Skkn một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh (toán 8)

  • 28 trang
  • file .pdf
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
ÊÂOØNG GIAÙO DÏÏ
C & ÑAØO TAÏ
O TÊ.ÊLEIKÏ
TEÂ
N ÑEÀTAØI:
MOÄT SOÁ KINH NGHIEÄM TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
NHOÙM CHO HOÏC SINH
GV: Bïø
ã TâxLeäÂïóeàè
Tìö ôø
èá TÂCS TìÛàè Êâïù
NAÊ
M ÂOÏ
C: 2008 - 2009
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
PHAÀN THÖÙ NHAÁT: ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Tìéèá ñö ôø
èá æéáã êâÛùt tìãekè kãèâ teácïûÛ ÑÛûèá tÛ ñÛõèeâï ìéõ: áãÛùé dïïc æÛøíö ï
èáâãeäê ñÛø
é tÛïé vÛøxÛâó dö ïèá céè èáö ôø
ã vö ø
Û êâïïc vïïxÛâó dö ïèá kãèâ teá– xÛõâéâã
tìö ôùc mÛét; vö ø
Û câïÛkè bx câé ñÛát èö ôùc bö ôùc vÛø
é áãÛã ñéÛïè êâÛùt tìãekè æÛâï dÛø
ã”.
QïÛè ñãekm cïûÛ ÑÛûèá tÛ áãÛùé dïïc æÛøëïéác íÛùcâ âÛø
èá ñÛàï, céã ñÛàï tö câé áãÛùé
dïïc æÛøñÛàï tö câé íö ïêâÛùt tìãekè, áãÛùé dïïc æÛøñéäèá æö ïc câïû óeáï æÛø
m tÛêèá êâÛùt
ã; æÛøíö ïèáâãeäê cïûÛ téÛø
tìãekè câæ íéácéè èáö ôø è dÛâè, æÛøâÛïèâ êâïùc
è ÑÛûèá, téÛø
cïûÛ méãã tâÛø
èâ vãeâè tìéèá téÛø
è xÛõâéäã ,æÛøèâãeäm vïïcïûÛ NâÛøèö ôùc , cÛùc ték
câö ùc , méïã èáÛø
èâ , méïã cÛáê ëïÛûè æóù . ÊâÛùt tìãekè áãÛùé dïïc ñÛø
é tÛïé êâÛûã áÛéè
vôùã èâï cÛàï êâÛùt tìãekè xÛõâéäã , tãeáè béä kâéÛ âéïc céâèá èáâeä vÛøcïûèá céáÛè
èãèâ ëïéác êâéø
èá . Ñéù æÛøëïÛè ñãekm xïóeâè íïéát tìéèá câãeáè æö ôïc êâÛùt tìãekè
kãèâ teáxÛõâéäã cïûÛ èö ôùc tÛ .
Nâö õèá èÛêm áÛàè ñÛâó ,cïø
èá vôùã íö ïêâÛùt tìãekè cïûÛ xÛõâéäã Béä GãÛùé dïïc –
ÑÛø
é tÛïé céù èâö õèá èáâãeâè cö ùï ñékã môùã veàGãÛùé dïïc, ñÛëc bãeät æÛøñékã môùã âìèâ
tâö ùc vÛøêâö ôèá êâÛùê áãÛûèá dÛïó “LÛáó âéïc íãèâ æÛø
m tìïèá tÛâm ”,dÛïó âéïc tâeé
âö ôùèá tícâ cö ïc vÛøtícâ âôïê . NâÛèm ñÛø
é tÛïé èâö õèá céè èáö ôø
ã câïû ñéäèá vÛø
íÛùèá tÛïé ,tâícâ èáâã vôùã méâã tìö ôø
èá æïéâè bãeáè ñéäèá , ñÛùê ö ùèá ñö ôïc íö ïêâÛùt
tìãekè veàkãèâ teáxÛõâéäã , ñÛëc bãeät æÛøíö ïèáâãeäê céâèá èáâãeäê âéÛù- âãeäè ñÛïã âéÛù
ñÛát èö ôùc . ÑekñÛùê ö ùèá ñö ôïc óeâï cÛàï tìeâè ñéø
ã âéûã èáö ôø
ã áãÛùé vãeâè kâéâèá
èâö õèá êâÛûã céù kãeáè tâö ùc vö õèá vÛø
èá ,mÛøcÛàè êâÛûã céù èâö õèá êâö ôèá êâÛùê
áãÛûèá dÛïó vÛøâìèâ tâö ùc dÛïó âéïc êâïøâôïê vôùã tììèâ ñéä èâÛäè tâö ùc cïûÛ âéïc íãèâ
.Tâeé ñxèâ âö ôùèá ñéù méät tìéèá èâö õèá âìèâ tâö ùc vÛøêâö ôèá êâÛùê mÛøcâïùèá tÛ
vÛäè dïïèá èâãeàï ñéù æÛøâìèâ tâö ùc dÛïó âéïc tâeé èâéùm vÛøêâö ôèá êâÛùê tâÛûé æïÛäè
èâéùm .
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
Âéïc tÛäê tâeé èâéùm æÛøméät êâö ôèá êâÛùê âéïc tÛäê mÛøtâeé ñéù âéïc íãèâ
tìéèá èâéùm tìÛé ñékã áãïùê ñôõ, âôïê tÛùc vôùã èâÛï tìéèá âéïc tÛäê .Âéïc íãèâ tìÛé
ñékã èâö õèá óù tö ôûèá vÛøkãeáè tâö ùc vôùã cÛùc tâÛø
èâ vãeâè tìéèá èâéùm ,èâö õèá âéïc
íãèâ céù kâÛû èÛêèá áãïùê ñôõèâö õèá âéïc íãèâ óeáï âôè .CÛùc tâÛø
èâ vãeâè cïûÛ èâéùm
tâÛm áãÛ tícâ cö ïc vÛøâôïê tÛùc vôùã èâÛï ñekæóèâ âéäã kãeáè tâö ùc vÛøkóû èÛêèá môùã .
Tìéèá kâéâèá kâí âéïc tÛäê, èáö ôø
ã âéïc kâéâèá câæ céù tìÛùcâ èâãeäm vôùã vãeäc
âéïc cïûÛ mìèâ mÛøcéø
è céù tìÛùcâ èâxeâm vôùã vãeäc âéïc cïûÛ cÛùc bÛïè kâÛùc tìéèá
èâéùm.Âìèâ tâö ùc âéïc tÛäê èâéùm kâéâèá céø
è æÛøvãeäc æóèâ âéäã tìã tâö ùc xïÛát êâÛùt tö ø
âö ùèá tâïù cÛù èâÛâè âéÛëc dé íôïkãekm tìÛ, mÛøæóèâ âéäã tìã tâö ùc céù tíèâ tÛäê tâek
.ÂéÛït ñéäèá âéïc tÛäê tâeé èâéùm èïéâã dö ôõèá méät méâã tìö ôø
èá âéïc tÛäê céù æôïã , ñÛõ
kâôã dÛäó vÛøêâÛùt âïó èÛêèá æö ïc tìm téø
ã , ñéäc æÛäê íÛùèá tÛïé câé âéïc íãèâ ,tÛïé
ñãeàï kãeäè câé âéïc íãèâ êâÛùt âãeäè vÛøáãÛûã ëïóeát èâö õèá vÛáè ñeàmôùã tìéèá èéäã
dïèá bÛø
ã âéïc .
Tïó èâãeâè ñektékcâö ùc câé âéïc íãèâ âéÛït ñéäèá âéïc tÛäê tâeé èâéùm céù âãeäï
ëïÛû tâì èáö ôø
ã tâÛàó cÛàè êâÛûã èÛém ñö ôïc èâö õèá óeáï téácô bÛûè veàcÛùcâ tâö ùc xÛâó
dö ïèá vÛøtékcâö ùc câé âéïc íãèâ âéÛït ñéäèá âéïc tÛäê tâeé èâéùm ìÛ íÛé ? Kâã ték
câö ùc câé âéïc íãèâ âéÛït ñéäèá èâéùm cÛàè ñÛûm bÛûé èâö õèá óeâï cÛàï áì ? Qïó tììèâ
tékcâö ùc âéÛït ñéäèá èâéùm èâö tâeáèÛø
é?
QïÛ èâãeàï èÛêm áãÛûèá dÛïó tâö ïc âãeäè tâeé êâö ôèá êâÛùê ñékã môùã, ëïÛ vãeäc
dö ïáãôøôû tìö ôø
èá mìèâ cïõèá èâö ôû cÛùc tìö ôø
èá bÛïè tìéèá èâö õèá ñôït tâÛé áãÛûèá
cïïm .QïÛ vãeäc tìÛé ñékã vôùã ñéàèá èáâãeäê cïõèá èâö ëïÛ tâÛm kâÛûé cÛùc tÛø
ã æãeäï
céù æãeâè ëïÛè, bÛûè tâÛâè xãè mÛïèâ dÛïè ñö Û ìÛ : “Moät soá kinh nghieäm toå chöùc
hoaït ñoäng nhoùm cho hoïc sinh” ñektâö ïc âãeäè óeâï cÛàï cïûÛ vãeäc ñékã môùã
êâö ôèá êâÛùê dÛïó âéïc èâÛèm áéùê êâÛàè èÛâèá cÛé câÛát æö ôïèá áãÛùé dïïc .
