Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 7

  • 39 trang
  • file .pdf
CHÖÔNG 7:
HOAÏCH
CH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC TOAØN CAÀU
1. Tieán trình hoaïch
ch ñònh chieán löôïc
2. Hoaïch
ch ñònh chieán löôïc kinh doanh quoác teá
3. Thöïc hieän chieán löôïc kinh doanh quoác teá
4. Kieåm tra vaø ñaùnh
nh giaù
1
1. TIEÁN TRÌNH HOAÏCH
CH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC
1.1. Tieán trình hoaïch
ch ñònh chieán löôïc
1.2. Trieát lyù quaûn trò chieán löôïc
1.3. Cô sôû hoaïchch ñònh chieán löôïc
2
1.1. TIEÁN TRÌNH HOAÏCH
CH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC
Moâi tröôøng
ng beân ngoaøi MNC
Moâi tröôøng
ng beân trong MNC:
Ñaùnh
nh giaù caùc yeáu toá: chính trò,
Ñaùnh
nh giaù FSA, tieàm naêng cuûa
kinh teá , vaên hoùa… vaø nhöõng
FSA, saûn phaåm,
m, nguoàn löïc,
c,
khuynh höôùng ng thay ñoåi cuûa
boán lónh vöïc chöùc naêng
caùc yeáu toá naøy
Hoaïch
ch ñònh chieán löôïc toaøn caàu
Ñaùnh
nh giaù caïnh
nh tranh, thò tröôøng
ng
Phaùt trieån chieán löôïc caïnh
nh tranh
Raøo caûn ra vaøo
Toå chöùc thöïc hieän chieán löôïc caïnh
nh tranh toaøn caàu
•Cô caáu toå chöùc cuûa MNC
•Thaùi ñoä quaûn trò
•Boán lónh vöïc chöùc naêng
3
1.2. TRIEÁT LYÙ QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC
Daân toäc (Ethnocentic philosophy)
ƒ Döïa vaøo giaù trò vaø quyeàn lôïi cuûa coâng ty meï
ƒ Quaûn lyù hoaït ñoäng
ng nöôùc ngoaøi nhö moâ hình trong
nöôùc
ƒ Kieåm soaùt chaët chi phí töø trung taâm
Ña chuûng
ng (Polycentric philosophy)
ƒ Chieán löôïc phuø hôïp ñòa phöông
ƒ Phaân quyeàn veà ñòa phöông
ƒ Lôïi nhuaän ñeå laïi ñòa phöông
ƒ Nhaân löïc ñòa phöông
4
1.2. TRIEÁT LYÙ QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC (tt)
Khu vöïc (Regioncentric Philosophy)
ƒ Söï keát hôïp cuûa höôùng
ng daân toäc vaø ña chuûng
ng
ƒ Cô caáu,
u, nhaân löïc,
c, saûn phaåm theo vuøng
ng
ƒ Lôïi nhuaän phaân phoái trong vuøng
ng
Toaøn caàu (Geocentric Philosophy)
ƒ Höôùng
ng hoaït ñoäng
ng toaøn caàu
ƒ Saûn phaåm toaøn caàu coù bieán ñoåi theo ñòa phöông
ƒ Nhaân löïc toaøn caàu
ƒ Lôïi nhuaän phaân phoái toaøn caàu
5
1.3. CÔ SÔÛ HOAÏCH
CH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC
1.3.1. Phaân tích, ñaùnh
nh giaù moâi tröôøng
ng beân ngoaøi
1.3.2. Phaân tích, ñaùnh
nh giaù moâi tröôøng
ng beân trong
6
1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH
NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG
NG BEÂN NGOAØI
ƒ Muïc ñích – giuùp nhaø quaûn trò nhaän roõ:
ƒ Nhöõng ñaëc tröng kinh teá quan troïng
cuûa ngaønh
ƒ Nhöõng löïc löôïng taùc ñoäng coù theå laøm
thay ñoåi ngaønh
ƒ Nhöõng höôùng caïnh tranh trong ngaønh
ƒ Nhöõng yeáu toá thaønh coâng then choát
(KSFs)
7
