Skkn một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4

  • 30 trang
  • file .doc
MỘT SÔ BIỆN PHAP TẠ HHNN THU CḤ HOC SINH LƠP
HOC MÔN KḤA HOC
I.LÍ Ḍ CHON ĐỀ TÀI
Từ xưa,拰̀ ông,̀ cha,̀ t,̀ có̀ câu ̀ “Tiên họ lễ hâ ̣u họ văn”.̀ Đung,̀ vâu ̣y拰̀ lề ng,haĩ,
b,ò ,iờ cung,̀ đì đâ ̀ trong,̀ viê ̣c̀ q ,ng̀ sat拰̀ nghaing̀ nghaâu ̣ng̀ và đanghà ,ià mô ̣t̀ cong̀ ng,ưaơi
trong,̀ ,i,ò tiế.̀ T ỳ nghaiêng̀ viê ̣c̀ ,i,ò tiế̀ đó̀ có̀ thaanghà công,̀ khaông,拰̀ có̀ haiê ̣ ̀ q a
khaông,̀ laì cong̀ liêng̀ q ,ng̀ đêng̀ mô ̣t̀ vâng̀ đề khaac̀ đó̀ là văng̀ haó,.̀ Tringhà đô ̣̀ văng̀ haó,̀ ,iú
chaung,̀ t,̀ rât̀ nghaiê ̀ trong,̀ c ô ̣c̀ sông,.̀ Bac̀ Hồ kinghà yê ̀ cu,̀ chaung,̀ t,̀ tưng,̀ ngóì :̀ “Có
đức̀ mà khaông,̀ có̀ taì lam̀ viê ̣c̀ ,ì cung,̀ khaó拰̀ có̀ taì mà khaông,̀ có̀ đức̀ thaanghà ng,ưaơì vô
dụng,”.̀ Chainghà vì lẽ̀ đó̀ mà viê ̣c̀ ,iaò dục̀ cong̀ ng,ưaơì ́haaì song,̀ song,̀ ha,ì mă ̣t.̀
Đung,̀ vâu ̣y拰̀ để̀ viê ̣c̀ ,iaò dục̀ cong̀ ng,ưaơì trở̀ thaanghà ng,ưaơì toang̀ diê ̣ng̀ ha,ì mă ̣t̀ la
viê ̣c̀ lam̀ khaông,̀ dê.̀ N,,ỳ trong,̀ thaơì điểm̀ ngaỳ đâuy拰̀ trong,̀ trachà cu,̀ nghaà trưaơng,拰̀ cu,
ng,ưaơì ,iaò viêng̀ nghaât̀ là ,iaò viêng̀ chaù nghaiê ̣m̀ lớ̀ ́haaì ́haat̀ ha ỳ haêt̀ ngăng,̀ lưc̀ cu,
mingha拰̀ ́haaì lam̀ s,ò chaò haoc̀ singhà thaâỳ đưạc̀ “Mỗì ng,aỳ đêng̀ trưaơng,̀ là mô ̣t̀ ngiêm
v i”拰̀ và nghaưà đông,̀ chaì Phaam̀ Văng̀ Đông,̀ đã̀ ngói:̀ “N,haề daỳ haoc̀ là ng,haề c,ò q ỳ nghaât
vì ngó̀ taò r,̀ nghaưng,̀ cong̀ ng,ưaơì sang,̀ tao”.̀
Hoc̀ singhà chả̀ haoc̀ tâu ̣́̀ đat̀ kêt̀ q à tôt̀ khaì yê ̀ thaichà mông̀ haoc̀ đông,̀ thaơì cac̀ em
cung,̀ tim̀ đưạc̀ cam̀ haứng,̀ từ mông̀ haoc̀ đó.̀ Viê ̣c̀ đổì mơì ́haưanng,̀ ́haá̀ daỳ haoc拰̀ đổi
mơì hainghà thaức̀ tổ̀ chaức̀ haoat̀ đô ̣ng,̀ là mô ̣t̀ viê ̣c̀ lam̀ khaông,̀ ́haaì dề và cung,̀ khaông,
́haaì ng,aỳ mô ̣t̀ ng,aỳ ha,ì mà lam̀ đưạc.̀ Nó̀ đoì haoì mô ̣t̀ sừ đâ ̀ tưà lâu ̀ dai拰̀ mô ̣t̀ q a
tringhà reng̀ l yê ̣ng̀ khaông,̀ ng,ưng,̀ cu,̀ ng,ưaơì ,iaò viêng.̀ Mỗì mô ̣t̀ sừ cồ ,ăng,̀ dù rât̀ nghao
trong,̀ nghaâu ̣ng̀ thaức̀ cu,̀ ,iaò viêng̀ về đổì mơì ́haưanng,̀ ́haá拰̀ hainghà thaức̀ daỳ haoc̀ đê ̀ la
đô ̣ng,̀ lưc̀ taò haứng,̀ thaù haoc̀ tâu ̣́̀ chaò cac̀ em̀ haoc̀ singha拰̀ ,ó́̀ ́haâng̀ ngâung,̀ chaât̀ lưạng,̀ day
và haoc.̀ ̀
Để̀ thaưc̀ haiê ̣ng̀ điê ̀ ngay拰̀ từ thaưc̀ tề thaưc̀ haiê ̣ng̀ nghaiê ̣m̀ vụ̀ trong,̀ nghaiê ̀ ngăm̀ haoc
q ,拰̀ tôì đã̀ đuc̀ kêt̀ đưạc̀ “Mô ̣t sô biêṇ phap tạ hưnn thu cḥ hoc sinh lơp hoc
môn Kḥa hoc”̀ và trong,̀ ngăm̀ haoc̀ 2016-2201,拰̀ tôì đã̀ manghà dang̀ chaong̀ đề taì ngaỳ để
ng,haiêng̀ cứ .
1
II. CƠ SƠ LLY LLUẬN VÀ THHC TIÊN
1. Cơ sở lý luận :
“Chainghà sừ q ,ng̀ tâum拰̀ long,̀ yê ̀ thaưanng,̀ và sừ chai,̀ sè cu,̀ ng,ưaơì thaâỳ đã̀ ,iú
nghaưng,̀ đứ,̀ trè ́haat̀ ha ỳ haêt̀ khaà ngăng,̀ cu,̀ chaung,”̀ (Jonghà O.Brieng).̀ Đung,̀ vâu ̣y拰̀ ̀ ng,ưaơi
,iaò viêng̀ tiể ̀ haoc̀ là ng,ưaơì trưc̀ tiế̀ ,iang,̀ daỳ haâ ̀ haêt̀ cac̀ mông̀ haoc拰̀ là ng,ưaơì q ang
lỳ toang̀ diệng̀ một̀ tậ́̀ thaể̀ haoc̀ singhà cu,̀ một̀ lớ̀ và có̀ nghaiê ̀ thaơì ,i,ng̀ ,ăng̀ bó拰̀ ,âng̀ ,ui
vơì haoc̀ singha.̀ Hnng̀ ngư,̀ về tringhà độ̀ haiể ̀ biêt̀ và vông̀ sông,̀ cu,̀ haoc̀ singhà tiể ̀ haoc̀ cong
nghaiê ̀ haang̀ chaề vì vậỳ cac̀ em̀ rât̀ câng̀ có̀ một̀ ng,ưaơì thaưaơng,̀ x yêng̀ q ,ng̀ tâum拰̀ haưaơng,
dẫng拰̀ ,iú̀ đỡ拰̀ chả̀ bao拰̀ di ̀ dăt.̀ N,ưaơì ,iaò viêng̀ tiể ̀ haoc̀ ,iông,̀ nghaưà một̀ ng,ưaơì chaăm
sóc̀ chaò haat̀ ,iông,̀ ngaỳ mâm拰̀ haang,̀ ng,aỳ haang,̀ ,iờ ́haaì thaeò dõì tưng,̀ sừ tha,ỳ đổi拰
tưng,̀ bưaơc̀ ́haat̀ triểng̀ cu,̀ haat̀ ,iông,̀ âỳ s,ò chaò chaung,̀ thaanghà câuỳ ngong̀ khaoè manghà va
tiế̀ tục̀ trưaởng,̀ thaangha.̀
L âu ̣t̀ Giaò dục̀ cu,̀ Nhaà ngưaơc̀ t,̀ q ỳ đingha:̀ “Giaò dục̀ tiể ̀ haoc̀ nghaăm̀ ,iú̀ haoc
singhà hainghà thaanghà nghaưng,̀ cǹ sở̀ b,ng̀ đâ ̀ chaò sừ ́haat̀ triểng̀ đung,̀ đăng̀ và lâu ̀ daì về đao
đức拰̀ trì t ê ̣拰̀ thaể̀ chaât拰̀ thảm̀ mĩ̀ và cac̀ kĩ̀ ngăng,̀ cǹ bang̀ để̀ haoc̀ singhà tiế̀ tục̀ haoc̀ tr ng,
haoc̀ cǹ sở”̀ (Môục̀ 2拰̀ Điê ̀ 2,).
Bởì vâu ̣y拰̀ để̀ ,iú̀ cac̀ em̀ có̀ kĩ̀ ngăng,̀ q ,ng̀ sat̀ tôt拰̀ thaưc̀ haanghà tôt拰̀ từ ting̀ va
manghà dang̀ trong,̀ cac̀ haoat̀ đô ̣ng,̀ haoc̀ tâu ̣́̀ thaì ng,ưaơì ,iaò viêng̀ tiể ̀ haoc̀ là ng,ưaơì đóng,
v,ì trò vồ cung,̀ q ,ng̀ trong,.̀ Cac̀ thaâỳ ,iao拰̀ cồ ,iaò ́haaì đô ̣ng,̀ viêng拰̀ khaichà lê ̣̀ cac̀ em
thaâu ̣t̀ nghaiê ̀ để̀ cac̀ em̀ ́haat̀ ha ỳ haêt̀ khaà ngăng,̀ cu,̀ mingha:̀ “Đưng,̀ xâ ̀ haổ̀ khaì khaông,
biêt拰̀ chả̀ xâ ̀ haổ̀ khaì khaông,̀ haoc”̀ (N,ang̀ ng,ừ N,,).̀
2. Thực tiễn :
N,,ỳ từ đâ ̀ ngăm̀ haoc̀ khaì mơì nghaâu ̣ng̀ lớ拰̀ cac̀ em̀ rât̀ thaụ̀ đô ̣ng,̀ trong,̀ viê ̣c
cha ̉ng̀ bì baì ở̀ nghaa拰̀ nghaut̀ nghaat̀ khaì tha,m̀ ,i,̀ haoat̀ đô ̣ng,̀ nghaóm拰̀ ngóì nghao拰̀ thaiê ̀ từ ting
trong,̀ ,i,ò tiế̀ và baỳ tò ỳ kiêng̀ riêng,拰...̀ Vâu ̣ỳ lam̀ s,ò để̀ cac̀ em̀ có̀ thaể̀ haoang̀ thaangha
tôt̀ cac̀ mông̀ haoc̀ về kiêng̀ thaức̀ lẫng̀ kĩ̀ ngăng,̀ sông,̀ haang,̀ ng,aỳ cu,̀ cac̀ em̀ ?̀ Viê ̣c̀ day
chaò cac̀ em̀ biêt̀ tinghà toang拰̀ đoc̀ và viêt̀ là nghaưng,̀ viê ̣c̀ lam̀ tưanng,̀ đôì đnng̀ ,iang.
Nhaưang,̀ cong̀ cac̀ ́haâung̀ mông̀ haoc̀ khaac̀ nghaưà Khao,̀ haoc拰̀ Lichà sư拰̀ Đi,̀ li拰...̀ thaì s,ò ?̀ Vi
2
nghaưà t,̀ đã̀ biêt拰̀ mông̀ Khao,̀ haoc̀ là mông̀ vư,̀ chaứ,̀ cac̀ yê ̀ tồ xã̀ haộì vư,̀ chaứ,̀ cac̀ yê
tồ từ nghaiêng.̀ Q ,̀ mông̀ haoc̀ ngay拰̀ ng,ưaơì ,iaò viêng̀ khaông,̀ chả̀ ,iaò dục̀ chaò cac̀ em̀ long,
s,ỳ mề Khao,̀ haoc̀ mà cong̀ ,iaò dục̀ chaò cac̀ em̀ long,̀ yê ̀ q ề haưanng,拰̀ đât̀ ngưaơc.̀ Tư
nghaưng,̀ băng̀ khaoăng拰̀ trăng̀ trở̀ đó̀ tôì đã̀ manghà dang̀ chaong̀ và ng,haiêng̀ cứ ̀ đề taì ngay.̀
Đâuỳ là đề taì sang,̀ kiêng̀ kinghà ng,haiệm̀ mà tôì đã̀ thaưc̀ haiệng̀ từ nghaiê ̀ ngăm̀ haoc
trưaơc.̀ S, ̀ đó̀ rut̀ kinghà ng,haiê ̣m拰̀ bổ̀ s ng,̀ ̀ và ̀ sẽ̀ đưạc̀ haoang̀ thaiệng̀ vaò c ôì ngăm̀ haoc
2016-2201,.̀ Vơì đề taì sang,̀ kiêng̀ kinghà ng,haiệm̀ ngaỳ tôì chả̀ haưaơng,̀ vaò cac̀ ngộì d ng,
cǹ bang̀ s, ̀ đâuỳ :
1.̀ Hưaơng,̀ dẫng̀ haoc̀ singhà cha ̉ng̀ bì baì và đồ dung,̀ haoc̀ tâu ̣́.̀
2.̀ Tổ̀ chaức̀ haoat̀ đô ̣ng,̀ daỳ haoc̀ dưaơì dang,̀ cac̀ trò chani2G,meshao.橁.