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
PHAÀN THÖÙ HAI : NHÖÕNG BIEÄN PHAÙP GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ
A/ Thöïc traïng :
ÊâÛûã èéùã ìÛèèá tâÛûé æïÛäè âéïc tÛäê tâeé èâéùm æÛøméät êâö ôèá êâÛùê môùã céù
èâãeàï ö ï tâeá.Tékcâö ùc câé âéïc íãèâ âéÛït ñéäèá âéïc tÛäê tâeé èâéùm èïéâã dö ôõèá
méät méâã tìö ôø
èá âéïc tÛäê céù æôïã . Tïó èâãeâè ëïÛ tâö ïc teádÛïó âéïc ôû tìö ôø
èá êâék
tâéâèá téâã tâÛáó ìÛèèá vÛáè ñeàâéÛït ñộng èâéùm céø
è èâãeàï ñãekm bÛát cÛäê , èâãeàï
æïùc âéÛït ñéäèá èâéùm céø
è mÛèá tíèâ âìèâ tâö ùc .Bãekï âãeäè ôû câéã âéïc íãèâ câÛïó
ñã câÛïó æÛïã æéäè xéäè ,mÛát tâôø
ã áãÛè dÛãè ñeáè tãeát dÛïó kâéâèá ñÛûm bÛûé ñïùèá tâôø
ã
áãÛè. ÂéÛït ñéäèá cïûÛ èâéùm tâö ôø
èá tÛäê tìïèá vÛø
é méät íéáñéáã tö ôïèá âéïc íãèâ
kâÛù áãéûã ,tìéèá kâã cÛùc em óeáï keùm èáéàã xem æÛáó vì âéÛëc tïït âÛäï kâéâèá tâeé
kxê cÛùc bÛïè , ñÛø
èâ êâÛûã veà câéã kâã câö Û kxê âãekï ìÛ vÛáè ñeà cÛàè tâÛûé æïÛäè
.DÛãè ñeáè âéÛït ñéäèá âéïc tÛäê tâeé èâéùm câö Û ñÛït âãeäï ëïÛû cÛé .
Tâéâèá ëïÛ méät íéátãeát âéïc ñÛàï èÛêm téâã xeùt tâÛáó veàóù tâö ùc tékcâö ùc , veàkỷõ
èÛêèá cïõèá èâö keát ëïÛû ñÛït ñö ôïc cïûÛ âéïc íãèâ tìéèá âéÛït ñéäèá âéïc tÛäê tâeé
èâéùm céø
è tâÛáê , cïïtâek:
Lôùp Só soá Toát Khaù Trung bình Yeáu
84 38 10,5% 29% 42,1% 18,4%
(4em) (11em ) (16 em ) (7 em )
89 41 17,1 % 31,5 % 36,6 % 14,6 %
( 7em ) ( 13 em ) (15 em ) (6em )
B/ Nhöõng nguyeân nhaân
* Ñéáã vôùã áãÛùé vãeâè :
- Câö Û xÛâó dö ïèá tékcâö ùc téát câé cÛùc èâéùm âéÛït ñéäèá .
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
- GãÛùé vãeâè câö Û Ûùê dïïèá ëïó tììèâ cïûÛ êâö ôèá êâÛùê tâÛûé æïÛäè èâéùm méät
cÛùcâ téát èâÛát.Neâè tìéèá kâã Ûùê dïïèá dÛïó âéïc vÛãè céø
è æïùèá tïùèá ,câö Û êâÛùt
âïó âeát tÛùc dïïèá .
- GãÛùé vãeâè íôïâeát áãôøkâéâèá dÛùm câé âéïc íãèâ tâÛûé æïÛäè æÛâï, céù áì tâÛéc
mÛéc áãÛùé vãeâè áãÛûã ëïóeát èáÛó, câö Û ñekcâé âéïc íãèâ tö ïtâÛùé áôõtâÛéc mÛéc,
áãÛùé vãeâè céø
è èéùã èâãeàï.
-Néäã dïèá vÛáè ñeàtâÛûé æïÛäè mÛøáãÛùé vãeâè ñö Û ìÛ câé âéïc íãèâ câö Û êâïøâôïê
vôùã kâÛû èÛêèá ,câö Û kícâ tâícâ ñö ôïc âö ùèá tâïù âéïc tÛäê cïûÛ âéïc íãèâ .Neáï vÛáè
ñeàtâÛûé æïÛäè èâéùm ëïÛù deã,ëïÛù tâÛáê íeõæÛø
m câé âéïc íãèâ câïû ëïÛè kâéâèá æÛø
m
vãeäc .Náö ôïc æÛïã vÛáè ñeàñö Û ìÛ ëïÛù kâéù ,ëïÛù cÛé âéïc íãèâ kâéâèá tâektìÛèâ æïÛäè
ñekáãÛûã ëïóeát ñö ôïc .
* Ñéáã vôùã âéïc íãèâ
- Tìéèá tâö ïc teácÛùc em âéïc íãèâ ëïeè vôùã cÛùcâ âéïc tìïóeàè tâéáèá tâÛàó ñéïc -
tìéøáâã vôùã tâö ïc teáèÛø
ó âéïc íãèâ véâtìèâ tìôû èeâè bx ñéäèá tìéèá ëïÛù tììèâ tãeáê
tâï kãeáè tâö ùc .
- Âéïc íãèâ céø
è æïùèá tïùèá, tìéèá èâéùm câö Û tâÛät íö ïbãeát áãïùê ñôõèâÛï.
- Âéïc íãèâ céø
è tâïïñéäèá tìéèá ëïÛù tììèâ tãeáê tâï bÛø
ã áãÛûèá ,èáïóeâè èâÛâè
câíèâ æÛøcÛùc em kâéâèá câxï éâè æÛïã bÛø
ã cïõvÛøcâïÛkè bxbÛø
ã môùã câï ñÛùé .
- KâÛû èÛêèá èâÛäè tâö ùc cïûÛ âéïc íãèâ câö Û tâÛät ñéàèá ñeàï ñÛëc bxeât æÛøâÛïè câeá
tìéèá vãeäc tãeáê tâï cïûÛ méät íéáem æÛøâéïc íãèâ dÛâè téäc ít èáö ôø
ã.
- Méät íéáâéïc íãèâ céù óù tâö ùc âéïc tÛäê câö Û téát mÛèá tíèâ æ æÛïã ,èáâó ìÛèèá
êâÛàè vãeäc tâÛûé æïÛäè èâéùm ñéù câæ æÛøcïûÛ cÛùc bÛïè kâÛù áãéûã vÛødö ïÛ cô âéäã âéÛït
ñéäèá èâéùm ñekæÛø
m vãeäc ìãeâèá .
Tö øèâö õèá tâö ïc tìÛïèá èeâï tìeâè téâã tâÛáó ìÛèèá cÛàè êâÛûã xem xeùt èâìè èâÛäè
æÛïã ñekêâö ôèá êâÛùê tâÛûé æïÛäè èâéùm êâÛùt âïó âeát vÛã tìéøñem æÛïã âãeäï ëïÛû cÛé
tìéèá ëïÛù tììèâ dÛïó âéïc âãeäè èÛó .
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
C/ Moät soá bieän phaùp thöïc hieän :
Ñekáãïùê câé vãeäc tékcâö ùc âéÛït ñéäèá èâéùm câé âéïc íãèâ ñö ôïc tâÛø
èâ céâèá
vÛøñÛït keát ëïÛû cÛé âôè téâã ñÛõtâö ïc âãeäè méät íéábãeäè êâÛùê íÛï :
1/ Xaây döïng toå chöùc : XÛâó dö ïèá tékcâö ùc æÛøméät kâÛâï kâéâèá keùm êâÛàè
ëïÛè tìéïèá èéù áéùê êâÛàè ëïóeát ñxèâ íö ïtâÛø
èâ céâèá vÛøâãeäï ëïÛû ñÛït ñö ôïc kâã
âéÛït ñéäèá èâéùm .Vì vÛäó ,mïéáè xÛâó dö ïèá ñö ôïc tékcâö ùc tâÛø
èâ céâèá vÛødïó tìì
téát âéÛït ñéäèá cïûÛ cÛùc èâéùm âéïc tÛäê áãÛùé vãeâè cÛàè tâö ïc âãeäè méät íéáèâãeäm vïï
vÛøbãeäè êâÛùê íÛï :
- NáÛó tö øñÛàï èÛêm téâã ñÛõxÛâó dö èá (âìèâ tâÛø
èâ ) cÛùc èâéùm âéïc tÛäê .Méät íéá
kãekï èâéùm êâïøâôïê vôùã ñãeàï kãeäè tâö ïc teáôû ñxÛ êâö ôèá èâö ñãeàï kãeäè veàcô
íôû vÛät câÛát (bÛø
è áâeá,êâéø
èá âéïc tâãeát bxèáâe èâìè … ) ñéù æÛø:
+ Nâéùm ñéâã - âÛó èâéùm 3-4 âéïc íãèâ (èâéùm 2 âéïc íãèâ èáéàã áÛàè èâÛï âÛó
èâéùm tâeé bÛø
è)
+ Nâéùm 6-8 âéïc íãèâ (2 bÛø
è âéïc íãèâ èáéàã áÛàè èâÛï )
+ Nâéùm 9-12 âéïc íãèâ (3 bÛø
è âéïc íãèâ èáéàã áÛàè èâÛï : bÛø
è tìeâè ,bÛø
è dö ôùã
,bÛø
è áãö õÛ )
Tìéèá ñéù cÛùc kãekï èâéùm 1bÛø
è vÛø2 bÛø
è âéïc íãèâ èáéàã áÛàè èâÛï ñö ôïc íö û
dïïèá èâãeàï èâÛát vì èéù céù èâãeàï æôïã tâeá,kâã âéÛït ñéäèá èâéùm âéïc íãèâ ít dã
câïóekè câéã èáéàã ñôõtéáè tâôø
ã áãÛè vÛøêâïøâôïê vôùã ñãeàï kãeäè bÛø
è áâeáôû ñxÛ
êâö ôèá .Vôùã cÛùcâ êâÛâè èâéùm èâö tìeâè tâì íéábÛø
è ôû méãã dÛõó êâÛûã æÛøíéácâÛüè .
