Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị mới thống nhất, thành phố nam định (tt)

  • 55 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
---------------------------
PHẠM QUỐC HẢI
QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH KHU ĐÔ
THỊ MỚI THỐNG NHẤT, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ & CÔNG TRÌNH
Hà Nội – 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
---------------------------
PHẠM QUỐC HẢI
KHÓA 2012-2014
QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH KHU ĐÔ
THỊ MỚI THỐNG NHẤT, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Chuyên ngành: Quản lý đô thị & công trình
Mã số: 60.58.01.06
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ & CÔNG TRÌNH
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS.ĐẶC ĐỨC QUANG
Hà Nội – 2014