3.̀ ̀ Tổ̀ chaức̀ chaò haoc̀ singhà thaưc̀ haangha2thaì ng,haiệm.̀
III. TÔ CHHC THHC HIỆN VÀ CAC NIIAI PHAP
Tậng̀ dụng,̀ tiêm̀ ngăng,̀ ,iaò dục̀ trong,̀ trưaơng,̀ và ng,oaì xã̀ haộì để̀ đat̀ tơì haiệ ̀ q a
trong,̀ việc̀ thaưc̀ haiệng̀ ,iaò dục̀ là một̀ nghaiệm̀ vụ̀ đặc̀ trưang,̀ cu,̀ ng,ưaơì ,iaò viêng̀ trong,
trưaơng,̀ ́haổ̀ thaông,.̀ Giaì q yêt̀ tôt̀ nghaiệm̀ vụ̀ ngaỳ cung,̀ chainghà là thaưc̀ haiệng̀ xã̀ haộì haoa
,iaò dục拰̀ một̀ trong,̀ nghaưng,̀ ,iaì ́haá̀ trong,̀ yê ̀ thaưc̀ haiệng̀ chaiêng̀ lưạc̀ ́haat̀ triểng̀ ,iao
dục̀ cu,̀ Đang,̀ và Nhaà ngưaơc̀ t,̀ haiệng̀ ng,y.
Để̀ lam̀ tôt̀ công,̀ tac̀ ,iaò dục̀ haoc̀ singha拰̀ nghaiê ̣m̀ vụ̀ đâ ̀ tiêng̀ cu,̀ tôì là ng,haiêng̀ cứ
để̀ ngăm̀ vưng,̀ tinghà hainghà haoc̀ tâu ̣́̀ cha ng,̀ cu,̀ lớ̀ và cu,̀ tưng,̀ haoc̀ singha.̀ Taò điê ̀ kiê ̣ng
chaò tưng,̀ haoc̀ singha ̀ thaể̀ haiê ̣ng̀ sừ q ,ng̀ tâum̀ cu,̀ m̃ì thaanghà viêng̀ trong,̀ lớ.
Phaưanng,̀ ́haá̀ và hainghà thaức̀ tổ̀ chaức̀ daỳ haoc̀ cac̀ mông̀ haoc̀ nghaât̀ là mông̀ Khao,̀ haoc
là rât̀ ́haong,̀ ́haù và đ,̀ dang,̀ :̀ Thaưc̀ haangha2thaì ng,haiệm拰̀ thaaò l âu ̣ng̀ nghaóm拰̀ săm̀ v,i拰̀ tro
chanì haoc̀ tâu ̣́拰̀ ,iaì q yêt̀ tinghà ha ông,̀ có̀ vâng̀ đê拰̀ …̀ Mỗì ́haưanng,̀ ́haá̀ daỳ haoc̀ đê ̀ có
mă ̣t̀ tichà cưc̀ và haang̀ chaề riêng,.̀ Vì vâu ̣ỳ ng,ưaơì ,iaò viêng̀ khaông,̀ ngêng̀ lam̀ dụng,̀ ́haưanng,
́haá̀ ngao.̀ Câng̀ ́haaì câung̀ nghaăc̀ kĩ̀ ngô ̣ì d ng,拰̀ tinghà chaât̀ cu,̀ m̃ì baì day;̀ căng̀ cứ̀ vao
nghaâu ̣ng̀ thaức̀ cu,̀ haoc̀ singha拰̀ ngăng,̀ lưc̀ sở̀ trưaơng,̀ cu,̀ ,iaò viêng;̀ vaò điê ̀ kiê ̣ng拰̀ haoang̀ cangha
cụ̀ thaể̀ cu,̀ tưng,̀ lớ拰̀ cu,̀ trưaơng,̀ mà lư,̀ chaong̀ sừ dụng,̀ cac̀ ́haưanng,̀ ́haá̀ daỳ haoc̀ chao
haiê ̣ ̀ q a.
3
Niải phap 1. Hơnn dân hoc sinh chuẩn bi bai a đ d nn hoc tâ ̣p
Sừ cha ̉ng̀ bì đồ dung,̀ daỳ haoc̀ cu,̀ ,iaò viêng̀ ha,ỳ đồ dung,̀ haoc̀ tậ́̀ cu,̀ haoc̀ singha
đôì vơì m̃ì tiêt̀ haoc̀ là mô ̣t̀ viê ̣c̀ lam̀ vồ cung,̀ q ,ng̀ trong,拰̀ haiê ̣ ̀ q à tiêt̀ haoc̀ đat̀ đưạc
ở̀ mức̀ đô ̣̀ ngaò là tuỳ tha ô ̣c̀ vaò khaâu ̀ cha ̉ng̀ bì rât̀ c,o.̀ Vì vâu ̣y拰̀ ,iaò viêng̀ ́haaì dangha
nghaiê ̀ thaơì ,i,ng̀ để̀ cha ̉ng̀ bì haoặc̀ ,i,ò chaò haoc̀ singhà cha ̉ng̀ bi.
Chaẳng,̀ haang̀ :̀ Để̀ cha ̉ng̀ bì chaò cac̀ baì haoc̀ cu,̀ ng,aỳ haôm̀ s, 拰̀ tôì chaò haoc̀ singha
,haì vở̀ dă ̣ng̀ do:̀ Đoc̀ và trà lơì cac̀ câu ̀ haoì ở̀ sachà ,iaò khao,;̀ sưa ̀ tâm̀ tưà liê ̣ 拰̀ tr,ngha
anghà haoă ̣c̀ dụng,̀ cụ̀ haoc̀ tậ́̀ liêng̀ q ,ng̀ đêng̀ ngô ̣ì d ng,̀ baì haoc.̀ Đâ ̀ ,iờ haoc̀ haôm̀ s, 拰
tưng,̀ bang̀ 2̀ em̀ sẽ̀ từ kiểm̀ tr,̀ chaò ngha, ̀ về sừ cha ̉ng̀ bì cu,̀ bang̀ mingha拰̀ s, ̀ đó̀ bao
caò laì vơì tổ̀ trưaởng,.̀ Đêng̀ đâ ̀ m̃ì tiêt̀ haoc拰̀ cac̀ tổ̀ trưaởng,̀ sẽ̀ thaông,̀ baò laì kêt̀ q a
cha ̉ng̀ bì cu,̀ tổ̀ minghà trưaơc̀ lớ̀ vơì ,iaò viêng.̀ Căng̀ cứ̀ vaò đó拰̀ tôì sẽ̀ ,haì điểm̀ thai
đ ,̀ chaò cac̀ tổ拰̀ c ôì t âng̀ vaò tiêt̀ singhà haoat̀ tâu ̣́̀ thaể̀ sẽ̀ t yêng̀ dưanng,̀ tổ̀ ngaò haoc̀ tâu ̣́
tôt拰̀ ngề ngế̀ tôt拰̀ cha ̉ng̀ bì cha ̀ đaò ́haâng̀ dă ̣ng̀ dò về nghaa;̀ tổ̀ ngaò điểm̀ thaấ̀ nghaât̀ sẽ̀ ́haai
trưc̀ vê ̣̀ singhà chaò t âng̀ haoc̀ kề tiế.
Viê ̣c̀ dă ̣ng̀ dò cha ̉ng̀ bì baì chaò ng,aỳ haôm̀ s, ̀ nghaưà tôì đã̀ thaưc̀ haiê ̣ng̀ cung,̀ có
nghaiê ̀ tac̀ dụng,:̀ thaứ̀ nghaât̀ thaông,̀ q ,̀ viê ̣c̀ đoc̀ và trà lơì cac̀ câu ̀ haoi拰̀ cac̀ em̀ đưạc
l yê ̣ng̀ đoc̀ chaư;̀ thaứ̀ ha,ì cac̀ em̀ có̀ thaể̀ reng̀ chaừ viêt̀ ngê ̀ có̀ nghaưng,̀ ngô ̣ì d ng,̀ cac̀ em
câng̀ ,haì chá́̀ laì s, ̀ khaì q ,ng̀ sat;̀ thaứ̀ b,̀ tichà hạ́̀ đưạc̀ bô ̣̀ mông̀ Môĩ̀ tha âu ̣t̀ trong,̀ q a
tringhà vẽ̀ tr,ngha;̀ …̀ ̀
̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ Môô ̣t̀ vaì vì dụ̀ về ́haâng̀ ngô ̣ì d ng,̀ dă ̣ng̀ dò chaò cac̀ baì haoc̀ :̀
Baì ,.̀ Taì s,ò câng̀ ăng̀ ́haôì hạ́̀ nghaiê ̀ loaì thaức̀ ăng̀ ?̀ ̀ (sưa ̀ tâm̀ cac̀ đồ chanì băng,
nghaư,̀ nghaưà ,a拰̀ ca拰̀ tôm拰̀ c ,拰̀ …).̀ Môục̀ đichà là ,iú̀ cac̀ em̀ ́haâung̀ loaì têng̀ nghaóm̀ thaức
ăng̀ câng̀ ăng̀ đu拰̀ ăng̀ có̀ mức̀ độ拰̀ ăng̀ it̀ và ăng̀ haang̀ chaê.̀ Đông,̀ thaơì ,iú̀ cac̀ em̀ có̀ dụng,̀ cụ
để̀ tha,m̀ ,i,̀ trò chanì haoc̀ tậ́̀ thaeò nghaóm.̀
Baì 9.̀ Sừ dụng,̀ hạ́̀ lì cac̀ chaât̀ b́ò và m ôì ăng̀ (Sưa ̀ tâm̀ tr,nghà angha拰̀ thaông,̀ ting拰
nghaãng̀ mac̀ q ang,̀ caò về cac̀ thaưc̀ ́hảm̀ có̀ chaứ,̀ i2ôt̀ và v,ì trò cu,̀ i2ôt̀ đôì vơì sức
khaoe;̀ Có̀ thaể̀ vẽ̀ tr,nghà t yêng̀ tr yêng拰̀ cổ̀ động,̀ liêng̀ q ,ng̀ đêng̀ thaưc̀ ́hảm̀ có̀ chaứ,̀ i2ôt).
Q ,̀ viê ̣c̀ tim̀ haiể 拰̀ sưa ̀ tâm̀ cac̀ em̀ sẽ̀ ngăm̀ đưạc̀ ichà ḷì cung,̀ nghaưà tac̀ haaì cu,̀ i2ôt
đôì vơì sức̀ khaoe.̀
4
Baì 10.̀ Ăng̀ nghaiê ̀ r, ̀ và q à chaing.̀ Sừ dụng,̀ thaưc̀ ́hảm̀ sachà và ,ng̀ toang.̀ ̀ ̀ ̀
2Yê ̀ câ ̀ cac̀ em̀ cha ̉ng̀ bì thaeò nghaóm拰̀ nghaưà :̀ Môột̀ sồ r, 拰̀ q à (cà loaì tưanì va
háò u,);̀ một̀ sồ đồ haộ́̀ haoặc̀ vò đồ haộ́.̀ ̀
Môục̀ đichà ,iú̀ cac̀ em̀ biêt̀ ́haâung̀ biệt̀ đưạc̀ tiê ̀ cha ̉ng̀ cu,̀ thaưc̀ ́hảm̀ sachà va
,ng̀ toang拰̀ biệng̀ ́haá̀ thaưc̀ haiệng̀ vệ̀ singhà ,ng̀ toang̀ thaưc̀ ́hảm;̀ biêt̀ xem̀ haang̀ sừ dụng,̀ cac
thaức̀ ăng拰̀ thaức̀ ông,̀ đóng,̀ haộ́拰̀ đóng,̀ cha,i.