Kâã âìèâ tâÛø
èâ èâéùm téâã ñÛõæö ï óù veàvÛáè ñeàxeáê câéãèáéàã câé âéïc íãèâ :
+ Xeè keõñéáã tö ôïèá âéïc íãèâ kâÛù áãéûã – tìïèá bìèâ -óeáï ñÛëc bãeät æö ï óù ñeáè
ñéáã tö ôïèá âéïc íãèâ æÛøcéè em dÛâè téäc ít èáö ôø
ã.
+ Xeè keõáãö õÛ âéïc íãèâ èÛm vÛøâéïc íãèâ èö õ,âéïc íãèâ mÛïèâ dÛïè tö ïtãè vÛøâéïc
íãèâ èâïùt èâÛùt tö ïtã .
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
+ Xeè keõáãö õÛ âéïc íãèâ céù kâÛû èÛêèá dãeãè ñÛït téát vôùã âéïc íãèâ céù kâÛû èÛêèá
dãeáè ñÛït óeáï .
Vãeäc xeáê câéã èáéàã èâö vÛäó áãïùê câé cÛùc èâéùm céù èÛêèá æö ïc ñéàèá ñeàï èâÛï
,kâéâèá èâéùm èÛø
é bx Ûùê æö ïc tÛâm æóù æÛøèâéùm mìèâ keùm âôè , vì tâeá ít èâãeàï
cïõèá æÛø
m Ûûèâ âö ôûèá ñeáè câÛát æö ôïèá âéïc tÛäê cïûÛ cÛùc em . Ñéàèá tâôø
ã tìéèá
méãã èâéùm èeâè céù ñïû cÛùc ñéáã tö ôèá âéïc íãèâ ,cÛùc ñéáã tö ôïèá kâÛùc èâÛï èÛø
ó íeõ
békíïèá câé èâÛï (kâÛéc êâïïc èâö õèá âÛïè câeáêâÛùt âïó èâö õèá tâeámÛïèâ )vÛø
áãïùê ñôõèâÛï cïø
èá âéÛø
è tâÛø
èâ èâãeäm vïïâéïc tÛäê .
Tìéèá áãÛã ñéÛïè ñÛàï téâã dÛø
èâ tâôø
ã áãÛè tâícâ âôïê ñekxÛâó dö ïèá vÛøìeø
è kóõ
èÛêèá tö ïñãeàï âÛø
èâ âéÛït ñéäèá tìéèá èâéùm (èâÛát æÛøèâéùm 2 bÛø
è ,3 bÛø
è âéïc íãèâ
èáéàã áÛàè èâÛï ) câé âéïc íãèâ ; ñÛëc bãeät æÛøcÛùc èâéùm tìö ôûèá vÛøtâö kóù .CÛùc kỹõ
èÛêèá ñéù æÛø: CÛùcâ áãÛé vãeäc câé tö ø
èá tâÛø
èâ vãeâè tìéèá èâéùm ,cÛùcâ tâÛûé æïÛäè
,cÛùcâ áâã keát ëïÛû tâÛûé æïÛäè ,cÛùcâ tììèâ bÛø
ó bÛùé cÛùé keát ëïÛû tâÛûé æïÛäè .Tìéèá
áãÛã ñéÛïè èÛø
ó téâã câæ ñxèâ vÛøêâÛâè céâèá céáñxèâ èâéùm tìö ôø
èá vÛøtâö kóù èâéùm
câé méät íéáâéïc íãèâ (kâÛù ,áãéûã .bÛïé dÛïè ,tö ïtãè )ñÛûm èâãeäm , ñekèâéùm tìö ôûèá
vÛøtâö kóù céù ñïû tâôø
ã áãÛè cÛàè tâãeát ìeø
è cÛùc kóõèÛêèá èéùã tìeâè .
Kâã cÛùc èâéùm ñÛõxÛâó dö ïèá ñö ôïc èeàèeáê âéÛït ñéäèá âéïc tÛäê vÛøtö ïëïÛûè téát
(tö ïñãeàï âÛø
èâ téát )èáâóÛ æÛøcÛùc èâéùm tìö ôûèá vÛøtâö kóù ñãeàï âÛø
èâ téát cÛùc tâÛø
èâ
vãeâè tìéèá èâéùm bãeát êâéáã âôïê tö ïáãÛùc ,èâxê èâÛø
èá , Ûêè óù vÛøcéù câÛát æö ôïèá
tìéèá vãeäc âéÛø
è tâÛø
èâ èâãeäm vïïâéïc tÛäê .Tâì áãÛùé vãeâè èeâè tÛïé cô âéäã câé
èâö õèá tâÛø
èâ vãeâè céø
è æÛïã tìéèá cÛùc èâéùm tÛäê æÛø
m téktìö ôûèá vÛøtâö kóù . Ñãeàï
ñéù íeõáãïùê câé âÛàï âeát âéïc íãèâ tìéèá èâéùm ñeàï céù cô âéäã ìeø
è æïóeäè cÛùc kóõ
èÛêèá : Ñãeàï âÛø
èâ âôïê tÛùc vÛøkóõèÛêèá tö ïâéÛït ñéäèá .
2/ Khi toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm caàn thöïc hieän nhöõng yeâu caàu sau :
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
Thöù nhaát :XÛùc ñxèâ èéäã dïèá âéÛït ñéäèá èâéùm méät cÛùcâ tâícâ ñÛùèá ,kâéâèá
êâÛûã bÛát cö ù èéäã dïèá èÛø
é cïõèá cÛàè ñem ìÛ tâÛûé æïÛäè ,èâö õèá óù ñôè áãÛûè cÛù
èâÛâè âéïc íãèâ céù tâekáãÛûã ëïóeát ñö ôïc tâì kâéâèá èeâè ñÛët ìÛ âéÛït ñéäèá èâéùm
,mÛøêâÛûã æÛøèâö õèá vÛáè ñeàtö ôèá ñéáã kâéù vÛøæôùè cÛàè céù íö ïâôïê tÛùc cïûÛ tÛäê tâek
tâì môùã dïø
èá tôùã âìèâ tâö ùc èÛø
ó.
Ví duï :
Ví dïï1/ Kâã dÛïó bÛø
ã : Tíèâ câÛát câãÛ âeát cïûÛ méät tékèá - (TéÛùè íéáâéïc-æôùê 6
tÛäê 1).
CÛùc tíèâ câÛát 1 vÛø2 ñö ôïc ìïùt ìÛ dö ôùã âìèâ tâö ùc tékèá ëïÛùt âéÛù tö øvãeäc tékèá
âôïê èâö õèá èâÛäè xeùt ëïÛ èâãeàï ví dïïcïïtâek,vì tâeáñekìïùt ìÛ 2 èéäã dïèá tíèâ
câÛát ôû tìéèá bÛø
ã èÛø
ó téâã ñÛõcâé âéïc íãèâ âéÛït ñéäèá èâéùm vôùã èéäã dïèá íÛï :
1/ Û/Vãeát 2 íéácâãÛ âeát câé 6. Xeùt xem tékèá cïûÛ câïùèá céù câãÛ âeát
câé 6 kâéâèá ?-Rïùt ìÛ èâÛäè xeùt .
b/Vãeát 2 íéácâãÛ âeát câé 7 .Xeùt xem tékèá cïûÛ câïùèá céù câãÛ âeát câé 7
kâéâèá ? – Rïùt ìÛ èâÛäè xeùt .
2/ Û/Vãeát 2 íéátìéèá ñéù céù méät íéákâéâèá câãÛ âeát câé 4 ,íéácéø
è æÛïã câãÛ âeát
câé 4 .Xeùt xem tékèá cïûÛ câïùèá céù câãÛ âeát câé 4 kâéâèá ? – Rïùt ìÛ èâÛäè xeùt .
b/Vãeát 2 íéátìéèá ñéù céù méät íéákâéâèá câãÛ âeát câé 7,íéácéø
è æÛïã câãÛ âeát
câé 7 – Xeùt xem tékèá cïûÛ câïùèá céù câãÛ âeát câé 7 kâéâèá ? – Rïùt ìÛ èâÛäè xeùt .
