Sinh 9 năm 2010 phan nhật

  • 126 trang
  • file .doc
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
Di truyÒn vµ biÕn dÞ
Ch¬ng I : C¸c thÝ nghiÖm cña men ®en
Ngµy so¹n :20/8/2010.
Ngµy d¹y: 25/8/2010
TiÕt 1: Men ®en vµ Di truyÒn häc
I : Môc tiªu bµi häc
Khi häc xong bµi nµy hs ph¶i :
1 : VÒ kiÕn thøc:
- BiÕt ®îc Men®en lµ ngêi ®Æt nÒn mãng cho Di truyÒn häc .
- N¾m ®îc mét sè thuËt ng÷ vµ kÝ hiÖu cña Di truyÒn häc
2 : VÒ kÜ n¨ng:
- N¾m ,liÖt kª ®îc mét sè cÆp tÝnh tr¹ng ®èi lËp
3 : Th¸i ®é :
- Ham thÝch nghiªn cøu ,yªu thÝch m«n häc .
II : ChuÈn bÞ :
- Gv chuÈn bÞ : H 1.1;1.2 ë sgk
- Hs chuÈn bÞ n/c bµi míi
III : TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1 ; æn ®Þnh tæ chøc líp .
2 : Bµi cò
Gv cho HS ®äc môc Lêi nãi ®Çu
3 : Bµi míi
Gv ®Æt vÊn ®Ò vµo bµi míi : Di truúen häc lµ khoa häc nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò vÒ Di truyÒn cña con ngêi
nh»m gi¶i thÝch mét sè hiÖn tîng trong c¬ chÕ , hiÖn tîng sinh s¶n . VËy ai lµ ngêi ®Æt nÒn mãng cho ngµnh
di truyÒn .? Bµi häc h«m nay chóng ta nghiªn cøu vÒ c¸c vÊn ®Ò ®ã .
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung
H§1: Di truyÒn häc lµ g× ?
Mtiªu: HS hiÓu ®îc môc ®Ých vµ I. Di truyÒn häc
ý nghÜa cña di truyÒn häc .
GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp môc
 .Liªn hÖ b¶n th©n m×nh cã
nh÷ng ®iÓm gièng vµ kh¸c bè
mÑ ? _ HS tr×nh bµy nh÷ng ®Æc
-GV gi¶i thÝch : ®iÓm cña b¶n th©n gièng vµ
+ §Æc ®iÓm gièng bè mÑ => kh¸c bè mÑ vÒ chiÒu cao , -Di truyÒn vµ biÕn dÞ lµ 2
HiÖn tîng di truyÒn . mµu m¾t , h×nh d¹ng tai ..vv hiÖn tîng song song , g¾n
+ §Æc ®iÓm kh¸c bè mÑ => _ HS nªu ®îc hai hiÖn tîng liÒn víi qu¸ tr×nh sinh s¶n.
HiÖn tîng biÕn dÞ . di truyÒn vµ biÕn dÞ . - BiÕn dÞ lµ hiÖn tîng con
- ThÕ nµo lµ hiÖn tîng di sinh ra kh¸c bè mÑ vµ kh¸c
truyÒn ? biÕn dÞ ? nhau vÒ nhiÒu chi tiÕt .
_ GV tæng kÕt l¹i . - Di truyÒn häc nghiªn cøu
_ GV gi¶i thÝch râ ý : BiÕn dÞ vµ c¬ së vËt chÊt , c¬ chÕ , tÝnh
di truyÒn lµ 2 hiÖn tîng song quy luËt cña hiÖn tîng di
song , g¾n liÒn víi hiÖn tîng _ HS sö dông t liÖu ë SGK truyÒn vµ biÕn dÞ .
sinh s¶n . ®Ó tr¶ lêi
_ GV yªu cÇu HS _ Líp nhËn xÐt , bæ sung .
+ Tr×nh bµy néi dung vµ ý Hoµn chØnh ®¸p ¸n .
nghÜa thùc tiÔn cña di truyÒn II . Men®en - ngêi ®Æt nÒn
häc ? mãng cho Di truyÒn häc
H§2 : Men §en ngêi ®Æt nÒn
mãng cho Di truyÒn häc Ph¬ng ph¸p ®éc ®¸o cña
Mtiªu: Hs hiÓu ®îc ph¬ng ph¸p Men ®en lµ ph¬ng 1 ph¸p
nghiªn cøu Di truyÒn cña Men ph©n tÝch c¸c thÕ hÖ lai cã
§en . _ Mét HS ®äc tiÓu sö cña néi dung c¬ b¶n lµ :
_ GV giíi thiÖu tiÓu sö cña Men Men ®en ( tr 7 )c¶ líp theo + Lai c¸c cÆp bè ,mÑ kh¸c
§en . giái . nhau vÒ mét hoÆc mét sè cÆp
_ Giíi thiªu t×nh h×nh nghiªn tÝnh tr¹ng thuÇn chñng ,t¬ng
cøu di truyÒn ë thÕ kü XIX vµ ph¶n
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 1
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña HS theo giái , qs¸t vµ ph©n + Dïng to¸n thèng kª ®Ó
Men §en . tÝch tranh H 1.2 => Nªu ®îc ph©n tÝch .
_ GV yªu cÇu HS qs¸t H 1.2 . sù t¬ng ph¶n cña tõng cÆp
+ NhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm cña tÝnh tr¹ng .
tõng cÆp tÝnh tr¹ng ®em lai ? _ HS ®äc kü th«ng tin ë
_ Gv yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK -> Tr×nh bµy ®îc néi
phÇn th«ng tin . dung c¬ b¶n cña ph¬ng ph¸p
+ Em h·y cho biÕt ph¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c thÕ hÖ lai .
nghiªn cøu cña Men §en ? _ Mét vµi HS ph¸t biÓu , líp
_ GV nhÊn m¹nh thªm tÝnh chÊt bæ sung hoµn thiÖn kiÕn
®éc ®¸o trong ph¬ng ph¸p thøc
nghiªn cøu di truyÒn cña Men _ HS tiÕp thu th«ng tin .
§en.
H§3 : Mét sè thuËt ng÷ vµ kÝ
hiÖu cña D truyÒn häc .
_ GV híng dÉn HS nghiªn cøu _ HS thu nhËn th«ng tin , III : Mét sè thuËt ng÷ vµ kÝ
mét sè thuËt ng÷ . ghi nhí kiÕn thøc . hiÖu cña di truuyÒn häc
_ HS yªu cµu HS lÊy vÝ dô minh
ho¹ cho tõng thuËt ng÷ _ LÊy c¸c vÝ dô cô thÓ .
_ GV nhËn xÐt , söa ch÷a nÕu
cÇn . ( SGK)
_ GV giíi thiÖu mét sè thuËt _ Ghi nhí kiÕn thøc
ng÷ , kÝ hiÖu . VÝ dô :
P : bè x mÑ
4 : Cñng cè
- Gv gäi hs ®äc phÇn ghi nhí + Em cã biÕt .
- Tr×nh bµy ®èi tîng néi dung vµ ý nghÜa thùc tiÔn cña di truyÒn häc .
5 : DÆn dß .
- Lµm bµi tËp tr¶ lêi c¸c c©u hái ë SGK
- Häc thuéc bµi theo sgk + vë ghi §äc vµ n/cøu bµi 2
------------------------------------------------------
TiÕt 2 Ngµy so¹n 20/8/2010
Ngµy d¹y 26 /8/2010
Bµi 2; Lai mét cÆp tÝnh tr¹ng
I : Môc tiªu bµi häc .
Khi häc xong bµi nµy ,hs ph¶i :
1 : VÒ kiÕn thøc:
- N¾m ®îc thÝ nghiÖm cña Men ®en , Gi¶i thÝch ®îc kÕt qu¶ thÝ nghiÖm .
- HiÓu vµ ghi nhã c¸c kh¸i niÖm : KiÓu h×nh , kiÓu ghen ...
- Ph©n biÖt c¸c lo¹i giao tö hîp tö , Rót ra ®îc quy luËt ph©n li trong thÝ nghiÖm cña Men
®en
2 : VÒ kü n¨ng :
- Ph¸t triÓn kü n¨ng ph©n tÝch kªnh h×nh .
- RÌn kü n¨ng ph©n tÝch sè liÖu , t duy l« gic
3 : Th¸i ®é :
- H¨ng say nghiªn cøu khoa häc , cã ý thøc b¶o vÖ thùc vËt .
II : ChuÈn bÞ :
+ Gv chuÈn bÞ : Tranh vÏ H2.1, 2.2 , 2.3 . T liÖu liªn quan ®Õn bµi d¹y .
+ HS chuÈn bÞ Nghiªn cøu bµi míi ...
III : TiÕn tr×nh bµi d¹y
1 ; æn ®Þnh tæ chøc líp
2 : Bµi cò :
- Tr×nh bµy néi dung , ý nghÜa thùc tiÔn cña di truyÒn häc ?
- KÓ tªn mét sè thuËt ng÷ vµ kÝ hiÖu cña di truyÒn häc .
3 : Bµi míi
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 2
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
Më bµi : GV cho HS ®äc néi dung c¬ b¶n cña ph¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c thÕ hÖ cña
Men ®en . Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ c¸c phÐp lai .
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung
H§!: T×m hiÓu TN cña Men ®en . I : ThÝ nghiÖm cña Men
Gv yªu cÇu hs ncøu sgk môc 1 _Ncøu SGK ®en
Gv treo b¶ng 2 vµ híng dÉn hs qs¸t . Hs qs¸t theo giái vµ
ghi nhí c¸ch tiÕn
hµnh .