1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH
NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG
NG BEÂN NGOAØI (tt)
ƒ Phöông phaùp
ƒ Chuyeân gia
ƒ Döï ñoaùn khuynh höôùng ngaønh
döïa vaøo lòch söû
ƒ Chuyeân gia beân trong
ƒ Söû duïng maùy tính
ƒ Thu thaäp thoâng tin
8
1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH
NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG
NG BEÂN NGOAØI (tt)
Nhöõng ngöôøi döï ñònh xaâm nhaäp
Nhöõng nhaø
caïnh
nh tranh
Nhaø trong ngaønh
nh Ngöôøi
cung mua
caáp Söï caïnh
nh
tranh
cuûa cty
Saûn phaåm thay theá
9
1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH
NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG
NG BEÂN NGOAØI (tt)
ƒ Phaân tích thoâng tin
ƒ Khaû naêng maëc caû cuûa ngöôøi mua – xem xeùt khaû naêng duy trì
khaùch haøng
ƒ Khaû naêng maëc caû cuûa nhaø cung caáp – oån ñònh, giaù thaáp
ƒ Nhöõng ngöôøi môùi thaâm nhaäp – giöõ giaù thaáp, vaän ñoäng Cphuû
ƒ Söï ñe doïa cuûa saûn phaåm thay theá – giaù thaáp, ñöa ra saûn
phaåm töông töï, taêng dòch vuï khaùch haøng
ƒ Söï caïnh tranh – chieán löôïc phoå bieán duy trì hoaëc gia taêng söùc
mua
ƒ Cung caáp saûn phaåm môùi
ƒ Taêng naêng suaát ñeå giaûm chi phí
ƒ Taïo söï khaùc bieät giöõa saûn phaåm hieän coù vaø caïnh tranh
ƒ Taêng chaát löôïng saûn phaåm
ƒ Höôùng ñeán thò tröôøng tieàm naêng rieâng bieät
10
1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH
NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG
NG BEÂN NGOAØI (tt)
ƒ Nhöõng yeáu toá thaønh nh coâng chuû yeáu trong ngaønh
nh
(Key Success Factors – KSFs):
ƒ Kyõ thuaät caûi tieán, chaát löôïng R&D
ƒ Ngaønh saûn phaåm roäng, chaát löôïng saûn phaåm
ƒ Keânh phaân phoái hieäu quaû
ƒ Chieâu thò hieäu quaû, giaù haáp daãn
ƒ Nguoàn taøi chính, nguoàn nguyeân lieäu thuaän lôïi
ƒ Kinh nghieäm cuûa coâng ty
ƒ Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc
Moãi yeáu toá coù taàm quan troïng ng khaùc nhau trong
nhöõng ngaønhnh khaùc nhau trong nhöõng thôøi ñieåm
khaùc nhau
11
1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH
NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG
NG BEÂN NGOAØI (tt)
ƒ Phaân tích caïnh
nh tranh:
ƒ Nhaän roõ nhöõng muïc tieâu chieán löôïc cô baûn
cuûa ñoái thuû
ƒ Nhöõng chieán löôïc chung ñang söû duïng
hoaëc döï tínhÆ xaùc ñònh KSFs quan troïng
nhaát hieän nay vaø trong töông lai
ƒ Nhöõng chieán löôïc phoøng thuû hoaëc taán
coâng ñang söû duïng hoaëc döï tính
ƒ Ñaùnh giaù vò theá hieän taïi 12
1.3.2. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH
NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG
NG BEÂN TRONG
ƒ Nguoàn taøi löïc
ƒ Nguoàn löïc vaät chaát
ƒ Nguoàn nhaân löïc
ƒ Phaân tích chuoãi giaù trò – laø phöông höôùng
ng
maø nhöõng hoaït ñoäng