Tìéèá tÛäê âôïê cÛùc íéátö ïèâãeâè céù èâãeàï cÛëê íéátâéÛû mÛõè cÛùc ñãeàï kãeäè
tìeâè vì tâeákâã câé cÛùc em âéÛït ñéäèá èâéùm ,méãã tâÛø
èâ vãeâè íeõcéù méät cÛëê íéá
kâÛùc èâÛï èâö èá cïéáã cïø
èá cÛùc em èâÛäè tâÛáó ìÛèèá vôùã èâö õèá cÛëê íéákâÛùc
èâÛï èeáï cÛùc íéátìéèá cÛëê íéáèÛø
é ñéù æÛàè æö ôït câãÛ âeát câé 6 tâì tékèá cïûÛ
câïùèá câãÛ âeát câé 6 ; æÛàè æö ôït câãÛ âeát câé 7 tâì tékèá cïûÛ câïùèá câãÛ âeát câé
7 vÛøtìéèá méãã cÛëê íéáñéù èeáï céù méät íéáâÛïèá èÛø
é kâéâèá câãÛ âeát câé 4 íéá
céø
è æÛx câãÛ âeát câé 4 âÛó méät íéáèÛø
é ñéù kâéâèá câãÛ âeát câé 7 íéácéø
è æÛïã câãÛ
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
âeát câé 7 tâì tékèá cïûÛ câïùèá kâéâèá câãÛ âeát câé 4 ,âÛó kâéâèá câãÛ âeát câé 7
.Tö øñéù cÛùc em ìïùt ìÛ cÛùc tíèâ câÛát câãÛ âeát cïûÛ méät tékèá mÛèá tíèâ tâïóeát
êâïïc âôè .Âôè èö õÛ vôùã âÛã bÛø
ã téÛùè tìeâè ñéø
ã âéûã êâÛûã céù íö ïcâïèá íö ùc cïûÛ méïã
tâÛø
èâ vãeâè cïø
èá tâÛm áãÛ áãÛûã tâì cÛùc em môùã ñö ôïc méät èâÛäè xeùt âéÛø
è âÛûé .
Ví dïï2 : Kâã dÛïó bÛø
ã : Tíèâ câÛát cô bÛûè cïûÛ êâÛâè íéá. ( Séáâéïc - æôùê 6 )
ÊâÛàè æïóeäè tÛäê cïûèá céátéâã câé cÛùc em âéÛït ñéäèá èâéùm ñekáãÛûã ëïóeát bÛø
ã
téÛùè íÛï : OÂ
èá ñÛèá kâïóeâè câÛùï ñãeàï áì? Ñãeàè íéátâícâ âôïê vÛø
é éâtìéáèá ñek
céù âÛã êâÛâè íéábÛèèá èâÛï, íÛï ñéù vãeát cÛùc câö õtö ôèá ö ùèá vôùã cÛùc íéátìm ñö ôïc
vÛø
é éâôû âÛã déø
èá cïéáã cïø
èá em íeõtìÛû æôø
ã ñö ôïc cÛâï âéûã èeâï tìeâè :
3 15 11 44 1 16 7 21
A.  ; E.  ; K.  ; S. 
5 25 4 15
 7  28 8 9 3 36
T.  ; M.  ; G.  ; C. 
8 13 39 12 36 84
5  22 5 6 18
Y.  ; I.  ; O.  ; N. 
9 63 11 121 7 28 54
7 20 7 20 18 -27 24 25 -2 45 25 32
7 20 18 -27 25 -35 18 100 18 64 -2 24
BÛø
ã téÛùè æÛøkeát ëïÛû ñekkãekm tìÛ kâÛû èÛêèá tãeáê tâï bÛø
ã cïûÛ cÛùc em veà tíèâ
câÛát cô bÛûè cïûÛ êâÛâè íéá.Âôè tâeáèö õÛ keát ëïÛû bÛø
ã téÛùè æÛøæôø
ã kâïóeâè bÛûé cÛùc
em céááÛéèá câÛêm câæ âéïc tÛäê tâì íeõtâÛø
èâ céâèá . Vôùã bÛø
ã téÛùè èÛø
ó ìéõìÛø
èá
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
cÛàè êâÛûã céù íö ïcâïèá íö ùc cïûÛ èâãeàï èáö ôø
ã tâì céâèá vãeäc íeõâéÛø
è tâÛø
èâ íôùm
âôè .
Ví dïï3 : Kâã dÛïó bÛø
ã : Tíèâ câÛát cô bÛûè cïûÛ êâeùê céäèá êâÛâè íéá.
Ñekìïùt ìÛ cÛùc tíèâ câÛát cô bÛûè cïûÛ êâeùê céäèá cÛùc êâÛâè íéátéâã ñÛõcâé âéïc
íãèâ âéÛït ñéäèá èâéùm tâÛûé æïÛäè cÛùc cÛâï âéûã íÛï :
2 3 3 2
1/Tíèâ vÛøíé íÛùèâ :  vÛø  . Tö øñéù ìïùt ìÛ êâeùê céäèá êâÛâè íéácéù
3 5 5 3
tíèâ câÛát áì ?
1 1 4 1 1 4 
2/Tíèâ vÛøíé íÛùèâ :   + vÛø     . Tö øñéù ìïùt ìÛ êâeùê céäèá
3 2  3 3  2 3
êâÛâè íéácéù tíèâ câÛát áì ?
2 2
3/Tíèâ vÛøíé íÛùèâ :  0 vÛø0 + .Tö øñéù ìïùt ìÛ êâeùê céâèá êâÛâè íéácéù tíèâ
3 3
câÛát áì ?
Tö øvãeäc âéÛït ñéäèá èâéùm âéïc íãèâ êâÛûã ìïùt ìÛ ñö ôïc cÛùc tíèâ câÛát cô bÛûè cïûÛ
êâeùê céäèá êâÛâè íéá: Tíèâ câÛát áãÛé âéÛùè ,tíèâ câÛát keát âôïê ,tíèâ câÛát céäèá
vôùã íéá0 .
Ví dïï4 : Kâã dÛïó bÛø
ã âìèâ tâéã (âìèâ âéïc æôùê 8), êâÛàè câö ùèá mãèâ ñxèâ æóù
veàtíèâ câÛát âìèâ tâéã:
Trong hình thoi :
a) Hai ñöôøng cheùo vuoâng goùc vôùi nhau
b) Hai ñöôøng cheùo laø caùc ñöôøng phaân giaùc cuûa caùc goùc cuûa hình thoi
B
1 2
1 2
A C
O
D
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
céù tâekcâö ùèá mãèâ ñãèâ æóù tìeâè tâeé èâãeàï cÛùcâ kâÛùc èâÛï, ñekêâÛùt âïó ñö ôïc
tíèâ tícâ cö ïc íÛùèá tÛïé cïûÛ âéïc íãèâ téâã câé cÛùc em tâÛûé æïÛäè èâéùm ñektìm
cÛùcâ câö ùèá mãèâ íÛï ñéù tììèâ bÛø
ó âö ôùèá câö ùèá mãèâ cïûÛ èâéùm mìèâ .
Céù tâek:
CÛùcâ 1 : Câö ùèá mãèâ tâeé âö ôùèá èâö íÛùcâ áãÛùé kâéÛ
CÛùcâ 2 : Câö ùèá mãèâ tâeé âö ôùèá íÛï
BD æÛøêâÛâè áãÛùc cïûÛ B AC  BD
 
B1  B2 O1  O2 (dé O1  O2  1800 )
 

AOB  COB
CÛùcâ 3 : Sö û dïïèá tíèâ câÛát ñö ôø
èá tìïèá tìö ïc cïûÛ ñéÛïè tâÛúèá .
Nâö õèá vÛáè ñeàtìeâè téâã èáâó cÛàè êâÛûã céù íö ïâôïê tÛùc tìÛé ñékã tâÛûé æïÛäè tâì cÛùc
em môùã tìm ñö ôïc èâãeàï âö ôùèá câö ùèá mãèâ kâÛùc èâÛï vÛøtâéâèá ëïÛ vãeäc tâÛûé
æïÛäè áãïùê cÛùc em kâÛéc íÛâï kãeáè tâö ùc âôè vÛøêâÛùt âïó tíèâ íÛùèá tÛïé tìéèá âéïc
tÛäê.
Ví dïï5 : Kâã dÛïó bÛø
ã Ö ôùc vÛøBéäã (Séáâéïc 6) .
ÊâÛàè tìm Ö ôùc vÛøBéäã cïûÛ méät íéá: Tìeâè cô íôû cÛùc em ñÛõâekï kâÛùã èãeäm :
TâeáèÛø
é æÛøÖ ôùc ,æÛøBéäã cïûÛ méät íéá.Téâã câé cÛùc em tâÛûé æïÛäè èâéùm tâeé óeâï
cÛàï :
-Tìm cÛùc ö ôùc cïûÛ 8 . Tö øñéù ìïùt ìÛ cÛùcâ tìm ö ôùc cïûÛ méät íéá?.