Hoă ̣c̀ :̀
Baì 18,拰̀ 19.̀ Ông̀ tậ́̀ :̀ Cong̀ ng,ưaơì và sức̀ khaoè (Phaiê ̀ haoc̀ tậ́̀ ,haì laì têng̀ thaức̀ ăng拰
thaức̀ ông,̀ cu,̀ bang̀ thaâung̀ haoc̀ singhà trong,̀ t âng̀ q ,....̀ Cac̀ tr,ngha拰̀ angha拰̀ mồ hainghà nghaưà :
cac̀ loaì r, 拰̀ q a拰̀ cong̀ ,iông,̀ băng,̀ nghaư,̀ ha,ỳ vật̀ thaật̀ cac̀ loaì thaức̀ ăng.̀ Để̀ cac̀ em
cung,̀ cồ laì chaât̀ dinghà dưaỡng,̀ trong,̀ thaức̀ ăng拰̀ v,ì trò cu,̀ chaung,.̀ Từ đó̀ cac̀ em̀ sẽ̀ ,hai
nghaờ sâu ̀ hanng̀ về cachà chaong̀ r, 拰̀ cu拰̀ q à tưanì ng,ong.̀ ̀ ̀ ̀ ̀
Baì 20.̀ Nưaơc̀ có̀ nghaưng,̀ tinghà chaât̀ ,ì ?̀ ̀ (Cha ̉ng̀ bì thaeò nghaóm̀ :̀ 2côc̀ thauỳ tingha
,iông,̀ ngha, ̀ :̀ 1̀ côc̀ đưng,̀ ngưaơc拰̀ 1̀ côc̀ đưng,̀ sư,;̀ cha,ì và một̀ sồ vật̀ chaứ,̀ ngưaơc̀ có
hainghà dang,̀ khaac̀ ngha, ̀ băng,̀ thauỳ tinghà haoặc̀ băng,̀ nghaư,̀ trong,̀ có̀ thaể̀ nghaing̀ thaâỳ bêng
trong,;̀ 1̀ tâm̀ kinghà haoặc̀ 1̀ mặt̀ ́haẳng,̀ khaông,̀ thaâm̀ ngưaơc̀ và 1̀ khaâuỳ đưng,̀ ngưaơc2nghaưa
hainghà SGK/tr43;̀ 1̀ miêng,̀ vai拰̀ bông,拰̀ ,iâỳ thaâm拰̀ miêng,̀ mut拰̀ tuì ngilong,…;̀ một̀ it
đưaơng,拰̀ m ôi拰̀ cat拰…̀ và thai,).̀ X ât̀ ́haat̀ từ c ô ̣c̀ sông,̀ haang,̀ ng,ay拰̀ cac̀ em̀ sẽ̀ dừ đoang
và lam̀ đưạc̀ thaì ng,haiệm̀ vơì nghaưng,̀ ,ì minghà cha ̉ng̀ bì đưạc̀ để̀ tim̀ haiể ̀ kiêng̀ thaức̀ vê
tinghà chaât拰̀ hainghà dang,̀ cu,̀ ngưaơc.̀
Baì 25..̀ Nưaơc̀ bì ồ nghaiêm.̀ ̀ (Cha ̉ng̀ bì thaeò nghaóm̀ :̀ 1̀ cha,ì ngưaơc̀ ,o拰̀ haồ haoặc̀ ngưaơc
đã̀ ,iặt̀ khaăng̀ l, ̀ bang,拰̀ 1̀ cha,ì ngưaơc̀ ,iêng,̀ haoặc̀ ngưaơc̀ may;̀ 2̀ cha,ì khaông,̀ có̀ ngưaơc;̀ 2
́haê ̀ loc̀ ngưaơc;̀ bông,̀ để̀ loc̀ ngưaơc.̀ ̀ 1̀ kinghà lú̀ (ngê ̀ có)). ̀ Đâuỳ là nghaưng,̀ vật̀ dụng,
haang,̀ ng,aỳ cac̀ em̀ đê ̀ có̀ thaể̀ cha ̉ng̀ bì đưạc̀ và sẽ̀ q ,ng̀ sat拰̀ lam̀ thaì ng,haiệm̀ để̀ biêt
đưạc̀ ̀ một̀ sồ đặc̀ điểm̀ cu,̀ ngưaơc̀ sachà và ngưaơc̀ bì ồ nghaiêm.̀ ̀ ̀
Baì 30.̀ Lam̀ thaề ngaò để̀ biêt̀ có̀ khaông,̀ khaì ?̀ (Cha ̉ng̀ bì thaeò nghaóm̀ :̀ cac̀ tui
ngilong,̀ to拰̀ dâuỳ tha ng拰̀ kim̀ khaâu 拰̀ chaậ ̀ haoặc̀ binghà thauỳ tingha拰̀ cha,ì khaông,拰̀ 1̀ miêng,̀ bot
biểng̀ haoặc̀ 1̀ viêng̀ ,achà ha,ỳ cục̀ đât̀ khaô).̀ Cac̀ em̀ sẽ̀ dung,̀ nghaưng,̀ vật̀ dụng,̀ ngaỳ để
lam̀ thaì ng,haiệm̀ chaứng,̀ minghà khaông,̀ khaì có̀ ở̀ q ,nghà moì vật̀ và cac̀ chã̀ r̃ng,̀ trong,
cac̀ vật.̀
5.
Baì 31.̀ Khaông,̀ khaì có̀ nghaưng,̀ tinghà chaât̀ ,ì ?̀ (Cha ̉ng̀ bì thaeò nghaóm̀ :̀ 8,210̀ q a
bóng,̀ vơì hainghà dang,̀ khaac̀ ngha, 拰̀ chả̀ haoặc̀ tha ng̀ để̀ b ộc̀ bóng,;̀ bnm̀ xè đá̀ (ngê ̀ có))
để̀ cac̀ em̀ chanì “Thaì thaổì bóng,”̀ và lam̀ thaì ng,haiệm̀ chaứng,̀ minghà khaông,̀ khaì khaông,̀ có
hainghà dang,̀ nghaât̀ đingha拰̀ khaông,̀ khaì có̀ thaể̀ bì nǵng̀ laì haoặc̀ ,iãng̀ r,.̀
Baì 33拰̀ 34.̀ Ông̀ tậ́̀ và kiểm̀ tr,̀ c ôì haoc̀ kì Ì 2̀ tr,ng,̀ 6-8,̀ (Cha ̉ng̀ bì :̀ Sưa ̀ tâm̀ cac
tr,nghà anghà haoặc̀ đồ chanì về việc̀ sừ dụng,̀ ngưaơc拰̀ khaông,̀ khaì trong,̀ singhà haoat拰̀ l,ò động,
sang̀ x ât̀ và v ì chanì ,iaì tri).̀ Cac̀ em̀ sừ dụng,̀ nghaưng,̀ ,ì minghà cha ̉ng̀ bì đưạc̀ để
tha,m̀ ,i,̀ trò chanì “Aì ngha,ngha拰̀ ,ì đung,̀ ?”̀ và “Triểng̀ lãm̀ tr,ngha”̀ về v,ì trò cu,̀ ngưaơc
và khaông,̀ khai.̀
Baì 35..̀ Khaông,̀ khaì câng̀ chaò sừ chaaỳ (Cha ̉ng̀ bì thaeò nghaóm̀ :̀ 2̀ lò thauỳ tinghà :̀ 1̀ lo
to拰̀ 1̀ lò nghao;̀ 2̀ câuỳ ngêng̀ băng,̀ ngha, ;̀ 1̀ lò thauỳ tinghà khaông,̀ đaỳ haoặc̀ ông,̀ thauỳ tingha拰̀ đê
kề –̀ nghaưà hainghà vẽ̀ SGK).̀ Cac̀ em̀ sẽ̀ dừ đoang̀ và lam̀ thaì ng,haiệm̀ chaứng,̀ minghà cang,̀ có
nghaiê ̀ khaông,̀ khaì thaì cang,̀ có̀ nghaiê ̀ ô2xỳ để̀ d ỳ trì sừ chaaỳ đưạc̀ lâu ̀ hanng;̀ m ông̀ sư
chaaỳ diêng̀ r,̀ lâu ̀ hanng̀ ̀ thaì khaông,̀ khaì ́haaì đưạc̀ lưa ̀ thaông,.̀ ̀ ̀
Baì 41.̀ Âm̀ tha,nghà (Cha ̉ng̀ bì thaeò nghaóm̀ :̀ Ống,̀ bǹ (long̀ sư,̀ bo)拰̀ thaưaơc拰̀ vaì haong
soi;̀ trông,̀ nghao拰̀ một̀ it̀ ,iâỳ vụng;̀ ḱo拰̀ lưạc;̀ …)̀ để̀ cac̀ em̀ biêt̀ cachà và thaưc̀ haiệng
đưạc̀ cac̀ cachà khaac̀ ngha, ̀ để̀ lam̀ chaò vật̀ ́haat̀ r,̀ âum̀ tha,ngha.̀ Lam̀ thaì ng,haiệm̀ chaứng,
minghà về sừ liêng̀ haệ̀ ,iư,̀ r ng,̀ động,̀ và sừ ́haat̀ r,̀ âum̀ tha,ngha.̀ ̀
Baì 45..̀ Ánghà sang,̀ (Cha ̉ng̀ bì thaeò nghaóm̀ :̀ haộ́̀ king̀ (có̀ thaể̀ dung,̀ tờ ,iâỳ baò c ộng
laì để̀ taò thaanghà haộ́̀ king);̀ tâm̀ kingha拰̀ nghaư,̀ trong,;̀ tâm̀ kinghà mơ;̀ tâm̀ vang;…̀ ). ̀ Cac̀ em
sẽ̀ cung,̀ lam̀ thaì ng,haiệm̀ chaứng,̀ tò anghà sang,̀ tr yêng̀ thaeò đưaơng,̀ thaẳng,拰̀ chaứng,̀ tò măt
chả̀ nghaing̀ thaâỳ một̀ vật̀ khaì có̀ anghà sang,̀ từ vật̀ đó̀ đì tơì măt̀ và ́haâung̀ biệt̀ đưạc̀ vật̀ tư
́haat̀ sang,̀ và vật̀ đưạc̀ chaiê ̀ sang,.̀
Baì 46-.̀ Bóng,̀ tôì (Cha ̉ng̀ bì thaeò nghaóm̀ :̀ đeng̀ ́ing拰̀ tờ ,iâỳ tò ha,ỳ tâm̀ vai拰̀ ḱo拰
bi,拰̀ một̀ sồ vật̀ nghaưà ồ tồ đồ chani拰̀ thaù nghaôì bông,拰̀ haộ́拰̀ …̀ ). ̀ HS̀ dừ đoang̀ và lam̀ thai
ng,haiệm̀ để̀ biêt̀ đưạc̀ vì tri拰̀ hainghà dang,̀ cu,̀ bóng,̀ tôi拰̀ bóng,̀ tôì x ât̀ haiệng̀ ́hai,̀ s, ̀ vật
cang̀ sang,̀ khaì đưạc̀ chaiê ̀ sang,拰̀ …̀ ̀
Baì 5.0.̀ Nóng,拰̀ langhà và nghaiệt̀ độ̀ (Cha ̉ng̀ bì cha ng,̀ :̀ Môột̀ sồ loaì nghaiệt̀ kê拰̀ ́haicha
ngưaơc̀ sôi拰̀ một̀ it̀ ngưaơc̀ đa.̀ ̀ Cha ̉ng̀ bì thaeò nghaóm̀ :̀ nghaiệt̀ kê拰̀ 3̀ chaiêc̀ lỳ ).̀ Giú̀ HS̀ biêt
6-
cachà ̀ đoc̀ nghaiệt̀ kề và sừ dụng,̀ nghaiệt̀ kề thaật.̀ Biêt̀ đò nghaiệt̀ độ̀ cǹ thaể̀ ng,ưaơi;̀ nghaiệt̀ độ
cu,̀ hanì ngưaơc̀ đ,ng,̀ sôi;̀ nghaiệt̀ độ̀ cu,̀ ngưaơc̀ đà đ,ng,̀ t,ng.̀
Baì 5.2.̀ Vật̀ dẫng̀ nghaiệt̀ và vật̀ cachà nghaiệt̀ (Cha ̉ng̀ bì cha ng,̀ :̀ ́haichà ngưaơc̀ ngóng,拰
xoong,拰̀ ,iò âm拰̀ caì lót̀ t,y拰….̀ ̀ Cha ̉ng̀ bì thaeò nghaóm̀ :̀ 2̀ chaiêc̀ côc̀ nghaưà ngha, 拰̀ m ̃ng,
kim̀ loai拰̀ m ̃ng,̀ ,̃拰̀ m ̃ng,̀ nghaư,拰̀ vaì tờ ,iâỳ bao;̀ dâuỳ chả拰̀ leng̀ haoặc̀ ṣi;̀ nghaiệt̀ kề ).
S, ̀ thaì ng,haiệm̀ cac̀ em̀ sẽ̀ lì ,iaì việc̀ sừ dụng,̀ cac̀ chaât̀ dẫng̀ nghaiệt拰̀ cac̀ chaât̀ cacha
nghaiệt̀ và sừ dụng,̀ hạ́̀ lì ̀ trong,̀ nghaưng,̀ trưaơng,̀ hạ́̀ đnng̀ ,iang拰̀ ,âng̀ ,ui.̀ Biêt̀ đưạc
nghaưng,̀ vật̀ dẫng̀ nghaiệt̀ tôt̀ và vật̀ dẫng̀ nghaiệt̀ ḱm.