Hs ghi nhí c¸c kh¸i Khi lai hai bè mÑ kh¸c
? ThÕ nµo lµ kiÓu h×nh ? Xem b¶ng 2 vµ niÖm nhau vÒ 1 cÆp tÝnh tr¹ng
®iÒn tû lÖ kiÓu h×nh ë F2vµo « trèng . thuÇn chñng t¬ng ph¶n th×
Gv gäi hs ®iÒn b¶ng - nhËn xÐy , bæ Hs ph©n tÝch b¶ng F1 ®ång tÝnh vÒ tÝnh tr¹ng
sung . sè liÖu th¶o luËn cña bè hoÆc mÑ , cßn F2
? ThÕ nµo lµ tÝnh tréi , tÝnh lÆn , cho vÝ trong nhãm cã sù ph©n li tÝnh tr¹ng
dô . theo tû lÖ trung b×nh 3
Gv tiÕp tôc cho hs ®iÒn tõ : TÝnh tréi , §¹i diÖn nhãm rót tréi 1 lÆn
tÝnh lÆn ,®ång tÝnh vµo chæ trèng . ra nhËn xÐt , c¸c
Gäi hs ®äc , nhËn xÐt vµ kÕt luËn . nhãm kh¸c bæ
sung .- KÕt luËn
H§2 : T×m hiÓu Men ®en gi¶i thÝch kÕt Hs qs¸t H2.3 Th¶o II : Men ®en gi¶i thÝch kÕt
qu¶ thÝ nghiÖm . luËn nhãm ®Ó x®Þnh qu¶ thÝ nghiÖm .
Gv yªu cÇu hs ncøu kü phÇn th«ng tin . giao tö hîp tö ,
Gv treo s¬ ®å vµ híng dÉn hs qs¸t B»ng sù ph©n li vµ tæ hîp
? Qua qs¸t h 2.3 em cho biÕt - Tû lÖ c¸c cña c¸c cÆp nh©n tè di
lo¹i giao tö ë F1 vµ tû lÖ c¸c lo¹i hîp tö - §¹i diÖn nhãm truyÒnquy ®Þnh cÆp tÝnh
ë F2 ,? T¹i sao l¹i cã tû lÖ 3 hoa ®æ , 1 ph¸t biÓu , c¸c tr¹ng t¬ng ph¶n th«ng
hoa tr¾ng ? nhãm kh¸c nhËn xÐt qua qu¸ tr×nh ph¸t sinh
Gäi hs tr¶ lêi nhËn xÐt , bæ sung . , bæ sung -> Rót ra giao tövµ thô tinh .§ã lµ
+=> VËy Men®en ®· gi¶i thich kÕt qu¶ kÕt luËn vµ ghi nhí c¬ chÕ di truyÒn c¸c tÝnh
trªn c©y ®Ëu Hµ lan ntn? kiÕn thøc tr¹ng .
Gäi hs tr¶ lêi nhËn xÐt . bæ sung ,KÕt
luËn
4 : Cñng cè .
- Cho hs ®äc phÇn ghi nhí .
- Gäi 1 hs lµm bµi tËp 4 ë sgk .
- Ph¸t biÓu néi dung cña quy luËt ph©n li ?
6 : DÆn dß :
- Häc thuéc bµi vµ lµm bvµi tËp theo sgk + vë ghi .
- §äc phÇn cßn l¹i cò bµi .
- TËp thùc hiÖn phÐp lai .
- Nghiªn cøu ba× míi .
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 3
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
TiÕt 3 Ngµy so¹n:04/9
Ngµy d¹y :08/9
Bµi 3 : Lai mét cÆp tÝnh tr¹ng
( TiÕp theo )
I : Môc tiªu bµi häc :
Khi häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i :
1 : VÒ kiÕn thøc :
- HiÓu vµ tr×nh bµy ®îc néi dung , môc ®Ých vµ øng ndông cña phÐp lai ph©n tÝch .
- Gi¶i thÝch ®îc v× sao qluËt ph©n li chØ nghiÖm ®óng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh .
- Nªu ®îc ý nghÜa cña quy luËt ph©n li ®èi víi lÜnh vùc s¶n xuÊt .
- Ph©n biÖt ®îc tréi hoµn toµn vµ tréi kh«ng hoµn toµn .
2 : VÒ kü n¨ng :
- RÌn kü n¨ng ho¹t ®«ng nhãm ,luyÖn kü n¨ng viÕt s¬ ®å lai .
- Ph¸t triÓn t duy lÝ luËn , so s¸nh .
3 : Th¸i ®é : Yªu thÝch nghiªn cøu khoa häc .
II : ChuÈn bÞ :
- Gv chuÈn bÞ Tranh phongs to H3 sgk
- Hs chuÈn bÞ Ncøu bµi míi .,bµi cò .
III ;TiÕn tr×nh bµi d¹y :
1 : æn ®Þnh tæ chøc líp
2 : Bµi cò
- Ph¸t biÓu néi dung cña qluËt ph©n li
- Gäi 1 hs lµm bµi tËp 4 .
3 : Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung
H§1 : T×m hiÓu phÐp lai ph©n tÝch . III : Lai ph©n tÝch
Mtiªu : HS n¾m ®îc phÐp lai ph©n tÝch
cña Men ®en
- Gv yªu cµu hs ncøu môc III ë sgk . Gv - Ncøu môc III ë
th«ng b¸o c¸c tÝnh tr¹ng ,kiÓu gen, kiÓu sgk
h×nh cho hs TiÕp thu th«ng tin
tõ Gv
- Yªu cÇu hs lµm bµi tËp : - 1 hs nªu kÕt qu¶ ë PhÐp lai ph©n tÝch lµ phÐp
X¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña phÐp lai : hîp tö F2 cña 2 lai gi÷a c¸ thÓ mang tÝnh
P : AA x aa phÐp lai tr¹ng tréi víi c¸ thÓ mang
P: Aa x aa Ghi nhí tÝnh tr¹ng lÆn . NÕu kÕt
- Th¶o luËn trao qu¶ cña phÐp lai ®ång
? Lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®îc kiÓu gen ®æi tÝnh th× c¸ thÓ mang tÝnh
cña c¸ thÓ mang tÝnh tr¹ng tréi ? - Tr¶ lêi c©u hái tr¹ng tréi cã kiÓu gen
+ > Gäi hs tr¶ lêi , sau ®ã cho hs lµm bµi cña gv - Lµm bµi ®ång hîp ,cßn kÕt qu¶
tËp vµo b¶ng phô . tËp víi b¶ng phô cña lai ph©n tÝch cã kiÓu
- Gäi 1 hs ®äc kÕt qu¶ , cho hs nhËn xÐt , - Hs kh¸c nhËn xÐt gen dÞ hîp .
kÕt kuËn bæ sung - KÕt luËn
H§2 : T×m hiÓu ý nghÜa cña t¬ng quan IV ý nghÜa cña t¬ng quan
tréi - LÆn
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 4
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
tréi lÆn , TiÕp tôc t×m hiÓu
- Gv cho hs tù t×m hiÓu th«ng tin ë môc th«ng tin theo chØ
IV. Gv lÊy thªm 1 vµi vÝ dô c¸c tÝng tr¹ngdÈn cña gv
tréi lÆn . - Th¶o luËn trong
? T¬ng quan tréi lÆn cã ý nghÜa ntn? VËy nhãm .
phÐp lai trªn cã tû lÖ tréi lÆn lµ bao - §¹i diÖn nhãm - X¸c ®Þnh ®îc c¸c tÝnh
nhiªu ? tr×nh bµy ý kiÕn tréi vµ tËp trung nhiÒu
c¸c nhãm kh¸c bæ gen tréi quý vµo 1 kiÓu
? §Ó x¸c ®Þnh gièng cã thuÇn chñng hay sung gen ®Ó t¹o ra gièng ccã
kh«ng cÇn ph¶i thùc hiÖn phÐp lai nµo ? - - Rót ra kÕt luËn gi¸ trÞ kinh tÕ cao .
- Gv cho hs tr¶ lêi nhËn xÐt bæ sung -
Gióp HS kÕt luËn .
V : Tréi kh«ng hoµn toµn
- Hs tù thu nhËn
H§3 : T×m hiÓu kh¸i niÖm tréi k«ng hoµn th«ng tin kÕt hîp
toµn . qs¸t h×nh
So s¸nh vµ ®iÒn c¸c Tréi kg«ng hoµn toµn lµ
_ Gv treo b¶ng phô cã H3- côm tõ hiÖn tîng di truyÒn trong
_ Hs c¸c nhãm ®ã kiÓu h×nh cña c¬ thÓ
? Qs¸t vµ nªu sù kh¸c nhau vÒ kiÓu h×nh ë nhËn xÐt bæ sung lai F1 biÓu hiÖn kh¸c
F1 , F2 gi÷a tréi kh«ng hoµn toµn víi thÝ vµ kÕt luËn cho nhau gi÷a bè vµ mÑ , cßn
nghiÖm cña Men ®en ? môc F2 cã tû lÖ kiÓu h×nh lµ
_ Gäi HS tr¶ lêi , nhËn xÐt bæ sung . kÕt - Hs nhËn xÐt vµ 1:2:1
luËn kÕt luËn
_ Cho hs lµm bµi tËp ®iÒn tõ
4 : Cñng cè :
- Cho hs ®äc phÇn ghi nhí
- ThÕ nµo lµ lai ph©n tÝch ? Cho vÝ dô .
- Gäi HS lµm bµi tËp 3 SGK
5 : DÆn dß :
Häc thuéc bµi theo sgk + vë ghi
Lµm hÕt phÇn bµi tËp
ChuÈn bÞ b¶ng 4 sgk trang 15
Ncøu bµi 4
TiÕt 4 Ngµy so¹n: 04/9
Ngµy d¹y: 09/9
Bµi Lai hai cÆp tÝnh tr¹ng
I Môc tiªu bµi häc :
Khi häc xong bµi nµy hs ph¶i :
1 : VÒ kiÕn thøc ;
- HS m« t¶ ®îc TN lai 2 cÆp tÝnh tr¹ng c¶u Men §en
- BiÕt ph©n tÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm lai 2 cÆp tÝnh tr¹ng cña Men ®en ..
- HiÓu vµ ph¸t biÓu ®îc néi dung quy luËt ph©n li ®éc lËp cña Men ®en .
- Gi¶i thÝch ®îc kh¸i niÖm biÕn dÞ tæ hîp .
2 : VÒ kü n¨ng :
- Ph¸t triÔn kü n¨ng qs¸t , ph©n tÝch kªnh h×nh .
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 5
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
- RÌn kü n¨ng ph©n tÝch kÕt qu¶ TN .
3 : Th¸i ®é : Nghiªm tóc trong häc tËp .
II : ChuÈn bÞ :
Gv chuÈn bÞ Tranh phãng to h×nh 4 sgk - B¶ng phô ghi néi dung b¶ng 4
Hs chuÈn bÞ B¶ng 4 Bµi cò , bµi míi .
III : TiÕn tr×nh bµi d¹y .
1 : æn ®Þnh tæ chøc líp .
2 : Bµi cò .