-Tìm cÛùc béäã cïûÛ 7 . Tö øñéù ìïùt ìÛ cÛùcâ tìm béäã cïûÛ méät íéá?
Vôùã vÛáè ñeàtìeâè cïõèá cÛàè céù íö ïâôïê tÛùc tìÛé ñékã áãö õÛ cÛùc tâÛø
èâ vãeâè,
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
céù tâekem A tìm béäã cïûÛ 7 æÛø0 ; em B: 14 ;em C: 7 ; em D: 21… . Tö øñéù cÛùc
em ìïùt ìÛ ñö ôïc tékèá ëïÛùt veàcÛùcâ tìm béäã .Tö ôèá tö ïèâö vôùã vãeäc tìm ö ôùc .
Ví dïï6 : BÛø
ã tÛäê 155 /tìéèá tãeát æïóeäè tÛäê (TìÛèá 59/ SéáÂéïc 6- tÛäê 1)
Câé bÛûèá
Û 6 150 28 50
b 4 20 15 50
Ö CLN (Û;b) 2
BCNN (Û;b) 12
Ö CLN (Û;b) .BCNN (Û;b) 24
Û.b 24
a/ Ñieàn vaøo caùc oâ troáng cuûa baûng .
b/ So saùnh tích ÖCLN (a;b). BCNN(a,b) vôùi tích a.b .
Ñéáã vôùã bÛø
ã tÛäê èÛø
ó téâã cïõèá câé cÛùc em âéÛït ñéäèá èâéùm ñekvãeäc êâéáã âôïê
cïûÛ cÛùc tâÛø
èâ vãeâè tìéèá èâéùm vÛáè ñeà áãÛûã ëïóeát bÛø
ã téÛùè ñö ôïc èâÛèâ âôè
.Tïó èâãeâè vôùã dÛïèá bÛø
ã tÛäê tâeáèÛø
ó áãÛùé vãeâè cÛàè câïÛkè bxêâãeáï âéïc tÛäê íÛüè
câé cÛùc èâéùm .Vôùã æéÛïã âéÛït ñéäèá èâéùm èÛø
ó tÛïé câé cÛùc em tíèâ èâÛèâ èâeïè
âôïê tÛùc tìéèá céâèá vãeäc .
Thöù hai : Ñektâö ïc âãeäè âéÛït ñéäèá èâéùm câé tâÛø
èâ céâèá áãÛùé vãeâè êâÛûã èÛém
ñö ôïc ñö ôïc cÛùc dÛïèá âìèâ tâö ùc âéïc tÛäê tâeé èâéùm céù âÛã dÛïèá ñéù æÛø:
+ DÛïèá âìèâ tâö ùc âéïc tÛäê tâeé èâéùm tâéáèá èâÛát :Vôùã dÛïèá âìèâ tâö ùc èÛø
ó tÛát
cÛû âéïc íãèâ ñeàï tâö ïc âãeäè èâö õèá èâãeäm vïïèâö èâÛï ,céù èáâóÛ æÛøáãÛùé vãeâè
èeâï cÛâï âéûã ,âÛó ñö Û ìÛ méät íéávÛáè ñeàtÛát cÛû cÛùc èâéùm cïø
èá tâÛûé æïÛäè .
+ DÛïèá âìèâ tâö ùc âéïc tÛäê tâeé èâéùm êâÛâè âéÛù : Vôùã dÛïèá èÛø
ó âéïc íãèâ ôû
méãã èâéùm kâÛùc èâÛï tâö ïc âãeäè èâö õèá èâãeäm vïïkâÛùc èâÛï tìéèá èéäã dïèá
méät bÛø
ã âéïc .
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
GãÛùé vãeâè cÛàè xÛùc ñxèâ vôùã èéäã dïèá èÛø
é cÛàè tékcâö ùc âéÛït ñéäèá èâéùm vôùã
dÛïèá âìèâ tâö ùc èÛø
é.
Ví duï : -ÔÛví dïï1(èeâï ôû tìeâè ) câéïè âìèâ tâö ùc âéïc tÛäê tâeé èâéùm tâéáèá èâÛát.
-Ô Ûví dïï2, 6 ( èeâï tìeâè) , kãeáè tâö ùc ñekvÛäè dïïèá vÛø
é vãeäc tìm cÛùc íéá
ñãeàè vÛø
é éâtìéáèá tìéèá cÛùc cÛâï tìeâè æÛøèâö èâÛï , èâö èá câæ kâÛùc èâÛï veàcéè
íéá. Vì tâeáèeâè câéïè âìèâ tâö ùc âéïc tÛäê tâeé èâéùm êâÛâè âéÛù ñekbÛø
ã téÛùè ñö ôïc
áãÛûã ëïóeát èâÛèâ âôè. CâÛúèá âÛïè ôû ví dïï2 téâã câãÛ tâÛø
èâ 6 èâéùm , méãã èâéùm
2 bÛø
è âéïc íãèâ èáéàã áÛàè èâÛï vÛøtâö ïc âãeäè âÛã cÛâï
* Méät dÛïèá éâtìéáèá cÛàè ñãeàè ôû mÛãï
* Méät dÛïèá éâtìéáèá cÛàè ñãeàè ôû tö û.
Cïïtâek:
3 15 8
Nâéùm 1 : A.  ; M.  ;
5 13 39
7 21 3 36
Nâéùm 2 : S.  ; C. 
15 84
11 44 9
Nâéùm 3 : E.  ; G.  ;
25 12 36
 7  28 5
Nâéùm 4 : T.  ; Y. 
8 9 63
1 16 5
Nâéùm 5 : K.  ; O.  ;
4 7 28
 22 6 18
Nâéùm 6 : I..  ; N. 
11 121 54
SÛï ñéù áéïã ñÛïã dãeäè cÛùc èâéùm æeâè ñãeàè vÛø
é êâÛàè bÛø
ã cïûÛ mìèâ .Kâã ñÛõñÛàó ñïû
cÛùc keát ëïÛû áãÛùé vãeâè íö ûÛ bÛø
ã âéÛø
è câæèâ .
- ÔÛví dïï3 ( èeâï tìeâè ) : Tìö ôø
èá âôïê èÛø
ó áãÛùé vãeâè tïèá ìÛ èâãeàï èéäã
dïèá cÛàè tâÛûé æïÛäè vì tâeátéâã câéïè âìèâ tâö ùc âéÛït ñéäèá tâeé èâéùm êâÛâè âéÛù .
Cïïtâek: (CâãÛ tâÛø
èâ 6 èâéùm, méãã èâéùm 2 bÛø
è âéïc íãèâ èáéàã áÛàè èâÛï )
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
Nâéùm 1vÛø2 : Tíèâ vÛøíé íÛùèâ cÛâï 1 .Tö øñéù ìïùt ìÛ èâÛäè xeùt êâeùê céäèá êâÛâè
íéácéù tíèâ câÛát áì ?
Nâéùm 3 vÛø4 : Tíèâ vÛøíé íÛùèâ cÛâï 2 .Tö øñéù ìïùt ìÛ èâÛäè xeùt êâeùê céäèá êâÛâè
íéá céù tíèâ câÛát áì ?
Nâéùm 5 vÛø6 : Tíèâ vÛøíé íÛùèâ cÛâï 3 .Tö øñéù ìïùt ìÛ èâÛäè xeùt êâeùê céäèá êâÛâè
íéá céù tíèâ câÛát áì ?
Tékèá âôïê cÛùc èâÛäè xeùt ìïùt ìÛ tö øcÛùc èâéùm tÛ céù tíèâ câÛát cô bÛûè cïûÛ êâÛâè íéá
- CÛùc ví dïï4,5 (èeâï tìeâè ) câéïè âìèâ tâö ùc âéïc tÛäê tâeé èâéùm tâéáèá èâÛát
Thöù ba : Kâã tékcâö ùc âéÛït ñéäèá èâéùm cÛàè ëïó ñxèâ vÛødÛø
èâ méät æö ôïèá
tâôø
ã áãÛè tâícâ âôïê ñïû ñektâÛûé æïÛäè .TïóøvÛø
é mö ùc ñéäcÛâï âéûã âÛó óeâï cÛàï bÛø
ã
tÛäê dÛø
ã âÛó èáÛéè . Ñéàèá tâôø
ã êâÛûã âÛïè ñxèâ tâôø
ã áãÛè câé méät âéÛït ñéäèá
èâéùm æÛøbÛé èâãeâï êâïùt ñekcÛùc em tÛäê tìïèá tö dïó vÛø
é vãeäc áãÛûã ëïóeát óeâï
cÛàï cïûÛ áãÛùé vãeâè .Céø
è tâôø
ã ñãekm óeâï cÛàï âéÛït ñéäèá èâéùm æÛøêâïøâôïê vôùã
tãeáè tììèâ bÛø
ã áãÛûèá .
Thöù tö : TÛïé íö ïáÛéè keát tâÛät íö ïtìéèá èâéùm .
