc sinh trªn líp.
Trong ®iÒu kiÖn CSVC cña tr­êng, víi mét giê thùc hµnh, viÖc quan träng
®Çu tiªn lµ chia nhãm thùc hµnh. Víi viÖc cho häc sinh thùc hµnh theo
nhãm, häc sinh cã thÓ trao ®æi hç trî lÉn nhau - bµi häc trë thµnh qu¸ tr×nh
häc hái lÉn nhau chø kh«ng chØ lµ sù tiÕp nhËn thô ®éng tõ gi¸o viªn.
Tuy nhiªn ®Ó viÖc thùc hµnh theo nhãm cã hiÖu qu¶ ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i
lùa chän néi dung ®­a vµo thùc hµnh phï hîp víi nhiÒu ®èi t­îng häc sinh
C¸ch chia nhãm: Chia nhãm 2-3 häc sinh/m¸y (nhãm ngÉu nhiªn víi nhiÒu
®èi t­îng häc sinh ®Ó hç trî cho ®èi t­îng häc sinh yÕu trong qu¸ tr×nh
thùc hµnh). C¸c nhãm cã thÓ tù cö nhãm tr­ëng cña nhãm m×nh.
C¸c b­íc tiÕn hµnh:
- Gi¸o viªn nªu vÊn ®Ò, yªu cÇu vµ néi dung thùc hµnh
- Gi¸o viªn h­íng dÉn cho häc sinh c¸c kÜ n¨ng thao t¸c trong bµi thùc
hµnh, thao t¸c mÉu cho häc sinh quan s¸t
- Tæ chøc h­íng dÉn c¸c nhãm thùc hµnh, gîi më, khuyÕn khÝch häc sinh
tÝch cùc ho¹t ®éng.
Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Tr­êng THCS Léc Thñy 6
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt l­îng giê thùc hµnh Tin häc 7
- GV qu¶n lÝ, gi¸m s¸t häc sinh thùc hµnh theo nhãm :
+ Trong qu¸ tr×nh häc sinh thùc hµnh, gi¸o viªn theo dâi quan s¸t vµ bæ
trî khi cÇn.
+ ChØ râ nh÷ng kÜ n¨ng, thao t¸c nµo ®­îc dµnh cho ®èi t­îng häc sinh
yÕu trong c¸c nhãm, nh÷ng kÜ n¨ng, thao t¸c nµo ®­îc dµnh cho ®èi t­îng
häc sinh kh¸ giái trong nhãm.
+ Ph¸t hiÖn c¸c nhãm thùc hµnh kh«ng cã hiÖu qu¶ ®Ó uèn n¾n ®iÒu
chØnh.
+ Lu«n cã ý thøc tr¸ch nhiÖm trî gióp tr¸nh can thiÖp s©u lµm h¹n chÕ
kh¶ n¨ng ®éc lËp s¸ng t¹o cña häc sinh.
+ Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hµnh, gi¸o viªn cã thÓ ®­a ra nhiÒu
c¸ch ®Ó thùc hiÖn thao t¸c gióp c¸c em rÌn luyÖn vµ n©ng cao kÜ n¨ng
+ X©y dung mèi quan hÖ th©n thiÖn, hîp t¸c gi÷a thÇy - trß, trß - trß
trong m«i tr­êng häc tËp an toµn.
- Gi¸o viªn cã thÓ kiÓm tra hiÖu qu¶ lµm viÖc cña c¸c nhãm b»ng c¸ch chØ
®Þnh 1 häc sinh trong nhãm thùc hiÖn l¹i c¸c thao t¸c ®· thùc hµnh. NÕu häc
sinh ®­îc chØ ®Þnh kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm g¾n cho c¸c
thµnh viªn trong nhãm, ®Æc biÖt lµ nhãm tr­ëng. Lµm ®­îc nh­ vÇy c¸c em
sÏ tù gi¸c vµ cã ý thøc h¬n trong häc tËp.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp:
+ Tæ chøc cho c¸c nhãm tù nhËn xÐt kÕt qu¶ thùc hµnh, nhãm tr­ëng
®iÒu hµnh - nhËn xÐt vÒ kÜ n¨ng, th¸i ®é häc tËp cña c¸c b¹n trong nhãm
+ Gi¸o viªn tæng kÕt, nhËn xÐt, bæ sung kiÕn thøc
Gi¸o viªn còng nªn cã nhËn xÐt ng¾n gän vÒ t×nh h×nh lµm viÖc cña c¸c
nhãm ®Ó kÞp thêi ®éng viªn, khuyÕn khÝch c¸c nhãm thùc hµnh tèt vµ rót
kinh nghiÖm ®èi víi c¸c nhãm ch­a thùc hµnh tèt.
Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Tr­êng THCS Léc Thñy 7
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt l­îng giê thùc hµnh Tin häc 7
2. VÝ dô minh ho¹ vÒ thiÕt kÕ vµ ®iÒu hµnh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng
cña tiÕt thùc hµnh
Bµi thùc hµnh 4: B¶ng ®iÓm cña líp em (T1)
1) ThiÕt kÕ bµi häc
a/ X¸c ®Þnh môc tiªu träng t©m cña bµi:
+ Häc sinh biÕt nhËp c¸c c«ng thøc vµ hµm vµo « tÝnh
+ BiÕt sö dông mét sè hµm c¬ b¶n Average, Max, Min.
X¸c ®Þnh c¸c kÜ n¨ng, kiÕn thøc c¸c ®èi t­îng häc sinh cÇn ®¹t:
+ §èi t­îng häc sinh yÕu: NhËp ®­îc c«ng thøc ®Ó tÝnh ®iÓm trung
b×nh, sö dông ®­îc mét sè hµm ®Ó tÝnh to¸n ë møc ®¬n gi¶n.
+ §èi t­îng häc sinh kh¸-giái: Sö dông kh¸ thµnh th¹o c«ng thøc, hµm
®Ó tÝnh to¸n
b/ ChuÈn bÞ phßng m¸y, thiÕt bÞ d¹y häc, sao chÐp mét sè tÖp b¶ng tÝnh
cña c¸c bµi thùc hµnh tr­íc cã liªn quan ®Õn bµi thùc hµnh (tÖp Danh sach
lop em, So theo doi the luc)
2)ThiÕt kÕ vµ ®iÒu hµnh tæ chøc ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh trªn líp.
Ho¹t ®éng 1: LËp c«ng thøc tÝnh ®iÓm trung b×nh
Môc tiªu: Häc sinh lËp ®­îc c«ng thøc ®Ó tÝnh ®iÓm trung b×nh
Ho¹t ®éng theo nhãm, ­u tiªn ®èi t­îng häc sinh yÕu
Sau khi ®· ph©n nhãm thùc hµnh phï hîp, gi¸o viªn tiÕn hµnh c¸c b­íc
- Nªu néi dung vµ c¸c yªu cÇu cña ho¹t ®éng 1
- H­íng dÉn häc sinh th¶o luËn theo nhãm víi yªu cÇu cña bµi tËp 1 tr­íc
khi b¾t tay vµo thùc hµnh tÝnh to¸n b»ng c¸c c©u hái sau:
? LËp c«ng thøc tÝnh ®iÓm trung b×nh như thế nµo
? C¸c thµnh phÇn trong c«ng thøc cã thÓ lµ nh÷ng ®èi t­îng nµo
- Gi¸o viªn thao t¸c cho c¸c nhãm quan s¸t, ®Æc biÖt lµ ®èi t­îng häc sinh
yÕu
- Tæ chøc h­íng dÉn cho c¸c nhãm thùc hµnh:
Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Tr­êng THCS Léc Thñy 8
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt l­îng giê thùc hµnh Tin häc 7
+ §èi t­îng häc sinh yÕu thao t¸c nhËp c«ng thøc ®Ó tÝnh ®iÓm trung
b×nh cña c¸c b¹n trong líp trong cét §iÓm trung b×nh , tÝnh ®iÓm trung b×nh
cña c¶ líp vµ ghi vµo « cuèi cïng cña cét §iÓm trung b×nh - H×nh 30. Cho
häc sinh lËp tõng c«ng thøc mét ®Ó ghi nhí. Gi¸o viªn quan s¸t, tuú tõng
tr­êng hîp cô thÓ ®Ó chØ dÉn thªm (VD: sö dông ®Þa chØ cña c¸c « thay cho
c¸c gi¸ trÞ cô thÓ trong «, sö dông ®Þa chØ cña khèi,...)