- Nªu vai trß cña quy luËt ph©n li ®éc lËp ®èi víi s¶n xuÊt ?
- Ph©n biÖt tréi hoµn toµn vµ tréi kh«ng hoµn toµn ?
3 : Bµi míi ;
Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Néi dung
H§1: T×m hiÓu TN cña Men 1 : ThÝ nghiÖm cña Men ®en .
®en . a : ThÝ nghiÖm .
Mtiªu: HS tr×nh bµy ®îc TN
lai 2 cÆp tÝnh tr¹ng cña Men
®en - Ph¸t biÓu ®îc quy luËt
ph©n li ®éc lËp .
_ GV yªu cÇu HS qs¸t H×nh _ HS quan s¸t tranh - th¶o
4 SGK . luËn nhãm - Nªu ®îc thÝ
_ Gäi HS t×nh bµy TN cña nghiÖm :
Men ®en P : Vµng ,tr¬n x Xanh, nh¨n
F1 : Vµng , tr¬n
_ Tõ kÕt qu¶ TN GV yªu cÇu Cho F2 tù thô phÊn .
HS hoµn thµnh b¶ng 4 SGK F2 : 4 kiÓu h×nh .
tr 15 ( Khi lµm cét 3 GV cã _ C¸c nhãm th¶o luËn ->
thÓ gîi ý cho HS coi 32 lµ 1 hoµn thµnh b¶ng 4 .
phÇn ®Ó tÝnh tû lÖ c¸c phÇn
cßn l¹i )
_ GV treo b¶ng phô gäi HS _ §¹i diÖn c¸c nhãm lªn lµm
lªn ®iÒn . trªn b¶ng . C¸c nhãm kh¸c KÕt luËn : ( b¶ng sau )
_ GV chèt l¹i kiÕn thøc ë theo giái , bæ sung
b¶ng sau :
KiÓu h×nh F2 Sè h¹t Tû lÖ kiÓu h×nh Tû lÖ cÆp tÝnh tr¹ng ë F2
F2
vµng, tr¬n 315 9 Vµng 315 + 101 416 3
vµng,nh¨n 101 3 Xanh 108 + 32 140 1
xanh,tr¬n 108 3 Tr¬n 315 + 108 423 3
xanh,nh¨n 1 1 Nh¨n 101 + 32 133 1
_ Tõ kÕt qu¶ b¶ng 4 GV gäi HS _ 1 HS tr×nh bµy ThÝ nghiÖm
nh¾c l¹i TN.
_ GV ph©n tÝch cho HS thÊy râ _ HS ghi nhí kiÕn thøc .
tû lÖ cña tõng cÆp tÝnh tr¹ng cã VÝ dô : vµng ,tr¬n = 3/4 vµng
mèi t¬ng quan víi tû lÖ kiÓu x 3/4 r¬n = 9/16 .
h×nh ë F2 . Cô thÓ nh SGK.
_ GV ph©n tÝch cho HS thÊy râ
tû lÖ cña tõng cÆp tÝnh tr¹ng di _ HS ghi nhí kiÕn thøc .
truyÒn ®éc lËp víi nhau ( 3 vµng _ HS vËn dông kiÕn thøc ë
, 1 xanh ; 3 tr¬n , 1 nh¨n ) = 9 : môc a => ®iÒn ®îc côm tõ
3 : 3 : 1. " tÝch tû lÖ " .
_ GV cho HS lµm bµi tËp ®iÒn
vµo chæ trèng . _ 1-2 HS nh¾c l¹i néi dung b : Quy luËt ph©n li ®éc lËp .
+ C¨n cø vµo ®©u Men ®en cho quy luËt . Néi dung : SGK trang 15
r»ng c¸c tÝnh tr¹ng mµu s¾c vµ HS nªu ®îc : C¨n cø vµo tû
h×nh d¹ng h¹t ®Ëu di truyÒn ®éc lÖ kiÓu h×nh ë F2 b»ng tÝch tû
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 6
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
lËp víi nhau ?. lÖ cña c¸c tÝnh tr¹ng hîp
H§2: T×m hiÓu biÕn dÞ tæ hîp thµnh nã .
Mtiªu HS hiÓu kh¸i niÖm vµ
nguyªn nh©n xuÊt hiÖn biÕn dÞ 2 : BiÕn dÞ tæ hîp .
tæ hîp .
_ GV yªu cÇu HS nghiªn cøu l¹i
kÕt qu¶ TN ë F2 -> tr¶ lêi c©u
hái : _ BiÕn dÞ tæ hîp lµ sù tæ hîp
+ KiÓu h×nh nµo ë F2kh¸c bè l¹i c¸c tÝnh tr¹ng cña bè mÑ .
mÑ ? _ Nguyªn nh©n : Cã sù ph©n
_ GV nhÊn m¹nh kh¸i niÖm _ HS nªu ®îc 2 kiÓu h×nh lµ li ®éc lËp vµ tæ hîp l¹i c¸c
biÕn dÞ tæ hîp ®îc x¸c ®Þnh dùa vµng , nh¨n vµ xanh , tr¬n vµ cÆp tÝnh tr¹ng lµm xuÊt hiÖn
vµo kiÓu h×nh cña P . chiÕm tû lÖ 6/16 . c¸c kiÓu h×nh kh¸c P
KÕt luËn chung : HS ®äc phÇn ghi nhí ë SGK .
4 Cñng cè .
+ Cho HS lµm bµi tËp 3. Ph¸t biÓu néi dung cña quy luËt ph©n li ?
+ BiÕn dÞ tæ hîp lµ g× ? Nã ®îc xuÊt hiÖn ë h×nh thøc sinh s¶n nµo ?
5 : DÆn dß .
_ Häc thuéc bµi theo SGK + vë ghi .
_ Nghiªn cøu bµi 5 .
_ KÎ s½n b¶ng 5 vµo vë bµi tËp .
_ Lµm bµi t¹p , tr¶ lêi c¸c c©u hái ë SGK
TiÕt 5 Ngµy so¹n 13/9/10
Ngµy d¹y 15/9/10
Bµi Lai hai cÆp tÝnh tr¹ng ( TiÕp theo )
I Môc tiªu bµi häc :
Khi häc xong bµi nµy hs ph¶i :
1 : VÒ kiÕn thøc ;
- HiÓu vµ gi¶i thÝch ®îc kÕt qu¶ lai hai cÆp tÝnh tr¹ng theo quan niÖm cña Men®en.
- Ph©n tÝch ®îc ý nghiòa cña ph©n li ®éc lËp .
2 : VÒ kü n¨ng :
- Ph¸t triÔn kü n¨ng qs¸t , ph©n tÝch kªnh h×nh .
- RÌn kü n¨ng ph©n tÝch kÕt qu¶ TN .
3 : Th¸i ®é : Nghiªm tóc trong häc tËp .
II : ChuÈn bÞ :
Gv chuÈn bÞ Tranh phãng to h×nh 5 sgk - B¶ng phô ghi néi dung b¶ng 5
Hs chuÈn bÞ B¶ng 5 Bµi cò , bµi míi .
III : TiÕn tr×nh bµi d¹y .
1 : æn ®Þnh tæ chøc líp .
2 : Bµi cò .
- BiÕn dÞ tæ hîp lµ g× ? Nã ®îc xuÊt hiÖn ë h×nh thøc snh s¶n nµo ?
- Gäi hs lµm bµi t¹p 3 sgk trang16
3 : Bµi míi ;
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung
H§1 T×m hiÓu Men ®en gi¶i thÝch kÕt
qu¶ thÝ nghiÖm . Hs h®éng theo III : Men ®en gi¶i thÝch kÕt
Gv th«ng b¸o cho hs tû lÖ cña c¸c tÝnh nhãm qu¶ thÝ nghiÖm .
tr¹ng cña kiÓu gen , kiÓu h×nh ,....... T×m hiÓu vµ nªu ®-
Yªu cÇu hs ncøu sgk vµ qs¸t kØ h×nh 5 îc c¸c tû lÖ -> Tù
? Gi¶i thÝch v× sao F2 l¹i cã 16 lo¹i rót ra kÕt luËn
hîp tö .Sau khi hs tr¶ lêi xong - cho
hs nhËn xÐt . Lµm viÖc víi vë bµi Men®en cho r¨ng
- Gv híng dÉn hs rót ra kÕt luËn ®óng tËp mçi cÆp tÝnh tr¹ng do mét
. ®¹i diÖn nhãm lªn cÆp nh©n tè di truyÒn quy
- Gv treo b¶ng 5 - Yªu cÇu hs lµm bµi tr×nh bµy kÕt qu¶ ®Þnh .
tËp vµo vë bµi tËp . _ Gen A : H¹t vµng , a : H¹t
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 7
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
- Gäi 1 ®Õn 2 hs lªn bang tr×nh bµy xanh , B : Vá tr¬n , b : Vá
- Híng dÉn cho hs kluËn . nh¨n .
? Men ®en ®· ph¸t hiÖn ra quy luËt g×? _ AA ; aa , BB , bb thuÇn
Néi dung ra sao ? chñng
- Gäi hs tr¶ lêi nhËn xÐt _ > KÕt - Rót ra kÕt luËn
luËn . theo sù híng dÉn
_ GV lu ý cho HS c¬ thÓ lai F1 khi cña gv . C¸c cÆp nh©n tè di truyÒn
h×nh thµnh giao tö do kh¶ n¨ng tæ hîp _ TiÕp thu th«ng tin ( CÆp gen ) ®· ph©n li ®éc
tù do gi÷a c¸c gen -> t¹o ra 4 lo¹i . lËp trong qu¸ tr×nh ph¸t
giao tö cã tû lÖ ngang nhau . sinh giao tö .
+ T¹i sao F2 cã 16 tæ hîp giao tö hay _ Tr¶ lêi c©u hái
hîp tö?
_ GV híng dÉn c¸ch x¸c ®Þnh kiÓu - T×m hiÓu c¸ch _ S¬ ®å lai : ( Nh H×nh 5
h×nh vµ kiÓu gen ë F2 => Yªu cÇu HS x¸c ®Þnh kiÓu h×nh SGK)
hoµn thµnh b¶ng 5 ( tr 18 SGK ) vµ kiÓu gen ë F2
H§2 T×m hiÓu ý nghÜa cña quy luËt IV. ý nghÜa cña quy luËt
ph©n li ®éc lËp TiÕp tôc lµm viÖc ph©n li ®éc lËp
- Gv ycÇu hs ncøu sgk . theo nhãm
+ T¹i sao ë c¸c loµi sinh s¶n h÷u tÝnh
biÕn dÞ l¹i phong phó ? - Sö dông t liÖu
trong bµi ®Ó tr¶ lêi .