VÛã tìéøèâéùm tìö ôûèá ñãeàï âÛø
èâ èâö téâã ñÛõñeà cÛäê ôû tìeâè æÛøcéù tâektâÛó ñékã
æïÛâè êâãeâè ñekcÛùc tâÛø
èâ vãeâè ñeàï ñö ôïc tâÛm áãÛ .Nâö èá tâö ïc íö ïìÛ kâéâèá
êâÛûã em èÛø
é cïõèá ñÛûm èâãeäm ñö ôïc èâÛát æÛøvôùã èâö õèá âéïc íãèâ èâïùt èâÛùt
,tâãeáï tö ïtãè,tìéèá kâã ñéù vÛã tìéøèÛø
ó æÛïã ìÛát ëïÛè tìéïèá .VÛäó tâì kâéâèá èâÛát
tâãeát tÛát cÛû ñeàï êâÛûã æÛø
m èâéùm tìö ôûèá .Téâã xÛùc ñxèâ mÛáï câéát æÛøôû câéã kâã
æeâè bÛûèá tììèâ bÛø
ó keát ëïÛû, ö ï tãeâè èâãeàï âôè vÛøcâæ ñxèâ bÛát kóøvÛø
é èâö õèá
ñéáã tö ôïèá óeáï keùm, cïõèá èeâè óeâï cÛàï cÛùc em tö ïtììèâ bÛø
ó keát ëïÛû âéÛëc óù
tö ôûèá cïûÛ èâéùm mìèâ ëïÛ tâï èâÛäè cïûÛ cÛù èâÛâè câö ù kâéâèá êâÛûã câæ céù vãeäc
cÛàm mÛûèâ áãÛáó áâã íÛüè keát ëïÛû câïèá ìéàã “ñéïc âéä”.Keát ëïÛû cïûÛ cÛù èâÛâè èÛø
ó
dïø
èá æÛø
m tâÛø
èâ tícâ câé tÛäê tâekbÛèèá ñãekm íéátâã ñïÛ áãö õÛ cÛùc èâéùm .Nâö
vÛäó íeõæÛø
m câé ñéáã tö ôïèá âÛó æö ôø
ã âéÛït ñéäèá êâÛûã æö ï óù ,âôè èö õÛ èâö õèá em
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
tícâ cö ïc tìéèá èâéùm cïõèá êâÛûã câïû ñéäèá óeâï cÛàï cÛùc bÛïè cïø
èá æÛø
m vãeäc èeáï
kâéâèá mïéáè æãeâè ñôùã bxkeát ëïÛû xÛáï.
Thöù naêm : VÛã tìéøcïûÛ áãÛùé vãeâè
GãÛùé vãeâè êâÛûã tâÛáó ñö ôïc vÛã tìéøcïûÛ mìèâ tìéèá ëïÛù tììèâ tékcâö ùc câé âéïc
íãèâ tâÛûé æïÛäè èâéùm .Céù tâekcéã ñÛâó æÛøméät óeáï téáëïóeát dxèâ íö ïtâÛø
èâ céâèá
cïûÛ tãeát dÛïó ,èáö ôø
ã áãÛùé vãeâè kâéâèá câæ æÛøèáö ôø
ã tìïóeàè ñÛït ,tâéâèá bÛùé èâö õèá
tìã tâö ùc ,mÛøæÛøèáö ôø
ã æÛõèâ ñÛïé ,tékcâö ùc , ñãeàï kâãekè âéÛït ñéäèá èâÛäè tâö ùc ,âéïc
tÛäê cïûÛ âéïc íãèâ , ñéàèá tâôø
ã æÛøèáö ôø
ã âö ôùèá dÛãè ,èáö ôø
ã céávÛáè mÛãï mö ïc cïûÛ
cÛùc em .Tìéèá vãeäc tékcâö ùc âéïc íãèâ âéÛït ñéäèá èâéùm áãÛùé vãeâè æÛøèáö ôø
ã èâÛïc
tìö ôûèá ,æÛøèáö ôø
ã tâÛéê æeâè èáéïè æö ûÛ âÛm âéïc âéûã ,tâÛûé æïÛäè íéâã èékã ôû âéïc íãèâ
.Vì vÛäó âéÛït ñéäèá cïûÛ áãÛùé vãeâè êâÛûã èâÛèâ èâÛïó ,tãèâ óù ,tâÛâè tìèâ ,côûã môû ñek
tÛïé câé âéïc íãèâ céù èâö õèá cô âéäã æóèâ âéäã tÛø
ã æãeäï âéïc tÛäê ,môû mÛèá tìí tïeä
câé èâÛï . ÑekcâïÛkè bx câé méät âéÛït ñéäèá èâéùm céù âãeäï ëïÛû vÛøcéù câÛát
æö ôïèá tâÛät íö ïtâì èáö ôø
ã áãÛùé vãeâè êâÛûã tâö ïc âãeäè èâö õèá vÛáè ñeàíÛï :
+ NÛém vö õèá ñö ôïc kãeáè tâö ùc tìéèá tö ø
èá tãeát dÛïó vÛøcÛàè êâÛûã áãÛûã ëïóeát
ñö ôïc cÛùc vÛáè ñeàtìéïèá tÛâm cô bÛûè xem xeùt æö ïÛ câéïè kãeáè tâö ùc mÛømìèâ áãÛé
câé âéïc íãèâ tâÛûé æïÛäè êâÛûã êâïøâôïê vôùã èéäã dïèá bÛø
ã âéïc, ñã tö ødeã ñeáè kâéù,
æÛø
m tâeáèÛø
é mÛøâéïc íãèâ tìéèá èâéùm tícâ cö ïc âéÛït ñéäèá.
+ GãÛùé vãeâè èeâï méät vÛáè ñeàcÛàè câé èâéùm tâÛûé æïÛäè ñéø
ã âéûã êâÛûã tâãeát
tâö ïc, ìéõìÛø
èá, èáÛéè áéïè...mÛèá tíèâ tâÛùcâ tâö ùc, kícâ tâícâ tö dïó cïûÛ âéïc íãèâ.
NáéÛø
ã ìÛ áãÛùé vãeâè êâÛûã êâÛâè tícâ câé cÛùc em tâÛáó ñö ôïc vÛã tìéøóù èáâóÛ tícâ
cö ïc cïûÛ âéÛït ñéäèá âéïc tÛäê èâéùm .Gãïùê câé cÛùc em céù tãèâ tâÛàè ñéÛø
è keát âéã
tìôïæÛãè èâÛï tìéèá vãeäc æóèâ âéäã tìã tâö ùc ,áãïùê cÛùc em mÛïèâ dÛïè tö ïtãè âôè
tìéèá ëïÛù tììèâ âéïc tÛäê ,áãÛé tãeáê . Ñéàèá tâôø
ã vãeäc âéïc tÛäê tâeé èâéùm céø
è æÛø
m
câé kâéâèá kâí cïûÛ tãeát âéïc íéâã èékã âôè ,tÛïé méáã ëïÛè âeä áÛàè áïûã tâÛâè tìèâ
áãö õÛ áãÛùé vãeâè vôùã âéïc íãèâ vÛøáãö õÛ âéïc íãèâ vôùã èâÛï .Tìéèá tâôø
ã áãÛè cÛùc
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
èâéùm æÛø
m vãeäc áãÛùé vãeâè ñã kâÛéê cÛùc èâéùm tâeé déõã céâèá vãeäc cïûÛ cÛùc èâéùm
èâìè xem cÛùc em céù âéÛït ñéäèá tícâ cö ïc tâeé ñïùèá èáâóÛ cïûÛ vãeäc âéïc èâéùm
kâéâèá . Ñéàèá tâôø
ã ñekxem cÛùc èâéùm céù tìm ìÛ cÛùcâ áãÛûã ëïóeát âôïê æóù âÛó
kâéâèá .Neáï èâéùm èÛø
é áÛëê kâéù kâÛêè áãÛùé vãeâè tâÛm áãÛ vÛø
é vôùã tö cÛùcâ câæ
ñÛïé tâÛûé æïÛäè ,èâÛèm áãÛûã ëïóeát kâéù kâÛêè ñéù . ÑÛëc bãeät ëïÛè tÛâm èâãeàï âôè
ñeáè ñéáã tö ôïèá âéïc íãèâ óeáï ,íö ïâéÛøñéàèá áãö õÛ âéïc íãèâ kãèâ vôùã âéïc íãèâ dÛâè
téäc ít èáö ôø
ã .áãïùê cÛùc em kâÛéc êâïïc èâö õèá kâéù kâÛêè vÛøèáÛø
ó cÛø
èá tãeáè béä,tö ï
tãè vÛø
é bÛûè tâÛâè mìèâ
Thöù saùu : BÛát kóøméät âéÛït ñéäèá èÛø
é dïøèâéû âÛó æôùè cïõèá êâÛûã céù íö ï
tâéáèá èâÛát ñã ñeáè cïéáã cïø
èá ,céù èâÛäè xeùt ñïùèá íÛã kâeè câeâkxê tâôø
ã,
ñö ôïc tâekâãeäè tìéèá êâÛàè ñÛùèâ áíÛ keát ëïÛû .