ng chính yeáu vaø hoã trôï
ñöôïc keát hôïp ñeå cung caáp saûn phaåm,
m, gia
taêng giaù trò vaø lôïi nhuaän
13
1.3.2. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH
NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG
NG BEÂN TRONG (tt)
ƒ Phaân tích chuoãi giaù trò (tt)
Cô sôû haï taàng
ng (caáu truùc,
c, laõnh ñaïo)
o)
Nguoàn nhaân löïc
Nghieân cöùu vaø phaùt trieån
Quaûn trò cung öùng
ng
Ñaàu Thöïc Ñaàu ra Marketing vaø Dòch vuï
vaøo hieän baùn haøng
ng
14
1.3.2. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH
NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG
NG BEÂN TRONG (tt)
ƒ Chuoãi giaù trò bao goàm:
m:
ƒ Hoaït ñoäng
ng chuû yeáu (Primary activities)
ƒ Ñaàu vaøo –
ƒ Thöïc hieän saûn phaåm cuoái cuøng –
ƒ Ñaàu ra –
ƒ Marketing vaø baùn haøng –
ƒ Dòch vuï –
15
1.3.2. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH
NH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG
NG BEÂN TRONG (tt)
ƒ Chuoãi giaù trò bao goàm (tt)
ƒ Hoaït ñoäng
ng hoã trôï (Support activities)
ƒ Cô sôû haï taàng coâng ty –
ƒ Quaûn lyù nguoàn nhaân löïc –
ƒ Kyõ thuaät –
ƒ Quaûn trò cung öùng –
16
2. HOAÏCH
CH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH QUOÁC TEÁ
2.1. Xaùc ñònh muïc tieâu
2.2. Hoaïch
ch ñònh chieán löôïc
2.3. Löïa choïn danh muïc ñaàu tö
17
2.1. XAÙC ÑÒNH MUÏC TIEÂU
Hai caùch
ch
ƒ Söï thöïc hieän hay nhieäm vuï chöùc naêng
9 Khaû naêng sinh lôïi
9 Marketing
9 Saûn xuaát
9 Taøi chính
9 Quaûn lyù nguoàn nhaân löïc
ƒ Khu vöïc ñòa lyù hay SBU (Strategic Business Unit) Æ nhieäm
vuï chöùc naêng
⇒ Söû duïng “hieäu quaû thaùc ñoå” (Cascading Effect) – MNC ñaët
muïc tieâu lôïi nhuaän cho toaøn coâng ty, moãi vuøng ñòa lyù hay
SBU laïi aán ñònh muïc tieâu lôïi nhuaän ⇒ MNC ñaït ñöôïc lôïi
nhuaän mong muoán (töông töï vôùi 4 chöùc naêng then choát)
18
2.2. HOAÏCH
CH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC
2.2.1. Chieán löôïc chung (Generic Strategies)
2.2.2. Chieán löôïc caïnh
nh tranh (Competitive Strategies)
2.2.3. Chieán löôïc ñaàu tö ña quoác gia (Multinational
Diversification Strategies)
19
2.2.1. CHIEÁN LÖÔÏC CHUNG
ƒ Khaùi nieäm – laø phöông caùchch cô baûn ñeå taïo ra vaø
duy trì lôïi theá caïnh
nh tranh
ƒ Lôïi theá caïnh
nh tranh (Competitive Advantages) – phaùt
sinh khi coâng ty vöôït troäi ñoái thuû caïnh
nh tranh trong
vieäc thu huùt vaø giöõ khaùch
ch haøng
ng muïc tieâu
ƒ Theo Porter (1990) coù 2 chieán löôïc chung:
1) Chieán löôïc khaùc bieät (Differentiation Strategy) –
cung caáp giaù trò vöôït troäi cho khaùch
ch haøng
ng (chaát
löôïng,
ng, saûn phaåm,
m, dòch vuï…)
2) Chieán löôïc chi phí thaáp (Low-cost Strategy) – tìm
phöông caùchch saûn xuaát,
t, phaân phoái hieäu quaû hôn
caïnh
nh tranh
20