Quản trị mạng linux 6

  • 14 trang
  • file .pdf
CHUYÊN ĐỀ
QUẢN TRỊ VIÊN LINUX
1
PHẦN VI
FILE SERVER
Ø Network File System (NFS)
Ø FTP Server
2
Network File System (NFS)
o Giới thiệu
o Cài đặt NFS
o Cấu hình NFS Server
o Cấu hình NFS Client
3
Giới thiệu
o NFS cho phép chia sẻ file và thư mục giữa các host trên
mạng.
o Lợi ích của NFS:
n Tiết kiệm dung lượng đĩa cứng của các máy trạm
n Có thể thiết lập thư mục chủ trên NFS server
n Có thể chia sẻ các tài nguyên: ổ mềm, CD-ROM, HDD,
USB, ….
4
Cài đặt NFS
o Mở cửa sổ Terminal command line.
o Gõ lệnh: sudo apt-get install nfs-kernel-server
5
Cấu hình NFS Server
o Mở file /etc/exports
o Chia sẻ các thư mục bằng cách thêm chúng vào file:
n Có thể thay thế dấu * bằng một trong những định dạnh hostname
khác nhau
o Khởi động dịch vụ nfs bằng lệnh:
n sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start
6
Cấu hình NFS Client
o Sử dụng lệnh mount để gắn kết một thư mục chia sẻ nfs từ
xa vào một thư mục cục bộ trên hệ thống.
o Có 2 cách gắn kết:
n Gắn kết thủ công: Gõ lệnh sudo mount ubuntu-
server01.viethanit.vn:/ubuntu /local/ubuntu
n Gắn kết tự động: Gõ dòng lệnh sau vào file /etc/fstab
o ubuntu-server01.viethanit.vn:/ubuntu /local/ubuntu
nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr
o Lưu ý: Thư mục /local/ubuntu trên máy cục bộ không chứa
thư mục hay tập tin nào trước khi mount
7
FTP Server
o Giới thiệu
o Cài đặt vsFTPd
o Cấu hình anonymous FTP
o Cấu hình chứng thực tài khoản FTP
o Bảo mật FTP
8
Giới thiệu
o FTP là một giao thức TCP dùng để upload và download
file giữa các máy tính trên mạng.
o Hoạt động theo mô hình client/server
o Thành phần chính của máy chủ FTP là ftp daemon
o FTP server liên tục lắng nghe các yêu cầu từ FTP client.
Nếu kết nối và việc chứng thực thành công à Phiên làm
việc bắt đầu.
o Truy cập vào FTP server được quản lý bằng 2 cách:
n Anonymous
n Authenticated
9
Cài đặt vsFTPd
o vsftpd là một trình FTP được dùng phổ biến trên ubuntu,
nó dễ dàng cài đặt, quản lý và cấu hình.
o Cài đặt: sudo apt-get install vsftpd
10
Cấu hình anonymous FTP
o Mặc định, thư mục chủ của ftp là /srv/ftp và chỉ có tài
khoản anonymous được phép download.
o Nếu muốn thay đổi home folder của ftp, ví dụ: /home/ftp:
n sudo mkdir /home/ftp
n sudo usermod -d /home/ftp ftp
o Sau khi thay đổi, khởi động lại vsftpd:
n sudo /etc/init.d/vsftpd restart
o Sau đó, sao chép các file và thư mục cần chia sẻ qua ftp
vào home folder trên
11