+ ?Nªu ý nghÜa cña quy luËt ph©n li - > Nªu ®îc ý Gi¶i thÝch ®îc 1 trong
®éc lËp ? Gv ®a ra nh÷ng c«ng thøc tæ nghi· cña qluËt nh÷ng nguyªn nh©n lµm
hîp ®Ó ph©n tÝch cho hs . xuÊt hiÖn biÕn dÞ tæ hîp
- Cã ý nghÜa to lín trong
chän gièng vµ tiÕn ho¸
4 Cñng cè : Cho hs ®äc ph©n ghi nhí
- Nªu néi dung cña quy luËt ph©n li ®éc lËp .
- Gäi 1-> 2 hs lªn lµm bµi tËp 4
5 : DÆn dß .
- Häc bµi ,lµm bµi theo sgk .
- ChuÈn bÞ 1 nhãm 1 -> 2 ®ång xu .
- TiÕt sau thùc hµnh , ncøu bµi 5
***********************************************
TiÕt 6 Ngµy so¹n 13/9/10
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 8
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
Ngµy d¹y 16/9/10
Bµi 6 : Thùc hµnh :
TÝnh x¸c suÊt xuÊt hiÖn c¸c mÆt cña ®ång
kim lo¹i
I : Môc tiªu bµi häc :
Khi thùc hµnh :
1 ; VÒ kiÕn thøc
- BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh x¸c suÊt cña 1 vµ 2 sù kiÖn ®ång thêi x·y ra th«ng qua gieo c¸c ®ång
kim lo¹i .
- BiÕt c¸ch vËn dông x¸c suÊt ®Ó hiÓu ®îc tû lÖc¸c lo¹i giao tö ,
2 VÒ kü n¨ng :
- RÌn kü n¨ng hîp t¸c trong nhãm .
3 : Th¸i ®é :
- Nghiªm tóc trong khi lµm thùc hµnh .
II : ChuÈn bÞ .
Gv chuÈn bÞ B¶ng 6.1 ,6.2 bµi so¹n
Hs chuÈn bÞ 2 ®ång kim lo¹i, kÎ 2 b¶ng vµo vë bµi tËp
III; TiÕn tr×nh bµi d¹y
1 æn ®Þnh tæ chøc líp
2 : Bµi cò :
- Men ®en ®· gi¶i thÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ntn ?
- Nªu néi dung cña quy luËt ph©n li ®éc lËp .
3 : Bµi míi .
Gv ph©n nhãm - KiÓm tra ®å dïng
Ho¹t ®éng cña gvi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
H§1 TiÕn hµnh gieo ®ång kim lo¹i Ghi nhí quy tr×nh thùc hµnh
 GV híng dÉn quy tr×nh - C¸c nhãm tiÕn hµnh gieo ®ång
kim lo¹i
a) Gieo 1 ®ång kim lo¹i * Gieo 1 ®ång kim lo¹i .
- LÊy 1 ®ång kim lo¹i cÇm ®øng c¹nh vµ thr
r¬i tù do tõ 1 ®é cao x¸c ®Þnh
- Thèng kª kÕt qu¶ mæi lÇn r¬i vµo b¶ng 6.1 *Gieo 2 ®ång kim lo¹i
H§2 Thèng kª kÕt qu¶ cña c¸c nhãm Mæi hs gieop 25 lÇn vµ thèng kª vµo
Gv yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ ®· tæng b¶ng 6.2
hîp qua b¶ng 6.1-6.2 §¹i diÖn nhãm lÇn lît kÕt qu¶ ( c¨n
+ Yªu cÇu hs liªn hÖ cø vµo b¶ng tãng kª ®Ó tr¶ lêi )
- KÕt qu¶ cña b¶ng 6.1víi tû lÖ giao tö sinh ra
tõ con lai F1
- KÕt qu¶ b¶ng 6.2 víi kiÓu gen ë F2 trong lai
1 cÆp tÝnh tr¹ng .
-
4 NhËn xÐt ®¸nh gi¸
_ Gv ®¸nh gi¸ tinh thÇn th¸i ®é vµ kÕt qu¶ cña mæi nhãm .
_ Cho c¸c nhãm viÕt thu ho¹ch theo mÉu b¶ng 6.1 - 6.2
5 : DÆn dß
Hoµn thµnh b¶n têng tr×nh thùc hµnh
lµm bµi tËp trang 22
Nghiªn cøu bµi míi
*************************************************
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 9
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
TiÕt 7 Ngµy so¹n 21/9/10
Bµi 7 Ngµy d¹y 22/9/10
Bµi tËp ch¬ng I
I : Môc tiªu bµi häc .
Khi häc xong bµi nµy hs ph¶i :
1 : VÒ kiÕn thøc : - Lµm ®îc c¸c bµi tËp cña ch¬ng I vµ mét sè bµi tËp cña gv giao
2 : VÒ kü n¨ng :- RÌn kü n¨ng ph©n tÝch tæng hîp . so s¸nh .
3 : VÒ th¸i ®é : - yªu thÝch m«n häc , chiô khã suy nghÜ , t×m tßi ,
II : ChuÈn bÞ :
GvhuÈn bÞ hÖ thèng c©u hái nh ë sgk Ghi lªn b¶ng phô theo d¹ng tãm t¾t .
Hs chuÈn bÞ : Vë bµi tËp , kiÕn thøc cña bµi cò .
III : TiÕn tr×nh bµi d¹y .
1 : æn ®Þnh tæ chøc líp .
2 : Bµi cò .
Gv thu b¶n b¸o c¸o thùc hµnh
KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña hs .
3 Bµi míi .
H§1: Híng dÉn gi¶i bµi tËp .
1 - Lai mét cÆp tÝnh tr¹ng .
D¹ng1 : BiÕt kiÓu h×nh cña P -> X¸c ®Þnh tû lÖ kiÓu h×nh , kiÓu gen cña F1 vµ F2 .
C¸ch gi¶i :
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 10
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
+ Bíc 1 : Quy íc gen.
+ Bíc 2 : X¸c ®Þnh kiÓu gen cña P .
+ Bíc 3 : ViÕt s¬ ®å lai .
_ GV lÊy vÝ dô minh ho¹ cho HS -> Gi¶i theo c¸c bíc trªn .
D¹ng 2 : BiÕt sè lîng hoÆc tû lÖ kiÓu h×nh ë ®êi con -> X¸c ®Þnh kiÓu h×nh , kiÓu gen ë P
C¸ch gi¶i :
C¨n cø vµo tû lÖ kiÓu h×nh ë ®êi con :
F : ( 3 : 1 ) -> P aa x aa
F : ( 1 : 1 ) -> P aa x aa
F : ( 1 : 2 : 1 ) -> aa x aa ( Tréi kh«ng hoµn toµn )
_ GV lÊy vÝ dô cô thÓ c¶ 3 trêng hîp trªn .
2 - Lai hai cÆp tÝnh tr¹ng .
Gi¶i bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan .
D¹ng 1 : BiÕt kiÓu gen , kiÓu h×nh cña P -> X¸c ®Þnh tû lÖ kiÓu h×nh ë F1 ( F2 ) .
C¸ch gi¶i :
C¨n cø vµo tû lÖ tõng cÆp tÝnh tr¹ng ( Theo c¸c quy luËt di truyÒn ) -> tÝch tû lÖ cña c¸c tÝnh
tr¹ng ë F1 vµ F2 .
( 3:1) ( 3:1) = 9:3:3:1.
( 3:1) ( 1:1) = 3:3:1:1
( 3:1) ( 1:2:1) = 6:3:3:2:1.
_ GV lÊy vÝ dô cô thÓ cho HS ( Gi¶i cô thÓ lªn b¶ng )
D¹ng 2 : BiÕt sè lîng hay tû lÖ kiÓu h×nh ë ®êi con -> X¸c ®Þnh kiÓu gen cña P .
C¸ch gÈi :
C¨n cø vµo tû lÖ kiÓu h×nh ë ®êi con -> KiÓu gen cña P .
F 2 : 3 : 3 : 1 = ( 3 : 1 ) ( 3 : 1 ) -> F 2 dÞ hîp vÒ 2 cÆp gen -> P thuÇn chñng vÒ 2 cÆp gen
F2 : 3:3:1:1 = ( 3:1) ( 3:1) -> P : aaBb x aa bb
F1 : 1:1:1:1 = ( 1:1) ( 1:1 ) -> P : aaBb x aabb hoÆc aabb x aaBb .
Ho¹t ®éng 2 : Bµi tËp vËn dông .
_ GV yªu cÇu HS ®äc kÕt qu¶ vµ gi¶i thÝch lùa chän c¸c ý .
_ GV chèt l¹i ®¸p ¸n ®óng .
Bµi 1 : P L«ng ng¾n thuÇn chñng x l«ng dµi .
F1 toµn l«ng ng¾n .
V× F1 ®ång tÝnh mang tÝnh tr¹ng tréi -> §¸p ¸n a
Bµi 2 : Tõ kÕt qu¶ F1 : 75% ®á thÈm ; 25% xanh lôc .
 F1 : 3 ®á thÈm ; 1 xanh lôc .Theo quy luËt ph©n ly -> .
Bµi 3 : F1 25,1% hoa ®á ; 49,9% hoa hång ; 25% hoa tr¾ng .
 F1 : 1 hoa ®á ; 2 hoa hång ; 1 hoa tr¾ng .
Tû lÖ kiÓu h×nh cña tréi kh«ng hoµn toµn -> §¸p ¸n b , d .
Bµi 4 : §Ó sinh ra ngêi con m¾t xanh ( aa ) -> Bè cho 1 giao tö a , mÑ cho 1 giao tö a .
§Ó sinh ra ngêi con m¾t ®en ( A - ) -> Bè hoÆc mÑ cho 1 giao tö A hoÆc mÑ cho 1 giao tö A
-> KiÓu gen vµ kiÓu h×nh cña P lµ :
MÑ m¾t ®en ( A a ) x Bè m¾t ®en ( A a)
HoÆc MÑ m¾t xanh (aa ) x Bè m¾t ®en ( A a).