Tìö ôùc âeát, æÛø
m tâeáèÛø
é ñekcéù tâekbÛé ëïÛùt âeát ñö ôïc tìèâ âìèâ cïûÛ cÛùc èâéùm
méät cÛùcâ kâÛù câíèâ xÛùc kâã mÛøcéù èâãeàï èâéùm cïø
èá âéÛït ñéäèá tìéèá méät tâôø
ã
áãÛè èáÛéè èâÛát ?
Kãèâ èáâãeäm cïûÛ téâã æÛø: Neáï èâö tïèá ìÛ èâãeàï èéäã dïèá tâÛûé æïÛäè tâì cö ù âÛã
èâéùm áãÛé méät èâãeäm vïïvÛøâéÛït ñéäèá ñéäc æÛäê ,áãÛùé vãeâè ëïÛè íÛùt óeâï cÛàï
èâö õèá èâéùm âéÛït ñéäèá keùm tícâ cö ïc tììèâ bÛø
ó keát ëïÛû ,íÛï ñéù èâéùm tö ôèá
ö ùèá cïø
èá vÛáè ñeà èâÛäè xeùt .ÂéÛëc èeáï æÛø
m tìeâè êâãeáï céù tâekcâé âÛã èâéùm
cïø
èá æÛø
m méät èâãeäm vïïcâÛám câeùé keát ëïÛû câé èâÛï ,áãÛùé vãeâè èâÛäè xeùt
câïèá .céø
è èeáï vôùã èâéùm tâéáèá èâÛát cÛùc èâéùm tâÛûé æïÛäè câïèá méät vÛáè ñeà:
GãÛùé vãeâè câé ñÛïã dãeäè cÛùc èâéùm æÛàè æö ôït tììèâ bÛø
ó keát ëïÛû tâÛûé æïÛäè cïûÛ
èâéùm mìèâ vÛøcâé ñÛïã dãeäè cÛùc èâéùm kâÛùc èâÛäè xeùt xem èâéùm bÛïè ñÛõáãÛûã
ëïóùeât vÛáè ñeàñéù ñÛõâôïê æóù câö Û .ÂéÛëc céù tâekáéïã ñÛïã dãeäè èâéùm tììèâ bÛø
ó keát
ëïÛû , ñÛïã dãeäè cÛùc èâéùm kâÛùc èâÛäè xeùt békíïèá , céù tâekñö Û ìÛ âö ôùèá áãÛûã
âéÛëc cÛâï tìÛû æôø
ã kâÛùc .SÛï kâã ñÛïã dãeäè cÛùc èâéùm ñÛõtììèâ bÛø
ó -èâÛäè xeùt cÛùc
keát ëïÛû ,áãÛùé vãeâè íeõtékèá âôïê câïèá xem xeùt èâéùm èÛø
é ñïùèá, èâéùm èÛø
é íÛã
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
.Céù íö ïñéäèá vãeâè kâeè câeâkxê tâôø
ã ñekkícâ tâícâ âö ùèá tâïù âéïc tÛäê cïûÛ âéïc
íãèâ .
Thöù baûy : Vãeäc êâÛùt âïó tíèâ tícâ cö ïc ,tö ïæö ïc áãÛûã ëïóeát vÛáè ñeà cïûÛ âéïc
íãèâ tìéèá ëïÛù tììèâ dÛïó âéïc áÛéè béù âö õï cô vôùã vãeäc âö ôùèá dÛãè âéïc tÛäê ôû èâÛø
.
Ñekvãeäc tékcâö ùc âéÛït ñéäèá èâéùm câé âéïc íãèâ ñÛït keát ëïÛû cÛé , tìö ôùc âeát
cÛùc em êâÛûã céù méät íéákãeáè tâö ùc èâÛát ñxèâ ñektâÛm áãÛ tâÛûé æïÛäè èâéùm méät
cÛùcâ âÛêèá âÛùã , íéâã èékã , céù âãeäï ëïÛû . Mïéáè vÛäó tâì tÛát cÛû cÛùc tâÛø
èâ vãeâè
tìéèá èâéùm êâÛûã céù íö ïcâïÛkè bx câï ñÛùé . Vì tâeáíÛï méãã tãeát âéïc áãÛùé vãeâè
cÛàè dÛø
èâ méät tâôø
ã áãÛè âôïê æóù ñekdÛëè déø, âö ôùèá dÛãè cÛùc em tìéèá vãeäc âéïc ôû
èâÛøcïõèá èâö cÛàè câïÛkè bx èâö õèá áì câé tãeát âéïc âéâm íÛï . Ñéàèá tâôø
ã êâÛûã céù
íö ïkãekm tìÛ èâö õèá vÛáè ñeàñéù tìö ôùc kâã íÛèá tãeát âéïc môùã , tö øñéù céù bãeäè êâÛùê
kxê tâôø
ã vôùã èâö õèá ñéáã tö ôïèá âéïc íãèâ æö ôø
ã âéïc .
3 / Quy trình toå chöùc thaûo luaän nhoùm :
Böôùc 1 : GãÛùé vãeâè câãÛ èâéùm :Tïóøtâïéäc vÛø
é mö ùc ñéä èéäã dïèá cÛàè tâÛûé
æïÛäè mÛøáãÛùé vãeâè câãÛ èâéùm méät cÛùcâ âôïê æóù .
* Nâö õèá èéäã dïèá cÛàè tâÛûé æïÛäè ,èâö èá ñôè áãÛûè âéÛëc èâö õèá dÛïèá bÛø
ã tÛäê
èâÛèm ìeø
è kóõèÛêèá âÛó cÛàè céù íö ïbékíïèá kãekm tìÛ kãeáè tâö ùc câé èâÛï céù tâek
câé âéïc íãèâ âéÛït ñéäèá èâéùm èâéû tâeé cÛëê ( 2 âéïc íãèâ èáéàã áÛàè èâÛï ) âéÛëc
tâeé bÛø
è ( 3 -4 âéïc íãèâ èáéàã câïèá méät bÛø
è ).
Ví dïï1 : Tìéèá tãeát æïóeäè tÛäê (Tãeát 8 – méâè ñÛïã íéáæôùê 8- tÛäê I ) kâã câé âéïc
íãèâ áãÛûã bÛø
ã tÛäê 37 tìÛèá 17 /íák .
Duøng buùt chì noái caùc bieåu thöùc sao cho chuùng taïo thaønh hai veá cuûa moät haèng
ñaúng thöùc :
( x – ó) (x2 + xó + ó2 ) x 3 + ó3
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
( x+ó ) ( x-ó) x3 – ó3
x2 – 2 xó + ó2 x2 + 2 xó + ó2
( x+ó )2 x2 - ó2
( x + ó ) ( x2 – xó + ó2 ) ( ó - x )2
ó3 + 3 xó2 + 3 x2ó + x3 x3 - 3x2ó + 3 x ó2 – ó3
( x – ó )3 ( x + ó )3
BÛûó âÛèèá ñÛúèá tâö ùc ñÛùèá èâôù cÛùc em ñÛõñö ôïc âéïc ôû èâö õèá tãeát tìö ôùc ,bÛø
ã
tÛäê tìeâè céù dÛïèá áãïùê âéïc íãèâ éâè tÛäê ,cïûèá céáæÛïã cÛùc âÛèèá ñÛúèá tâö ùc ñÛõâéïc
vì tâeááãÛùé vãeâè céù tâekcâé cÛùc em tâÛûé æïÛäè tâeé èâéùm 2 âéïc íãèâ èâÛèm
mïïc ñícâ âéã tìôïbékíïèá ,kãekm tìÛ kãeáè tâö ùc câé èâÛï áãïùê âéïc íãèâ èâÛèâ
câéùèá âéÛø
è tâÛø
èâ bÛø
ã tÛäê vÛøâôè èö õÛ tìéèá ëïùÛ tììèâ tâÛûé æïÛäè cïø
èá èâÛï,
áãïùê cÛùc em kâÛéc íÛâï ,áâã èâôù ñö ôïc èâö õèá âÛèèá ñÛúèá tâö ùc ñÛõâéïc .
Ví dïï2 : Tìéèá bÛø
ã céâèá cô âéïc ( Méâè vÛät æóù æôùê 8 ) . Ô ÛêâÛàè I : Kâã èÛø
é céù
céâèá cô âéïc ?
ÑektìÛû æôø
ã ñö ôïc vÛáè ñeàèeâï tìeâè âéïc íãèâ cÛàè èáâãeâè cö ùï âÛã tìö ôø
èá âôïê ñö Û
ìÛ ôû êâÛàè èâÛäè xeùt (íák ) vÛøêâÛâè tícâ ñÛëc ñãekm áãéáèá èâÛï , kâÛùc èâÛï tìéèá
âÛã tìö ôø
èá âôïê :
- Céè béøñÛèá keùé méät câãeác xe ñã tìeâè ñö ôø
èá  Lö ïc keùé cïûÛ céè béøñÛõ
tâö ïc âãeäè méät céâèá cô âéïc .
-Náö ôø
ã æö ïc íócö û tÛïñôõëïÛû tÛïôû tö tâeáñö ùèá tâÛúèá  Lö ïc íókâéâèá tâö ïc âãeäè
ñö ôïc méät céâèá cô âéïc èÛø
é.