̀ …̀
Vâung,拰̀ thaâu ̣t̀ sừ haiê ̣ ̀ q a拰̀ trưaơc̀ đâuỳ cac̀ em̀ chả̀ tim̀ haiể ̀ baì vơì ́haưanng,̀ ́haá
đam̀ thaoaì thaâỳ haoi2trò trà lơi拰̀ kiêng̀ thaức̀ dò ,iaò viêng̀ tr yêng̀ đat拰̀ tiêt̀ haoc̀ trâm̀ lăng,拰
chả̀ mô ̣t̀ sồ em̀ ́haat̀ biể ̀ xâuỳ dưng,̀ baì haoc̀ cung,̀ ,iaò viêng拰̀ ,iờ đâuỳ vơì sừ cha ̉ng̀ bi
nghaưà đã̀ dă ̣ng̀ do拰̀ đ,̀ sồ haoc̀ singhà tha,m̀ ,i,̀ cac̀ haoat̀ đô ̣ng,̀ haoc̀ tâu ̣́̀ sôì ngổì hanng拰̀ tiế
nghaâu ̣ng̀ thaông,̀ ting̀ baì haoc̀ chaù đô ̣ng,̀ hanng拰̀ ,haì nghaờ baì ngha,nghà hanng.̀
Niải phap 2. Tô chưc ḥat ô ̣nn dạy hoc dơi dann cac trò chơi-̀
Namesḥw.
Bêng̀ canghà việc̀ cha ̉ng̀ bì đồ dung,̀ daỳ và haoc̀ để̀ ́haục̀ vụ̀ chaò cac̀ haoat̀ động,̀ haoc
tậ́̀ đat̀ haiệ ̀ q a拰̀ thaì trò chanì haoc̀ tậ́̀ cung,̀ là một̀ ́haưanng,̀ ́haá̀ daỳ haoc̀ nghaăm̀ tao
sừ c ông̀ haut̀ haoc̀ singhà vaò baì ,iang,̀ và tiế̀ tha ̀ kiêng̀ thaức̀ khaông,̀ ḱm̀ ́haâng̀ haiệ ̀ q a.
Vậỳ thaề ngaò là trò chanì haoc̀ tậ́̀ ?̀ Tổ̀ chaức̀ trò chanì khaì daỳ haoc̀ vaò luc̀ ngaò ?̀
Trò chanì haoc̀ tậ́̀ ̀ là trò chanì ,ăng̀ vơì haoat̀ động,̀ haoc̀ tậ́̀ cu,̀ haoc̀ singha.̀ Để̀ tha,y
đổì hainghà thaức̀ haoc̀ tậ́拰̀ khaông,̀ khaì lớ̀ haoc̀ thaoaì mai拰̀ dề chai ̀ hanng拰̀ q à tringhà haoc̀ tậ́
trở̀ thaanghà một̀ hainghà thaức̀ v ì chanì haấ̀ dẫng拰̀ haoc̀ singhà thaâỳ v i拰̀ ngha,nghà nghaẹng拰̀ cởì mở
hanng拰̀ haoc̀ singhà tiế̀ tha ̀ baì từ ,iac̀ và tichà cưc拰̀ chaù động,̀ hanng.̀ Q ,̀ nghaiê ̀ ngăm̀ ,iang,
day拰̀ tôì thaâỳ đ,̀ sồ haoc̀ singhà rât̀ thaichà đưạc̀ tha,m̀ ,i,̀ trò chanì haoc̀ tậ́.̀ Vì vâu ̣y拰̀ dư,
trêng̀ kiêng̀ thaức̀ m̃ì baì haoc拰̀ tôì s ỳ ng,haĩ̀ và xâuỳ dưng,̀ ngêng̀ cac̀ trò chani拰̀ đă ̣t̀ têng拰̀ đặt
l ật̀ chani;̀ ́haaì có̀ tinghà thaì đ ,拰̀ q ỳ đinghà về sừ thaưaởng,拰̀ «̀ ́haat̀ »...̀ và âng̀ đinghà thaơi
,i,ng̀ cung,̀ vơì ́haưanng,̀ ́haá̀ để̀ tiêng̀ haanghà trò chanì đó̀ s,ò chaò ́haù hạ́拰̀ đông,̀ thaơi
cung,̀ dừ kiêng̀ mô ̣t̀ sồ tinghà ha ông,̀ có̀ thaể̀ ́haat̀ singhà trong,̀ q à tringhà tiêng̀ haanghà trò chani拰
,
…̀ Trong,̀ mông̀ khao,̀ haoc̀ lớ̀ 4̀ có̀ rât̀ nghaiê ̀ tiêt̀ haoc̀ câng̀ sừ dụng,̀ đêng̀ ́haưanng,̀ ́haá
trò chanì haoc̀ tậ́.̀ Thaưaơng,̀ có̀ ha,ì dang,̀ kiêng̀ thaức̀ để̀ thaưc̀ haiê ̣ng̀ trò chanì :̀ chanì để
khaam̀ ́haa拰̀ hainghà thaanghà kiêng̀ thaức̀ mơì và chanì để̀ cung,̀ cô拰̀ haệ̀ thaông,̀ haoà kiêng̀ thaức̀ đã
haoc.̀ Để̀ ́haưanng,̀ ́haá̀ ngaỳ đat̀ haiê ̣ ̀ q à tôì đã̀ thaưc̀ haiê ̣ng̀ cac̀ bưaơc̀ s, ̀ :̀ ̀
Chaẳng,̀ haang̀ :̀
Baì 1̀ 2̀ Cong̀ ng,ưaơì câng̀ ,ì để̀ sông,̀ ?̀ 2̀ Tr,ng,̀ 4̀ –̀ Tôì sẽ̀ tiêng̀ haanghà trò chanì «̀ C ộc
haanghà tringhà đêng̀ haanghà tinghà khaac̀ »̀ 2̀ Q ,̀ trò chanì ngaỳ ,iú̀ haoc̀ singhà cung,̀ cồ nghaưng,
điê ̀ kiệng̀ câng̀ để̀ d ỳ trì sừ sông,̀ cu,̀ cong̀ ng,ưaơi.̀
*Cachà tiêng̀ haanghà :̀
̀ Bưaơc̀ 1.̀ Tổ̀ chaức
2Tôì chai,̀ lớ̀ thaanghà cac̀ nghaóm̀ nghao.
2Phaat̀ chaò m̃ì nghaóm̀ 20̀ tâm̀ ́haiê ̀ haoặc̀ HS̀ từ vẽ拰̀ căt̀ hainghà trong,̀ hao,̀ baò để
chani.̀
Lưa ̀ ỳ :̀ Nộì d ng,̀ 20̀ tâm̀ ́haiê ̀ ,ôm̀ nghaưng,̀ thaứ̀ «̀ câng̀ có̀ »̀ để̀ d ỳ trì c ộc
sông,̀ và nghaưng,̀ thaứ̀ cac̀ em拰̀ «̀ m ông̀ có̀ ».̀
̀ Bưaơc̀ 2.̀ Hưaơng,̀ dẫng̀ cachà chanì và chani
2Tôì yê ̀ câ ̀ m̃ì nghaóm̀ chaong̀ r,̀ 10̀ thaứ̀ (đưạc̀ vẽ̀ trong,̀ 20̀ ́haiê )̀ mà cac̀ em
thaâỳ câng̀ m,ng,̀ thaeò tơì haanghà tinghà khaac.̀ Nhaưng,̀ ́haiê ̀ cong̀ laì ngộ́̀ laì chaò ,iaò viêng.̀
2Tiế̀ tục拰̀ m̃ì nghaóm̀ chaong̀ 6-̀ ́haiê ̀ câng̀ thaiêt̀ nghaât̀ để̀ m,ng,̀ thaeò (nghaưng,̀ ́haiê
loaì r,̀ laì ngộ́̀ về ,iaò viêng).̀
̀ Bưaơc̀ 3.̀ Thaaò l ậng
2Cac̀ nghaóm̀ sò sanghà kêt̀ q à lư,̀ chaong̀ cu,̀ nghaóm̀ minghà vơì cac̀ nghaóm̀ khaac̀ va
,iaì thaichà taì s,ò laì lư,̀ chaong̀ nghaưà vậy.̀
2Tôì sẽ̀ lam̀ trong,̀ tai拰̀ q yêt̀ đinghà thaăng,拰̀ tha ,̀ và chaôt̀ kiêng̀ thaức.̀ ̀
2T yêng̀ dưanng,̀ đô ̣ì thaăng,̀ c ô ̣c.̀ Đô ̣ng,̀ viêng拰̀ khaichà lê ̣̀ đô ̣ì về s, ̀ haãỳ cồ ,ăng,
hanng̀ ở̀ lâng̀ s, ...̀
̀
Baì ,̀ 2̀ Taì s,ò ́haaì ăng̀ ́haôì hạ́̀ nghaiê ̀ loaì thaức̀ ăng̀ ?̀ 2̀ Tr,ng,̀ 16-̀ 2̀ Trò chanì «̀ Đi
chạ̀ »̀ 2̀ Giú̀ haoc̀ singhà biêt̀ lư,̀ chaong̀ cac̀ thaức̀ ăng̀ chaò tưng,̀ bư,̀ ăng̀ ̀ một̀ cachà ́haù hạ́
và có̀ ḷì chaò sức̀ khaoe.̀
8,
̀ Bưaơc̀ 1.̀ Hưaơng,̀ dẫng̀ cachà chanì ̀
2Tôì chaò cac̀ em̀ chanì bang̀ haang,.̀ Môột̀ sồ em̀ lam̀ ng,ưaơì bang拰̀ một̀ sồ em̀ lam
ng,ưaơì khaachà m ,̀ haang,.̀
̀ Bưaơc̀ 2.̀ Chanì nghaưà haưaơng,̀ dẫng
̀ Bưaơc̀ 3.̀
2Tưng,̀ HS̀ tha,m̀ ,i,̀ chanì sẽ̀ ,iơì thaiệ ̀ trưaơc̀ lớ̀ nghaưng,̀ thaức̀ ăng拰̀ đồ ông,̀ ma
minghà đã̀ lư,̀ chaong̀ chaò tưng,̀ bư,̀ ăng.
2Dư,̀ trêng̀ nghaưng,̀ haiể ̀ biêt̀ về bư,̀ ăng̀ câung̀ đôi拰̀ lớ̀ sẽ̀ nghaậng̀ x́t̀ sừ lư,̀ chaong̀ cu,
bang̀ ngaò ́haù hạ́拰̀ có̀ ḷì chaò sức̀ khaoe.
2Đanghà ,ia拰̀ t yêng̀ dưanng,̀ HS̀ haiể ̀ bai拰̀ tha,m̀ ,i,̀ trò chanì tichà cưc.
2Đô ̣ng,̀ viêng拰̀ khaichà lê ̣̀ đô ̣ì về s, ̀ haãỳ cồ ,ăng,̀ hanng̀ ở̀ lâng̀ s, ...
Baì 12̀ 2̀ Phaong,̀ một̀ sồ bệnghà dò thaiê ̀ chaât̀ dinghà dưaỡng,̀ 2̀ Tr,ng,̀ 26-̀ 2̀ Trò chanì «̀ Bac
sĩ̀ »̀ 2̀ Cung,̀ cồ kiêng̀ thaức̀ đã̀ haoc̀ trong,̀ bai;̀ đông,̀ thaơì ,iú̀ cac̀ em̀ manghà dang拰̀ từ ting
trong,̀ ,i,ò tiế.
̀ Bưaơc̀ 1.̀ Hưaơng,̀ dẫng̀ cachà chanì ̀
2Môột̀ bang̀ đóng,̀ v,ì bac̀ sĩ拰̀ 1̀ bang̀ đóng,̀ v,ì bệnghà nghaâung̀ haoặc̀ ng,ưaơì nghaà bệngha
nghaâung.̀ Cac̀ bang̀ khaac̀ thaeò dõi拰̀ nghaậng̀ x́t.̀
2Tha,ỳ ́haiêng̀ ngha, ̀ tha,m̀ ,i,̀ đóng,̀ v,ì khaam̀ chaư,̀ bệnghà :
+Bệnghà nghaâung̀ ngóì về triệ ̀ chaứng,̀ (dâ ̀ haiệ )̀ cu,̀ bệngha.̀
+Bac̀ sĩ̀ ́haaì ngóì têng̀ bệnghà và cachà ́haong,.̀ ̀
̀ Bưaơc̀ 2.̀ Chanì thaeò nghaóm̀ –̀ m̃ì nghaóm̀ chanì thaeò tưng,̀ cặ́̀ đôi.̀
̀ Bưaơc̀ 3.̀
2Cac̀ nghaóm̀ cừ đôì chanì tôt̀ nghaât̀ lêng̀ tringhà baỳ trưaơc̀ lớ.
2Đanghà ,ia拰̀ t yêng̀ dưanng,̀ HS̀ thaể̀ haiệng̀ đưạc̀ sừ haiể ̀ biêt̀ và ngăm̀ vưng,̀ bai.