-> §¸p ¸n b hoÆc d .
Bµi 5 : F2 cã 901 c©y qu¶ ®á , trßn ; 299 c©y qu¶ ®á , bÇu dôc .
301 c©y qu¶ vµng , trßn ; 103 c©y vµng , bÇu dôc -> tû lÖ kiÓu h×nh ë F2 lµ :
9 ®á , trßn ; 3 ®á , bÇu dôc ; 3 vµng , trßn ; 1 vµng , bÇu dôc .
= ( 3 ®á ; 1 vµng ) ( 3 vµng ; 1 bÇu dôc ) .
 P thuÇn chñng vÒ 2 cÆp gen .
P : Qu¶ ®á , bÇu dôc x Qu¶ vµng , trßn
 KiÓu gen cña P lµ : AAbb x aaBB .
§¸p ¸n d
4 : cñng cè :
- Gv cho hs lµm bµi tËp ë s¸ch bµi tËp
- Thu 1 vµi bµi chÊm cho ®iÓm
5 : DÆn dß .
- Hoµn thiÖn c¸c bµi tËp .
- Nghiªn cøu bµi 8 cña ch¬ng II
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 11
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
***************************************
TiÕt 8 Ngµy so¹n 21/9/10
Ngµy d¹y 23/9/10
Ch¬ng II NhiÓm s¾c thÓ
Bµi 8 NhiÓm s¾c thÓ
I Môc tiªu bµi häc :
Khi häc xong bµi nµy hs ph¶i :
1 : vÒ kiÕn thøc : N¾m ®îc tÝnh ®Æc trng cña nhiÓm s¾c thÓ .
BiÕt ®îc cÊu tróc vµ chøc n¨ng cña nhiÓm s¾c thÓ ®èi víi sù di truyÒn cña c¸c tÝnh tr¹ng .
2 : VÒ kü n¨ng : RÌn kü n¨ng vÏ h×nh , ãc quan s¸t so s¸nh .
3 : Th¸i ®é : Yªu thÝch nghiªn cøu khoa häc .
II : ChuÈn bÞ :
Gv chuÈn bÞ Tranh vÏ phãng to H 8.1, 8.2 ,8.3,8.4 , 8.5 B¶ng 8 sgk trang 24
Hs chuÈn bÞ b¶ng 8 ghi vµo vë bµi tËp
III : TiÕn tr×nh bµi d¹y .
1 : æn ®Þnh tæ chøc líp .
2 : Bµi cò Gv kh«ng kiÓm tra bµi cò
3 : Bµi míi .
Gv ®Æt vÊn ®Ò : Sù di truyÒn c¸c tÝnh tr¹ng ®îc biÓu hiÖn trªn c¬ thÓ lµ do ®©u ? Bµi häc h«m nay gióp
chóng ta cã ®îc mét phÇn lín cña c©u hái ®ã .
Ho¹t ®éng cña thÇy . Ho¹t ®éng cña trß Néi dung
H§1 : T×m hiÓu tÝnh ®Æc trng cña I : TÝnh ®Æc trng cña bé
bé NST. nhiÓm s¾c thÓ
Mtiªu:HS n¾m ®îc tÝnh ®Æc tr-
ngcña bé NST
- Gv treo tranh vÏ H8.1 – Yªu cÇu Hs t×m hiÓu h×nh vÏ
hs quan s¸t vµ nghiien cøu sgk môc Nghiªn cøu sgk môc
I th«ng tin.
? H·y cho biÕt ®Æc ®iÓm cña NST Tr¶ lêi c©u hái cña gv Trong tÕ bµo sinh dìng NST
trong tÕ bµo sinh dìng ? Hs c¸c nhãm kh¸c tån t¹i thµnh tõng cÆp t¬ng
- Gäi hs tr¶ lêi – nhËn xÐt – bæ nhËn xÐt bæ sung – ®ång .Mét cã nguån gèc tõ bè
sung rót ra kÕt luËn . , mét cã nguån gèc tõ mÑ .
- GVcung cÊp th«ng tin vÒ NST, TiÕp thu th«ng tin tõ
NSTGT gv
- Gv treo b¶ng 8 yªu cÇu häc sinh Nghiªn cøu b¶ng 8
quan s¸t , nghiªn cøu Th¶o luËn , tr¶ lêi c©u
? Sè lîng bé NST trong bé lìng béi hái ë phÇn  Hs c¸c
cã ph¶n ¸nh tr×nh ®é tiÕn ho¸ cña nhãm kh¸c nhËn xÐt
loµi kh«ng ? bæ sung
Gv cho hs tr¶ lêi – NhËn xÐt , bæ
sung . TiÕp tôc quan s¸t
Gv treo tranh vÏ H8.2 yªu cÇu hs khai th¸c h×nh vÏ 8.2
qs¸t .
? M« t¶ bé NST cña ruåi giÊm vÒ _ HS tr¶ lêi - Bé NST lìng béi kÝ hiÖu lµ
sè lîng vµ h×nh d¹ng ? : 2n NST
Gv cho hs tr¶ lêi nhËn xÐt bæ
sung .kÕt luËn . _ Qs¸t tranh vÏ - tr¶ - Bé NST ®¬n béi ®îc kÝ
TiÕp ®Õn gv cho hs quan s¸t H8.3 lêi hiÖu lµ : n NST
? NST cã nh÷ng h×nh d¹ng ®Æc trng - TiÕp thu th«ng tin tõ
nµo ? GV
Gv cung cÊp thªm th«ng tin vÒ kÝch NhiÓm s¾c thÓ gií tÝnh ®îc kÝ
thíc ë c¸c k× kh¸c hiÖu lµ : XX hoÆc XY
H§2 : T×m hiÓu cÊu tróc vµ chøc
n¨ng cña NST >
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 12
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
? Quan s¸t h×nh 8.2 vµ m« t¶ bé
NST cña ruåi giÊm vÒ sè lîng vµ - Th¶o luËn theo nhãm
h×nh d¹ng ? ë trªn giÊy
G v cho hs lªn b¶ng chØ tranh m« - §¹i diÖn hs lªn b¶ng
t¶ chØ trªnH vÏ
- Gäi hs kh¸c nhËn xÐt bæ sung vµ - Hs c¸c nhãm kh¸c
kÕt luËn nhËn xÐt bæ sung
Cho hs ncøu sgk môc th«ng tin NNST Cã h×nh d¹ng : H×nh
kÕt hîp víi tranh vÏ H 8.3 sgk h¹t , h×nh que hoÆc h×nh chö
? H·y nªu h×nh d¹ng cña NSTë k× - TiÕp tôc nghiªn cøu “V”
gi÷a Gv híng dÉn hs kÕt luËn sgk môc th«ng tin vµ
H§2 T×m hiÓu cÊu tróc vµ chøc quan s¸t H8.3 II : CÊu tróc cña NST
n¨ng cña NST . Tr¶ lêi c©u hái –
Mtiªu : HS n¾m cÊu tróc vµ chøc KluËn
n¨ng cña NST
Gv cho hs ®äc môc th«ng tin ë Hs ho¹t ®«ng theo
sgk – Treo tranh vÏ H 8.4, 8.5 nhãm
? Quan s¸t H 8.5 vµ cho biÕt c¸c - Quan s¸t tranh vÏ CÊu tróc cña NST Gåm hai
sè 1 vµ 2 chØ nh÷ng thµnh phÇn H8.4, 8.5 nhiÓm s¾c tö G¾n víi nhau ë
cÊu tróc nµo cña NST ? - Th¶o luËn c©u hái t©m ®éng
- Gv cho hs th¶o luËn . - §¹i diÖn hs tr¶ lêi ( Mæi cr«matit bao gåm chñ
- Gäi ®¹i diÖn tr¶ lêi ,. NhËn xÐt - Hs cac nhãm kh¸c yÕu mét ph©n tö ADN )
bæ sung nhËn xÐt .bæ sung
- Gv híng dÉn hs kÕt luËn -> Rót ra kÕt luËn . III Chøc n¨ng cña NST
Gv tiÕp tôc cho hs ncøu sgk môc - TiÕp tôc nghiªn cøu
III sgk môc III Quy ®Þnh tÝnh tr¹ng ®îc di
? Em h·y cho biÕt NST cã chøc - Tr¶ lêi c©u hái cña truyÒn qua c¸c thÕ hÖ tÕ bµo
n¨ng nh thÕ nµo ? Cho vÝ dô ? gv vµ c¬ thÓ
Gv gäi hs tr¶ lêi nhËn xÐt , bæ - Hs c¸c nhãm nhËn
sung vµ híng dÉn hs kÕt luËn xÐt bæ sung vµ rót ra
kÕt luËn
4 : Cñng cè : -
- Gv cho hs ®äc môc ghi nhí ë sgk
- CÊu tróc ®iÓn h×nh cña NST ®îc biÓu hiÖn rá nhÊt ë thêi k× nµo cña qtr×nh ph©n chia tÕ bµo ? M
cÊu tróc ®ã ?
- Nªu vai trß cña NST ®èi víi sù di truyÒn c¸c tÝnh tr¹ng .
5 : DÆn dß . - Häc thuéc bµi ë sgk + vë ghi
- Lµm bµi tËp ë cuèi bµi . - KÎ b¶ng 9.1, 9.2 ë sgk trang 27, 28
- Nghiªn cøu bµi 9
TiÕt 9 Ngµy so¹n 26/9/10
Ngµy d¹y 29/9/10
Bµi :
Nguyªn ph©n .
I Môc tiªu bµi häc .
Khi häc xong bµi nµy hs ph¶i .
1 : VÒ kiÕn thøc :
- N¾m ®îc nh÷ng biÕn ®æi h×nh th¸i trong chu k× tÕ bµo vµ trong qu¸ tr×nh nguyªn ph©n
- BiÕt ®îc ý nghÜa cña nguyªn ph©n trong di truyÒn häc .
2VÒ kü n¨ng :
- RÌn kn¨ng quan s¸t , ph©n tÝch , tù t×m kiÕn thøc trªn h×nh vÏ
- RÌn kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm
II : ChuÈn bÞ .
Gv chuÈn bÞ :
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 13
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
+ Tranh vÎ phãng to H9.1 , 9.2 , 9.3, vµ B¶ng phô cã kÎ b¶ng 9.1 , 9.2
Hs
+ kÎ b¶ng 9.1 , 9.2 vµo vë bµi tËp
III : TiÕn tr×nh bµi d¹y .