TìÛû æôø
ã:
Gãéáèá èâÛï : Céè béøvÛøèáö ôø
ã æö ïc íóñeàï céù tÛùc dïïèá æö ïc æeâè vÛät kâÛùc .
KâÛùc èâÛï : . Lö ïc céè béøtÛùc dïïèá æeâè xe æÛø
m xe dxcâ câïóekè
Náö ôø
ã æö ïc íó céù tÛùc dïïèá æö ïc æeâè ëïÛû tÛïèâö èá ëïÛû tÛïkâéâèá
dxcâ câïóekè .
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
Mïéáè áãÛûã ëïóeát vÛáè ñeàtìeâè cïõèá cÛàè céù íö ïêâéáã âôïê tìÛé ñékã áãö õÛ cÛùc tâÛø
èâ
vãeâè vôùã èâÛï .Tïó èâãeâè tìèâ âïéáèá tìeâè cïõèá áÛàè áïûã vôùã cÛùc em âôè èö õÛ
bÛèèá èâö õèá âìèâ Ûûèâ ëïÛè íÛùt ñö ôïc ëïÛ tìÛèâ ôû (íák) âéïc íãèâ íeõtìm ìÛ ñö ôïc
ñÛëc ñãekm áãéáèá vÛøkâÛùc èeâï tìeâè .Tìéèá tìö ôø
èá âôïê èÛø
ó téâã câé âéïc íãèâ tâÛûé
æïÛäè tâeé èâéùm èâéû :2 âéïc íãèâ èáéàã áÛàè èâÛï , cïõèá céù tâek3-4 âéïc íãèâ èáéàã
cïø
èá bÛø
è.
* Nâö õèá èéäã dïèá cÛàè tâÛûé æïÛäè ñekìïùt ìÛ méät keát æïÛäè méät èâÛäè xeùt âéÛëc
méät tíèâ câÛát èÛø
é ñéù mÛèá tíèâ êâö ùc tÛïê ,âÛó èâö õèá dÛïèá bÛø
ã tÛäê kâéù,bÛø
ã tÛäê
cÛàè câïèá íö ùc ñekáãÛûã ëïóeát tìéèá méät kâéÛûèá tâôø
ã áãÛè èáÛéè âéÛëc tâö ïc âÛø
èâ
tâí èáâãeäm ,tâì cÛàè câãÛ èâéùm âÛã bÛø
è âéÛëc bÛ bÛø
è âéïc íãèâ èáéàã áÛàè èâÛï .
Ví dïï: (Nâö õèá dÛïèá ví dïïâéÛït ñéäèá èâéùm ñÛõèeâï ôû tìö ôùc . )
Böôùc 2 : GãÛé èâãeäm vïïtâÛûé æïÛäè vÛøëïó ñãèâ tâôø
ã áãÛè tâÛûé æïÛäè
Vãeäc áãÛé èâãeäm vïïcéù tâekbÛèèá èâãeàï âìèâ tâö ùc kâÛùc èâÛï .
- GãÛùé vãeâè èeâï mãeäèá cÛâï âéûã ,èeáï cÛâï âéûã èáÛéè deãèâôù .LÛø
m èâö vÛäó vö ø
Û
tãeát kãeäm ñö ôïc tâôø
ã áãÛè vö ø
Û tìÛùèâ æéäè xéäè kâã áãÛùé vãeâè êâÛùt êâãeáï (èeáï áãÛé
èâãeäm vïïbÛèèá êâãeáï ).
- Céù tâekáãÛé èâãeäm vïïtâéâèá ëïÛ êâãeáï : Ñéáã vôùã èâö õèá cÛâï âéûã vôùã óeâï
cÛàï dÛø
ã ,âéÛëc cÛùc bÛûèá bãekï óeâï cÛàï ñãeàè íéá, câö õ. ÑÛëc bãeät èeáï èéäã dïèá
tâÛûé æïÛäè æÛøcÛùc kãeáè tâö ùc câéát cïûÛ bÛø
ã tâì èeâè dïø
èá êâãeáï ,vì cÛùc kãeáè tâö ùc
câéát æÛøcÛùc kãeáè tâö ùc óeâï cÛàï áâã èâôù , èeâè èeáï dïø
èá êâãeáï ,kâã áâã keát ëïÛû
tâÛûé æïÛäè vÛø
é êâãeáï cÛùc em íeõáâã èâôù æÛâï âôè
Böôùc 3 : CÛùc èâéùm tâÛûé æïÛäè
Böôùc 4 : ÑÛïã dãeäè cÛùc èâéùm tììèâ bÛø
ó keát ëïÛû tâÛûé æïÛäè .Neáï âìèâ tâö ùc
áãÛé èâãeäm vïïtâéâèá ëïÛ êâãeáï, áãÛùé vãeâè kâéâèá èeâè tâï câÛám êâãeáï. LÛø
m
èâö vÛäó câÛúèá kâÛùc èÛø
é æÛø
m méät bÛø
ã kãekm tìÛ èâÛèâ, èeâè ñekcÛùc èâéùm tö ï
câö õÛ bÛø
ã vÛøæö ï áãö õêâãeáï æÛø
m tÛø
ã æãeäï âéïc tÛäê.
GV: Bïø èá TÂCS TìÛàè Êâïù
ã TâxLeäÂïóeàè - Tìö ôø
Böôùc 5 : CÛùc èâéùm kâÛùc èâÛäè xeùt békíïèá .
Böôùc 6 : GãÛùé vãeâè tékèá âôïê ñã ñeáè tâéáèá èâÛát .
PHAÀN THÖÙ BA : KEÁT QUAÛ VAØ VIEÄC PHOÅ BIEÁN ÖÙNG DUÏNG
NOÄI DUNG VAØO THÖÏC TIEÃN
1/ Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc :
SÛï méät tâôø
ã áãÛè èáÛéè (ở èăm học 2007 – 2008) bÛûè tâÛâè ñÛõíö û dïïèá
êâö ôèá êâÛùê dÛïó âéïc tâeé èâéùm èâéû bö ôùc ñÛàï ñÛõtâÛáó ñÛït keát ëïÛû kâÛû ëïÛè.
- GãÛùé vãeâè ñÛõbãeát cÛùcâ âö ôùèá dÛãè âéïc íãèâ tìÛé ñékã tâÛûé æïÛäè, keát ëïÛû cïûÛ
âéÛït ñéäèá âéïc tÛäê âö ôùèá tôùã vãeäc tìm ìÛ vÛøâéÛø
è tâãeäè kãeáè tâö ùc.
- Âéïc íãèâ bãeát êâối hợp cÛû èâéùm tâÛûé æïÛäè ñekđđtìm ìÛ cÛâï tìÛû æôø
ã câé cÛùc cÛâï
âéûã tâÛûé æïÛäè, tö øvãeäc tìÛû æôø
ã cÛùc cÛâï âéûã tâÛûé æïÛäè cÛû èâéùm ñö Û ìÛ keát æïÛäè
veàkãeáè tâö ùc cÛàè ñÛït ñö ôïc.
+ Âéïc íãèâ ñÛõkâéâèá céø
è tâïïñéäèá tâï èâéû mìèâ èâö tìö ôùc mÛøêâÛàè èÛø
é ñÛõ
céù èâö õèá câóekè bãeáè tìéèá âéïc tÛäê, bx æéâã cïéáè tâeé ñÛøâéïc tÛäê cïûÛ âéïc íãèâ
kâÛù áãéûã tìéèá èâéùm, âéïc íãèâ kâÛù áãéûã céù óù tâö ùc áãïùê ñôõcÛùc bÛïè âéïc óeáï
tìéèá èâéùm tâéâèá ëïÛ íö ïâôïê tÛùc tìm téø
ã èáâãeâè cö ùï, tâÛûé æïÛäè tìéèá èâéùm
ëïÛ ñéù âéïc íãèâ ñÛõtãeáè béâïèâãeàï âôè tìéèá âéïc tÛäê.
+ ÊâÛùt tìãekè tìèâ bÛïè, tìèâ ñéÛø
è keát, óù tâö ùc tékcâö ùc, tãèâ tâÛàè tö ôèá tâÛâè,
tö ôèá tìôïæÛãè èâÛï tìéèá âéïc tÛäê.
NáéÛø
ã ìÛ tâéâèá ëïÛ vãeäc âéÛït ñéäèá èâéùm ñÛõâìèâ tâÛø
èâ câé cÛùc em
tãèâ tâÛàè tìÛùcâ èâãeäm ñéáã vôùã tÛäê tâek, tìÛùèâ ñö ôïc tíèâ æö ôø
ã bãeáèá , íÛé èâÛõèá
èâãeäm vïïñö ôïc áãÛé , tìÛùèâ ñö ôïc íö ïáâeè tx. Âìèâ tâÛø
èâ câé cÛùc em tâéùã ëïeè
æÛø
m vãeäc tö ïáãÛùc , kâéâèá cÛàè íö ïkãekm íéÛùt , cÛùc em céù kóõèÛêèá tékcâö ùc, áãÛé