2Đô ̣ng,̀ viêng拰̀ khaichà lê ̣̀ nghaưng,̀ em̀ chaưa,̀ manghà dang拰̀ thaiê ̀ từ ting̀ cung,̀ tha,m̀ ,i,
trò chani.̀
Baì 15.̀ 2̀ Bang̀ cam̀ thaâỳ thaề ngaò khaì bì bệnghà ?̀ 2̀ Tr,ng,̀ 32̀ –̀ Trò chanì «̀ Môẹ̀ ni拰̀ cong...
sôt̀ !̀ »̀ –̀ HS̀ biêt̀ ngóì vơì cha,̀ mẹ̀ haoặc̀ ng,ưaơì lơng̀ khaì trong,̀ ng,ưaơì cam̀ thaâỳ khaó̀ chai 拰
khaông,̀ binghà thaưaơng,.̀ Đô ̣ng,̀ viêng拰̀ khaichà lê ̣̀ nghaưng,̀ em̀ chaưa,̀ manghà dang,拰̀ thaiê ̀ từ ting
trong,̀ ,i,ò tiế̀ cung,̀ tha,m̀ ,i,.̀
9
Baì 18,拰̀ 19̀ 2̀ Ông̀ tậ́̀ :̀ Cong̀ ng,ưaơì và sức̀ khaoè 2̀ Tr,ng,̀ 38,.
Trò chanì «̀ Aì ngha,ngha拰̀ ,ì đung,̀ ?̀ »̀ –̀ Cung,̀ cồ và haệ̀ thaông,̀ kiêng̀ thaức̀ về sừ tr,o
đổì chaât̀ cu,̀ cǹ thaể̀ ng,ưaơì vơì môì trưaơng,;̀ cac̀ chaât̀ dinghà dưaỡng,̀ có̀ trong,̀ thaức̀ ăng̀ va
v,ì trò cu,̀ chaung,;̀ cachà ́haong,̀ tranghà một̀ sồ bệnghà dò thaiê ̀ haoặc̀ thaư,̀ chaât̀ dingha
dưaỡng,̀ và lâuỳ bệnghà q ,̀ đưaơng,̀ tiê ̀ haó,.̀
Trò chanì «̀ Aì chaong̀ thaức̀ ăng̀ hạ́̀ lì ̀ ?̀ »̀ –̀ Cac̀ em̀ á̀ dụng,̀ kiêng̀ thaức̀ đã̀ haoc
vaò việc̀ chaong̀ thaức̀ haang,̀ ng,ay.̀ ̀
Baì 31.̀ Khaông,̀ khaì có̀ nghaưng,̀ tinghà chaât̀ ,ì ?̀ –̀ tr,ng,̀ 6-4.̀
Trò chanì «̀ Thaì thaổì bóng,̀ »̀ –̀ Giú̀ HS̀ ́haat̀ haiệng̀ khaông,̀ khaì khaông,̀ có̀ hainghà dang,
nghaât̀ đingha.̀
Baì 33拰̀ 34̀ 2̀ Ông̀ tậ́̀ và kiểm̀ tr,̀ c ôì haoc̀ kì Ì 2̀ Tr,ng,̀ 6-8,.
Hoat̀ động,̀ 1.̀ Trò chanì «̀ Aì ngha,ngha拰̀ ,ì đung,̀ ?̀ »̀
*Môục̀ tiê ̀ :̀ Giú̀ HS̀ cung,̀ cồ ̀ và haệ̀ thaông,̀ cac̀ kiêng̀ thaức̀ về :̀ thaá̀ dingha
dưaỡng,;̀ một̀ sồ tinghà chaât̀ cu,̀ ngưaơc̀ và khaông,̀ khai;̀ thaanghà ́haâng̀ chainghà cu,̀ khaông,̀ khai;
vong,̀ t âng̀ haoang̀ cu,̀ ngưaơc̀ trong,̀ từ nghaiêng.̀ ̀
*Tiêng̀ haanghà :̀
̀ Bưaơc̀ 1.̀ Chai,̀ nghaóm̀ –̀ Hưaơng,̀ dẫng̀ cachà chani拰̀ l ậng̀ chani.̀
̀ Bưaơc̀ 2.̀ Phaat̀ hainghà vẽ̀ «Thaá̀ dinghà dưaỡng,̀ câung̀ đôi»̀ chaưa,̀ haoang̀ thaiệng̀ chaò cac
nghaóm̀ thaì đ ,̀ haoang̀ thaangha.
̀ Bưaơc̀ 3.̀ Cac̀ nghaóm̀ thaì đ ,̀ tringhà baỳ sang̀ ́hảm̀ trưaơc̀ lớ.̀
̀ Bưaơc̀ 4.̀ Tôì cha ̉ng̀ bì một̀ sồ ́haiê ̀ ,haì cac̀ câu ̀ haoì ở̀ SGK/6-9̀ và soang̀ thaêm̀ một
sồ câu ̀ haoì khaac̀ tuỳ thaeò yê ̀ câ ̀ ông̀ tậ́̀ chaò HS.̀ Cac̀ nghaóm̀ sẽ̀ ng,ẫ ̀ nghaiêng̀ bôc̀ thaăm
trà lơì câu ̀ haoi.
Kêt̀ thauc̀ :̀ Nê ̀ nghaóm̀ ngaò có̀ nghaiê ̀ điểm̀ hanng̀ sẽ̀ thaăng,̀ c ộc.̀
Hoat̀ động,̀ 2.̀ Triểng̀ lãm̀ tr,nghà
*Môục̀ tiê ̀ :̀ Giú̀ HS̀ cung,̀ cồ ̀ và haệ̀ thaông,̀ cac̀ kiêng̀ thaức̀ về :̀ V,ì trò cu,
ngưaơc̀ và khaông,̀ khaì trong,̀ singhà haoat拰̀ l,ò động,̀ sang̀ x ât̀ và v ì chanì ,iaì tri.̀ ̀ Phaat̀ ha y
tinghà tichà cưc̀ trong,̀ haoc̀ tậ́.̀ ̀ Môanghà dang拰̀ từ ting̀ khaì ,i,ò tiế̀ trưaơc̀ tậ́̀ thaể.̀
*Tiêng̀ haanghà :
̀ Bưaơc̀ 1.̀ Chai,̀ nghaóm̀ –̀ Hưaơng,̀ dẫng̀ cachà chani拰̀ l ậng̀ chani.̀
10
̀ Bưaơc̀ 2.̀
2Nhaóm̀ trưaởng,̀ tổng,̀ hạ́̀ nghaưng,̀ tr,nghà angha拰̀ tưà liệ ̀ cu,̀ nghaóm̀ để̀ tringhà baỳ thaeo
chaù đê.̀
2Cac̀ thaanghà viêng̀ trong,̀ nghaóm̀ tậ́̀ tha yêt̀ tringha拰̀ ,iaì thaichà về sang̀ ́hảm̀ cu,
nghaóm.̀
2Thaông,̀ nghaât̀ vơì b,ng̀ ,iam̀ khaaò về tiê ̀ chaì đanghà ,ià cu,̀ cac̀ nghaóm.̀ (Mỗi
nghaóm̀ cừ 1̀ bang̀ tha,m̀ ,i,̀ lam̀ b,ng̀ ,iam̀ khaao).
̀ Bưaơc̀ 3.̀ Cac̀ nghaóm̀ tha,m̀ q ,ng̀ kha ̀ triểng̀ lãm̀ cu,̀ cac̀ nghaóm̀ bang.
2Mỗì thaanghà viêng̀ cu,̀ nghaóm̀ ́haaì chai,̀ ngha, ̀ m̃ì ng,ưaơì một̀ ́haâng̀ tringhà bay拰
b,ng̀ ,iam̀ khaaò sẽ̀ đưa,̀ r,̀ câu ̀ haoi.̀
2Đanghà ,ia拰̀ nghaậng̀ x́t.̀
...
Đung,̀ vâu ̣y拰̀ để̀ daỳ tôt̀ mông̀ khao,̀ haoc拰̀ bêng̀ canghà viê ̣c̀ haưaơng,̀ dẫng̀ haoc̀ singhà cha ̉ng
bì bai拰̀ cha ̉ng̀ bì đồ dung,̀ haoc̀ tâu ̣́̀ trưc̀ q ,ng̀ thaì ng,ưaơì ,iaò viêng̀ câng̀ ́haaì biêt̀ ́haôi
kêt̀ hạ́̀ cac̀ ́haưanng,̀ ́haá̀ daỳ haoc̀ nghaưà :̀ Phaưanng,̀ ́haá̀ q ,ng̀ sat;̀ ́haưanng,̀ ́haá̀ thai
ng,haiệm;̀ ́haưanng,̀ ́haá̀ nghaóm;̀ ...̀ trong,̀ ñoù ́haưanng,̀ ́haá̀ trò chanì haoc̀ tậ́̀ cung,̀ ,ó́
mô ̣t̀ ́haâng̀ haiê ̣ ̀ q à khaông,̀ nghaò trong,̀ viê ̣c̀ daỳ haoc̀ chaò haoc̀ singha.̀ Phaưanng,̀ ́haá̀ ngay
nghaăm̀ kha yêng̀ khaichà sừ tò mò khao,̀ haoc拰̀ thaóì q eng̀ đặt̀ câu ̀ haoi拰̀ tim̀ câu ̀ ,iaì thaichà khai
cac̀ em̀ đưạc̀ tiế̀ cậng̀ vơì thaưc̀ tê拰̀ q ,̀ đó̀ cac̀ em̀ dề dang,̀ ,haì nghaờ ngộì d ng,̀ baì haoc.
Trò chanì haoc̀ tậ́̀ khaông,̀ chả̀ là một̀ «̀ công,̀ cụ̀ »̀ daỳ haoc̀ mà ngó̀ cong̀ là cong̀ đưaơng,
sang,̀ taò x yêng̀ s ôt̀ q à tringhà haoc̀ tậ́̀ cu,̀ haoc̀ singha.̀ Nó̀ taò cam̀ ,iac̀ thaoaì mai拰̀ tư
ting拰̀ sừ sang,̀ tao拰̀ ngha,nghà tri拰̀ óc̀ tưà d y拰̀ tưaởng,̀ tưạng,̀ cu,̀ haoc̀ singha...̀ Khaì bì khá́̀ vao
l ật̀ chani拰̀ cac̀ em̀ dâng̀ có̀ trật̀ từ hanng拰̀ kỷ̀ l ật̀ hanng.̀ Thaông,̀ q ,̀ trò chani拰̀ haoc̀ singha
đưạc̀ tậ́̀ l yệng拰̀ lam̀ việc̀ cà nghaâung拰̀ lam̀ việc̀ thaeò đnng̀ vì tậ́̀ thaể̀ trong,̀ sừ ́haâung̀ công,
vơì tinghà thaâng̀ hạ́̀ tac拰̀ ,i,ò lưa .̀
Niải phap 3. Tô chưc cḥ hoc sinh thực hanh-̀th́ nnhiêm
̣
Chaung,̀ t,̀ đê ̀ biêt拰̀ haoc̀ singhà tiể ̀ haoc̀ câng̀ ́haaì đưạc̀ cac̀ thaâỳ ,iao拰̀ cồ ,iaò tr,ng,
bì kiêng̀ thaức̀ về kĩ̀ ngăng,̀ sông,拰̀ vông̀ haiể ̀ biêt̀ về từ nghaiêng2xã̀ haộì thaông,̀ q ,̀ cac̀ mông
haoc.̀ Thaưc̀ haangha2thaì ng,haiê ̣m̀ là mô ̣t̀ haoat̀ đô ̣ng,̀ ,iú̀ haoc̀ singhà cha yểng̀ từ tưà d ỳ cụ̀ thaể
11
s,ng,̀ tưà d ỳ trư ̀ tưạng,̀ và ng,ưạc̀ lai.̀ Vì vâu ̣ỳ viê ̣c̀ thaưc̀ haangha2thaì ng,haiê ̣m̀ ,iú̀ cac̀ em
ứng,̀ dụng,̀ nghaưng,̀ điê ̀ đã̀ haoc̀ vaò thaưc̀ tề c ô ̣c̀ sông,拰̀ ,iú̀ cac̀ em̀ reng̀ l yê ̣ng̀ kĩ̀ ngăng,
thaưc̀ haangha拰̀ nghaưng,̀ đức̀ tinghà câng̀ cu拰̀ chai ̀ khaó拰̀ đoang̀ kêt̀ và hạ́̀ tac.̀ Bêng̀ canghà đó拰̀ khai
từ t,ỳ lam̀ thaì ng,haiê ̣m拰̀ tâu ̣ng̀ măt̀ nghaing̀ thaâỳ nghaưng,̀ ,ì mingha «̀ lam̀ r,̀ »拰̀ cac̀ em̀ sẽ̀ ting
tưaởng,̀ hanng̀ vaò kiêng̀ thaức̀ mà minghà đã̀ haoc拰̀ ting̀ vaò khaà ngăng,̀ thaưc̀ sừ cu,̀ mingha拰̀ haãngha
diê ̣ng̀ vơì moì ng,ưaơì răng,̀ mingha «̀ đã̀ lam̀ đưạc̀ »̀ và minghà «̀ sẽ̀ lam̀ đưạc̀ »拰...̀ Trong,
q à tringhà lam̀ ̀ thaì ng,haiệm拰̀ việc̀ taò cǹ haộì chaò haoc̀ singhà tha,m̀ ,i,̀ l yệng̀ tậ́̀ kiêng
thaức̀ và ́haat̀ triểng̀ kĩ̀ ngăng,̀ ,i,ò tiế̀ là rât̀ q ,ng̀ trong,.̀
Cac̀ tiêt̀ daỳ thaưc̀ haangha2thaì ng,haiệm̀ chaù yê ̀ dung,̀ để̀ daỳ cac̀ baì về sừ vật拰̀ haiệng
tưạng,拰̀ cac̀ q à tringhà diêng̀ r,̀ trong,̀ thaề ,iơì từ nghaiêng̀ nghaăm̀ ,iú̀ haoc̀ singhà ̀ có̀ haiể
biêt̀ về ng, yêng̀ nghaâung̀ cac̀ haiệng̀ tưạng,拰̀ tinghà q ỳ l ật̀ cu,̀ cac̀ haiệng̀ tưạng,拰̀ ...̀ ̀
Để̀ daỳ haoc̀ thaeò ́haưanng,̀ ́haá̀ thaưc̀ haangha2thaì ng,haiệm拰̀ thaông,̀ thaưaơng,̀ câng̀ t âung
thaeò cac̀ bưaơc̀ s, ̀ :
2Xac̀ đinghà mục̀ đichà cu,̀ thaì ng,haiệm.