1 : æn ®Þnh tæ chøc líp ,
2 : Bµi cò .
- Nªu vÝ dô vÒ tÝnh ®Æc trng cña bé NST cña mæi loµi sv ? ph©n biÖt bé NST ®¬n béi vµ lìng
béi .
- Nªu vai trß cña NST ®èi víi sù di truyÒn c¸c tÝnh tr¹ng .
3 : Bµi míi :
Gv ®Æt vÊn ®Ò vµo bµi míi : Trong tÕ bµo cã nh÷ng chu kú biÕn ®æi nµo ? Qu¸ tr×nh biÕn
®æi ®ã x·y ra nh thÕ nµo ? ý nghÜa cña nã cã lín lao hay kh«ng ? Bµi häc h«m nay thÇy trß
chóng ta cïng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã .
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi
H§1 : T×m hiÓu nh÷ng biÕn ®æi h×nh - Hs ®äc lËp nghiªn cøu b¶ng
th¸i cu¶ NST trong chu kú tÕ bµo vµ sgk I : BiÕn ®æi h×nh th¸i
trong qqu¸ tr×nh nguyªn ph©n - Quan s¸t t×m hiÓu NST trong chu kú tÕ
Mtiªu Hs n¾m ®îc nh÷ng biÕn ®æi cña H9.1vµ 9.2 bµo .
NST - Tr¶ lêi c©u hái cña gv Qu¸ tr×nh nguyªn
- Gv yªu cÇu hs nghiªn cøu sgk ph©n bao gåm 4 kú :
- Quan s¸t H9.1, 9.2 - Hs kh¸c nhËn xÐt bæ Kú ®Çu , kú gi÷a , kú
? Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n bao gåm mÊy sung sau vµ kú cuèi .
kú ? ®ã lµ nh÷ng kú nµo ?
Gv cho hs tr¶ lêi nhËn xÐt bæ sung
+ Gv yªu cÇu hs qs¸t H9.2 vµ ghi vµo - TiÕp tôc nghiªn cøu Nhê sù tù nh©n ®«i
b¶ng 9.1vÒ møc ®é ®ãng duçi xo¾n H9.2 vµ thùc hiÖn lÖnh mµ NST tõ d¹ng sîi
nhiÒu hay Ýt ? sgk trang 27 ®¬n chuyÓn sang
- Gv gäi hs lªn b¶ng ®iÒn sau khi lµm - HS tr¶ lêi , nhËn xÐt - d¹ng sîi kÐp ®Ýnh víi
xong KL nhau t¹i 1 ®iÓm gäi lµ
Gäi hs nhËn xÐt bæ sung -> KluËn t©m ®éng .
H§2 T×m hiÓu nh÷ng diÔn biÕn c¬ II : Nh÷ng biÕn ®æi
b¶n cña NST trong nguyªn ph©n c¬ b¶n cña NST
Gv tiÕp tôc cho hs nghiªn cøu sgk môc - Hs lªn b¶ng ®iÒn vµo trong qu¸ tr×nh
II vµ quan s¸t H9.3 b¶ng kÎ s½n nguyªn ph©n .
Gv treo b¶ng cã kÎ s½n b¼ng 9.2 sgk - Hs c¸c nhãm nhËn xÐt + Kú ®Çu : NST kÐp
tr29 bæ sung .Kl b¾t ®Çu ®ãng xo¾n
? Dùa vµo nh÷ng th«ng tin trªn , H·y - Quan s¸t H9.3 vµ co ng¾n
®iÒn néi dung thÝch hîp vµo b¶ng 9.2? - Th¶o luËn theo nhãm .+ Kú gi÷a : Sù ®ãng
_ Gv cho hs tù t×m hiÓu , sau ®ã cho hs Ghi vµo giÊy nh¸p . xo¾n ®¹t ®Õn møc
Th¶o luËn c¶ nhãm . - §¹i diÖn hs nhãm lªn cùc ®¹i .tËp trung ë
_ §¹i diÖn hs tr×nh bµy – Hs c¸c nhãmb¶ng ®iÒn vµo b¶ng 9.2 mÆt ph¼ng xÝch ®¹o
kh¸c nhËn xÐt – bæ sung Hs c¸c nhãm nhËn xÐt cña thoi ph©n bµo .
_ Gv treo b¶ng chuÈn kiÕn thøc - cho hsbæ sung . + Kú sau : NST kÐp
®èi chiÕu – Söa sai . - §èi chiÕu víi b¶ng t¸ch nhau ra -> ®i
Cho hs ghi vµo vë bµi tËp . kiÕn thøc chuÈn , vÒ hai cùc
- S÷a sai ghi vµo vë + Kú cuèi : Tõ 1 tb
mÑ cho 2 tb con
- Nghiªn cøu sgk môc gièng bé NST cña
H§3 T×m hiÓu ý nghÜa cña nguyªn III . tb mÑ
Ph©n - Hs nghiªn cøu sgk III : ý nghÜa cña
Mtiªu Hs n¾m ®îc ý nghÜa cña nguyªn ph©n
Nguyªn ph©n.
Gv cho hs ncøu sgk
? H·y cho biÕt ý nghÜa cña nguyªnph©n
Gv goi hs tr¶ lêi nhËn xÐt bæ sung Tr¶ lêi c©u hái . Nguyªn ph©n lµ ph-
Híng dÉn cho hs kÕt luËn Hs kh¸c nhËn xÐt , bæ ¬ng thøc truyÒn ®¹t vµ
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 14
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
sung _ Kl æn ®Þnh bé NST ®Æc
trng cña loµi qua c¸c
thÕ hÖ
tÕ bµo .
4 : Cñng cè .
- Yªu cÇu hs ®äc phÇn ghi nhí .
- Nªu nh÷ng diÔn biÕn cña NST trong qu¸ tr×nh nguyªn ph©n ?
- Gäi hs lµm bµi tËp 5 SGK trang 30 .
5 : DÆn dß .
- Häc thuéc bµi theo sgk + Vë ghi .
- Lµm bµi tËp ë sgk §äc , nghiªn cøu bµi 10.
- KÎ b¶ng 10 trang 32 .
TiÕt10 Ngµy so¹n 26/9/10
Ngµy d¹y 30/9/10
Bµi : Gi¶m ph©n.
I Môc tiªu bµi häc :
Khi häc xong bµi nµy hs ph¶i :
1 : VÒ kiÕn thøc :
- N¾m ®îc nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña NST trong 2 qu¸ tr×nh gi¶m ph©n qua c¸c
kú .
- So s¸nh ®îc sù gièng nhau vµ kh¸c nhau cña 2 lÇn gi¶m ph©n .
2 : VÒ kü n¨ng :
- RÌn kn so s¸nh , ph©n tÝch tæng hîp .
- RÌn kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm
3 : Th¸i ®é :
- H¨ng say nghiªn cøu khao häc , yªu thÝch bé m«n .
II : ChuÈn bÞ .
Gv chuÈn bÞ : Tranh vÏ H10 s¬ ®å gi¶m ph©n. B¶ng c©m trang 32 .
Hs chuÈn bÞ : KÎ b¶ng 10 trang 32 vµo vë bµi tËp .
III : TiÕn tr×nh bµi d¹y .
1 : æn ®Þnh tæ chøc líp .
2 : Bµi cò .
- Nªu nh÷ng diÔn biÕn cña NST trong qu¸ tr×nh nguyªn ph©n .
- Gäi 1 hs lµm bµi tËp 4 sgk trang 30.
3 : Bµi míi .
§V§ : Gi¶m ph©n cã g× gièng vµ kh¸c nguyªn ph©n DiÔn biÕn c¬ b¶n cña NST
trong gi¶m ph©n cã g× kh¸c nguyªn ph©n ? Bµi häc h«m nay chóng ta sÎ ncøu vÊn ®Ò
®ã .
Ho¹t ®éng cña thÇy . Ho¹t ®éng cña trß . Néi dung ghi b¶ng
H§1 : T×m hiÓu nh÷ng diÔn biÕn c¬
b¶n cña NST trong gi¶m ph©n I . I : Nh÷ng diÔn biÕn c¬
Mtiªu : HS n¾m ®îc nh÷ng diÔn b¶n cña NST trong gi¶m
biÕn cña c¸c kú trong gi¶m ph©n - HS ho¹t ®éng theo ph©n I .
- Gv yªu cÇu hs n cøu t×m hiÓu nhãm ( 2 em trong bµn )+ Kú ®Çu : NST kÐp
phÇn më ®Çu vµ kh¸i niÖm cña T×m hiÓu phÇn th«ng xo¾n vµ
Gi¶m ph©n . tin ë phÇn ®Çu bµi . co ng¾n - > B¾t chÐo .
- Gv treo tranh vÏ H10 , híng dÉn + Kú gi÷a : NST kÐp
hs quan s¸t phÇn Gi¶m ph©n lÇn - Quan s¸t tranh vÏ t¸ch nhauvµ xÕp thµnh 2
I,vµ II theo sù híng dÉn cña hµng
gv . ë mÆt ph¼ng xÝch ®¹o
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 15
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
- Khai th¸c tranh vÏ . + Kú sau : NST ®¬n
=> Híng dÉn HS kÕt luËn - §äc môc th«ng tin ë trong
sgk NST kÐp t¸ch nhau - >
H§2:T×m hiÓu nh÷ng diÔn biÕn c¬ TiÕp thu kiÕn thøc tõ vÒ hai cùc cña tÕ bµo
b¶n cña NST trong gi¶m ph©n gv + Kú cuèi : C¸c NST
- Yªu cÇu hs ®äc môc I vµ môc II + KÕt luËn n»m
sgk. Gän trong 2 nh©n
- Gi¶i thÝch cho hs mét sè tõ hs cha - HS ®äc th«ng tin ë míi( Chøa NST ®¬n
biÕt . SGK . béi )
- TiÕp tôc cho hs thùc hiÖn lÖnh  _ TiÕp thu th«ng tin tõ II : Nh÷ng diÔn biÕn c¬
sgk trang 32 . : Quan s¸t H10 vµ GV . b¶n cña NST trong gi¶m
dùa vµo th«ng tin nªu trªn ®Ó ®iÒn ph©n II .
néi dung phï hîp vµo b¶ng 10 - Thùc hiÖn lÖnh + Kú ®Çu: NST ë d¹ng
- Cho hs th¶o luËn theo nhãm theo yªu cÇu cña gv ®¬n béi .
