Quản trị mạng linux 2

  • 44 trang
  • file .pdf
CHUYÊN ĐỀ
QUẢN TRỊ VIÊN LINUX
1
PHẦN II
CÀI ĐẶT UBUNTU SERVER
ØCấu hình BIOS
ØPhân hoạch và định dạng đĩa cứng
ØCài đặt hệ điều hành Ubuntu Server
2
Cài đặt Ubuntu Server
Chọn ngôn ngữ
cài đặt
3
Cài đặt Ubuntu Server
Chọn quốc gia
hoặc vùng miền
4
Cài đặt Ubuntu Server
Chọn khu vực
Châu Á
5
Cài đặt Ubuntu Server
Chọn quốc gia
Việt Nam
6
Cài đặt Ubuntu Server
Chọn Yes để hệ
thống tự động
nhận dạng bàn
phím, hoặc chọn
No để bỏ qua
7
Cài đặt Ubuntu Server
Chọn kiểu bàn
phím USA
8
Cài đặt Ubuntu Server
Quá trình nhận
dạng các thiết bị
phần cứng hệ thống
9
Cài đặt Ubuntu Server
Nhấp nút Continue
để tiếp tục
10
Cài đặt Ubuntu Server
Chọn mục này để
cấu hình thông tin
mạng thủ công mà
không thông qua
DHCP server
11
Cài đặt Ubuntu Server
Nhập địa chỉ IP cho
server
12
Cài đặt Ubuntu Server
Nhập địa chỉ mặt
nạ mạng
13
Cài đặt Ubuntu Server
Nhập địa chỉ
Default Gateway
14
Cài đặt Ubuntu Server
Nhập địa chỉ của
máy chủ DNS
15
Cài đặt Ubuntu Server
Nhập tên cho máy
chủ
16
Cài đặt Ubuntu Server
Nhập tên miền trên
mạng
17
Cài đặt Ubuntu Server
Chọn phương thức
phân hoạch đĩa
cứng
18
Cài đặt Ubuntu Server
Chọn đĩa cứng cần
phân hoạch bằng
tay
19
Cài đặt Ubuntu Server
Nhấp nút Yes để
tạo phân vùng logic
đầu tiên
20