2Vachà kề haoachà tiêng̀ haanghà thaì ng,haiệm.
2Tiêng̀ haanghà thaì ng,haiệm.
2Phaâung̀ tichà kêt̀ q à và kêt̀ l ậng.̀
*Vì dụ̀ :̀ Khaì daỳ “Baì 20̀ :̀ Nưaơc̀ có̀ nghaưng,̀ tinghà chaât̀ ,ì ?”̀
̀ Thaì ng,haiê ̣m̀ 1:̀ ̀ Phaâung̀ biệt̀ ngưaơc̀ vơì cac̀ chaât̀ long,̀ khaac.̀ ̀ ̀
̀ Bưaơc̀ 1.̀ Xac̀ đinghà mục̀ đichà cu,̀ thaì ng,haiệm.
̀ ̀ Hoc̀ singhà lam̀ thaì ng,haiê ̣m̀ để̀ ́haat̀ haiệng̀ r,̀ một̀ sồ tinghà chaât̀ cu,̀ ngưaơc̀ nghaưà :̀ ma
săc拰̀ mui拰̀ vi.̀
̀ Bưaơc̀ 2.̀ Vachà kề haoachà tiêng̀ haanghà thaì ng,haiệm.
2Chai,̀ lớ̀ thaanghà cac̀ nghaóm̀ nghao.̀
+Yê ̀ câ ̀ cac̀ nghaóm̀ đem̀ côc̀ đưng,̀ ngưaơc̀ và côc̀ đưng,̀ sư,̀ đã̀ cha ̉ng̀ bì r,̀ q ,ng
sat̀ và lam̀ thaeò yê ̀ câ ̀ đã̀ ,haì ở̀ SGK/tr42.̀
̀ +GV̀ có̀ thaể̀ cha ̉ng̀ bì thaêm̀ chaò cac̀ nghaóm̀ nghaiê ̀ côc̀ đưng,̀ chaât̀ long,̀ hanng.
Chaẳng,̀ haang̀ :̀ 1̀ côc̀ đưng,̀ ngưaơc拰̀ 1̀ côc̀ đưng,̀ ngưaơc̀ m ôi拰̀ 1̀ côc̀ đưng,̀ ngưaơc̀ có̀ ́ha,̀ it
dâ ̀ bac̀ haa拰̀ 1̀ côc̀ đưng,̀ ngưaơc̀ chae.̀
2Yê ̀ câ ̀ HS̀ tr,ò đổì ỳ 1̀ ̀ và 2̀ ̀ thaeò yê ̀ câ ̀ q ,ng̀ sat̀ trong,̀ SGK.̀ ̀ ̀
12
̀ Bưaơc̀ 3.̀ Tiêng̀ haanghà thaì ng,haiệm.
2Nhaóm̀ trưaởng,̀ điê ̀ khaiểng̀ q ,ng̀ sat̀ và trà lơì cac̀ câu ̀ haoi.̀
2Thaông,̀ nghaât̀ ỳ kiêng̀ ,haì vaò bang,̀ nghaóm.̀
̀ Bưaơc̀ 4.̀ Phaâung̀ tichà kêt̀ q à và kêt̀ l ậng.̀
2Đaì diệng̀ nghaóm̀ tringhà baỳ kêt̀ q à thaì ng,haiệm.
2Cac̀ nghaóm̀ khaac̀ nghaậng̀ x́t拰̀ bổ̀ s ng,.̀
2GV̀ ,oì một̀ sồ HS̀ ngóì về nghaưng,̀ tinghà chaât̀ cu,̀ ngưaơc̀ đưạc̀ ́haat̀ haiệng̀ trong,̀ thai
ng,haiệm̀ ngay.̀
2Kêt̀ l ậng̀ :̀ ...̀ ngưaơc̀ trong,̀ s ôt拰̀ khaông,̀ ma 拰̀ khaông,̀ mui拰̀ khaông,̀ vi.̀ ̀
Lưu ý giáo dụ̣̀ :̀ ...̀ ngê ̀ khaông,̀ biêt̀ chaăc̀ một̀ chaât̀ ngaò đó̀ có̀ độc̀ ha,ỳ khaông,拰̀ t yệt
đôì khaông,̀ đưạc̀ ng,ưì và nghaât̀ là khaông,̀ đưạc̀ ngêm.̀
Thaì ng,haiê ̣m̀ 2̀ :̀ Phaat̀ haiệng̀ hainghà dang,̀ cu,̀ ngưaơc̀
̀ Bưaơc̀ 1.̀ Xac̀ đinghà mục̀ đichà cu,̀ thaì ng,haiệm.
Hoc̀ singhà biêt̀ dừ đoang拰̀ ngê ̀ cachà tiêng̀ haanghà và tiêng̀ haanghà lam̀ thaì ng,haiê ̣m̀ tim̀ haiể
về hainghà dang,̀ cu,̀ ngưaơc.̀ ̀
̀ Bưaơc̀ 2.̀ Vachà kề haoachà tiêng̀ haanghà thaì ng,haiệm.
2Chai,̀ lớ̀ thaanghà cac̀ nghaóm̀ nghaò thaaò l âu ̣ng.̀
+Yê ̀ câ ̀ cac̀ nghaóm̀ đem̀ cha,i拰̀ lò có̀ hainghà dang,̀ khaac̀ ngha, ̀ băng,̀ thauỳ tinghà haoặc
nghaư,̀ để̀ lêng̀ bang.̀
+Yê ̀ câ ̀ q ,ng̀ sat̀ 1̀ caì cha,ì haoặc̀ côcđặt̀ cha,ì haoặc̀ côc̀ đó̀ ở̀ vì trì khaac̀ ngha,
(ngăm̀ ng,,ng,̀ haoặc̀ ngăm̀ doc).̀
+Kêt̀ l ậng̀ :̀ ...̀ cha,i拰̀ côc̀ có̀ hainghà dang,̀ nghaât̀ đingha.
2Tiêng̀ haanghà thaì ng,haiê ̣m.̀
+̀ Cac̀ nghaóm̀ thaaò l ậng̀ đưa,̀ r,̀ dừ đoang̀ về hainghà dang,̀ cu,̀ ngưaơc.̀
̀ Bưaơc̀ 3.̀ Tiêng̀ haanghà thaì ng,haiệm.
2Tiêng̀ haanghà thaì ng,haiệm̀ để̀ kiểm̀ tr,̀ dừ đoang̀ thaì ng,haiệm̀ cu,̀ nghaóm̀ mingha.̀
2Ghaì ngha,nghà kêt̀ q à thaì ng,haiệm̀ lêng̀ bang,̀ baò caò cu,̀ nghaóm.̀
2Vaì nghaóm̀ tringhà baỳ cachà tiêng̀ haanghà thaì ng,haiệm.̀
̀ Bưaơc̀ 4.̀ Phaâung̀ tichà kêt̀ q à và kêt̀ l ậng.̀
2Thaông,̀ nghaât拰̀ đôì chaiê ̀ dừ đoang̀ thaì ng,haiệm̀ vơì kêt̀ q à thaì ng,haiệm.̀
13
2Rut̀ r,̀ kêt̀ l ậng̀ về hainghà dang,̀ cu,̀ ngưaơc̀ :̀ ngưaơc̀ khaông,̀ có̀ hainghà dang,̀ nghaât̀ đingha.̀
Hoặ̣ mô ̣t số ví dụ khạ́ như
Baì 25.̀ 2̀ Nưaơc̀ bì ồ nghaiêm –̀ tr,ng,̀ 5.2.̀ ̀
*Thaì ng,haiê ̣m̀ :̀ ̀ ̀
̀ Bưaơc̀ 1.̀ Xac̀ đinghà mục̀ đichà cu,̀ thaì ng,haiệm.
̀ ̀ Hoc̀ singhà ́haâung̀ biệt̀ đưạc̀ đặc̀ điểm̀ chainghà cu,̀ ngưaơc̀ sachà và ngưaơc̀ bì ồ nghaiêm.
̀ Bưaơc̀ 2.̀ Vachà kề haoachà tiêng̀ haanghà thaì ng,haiệm.
2Chai,̀ lớ̀ thaanghà cac̀ nghaóm̀ nghao.̀
2Nhaóm̀ trưaởng,̀ baò caò việc̀ cha ̉ng̀ bì cac̀ đồ dung,̀ để̀ lam̀ thaì ng,haiệm.̀
2Yê ̀ câ ̀ cac̀ nghaóm̀ thaaò l ậng̀ và đưa,̀ r,̀ cac̀ tiê ̀ cha ̉ng̀ về ngưaơc̀ sachà và ngưaơc̀ bi
ồ nghaiêm̀ thaeò chaù q ,ng̀ cu,̀ cac̀ em̀ (HS̀ khaông,̀ mở̀ SGK).̀
2Thaưà kì tổng,̀ hạ́̀ ,haì vaò bang,̀ nghaóm.
Tiêu ̣huẩn đánh giá Nượ́ bị ô nhiêm Nượ́ sạ̣h
1. Màu ... ...
2. Mùi ... ...
3. ... ... ...
̀ Bưaơc̀ 3.̀ Tiêng̀ haanghà thaì ng,haiệm.
2Nhaóm̀ trưaởng,̀ điê ̀ khaiểng̀ cac̀ bang̀ tiêng̀ haanghà loc̀ ngưaơc.̀
2GV̀ kiểm̀ tr,̀ và haưaơng,̀ dẫng̀ thaêm̀ chaò cac̀ em̀ trong,̀ q à tringhà tiêng̀ haanghà lam̀ thai
ng,haiệm.
2Thaông,̀ nghaât̀ ỳ kiêng̀ ,haì vaò bang,̀ nghaóm.̀
̀ Bưaơc̀ 4.̀ Phaâung̀ tichà kêt̀ q à và kêt̀ l ậng.̀
2Đaì diệng̀ nghaóm̀ tringhà baỳ kêt̀ q à thaì ng,haiệm.
2Cac̀ nghaóm̀ khaac̀ nghaậng̀ x́t拰̀ bổ̀ s ng,.̀
2GV̀ yê ̀ câ ̀ cac̀ nghaóm̀ mở̀ SGK/tr̀ 5.3̀ đôì chaiê ̀ kêt̀ q a.̀ Nê ̀ nghaóm̀ ngaò r,̀ kêt
q à khaac拰̀ GV̀ yê ̀ câ ̀ cac̀ em̀ tim̀ ng, yêng̀ nghaâung拰̀ xem̀ tiêng̀ tringhà lam̀ việc̀ cu,̀ nghaóm
bì nghaâm̀ lẫng̀ ở̀ đâu ...̀
2GV̀ ,oì một̀ sồ HS̀ ngóì về nghaưng,̀ đặc̀ điểm̀ cu,̀ ngưaơc̀ sachà và ngưaơc̀ khaông,̀ sacha
đưạc̀ ́haat̀ haiệng̀ trong,̀ thaì ng,haiệm̀ ngay.̀
2Kêt̀ l ậng̀ :̀ (Nhaưà mục̀ Bạn ̣ần biết SGK/tr̀ 5.3)̀
Baì 30̀ 2̀ Lam̀ thaề ngaò để̀ biêt̀ có̀ khaông,̀ khaì ?̀ –̀ tr,ng,̀ 6-2.̀
14
Cac̀ em̀ sẽ̀ lam̀ thaì ng,haiệm̀ để̀ chaứng,̀ minghà khaông,̀ khaì có̀ ở̀ khaắ̀ ngnì cà trong,̀ ̀ nghaưng,̀ chã
trông,̀ cu,̀ moì vật.̀
Baì 31̀ 2̀ Khaông,̀ khaì có̀ nghaưng,̀ tinghà chaât̀ ,ì ?̀ –̀ tr,ng,̀ 6-4.̀
*Môục̀ tiê ̀ :̀
2HS̀ lam̀ thaì ng,haiệm̀ để̀ biêt̀ khaông,̀ khaì có̀ thaể̀ bì nǵng̀ laì haoặc̀ ,iãng̀ r,.̀
2Nê ̀ đưạc̀ vì dụ̀ về việc̀ ứng,̀ dụng,̀ một̀ sồ tinghà chaât̀ cu,̀ khaông,̀ khaì trong,̀ đơì sông,.̀
*Cachà tiêng̀ haanghà :
2Chai,̀ nghaóm.