Gi¸o viªn yªu cÇu hs lµm phÇn bµi ®iÒn th«ng tin vµo b¶ng + Kú gi÷a : NST kÐp tËp
tËp víi lÖnh trªn vµo phÇn vë bµi 10 trung vµ xÕp thµnh 1
tËp mµ hs ®· kÎ s½n ë nhµ . - Ho¹t ®éng cña trß . hµng trªn mÆt ph¼ng
- Gäi ®¹i diÖn hs lªn b¶ng lµm Th¶o luËn theo nhãm . xÝch ®¹o cña thoi ph©n
vµo b¶ng phô ( 2 nhãm ) . - Lµm bµi tËp víi bµo.
Cho hs nhËn xÐt , bæ sung lÉn b¶ng10 + Kú sau : NST ®¬n
nhau - §¹i diÖn hs lªn lµm trong NST kÐp t¸ch nhau
Gv nhËn xÐt söa sai cho hs . bµi tËp ra -> §i vÒ 2
Gv chÊm ®iÓm cho nhãm lµm tèt . Hs c¸c nhãm nhËn xÐt cùc tÕ bµo .
Híng dÉn hs kÕt luËn . Bæ sung + Kú cuèi : C¸c NST n»m
TiÕp thu th«ng tin gän trong c¸c nh©n míi
=>KÕt luËn theo chØ t¹o thµnh.
dÉn cña gv
4 : Cñng cè .
- Cho hs ®äc phÇn ghi nhí ë sgk
- Treo trnh vÏ H10 yªu cÇu 1 hs lªn thuyÕt tr×nh ë h×nh vÏ .
- Gäi 1 hs lµm bµi tËp 4 ë sgk
5 : DÆn dß .
- Häc thuéc bµi theo sgk + Vë ghi
- Lµm c¸c bµi tËp ë sgk Nghiªn cøu bµi 11.
TiÕt 11 Ngµy so¹n : 03/10/10
Ngµy d¹y : 06/10/10
Bµi 11 : Ph¸t sinh giao tö vµ thô tinh .
I Môc tiªu bµi d¹y .
Khi häc xong bµi nµy hs ph¶i .
1 : VÒ kiÕn thøc : N¾m ®îc qu¸ tr×nh ph¸t sinh giao tö vµ thô tinh ë ®éng vËt .
N¾m ®îc ý nghÜa thùc tiÔn cña gi¶m ph©n vµ thô tinh .
2 : VÒ kü n¨ng : RÌn kü n¨ng quan s¸t , so s¸nh , ph©n tÝch s¬ ®å .
3 : Th¸i ®é : Say mª nghiªn cøu khoa häc .
II : ChuÈn bÞ :
Gv chuÈn bÞ .H11 : S¬ ®å qu¸ tr×nh ph¸t sinh giao tö vµ thô tinh ë ®«ng vËt ,
Hs chuÈn bÞ . nghiªn cøu kü s¬ ®å H11 .
III : TiÕn tr×nh bµi d¹y .
1 : æn ®Þnh tæ chøc líp .
2 : Bµi cò :
- Nªu nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña NST qua c¸c kú cña gi¶m ph©n ?
- Nªu nh÷ng ®iÓm gi«ng vµ nhau c¬ b¶n cña gi¶m ph©n vµ nguyªn ph©n?
3 : Bµi míi .
§V§ : Nhê ®©u con ngêi vµ ®éng vËt cã sù tån t¹i ®Õn ngµy h«m nay ? Qu¸ tr×nh ®ã x·y ra nh thÕ nµo ?
Ta nghiªn cøu bµi míi .
Ho¹t ®éng cña thÇy . Ho¹t ®éng cña trß . Néi dung ghi b¶ng .
H§1 : T×m hiÓu sù ph¸t sinh giao I : Ph¸t sinh giao tö .
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 16
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
tö .Mtiªu : HS n¾m ®îc qu¸ tr×nh
ph¸t sinh giao tö trong qu¸ tr×nh thô 1 : Ph¸t sinh giao tö ®ùc .
tinh TÕ bµo mÇm nguyªn ph©n
Gv treo tranh vÏ H11 híng dÉn vµ Quan s¸t vµ khai ->
yªu cÇu hs quan s¸t Khai th¸c h×nh th¸c tranh vÏ ë trªn
vÏ b¶ng
? Dùa vµo tranh vÏ , h·y m« t¶ qu¸ _ Nghiªn cøu c©u
tr×nh ph¸t sinh giao tö ®ùc ë ®éng hái .
vËt ? C¸c nhãm hs th¶o
Gv cho hs th¶o luËn luËn , ghi ra giÊy . NhiÒu tinh nguyªn bµo
- Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng sù sinh tinh b¾t ®Çu khi
thuyÕt tr×nh trªn h×nh vÏ . - §¹i diÖn c¸c nhãm tinh nguyªn bµo h×nh
Hs c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt , bæ lªn b¶ng tr¶ lêi , thµnh -> LÇn 1 cho 2
sung thuyÕt tr×nh h×nh vÏ . tinh nguyªn bµo bËc 2 ,
Gv nhËn xÐt , söa sai , bæ sung . - Hs c¸c nhãm kh¸c lÇn 2 -> 4 tÕ bµo con ->
nhËn xÐt , bæ sung 4 tinh trïng .
- Híng dÉn hs kÕt luËn . - Rót ra kÕt luËn theo 2: Qu¸ tr×nh ph¸t sinh
híng dÉn cña gv giao tö c¸i :
? TiÕp tôc dùa vµo s¬ ®å , h·y m« - TiÕp tôc th¶o luËn TÕ bµo mÇm nguyªn
t¶ qu¸ tr×nh ph¸t sinh giao tö c¸i ? c©u hái . ph©n-> no·n nguyªn
Gv cho hs th¶o luËn ghi ra giÊy . - §¹i diÖn hs tr×nh bµo -> No·n bµo bËc
Gäi ®¹i diÖn tr¶ lêi thuyÕt tr×nh ë bµy thuyÕt tr×nh ë s¬ 1cã 2 thÓ cùc ( no·n bËc
trªn h×nh vÏ. ®å . 2 ) lÇn ph©n bµo 2-> 1
Hs c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ - Hs c¸c nhãm nhËn thÓ cùc nhá vµ trøng .
sung . xÐt bæ sung vµ rót ra
Gv nhËn xÐt , bæ sung , kÕt luËn .
Híng dÉn hs rót ra kÕt luËn .
H§2 : T×m hiÓu qu¸ tr×nh thô II : Thô tinh .
tinh .Vµ ý nghÜa cña gi¶m ph©n vµ
thô tinh
Gv cho hs nghiªn cøu , ®äc sgk + Hs nghiªn cøu môc
môc II II
- Yªu cÇu hs thùc hiÖn lÖnh ë --Th¶o luËn vµ thùc
sgk : hiÖn lÖnh ë sgk
? T¹i sao sù kÕt hîp ngÉu nhiªn ghi ra giÊy
gi÷a c¸c giao tö ®ùc, c¸i l¹i t¹p ®îc Thu tinh lµ sù kÕt hîp
c¸c hîp tö chøa c¸c tæ hîp NST gi÷a 1 giao tö ®ùc víi
kh¸c nhau vÒ nguån gèc ? - §¹i diÖn hs tr¶ lêi , mét giao tö c¸i ( Hay
Gv cho hs th¶o luËn tr¶ lêi , nhËn nhËn xÐt bæ sung vµ tinh trïng vµ trøng ) t¹o
xÐt , bæ sung -> KÕt luËn môc II . kÕt luËn thµnh hîp tö
- TiÕp tôc cho hs nghiªn cøu sgk
môc III . §äc th«nng tin ë III : ý nghÜa cña gi¶m
? Em h·y cho biÕt ý nghÜa cña sgk môc III . ph©n vµ thô tinh .
gi¶m ph©n vµ thô tinh trong ®êi Th¶o luËn lÇn lît
sèng cña ®éng vËt nãi chung vµ con c¸c c©u hái
ngêi nãi riªng ? Nhê cã gi¶m ph©n giao
- Gv cho hs tr¶ lêi , nhËn xÐt, bæ Tr¶ lêi c©u hái cña tö t¹o thµnh mang bé
sung gv . NST ®¬n béi qua thô
? BiÕn dÞ tæ hîp xuÊt hiÖn phong _ HS kh¸c nhËn xÐt tinh bé NST lìng béi ®-
phó ë nh÷ng loµi sinh s¶n h÷u tÝnh bæ sung . îc phôc håi -> §¶m b¶o
®îc gi¶i thÝch trªn c¬ së tÕ bµo häc duy tr× bé NST ®Æc trng
nµo ? - KÕt luËn theo sù h- cho loµi
Gv cho hs t¶ lêi , nhËn xÐt bæ sung íng dÉn cña gv - Lµm xuÊt hiÖn nhiÒu
Híng dÉn hs kÕt luËn biÕn dÞ tæ hîp phong
phó ë nh÷ng loµi ss HT.
4 : Cñng cè .
- Cho HS ®äc phÇn ghi nhí
- H·y nªu qu¸ tr×nh ph¸t sinh cña giao tö trong qu¸ tr×nh nguyªn ph©n
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 17
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
- Thô tinh lµ g× ? H·y cho biÕt ý nghÜa cña gi¶m ph©n vµ thô tinh .
- GV ch÷a , híng dÉn , gäi ý c¸c bµi tËp khã .
5 : DÆn dß .
- Häc thuéc bµi theo SGK + vë ghi .
- Lµm bµi tËp , tr¶ lêi c¸c c©u hái : 2,3 4 vµo vë bµi tËp
- T×m hiÓu c¬ chÕ sinh con trai , con g¸i ë ngêi .
- Nghiªn cøu bµi " Co chÕ x¸c ®Þnh giíi tÝnh "
******************************************************
Ngµy so¹n 03/10/10
Ngµy d¹y 07/10/10
Tiªt 12 : C¬ chÕ x¸c ®Þnh giíi tÝnh .
I Môc tiªu bµi häc .
1 : VÒ kiÕn thc :
- BiÕt ®îc cÆp quy ®Þnh giíi tÝnh cña c¸c c¸ thÓ sinh vËt lµ XX, XY.