H×nh 30. B¶ng ®iÓm líp em
+ §èi t­îng häc sinh kh¸ -giái: Thao t¸c tÝnh ®iÓm trung b×nh cho c¸c
häc sinh trong danh s¸ch, tÝnh ®iÓm trung b×nh cña c¶ líp. Yªu cÇu häc sinh
ph¶i biÕt sö dông ®Þa chØ cña khèi trong c«ng thøc tÝnh to¸n. Víi ®èi t­îng
nµy gi¸o viªn cã thÓ rót ng¾n danh s¸ch häc sinh trong trang tÝnh ®Ó tr¸nh
viÖc c¸c em mÊt nhiÒu thêi gian vµo viÖc nhËp vµ chØnh söa sè liÖu trong
c«ng thøc.
H­íng dÉn cho häc sinh ghi l¹i mét sè kÕt qu¶ tÝnh b»ng c«ng thøc ®Ó so
s¸nh víi viÖc sö dông hµm trong ho¹t ®éng sau.
- Gi¸o viªn kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn ho¹t ®éng. Chó ý ®iÒu
chØnh mét sè lçi häc sinh sinh hay m¾c ph¶i trong qu¸ tr×nh thùc hµnh.
Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Tr­êng THCS Léc Thñy 9
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt l­îng giê thùc hµnh Tin häc 7
Ho¹t ®éng 2: Sö dông c¸c hµm ®Ó tÝnh to¸n
Môc tiªu: Häc sinh sö dông ®­îc c¸c hµm AVERAGE, MAX, MIN ®Ó tÝnh
to¸n
Víi ®èi tượng häc sinh yÕu: BiÕt sö dông hµm AVERAGE ®Ó tÝnh ®iÓm
trung b×nh, cơ bản sử dụng được các hàm Max, Min.
Víi ®èi t­îng häc sinh kh¸ - giái: sö dông ®­îc c¸c hµm AVERAGE,
MAX, MIN ®Ó tÝnh to¸n víi phÇn tham sè cña hµm ®a d¹ng
Tæ chøc ho¹t ®éng:
- Nªu néi dung vµ c¸c yªu cÇu cña ho¹t ®éng 2
- H­íng dÉn häc sinh th¶o luËn theo nhãm víi yªu cÇu cña bµi tËp víi c¸c
c©u hái sau:
? Sö dông hµm nµo ®Ó tÝnh ®iÓm trung b×nh
? §Ó x¸c ®Þnh ®iÓm trung b×nh cao nhÊt, thÊp nhÊt ta sö dông nh÷ng
hµm nµo
? C¸c thµnh phÇn trong tham sè cña hµm cã thÓ lµ nh÷ng ®èi t­îng
nµo
- Tæ chøc h­íng dÉn cho c¸c nhãm thùc hµnh:
+ §èi t­îng häc sinh yÕu thao t¸c sö dông hµm Average ®Ó tÝnh ®iÓm
trung b×nh cña c¸c b¹n trong líp trong cét §iÓm trung b×nh , tÝnh ®iÓm
trung b×nh cña c¶ líp vµ ghi vµo « cuèi cïng cña cét §iÓm trung b×nh. C¬
b¶n sö dông ®­îc c¸c hµm Max, Min ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc ®iÓm trung b×nh cao
nhÊt, thÊp nhÊt
+ §èi t­îng häc sinh kh¸ -giái: Thao t¸c tÝnh ®iÓm trung b×nh cho c¸c
häc sinh trong danh s¸ch, tÝnh ®iÓm trung b×nh cña c¶ líp b»ng hµm thÝch
hîp. Yªu cÇu häc sinh ph¶i biÕt sö dông ®Þa chØ cña c¸c «, khèi trong phÇn
tham sè cña c¸c hµm ®Ó tÝnh to¸n.
X¸c ®Þnh ®­îc ®iÓm trung b×nh cao nhÊt vµ thÊp nhÊt theo yªu cÇu cña bµi
tËp 3.
Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Tr­êng THCS Léc Thñy 10