2Yê ̀ câ ̀ HS̀ đoc̀ mục̀ Quan sát tr,ng,̀ 6-5.̀ SGK.
2Môồ tà haiệng̀ tưạng,̀ xaỳ r,̀ ở̀ hainghà 2b拰̀ 2c̀ và sừ dụng,̀ cac̀ từ ,iãng̀ r,拰̀ nǵng̀ laì để̀ ngóì vê
tinghà chaât̀ cu,̀ khaông,̀ khaì q ,̀ thaì ng,haiệm̀ ngay.̀
2GV̀ haoi2lớ̀ trà lơì tiế̀ 2̀ câu ̀ haoì SGK.
2Thaưc̀ haangha拰̀ thaì ng,haiệm̀ :̀ bnm̀ hanì q à bóng,拰̀ bnm̀ hanì banghà xè đá̀ (ngê ̀ có).
2Đaì diệng̀ cac̀ nghaóm̀ tringhà baỳ kêt̀ q à thaưc̀ haanghà cu,̀ nghaóm.̀ Cac̀ nghaóm̀ khaac̀ nghaậng
x́t拰̀ bổ̀ s ng,.̀
2Kêt̀ l ậng:̀ …khaông,̀ khaì có̀ thaể̀ bì nǵng̀ laì haoặc̀ ,iãng̀ r,.̀ ̀
Mô ̣t số bài dạy khạ́ như
Baì 32̀ 2̀ Khaông,̀ khaì ,ôm̀ nghaưng,̀ thaanghà ́haâng̀ ngaò ?̀ –̀ tr,ng,̀ 6-6-.̀ (HS̀ lam̀ thai
ng,haiệm̀ xac̀ đinghà ha,ì thaanghà ́haâng̀ chainghà cu,̀ khaông,̀ khaì là khaì ô2xỳ d ỳ trì sừ chaaỳ va
khaì ngi2tǹ khaông,̀ d ỳ trì sừ chaay.)
Baì 35.̀ 2̀ Khaông,̀ khaì câng̀ chaò sừ chaaỳ –̀ tr,ng,̀ ,0.̀ (Cac̀ em̀ sẽ̀ dừ đoang̀ và lam̀ thai
ng,haiệm̀ chaứng,̀ minghà cang,̀ có̀ nghaiê ̀ khaông,̀ khaì thaì cang,̀ có̀ nghaiê ̀ ô2xỳ để̀ d ỳ trì sư
chaaỳ đưạc̀ lâu ̀ hanng;̀ m ông̀ sừ chaaỳ diêng̀ r,̀ lâu ̀ hanng̀ ̀ thaì khaông,̀ khaì ́haaì đưạc̀ lưa
thaông,.)̀ ̀
Baì 41̀ 2̀ Âm̀ tha,nghà –̀ tr,ng,̀ 8,2.̀ (Lam̀ thaì ng,haiệm̀ chaứng,̀ minghà về sừ liêng̀ haệ̀ ,iư,
r ng,̀ động,̀ và sừ ́haat̀ r,̀ âum̀ tha,ngha.)̀ ̀
Baì 45.̀ 2̀ Ánghà sang,̀ –̀ tr,ng,̀ 90. (Cac̀ em̀ sẽ̀ cung,̀ lam̀ thaì ng,haiệm̀ chaứng,̀ tò angha
sang,̀ tr yêng̀ thaeò đưaơng,̀ thaẳng,拰̀ chaứng,̀ tò măt̀ chả̀ nghaing̀ thaâỳ một̀ vật̀ khaì có̀ anghà sang,
từ vật̀ đó̀ đì tơì măt̀ và ́haâung̀ biệt̀ đưạc̀ vật̀ từ ́haat̀ sang,̀ và vật̀ đưạc̀ chaiê ̀ sang,.)̀
15.
Baì 46-̀ 2̀ Bóng,̀ tôì –̀ tr,ng,̀ 92.̀ (HS̀ dừ đoang̀ và lam̀ thaì ng,haiệm̀ để̀ biêt̀ đưạc̀ vi
tri拰̀ hainghà dang,̀ cu,̀ bóng,̀ tôi拰̀ bóng,̀ tôì x ât̀ haiệng̀ ́hai,̀ s, ̀ vật̀ cang̀ sang,̀ khaì đưạc̀ chaiê
sang,拰̀ …).̀ ̀ ̀
Baì 5.0̀ 2̀ Nóng,拰̀ langhà và nghaiệt̀ độ̀ 2̀ tr,ng,̀ 100.̀ (Biêt̀ đò nghaiệt̀ độ̀ cǹ thaể̀ ng,ưaơi;
nghaiệt̀ độ̀ cu,̀ hanì ngưaơc̀ đ,ng,̀ sôi;̀ nghaiệt̀ độ̀ cu,̀ ngưaơc̀ đà đ,ng,̀ t,ng.)̀
Baì 5.2̀ 2̀ Vật̀ dẫng̀ nghaiệt̀ và vật̀ cachà nghaiệt̀ –̀ tr,ng,̀ 104.̀ ̀ (S, ̀ thaì ng,haiệm̀ cac̀ em
sẽ̀ lì ,iaì việc̀ sừ dụng,̀ cac̀ chaât̀ dẫng̀ nghaiệt拰̀ cac̀ chaât̀ cachà nghaiệt̀ và sừ dụng,̀ hạ́̀ li
trong,̀ nghaưng,̀ trưaơng,̀ hạ́̀ đnng̀ ,iang拰̀ ,âng̀ ,ui.̀ Biêt̀ đưạc̀ nghaưng,̀ vật̀ dẫng̀ nghaiệt̀ tôt̀ va
vật̀ dẫng̀ nghaiệt̀ ḱm.)
…̀
Trưaơc̀ đâuy拰̀ từ nghaưng,̀ nghaậng̀ thaức̀ cu,̀ cac̀ em̀ haoc̀ singhà khaông,̀ đông,̀ đê ̀ ngêng
tinghà trang,̀ một̀ sồ haoc̀ singhà khaó̀ khaăng̀ trong,̀ haoc̀ tâu ̣́̀ thaì q à tringhà đam̀ thaoaì để̀ lĩngha
haộì kiêng̀ thaức̀ lam̀ chaò cac̀ em̀ khaông,̀ đù từ ting̀ để̀ có̀ thaể̀ tha,m̀ ,i,̀ trà lơì câu ̀ haoi拰
thaậm̀ chaì có̀ em̀ cong̀ ngang̀ long,拰̀ chaang̀ haoc.
Băng,̀ hainghà thaức̀ tổ̀ chaức̀ ngay拰̀ tôì thaâỳ cac̀ em̀ đã̀ manghà dang̀ hanng拰̀ chaù động,̀ hanng
khaì tringhà baỳ nghaưng,̀ ,ì minghà q ,ng̀ sat̀ đưạc̀ từ c ô ̣c̀ sông,̀ x ng,̀ q ,ngha.̀ Tôì có̀ thaể̀ dê
dang,̀ kiểm̀ tr,̀ đưạc̀ viê ̣c̀ ngăm̀ băt̀ baì haoc̀ cu,̀ cac̀ em拰̀ sừ từ ting拰̀ mang,̀ dang̀ trong,
,i,ò tiế̀ đêng̀ đâu 拰̀ để̀ từ đó̀ tôì có̀ sừ điê ̀ chảnghà ́haưanng,̀ ́haá̀ cung,̀ nghaưà hainghà thaức̀ tổ
chaức̀ daỳ haoc̀ cu,̀ minghà chaò ́haù hạ́̀ hanng̀ trong,̀ nghaưng,̀ ,iờ daỳ haoc̀ mông̀ Khao,̀ haoc.
Tóm lai : X ât̀ ́haat̀ từ nghaưng,̀ yê ̀ câ ̀ đổì mơi拰̀ từ haoang̀ canghà cụ̀ thaể̀ cu,̀ xã
haô ̣i拰̀ cu,̀ ,iaò dục̀ nghaà trưaơng,拰̀ cu,̀ ,i,̀ đingha拰̀ vì trì cu,̀ ,iaò viêng̀ trong,̀ công,̀ tac̀ ,iao
dục̀ ở̀ trưaơng,̀ haoc̀ có̀ mô ̣t̀ ỳ ng,haĩ,̀ vồ cung,̀ đă ̣c̀ biê ̣t.̀ Vâng̀ đề l ông̀ đă ̣t̀ r,̀ là ,iaò viêng
́haaì thaưc̀ haiê ̣ng̀ tôt̀ công,̀ tac̀ ,iaò dục̀ và câng̀ xac̀ đinghà mô ̣t̀ cǹ chaề haoat̀ đô ̣ng,̀ vê
q yêng̀ haang拰̀ trachà nghaiê ̣m̀ chaò ́haù hạ́̀ vơì thaưc̀ tê拰̀ ́haaì có̀ ngăng,̀ lưc̀ cu,̀ mô ̣t̀ nghaà sưa
́haam.̀ Vì vâu ̣ỳ b ô ̣c̀ ,iaò viêng̀ ́haaì từ haoang̀ thaiê ̣ng̀ minghà trưaơc̀ khaì haoang̀ thaiê ̣ng̀ chaò haoc
singha.̀
Từ một̀ sồ biê ̣ng̀ ́haá̀ taò haứng,̀ thaù chaò haoc̀ singhà lớ̀ 4̀ haoc̀ mông̀ Khao,̀ haoc̀ ma
tôì đã̀ thaưc̀ haiê ̣ng̀ trêng拰̀ tôì thaâỳ ỳ thaức拰̀ thaaì độ̀ haoc̀ cu,̀ cac̀ em̀ sôì ngổi拰̀ haaò haứng,拰
tichà cưc̀ và manghà dang̀ hanng̀ đâ ̀ ngăm̀ haoc̀ rât̀ nghaiê .̀ Hinghà thaanghà đưạc̀ chaò cac̀ em
16-
thaóì q eng̀ haoc̀ tâu ̣́拰̀ từ haoc̀ và từ điê ̀ chảnghà ́haưanng,̀ ́haá̀ haoc̀ cu,̀ mingha拰̀ biêt̀ xâuy
dưng,̀ ngề ngế̀ haoat̀ đô ̣ng,̀ nghaóm拰̀ thaì đ ,̀ cha ̉ng̀ bì baì và từ ,iac̀ ́haat̀ biể ̀ xâuy
dưng,̀ baì rât̀ cha ̀ đao.̀ ̀
IV. HIỆLU QLUIA CCA ĐỀ TÀI
Q ,̀ nghaiê ̀ ngăm̀ thaưc̀ haiê ̣ng̀ cac̀ biê ̣ng̀ ́haá̀ nghaưà đã̀ tringhà baỳ vaò thaưc̀ tề ,iang,
daỳ taì trưaơng,拰̀ tôì nghaâu ̣ng̀ thaâỳ ,iờ haoc̀ Khao,̀ haoc̀ đưạc̀ cac̀ em̀ đóng̀ nghaâu ̣ng̀ rât̀ haồ haởi.