- N¾m ®îc c¬ chÕ NST x¸c ®Þnh giíi tÝnh vµ c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn ph©n ho¸ giíi tÝnh
2 : VÒ kü n¨ng :
- RÌn kü n¨ng ph©n tÝch , kh¸i qu¸t ho¸ tranh , h×nh vÏ .
3 : Th¸i ®é : - TÝch cùc hëng øng cuéc vËn ®«ng sinh ®Î cã kÕ ho¹ch .
II : ChuÈn bÞ : Gv chuÈn bÞ Tranh vÏ phãng to H12.1; 12.2 sgk .
Hs chuÈn bÞ Bµi cò , bµi míi .
III TiÕn tr×nh bµi d¹y .
1 : æn ®Þnh tæ chøc líp .
2 : Bµi cò : - Gäi 01 HS lµm bµi tËp 4
- Goi 01 hs lµm bµi tËp 5 .
- ? BiÕn dÞ tæ hîp xuÊt hiÖn phong phó ë nh÷ng loµi sinh s¶n h÷u tÝnh ®îc gi©Ø thÝch trªn c¬
së tÕ bµo häc nµo ?
3 : Bµi míi §V§ : ë ngêi viÖc sinh con trai hay g¸i do nh©n tè nµo quyÕt ®Þnh , c¬ chÕ
cña nã ra sao?
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 18
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
Ho¹t ®éng cña thÇy . Ho¹t ®éng cña Néi dung ghi b¶ng
Mtiªu : Hs n¾m ®îc NST quy ®Þnh trß . I NhiÓm s¾c thÓ giíi tÝnh
giíi tÝnh cña c¸c loµi -T×m hiÓu th«ng tin
H§1 :T×m hiÓu NST giíi tÝnh ë sgk
Gv treo tranh vÏ H12.1 -Quan s¸t vµ khai
Yªu cÇu hs ®äc sgk môc I . th¸c h×nh vÏ 12.1
Híng dÉn hs quan s¸t tranh -T×m hiÓu c©u hái Cã 2 lo¹i NST .
? Cã mÊy lo¹i NST ? NST giíi tÝnh vµ tr¶ lêi c©u hái + NST thêng ( kÝ hiÖu
®îc kÝ hiÖu nh thÕ nµo ? cña gv chung lµ A )
Gäi hs tr¶ lêi nhËn xÐt , bæ sung . + NST giíi tÝnh ( T¬ng
? VËy c¸c loµi th× NST quy ®Þnh thÕ -Hs kh¸c nhËn xÐt ®ång gäi lµ XX, kh«ng t-
nµo ? Cho vÝ dô ? bæ sung t×m vÝ dô ¬ng ®ång gäi lµ XY )
Cho hs tr¶ lêi nhËn xÐt – LÊy vÝ dô vµ rót ra kÕt luËn
. KL
H§2 : T×m hiÓu c¬ chÕ NST x®Þnh -Hs ho¹t ®éng theo II : C¬ chÕ nhiÔm s¾c thÓ
giíi tÝnh vµ c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn nhãm 4-5 em x¸c ®Þnh gíi tÝnh .
sù ph©n ho¸ giíi tÝnh -Quan s¸t tranh vÏ
MTiªu : HS biÕt ®îc c¬ chÕ NST -§äc môc II
x®Þnh giíi tÝnh vµ c¸c yÕu tè ¶nh h- -Thùc hiÖn lÖnh
ëng ®Õn sù ph©n ho¸ giíi tÝnh theo nhãm
Gv treo tranh vÏ , yªu cÇu hs quan -Ghi c¸c c©u tr¶ lêi Lµ sù ph©n li cña cÆp
s¸t vµ ®äc th«ng tin ë sgk môc II . vµo vë . NST giíi tÝnh trong qu¸
§ång thêi yªu cÇu hs thùc hiÖn lÖnh -Cö ®¹i diÖn cña tr×nh ph¸t sinh giao tö vµ
ë sgk nhãm tr×nh bµy ®îc t¸i tr hîp l¹i qua qu¸
? Cã mÊy lo¹i trøng vµ tinh trïng ®- -Hs c¸c nhãm nhËn xÐttr×nh thô tinh .
îc t¹o ra qua gi¶m ph©n? bæ sung ë ngêi cã: 22 cÆp NST
? Sù thô tinh gi÷a c¸c lo¹i tinh trïng -Rót ra kÕt luËn theo thêng vµ cã 1 cÆp quy
mang NST gݬi tÝnh nµo víi trøng sù híng dÉn cña gv ®Þnh giíi tÝnh XX ( g¸i )
®Ó hîp tö ph¸t triÓn thµnh con trai XY ( trai )
hay g¸i? -TiÕp tôc nghiªn cøu
? T¹i sao tû lÖ s¬ sinh gi÷a trai vµ g¸i sgk môc III.
xÊp xØ lµ : 1:1 -Tr¶ lêi c©u hái – III : C¸c yÕu tè ¶nh hëng
Gvcho hs th¶o luËn theo nhãm – LÊy vÝ dô ®Õn ph©n ho¸ giíi tÝnh
Gäi ®¹i diÖn hs c¸c nhãm t¶ lêi nhËn KÕt luËn
xÐt bæ sung
Rót ra kÕt luËn .
Gv tiÕp tôc yªu cÇu hs ncøu sgk môc
III. + M«i trêng ngoµi :
? Em h·y cho biÕt c¸c yÕu tè nµo ¶nh nhiÖt ®é , chÕ ®é
hëng ®Ðn sù ph©n ho¸ giíi tÝnh . H·y ¨n .........
lÊy vÝ dô ®Ó chøng minh ? + M«i trêng bªn trong
Gv yªu cÇu hs tr¶ lêi nhËn xÐt , lÊy vÝ c¬ thÓ : t¸c ®éng g©y øc
dô ®Ó chøng minh . Rót ra kÐt luËn . chÕ , k×m h·m c¸c
tuyÕn ......
4 : Cñng cè :
- Cho hs ®äc phÇn : ghi nhí + Em cã biÕt
- Gäi hs lµm bµi tËp 5 ë sgk .
- ? T¹i sao trong cÊu tróc d©n sè , tû lÖ nam : n÷ xÊp xØ 1:1?
5 : DÆn dß :
- Häc thuéc bµi theo sgk + vë ghi .
- Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i cña bµi
- Nghiªn cøu thÝ nghiÖm cña Moocgan
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 19
Gi¸o ¸n Sinh häc 9 N¨m häc 2010 - 2011
- §äc bµi míi .
---------------------------------------------------------------------------------------------
TiÕt 13 Ngµy so¹n 10/10/10
Ngµy d¹y :
13/10/10 .
Bµi : Di truyÒn liªn kÕt
I : Môc tiªu bµi häc :
Khi häc xong bµi nµy hs ph¶i :
1 VÒ kiÕn thøc :
- Qua thÝ nghiÖm cña Moocgan n¾m ®îc thÕ nµo lµ di truyÒn liªn kÕt .
- BiÕt ®îc hiÖn tîng di truyÒn liªn kÕt lµ g× . vµ ý nghÜa thùc tiÔn cña di truyÒn liªn kÕt
2 : VÒ kü n¨ng :
- Tr×nh bµy ®îc thÝ nghiÖm cña Moocgan gi¶i thÝch ®îc c¬ së tÕ bµo häc cña di truyÒn liªn
kÕt .
3 : VÒ th¸i ®é .
- Yªu thÝch bé m«n .
II : ChuÈn bÞ :
Gv chuÈn bÞ : tranh vÏ phãng to H13 sgk .t liÖu liªn quan ®Õn bµi .
Hs chuÈn bÞ : nghiªn cøu bµi míi .
III : TiÕn tr×nh bµi d¹y .
1 æn ®Þnh tæ chøc líp .
2 : Bµi cò .
? Nªu nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau gi÷a NST giíi tÝnh vµ NST thêng
? TÞa sao ngêi ta cã thÓ ®iÒu chØnh tØ lÖ ®ùc c¸i ë vËt nu«i ?§iÒu ®ã cã ý nghÜa g× trong thùc
tiÔn . ?
3 : Bµi míi .
- Gv ph©n nhãm cho HS ho¹t ®éng .
- Gv §V§: trong di truyÒn c¸c tÝnh tr¹nh cã ®îc bÒn v÷ng hay kh«ng , tÝnh bÒn v÷ng ®ã cã
t¸c dông nh thÕ nµo ? .Chóng ta nghiªn cøu bµi míi .
Ho¹t ®éng cña thÇy . Ho¹t ®éng cña trß . Néi dung ghi b¶ng
H§1 : T×m hiÓu thÝ nghiÖm Ho¹t ®éng ®éc lËp tõng I : ThÝ nghiÖm cña
cñ¶ Moocgan. c¸ nh©n Moogan
Mtiªu : Hs n¾m vµ gi¶i thÝch
®îc TN cña Mooc gan .
_ GV yªu cÇu HS nghiªn cøu - HS tù thu nhËn vµ xö lÝ
SGK t×m hiÓu th«ng tin . th«ng tin . ThÝ nghiÖm :
+ H·y tr×nh bµy thÝ nghiÖm - Mét HS tr×nh bµy TN P : x¸m dµi x ®en côt
cña Mooc gan . líp theo giái nhËn xÐt F1 : x¸m dµi
bæ sung . Lai ph©n tÝch .
®ùc F1 x c¸i ®en côt .
Fb: 1 x¸m dµi ; 1 ®en côt
_ GV yªu cÇu HS quan s¸t - HS quan s¸t h×nh vÏ ,
tranh H 13 -> Th¶o luËn . th¶o luËn trong nhãm
+ T¹i sao phÐp lai gi÷a ruåi thèng nhÊt ý kiÕn .
®ùc F1 vµ ruåi c¸i th©n ®en + Nªu ®îc : V× ®©y lµ
c¸nh côt th× ®îc gäi lµ phÐp phÐp lai gi÷a tréi vµ lÆn .
lai ph©n tÝch ?
+ V× sao Moogan cho r»ng + Nh»m x¸c ®Þnh kiÓu
c¸c gen cïng n»m trªn mét gen cña ruåi ®ùc .
nhiÔm s¾c thÓ ? - Ruåi ®ùc F1 cho 2 lo¹i
giao tö
=> C¸c gen n»m trªn
cïng mét NST cïng
_ Gv chèt l¹i ®¸p ¸n ®óng vµ ph©n li vÒ giao tö ..
Ngêi thùc hiÖn : Phan Quang NhËt 20