Nhaiê ̀ tiêt̀ haoc̀ đã̀ trở̀ thaanghà sâung̀ chanì lì thau.̀ Thaông,̀ q ,̀ việc̀ cha ̉ng̀ bì bai拰̀ cac̀ haoat
động,̀ nghaóm拰̀ thaưc̀ haanghà thaì ng,haiê ̣m拰̀ q ,ng̀ sat̀ tr,nghà angha拰...̀ kiêng̀ thaức̀ baì haoc̀ đưạc̀ cac
em̀ tiế̀ nghaâu ̣ng̀ mô ̣t̀ cachà rât̀ từ nghaiêng拰̀ haiê ̣ ̀ q a.̀
Bêng̀ canghà nghaưng,̀ kêt̀ q à đat̀ đưạc̀ trong,̀ viê ̣c̀ taò haứng,̀ thaù chaò cac̀ em̀ khai
tha,m̀ ,i,̀ haoc̀ mông̀ Khao,̀ haoc拰̀ nghaưng,̀ hainghà thaức̀ ́haưanng,̀ ́haá̀ tổ̀ chaức̀ nghaưà trêng̀ đã
dâng̀ dâng̀ hainghà thaanghà ở̀ cac̀ em̀ tinghà ngăng,̀ đô ̣ng,拰̀ manghà dang̀ trưaơc̀ tâu ̣́̀ thaể.̀ Cac̀ em̀ biêt
́haôì hạ́̀ ngha, ̀ trong,̀ cac̀ haoat̀ đô ̣ng,̀ nghaóm拰̀ biêt̀ q ,ng̀ sat̀ môì trưaơng,̀ x ng,̀ q ,nghà để
haoang̀ thaanghà nghaiê ̣m̀ vụ̀ haoc̀ tâu ̣́.̀ Từ thaaì đô ̣̀ haoc̀ tâu ̣́̀ tichà cưc̀ đôì vơì mông̀ Khao,̀ haoc拰
,iờ đâuỳ đã̀ tac̀ đô ̣ng,̀ rât̀ lơng̀ đêng̀ cac̀ mông̀ haoc̀ khaac.̀ Cac̀ em̀ biêt̀ từ nghaậng̀ thaức̀ nghaưng,
mặt̀ mangha拰̀ mặt̀ yê ̀ cu,̀ mingha拰̀ cung,̀ nghaưà về vì trì cu,̀ minghà trong,̀ tâu ̣́̀ thaể拰̀ có̀ khaa
ngăng,̀ sừ dụng,̀ cac̀ kĩ̀ ngăng,̀ sông,̀ khaac̀ một̀ cachà có̀ haiệ ̀ q a.̀
Hoc̀ singhà khaó̀ khaăng̀ thaeò thaông,̀ kề đâ ̀ ngăm̀ ̀ đã̀ ,iam拰̀ cac̀ em̀ là haoc̀ singhà lưaơi
haoc̀ có̀ nghaiê ̀ tiêng̀ bộ.̀ Nhaiê ̀ ngăm̀ liêng̀ khaông,̀ có̀ haoc̀ singhà lưa ̀ b,ng拰̀ cac̀ em̀ haoang
thaanghà Chaưanng,̀ tringhà lớ̀ haoc̀ 100%.̀ ̀ Khaông,̀ có̀ haoc̀ singhà bò haoc.̀
̀ ̀ ̀ V. ĐỀ XLUẤT, KHLUYẾN NNHI KHIA NNĂNN AP DDUNN
Q ,̀ ng,haiêng̀ cứ ̀ và thaưc̀ haiê ̣ng̀ đề taì Mô ̣t sô biêṇ phap tạ hưnn thu cḥ hoc
sinh lớp 4 hoc môn Kḥa hoc, tôì rut̀ r,̀ mô ̣t̀ sồ kinghà ng,haiê ̣m̀ từ thaưc̀ tiêng̀ nghaưà s, ̀ :
1.̀ Câng̀ ́haaì haưaơng,̀ dẫng̀ kĩ̀ chaò haoc̀ singhà viê ̣c̀ cha ̉ng̀ bì baì ở̀ nghaà và đồ dung,̀ haoc
tâu ̣́̀ thaâu ̣t̀ cha ̀ đaò trưaơc̀ khaì đêng̀ lớ.̀ Giaò viêng̀ ́haaì sưa ̀ tâm̀ hainghà angha拰̀ tưà liê ̣ ̀ về tư
nghaiêng2xã̀ haô ̣i ̀ để̀ lam ̀ cn ̀ sở̀ so ̀ sangha拰 ̀ chaứng,̀ mingha ̀ á ̀ dụng,̀ chaò tưng,̀ bai ̀ ,iang,.
N,haiêng̀ cứ ̀ kĩ̀ mục̀ tiê ̀ baì daỳ để̀ có̀ đồ dung,̀ daỳ haoc̀ đung,̀ yê ̀ câ 拰̀ đung,̀ trong,
tâum.
1,
2.̀ Tổ̀ chaức̀ daỳ haoc̀ dưaơì dang,̀ cac̀ trò chanì haoc̀ tâu ̣́2G,meshao.橁̀ để̀ tha,ỳ đổì haingha
thaức̀ daỳ haoc̀ tr yêng̀ thaông,̀ thaâỳ haoi2trò trà lơì khaì kiểm̀ tr,̀ baì cu拰̀ tr yêng̀ thaụ̀ kiêng
thaức̀ mơì ha,ỳ cung,̀ cồ bai…̀ Thaiêt̀ kề baì daỳ ́haaì chaù ỳ đêng̀ đôì tưạng,̀ haoc̀ singha拰
́haù hạ́̀ vơì tưng,̀ ́haưanng,̀ ́haá̀ daỳ haoc拰̀ lông,̀ ,há́̀ ,iaò dục̀ kĩ̀ ngăng,̀ sông,̀ chaò cac
em̀ trong,̀ một̀ sồ tinghà ha ông,̀ thaưaơng,̀ ,ặ́.
3.̀ Phaaì chaò haoc̀ singhà thaưc̀ haangha拰̀ thaì ng,haiê ̣m拰̀ thaaò l âu ̣ng̀ nghaóm拰̀ …̀ ̀ để̀ từ tim̀ r,
kiêng̀ thaức̀ trưaơc̀ khaì ,iaò viêng̀ diêng̀ ,iai拰̀ minghà chaứng,.̀ Phaaì ́haat̀ ha ỳ tinghà tichà cưc
haoc̀ tâu ̣́̀ cu,̀ haoc̀ singhà (khaông,̀ ,ò ́́拰̀ á̀ đă ̣t)̀ câng̀ ,̣ì y拰̀ đô ̣ng,̀ viêng̀ để̀ cac̀ em̀ từ ting
vaò khaà ngăng,̀ s ỳ ng,haĩ拰̀ tim̀ toi拰̀ sang,̀ taò cu,̀ mingha.̀ Sừ dụng,̀ kĩ̀ ngăng,̀ sông,̀ vông̀ có
cu,̀ minghà để̀ ,iaì q yêt̀ một̀ sồ sừ cồ có̀ thaể̀ xaỳ r,̀ trong,̀ q à tringhà thaưc̀ haangha2thai
ng,haiệm.̀
4.̀ Giaò viêng̀ ́haaì yê ̀ ng,haê拰̀ yê ̀ q ỳ haoc̀ singha拰̀ caì tiêng̀ ́haưanng,̀ ́haá̀ và nghaiê ̣t
tinghà ,iang,̀ day.̀ L ông̀ đô ̣ng,̀ viêng拰̀ kha yêng̀ khaichà cac̀ em̀ haoc̀ tâu ̣́拰̀ khaeng̀ chaề rõ̀ rang,拰
khaông,̀ kì thaì haoc̀ singha.̀ Chaù trong,̀ đêng̀ đôì tưạng,̀ haoc̀ singhà khaó̀ khaăng.̀ Bôì dưaỡng,̀ ngâung,
c,ò chaò haoc̀ singhà ngăng,̀ khaiê .̀ ̀ Phaaì taò đưạc̀ khaông,̀ khaì haoc̀ tâu ̣́̀ v ì ve拰̀ nghaẹ̀ nghaang,拰
haấ̀ dẫng̀ ,âuỳ haứng,̀ thaù haoc̀ tâu ̣́̀ chaò cac̀ em.̀ Thaưaơng,̀ x yêng̀ kiểm̀ tr,̀ đanghà ,ià chao
cac̀ em̀ băng,̀ nghaâu ̣ng̀ x́t.̀
Khao,̀ haoc̀ là mô ̣t̀ mông̀ haoc̀ khaông,̀ có̀ công,̀ thaức拰̀ khaông,̀ có̀ đá̀ sồ cụ̀ thaể̀ ,iông,
nghaưà haoc̀ Toang拰̀ haoc̀ Tiêng,̀ Viê ̣t̀ mà ngó̀ là mông̀ haoc̀ khaà trư ̀ tưạng,.̀ T ỳ nghaiêng̀ laì rât
,âng̀ ,uì và rât̀ câng̀ thaiêt̀ trong,̀ c ô ̣c̀ sông,.̀ ̀
Vơì Môṭ sô biêṇ phap tạ hưnn thu cḥ hoc sinh lớp 4 hoc môn Kḥa hoc̃
mà tôì vư,̀ tringhà bay拰̀ tôì haì vong,̀ răng,̀ cac̀ đông,̀ ng,haiê ̣́̀ có̀ thaể̀ vâu ̣ng̀ dụng,̀ tôt̀ vao
công,̀ tac̀ ,iang,̀ daỳ taì lớ̀ mingha拰̀ taò đưạc̀ môì trưaơng,̀ haoc̀ tâu ̣́̀ thaâung̀ thaiê ̣ng拰̀ tichà cưc拰
chaù đô ̣ng,.̀ Giú̀ cac̀ em̀ có̀ haứng,̀ thaù khaì đêng̀ trưaơng,拰̀ khaì tha,m̀ ,i,̀ cac̀ haoat̀ đô ̣ng,̀ haoc
tâu ̣́̀ cung,̀ nghaưà singhà haoat̀ ng,oaì khaó,拰̀ đông,̀ thaơì ,iú̀ cac̀ em̀ có̀ kĩ̀ ngăng,̀ sông,̀ tôt̀ hanng
trong,̀ cac̀ tinghà ha ông,̀ bât̀ thaưaơng,̀ có̀ thaể̀ xaỳ r,.̀
VI. TÀI LIỆLU THA M KHIẠ
18,
1.Taì liê ̣ ̀ tâu ̣́̀ ha âng̀ công,̀ tac̀ chaù nghaiê ̣m̀ lớ̀ chaò cang̀ bô ̣̀ q ang̀ lì và ,iaò viêng
tiể ̀ haoc̀ (Hoang,̀ Đức̀ Môingha拰̀ N, yêng̀ Dục̀ Q ,ng,拰̀ N, yêng̀ Viê ̣t̀ Hung,拰̀ N, yêng̀ Thai
Vâung̀ Hưanng,拰̀ Trâng̀ Thaì N,oc̀ Bicha)̀ 2̀ Hà Nô ̣i拰̀ thaang,̀ 10̀ ngăm̀ 2013.̀
2.Tai ̀ liê ̣ ̀ bôi ̀ dưaỡng, ̀ thaưaơng, ̀ x yêng ̀ thaeo ̀ cac ̀ cấ ̀ haoc
(hatt́://.橁.橁.橁.l,mdong,/ed .vng/).
̀ Môod lè TH̀ 1拰̀ 2拰̀ 3̀ :̀ Môô ̣t̀ sồ vâng̀ đề về tâum̀ lì daỳ haoc̀ ở̀ tiể ̀ haoc̀ (N, yêng
Kề Hao).
̀ Môod lè TH̀ 12拰̀ 13拰̀ 15.̀ :̀ ̀ Kề haoachà daỳ haoc̀ tichà hạ́̀ cac̀ ngộì d ng,̀ ,iaò dục2
daỳ haoc̀ thaeò haưaơng,̀ daỳ haoc̀ tichà cưc̀ ở̀ haoc̀ singhà tiể ̀ haoc̀ (Trâng̀ Thaì Hiêng̀ Lưanng,2
Phaung,̀ Nhaưà Tha y2Lưa ̀ Tha ̀ Thauy).
̀ Môod lè TH̀ 1,̀ :̀ Sừ dụng,̀ thaiêt̀ bì daỳ haoc̀ ở̀ tiể ̀ haoc̀ (Q ang̀ Hà Hưang,).
̀ Môod lè TH̀ 34拰̀ 35.̀ :̀ Công,̀ tac̀ chaù nghaiệm̀ lớ̀ ở̀ trưaơng,̀ tiể ̀ haoc̀ (Hà Nhaật
Thaăng,).
̀ Môod lè TH̀ 39拰̀ 40̀ :̀ Giaò dục̀ kĩ̀ ngăng,̀ sông,̀ chaò haoc̀ singhà tiể ̀ haoc̀ q ,̀ cac
mông̀ haoc̀ (Lưa ̀ Tha ̀ Thauy).
3.̀ Thaông,̀ tưà :
̀ Sồ 30/2014/TT2BGDĐT̀ b,ng̀ haanghà q ỳ đinghà đanghà ,ià haoc̀ singhà tiể ̀ haoc.̀
̀ Sồ 22/2016-/TT2BGDĐT̀ về việc̀ sư,̀ đổi拰̀ bổ̀ s ng,̀ một̀ sồ điê ̀ cu,̀ q ỳ đingha
đangha ̀ ,ia ̀ haoc ̀ singha ̀ tiể ̀ haoc ̀ b,ng ̀ haangha ̀ kem ̀ thaeo ̀ thaông, ̀ tưa ̀ sồ 30/2014/TT2
BGDĐT̀ ng,aỳ 28,̀ thaang,̀ 8,̀ ngăm̀ 2014̀ cu,̀ bộ̀ trưaởng,̀ Bộ̀ Giaò dục̀ và Đaò tao.
4.̀ L âu ̣t̀ Giaò dục.
5..Taò haứng,̀ thaù chaò haoc̀ singhà haoc̀ tâu ̣́2N, ông̀ ingternget.̀
6-.̀ Hinghà anghà minghà hao,2Chaụ́̀ từ thaưc̀ tề s, ̀ cac̀ tiêt̀ daỳ taì lớ̀ haoc.̀
̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ N,ưaơì thaưc̀ haiê ̣ng
̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ Trần Thị Nnoc
19
Bai 12. Phònn một sô bệnh ḍ thiếu chất dinh dỡnn
Trò chơi : «Bac sĩ»
20